WOORDENBOEK

NEDERLANDS - PAPIAMENTS-A-M

door H. J. de Beijer

   _a = a. van a tot z. - di a te z. wie a zegt moet b zeggen. - esun ku bisa a tin ku bisa b tambe.

   _aagje = in: nieuwsgierig aagje> - [negatief] kaweta; [positief] shon kochi

   _aai = karisia

   _aaien = karisiá

   _aalmoes = limosna. 'n aalmoes vragen - pidi limosna

   _aan = [vz] na. [bw] (v.licht e.d.) sendí, pegá. (v. kleding) bistí. aan boord - na bordo. aan de kant - na banda. aan de kant! - hala! het licht is aan. - lus ta sendí. heb je je stropdas aan? - bo tin bo dashi bistí?

   _aanbelangen = konserní. voor wie het aanbelangt. - pa esun konserní.

   _aanbellen = primi bèl (na porta)

   _aanbesteden = pone na destaho; husta; kontraktá

   _aanbesteding = destaho; hustamento. openbare aanbesteding - destaho públiko

   _aanbetalen = paga un down-payment

   _aanbetaling = down-payment [E.]

   _aanbevelen = rekomendá; [dringend] urgi

   _aanbevelenswaard _aanbevelenswaardig = rekomendabel

   _aanbeveling = rekomendashon

   _aanbiddelijk = adorabel {stomme e}

   _aanbidden = adorá

   _aanbidding = adorashon

   _aanbieden = ofresé

   _aanbieding = oferta; ofresemento, ofresimento

   _aanbinden = mara; de strijd aanbinden met - kuminsá kombatí. de strijd aanbinden tegen - lansa un guera kontra. kort aangebonden - rèns, krebchi

   _aanblijven = no baha; no renunsiá; keda ehersé su ofishi, sigui riba su puesto

   _aanblik = bista; aparensia; aspekto

   _aanbod = oferta, proposishon

   _aanboren = bora

   _aanbouw = piesa nobo. in aanbouw - bou konstrukshon

   _aanbouwen = traha un piesa nobo

   _aanbranden = kima. er ruikt iets aangebrand. - ta hole un kos kimá.

   _aanbreken = [drank] habri; [dag] habri; [nacht] sera;

   _aanbrengen = denunsiá

   _aandacht = atenshon. aandacht trekken - hala atenshon. aandacht schenken aan - paga tino

   _aandachtig = atentibo; ku (hopi) atenshon

   _aandeel = (gedeelte) parti; (effecten) akshon

   _aandeelhouder = akshonista

   _aandenken = rekuerdo

   _aandienen = anunsiá

   _aandikken = eksagerá; hasi (un kos) pio ku e ta

   _aandoen = (v. kleren) bisti; (v. licht, radio e.d.) sende, pega; [toebrengen] kousa; hasi (un kos) na (un hende); [plaats, haven] drenta

   _aandoening = aflikshon; andung

   _aandoenlijk = konmovedor; emoshonante

   _aandragen = trese; [fig.] proponé

   _aandrang = preshon; impulso

   _aandrift = instinto, impulso

   _aandrijven = [machine] operá; [instigeren] instigá, pusha

   _aandrijving = operashon

   _aandringen = insistí, urgi

   _aandrukken = primi

   _aanduiden = bedei, indiká

   _aanduiding = indikashon

   _aandurven = riska, tribi

   _aanduwen = pusha

   _aaneen = huntu; pegá

   _aaneengesloten = uní

   _aaneenschakelen = uni; akoplá

   _aaneenschakeling = seri; akoplamento

   _aanfluiting = farce [n.]; ridikules, kos ridíkulo

   _aangaan = [kontrakt e.d.] sera; [vuur, licht] pega, sende; [beginnen] kuminsá, habri. dat gaat mij niet aan - esei no ta mi asunto. wat gaat jou dat aan? - ki bo tin kunes? wat dat aangaat, - pa loke ta esei, wat mij aangaat - pa mi parti,

   _aangaande = tokante di, pa loke ta

   _aangeboren = kongenital; di nasemento

   _aangedaan = flihí; afektá; konmoví

   _aangeklaagde = (esun) akusá

   _aangeleerd = siñá

   _aangelegenheid = asunto

   _aangenaam = agradabel, ameno. angenaam kennis te maken!" - mucho gusto.

   _aangenomen = adoptá

   _aangetekend = registrá

   _aangetrouwd = pa respèt; aangetrouwde oom/tante - omo/tanta pa respèt.

   _aangeven = (overhandigen) pasa. (richting e.d.) indiká. (bij justitie) denunsiá

   _aangezicht = kara, rostro. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. - Esun ku kòrta su nanishi, ta daña su kara.

   _aangezien = ya ku

   _aangifte = [bij justitie] denunsia ; [bij belasting] deklarashon. aangifte doen - hasi un denunsia.

   _aangrijpen = afektá [fig.]. (vastgrijpen) gara; [aanvallen] agredí

   _aangrijpend = konmovedor, emoshonante

   _aangroei = kresemento

   _aangroeien = krese

   _aanhalen = [vaster trekken] tait; [woorden] sita; [liefkozen] karisiá

   _aanhaling = sita

   _aanhang = sosten, seguidónan

   _aanhangen = sostené, sigui

   _aanhangig = in: een zaak aanhangig maken - someté un asunto dilanti di korte

   _aanhangsel = apéndeks

   _aanhebben = (kleren) bisti

   _aanhef = kabes; kuminsamento; inisio

   _aanheffen = kuminsá, inisiá

   _aanhoren = skucha

   _aanhouden = (staande houden) para; stòp. (v.regen e.d.) sigui; (door drijven) persistí; [arresteren] detené

   _aanhoudend = [bnw] kontinuo, persistente. [bw] kontinuamente

   _aanhouder = in: de aanhouder wint - esun ku ta persistí ta logra.

   _aanhouding = detenshon

   _aankijken = mira, wak. iemand bestraffend, vernietigend, vuil aankijken - kòrta un hende un wowo.

   _aanklacht = denunsia; akusashon

   _aanklagen = denunsiá; akusá

   _aanklager = denunsiante; akusadó; [off.v. just.] fiskal

   _aankleden = bisti

   _aankloppen (bij) = bati na porta (di) [ook fig.]

   _aanknopen = [betrekkingen e.d.] entamá

   _aanknopingspunt = punto di salida

   _aankomen = [arriveren] yega; [aanraken] toch, mishi; niet aankomen! - no mishi!

   _aankomst = yegada

   _aankondigen = anunsiá, avisá, partisipá

   _aankondiging = anunsio, aviso, partisipashon

   _aankoop = kompra; kumpramento

   _aankopen = kumpra

   _aankoppelen = akoplá

   _aankoppeling = akoplamento

   _aankunnen = por ku. hij kon 't niet langer aan. - e no tábata por kuné mas.

   _aankweken = kultivá [ook fig.]

   _aanleg = [constructie] konstrukshon; [gave] don; in eerste aanleg - den promé instansia

   _aanleggen = [construeren] konstruí; [schip] mara

   _aanleiding = motibo

   _aanlengen = kibra. Koud water met warm water aanlengen - kibra awa.

   _aanleren = siña

   _aanlokkelijk = atraktibo

   _aanloop = bishita

   _aanmaak = produkshon

   _aanmaning = rekordatorio

   _aanmatigend = arogante

   _aanmelden = mèldu, inskribí

   _aanmelding = inskripshon

   _aanmerkelijk = konsiderabelmente

   _aanmerken = indiká; marka

   _aanmerking = remarka. in aanmerking komen voor - bini na remarka pa

   _aanmeten = tuma midí

   _aanmoedigen = enkurashá ; urgi

   _aanmoediging = enkurashamento

   _aannemelijk = plousibel; aseptabel; rasonabel; posibel.

   _aannemen = (accepteren) aseptá; [veronderstellen] asumí;(werk) husta, kontratá; [telefoon] kontestá

   _aannemer = kontratista

   _aanpak = aserkamento; manera di traha

   _aanpakken = (accepteren) tuma. (ondernemen) entamá

   _aanpassen = [kleding] pas; (zich) aanpassen aan -adaptá na

   _aanpassing = adaptashon

   _aanplakken = pega

   _aanplant = plantamento; plantashon

   _aanplanten = planta

   _aanporren = [vriendelijk] pusha; [onvriendelijk] rous

   _aanpraten = in: iemand iets aanpraten - konbensé un hende pa hasi un kos

   _aanprijzen = rekomendá; gaba

   _aanraden = konsehá

   _aanraken = mishi (ku); tòch

   _aanranden = asaltá/agredí indesentemente

   _aanrander = asaltante di hende-muhé

   _aanranding = asalto indesente

   _aanrecht = senk; labaplato, lavaplato [S.]

   _aanrekenen = kulpa; teneresponsabel

   _aanrichten = [alg.] kousa; [feest] organisá

   _aanrijden = dal (ku outo); bòks

   _aanrijding = dalmento (di outo), bòksmento. een aanrijding hebben/krijgen - bòks ku outo

   _aanroepen = [persoon e.d.] yama; [god] sklama na

   _aanroeren = mishi (ku); tòka

   _aanrukken = in: laten aanrukken - laga bin

   _aanschaf = adkisishon; kompra

   _aanschaffen = adkirí; kumpra

   _aanschieten = [v. kleren e.d.] dal. (v. persoon) aserká

   _aanschijn = aparensia; aspekto

   _aanschouwelijk = visual; gráfiko; demonstrá

   _aanschouwen = mira

   _aanschrijven = manda/dirigí un karta na

   _aanslaan = dal; [auto] ranka; [hond] kuminsá ladra; [muziek] tòka; [schatten ] baluá, estimá; [boek e.d.] tin éksito

   _aanslag = [belasting] kobramento; [aanval] asalto, ataka

   _aansluiten = konektá; djòin; zich aansluiten bij - djòin.

   _aansluiting = konekshon; djòinmento

   _aansnijden = korta; [fig.] aserká

   _aanspannen = [geding] entamá

   _aansporen = urgi; stimulá; insitá

   _aansporing = insitashon; stímulo

   _aanspraak = kontakto (ku hende); aanspraak maken op - eksigí e derecho di

   _aansprakelijk = responsabel. zich aansprakelijk stellen voor - tuma responsabilidat pa

   _aansprakelijkheid = responsabilidat

   _aanspreken = dirigí su mes na; dat spreekt mij niet aan. - esei no ta apelá na mi.

   _aanstaan = [radio e.d.] ta sendí, ta pegá, ta tòka; [misnoegen] gusta. dat staat mij niet aan. - mi no ta gusta e kos ei.

   _aanstaande = [bnw] awó; aanstaande zondag - diadomingo awó; próksimo. [znw] in: mijn aanstaande. - mi futuro kasá; mi komprometido.

   _aanstalten = preparashon(nan); aanstalten maken om te ... - prepará pa ...

   _aanstampen = piloná

   _aanstekelijk = kontagioso [ook fig.]

   _aansteken = (licht) sende; (vuur) pega; (met ziekte) pega

   _aanstellen = apuntá; nombra; tuma den servicio. zich aanstellen - hasi kò'i makaku, hasi makakería.

   _aansteller = makaku. Wat 'n aansteller! - Es ta makaku!

   _aanstellerig = makaku

   _aanstellerij = makakería

   _aanstelling = nombramento

   _aansterken = rekobrá fòrsa

   _aanstichten = kousa; instigá

   _aanstichter = instigadó

   _aanstonds = djis; djis akí.

   _aanstoot = skandal, ofensa. aanstoot geven - kousa (un) skandal. aanstoot nemen aan - sinti (su mes) ofendí pa

   _aanstoten = stot

   _aanstrepen = marka (ku strepi)

   _aanstrijken = [lucifers] sende

   _aantal = kantidat; number

   _aantasten = afektá

   _aantekenen = (notities) nota, anotá ; (post) registrá

   _aantekening = nota, anotashon

   _aantijging = [beschuldiging] akusashon. [laster] kalumnia.

   _aantocht = in: in aantocht zijn - ta na kaminda; ta aserkando

   _aantonen = munstra, demonstrá

   _aantoonbaar = probabel; ku por wòrdo probá

   _aantreffen = topa (ku); enkontrá; haña

   _aantrekkelijk = atraktibo

   _aantrekkelijkheid = atraktibidat

   _aantrekken = [kleding] bisti; [naar zich toe] atraé. (fig.) = hasi kaso. Hij trekt zich er niets van aan. - E no ta hasi kaso.

   _aantrekking = atrakshon

   _aantrekkingskracht = fòrsa atraktibo ; gravidat

   _aanvaardbaar = aseptabel

   _aanvaarden = [alg.] aseptá; [verantwoordelijkheid] asumí.

   _aanvaarding = aseptashon

   _aanval = ataka

   _aanvallen = ataká, agredí

   _aanvang = inisio; kuminsamento; [opening] apertura

   _aanvangen = inisiá, kuminsá; [vergadering e.d.] habri

   _aanvankelijk = [bnw] inisial. [bw] inisialmente

   _aanvangs- = inisial

   _aanvaren = dal (kontra otrobarko)

   _aanvaring = dalmento (di barko)

   _aanvechtbaar = kuestionabel, refutabel

   _aanvechten = kwestioná, refutá

   _aanvoegen = agregá. aanvoegende wijs - modo subhuntibo

   _aanvoelen = sinti; komprondé

   _aanvoer = suministro

   _aanvoerder = komandante, líder

   _aanvoeren = [goederen] suministrá; trese; [argumenten e.d.] trese, aportá; [leiding geven] komandá, dirigí

   _aanvraag = petishon

   _aanvragen = hasi un petishon

   _aanvullen = kompletá; yena; st k

   _aanvulling = agregashon; reemplaso; st kmento;

   _aanwaaien = in: bij iemand komen aanwaaien - bin dal un hende un bishita

   _aanwakkeren = [vuur] waya; [fig.] pusha; [ongunstig] instigá, pusha. het vuurtje aanwakkeren [fig.] - pusha palo bou kandela.

   _aanwas = oumento; kresemento

   _aanwassen = oumentá; krese

   _aanwenden = aplká, uza;

   _aanwensel = manía; mal kustumber

   _aanwerven = rekrutá

   _aanwerving = rekrutamento

   _aanwezig = presente. aanwezig zijn = presensiá; atendé

   _aanwezigheid = presensia; atendensia

   _aanwijzen = indiká; munstra, mustra; [voor taak] asigná. aangewezen zijnop - dependé di

   _aanwijzend = demonstratibo. aanwijzend voornaamwoord - pronomber demonstratibo

   _aanwijzing = indikashon. iemand aanwijzingen geven - duna un hende indicashonnan, instrukshonnan.

   _aanwinst = adkisishon

   _aanzeggen = notifiká, partisipá, anunsiá

   _aanzegging = notifikashon, partisipashon

   _aanzet = impulso

   _aanzetten = [radio e.d.] pega; pone tòka; [motor e.d.] ranka; pone traha, start; [knopen] pone. aanzetten tot - instigá pa.

   _aanzien = [znw] [reputatie] fama; renombre; prestigio. [aanblik] aspekto. ten aanzien van - relashoná ku. [ww] mira, wak; konsiderá

   _aanzienlijk = konsiderabel(mente), substansial(mente)

   _aanzoek = proposishon pa kasamento

   _aanzuiveren = [schuld] paga; anulá; regla; deshasí di

   _aap = makaku. al draagt 'n aap 'n gouden ring, het is en blijft 'n lelijk ding. - ounke bo ta bisti makaku di seda, makaku e ta keda. voor aap staan - keda pará manera kleptòl. 'n broodje app - kouch'i boulu.

   _aar = tapushi

   _aard = índole; karakter; naturalesa; sòrto. niets van dien aard! - nada di esei! hij heeft een aardje naar zijn vaartje. - pampuna no sa pari kalbas. - bo n' por minti bèrdè.

   _aardappel = batata. gebakken aardappelen - batata hasá

   _aardbeving = teremoto

   _aardbol = globo

   _aarde = tera. op aarde - na tera. in goede aarde vallen - kai den bon tera.

   _aarden = [bnw] di tera. [ww] [aardleiding] ground [e.]; [thuis voelen] sinti na kas

   _aardgas = gas natural

   _aardig = simpátiko, kariñoso. aardig goed - basta bon. aardig wat! - basta hopi!

   _aardigheid = kariño. voor de aardigheid - pa prèt

   _aardleiding = ground [e.]

   _aardrijkskunde = geografía

   _aardrijkskundig = geográfiko

   _aards = terrestre; mundano

   _aardschok = teremoto; sakudimento di tera

   _aardverschuiving = moveshon di tera

   _aarts- = di marka mayor; te den su higra

   _aartsbedrieger = gañadó di marka mayor; gañadó te den su higra

   _aartsengel = arkangel

   _aartsvader = patriarka

   _aartsvijand = enemigo mortal

   _aarzelen = basilá

   _aarzeling = basilashon

   _aas = as, has

   _abattoir = id.

   _abces = postema

   _abnormaal = abnormal(mente)

   _abnormaliteit = abnormalidat

   _abominabel = abominabel

   _abonnee = abonado

   _abonnement = abono

   _abonneren = aboná

   _aborteren = abortá

   _abortus = aborto. abortus plegen = benta bariga afó [vulg.]

   _abrupt = abrupto

   _absent = ousente

   _absentie = ousensia

   _absolutie = absolushon

   _absoluut = [bnw] absoluto. [bw] absolutamente

   _absorberen = absorbá

   _absorptie = absorpshon

   _abstract = abstrakto

   _absurd = absurdo

   _absurditeit = absurdidat

   _abuis = eror, fout. per abuis - eróneamente

   _abusievelijk = eróneamente

   _academicus = akadémiko

   _academie = akademia

   _academisch = akadémiko

   _accent = asento

   _accentueren = asentuá

   _acceptabel = aseptabel

   _accepteren = aseptá

   _accessoir = aksesorio; parti

   _accijns = impuesto

   _acclamatie = aklamashon

   _accomodatie = akomodashon

   _accordeon = simfonía di man

   _accu = batería

   _accumulatie = akumulashon

   _accumuleren = akumulá

   _accuraat = akurado

   _ach = ai

   _acht = ocho. acht uur - och' or'

   _achtbaar = respetabel

   _achteloos = negligente

   _achteloosheid = negligensia

   _achten = respetá; [denken] konsiderá

   _achtenswaardig = respetabel, honorabel

   _achter = tras, atras, patras, tras di; atras di, patras di

   _achteraan = patras

   _achterbaks = bou man

   _achterban = sostenedónan

   _achterblijven = keda atras

   _achterdocht = sospecho

   _achterdochtig = sospechoso

   _achtereen = trái otro

   _achtereenvolgend = trái otro

   _achtergrond = fondo

   _achterhalen = buska; deskubrí. dat is achterhaald - esei no ta bálido mas. achterhaalde onzin - kouch'i boulu.

