WAT IS ER ZO MAGISCH AAN HET JAAR 2000?
Gepubliceerd in de Amigoe kerstkrant 2000.
     De wereld stond er bol van! Op Internet werden hele conferenties gewijd aan het jaar 2000 en de doemdenkers -- en daar zijn er nogal wat van! -- voorspelden om het hardst dat het einde van de wereld daar was, met het jaar 2000. Niet alleen de sterrenwichelaars hadden het er erg druk mee, - die hebben het altijd nogal druk met onheilsprofetieën - maar ook de Bijbel werdt, zoals te doen gebruikelijk, weer driftig misbruikt als orakelboek, terwijl de arme Nostradamus door ontelbare lieden weer uit zijn graf werd opgegraven. De doemdenkers gingen er daarbij gemakshalve maar vanuit dat "de wereld" synoniem is met "de aarde", wat natuurlijk volstrekte onzin is.     Anderen verwachtten wonderen. Ze proclameerden dat er van de ene dag op de andere een nieuwe tijd aan zou breken. Het derde millennium begon. Was dat wel zo? Welnee, dat was helemaal niet zo. Het jaar 2000 was het laatste jaar van het tweede millennium na Christus, het laatste jaar van de twintigste eeuw. De eeuwwisseling had niet plaats van 31 december 1999 op 1 januari 2000 maar van 31 december 2000 op 1 januari 2001! Maar dat had geen magische klank meer en dus scheen iedereen vrolijk te vergeten dat we het hele jaar 2000 nog in de twintigste eeuw leefden en niet in de eenentwintigste. Vreemd eigenlijk, terwijl zelfs een kind van de laagste klassen van het basisonderwijs weet dat een getallenreeks in het decimale stelsel loopt van 1 tot en mèt 10, enzovoort.
COMPUTERS VAN SLAG?     Zelfs het feit, dat we in het jaar 2000 herdachten dat Christus 2000 jaar geleden geboren was, is, om het maar zacht uit te drukken, een twijfelachtige zaak. geen enkele historicus ter wereld heeft ooit enig bewijs gevonden dat het jaar één van onze jaartelling inderdaad het geboortejaar van Christus is geweest, zoals monnik Dionysius Exiguus rond het jaar 525 concludeerde en derhalve voorstelde dat tot Anno Domini 1 van de christelijke jaartelling te verheffen. Het was wel knap van hem,, want volgens moderne historici zat hij er niet zo ver naast want zij veronderstellen nu op andere gronden, dat Christus in het jaar 4 of 7 vóór Christus geboren moet zijn, wat op zichzelf een prachtige contradictie inhoudt.     Nou ja, wat maakt het uit, of Christus vier of zeven jaar vóór het jaar één of vier of zeven jaar erna geboren is. Dat heeft immers met Zijn boodschap helemaal geen fluit te maken. Ook de datum van 25 december is beslist niet Christus' geboortedag geweest. De datum is gekozen omdat de Romeinen op die dag het feest van "Solis Invicti" vierden, het feest "van de Onoverwinnelijke Zon", dat gekerstend moest worden. Daarmee sloeg de Kerk twee vliegen in één klap, want rond de tijd van de kortste dag van het jaar op het Noordelijk Halfrond, vierden de Germaanse en Keltische volkeren hun Mid-Winterfeest, waarbij zij en masse sparrebomen in de fik staken om de geesten der duisternis te verdrijven. (De kerstboom!)     Maar goed, het jaar 2000 is gekomen en gegaan en zelfs onze moderne computers dreigden erdoor op hol te slaan. Dat laatste bewijst overigens maar één ding: dat computer programmeurs verdraaid weinig fidutie hadden in de levensvatbaarheid van hun eigen programmatuur. Immers, als ze in hun programma's gewoon alle vier cijfers voor de jaartallen hadden ingevoerd en niet slechts de laatste twee, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Ik, amateur programmeur, liet en laat in mijn programma's altijd het volle jaartal gebruiken en ze bleven dus ook, na 1999 nog steeds moeiteloos draaien en mij niet proberen wijs te maken dat we terug waren in 1900. Als ik wil weten op welke datum Pasen valt in het jaar 2050 vertelt mijn zelf-geprogrammeerde agenda mij binnen een fractie van een seconde dat dat 10 april zal zijn en dus kan men zich voorbereiden voor carnaval op 20 februari 2050. En dat kon mijn programma al vóór het jaar 2000.     Goed beschouwd bewijst het computer probleem nog een ding: namelijk dat de mens blijkbaar niet in staat is verder dan een neuslengte in de toekomst te kijken. De automatisering is pas grootscheeps op gang gekomen sinds eind jaren 70 begin jaren 80, nauwelijks meer dan twintig jaar vóór de eeuwwisseling. Overigens hebben de meeste computergebruikers er weinig van gemerkt. De meeste programma's, zoals tekstverwerkers en besturingsprogramma's hadden er geen boodschap aan. Het ging voornamelijk om speciaal voor bepaalde bedrijven gemaakte programma's, waarin, in bijvoorbeeld financiële verslagen e.d. jaartallen waren opgenomen met alleen de laatste twee cijfers.
MICROSCOPISCHE RIMPELINGEN     Ondertussen ben ik er persoonlijk nog steeds niet achter wat er nou toch zo bijzonder was aan dat jaartal 2000! Zelfs de kalender van de Maya indianen in midden Amerika begint meer dan 3000 jaar vóór Christus (!) en de Joden zaten ook al veel verder met hun kalender, boven de vijfduizend jaar! Maar dan nog.... Wat zijn twee duizend of zelfs vijf duizend jaar op de schaal van de menselijke geschiedenis? De moderne mens, de homo sapiens sapiens is al zeker honderdduizend jaar bezig de aarde te bevolken en aan zich te onderwerpen - en volgens velen te vernietigen! Vanaf een half miljoen jaar geleden, tot ongeveer honderdduizend jaar geleden, verspreidden zich de zogeheten Neanderthaloïden over het hele gebied dat nu bestaat uit Azië, Afrika en Europa. De hersenen van deze voorlopers van de moderne mens waren even groot als de onze!     Sinds kort is bekend geworden, door fossiele vondsten in Argentinië, dat het Amerikaanse continent al meer dan dertig duizend jaar door mensen bewoond wordt, wat met één klap een einde heeft gemaakt aan de theorie dat de Amerikaanse Indianen zo'n twintig duizend jaar geleden, gedurende de laatste ijstijd, over de Bering landengte uit wat nu Siberië heet, het Amerikaanse continent zouden zijn ingetrokken.     Ik bedoel maar,... waar praten we nu toch eigenlijk over met dat getal 2000? Op de schaal van de evolutie van de homo sapiens sapiens is het nauwelijks meer dan een minuut; op de schaal van de evolutie van het leven op aarde is het nauwelijks een fractie van een seconde. Het is al zestig miljoen jaar geleden dat de reuzenreptielen, de Sauriërs, zijn uitgestorven, nadat ze zo'n veertig miljoen jaar lang over de aarde hadden rondgezwalkt! Op de schaal van de evolutie van het heelal is het praktisch niets meer. Daar praten de astronomen over twaalf tot vijftien miljard jaar!     We kunnen, geloof ik, slechts tot één conclusie komen: mensen zijn absoluut niet in staat met hun geest uit te stijgen, boven wat Teilhard de Chardin heeft genoemd: de microscopische rimpelingen van de eigen tijd.
     Retour startpagina.