   _achterhoofd = parti patras di e kabes. hij is niet op zijn achterhoofd gevallen. - e no ta (nada) bobo.

   _achterhouden = tene atras

   _achterin = den e parti patras

   _achterkleinkind = bisanieto

   _achterlaten = laga atras

   _achterlijk = retardá, atrasá

   _achterlijkheid = retardo

   _achterlopen = atrasá

   _achterna = tras di

   _achternaam = fam

   _achterneef = aktu primo

   _achternicht = aktu prima

   _achterom = patras

   _achterover = atras. achterover drukken [fig.] - horta

   _achterstallig = atrasá

   _achterstand = atraso

   _achterste = [bnw] mas atras, mas patras. achterste voren - kabes atras. [znw] atras; chanchan

   _achterstellen = neglishá

   _achterstelling = negligensia

   _achteruit = atras. achteruit gaan - bai patras. achteruit rijden - bèk

   _achteruitgang = [deur e.d.] salida patras. [fig.] kaída; reseshon

   _achtervoegen = sufihá

   _achtervoegsel = sufiho

   _achtervolgen = perseguí, pursiguí

   _achtervolger = perseguidó, pursiguidó, persekutor

   _achtervolging = persekushon

   _achterwege = in: achterwege blijven - keda sin hasi. achterwege laten - laga sin hasi

   _achterwerk = atras

   _achting = rèspèt, apresio

   _achtste = di ocho

   _achttien = diesocho

   _acrostichon = akróstiko

   _act = akto

   _acte = akta

   _acteren = aktua

   _acteur = aktor

   _actie = akshon

   _actief = aktibo

   _activeren = aktibá

   _activiteit = aktibidat

   _actualiseren = aktualisá

   _actualiteit = aktualidat

   _actueel = aktual(mente)

   _adel = noblesa

   _adelaar = águila

   _adellijk = nobel {stomme e}

   _adem = rosea; baf . adem halen - hala rosea

   _adembenemend = (ku) ta lagá bo sin rosea

   _ademen = hala rosea

   _ademloos = sin (hala) rosea

   _ader = bena

   _aderlating = sangramento. een zware aderlating [fig.] - un pèrdida pisá

   _aderverkalking = ferkalk

   _adieu = ayó

   _adjunct = adhunto

   _administrateur = administradó

   _administratie = administrashon

   _administratief = administratibo

   _administreren = administrá

   _adopteren = adoptá

   _adoptie = adoptashon

   _adres = adres. Je bent aan 't goede/verkeerde adres. B'a bin (na) e lugá korekto/robes.

   _adresseren = dirigí na; pone adres

   _advent = advènt

   _advertentie = anunsio, propaganda

   _adverteren = hasi propaganda

   _advies = konseho

   _adviseren = konsehá

   _adviseur = konsehero

   _advocaat = abogado

   _advocatenpraktijk = ofisina di abogado; bufete [S.!]

   _af = [klaar] kla. [tegen hond] bai drumi! af en aan - bai i bin. af en toe - di bes enkuando; ratu-ratu; tempo-tempo. - bèk pa kuminsamento.

   _afbakenen = delimitá; marka

   _afbakening = delimitashon

   _afbeelden = portretá, pinta

   _afbeelding = figura; imágen;pintura

   _afbetalen = paga na kuota

   _afbetaling = kuota

   _afbeulen = lastra; zich afbeulen - pulewé

   _afbeuling = lastrá

   _afblijven = no mishi, laga di mishi. Afblijven! - No mishi!

   _afbranden = kima (pòr kompleto)

   _afbreken = kibra; basha abou

   _afbrekend = negatibo

   _afbreuk = daño. afbreuk doen aan - hasi daño na

   _afbuigen = dekliná; bira

   _afbuiging = deklinashon; birada

   _afdalen = baha

   _afdaling = bahada

   _afdanken = deshasí di

   _afdekken = tapa , kubri

   _afdekking = kobertura, tapadera; kubrimento, tapamento

   _afdeling = departamento

   _afdingen = purba baha preis

   _afdraaien = [grammofoonplaten] tòka; [stencils e.d.] drei

   _afdragen = [kleren] gasta; [geld] paga, entregá

   _afdrogen = seka

   _afdruk = kopia; [voet e.d.] marka

   _afdrukken = [foto e.d.] kopia; [schriftelijk] drùk; imprimí

   _afdwalen = dual; pèrdè kaminda;

   _affaire = kaso. een affaire hebben met - tin un relashon íntimo ku

   _affiniteit = afinidat

   _afgaan = [v. hoogte, trap e.d.] baha; [wekker] bai, ring; [zich ontlasten] bai af; afgaan op - konfia riba.

   _afgang = frakaso, desastre

   _afgebeuld = (v. auto e.d.) trampiá; [v. persoon] kabá

   _afgedekt = tapá , kubrí

   _afgedragen = (v. schoenen e.d.) trampiá

   _afgelasten = kanselá

   _afgelegen = leu, alehá. heel erg afgelegen = tra'i lomb'i Dios. / na un lugá di choka-mata.

   _afgemat = kabá; kolèps

   _afgestompt = tapá

   _afgevaardigde = representante, delegado

   _afgeven = entregá. afgeven op iemand - papia malu di un hende

   _afgezant = enviado, delegado

   _afgifte = entrego, entregamento

   _afgod = ídolo

   _afgodendienst = idolatría

   _afgoderij = idolatría

   _afgrijselijk = hororoso

   _afgrijzen = horor

   _afgrond = abismo

   _afgunst = envidia

   _afgunstig = envidioso

   _afhalen = buska. [was van lijn e.d.] kita

   _afhandelen = konkluí

   _afhangen = [omlaag hangen] kolga; dat hangt ervan af - ta dependé

   _afhankelijk = dependiente

   _afhankelijkheid = dependensia

   _afkeer = disgusto ; asko, [A.] debòr

   _afkerig = disgustá . afkerig zijn van iets - no gusta un kos

   _afkeuren = desaprobá

   _afkeurenswaardig = desaprobabel

   _afkeuring = desaprobashon

   _afkijken = kopia

   _afkluiven = chupa weso

   _afknappen = dal abou [ook fig.]

   _afkoelen = fría

   _afkoeling = friamento

   _afkoelingsperiode = período di fría kabes

   _afkomen = in: ergens op afkomen - akudí na un kos. ergens (niet) van afkomen - (no) libra su mes di

   _afkomst = desendensia

   _afkomstig (van/uit) = desendiente (di); prosedente (di)

   _afkondigen = proklamá

   _afkondiging = proklamashon

   _afkoppelen = desakoplá

   _afkoppeling = desakoplamento

   _afkorten = abreviá

   _afkorting = abreviashon

   _aflaat = indulgensia. 'n volle aflaat - un indulgensia plenario

   _afleggen = [wapens] pone abou; [lijk] saka morto; [gelofte] hasi; [eed] hura; [bezoek] dal; (afstand te voet) kaminá , (met voertuig) kubri

   _afleiden = (v. woord e.d.) derivá. (v. aandacht)distraí

   _afleiding = (v. woord e.d.) derivashon. (v. aandacht) distrakshon

   _afleren = kita (un mal kustumber). ze leren 't maar niet af! - nan no ta kòi skremènt!

   _afleveren = entregá, hasi entrega di

   _aflevering = entrego , entregamento. [v. tijdschrift e.d.] edishon; ehemplar

   _aflikken = lembe, chupa; om je vingers bij af te likken. - pa chupa dede.

   _afloop = (verzekering e.d.] ekspirashon; [voorstelling e.d.] termi-nashon, final, kabamento; (helling) bahada

   _aflopen = (verzekering e.d.] ekspirá, kaduká; [voorstelling e.d.] terminá, kaba, finalisá;(hellen) baha

   _aflossen = [lening] paga, kanselá, kita; [persoon] tuma over.

   _aflossing = [lening] kanselashon; pago, pagamento; [persoon] tumamento over

   _afmaken = kaba (ku) [ook doden]

   _afmatten = kaba ku

   _afmeten = midi

   _afmeting = midí, tamaño

   _afname = [vermindering] bahada, bahamento, menguamento, mendramento . [aankoop] tumamento, kompra, kompramento

   _afnemen = [wegnemen] kita; [kopen] tuma, kumpra; [verminderen] baha, mengua, mendra, disminuí.

   _afnemend = menguante

   _afpersen = kita ku fòrsa

   _afpersing = chantahe

   _afraden = deskonsehá, desakonsehá

   _afranselen = suta, duna un sota

   _afranseling = sota; sutamento

   _afrasteren = sera kurá

   _afrastering = serká, kurá, trankera

   _afrekenen = paga (e kuenta)

   _afrit = bahada

   _afrossen = suta, duna un sota

   _afruimen = kita kos (fò'i mesa)

   _afschaffen = abolí; eliminá

   _afschaffing = abolishon, eliminashon

   _afscheid = despedida. afscheid nemen (v. dode) tuma despedida; (bij vertrek) yama un hende ayó

   _afscheiden = separá (ook zich -); [v. vocht] saka

   _afscheiding = separashon

   _afschermen = tapa; enserá

   _afschrift = kopia

   _afschrijven = depresiá

   _afschrijving = depresiashon

   _afschrikken = spanta

   _afschrikwekkend = spantoso

   _afschuw = asko. [A.] debòr

   _afschuwelijk = hororoso

   _afslaan = [weg] bira; [aanval] kombatí; [aanbod] rechasá; [prijs] baha; [verzoek] nenga; [thermometer] sakudí. dat sla ik niet af. - mi no por nenga esei.

   _afslachten = masakrá

   _afslag = [weg] birada; [prijs] rebaho

   _afsluiten = [alg.] sera; (ontkoppelen) deskonektá; [vergadering e.d.] klousurá

   _afsluiting = [alg.] seramento; [ontkoppeling] deskonekshon; [vergade- ring e.d.] klousura

   _afsnauwen = hou; papia hastru, kome hende

   _afspelen = tòka

   _afspiegelen = reflehá; reflektá

   _afspiegeling = refleho; reflekshon

   _afspoelen = hawa, spula

   _afspraak = [voor onderhoud] sita. [overeenkomst] palabrashon

   _afspreken = palabrá

   _afstaan = laga bai; deshasí di; renunsiá

   _afstammeling = desendiente

   _afstammen = desendé (van = di); ta desendiente (van = di)

   _afstamming = desendensia

   _afstand = distansia. afstand doen van = renunsiá

   _afstappen = baha; [v. onderwerp] laga kai

   _afsteken = [vuurwerk] tira; [toespraak] pronunsiá; [v. kleur e.d.] kontrastá

   _afstellen = ahustá

   _afstemmen = (radio, tv) sintonisá; [motie] rechasá

   _afstemming = (radio, tv) sintonía; [motie] rechaso

   _afstoffen = pasa paña

   _afstompen = bira bobo; bira tapá

   _afstoten = [afschuw] repugná; duna (un hende) asko, [A.] debòr; [transplantaat] rechasá; [bedrijf] deshasí di

   _afstotend = repugnante; repelente

   _afstoting = rechaso

   _afstuderen = graduá; finalisá su estudio

   _aftakelen = bira kèns

   _aftands = obsoleto, antikuá, fò'i moda

   _aftasten = letterl.] fula; [fig.] fula tera

   _aftekenen (zich) = apares

   _aftocht = retiro

   _aftreden = retirá

   _aftrek = rebaho, redukshon, dedukshon

   _aftrekbaar = deduktibel

   _aftrekken = dedusí; resta

   _aftreksel = kopia

   _aftrochelen = purba kita

   _afvaardigen = delegá

   _afvaardiging = delegashon; representashon

   _afval = desperdisio; sushi

   _afvallen = [gewicht] baha peso; [bij spel] kai afó; [geloof] renegá. iemand afvallen - laga un hende na kaya

   _afvallig = renegá; apóstata [S.]

   _afvallige = renegado; apóstata [S.]

   _afvloeien = [personeel] kita, retirá

   _afvloeiing = kitamento, retiro

   _afvoer = transpòrt; traslado; dreinage; evakuashon

   _afvoeren = transpòrtá; trasladá; saka; evakuá

   _afwachten = warda. Wacht maar af! - Dobla warda!

   _afwas = kò'i kibra. de afwas doen - laba kò'i kibra.

   _afwasmiddel = habon di laba kò'i kibra

   _afwassen = laba kò'i kibra

   _afweer = defensa

   _afwegen = pisa; balansá

   _afwenden = bira, kita

   _afwerken = kaba, terminá, finalisá (un trabou)

   _afwerking = kabamento, terminashon, finalisashon (di un trabou)

   _afwezig = ousente

   _afwezigheid = ousensia

   _afwijken = desviá

   _afwijkend = in: afwijkend gedrag - komportashon abnormal. afwijkende mening - opinion distinto

   _afwijking = [richting] desviashon; [anomalie] anomalía; fayo. in afwijking van - kontrario na

   _afwijzen = rechasá

   _afwijzing = rechaso

   _afzakkertje = kò'i keinta kurpa

   _afzeggen = kanselá

   _afzet = bendemento; merkado

   _afzetgebied = merkado

   _afzetten = [hoed] kita; [passagier] baha; [amputatie] kita, amputá; [weg] sera; [functionaris] kita, baha, retirá; [radio, tv e.d.] paga; [machine] paga, para, stòp; [bedriegen] gaña; kobra dimas.

   _afzetter = gañadó (ku ta kobra dimas)

   _afzetterij = kobramento di preis muchu haltu; gañamento ku preis

   _afzichtelijk = repugnante

   _afzien (van) = bandoná; afgezien van - aparte di

   _afzienbaar = in: binnen afzienbare tijd - denter di un tempo rasonabel

   _afzijdig = na banda. zich afzijdig houden - keda afó; keda na banda.

   _afzonderen = separá; [patiónt] isolá

   _afzondering = separashon; isolashonb; soledat

   _afzonderlijk = [bnw] separá. [bw] separadamente

   _afzweren = renunsiá

   _agenda = agenda

   _agent = [politie] polis; [handel] agente

   _agentschap = agensia

   _ageren = agitá

   _agglomeraat = aglomerashon

   _agglomereren = aglomerá

   _agglomeratie = aglomerashon

   _aggregaat = [voor stroom] delco

   _agitatie = agitashon

   _agrariër = agrario

   _agrarisch = agrario

   _agressie = agreshon

   _agressief = agresibo

   _aids = id.; sida [S.]

   _air = idea; aktitut (sobèrbe). Hij heeft 'n air! - E tin idea! Hij heeft 'n air van ... - E ta parse ....

   _air conditioning = airco

   _akelig = antipátiko; fastioso; desagradabel; malu; tristu; desgrasiado. Hij is akelig knap. - E ta inkreibelmente sabí.

   _akkefietje = djap

   _akker = kunuku

   _akkoord = akuerdo. akkoord! - di akuerdo!

   _akte = akta

   _al = [tlw] tur; al het mogelijke - tur loke ta posibel. alle mensen - tur hende. [bw] [reeds] kaba; ya ... kaba

   _alarm = alarma

   _alarmeren = alarmá

   _alarmerend = alarmante

   _album = album

   _alcohol = alkohol

   _alcoholisch = alkohóliko

   _alcoholisme = alkoholismo

   _alcoholist = alkoholista

   _aldaar = ei, aya

   _aldoor = tur ora, ketu bai, largo bai

   _aldus = asina; asin' akí

   _alert = alerta

   _alfabet = alfabeto

   _alfabetisch = alfabétiko

   _algemeen = general(mente). in het algemeen - generalmente; en general; den general.

   _algemeenheid = genralidat

   _alhier = presente

   _alhoewel = ounke, maske

   _alimentatie = alimentashon

   _alinea = párafo

   _allebei = tur dos

   _alledaags = di tur día; ordinario, komun; trivial

   _alleen = so, (mi, bo, e, su etc.) so; solamente. alleen maar - blo. ik kom alleen - mi ta bin mi so.

   _alleenheerschappij = poder absoluto

   _alleenstaand = pará su so; isolá

   _allegaartje = tutu

   _allegorie = alegoría

   _allegorisch = alegóriko

   _allemaal = tur; tur hende; tur huntu

   _allemachtig! = mi mama dushi!

   _allen = tur. komt één, komt allen! - bini un, bini tur!

   _allengs = gradualmente; pòko-pòko

   _allereerst = na promé lugá

   _allergie = alergía

   _allergisch = alérgiko

   _allerhand = tur sòrto di, tur klasa di

   _allerheiligen = (día di) tur santo

   _Allerheiligste = Santísimo (sakramento)

   _allerhoogst = haltísimo

   _Allerhoogste = Haltísimo

   _allerlei = tur klasa di , tur sòrto di

   _allerzielen = (día di) tur difunto

   _alles = tur kos; alles op alles zetten om... - hasi tur loke ta posibel pa ... hasi todo por todo pa ... [S.] alles wat... - tur loke ... van alles = tur klasa di kos.; tur sòrto di kos. van alles en nog wat - tur klas'i kos. niets van dat alles. - nada di esei.

   _alleszins = di tur modo, di tur manera

   _alliantie = aliansa

   _allicht! = klaro! ma ta klaro!

   _allooi = [fig.] kalidat

   _almacht = omnipotensia

   _almachtig = todopoderoso

   _Almachtige = Todopoderoso

   _aloë = haloé ; [C.] sentibibo

   _alom = na tur lugá; tur kaminda

   _als = [indien] si; [wanneer] ora; [zoals] manera; [in de funktie van] komo. - tanto ...komo

   _alsmaar = ketu bai; semper bai, tur ora; día pa día

   _alsof = manera. hij doet alsof (hij 't weet). - e ta ple sabí.

   _alstublieft = (eigenlijk niet vertaalbaar) ata! at'é! tuma!

   _altaar = altar, altá

   _alternatief = alternatibo

   _althans = por lo menos [s.]

   _altijd = semper; tur ora

   _aluminium = aluminio

   _alvorens = prom ku

   _alweer = un bes mas, un biaha mas; atrobe

   _amandel = almendra

   _amateur = afisionado

   _ambacht = fishi, ofishi

   _ambassade = embahada

   _ambassadeur = embahadó

   _ambiëren = ambishoná

   _ambitie = ambishon

   _ambt = puesto, funshon, posishon

   _ambtelijk = ofishal, di gobierno

   _ambteloos = sin funshon, sin puesto

   _ambtenaar = empleado públiko; ambtenaar [n.]. ambtenaar zijn - traha na gobierno.

   _ambtenarij = burokrasia

   _ambulance = ambulansa

   _amechtig = sin rosea

   _Amerika = [VS] Merka. [continent] Amérika

   _amerikaan = merikano

   _amerikaans = [VS] merikano. [v. continent] amerikano

   _ameublement = [zitkamer-]sèt di sala; [slaapkamer-] sèt di kamber; [eetkamer-] sèt di komedó

   _amnestie = amnestía

   _ampel = amplio

   _amper = apenas [s.]

   _amputatie = amputashon

   _amputeren = amputá

   _amusant = kómiko, entretenido; humorístiko

   _amusement = entretenimento; farándula

   _amuseren = entretené

   _analfabeet = analfabeta

   _analfabetisme = analfabetismo

   _analist = analista

   _analogie = analogía

   _analoog = analógiko

   _analyse = análisis

   _analyseren = analisá

   _analytisch = analítiko

   _anarchie = anarkía

   _anarchistisch = anarkista

   _anarchist = anarkista

   _anatomie = anatomía

   _anatomisch = anatómiko

   _anatoom = anatómiko

   _anciëniteit = ansianidat

   _ander = otro. om de andere dag - kada pasa un día

   _anderendaags = in: 's anderendaags - e siguiente día

   _anderhalf = un [...] i mei. anderhalf uur - un ora i mei

   _anders = [bnw.] distinto; [bw.] di otro manera; [vw.] si no

   _andersdenkend(e) = (hende) di otro fe, di otro kreensia, di otro konvikshon

   _andersom = (di) otro modo/manera

   _anderszins = di otro modo/manera

   _anderzijds = di otro (un) banda

   _angst = miedo, temor

   _angstaanjagend = spantoso

   _angstig = miedoso , temeroso

   _angstvallig = [nauwkeurig] skrupuloso; [angstig] temeroso

   _animeren = animá

   _animo = ánimo

   _anjer = klavel

   _anker = ankra, hankra

   _ankeren = ankra, hankra

   _annexatie = aneksashon

   _annexeren = aneksá

   _annuleren = anulá, kanselá

   _annulering = anulashon, kanselashon

   _anomalie = anomalía

   _anoniem = anónimo

   _anonimiteit = anonimidat

   _antecedent = antesedente

   _antenne = antena

   _anticiperen = antisipá

   _Antillen = Antía. de Nederlandse Antillen - [A.] Antía Hulandes; [C.] Antía Ulandes

   _antilliaan = antiano

   _antilliaans = antiano

   _antipathie = antipatía

   _antipathiek = antipátiko

   _antwoord = kontesta

   _antwoorden = kontestá

   _anus = ano

   _apart = aparte

   _apekool = kouch"i boulu.

   _apert = flagrante

   _apostel = apostel {stomme e}

   _apostolisch = apostóliko

   _apotheek = botika

   _apotheker = botikario

   _apparaat = aparato

   _apparatuur = aparatura

   _appartement = apartamento

   _appel = aplu. de appel valt niet ver van de boom. - pampuna no sa pari kalbas.

   _appèl = apelashon

   _appelleren = apelá

   appelmoes = id.

   _appeltje = aplu chikito. ik heb nog 'n appeltje met jou te schillen. - mi tin un guera di hasi ku bo. een appeltje voor de dorst - un kachi-kachi.

   _appetijtelijk = apetitoso

   _applaudiseren = aploudí, bati man

   _applaus = aplouso

   _appreciatie = apresiashon

   _appreciëren = apresiá

   _april = aprel

   _apropos = apropósito

   _aquarium = akuario

   _aquisitie = adkisishon

   _Arabië = Arabia

   _arabier = arabir

   _arabisch = arabir

   _arbeid = trabou, empleo

   _arbeiden = traha

   _arbeider = obrero, trahadó

   _arbeidersbeweging = movimento obreril

   _arbeidersklasse = klase trahadó

   _arbeidsongeschiktheid = inkapasidat laboral

   _arbiter = arbitro

   _arbitrage = arbitrahe

   _archaïsch = arkáiko

   _archeologie = arkeología

   _archeologisch = arkeológiko

   _archeoloog = arkeólogo

   _archief = archivo

   _archipel = arkipélago

   _architect = arkitekto

   _architectuur = arkitektura

   _arend = águila [S.]

   _argeloos = ignorante, inosente, inofensibo, sin sospecho

   _argentijn = argentinero

   _argentijns = argentinero

   _Argentinië = Argentina

   _argument = argumento

   _argumentatie = argumentashon

   _argumenteren = argumentá

   _argwaan = sospecho

   _argwanen = sospechá

   _argwanend = sospechoso

   _aristocraat = aristókrata

   _aristocratisch = aristokrátiko

   _ark = arka

   _arm = [znw] brasa. [bnw] pober. {stomme e}

   _armetierig = pober, miserabel

   _armlastig = dependiente di karidat; menos pudiente

   _armoede = pobresa

   _armoedig = pober

   _armzalig = miserabel

   _arrangement = areglo

   _arrangeren = areglá

   _arrest = detenshon

   _arrestant = detenido

   _arrestatie = detenshon

   _arresteren = detené, arestá

   _arriveren = yega

   _arrogant = arogante

   _arrogantie = arogansia

   _articulatie = artikulashon

   _articuleren = artikulá

   _artiest = artista

   _artikel = artíkulo

   _artistiek = artístiko

   _arts = dòkter, dòktu, médiko

   _arubaan = arubiano, arubano

   _arubaans = arubiano, arubano

   _as = shinishi; [spil] as

   _asbak = shinishero

   _asbest = asbesto

   _asfalt = id.

   _asfalteren = asfaltá, pone asfalt

   _asiel = asilo

   _asjeblieft = zie: alstublieft

   _asociaal = asosial, antisosial

   _aspekt = aspekto

   _aspiratie = aspirashon

   _aspirine = aspirina

   _assemblage = asamblahe; montahe, armamento

   _assembleren = asamblá, monta, arma

   _assimilatie = asimilashon

   _assimileren = asimilá

   _assistent = asistente

   _assistentie = asistensia

   _asisteren = asistí

   _associatie = asosiashon

   _associëren = asosiá

   _assortiment = asortimento

   _assuradeur = asuradó

   _assurantie = aseguro

   _astrologie = astrología

   _astrologisch = astrológiko

   _astroloog = astrólogo

   _astronaut = astronouta

   _astronomie = astronomía

   _astronomisch = astronómiko

   _astronoom = astrónomo

   _aswoensdag = diara(n)son di shinishi

   _atelier = tayer

   _atlantisch = atlántiko. Atlantische Oceaan - Oséano Atlántiko

   _atlas = id.

   _atleet = atleta

   _atletiek = atletismo

   _atletisch = atlétiko

   _atmosfeer = atmósfera [ook: fig.]

   _atoom- = atómiko

   _attent = atento

   _attentie = atenshon

   _attractie = atrakshon

   _attractief = atraktibo

   _attribuut = atributo

   _Au! = Ai!

   _aubergine = berehein

   _audiëntie = oudiensia

   _augustus = ougùstùs; agosto [S.]

   _auspición = ouspisio

   _Australië = Australia

   _australiër = oustraliano

   _australisch = oustraliano

   _auteur = outor

   _authenticiteit = outentisidat

   _authentiek = outéntiko

   _autisme = outismo

   _autistisch = outista

   _auto = outo

   _autobiografie = outobiografía

   _autobiografisch = outobiográfiko

   _autodidact = outodidáktiko

   _autodidactisch = outodidáktiko

   _automatisch = outomátiko

   _automatiseren = outomatisá

   _automatisering = outomatisashon

   _automatisme = outomatismo

   _automobiel = outomóbil

   _automobilist = outomobilista; manehadó (di outo)

   _autonomie = outonomía

   _autonoom = outónomo

   _autorijden = [ww] kòre outo; [znw] kòremento di outo, outomobilismo

   _autorijder = outomobilista

   _autoritair = outoritario

   _autoriteit = outoridat

   _autosport = outomobilismo

   _avant-garde = avanguardia

   _avant-gardistisch = avanguardista

   _averechts = kontrario; robes

   _avocado = awakati

   _avond = anochi. goeie avond! = bon nochi!

   _avondeten = sena

   _avondklok = toque de queda [s.]

   _avondmaal = sena. Het Laatste Avondmaal - ltimo Cena

   _aventurist = aventurero

   _aventuristisch = aventurero

   _avontuur = aventura

   _avontuurlijk = aventurero

   _aziaat = asiátiko

   _aziatisch = asiátiko

   _Azië = Asia

   _azijn = vinaguer

   _ba = ché

   _baai = bai; bahía

   _baal = bulto

   _baan = [werk] empleo; puesto; [landings-] pista; [van projectiel] trayektorio; [van hemellichaam] órbita; [tennis-] kancha. ruim baan maken voor - duna espasio liber na. op de lange baan schuiven - postponé indefinidamente. dat is van de baan - esei no ta bal mas; no ta aplikabel mas; no ta sisti mas. in goede banen leiden - dirigí den bon direkshon.

   _baanbrekend = pionero

   _baanbreker = pionero

   _baantje = djap

   _baantjesjager = lembechi

   _baar = [lijk-] katafalk; [staaf] bara; [draag-] stretcher [e.]; [golf] ola

   _baard = barba

   _baarlijk = di marka mayor. baarlijke nonsens - un ridikules di marka mayor

   _baarmoeder = matris

   _baarmoederhals = boka di matris

   _baas = hefe ; bas; doño. 'n aardige baas - un bon gai. z'n eigen baas zijn - ta su mes doño. ze kunnen hem niet baas - nan no por kuné. de baas spelen - manda

   _baat = probecho. te baat nemen - probechá; hasi uzo di. baat vinden bij - probechá di. ten bate van - na fabor di.

   _babbelen = tèkè-tèkè; bati bleki.

   _baby = yichi; bebi; baby

   _bachanaal = bakanal

   _bacil = basilo

   _baco = crescent wrench [E.]

   _bacterie = bakteria

   _bad = baño. 'n bad nemen - baña. in bad stoppen - baña.

   _baden = baña

   _badgast = bishitante di beach; turista

   _badhanddoek = sèrbèt'i mondongo

   _badineren = hasi chansa

   _badkamer = baño; kuarto di baño

   _badkuip = bañera

   _badpak = id.

   _bagage = bagashi

   _bagagenet = rèki di bagashi

   _bagatel = kos chikito

   _bagatellizeren = bagatelisá; hasi (un kos) menos importante

   _bagger = lodo

   _baggeren = saka tera; [lopen] chèpè-chèpè

   _bajes = prizon. hij zit in de bajes - e ta será.

   _bak = baki; [mop] chasko; [gevangenis] prizon

   _bakbanaan = banana

   _bakbeest = bakanana; kos kolosal

   _bakermat = [fig.] kuna

   _bakerpraat = redashi

   _bakfiets = garoshi

   _bakje = baki; 'n bakje koffie - un kòp'i kòfi

   _bakkeleien = pleita; strei.

   _bakken = hasa; [in oven] horna; [brood] traha; [zakken voor examen] drùip

   _bakker = panadero

   _bakkerij = panadería

   _bakkes = klèp; smul. hou je bakkes! - sera bo smul!

   _bakoven = forno

   _baksteen = klenko, klenku. vallen als een baksteen - kai manera patía berde. 't regent bakstenen. - awa ta basha.

   _bakzeil = in: bakzeil halen - baha kabes

   _bal = bala; [teelbal ook:] pipita; [plat] webo. [van voet] plant'i pía. [dansfeest] fiesta di gala; de bal aan het rollen brengen - pone e bala lora. hij weet er geen bal van. - e no sa ni un dondru di dje. Hij begrijpt er geen bal van. - E no ta komprondé ni un pataká.

   _balanceren = balansá

   _balans = balansa

   _baldadig = baldadi

   _baldadigheid = kò'i baldadi; borchincha; bagamundería

   _baldakijn = baldakino

   _balein = bayena

   _balie = bali

   _balk = balki; biga. geld over de balk smijten - tira plaka afó; gasta plaka pa loko.

   _balken = [v. ezels] grita

   _balkon = id.

   _ballade = balada

   _ballen = hunga (ku) bala

   _ballet = balèt

   _balletje = balchi

   _balling = persona eksiliá; eksiliado

   _ballingschap = eksilio

   _ballistiek = balístiko

   _ballistisch = balístiko

   _ballon = blas

   _balorig = rebèlde; rekalsitrante; mal-kria

   _balorigheid = rebeldía

   _balsem = id.

   _balsemen = balsem

   _balsturig = rebèlde; rekalsitrante

   _balzaal = sala di baile

   _balzak = saku

   _bamboe = bambu

   _ban = ekskomunikashon; [betovering] enkanto.

   _banaal = banal

   _banaan = [hand-] bakoba. [bak-] banana

   _banaliteit = banalidat

   _bananenschil = kask'i bakoba/banana

   _band = [aan kleding, om arm, sigaar e.d.] banchi; [lint] sinta;[mag- neet-] sinta; tape [e.]; [ceintuur] faha; sinturon; [lucht-] taira; [binding, ook fig.] laso; enlase; [radio] banda; [strook land] faha; [boek] volúmen; tomo; [trottoir-] rant; [orkest] banda.

   _bandenloos = bagamundo; sin tene su mes na regla ni lei

   _bandenloosheid = bagamundería

   _bandenpech = flètaira

   _bandiet = bandido

   _banen = in: (zich) een weg banen - habri kaminda.

   _bang = miedoso; temeroso; ansioso;[v. hond] koyon. bang zijn -tin miedo. wees niet bang - no tene miedo. ik was er al bang voor! - m'a deskonfiá! iemand bang maken - duna un hende miedo; spanta un hende. bang worden - haña miedo.

   _bangerik = miedoso; kobarde; koyon

   _bangmakerij = intimidashon

   _bank = [fin.] banko; [zit-] banki. geld op de bank - plaka na banko. door de bank genomen - en general

   _bank- = [fin.] bankario. bankrekening - kuenta bankario

   _bankbiljet = papel di plaka

   _banket = bankete

   _bankier = bankero

   _bankrekening = kuenta di banko

   _bankroet = bankrut. (bankroet gaan - bati bankrut.

   _bankstel = sèt di stul, sèt di sala

   _banneling = persona eksiliá

   _banvloek = maldishon

   _bar = [znw] bar. [bnw] severo; depreshonante. 't is bar en boos! - e kos ta hororoso. [bw]teribel(mente)

   _barak = id.

   _barbaar = bárbaro.

   _barbaars = bárbaro

   _barbaarsheid = barbaridat

   _barbier = barbero; peladó

   _baren = pari. 'n kind baren - duna lus. zorgen baren - preokupá.

   _barensweeën = doló di parto

   _barmhartig = miserikordioso

   _barmhartigheid = miserikordia, piedat

   _barrel = [ton] barí. aan barrels slaan - kibra na wèrki

   _barrevoets = pí'abou

   _barricade = barikada

   _barricaderen = lanta un barikada

   _barrière = bariera

   _bars = [stem] duru; eksigente. [gezicht] severo

   _barst = sker; kibrá

   _barsten = baster{stomme e}; rementá; kibra; sker. barst! - bai muri leu! iemand laten barsten - laga un hende pa su kuenta.

   _bas = baho

   _bascule = balansa; mashin di pisa

   _baseren = basa

   _basilicum = yerba di hole; yerb'i hole

   _basiliek = basílika

   _basis = base. op basis van - a base di

   _basis- = básiko

   _bassin = [zwem-] pisina

   _bassist = bahista

   _bast = kaska. in z'n blote bast lopen - kana lomba sunú.

   _baten = [ww] probechá. wat baat 't? - ki balor e tin? 't zal je niet baten. - l'e no yudá bo na nada. daar is iedereen bij gebaad. - tur hende lo probechá di esei. baat 't niet, dan schaadt 't (ook) niet. - si e no ta yuda, e no ta daña tampòko. [znw] entrada. baten en lasten - entrada i gastonan.

   _batterij = batería

   _bazelen = papia kò'i kèns

   _bazig = dominante; (ku) ta gusta manda

   _bazuin = trompèt

   _beademen = duna respirashon artifishal

   _beademing = respirashon (artifishal)

   _beambte = empleado públiko

   _beamen = konfirmá

   _beangst = ansioso

   _beangstigen = alarmá; spanta

   _beantwoorden = kontestá

   _bearbeiden = [land] kultivá

   _bebloed = sangrá; na sanguer

   _beboeten = but

   _bebossen = forestá

   _bebouwd = [land] kultivá; [met woningen] bibá. de bebouwde kom - sentro

   _bebouwen = [land] kultivá; [met gebouwen] konstruí

   _becijferen = kalkulá; konta

   _becijfering = kalkulashon; kontamento

   _becommentariëren = komentá

   _beconcurreren = kompetí ku

   _bed = kama. 't bed houden - keda den kama. naar bed brengen - pone drumi. (naar bed gaan - kòi kama. met iemand naar bed gaan - drumi ku un hende.

   _bedaard = kalmo

   _bedacht = in: bedacht op - prepará pa

   _bedachtzaam = kouteloso

   _bedachtzaamheid = koutela; kuidou

   _bedanken = habla danki; gradisí. voor de eer bedanken - rechasá e honor. verscheidene leden hebben bedankt. - bários miembro a retirá.

   _bedankje = rekonosimento; danki; [terugtrekking] retiro

   _bedaren = kalma. bedaar! - kalmá bo! tot bedaren brengen/komen - kalma.

   _beddengoed = pañ'i kama

   _bede = orashon; [smeek-] súplika

   _bedeeld = [met fortuin] afortuná; [met talenten] dotá. de minder bedeelden - esnan menos afortuná.

   _bedeesd = tímido

   _bedeesdheid = timides

   _bedekken = kubri; [ook fig.:] tapa

   _bedekking = kobertura; kò'i tapa

   _bedekt = kubrí; tapá

   _bedelaar = mendigo (S.); hende ku ta pidi limosna

   _bedelarij = pidimento di limosna

   _bedelen = {bédelen} pidi limosna. {bedélen} [met talenten] dota; [met aalmoes] duna limosna

   _bedeling = karidat; asistensia soshal. van de bedeling leven - biba di yudansa di otro

   _bedelven = dera.

   _bedenkelijk = dudoso; serio; krítiko; grave. 't ziet er bedenkelijk uit. - kos ta parse basta serio.

   _bedenken = [onthouden] korda; [overdenken] pensa; [overwegen] konsiderá; [uitdenken] inventá. dat is mooi bedacht. - ta bunita idea. zich bedenken - kambia di opinion. kambia di idea. zich tweemaal bedenken voor.... - pensa dos bes promé ku.... zonder (zich te) bedenken - sin basilá.

   _bedenking = obyekshon. hij houdt het in bedenking - el a keda di pens'é. bedenkingen hebben tegen - tin problema ku.

   _bedenktijd = tempo pa pensa; tempo pa konsiderá.

   _bederf = putrimento; daño; dañamento.

   _bederfelijk = (ku) ta putri/daña lihé

   _bederven = putri; daña; de boel bederven - daña e asunto.

   _bedevaart = peregrinashon

   _bedevaartganger = peregrino

   _bediende = sirbiente

   _bedienen = [personen] sirbi; [apparaten] operá; [rkk] olia, duna sant' olio

   _bediening = [personen] servisio, sirbishi; [apparaten] operashon

   _bedillen = regla tur kos; kambia tur kos; mete su mes ku tur kos

   _bedilzucht = afan di regla tur kos

   _beding = kondishon. onder geen beding - bou di ningun kondishon.

   _bedingen = eksigí; stipulá; obtené

   _bediscussiëren = diskutí; deliberá

   _bedisselen = regla; organisá

   _bedlegerig = mará na kama

   _bedoelen = ke men; [van plan zijn] tin e intenshon di. hij bedoelt 't goed. - e tin bon intenshon; su intenshon ta bon.

   _bedoeling = nifikashon; intenshon. met kwade bedoelingen - mal intenshoná.

   _bedoen = in: zich bedoen - daña su paña.

   _bedompt = skur i yen di stòf.

   _bedonderd = belá. ben je bedonderd? - belá bo ta?

   _bedonderen = engañá; frega; pompa [vulg.]

   _bedorven = daña, putrí.

   _bedotten = frega; gaña.

   _bedraden = hala waya, pone waya

   _bedrading = wayanan

   _bedrag = montante, suma

   _bedragen = monta na. de preis bedraagt - e preis ta....

   _bedreigen = menasá

   _bedreiging = menasa

   _bedremmeld = konfundí; bruhá; spantá; [verlegen] tímido

   _bedreven = bon entrená; bon na haltura; bon studiá; efisiente, efikas. zeer bedreven in - bakiyano den

   _bedriegen = engañá, gaña. als ik me niet bedrieg. - si mi no ta herá. hij kwam bedrogen uit. - el a keda desepshoná.

   _bedrieger = engañadó, gañadó

   _bedriegerij = gañamento; engaño.

   _bedrieglijk = desepshonante; froudulento.

   _bedrijf = empresa; negoshi; industria; servisio; [toneel] akto. buiten bedrijf. - fò'i servisio. 'n bedrijf runnen. - rùn un negoshi.

   _bedrijfs- empresarial

   _bedrijfsadministratie = administrashon komershal

   _bedrijfsklaar = operashonal

   _bedrijfsleider = hefe

   _bedrijfsleven = mundu empresarial, gremio empresarial

   _bedrijven = kometé ; perpetrá

   _bedrijvig = aktibo; industrial

   _bedrijvigheid = aktibidat

   _bedrinken = in: zich bedrinken - bebe burachi

   _bedroefd = tristu; ferdrit.

   _bedroefdheid = tristesa; ferdrit

   _bedroeven = hasi tristu

   _bedroevend = tristu. 't ziet er bedroevend slecht voor hem uit. - kos ta pinta mashá malu p'e.

   _bedrog = engaño, gañamento. bedrog plegen - kometé aktonan froudulento.

   _bedrogene = esun engañá

   _bedruipen = in: zich bedruipen - sostené su mes

   _bedrukken = imprimí, drùk

   _bedrukt = [papier e.d.] imprimí; [gemoed] flihí. ik ben erg bedrukt - mi gemut ta yená.

   _bedtijd = tempo pa bai drumi

   _beducht = in: beducht zijn voor - tin miedo di

   _beduiden = [uitleggen] splika; bedei; [aanduiden] indiká; [betekenen] nifiká

   _beduusd = babuká; sorprendí; asombrá

   _beduvelen = frega; pompa; gaña

   _bedwang = kontrol. in bedwang - bou kontrol

   _bedwateren = pishi kama

   _bedwelmen = droga; manda fò'i tino; manda leu; intoksiká

   _bedwelming = narkose

   _bedwingen = kontrolá; tene bou kontrol; [opstand] suprimí; [neiging tot iets] dominá; suprimí; retené

   _beek = río chikito

   _beeld = [alg.] imágen, figura; [stand-]statua; [zinne-] símbolo. 't is 'n beeld van 'n meisje! - e mucha-muhé tá bunita! E mucha-muhé ta una belleza! (S.) zich een beeld van iets vormen - fòrma un idea di un kos.

   _beeldbuis = pantaya (di televishon); [computer] pantaya; monitor.

   _beeldend = in: beeldende kunst - arte plástiko

   _beeldhouwen = hasi skulptura

   _beeldhouwer = skulptor

   _beeldhouwkunst = skulptura

   _beeldhouwwerk = skulptura

   _beeldig = enkantante; mashá bunita

   _beeldrijk = ornamentá

   _beeldscherm = pantaya

   _beeldschoon = una belleza [s.]

   _beeldspraak = simbolismo

   _beeltenis = imágen

   _been = pía; pal'i pía [ter onderschieding van "voet"]; [bot] weso; [van hoek] banda.op de been zijn - ta lantá (opgestaan); ta mobilisá (politie e.d.). z'n been stijf houden - pone pí' abou. de benen nemen - baha na awa. op de been blijven - sigui move. op de been houden - mantené (den moveshon). op één been kun je niet lopen. - un pa tera, un pa laman. op eigen benen staan - para riba su mes pía. op de been zijn - move. slecht ter been zijn - no por kana bon.

   _beer = ber; [varken] pòrko-beer

   _beerput = berpùt

   _beest = bestia; animal.

   _beestachtig = bestial

   _beestachtigheid = bestialidat

   _beestenboel = porkería

   _beet = mordí; beet pakken - kòi. beet grijpen - gara. hij heeft er de smaak van beet. - el a haña smak p'e. hij heeft er de slag van beet. - el a siña. iemand beet nemen - frega un hende. nèk un hende.

   _beetje = poko; tiki; lèk

   _beëdigd = huramentá

   _beëdigen = huramentá

   _beëdiging = huramentashon

   _beëindigen = kaba, terminá, konkluí, finalisá; ekspirá

   _beëindiging = kabamento, terminashon, konklushon; finalisashon; eks- pirashon

   _befaamd = famoso, renombrá

   _befaamdheid = fama; renomber

   _begaafd = talentá; dotá

   _begaafdheid = talento; don

   _begaan = kometé. laat hem maar begaan. - lag'é numa!

   _begeerlijk = deseabel

   _begeerte = anhelo (naar = pa); [naar macht, lust e.d.] afan (naar = di).

   _begeleiden = kompañá , guía

   _begeleider = guía; kompaño; kompañé.

   _begeleiding = kompañamento; guía.

   _begenadigd = [vergeven] pordoná; [met talent] talentá.

   _begenadigen = pordoná

   _begenadiging = pordon

   _begeren = anhelá; deseá

   _begerenswaard = deseabel

   _begerig = ansioso, deseoso; [gierig] miskiña

   _begeven = bai; move; akudí. zijn kracht begaf het. - su fòrsa a lag'é. zich in zaken begeven - drenta den negoshi. zich begeven naar - dirigí su mes na; presentá; akudí na.

   _begieten = muha

   _begiftigen = dota; honra. met talenten begiftigd - talentá, dotá

   _begin = kuminsamento; inisio; prinsipio. van 't begin af aan - for di kuminsamento; for di prinsipio. van ('t) begin tot ('t) eind(e) - di prinsipio te fin.

   _begin- = inisial

   _beginnen = kuminsá, kunsa; inisiá. begin maar! - dal bai numa! wat ben ik (toch) begonnen! - den kiko m'a hinka mi mes awó! wat te beginnen? - kiko pa hasi? er valt met die man niets te beginnen! - e homber ei ta imposibel.

   _beginner = prinsipiante.

   _beginpunt = punto di salida

   _beginsel = prinsipio

   _beginselloos = sin prinsipio

   _beginselloosheid = falta di prinsipio(nan)

   _begoochelen = bruha; [C.] bruwa;

   _begoocheling = bruha; bruhamento; [C.] bruwa; bruwamentu

   _begraafplaats = santana

   _begrafenis = entierro; deramento

   _begrafenisonderneming = funerario

   _begrafenisstoet = cortejo fúnebre [s.!]

   _begraven = dera

   _begrensd = limitá

   _begrensdheid = limitashon

   _begrenzen = limitá

   _begrenzing = límite ; limitashon

   _begrijpelijk = komprondibel; komprendibel

   _begrijpelijkerwijs = obviamente; pa motibonan evidente

   _begrijpen = komprondé; komprendé; kapta. begrepen? - b'a komprondé? begrijp mij goed! - no komprondé mi malu! begrijp dat goed! - tene bon kuenta ku esei! dat laat zich gemakkelijk begrijpen. -esei ta fásil di komprondé. alles in begrepen. - tur kos inkluí. hij had het niet op hem begrepen. - e no tábata pint'é. - nan no ta parti un bolchi.

   _begrip = komprenshon; komprendemento ; idea; noshon. dat gaat mijn begrip te boven. - mi no ta komprondé esei.

   _begripsvermogen = poder di komprondemento; fakultat di komprenshon

   _begripsverwarrring = konfushon; malkomprendemento

   _begroeten = kumindá; saludá

   _begroeting = resepshon; akogida; bonbiní; kumindamento; saludo

   _begroten = presupuestá

   _begroting = presupuesto

   _begrotingstekort = defisit riba presupuesto

   _begunstigde = benefisiario

   _begunstigen = faboresé, benefisiá

   _begunstiging = fabor; faboresimento; patronahe

   _beha = brasière

   _behaaglijk = agradabel; plasentero; komfortabel

   _behaagzucht = koketería

   _behaard = yen di kabei

   _behagen = [ww] duna goso; hiba di gusto. het heeft hem behaagd,... - el a hiba di gusto, ... moge het god behagen,... - mara lo e ta un goso den wowo di dios, ... [znw] goso; gusto; plaser; - hiba di gusto.

   _behalen = obtené; gana; [diploma, voordeel, winst] saka

   _behalve = [met uitzondering van] menos; ku eksepshon di; eksepto; [benevens] aparte di

   _behandelen = trata

   _behandeling = tratamento

   _behartigen = kuida; promové

   _behartiging = kuido; promoshon

   _beheer = maneho; direkshon; kontrol. iets onder zijn beheer nemen - tuma un kos bou di su kontrol. het beheer voeren over - manehá; supervisá; kontrolá.

   _beheerder = ehekutibo; kontroladó; direktor

   _beheersen = dominá; kontrolá. - dominá su mes.

   _beheersing = dominio ; kontrol

   _beheksen = hasi bruha pa

   _behelpen = in: zich behelpen - lora.

   _behelzen = konstituí

   _behendig = hábil

   _behendigheid = habilidat

   _behept = in: behept met - tin

   _beheren = dirigí; administrá; manehá

   _behoeden = warda; protehá; libra. god behoede je. - dios wardá bo.

   _behoeder = defensor; protektor

   _behoedzaam = kouteloso

   _behoedzaamheid = koutela

   _behoefte = nesesidat; [vereisten] rekisito. - tin mester di. in een behoefte voorzien - yena un nesesidat.

   _behoeftig = den nesesidat

   _behoeve = in: ten behoeve van - na fabor di.

   _behoeven = tin nodi (di); mester (di). (zie: hoeven)

   _behoorlijk = [fatsoenlijk] drechi; desente. [tamelijk] basta, bastante

   _behoren = [moeten/mogen] mag, mester a. [toebehoren] pertenesé. (zie: horen)

   _behoud = konservashon; preservashon; mantenshon. dat is je behoud geweest. - esei a salbá bo. met behoud van salaris - ku salario

   _behouden = [ww] konservá; preservá; mantené; retené. [bnw] sano y salvo [s.]. Behouden aankomst - yegada sano y salvo.

   _behoudend = konservatibo

   _behoudens = aparte di; menos; eksepto;

   _behoudzucht = konservatismo

   _behuild = yorá

   _behuisd = in: klein behuisd zijn - tin pòko lugá. ruim behuisd zijn - tin hopi lugá.

   _behulp = in: met behulp van - ku yudansa di

   _behulpzaam = dispuesto/kla pa yuda

   _bei = honengbei; [C.] abeha.

   _beide = tur dos. een van beide(n) - un di dos; un di e dosnan. - ni un di dos; ni un di e dosnan. met ons beiden - nos dos.

   _beiderlei = in: = van beiderlei kunne - di tur dos sekso. op beiderlei wijzen - di tur dos modo/manera.

   _beige = beige; crême

   _beijveren = hasi un esfuerso (om te = pa).

   _beïnvloeden = influensiá

   _beïnvloeding = influensia

   _beitel = beit

   _bejaard = avansá di edat; ansiano

   _bejaarde = hende avansá di edat; hende grandi; ansiano

   _bejegenen = trata

   _bejegening = tratamento

   _bek = boka (grandi); smul [vulg.]. hou je bek! - sera bo smul!

   _bekaaid = in: er bekaaid afkomen - sali mal pará

   _bekaf = morto kansá, kabá.

   _bekakt = makaku

   _bekeerling = hende konbertí

   _bekend = konosí; renombrá. bekend staan als - ta konosí pa. bekend zijn met - tin konosemento di. algemeen bekend - generalmente konosí. ik ben hier niet bekend. - mi no ta konosé e lugá akí. bekend maken - anunsiá; publiká. bekend raken met iemand - sera konosí ku un hende. (on)gunstig bekend staan) - tin (mal) bon reputashon. bekend staan als de bonte hond. - tin mashá mala fama, mashá mal reputashon. bekend worden - [van persoon] haña fama; [van nieuws] sali afó.

   _bekende = (un hende)konosí

   _bekendheid = renomber; fama. bekendheid geven aan - publiká; duna publisidat na.

   _bekendmaking = partisipashon; proklamashon

   _bekennen = admití; konfesá - no tabatin ni un kristian.

   _bekentenis = admishon; konfeshon. 'n bekentenis afleggen - admití kulpabilidat, admití enbolbimento.

   _beker = poti; beker. [ere-] kopa

   _bekeren, = konbertí. zich bekeren - konbertí

   _bekering = konbershon

   _bekeuren = but, multa

   _bekeuring = but, multa

   _bekijken = mira, wak, chèk. de zaak van alle kanten bekijken - wak e asunto di tur banda.

   _bekijks = in: veel bekijks hebben - hala hopi atenshon.

   _bekisting = fòrmaleta

   _bekken = [kom] konchi; [geogr.] cuenca [s.!]; [muz.] ímbalo; [anat.] pelvis.

   _beklaagde = akusado

   _bekladden = mancha;susha; [fig.] kalumniá; papia malu di

   _beklag = keho. zijn beklag doen over iemand - keha tokante (di) un hende

   _beklagen = lamentá; tin duele di. zijn lot beklagen - lamentá su situashon

   _beklagenswaard(ig) = lamentabel; deplorabel

   _bekleden = [meubilair e.d.] fura; [positie] okupá.

   _bekleding = [meubilair e.d.] furu; furamento; [positie] okupashon

   _beklemd = mará; [lettergreep] asentuá; [fig.] pretá

   _beklemdheid = opreshon

   _beklemtonen = asentuá; emfatisá

   _beklijven = pega; keda pega

   _beklimmen = subi

   _beklimming = subida, subimento

   _beklinken = konbení; akordá; sera un akuerdo.

   _bekneld = mará

   _beknibbelen = krencha; kremenchá.

   _beknopt = kòrtiko; konsiso

   _beknotten = restringí; limitá

   _beknotting = restrikshon; limitashon

   _bekocht = [fig.] engañá

   _bekoelen = fría (kabes)

   _bekogelen = basha bala riba

   _bekokstoven = konkalachá

   _bekomen = [van schrik e.d.] bin bei; rekuperá. dat het u bekome! - [na maaltijd] bon probecho! dat is hem slecht bekomen. - el a kai malu p'e.

   _bekommerd = preokupá

   _bekommeren = wòri; preokupá. zich bekommeren om - preokupá ku; kuida. bekommer je daar maar niet om. - no hasi kaso. zonder zich te bekommeren om... - sin tene kuenta ku....

   _bekomst = in: zijn bekomst ervan hebben - ta fadá, hartá kuné.

   _bekonkelen = kònkel

   _bekoorlijk = encantador (S.), atraktibo

   _bekopen = paga p'e

   _bekoren = tenta; [fig.] atraé. Het kon me niet bekoerenb. - E no tábata atrahé mi.

   _bekoring = tentashon

   _bekorten = hasi mas kòrtiko

   _bekostigen = paga e gastonan. hij kon het niet bekostigen - e no por a wanta e gastonan. e no por a afford e.

   _bekrachtigen = konfirmá; ratifiká; sankshoná

   _bekrachtiging = konfirmashon; ratifikashon

   _bekrimpen = krencha; kremenchá.

   _bekritiseren = kritiká

   _bekrompen = atrasá; ku ideanan antikuá

   _bekronen = koroná

   _bekroning = koronashon

   _bekruipen = haña. Er bekroop mij een gevoel van angst. - M'a haña un andung.

   _bekvechten = strei

   _bekwaam = kapabel; kapasitá; kompetente

   _bekwaamheid = kompetensia

   _bekwamen = in: zich bekwamen in - siña; studia; praktiká

   _bel = bèl

   _belabberd = deskaí

   _belachelijk = ridíkulo. belachelijk maken = ridikulisá

   _beladen = [ww.] karga; [bnw] kargá

   _belagen = menasá; ataká, asaltá.

   _belager = atakante, asaltante

   _belang = [gewichtigheid] importansia; [voordeel]interes. belang stellen in - munstra interes den. dat is van geen belang - no ta importante.

   _belangeloos = sin interes propio

   _belanghebbende = esun konserní

   _belangrijk = importante; [aanzienlijk] konsiderabel

   _belangrijkheid = importansia

   _belangstellend = interesá

   _belangstelling = interes

   _belast = enkargá

   _belastbaar = kai bou di impuesto

   _belasten = [met last, taak] enkargá; [met belasting] imponé impuesto

   _belasteren = kalumniá

   _belasting = impuesto, belaster

   _belasting- = fiskal; di impuesto; di belasting

   _belastingaangifte = deklarashon di impuesto

   _belastingaanslag = kuenta di impuesto

   _belastingheffing = kobramento di impuesto

   _belastingplichtig = obligá pa paga impuesto

   _belazerd = rechá. ben je belazerd? - rechá bo ta?

   _belazeren = engañá; hasi un hende chambon; pompa un hende [vulg.]

   _beledigen = ofendé , insultá

   _beledigend = ofensibo ; insultante

   _belediging = ofensa ; insulto

   _beleefd = korekto; fòrmal . wij verzoeken u beleefd.... - nos ta pidi tur hende enkaresidamente....

   _beleefdheid = kortesía

   _beleefdheidshalve = pa kortesía

   _beleg = [op brood] beleg. [mil.] sitio

   _beleggen = [boterham] pone beleg; [vloer] pone tapeit; [afdekken] kubri; [vergadering] yama; [geld] invertí

   _belegging = [vergadering] konbokashon; [v. geld] invertishon

   _beleid = maneho - aktua ku takto

   _belemmeren = stroba; obstruí; obstakulisá; hendru; impedí. iemand in zijn werk belemmeren - stroba un hende den su trabou.

   _belemmering = strobamento; obstrukshon; obstákulo; impedimento

   _belendend = na banda

   _belet = kompromiso; belet vragen - pidi un sita. bij diens ontstentenis of belet, - ora e no ta presente òf tin otro kompromiso,

   _beletsel = obstákulo; impedimento

   _beletten = prevení; impedí; obstruí

   _beleven = pasa aden; eksperensiá. zoiets heb ik nog nooit beleefd! - nunka antes má mira (tende/eksperensiá) un kos asina.

   _belevenis = eksperensia

   _belezen = ku a lesa hopi

   _belg = belga

   _België = Bélgika

   _belgisch = belga

   _belhamel = chabelito; mucha malkriá; líder di un grupo di antisoshalnan

   _belichamen = inkorporá

   _belichten = iluminá; eksponé; [uitleggen] splika

   _belichting = eksposishon

   _believen = hiba di gusto; wat belieft u - ku kiko mi por yuda? [op niet goed verstaan] ablí?

   _belijden = [schuld] konfesá; [geloof] profesá

   _belijdenis = [schuld] konfeshon; [geloofs-] akto di fe;

   _bellen = [aan de deur] primi bèl; [telefoon] yama. er wordt gebeld. - tin un hende na porta. ik zal je bellen. - mi ta yamá bo; mi ta dal bo un kòl.

   _bellenblazen = blas skuma

   _beloeren = lur

   _belofte = promesa, primintimento. z'n belofte houden - tene su mes na su promesa. dat houdt een belofte in voor de toekomst. - esei ta prometedó pa futuro. belofte maakt schuld - primintí ta primintí.

   _belonen = paga [ook fig.], kompensá, rekompensá

   _beloning = pago [ook fig.], rekompensa

   _beloop = kurso. iets op z'n beloop laten - laga un kos dal bai numa.

   _belopen = [letterlijk] kana; [bedragen] subi (te) na. die afstand is niet te belopen. - bo no por kana e distansia ei.

   _beloven = primintí

   _belt = dòm

   _beluisteren = skucha

   _belust = in: belust op iets zijn - [feest e.d.] ta loko pa; [macht] ta hambrá pa

   _bemachtigen = [te pakken krijgen] logra haña; [bezetten] kapturá; [in zijn macht krijgen] poderá di; apoderá di.

   _bemannen = tripulá

   _bemanning = tripulashon; tripulante(nan)

   _bemanningslid = tripulante

   _bemerkbaar = riparabel; notabel; perseptibel

   _bemerken = ripará; nota

   _bemiddelaar = mediador, mediadó; intermediario. landsbemiddelaar - mediadó di gobierno

   _bemiddeld = (finansieramente) bon pará;

   _bemiddelen = intermediá

   _bemiddeling = mediashon; intermediashon

   _bemind = stimá; kerí.

   _beminde = ser kerí

   _beminnelijk = [passief] amabel; [actief] kariñoso

   _beminnelijkheid = [passief] amabilidat; [actief] kariño

   _beminnen = stima

   _bemoederen = in: iemand bemoederen - trata un hende komo yiu

   _bemoedigen = enkurashá

   _bemoedigend = enkurashante

   _bemoediging = enkurashamento

   _bemoeial = hende ku ta mete su mes ku tur kos

   _bemoeien = mete; intervení. zich bemoeien met - mete su mes ku. bemoei je er niet mee! - keda afó! bemoei je niet met mijn zaken. - lagá mi regla mi mes asunto(nan).

   _bemoeienis = intervenshon; metemento. daar heb ik geen bemoeienis mee. - mi no tin nada di hasi ku esei. door zijn bemoeienis... - dor di su esfuerso(nan) ...

   _bemoeilijken = difikultá ; stroba; obstakulisá

   _bemoeiziek = (ku) ta mete su mes ku tur kos

   _ben = makuto

   _benadelen = perhudiká; daña

   _benadeling = perhudikamento; dañamento

   _benaderen = aserká [ook fig.]

   _benadering = aserkamento; aproksimashon. bij benadering, - aproksimadamente

   _benadrukken = emfatisá; asentuá

   _benaming = nomber

   _benard = [A.] pretá; prekario; [C.] pertá

   _benauwd = [ruimte, weer] sofokante; [angstig] ansioso

   _benauwdheid = ansia

   _bende = banda; [smeerboel] potoshi, porkería

   _beneden = [bw] abou. [vz] bou. beneden de wind = pabou. naar beneden gaan/komen - baha. beneden de vijftig - bou di sinkuenta.

   _beneden- = di abou.

   _benedenwinds = pabou. benedenwindse eilanden - islanan abou

   _benemen = kita

   _benen = [bnw] di weso

   _benepen = miedoso

   _benepenheid = miedo

   _beneveld = [letterlijk] den tiniebla; [beschonken] fumo, kaña.

   _benevens = sob(r)a dje; ademas

   _bengel = mala-mucha; chabelito

   _bengelen = kolga zuai

   _benieuwd = id.; kurioso pa sa

   _benieuwen = in: het zal mij benieuwen, of hij komt. - lo mi ta sorprendí si e bin.

   _benijden = envidiá

   _benijdenswaardig = envidiabel

   _benodigd = nesesario. benodigd zijn - rekurí; tin mester

   _benodigdheid = rekisito

   _benoemen = nombra

   _benoeming = nombramento

   _benoorden = panort di

   _benul = noshon

   _benutten = utilisá; hasi uzo di

   _benzine = gasolin

   _benzine- = di gasolin

   _benzinepomp = pòmp di gasolin

   _benzinepompstation = pòmp di gasolin

   _beoefenen = ehersé, praktiká

   _beoefening = práktika

   _beogen = intenshoná

   _beoordelen = huzga; komprobá

   _beoordeling = husgamento; komprobashon

   _beoosten = pariba di

   _bepaalbaar = determinabel

   _bepaald = determiná; spesífiko; stipulá; definí

   _bepakken = paketá; karga

   _bepalen = fiha; stipulá; disidí; determiná; definí

   _bepaling = stipulashon ; determinashon; kondishon; [gram.] komplemento

   _beperken = limitá, restringí

   _beperkend = restriktibo

   _beperking = limitashon; restrikshon

   _beperkt = limitá

   _beplanten = planta

   _beplanting = plantamento

   _bepleiten = boga pa; urgi; pleita pa

   _bepraten = papia, diskutí; [overhalen] papia; persuadí; konvensé.

   _beproefd = probá; [fig.] flihí

   _beproeven = purba; [fig.] flihi

   _beproeving = [letterlijk] purbamento; tèst. [fig.] aflikshon; desastre

   _beraad = deliberashon; konsiderashon. na rijp beraad - despues di amplio konsiderashon.

   _beraadslagen = deliberá; konsultá

   _beraadslaging = deliberashon; konsulta.

   _beraden = in: zich beraden over - pensa tokante di

   _beramen = [plan] plania; diseñá; desaroyá. [schatten] baluá; estimá.

   _beraming = [plan] planiamento; desaroyo. [schatting] baluashon; tak- sashon; estimashon.

   _berde = in: te berde brengen - trese (na diskushon) sugerí

   _berechten = husga; kondená; pursigí hurídikamente

   _berechting = husgamento; kondena

   _beredderen = regla; areglá; organisá; ordená; ehekutá

   _beredeneren = rasoná, argumentá

   _beredenering = rasonamento; argumentashon

   _bereid = dispuesto. bereid zijn tot - ta dispuesto pa

   _bereiden = prepará

   _bereidheid = disposishon

   _bereiding = preparashon

   _bereidvaardig = koperatibo

   _bereidwillig = koperatibo; dispuesto

   _bereik = alkanse. binnen ons bereik - den nos alkanse. buiten ons bereik - fuera di nos alkanse.

   _bereikbaar = alkansabel. makkelijk bereikbaar - fásil pa yega.

   _bereiken = [slagen] logra; [doel] alkansá; [plaats] yega na. zo bereiken we niets. - nos no ta yega na nada asina. nos no ta logra nada asina.

   _bereisd = (ku) a biaha hopi.

   _berekenbaar = kalkulabel

   _berekenen = [som] kalkulá; [prijs] kobra. - kualifiká pa su funshon.

   _berekening = kalkulashon, kalkulo

   _berg = [lage] sero; [hoge] montaña. zijn haren rezen te berge - su kabei a spina.

   _bergachtig = montañoso

   _bergaf = in: het ging snel bergaf met hem. - el a bai atras hopi lihé.

   _bergbeklimmer = alpinista

   _bergen = [goederen] warda; [wrakken] salba, reskatá.

   _berghok = depósito

   _berging = [plaats] depósito. [redding] reskate

   _bergplaats = depósito; [kleine -] lugá di warda kos; [vlucht-] refu- gio

   _bergruimte = lugá di warda kos

   _bergtop = kumbre; punto mas haltu di sero

   _bericht = notisia; mensahe; [om door te geven] respondi;

   _berichten = informá; notifiká; raportá

   _berichtgever = infòrmante

   _berijdbaar = (ku) por kòre ariba

   _berijden = kòre

   _berijder = kòredó. [fiets] siklista; [motorfiets] motosiklista; [paard] kabayista; [auto] manehadó.

   _berispen = reprimandá; skual

   _berisping = reprimanda; skual

   _Berlijn = Berlin

   _berm = kant'i kaminda

   _beroemd = famoso ; renombrá

   _beroemdheid = fama; renomber. [persoon] persona famoso

   _beroemen = in: zich beroemen op - broma ku

   _beroep = profeshon, fishi, ofishi; [jur.] apelashon. in beroep gaan - apelá. een beroep doen op - hasi un apelashon riba

   _beroepen = yama. zich beroepen op - basa su mes riba

   _beroeps- = profeshonal

   _beroerd = miserabel

   _beroeren = konmové

   _beroering = agitashon; disturbio

   _beroerte = stroke [E.]; ataka (serebral); infarkto (serebral).

   _berokkenen = kousa

   _berooid = plan barí; man bashí; sanka na man [vulg.]

   _berouw = kontrishon. berouw hebben - (a)repentí. berouw komt nooit te laat. - nunka ta lat pa repentí.

   _berouwen = arepentí. dat zal je berouwen! - lo bo yora malai p'esei!

   _berouwvol = arepentí

   _beroven = roba. iemand van 't leven beroven - kita un hende su bida.

   _beroving = robo, robamento

   _berucht = di mala fama; notorio. hij is berucht om... - e tin mala fama pa...

   _berusten = resigná. de beslissing berust bij ... - e desishon ta keda na...

   _berustend = resigná

   _berusting = resignashon

   _bes = beishi

   _beschaafd = sivilisá; kulto

   _beschaafdheid = bon edukashon

   _beschaamd = bergonsoso, ku bergüensa. iemand beschaamd doen staan - pone un hende su kara na bergüensa.

   _beschadigen = daña

   _beschadiging = defekto, daño

   _beschamen = pone na bergüensa

   _beschamend = bergonsoso

   _beschaven = sivilisá

   _beschaving = sivilisashon

   _bescheid = kontesta skirbí . alle bescheiden overleggen - entregá tur dokumento. officiële bescheiden - dokumentonan ofishal

   _bescheiden = modesto; humilde

   _bescheidenheid = modestia; humildat

   _beschermeling = persona bou protekshon di un hende.

   _beschermen = protehá; [ondersteunen] patronisá

   _beschermengel = angel wardadó

   _beschermer = protektor; [ondersteuner] patronisadó

   _beschermheer = patronisadó

   _bescherming = protekshon; [ondersteuning] patronage

   _beschermvrouw = patronisadó

   _bescheuren = in: 't bescheuren (van het lachen) - hari te lor' abou.

   _beschieten = tira riba.

   _beschieting = tiramento

   _beschijnen = lusa; iluminá

   _beschikbaar = disponibel; na disposishon. - bini na disposishon. beschikbaar stellen - pone na disposishon.

   _beschikbaarheid = disposishon

   _beschikken = disponé [over = di]; de mens wikt, god beschikt. - hende ta proponé, dios ta disponé.

   _beschikking = disposishon. ministeriële beschikking - dekreto ministerial. - na disposishon. de beschikking hebben over - tin na su disposishon.

   _beschilderen = pinta.

   _beschimmeld = beskem

   _beschimmelen = haña beskem

   _beschimpen = zundra

   _beschimping = zundrá, zundramento

   _beschonken = bebí, betrá, fumo, burachi.

   _beschoren = in: het was hem niet beschoren om .... - e no a haña e oportunidat pa ....

   _beschouwelijk = kontemplatibo

   _beschouwen = kontemplá. beschouwen als - considerá komo wel beschouwd... - bon konsiderá

   _beschouwing = disertashon

   _beschrijven = deskribí

   _beschrijvend = deskriptibo

   _beschrijving = deskripshon

   _beschroomd = tímido

   _beschroomdheid = timides

   _beschuit = biskuchi

   _beschuldigde = akusado

   _beschuldigen = akusá; kulpa; tilda

   _beschuldiger = akusadó

   _beschuldiging = akusashon

   _beschutten = protehá (kontra biento etc.)

   _beschutting = protekshon

   _besef = realisashon; idea; noshon

   _beseffen = realisá

   _beslaan = [plaats innemen] okupá; [bestaan uit] konsistí di; [ruit] muha

   _beslag = [voor taart e.d.] mansa. [jur.] beslag; beslag leggen - pone beslag. iemands tijd in beslag nemen - tuma hopi tempo di un hende. plaats in beslag nemen - okupá (hopi) lugá. zijn beslag krijgen - wòrdo konkluí/konkretisá

   _beslagen = in: goed beslagen ten ijs komen - bin bon prepará.

   _beslechten = konkluí; solushoná, resolvé

   _beslissen = disidí; konkluí

   _beslissend = desisibo

   _beslissing = desishon

   _beslist = [bnw] disidí; [bnw] absolutamente

   _beslommering = kò'i hasi

   _besloten = [privé] privá; [van beslissing] disidí

   _besluit = desishon; konklushon; resolushon

   _besluiteloos = indesiso

   _besluiteloosheid = indesishon

   _besluiten = [beëindigen] konkluí; kaba; [van beslissing] disidí; konkluí

   _besmeren = hunta; [bevlekken] mancha

   _besmettelijk = kontaminoso; kontagioso; verkoudheid is besmettelijk. - grip ta pega.

   _besmetten = kontaminá; kontagiá; pega

   _besmetting = kontaminashon

   _besmettingshaard = fuente di kontaminashon

   _besmeuren = susha; mancha

   _besnijdenis = sirkumsishon

   _besnoeien = [fig.] baha

   _besnuffelen = hole

   _besodemieterd = pompá [plat]; hodido [vulg.]

   _besodemieteren = pompa [plat]; hode [vulg.]

   _besognes = kò'i hasi; baina; gedum ; hèbè-hèbè, bada-bada; bululú

   _besparen = spar

   _besparing = sparmento

   _bespeelbaar = [terrein] bon pa hunga; [instrument] bon pa tòka

   _bespelen = [terrein] hunga riba; [instrument] tòka

   _bespeuren = nota; persibí

   _bespieden = lur; spioná

   _bespiegelend = kontemplatibo

   _bespiegeling = kontemplashon; refleho;spikulashon

   _bespioneren = spioná

   _bespoedigen = hasi lihé; pura; duna urgensia na

   _bespottelijk = ridíkulo

   _bespottelijkheid = ridikules

   _bespotten = chuèrcha; hasi mofa di; ridikulisá

   _bespotting = mofa; chuercha; ridikulisashon

   _bespraakt = in: (niet) goed bespraakt zijn - (no) sa papia bon

   _bespreken = papia; diskutí; deliberá; [afspreken] palabrá; [boeken] reservá

   _bespreking = diskushon; deliberashon; [boeking] reservashon

   _besprenkelen = sprenkel

   _bespringen = bula riba; subi

   _besproeien = sprui

   _besproeiing = spruimento

   _best = bèst; mihó. z'n best doen - hasi su bèst.

   _bestaan = [ww] sisti. existí. er bestaat geen reden tot ... - no tin motibo pa ... bestaan uit - konsistí di. bestaan van - biba di. dat bestaat niet! - esei ta imposibel. [znw] eksistensia

   _bestaanbaar = eksistibel; posibel. niet bestaanbaar - imposibel. niet naast elkaar bestaanbaar - inkompatibel.

   _bestaand = eksistente

   _bestaansmiddel = medio pa biba

   _bestaansminimum = entrada mínimo (pa biba)

   _bestaansmogelijkheid = modo di biba

   _bestaansrecht = derecho di eksistensia

   _bestaanszekerheid = siguridat di bida

   _bestand = [wapenstilstand] tregua; [gegevens] archibo; [computer] file [e.]. bestand tegen - kapas di wanta

   _bestanddeel = parti, elemento, ingrediente

   _besteden = [geld] gasta; [aandacht] paga. tijd besteden aan - duna (su) tempo na. zijn tijd goed besteden - hasi bon uzo di su tempo. veel zorg besteden aan - duna hopi atenshon na.

   _besteding = gasto(nan); gastamento

   _bestek = [bouw] spesifikashon(nan); [eetgerei] kuchú, kuchara ku forki; [beperking] limitashon.

   _bestel = konstelashon; sistema

   _bestelauto = vèn

   _bestelbiljet = formulario

   _bestelen = horta

   _bestellen = [order plaatsen] pidi; hasi un pedido; [afleveren] entregá.

   _bestelling = [order] pedido; [aflevering] entrega

   _bestemmen = destiná

   _bestemming = destinashon; [levens-] destino

   _bestempelen = marka [ook fig.]

   _bestendig = konstante; duradero; durabel

   _bestendigen = kontinuá

   _bestendiging = konstansia; durabilidat

   _besterven = in: hij bestierf het van angst - el a hera muri di miedo.

   _bestialiteit = bestialidat

   _bestijgen = monta; subi

   _bestoken = ataká (ku arma di kandela)

   _bestormen = asaltá; bombardeá

   _bestorming = asalto; bombardeo

   _bestraffen = kastigá

   _bestraffing = kastigo

   _bestralen = lusa; [med.] bestralen, haña/duna tratamento di radiashon

   _bestraling = id., radiashon; tratamento di radiashon

   _bestrijden = kombatí; [met argumenten] refutá, disputá

   _bestrijding = kombatimento

   _bestrijken = kubri; [met handen] hala; [met zalf e.d.] hunta

   _bestuderen = studia

   _bestudering = estudio

   _besturen = [voertuig] stür; manehá; [bedrijf e.d.] dirigí; [land] goberná

   _besturing = stürmento; manehamento; dirkshon; gobernashon

   _bestuur = [van stichting e.d.] direktiba; dagelijks bestuur - direktiba diario. [lands-] gobernashon; [bedrijfs-] direkshon; maneho

   _bestuurder = [v. voertuig] konduktor, manehadó; [bestuurslid] miembro di direktiba; [lands] gobernante

   _bestuurlijk = administratibo

   _bestuurs- = di direktiba

   _bestuurscollege = konseho ehekutibo

   _bestuurskunde = siensia di maneho

   _bestwil = in: een leugentje om bestwil - gañamento pa no kousa problema. voor je eigen bestwil - pa yudá bo.

   _betaalbaar = pagabel; na preis rasonabel

   _betalen = paga

   _betaler = pagadó

   _betaling = pago; pagamento. betaling vragen - kobra

   _betalings- = di pago

   _betamelijk = apropiá; desente

   _betasten = mishi (ku); fula

   _betegelen = pega mosaik

   _betekenen = nifiká; ke men []. Dat heeft niets te betekenen. - Esei no ke men nada. Wat heeft dat te betekenen? Kiko esei ke men? - e no ta sinti nada p'e.

   _betekenis = nifikashon; [van woord of zin] sentido; [belang] importansia. een man van betekenis - un hende importante.

   _betekenisvol = signifikante; pregnante; yen di sentido

   _beter = mihó. beter worden - bira mihó; mihorá; rekuperá. hij is er niets beter op geworden. - e no a gana nada kuné. ik heb wel wat beters te doen. - mi tin mihó kos pa hasi. je kunt maar beter je mond houden. - bo ta hasi mihó di sera bo boka. hij is beter af dan ik. - e ta mihó pará ku mi. dat maakt 't er niet beter op. - esei no ta kambia e kos pa mihó. des te beter. - tanto mihó.

   _beteren = mihorá; drecha. z'n leven beteren - kambia su bida pa mihó.

   _beterschap = mihoransa; rekuperashon. beterschap beloven - primintí di kambia su bida (pa mihó). beterschap! - mi ta spera ku lo bo rekuperá lihé.

   _beteugelen = wanta

   _beteuterd = perpleho; spantá

   _betichten = akusá

   _betichting = akusashon

   _betogen = rasoná, argumentá

   _beton = id., concrete

   _betonen = munstra

   _betoog = argumento; argumentashon; splikashon. het behoeft geen betoog - no tin mester di argumentashon.

   _betoon = demonstrashon

   _betoverd = enkantá

   _betoveren = enkantá

   _betoverend = enkantante

   _betovergrootmoeder = tatarawela

   _betovergrootvader = tatarawela

   _betovering = enkanto

   _betraand = na lágrima

   _betrachten = [zorg, snelheid] apliká; ehersé; [zuinigheid, eerlijk- heid] praktiká; [zorgvuldigheid] munstra; [plicht] hasi

   _betrachting = aplikashon; ehersisio; práktika

   _betrappen = atrapá; op heterdaad betrappen - atrapá den e akto.

   _betreden = pisa; subi; drenta

   _betreffen = konserní, trata di. wat betreft.... - enkuanto...; pa loke ta... wat dat betreft,... - pa loke ta konserní esei,,... wat mij betreft,... - pa mi parti, ...

   _betreffend = [bnw] konserní. de betreffende persoon - e persona konserní. [vz] tokante [di]; enkuanto

   _betrekkelijk = [bnw] relatibo. [bw] relativamente

   _betrekkelijkheid = relatibidat

   _betrekken = [huis e.d.] drenta; muf aden. [goederen] obtené; buska. [iemand ergens bij -] enbolbé; vinkulá. [hemel] bira dùis; nubia. [van gezicht] pone un kara tristu. betrokken zijn bij - ta vinkulá ku.

   _betrekking = [baan] empleo; [relatie] relashon. betrekking hebben op - ta relashoná ku. met betrekking tot - relashoná ku.

   _betreuren = deplorá, lamentá. er waren geen mensenlevens te betreuren. - no tabatin pérdida di bida.

   _betreurenswaard = deplorabel, lamentabel

   _betrokken = [hemel] dùis; nublá; nubiá. [gezicht] tristu. betrokken zijn bij - ta enbolbí den. de betrokken personen - e personanan konserní.

   _betrokkenheid = enbolbimento

   _betrouwbaar = konfiabel; digno di konfiansa; fidedigno

   _betrouwbaarheid = konfiabilidat

   _betten = bèt

   _betuigen = deklará; ekspresá; ofresé. dank betuigen - habla danki.

   _betuiging = deklarashon; ekspreshon; ofresimento.

   _betuttelaar = un hende ku ke regla tur kos pa otronan

   _betuttelen = regla tur kos pa otro hende

   _betweter = sabelotodo [s.]

   _betwijfelen = duda; kuestioná

   _betwistbaar = disputabel

   _betwisten = disputá; [ontkennen] desmentí

   _beu = hartá. ik ben 't beu. - mi ta hartá di dje.

   _beugel = man. dat kan niet door de beugel. - esei no por!

   _beuken = bati/dal duru

   _beul = burdugu [ook fig.]

   _beunhaas = un hende ku ta hasi djabp-djab; un hende ku ta hasi un trabou ku e no sa nada di dje

   _beunhazen = hasi djab-djab; traha djab-djab.

   _beunhazerij = trabou djab-djab

   _beuren = hisa; karga; [geld] risibí

   _beurs = [znw] [portemonnee] [A.] kartera; [C.] pòtmòni; [studie-] beka; [effecten-] bolsa. [bnw] putrí

   _beurt = turno; buèlta. aan de beurt - na turno. jij bent aan de beurt. - ta bo turno. om de beurt - kada un na su turno. op z'n beurt - na su turno. op z'n beurt wachten - warda su turno.

   _beurtelings = na turno

   _bevaarbaar = navegabel

   _bevaarbaarheid = navegabilidat

   _bevallen = [v. baby] duna lus; [goed vinden] gusta. dat bevalt mij niet. - mi no ta gust'é.

   _bevallig = enkantador

   _bevalling = parto

   _bevangen = [door vermoeidheid] kabá; [door schrik] paralisá.

   _bevaren = navegá

   _bevattelijk = komprendibel

   _bevatten = [inhouden] kontené; [begrijpen] komprondé; kapta

   _bevattingsvermogen = inteligensia; komprenshon; komprendemento

   _bevechten = kombatí; bringa kontra

   _beveiligen = sigurá; protehá; salbaguardiá

   _beveiliging = siguridat; protekshon

   _bevel = komando; òrden

   _bevelen = komandá; duna òrden

   _bevelhebber = komandante

   _beven = tembla

   _bevestigen = [vastmaken] fiha; mara. [erkennen] konfirmá; [van bedrijf e.d.] konsolidá.

   _bevestigend = afirmatibo

   _bevestiging = [vastmaken] fihamento; maramento. [erkenning] afirmashon; konfirmashon. [bedrijf] konsolidashon

   _bevinden = haña; haya. zich wel bevinden - sinti su mes bon.

   _bevinding = eksprensia; resultado

   _beving = temblor

   _bevlekken = mancha

   _bevlieging = kapricho

   _bevloeien = irigá

   _bevloeiing = irigashon

   _bevochtigen = muha

   _bevoegd = kompetente; kualifiká; outorisá

   _bevoegdheid = kompetensia; kualifikashon; outorisashon; outoridat

   _bevoelen = fula

   _bevolken = pobla

   _bevolking = poblashon; [bureau] bevolking; registro sivil; senso

   _bevolkingsbureau = senso; registro sivil; bevolking

   _bevolkt = poblá

   _bevoordelen = faborisá

   _bevoordeling = fabor; benefisio

   _bevooroordeeld = tin prewisio

   _bevoorraden = suministrá, abastesé, proveé,

   _bevoorrading = suministro, abastesimento.

   _bevoorrecht = privilegiá.

   _bevoorrechten = privilegiá

   _bevoorrechting = privilegio; privilegiamento

   _bevorderen = promové; fomentá; propagá; stimulá

   _bevordering = promoshon; fomento

   _bevorderlijk = in: dat is niet bevorderlijk voor... - esei no ta promové, stimulá ...

   _bevrachten = karga

   _bevrachter = kargadó

   _bevrachting = kargamento

   _bevragen = in: te bevragen bij... - pa mas infòrmashon, akudí na...

   _bevredigen = satisfasé; [sexueel] masturbá.

   _bevrediging = satisfakshon; [sexueel] masturbashon.

   _bevreemden = straña

   _bevreemding = strañamento; sorpresa

   _bevreesd = in: bevreesd zijn - tin miedo; teme

   _bevreesdheid = miedo

   _bevriend = in: bevriend zijn met - ta amigo di

   _bevriezen = fris; kongelá

   _bevriezing = frismento; kongelashon

   _bevrijden = liberá; libra

   _bevrijder = libertador

   _bevrijding = liberashon

   _bevroeden = sospechá

   _bevroren = gefris; kongelá

   _bevruchten = [biol.] inseminá. [planten e.d.] fertilisá

   _bevruchting = inseminashon; fertilisashon

   _bevuilen = susha

   _bewaarder = wardadó

   _bewaarheiden = bira bèrdat; konfirmá; realisá

   _bewaarplaats = depósito; mangasina

   _bewaken = vigilá

   _bewaker = wòchimèn; warda; guardia; vigilante;

   _bewaking = vigilansia

   _bewandelen = kana. de veilige weg bewandelen - sigui e kaminda sigur. de juiste weg bewandelen - sigui e kaminda korekto.

   _bewapenen = arma

   _bewapening = armamento

   _bewaren = [opbergen] warda; [vrijwaren] libra. god beware mij! - dios libra! dios librá mi!

   _bewaring = in: in bewaring geven - depositá. in verzekerde bewaring stellen - sera (den prison)

   _bewateren = muha

   _beweeglijk = movibel; fleksibel

   _beweegreden = motibo; motibashon

   _bewegen = move

   _beweging = moveshon; movemento; movimento

   _bewegingloos = sin move

   _bewegwijzering = b rchinan di tráfiko

   _beweren = pretendé; mantené; sigurá

   _bewering = splikashon; preteksto; siguransa

   _bewerkelijk = trabahoso, laborioso

   _bewerken = [land] traha (den kunuku); [materiaal] kambia; fabriká; [klei e.d.] modelá; [tekst] editá; revisá; adaptá; [personen] manipulá

   _bewerking = [land] trahamento; [zaken] proseso; prosesamento; [teksten] adaptashon; revishon[muziek] areglo[van personen] manipulashon

   _bewerkstelligen = logra; organisá

   _bewijs = prueba; komprobante; proba. [kwitantie] resibo. bewijs van goed gedrag - sertifikado di bon kondukta. bwijs van lidmaatschap - sertifikado di membresía.

   _bewijsbaar = (ku) por wòrdo probá; (ku) tin prueba p'e.

   _bewijsvoering = argumentashon

   _bewijzen = proba. [dienst] presta. [eer] rindi. de laatste eer bewijzen aan - rindi tributo na.

   _bewind = régimen; gobierno; administrashon. aan het bewind zijn - manda. aan het bewind komen - bini na poder.

   _bewindsman = mandatario

   _bewogen = emoshoná. bewogen tijden - temponan difísil.

   _bewoken = nubia , nubla

   _bewolking = nubianan

   _bewolkt = nubiá , nublá

   _bewonderaar = admiradó

   _bewonderen = admirá

   _bewonderenswaardig = admirabel

   _bewondering = admirashon

   _bewonen = habitá; okupá; ubiká.

   _bewoner = habitante; okupante

   _bewoning = habitashon; okupashon

   _bewoonbaar = habitabel

   _bewoording = palabranan. in krachtige bewoordingen - ku palabranan pisá.

   _bewust = konsiente. bewust maken - konsientisá

   _bewusteloos = inkonsiente; fò'i tino.

   _bewusteloosheid = inkonsiensia

   _bewustmaking = konsientisashon

   _bewustwording = konsientisashon

   _bewustzijn = konsiensia; tino. bij bewustzijn - na tino. buiten bewustzijn - fò'i tino. het bewustzijn verliezen - pèrdè tino. weer tot bewustzijn komen - bin bei. bin na tino trobe.

   _bezadigd = moderá, trankil(o)

   _bezegelen = [fig.] firma

   _bezeilen = in: er is geen land met hem te bezeilen. - e no ke tende nada di ningun hende.

   _bezem = basora

   _bezemsteel = pal'i basora

   _bezeren = hasi doló

   _bezet = okupá

   _bezeten = poderá; obseshoná [fig.]

   _bezetene = [fig.] loko. als 'n bezetene - manera un loko.

   _bezetenheid = apoderashon; obseshon

   _bezetten = okupá

   _bezetter = okupante

   _bezetting = okupashon

   _bezettoon = [tel.] señal di ta okupá

   _bezichtigen = mira; wak; inspekshoná.

   _bezichtiging = inspekshon

   _bezield = animá; inspirá

   _bezielen = animá; inspirá. wat bezielt je? - ta kiko ta pasá bo!

   _bezieling = animashon; inspirashon

   _bezien = mira, wak, chèk. dat staat nog te bezien. - esei mester wòrdo probá ainda.

   _bezienswaardig = (ku) ta vale la pena pa wak, mira

   _bezienswaardigheid = kuriosidat; bista interesante

   _bezig = id., okupá. ergens mee bezig zijn - ta trahando riba un kos

   _bezigen = uza

   _bezigheid = okupashon; kò'i hasi

   _bezijden = banda di; na banda. dat is bezijden de waarheid - esei no ta bèrdat.

   _bezingen = kanta pa

   _bezinken = senk, sak, baha.

   _bezinnen = reflekshoná. bezint eer gij begint. - pensa promé ku bo ta aktua.

   _bezinning = reflekshon. tot bezinning komen - bolbe na tino.

   _bezit = poseshon; propiedat; pertenensia

   _bezitloos = sin poseshon; sin propiedat

   _bezittelijk = posesibo

   _bezitten = poseé; tin (den poseshon)

   _bezitter = propietario; doño

   _bezitting = propiedat; poseshon

   _bezoedelen = atachá, mancha; daña; susha

   _bezoedeling = atachamento, manchamento; dañamento; sushamento

   _bezoek = bishita. op bezoek - di bishita

   _bezoeken = bishitá

   _bezoeker = bishita; bishitante

   _bezoeking = eksperensia difísil

   _bezoldigen = paga; salariá

   _bezoldiging = pago; sueldo; salario

   _bezondigen = in: zich bezondigen aan iets - peka di

   _bezonken = [oordeel] bon konsiderá

   _bezonnen = bon pensá, bon konsiderá

   _bezopen = pata-pata; den su paña. 'n bezopen idee! - un idea (h)idiot.

   _bezorgd = [ongerust] preokupá. [verzorgd] kuidá

   _bezorgdheid = preokupashon; wòri

   _bezorgen = perkurá pa; [afleveren] entregá

   _bezorging = entrega; entregamento

   _bezuinigen = ekonomisá

   _bezuiniging = ekonomisashon

   _bezuipen = in: zich bezuipen - bebe burachi

   _bezuren = sufri pa

   _bezwaar = obyekshon. ergens bezwaar tegen hebben - tin algo kontra un kos. ik heb er geen bezwaar tegen - mi no tin nada kontra.

   _bezwaarlijk = apenas; dat is zeer bezwaarlijk - esei ta hopi problemátiko.

   _bezwaarschrift = karta di apelashon

   _bezwangerd = pregnante

   _bezweet = sodá

   _bezweren = hura hij bezwoer mij ... - el a segurá mi ...

   _bezwering = huramento

   _bezwijken = sukumbí.

   _bezwijmen = kai flou

   _bh = brasière

   _bibberen = tembla

   _bibliothecaris = bibliotekario

   _bibliotheek = bibliotek, biblioteka

   _bibs = chanchan

   _bidden = resa. Bid voor ons! - Pidi pa nos.

   _bidder = resadó

   _bidprentje = prenchi

   _bidstoel = stul pa resa

   _bidstonde = resamento, ora di orashon

   _biecht = konfeshon. te biecht gaan - konfesá. bij de duivel te biecht gaan - buska mal konseho.

   _biechteling = konfeshonante

   _biechten = konfesá

   _biechtstoel = konfeshonario

   _biechtvader = konfesor

   _bieden = ofresé

   _bieder = esun ku ta hasi un oferta. de hoogste bieder - esun ku ta ofresé mas (tantu)

   _biefstuk = lomito

   _bier = sirbes. 'n biertje nemen - dal un sirbes

   _bierbrouwer = fabrikante di sirbes

   _bierbrouwerij = fábrika di sirbes

   _bierkaai = in: het is vechten tegen de bierkaai. - ta un lucha perdí.

   _bies = 1. mata uzá pa flègtmento; 2. rant di adorno. zijn biezen pakken - laga tumba; laga kai

   _biet = bit. rooie bieten - roi bit. Het kan me geen biet schelen. - Mi n' tin kunes.

   _big = pòrko chikito

   _bij = [vz] serka (di); aserka; ku. - bo tin bo oloshi ku bo? bij elkaar - huntu. [znw] honengbei. [bnw] bei. hij is goed bij. - e ta bon bei.

   _bijbaan = side-job [e.!]

   _bijbedoeling = otro motibo; motibo sekreto.

   _bijbehorend = ku ta pas; ku ta bai kuné.

   _bijbel = beibel

   _bijbel- = bíbliko

   _bijbels = bíbliko

   _bijbenen = sigui

   _bijbetalen = paga ekstra

   _bijbetekenis = nifikashon sekundario

   _bijblijven = [in kennis] keda na haltura. [iemand volgen] no pèrdè (un hende) keda ku (un hende). dat is mij altijd bijgebleven. - esei semper a keda den mi memoria.

   _bijbouw = kuarto

   _bijbrengen = [van bewusteloze] trese na tino. [aan het verstand bren gen] siña

   _bijdehand = spierto

   _bijdraaien = [van schip] bira na banda. [gedachten] kambia di idea. [humeur] baha beis.

   _bijdrage = kontribushon; aporte; aportashon

   _bijdragen = kontribuí; aportá

   _bijeen = huntu. bijeen brengen - [mensen] trese huntu. [geld] rekoudá. [geschriften e.d.] kompilá. bijeen komen - reuní; bin huntu. bijeen roepen - konboká.

   _bijeenkomst = enkuentro; reunion

   _bijenkorf = kaha (di honengbei[A.]; di abeha [C.])

   _bijenteelt = kría di honengbei [A.]; kría di abeha [C.].

   _bijgaand = adhuntu

   _bijgedachte = otro idea

   _bijgeloof = superstishon

   _bijgelovig = superstisioso

   _bijgelovigheid = superstishon

   _bijgeluid = otro zonido

   _bijgenaamd = mihó konosí komo

   _bijgevolg = konsekuentemente

   _bijhouden = [op de hoogte blijven] keda na haltura. [gegevens] kompi- lá. [boekhouding] tene.

   _bijkans = kasi

   _bijkantoor = sukursal

   _bijkeuken = haldrei

   _bijkomen = [van vermoeidheid] rekuperá; [uit bewusteloosheid] bini na tino. [met werken] kaba; [reiken] yega na; ik kan er niet bij. - mi no ta yega na dje. daar komt nog bij, dat.. - sobra dje,.... ademas...ta bin aserka, ku ... er komt nog 2 gulden bij. - falta dos florin. hoe kom je daar bij! - ta kiko a duná bo e idea ei?/ di unda b'a saka esei?

   _bijkomend = ekstra

   _bijkomstig = menos importante; di menos importansia

   _bijkomstigheid = kos menos importante; kos di menos importansia

   _bijl = hacha

   _bijladen = [batterij] recharge [e.]

   _bijlage = adhunto

   _bijleggen = [geschil] solushoná. [bedrag] pone aserka; agregá

   _bijles = bijles

   _bijltje = hacha chikito. het bijltje erbij neerleggen. - laga kai. hij heeft meer met dat bijltje gehakt. - e sa di e kosnan ei.

   _bijna = kasi, serka. bijna niets - mashá nada. bijna iets doen - hera. je was er bijna bij! - b'a hera! Ik ben bijna gevallen. - M'a hera kai. Ik ben bijna klaar. - Mi ta serka kla.

   _bijnaam = nomber di kariño

   _bijouterieën = hoynan

   _bijproduct = produkto sekundario

   _bijshenken = yena un biaha mas

   _bijscholen = reentrená, reeduká; bolbe entrená

   _bijscholing = reentrenamento, reedukashon; entrenamento ekstra

   _bijschrift = splikashon skirbí; nota

   _bijshrijven = agregá

   _bijslaap = akto seksual

   _bijslag = toelage [N.]

   _bijsmaak = smak straño aserka

   _bijspijkeren = [fig.] siña loke ta falta

   _bijspringen = yuda

   _bijstaan = asistí, yuda

   _bijstand = asistensia; yudansa; [steun] onderstand, bijstand.

   _bijstellen = ahustá

   _bijstelling = ahuste, ahustamento

   _bijster = [bnw] in: hij is hetspoor bijster - el a pèrdè strea di nort. [bw] muchu. niet bijster veel - no muchu hopi.

   _bijsturen = [fig.] hasi korekshonnan chikito

   _bijt = burako den eis

   _bijtellen = konta aserka, agregá

   _bijten = mòrde. van zich af bijten - defendé su kurpa. door een zure appel heen bijten - guli mand' abou.

   _bijtijds = tempran; na ora

   _bijvak = id., materia sekundario

   _bijval = sosten, respaldo, aprobashon, aplouso

   _bijvallen = in: iemand bijvallen - sostené un hende; duna un hende respaldo; respaldá un hende

   _bijvalsbetuiging = demonstrashon di sosten, di respaldo, di aprobashon

   _bijvegen = bari un tiki

   _bijverdienen = gana ekstra

   _bijverdienste = entrada ekstra

   _bijvoegen = agregá

   _bijvoeglijk = in: bijvoeglijk naamwoord - adhetibo

   _bijvoegsel = agregashon; suplemento; adhunto

   _bijvoorbeeld = pòr ehempel

   _bijvrouw = by-side [e.]

   _bijvullen = bolbe yena, yena un biaha mas

   _bijwerken = revisá; reeditá; korigí; agregá loke ta falta

   _bijwonen = [bijeenkomst] atendé, asistí; [met deelname] partisipá; [aanwezig zijn] presentá; akudí.

   _bijwoord = adberbio

   _bijwoordelijk = adberbial

   _bijzaak = kos sekundario; asunto sekundario; kaso sekundario; asunto di menos importansia

   _bijzettafeltje = mesa chikito

   _bijzetten = pone aserka; [begraven] dera. - uza fòrsa

   _bijzetting = entiero; deramento

   _bijziend = miópio; ku ta mira di aserka so

   _bijziendheid = miopia

   _bijzijn = in: in het bijzijn van - den presensia di

   _bijzin = frase sekundario; klousula subordiná

   _bijzit = kompañá; by-side [e.]

   _bijzonder = partikular. in het bijzonder - en partikular; partikularmente. bijzonder onderwijs - enseñansa privá. niets bijzonders - nada partikular

   _bijzonderheid = partikularidat; detaya

   _bikkel = weso di pía di karné. bikkel hard - duru-duru

   _bikkelen = wega di mucha hungá ku weso di pía di karné

   _bikken = bati lòs; raspa; kita ku beit

   _bil = blat [di chanchan]. voor de billen geven - suta chanchan. met de billen bloot gaan - pone tur kos riba mesa.

   _bilateraal = bilateral

   _biljart = bilyart

   _biljet = papel; [geld] papel di plaka

   _biljoen = biyon

   _billijk = rasonabel; hustu

   _billijken = hustifiká; aprobá.

   _billijkheid = rason; hustifikashon.

   _binden = mara. [ook fig.]

   _bindend = (ku) ta mara. een bindende overeenkomst - un akuerdo fiho.

   _binding = maramento; [fig.] laso; enlase

   _bindweefsel = id.

   _bingo = id.

   _binnen = aden; paden; denter di. binnden! - drenta (numa)! binnen een jaar - denter di un aña; den un aña. binnen gaan - drenta. van binnen - paden. naar binnen - aden. binnenin - denter di. hij is binnen. - e ta paden. [fig.] e tin tur loke e kier. te binnen schieten - korda. van binnen - paden. binnenste buiten - pa robes.

   _binnenbaan = pista interior

   _binnen- = interior

   _binnenbrand = kandela chikito

   _binnendoor = dor di mondi; riba kamind'i kabrito

   _binnendringen = [alg.] penetrá. [inbraak] kibra kas; [mil.] invadí

   _binnengaan = drenta

   _binnenhalen = pone (p)aden, hala (p)aden

   _binnenhuisarchitect = arkitekto interior

   _binnenin = paden, denter di

   _binnenkomen = drenta

   _binnenkomst = entrada

   _binnenkort = denter di pòko (tempo); pronto

   _binnenland = interior

   _binnenlands = interior

   _binnenlaten = laga drenta

   _binnenleiden = hiba (p)aden; kompañá pa drenta

   _binnenlopen = drenta

   _binnenpret _binnenpretje = kò'i hari p'e mes

   _binnenrijden = kòre drenta

   _binnenschip = barko di río

   _binnenschipper = kapitan di barko di río

   _binnenshuis = denter di kas

   _binnenskamers = [fig.] konfidenshal(mente)

   _binnensmokkelen = kontrabandá, hasi kontrabanda

   _binnensmonds = (ku boka) será

   _binnenstad = down-town [e.]

   _binnenste = interior. binnenste buiten - parobes. in zijn binnenste - den su kurason.

   _binnentreden = drenta

   _binnenvallen = dal un bishita, drop in [e.]. [mil.] invadí

   _binnenvetter = hende ku no ta ekspresá su sintimentonan; hende ku ta wanta tur kos paden

   _binnenwaarts = paden

   _binnenweg = kaminda sekundario

   _binnenwerk = mondongo

   _binnenwippen = dal un bishita; drop in [e.]

   _biochemicus = biokímiko

   _biochemie = biokímika

   _biochemisch = biokímiko

   _biograaf = biógrafo

   _biografie = biografía

   _biografisch = biográfiko

   _biologie = biología

   _biologisch = biolóiko

   _bioloog = biólogo

   _bioskoop = sine

   _biscuit = biskuchi

   _bisdom = obispado [s.], bisdom [n.]

   _bisschop = obispo

   _bisschoppelijk = obispal, episkopal

   _bisschopszetyel = sede episkopal

   _bits = krebchi, rèns, hastru

   _bitter = marga

   _bitterheid = sabor marga. [fig.] amargura

   _bivak = kampamento. zijn bivak opslaan - kampa

   _bivakkeren = kampa

   _bizar = stravegante

   _blaadje = [stukje papier] pida papel, blachi. [klein tijdschrift] revista chikito. [schotschrift] papelucha

   _blaag = mucha; chabelito

   _blaam = kulpa. Hem treft geen blaam - E no tin kulpa.

   _blaar = blar

   _blaas = blas

   _blaaskaak = bromadó

   _blaaskaken = broma

   _blaaskakerij = bromamento

   _blad = blachi

   _bladcactus = [A.] tuna; [C.] infrou

   _bladeren = [ww] pasa dor di un buki, revista, korant etc.. [znw] foyo

   _bladgroente = berdura fresko

   _bladluis = pispis

   _bladspiegel = partishon di teksto (riba blachi)

   _bladsteel = stelchi di blachi

   _bladstil = in: 't was bladstil - ni un blachi tábata move

   _bladwijzer = marka-página, bookmark [e.]

   _bladzijde = página

   _blaffen = [A.] ladra; [C.] grita, wouw. blaffende honden bijten niet. -kachó ku ta ladra, no ta mòrde.

   _blaken = kima; huma. in blakende gezondheid - perfekto di salú.

   _blakeren = kima

   _blamage = deshonor, bergënsa

   _blameren = deshonrá

   _blanco = blanko

   _blank = blanko. het gebied staat blank. - e region ta bou di awa.

   _blanke = (hende) blanko

   _blaten = grita

   _blauw = blou. iets blauw blauw laten - laga un kos manera e ta.

   _blauwbekken = muri di fríu.

   _blauwsel = blous

   _blazen = supla; [v. kat] smit; bellen blazen - blas skuma. beter te hard geblazen dan de mond verbrand. - Mihó koyon ku Dios pordon. hoog van de toren blazen - tin muchu eksigensianan.

   _blazoen = eskudo (di famía of organisashon)

   _bleek = pálido, blanko. zo bleek als een lijk - blanko-blanko

   _bleekgezicht = kara blanko

   _bleekheid = palides

   _bleekmiddel = kò'i blikia; kloròks.

   _bleken = blikia

   _blesseren = heridá, leshoná

   _blessure = leshon

   _blèren = yora; ta maluko

   _blij = kontento; alegre

   _blijdschap = (a)legría; plaser, goso

   _blijheid = (a)legría, plaser, goso.

   _blijk = señal; muestra [s.]; indikashon. blijk geven van - duna muestra di

   _blijkbaar = [bnw] aparente. [bw] aparentemente

   _blijken = [schijnen] parse; [uitkomen] munstra; sali na kla; aparesé; het is ons gebleken dat,... - nos a konstatá ku ... nos a deskubrí ku, ... - indiká. er is ons niets gebleken van.... - nos no a haña ningun indikashon di ... - tur kos ta indiká ku ...

   _blijkens = di akuerdo ku; segun

   _blijmoedig = alegre

   _blijspel = komedia

   _blijven = keda

   _blijvend = duradero; permanente; konstante

   _blik = 1. [met ogen] bista. 'n blik werpen op - tira un bista riba. 2. [metalen] bleki. 3. [stofblik] skòp.

   _blikken = [bnw] di bleki. [ww] wak. zonder blikken of blozen - sin kinipí un wowo.

   _blikopener = kò'i habri bleki

   _blikschade = daño material

   _bliksem = [A.] lamper; [C.] werlek. [fig.] dondru, pataká. Hij snapt er geen bliksem van. - E no ta komprondé ni un pataká.

   _bliksemactie = akshon relámpago [s.]

   _bliksemafleider = pararayo

   _bliksembezoek = bishita relámpago [s.]

   _bliksemcarrière = karera relámpago [s.]

   _bliksemen = tin lamper [A.], tin werlek [C.]

   _bliksemflits = lamper [A.], werlek [C.] [schicht] senteo

   _bliksemschicht = senteo

   _bliksemsnel = lihé-lihé

   _blikvanger = kos ku ta hala atenshon

   _blikveld = kampo di bista

   _blind = siego. daar moet je jeniet op blind staren. - bo no mester wak esei so. ziende blin zijn - ta siego ku wowo habrí. blinde steeg - hanchu sin salida.

   _blinde = siego. blinden [voor ramen] - blinds [e.]. in het land der blinden is eenoog koning. - na tera di siegonan, esun torto ta rei.

   _blinddoek = paña pa tapa bista.

   _blinddoeken = mara un paña ront di wowo

   _blindedarm = apendiks

   _blindedarmontsteking = apendisitis

   _blindelings = siegamente

   _blindengeleidehond = kachó di guía

   _blinderen = tapa pa lus no por sali

   _blindganger = proyektil ku no a eksplotá

   _blindheid = sieguedat

   _blinken = lombra, briya. 't is niet alles goud wat blinkt. - No tur kos ku ta lombra ta oro.

   _blo = tímido

   _bloc = in: en bloc - tur huntu

   _bloed = sanguer. kwaad bloed zetten - hasi kos ku ta hasi hende rabia. hij/zij kon zijn/haar bloed wel drinken. - E por a chupa su sanguer. Iemand het bloed onder de nagels vandaan halen. - pone hende drenta den kandela. het bloed spreekt. - famía ta promé. kwaad bloed zetten - kousa sintimentonan negatibo. het bloed kruipt waar het niet gaan kan. - Karson ta promé ku kamisa.

   _bloed- = di sanguer

   _bloedarmoede = anemia,sanguer abou

   _bloedbad = baño di sanguer. 'n bloedbad aanrichten - kousa un baño di sanguer.

   _bloedband = laso di sanguer

   _bloeddoorlopen = yen di sanguer

   _bloeddorstig = (ku) tin set di sanguer

   _bloedeloos = sin sanguer

   _bloeden = sangra

   _bloederig = sangriente

   _bloedig = sangriente

   _bloeding = sangramento

   _bloedneus = in: hij/zij heeft een bloedneus - su nanishi ta sangra

   _bloedschande = incest [e.]

   _bloedspuwing = skupimento di sanguer

   _bloeduitstorting = bashamento di sanguer

   _bloedvat = bena, ader

   _bloedvergieten = [ww] drama sanguer. [znw] dramamento di sanguer

   _bloedverwant = famía; pariente

   _bloedverwantschap = laso familiar

   _bloedworst = sanguer

   _bloedzuiger = chupa-chupa, chupadó

   _bloei = floresemento, floresimento,floriamento. in bloei - na flor.

   _bloeien = floria; floresé [ook fig.]

   _bloem = flor. [meel] hariña blanko

   _bloembol = batata

   _bloemetje = flor chikito. de bloemetjes buiten zetten - djòdjò.

   _bloemist = florista

   _bloemisterij = florestería

   _bloemkool = koliflor

   _bloemlezing = antología

   _bloemrijk = floresido

   _bloes = blusa

   _bloesem = flor; floresemento, floresimento

   _bloesemen = floresé; ta na flor

   _bloheid = timides

   _blok = blòki. een blok aan het been zijn - ta mará na. voor het blok zitten - no por move mas. iemand voor het blok zetten - fòrsa un hende pa tuma un desishon.

   _blokkade = blòkiamento, blòkada

   _blokken = studia duru

   _blokkeren = blòkia

   _blokkering = blòkiamento

   _blond = blond; hoog blond - kabe'i manteka, kabei hel

   _blondje = mucha-muhé kabei hel, kabe'i manteka

   _bloodaard = kobarde

   _bloot = sunú. helemaal bloot - blo sunú; bibo sunú. met blote rug = lomba sunú. op blote voeten - pía abou. zich bloot geven - eksponé su mes. iets bloot leggen - revelá un kos

   _blootshoofds = kabes sunú

   _blootstellen = eksponé [aan = na]

   _blootsvoets = pí' abou

   _blozen = in: hij/zij bloosde - su kara a bira korá

   _blubber = lodo

   _bluf = blòf

   _bluffen = blòf

   _bluffer = blòfdó; hende ku sa blòf; bromadó

   _blunder = pifia [s.]

   _blunderen = pifia

   _blusapparaat = kò'i paga kandela

   _blussen = paga (kandela)

   _blusser = aparato pa paga kandela; persona ku ta paga kandela

   _blut = blo bashí, plan barí

   _bobbel = bolonbonchi

   _bochel = lomba doblá

   _bocht = 1.de) [in weg e.d.] birada; 2. (het) [rommel] potoshi; sushi. 'n bocht maken - bira. zich in allerlei bochten wringen - hasi tur klasa di kos stravegante.

   _bochtig = ku hopi birada

   _bod = oferta . jij bent aan bod - ta bo turno. aan bod komen - haña un chèns, un oportunidat.

   _bode = id.

   _bodem = [land] tera. [van put] bom. [van water, zee] fondo. op de bodem van de zee - den fondo di laman. vaste bodem - tera firme. de bodem inslaan [fig.] plama na wèrki; deshasí di; ruiná; destruí

   _bodemloos = sin bom; sin fondo

   _bodemrijkdom = rikesa natural

   _bodemschatten = tesoronan natural

   _boe = in: geen boe of ba - ni ho ni la

   _boedel = id.; biennan

   _boedelscheiding = id.; partishon di biennan

   _boef = ladron; kriminal; malechor; [fig.] desgrasiado

   _boefje = chabelito

   _boeg = kabes di boto, barko. 't over een andere boeg gooien - kambia su táktika - tin su dilanti.

   _boei = bui

   _boeien = bui

   _boeiend = fasinante

   _boek = buki. te boek staan als - ta konosí komo (on)gunstig te boek staan - tin (mal) bon nomber

   _boekdeel = tomo [s.]

   _boeken = [gegevens] inskribí; registrá; [reis] reservá; [sukses] logra

   _boekenlegger = marka página; bookmark [e.]

   _boekhandel = librería [s.]

   _boekhouden = id.; book-keeping [e.] accountancy [e.] hasi kontabilidat

   _boekhouder = id.; book-keeper [e.], accountant [e.]; administradó di kontabilidat

   _boekhouding = kontabilidat

   _boeking = [alg.] inskripshon; [reis] reservashon

   _boekjaar = aña fiskal

   _boekje = buki chikito. een boekje over iemand open doen. - [positief] bende un hende su keshi; [negatief] saka un hende su maka. buiten zijn boekje gaan - hasi kos ku no ta permití

   _boekmaag = buk'i mondongo

   _boekomslag = kobertura di un buki

   _boekstaven = pone pretu riba blanko

   _boekwerk = obra

   _boel = kosnan, pertenensianan; [rommel] potoshi. 'n hele boel - un kantidat. de hele boel - tur kos. 'n mooie boel! - bunita kos! 'n vieze boel - un porkería. 'n saaie boel - kos laf. de boel erbij neergooien - laga kai; laga tumba.

   _boeltje = potoshi. z'n boeltje pakken - laga tumba. 't boeltje erbij neergooien - laga kai.

   _boem = wrakadam!

   _boeman = mal demonio

   _boemel = in: aan de boemel zijn - parandiá

   _boemelaar = parandero

   _boemelen = parandiá

   _boemeltrein = trein ku ta para na tur stashon

   _boenen = wax [e.]

   _boenwas = wax [e.]

   _boer = agrario; kunukero; [lomperd] hende burusí; [oprisping] respu.<'n boer laten - respu. Lachen als 'n boer die kiespijn heeft. - Hari manera kachó ku bo ta munstra palo.

   _boerderij = kunuku

   _boeren = traha komo kunukero; hasi trabou agrario; [oprispen] respu. goed/slecht boeren - logra hopi/nada.

   _boerenbedrog = gañamento fòrmal

   _boerenhoeve = kas di kunuku

   _boerenkinkel = chambon, hende burusí, buriko

   _boerenlul = lolo di awa

   _boerenpummel = buriko bestia; homber burusí

   _boerentrien = muhé burusí; muhé kèns

   _boerin = agrario-muhé; kunukero-muhé; 2. kasá di kunukero

   _boers = burusí

   _boertig = in: boertig zijn - hasi chansa burusí

   _boete = [bekeuring] but, multa. [uitboeting ] penitensia

   _boetedoening = penitensia

   _boeten = hasi penitensia; paga pa; [netten] drecha tarai/reda

   _boetiek = boutique [f.]

   _boetseerder = modeladó (ku klei)

   _boetseerklei = klei pa modelá

   _boetseerkunst = arte di modelahe

   _boetseerwerk = modelahe ku klei

   _boetseren = modelá (klei)

   _boetvaardig penitente

   _boetvaardigheid = penitensia, kontrishon

   _boevenbende = banda di ladron

   _boevenstreek = kò'i ladron

   _boeventronie = kar'i ladron

   _boezem = pecho

   _boezemvriend = mihó amigo

   _boezemvriendin = mihó amiga

   _boezeroen = blusa. jan boezeroen - juan pueblo

   _bof = [geluk] suèrtè; [ziekte] kacheton

   _boffen = tin suèrtè

   _boffer = hende ku tin suèrtè

   _bogen = in: bogen op - gosa di; broma di

   _bok = chubato; [op rijtuig] banki; [hijsvaartuig] grúa flotante; [blunder] pifia.<'n bok schieten [fig.] - pega barko; dal su dede.

   _bokkenpruik = in: de bokkenpruik op hebben - tin mal beis.

   _bokkensprong = djògògò; salto di kabrito. rare bokkensprongen maken - hasi kò'i kaprichoso

   _bokkig = kabesura; kaprichoso

   _bokking = bòglu

   _boksen = boks; hamboks. voor elkaar boksen - logra (hasi)

   _bokser = boksdó

   _bokssport = bokseo

   _bol = [znw] [alg.] bala; bola. [aard-] globo; [hoofd] kabes. 't in z'n bol hebben - tin idea. 'n knappe bol - un shon sabí. [bnw] sfériko; rondó

   _bolleboos = hende sabí

   _bollen = bomba; hincha; bira rondó

   _bolrond = rondó manera un bala

   _bolster = kaska.

   _bolvormig = rondó; sfériko

   _bolwerk = puesto di defensa

   _bolwerken = logra

   _bom = bòm; bòmba. 'n bom geld - plaka na granel

   _bombardement = bombardeo

   _bombarderen = bombardeá

   _bombarie = buya; boroto; beheit.

   _bombarieschopper = hasidó di beheit

   _bombast = $bromamento ku palabra grandi; boroto; buya

   _bombastisch = ku hopi palabra bashí; ku hopi buya; ku bopi boroto

   _bomen = debatí, diskutí

   _bommenwerper = bombardero

   _bon = [kwitantie] resibo; [bekeuring] but; [cadeau] vale [s.].

   _Bonaire = Boneiru

   _bonairiaan(s) = boneiriano

   _bonbon = id.

   _bond = union; aliansa; liga

   _bondgenoot = aliado

   _bondgenootschap = aliansa

   _bondig = konsiso

   _bongerd = kunuku di palo di fruta

   _bonjouren = in: iemand eruit bonjouren - saka un hende porta afó

   _bonk = hende forshin. - e ta yen-yen di nervio

   _bonnefooi = in: op de bonnefooi - sin sa ku por

   _bons = sla. iemand de bons geven - duna un hende su retiro; dank un hende

   _bont = [bnw] kolorido; luango; [koe] pintá; 't (niet) te bont maken - (no) bai muchu leu; (no) hasíé te dimas. [znw] piel

   _bonus = id.

   _bonvivant = bon bibá

   _bonze = líder

   _bonzen = bati

   _boodschap = [inkoop] kompra. boodschappen doen - hasi kompra. [mededeling] respondi; [ter lering] mensahe. de blijde boodschap - e bon mensahe. 'n kleine boodschap doen [fig.] - bai baño un rato. 'n grote boodschap doen [fig.] - pòst un karta. [C.] bai e kamber chikí. Daar heb ik geen boodschap aan! - Mi n' debe ni un.

   _boodschappenjongen = mucha mandá

   _boodschapper = mensahero

   _boog = bogi; [gewelf] arko; [pijl en --] bog.

   _boogschutter = [astr.] sagitario

   _boom = palo. 'n boom van een man - un palo di homber. 'n boom opzetten - kuminsá un diskushon, un debate

   _boomgaard = kunuku di palo di fruta

   _boomstam = tronko

   _boon = bonchi. bruine bonen - bonchi korá. in de bonen zijn - ta bruhá. boontje komt om zijn loontje. - piská ta muri pa su boka. zijn eigen boontjes doppen - kuida su mes asunto(nan).

   _boor = bor.

   _boord = [oever] kanto; [kleding] kòl; [schip e.d.] bordo. aan boord - na bordo

   _boordevol = yen-yen

   _boordwerktuigkundige = [scheepv.] ingeniero marítimo; [luchtv.] ingeniero di avion

   _booreiland = oil rig [e.]

   _boormachine = bor eléktriko; mashin di bora

   _boortol = machin di bora

   _boos = rabiá; fadá. boos op - rabiá ku. boos worden - rabia; fada. 'n boze bui - mal beis. [slecht] malisioso. dat is uit den boze. - esei ta malu te dimas.

   _boosaardig = malisioso; malvado [S.]

   _boosaardigheid = malisia, maldat

   _boosdoener = malechor

   _boosheid = rabia. [slechtheid] malisia, maldat

   _booswicht = malechor

   _boot = boto, barko. iemand in de boot nemen - frega un hende; hasi chansa ku un hende. buiten de boot vallen - no bini na remarka./pèrdè un chèns.

   _bootwerker = trhadó portuario

   _bord = [etens-] tayó. [school-, verkeers-] bòrchi. de borden zijn verhangen kos a kambia tur ful. een bord voor z'n kop hebben - No tin kuer'i kara.

   _bordeel = bordel; kái puta [plat]

   _bordes = id.

   _bordpapier = karton

   _borduren = borda

   _boren = bora

   _borg = garantía.

   _borgsom = montante di garantía

   _borgsteller = esun ku ta duna un garantía

   _borgtocht = garantía; plaka di garantía

   _borrel = beter. 'n borrel nemen - dal un beter

   _borrelen = [drinken] bebe. [koken] tota

   _borrelglas = kèlki

   _borrelpraat = papiamento di bebedónan

   _borst = pecho; [vis] wanstek. 't stuit mij tegen de borst. - ta duná mi debòr [A.]; ta duná mi asko.

   _borstbeen = weso di pecho

   _borstel = skeiru

   _borstelen = skeiru

   _borstspeld = brocha

   _borstzak = sako di pecho

   _bos = [sleutels, haar e.d.] boshi; [v. bomen] mondi [di palu]

   _bosbrand = kandela di mondi

   _bosneger = maron

   _bot = [znw] weso. bot vangen - dal su dede. [bnw] stòmpi; no skèrpi. [onbehouwen] grosero.

   _botanicus = botániko

   _botanisch = botániko

   _boter = manteka. 't is boter aan de galg (gesmeerd). - ta hopi trabou por nada. boter bij de vis. - pago al instante.

   _boteren = hunta ku manteka. 't wil niet boteren tussen hen. - nan no ta parti un bolchi.

   _boterham = id.; pan ku beleg. hij verdient er een goede boterham mee. - e ta gana su pida pan kuné.

   _botheid = terkedat

   _botsen = bòks, dal. die twee botsen altijd. - nan dos semper ta pleita ku otro.

   _botsing = dalmento, bòksmento

   _bottelen = boteyá; bottle [e.]

   _bottenkraker = krakdó di weso

   _botterik = hende terko

   _botvieren = in: zijn hartstochten botvieren - biba sin dominá su pashon. je moet je humeur niet op mij botvieren. - no baha bo beis riba mi.

   _botweg = sin konsiderashon; terkamente

   _boud = hopi fuèrtè; hopi pisá.

   _bougainvilea = trinitaria

   _bougie = spark-plug [e.]

   _bout = skruf; bolt [e.] [vlees] pida; [strijk-] hero

   _bouw = konstrukshon;trahamento; struktura

   _bouwbedrijf = kompanía di konstrukshon

   _bouwen = traha, konstruí. je kunt op hem niet bouwen. - bo no por konfia riba dje.

   _bouwer = konstruktor

   _bouwgrond = tereno pa traha kas

   _bouillon = buyon

   _bouwjaar = aña di konstrukshon

   _bouwkeet = kuarto; trailer [e.]

   _bouwkunde = arkitektura

   _bouwkundig = arkitektoral; di konstrukshon;

   _bouwkundige = arkitekto; ingeniero di konstrukshon

   _bouwkunst = arkitektura

   _bouwland = kunuku

   _bouwsteen = piedra di konstrukshon; [fig.] material

   _bouwstoffen = material(nan) [ook fig.]

   _bouwtekening = mapa

   _bouwterrein = tereno di konstrukshon

   _bouwvak = konstrukshon

   _bouwvakker = trahadó di konstrukshon

   _bouwval = ruina; lugá deskaí

   _bouwvallig = deskaí.

   _boven = [vz+bw] ariba [ook fig.]. boven de wind - pariba. te boven komen - superá. van boven - na haltu. boven aan - na e punto mas haltu. boven in - ariba. boven op - ariba. naar boven gaan - subi [ook prijs e.d.]. te boven gaan - superá. 't gaat elke beschrijving te boven - no tin palabra pa deskribíé. te boven komen - superá; rekuperá - el a haña un dimas.

   _boven- = di ariba

   _bovenaan = na haltu

   _bovenaards = supernatural

   _bovenaf = in: van bovenaf - di ariba (bai) abou

   _bovenal = ariba di tur kos; sobretodo [S.]

   _bovenbrengen = hiba na haltu; [fig.] trese bèk den memoria

   _bovendien = ademas, sobadjé, sobra dje [A.]

   _boveneind = parti di ariba, parti mas haltu

   _bovengenoemd = menshoná ariba, menshoná na haltu

   _bovengronds = ariba di tera

   _bovenin = na haltu

   _bovenkamer = kamber na haltu. 't mankeert hem in z'n bovenkamer. - su kabes n' ta bon.

   _bovenkant = parti di ariba

   _bovenkast = lèter grandi; kapital; mayúscula [S.!]

   _bovenleiding = wayanan na haltu

   _bovenlichaam = parti ariba di e kurpa

   _bovenlijf = parti ariba di e kurpa

   _bovenmate = desproporshonalmente

   _bovenmatig = desproporshonal; fuera di tur midí.

   _bovenmeester = kabesante

   _bovenmenselijk = superhumano

   _bovennationaal = supra-nashonal

   _bovennatuurlijk = supernatural

   _bovenop = ariba di. er weer bovenop komen - rekuperá. iemand er weer bovenop brengen/helpen - pone un hende bèk riba su pía; yuda un hende rekuperá. het ligt er duimendik bovenop - ta mas ku obvio.

   _bovenste = parti mas haltu. de bovenste beste - esun di promé.

   _boventoon = tono mas haltu. de boventoon voeren - predominá; ta na kabes

   _bovenwinds = pariba. bovenwindse eilanden - isla 'riba

   _bovenzijde = banda ariba

   _bovenzinnelijk = transendental

   _boycot = id.

   _boycotten = boycotiá

   _braadpan = wea pa hasa

   _braadvet = grasa pa hasa

   _braaf = honesto; desente; bon mucha. hij is braaf! [ook tegen dieren] - e ta bon-mucha. 'n brave borst - un pan di dios.

   _braafheid = honestidat; desensia

   _braak = ladronisia

   _braaksel = saká

   _braam = rant; [bes] black-berry [e.]

   _brabander = hende di Brabant

   _brabants = [znw] dialekto di Brabant. [bnw] di Brabant

   _brabbelaar = un hende ku ta papia gueni

   _brabbelen = papia gueni

   _brabbeltaal = gueni

   _braden = hasa; [in oven] horna.

   _braille = id.

   _brailleschrift = skritura braille

   _brak = id.

   _braken = [ww] saka, vomitá. [znw] sakamento

   _brallen = broma; papia pa loko

   _brancard = id., stretcher [e.]

   _branche = [bedrijfstak] ramo; [filiaal] sukursal

   _brand = kandela. brand blussen - paga kandela. in brand steken - pega na kandela. in brand - na kandela. in brand vliegen - pega na kandela. iemand uit de brand helpen. - yuda un hende skapa su problema.

   _brand- = di kandela

   _brandbaar = inflamabel

   _brandblaar = blar di kimá

   _brandbrief = karta urgente

   _branden = kima; [netel] pika. 't vuur wil niet branden - e kandela no ke pega. 't brandde mij op de tong,... - mi lenga tábata pika, ...

   _brandend = na kandela; [kaars] pegá; [passie, verlangen] ardiente

   _brander = kandela

   _brandewijn = agua ardiente [s.]

   _branding = surf [e.]

   _brandkast = kaha fuèrtè

   _brandlucht = holó di kandela

   _brandmerk = marka kimá

   _brandnetel = bringamosa

   _brandpunt = enfoke; focus

   _brandschatten = imponé un kontribushon fòrsá

   _brandslang = hos pa paga kandela

   _brandspiritus = brandstof

   _brandspuit = id.; spùit pa paga kandela

   _brandstapel = kandela pa mata hende

   _brandstichter = pegadó di kandela

   _brandstichting = pegamento di kandela

   _brandstof = kombustibel

   _brandtrap = trapi pa skapa kandela

   _brandweer = id.; bomberonan

   _brandweerman = bombero

   _brandwonde = kimadura

   _branie = buya; broma

   _branieschopper = bromadó grandi; hende ku ta hasi semper hopi buya

   _braspartij = bakanal, orgía; burachería.

   _bravoure = tribilidat

   _braziliaan = brazileño

   _braziliaans = brazileño

   _Brazilië = Brazil

   _breed = hanchu. 't niet breed hebben - no tin modo di muri. wie 't breed heeft, laat 't breed hangen. - esun ku por, por.

   _breedgebouwd = [persoon] hankrá, forshin

   _breedgeschouderd = hankrá

   _breedsprakig = (ku) ta uza muchu hopi palabra

   _breedte = hanchura; [geogr.] latitut

   _breedtecirkel = meridiano

   _breedtegraad = grado di latitut

   _breedvoerig = ku hopi palabra; hopi detayá, ampliamente

   _breekbaar = frágil

   _breekbaarheid = fragilidat

   _breekijzer = barete (vooral om grond los te bikken); [koevoet] pat'i kabra

   _breekpunt = punto di kiebra

   _breien = brei

   _brein = seso, selebro; [fig.] outor intelektual

   _breken = kibra. z'n hoofd breken over iets - kibra kabes tokante di un kos. Nu breekt m'n klomp! - Esei ta kaba klas!

   _breking = refrakshon

   _brengen = [mee-] trese. [weg-] hiba. z'n hand naar z'n mond brengen - pone su man na su boka. hij heeft het ver gebracht. - el a logra hopi; el a yega hopi leu. dat brengt ons niet(s) verder. - esei no ta hiba nos na nada. iemand in moeilijkheden brengen. - hinka un hende den problema. dat bracht mij op een idee. - esei a duná mi un idea. wat heeft je ertoe gebracht dat te doen? - kiko a kondusí bo pa hasi esei?

   _bres = burako. voor iemand in de bres springen. - defendé un hende.

   _bretels = guièl

   _breuk = kiebra; fraktura; ruptura; [wisk; ] frakshon; [med.] breuk [n.]; hernia

   _breuklijn = liña di kiebra, di fraktura

   _breukvlak = fraktura

   _brevet = lisensia, permit. 'n brevet van onvermogen - un sertifikado di inkompetensia.

   _brief = karta

   _briefgeheim = sekreto postal

   _briefje = karta chikito. ik geef je op 'n briefje, dat... - mi ta bisá bo, ku...mi ta sigurá bo, ku ...

   _briefkaart = karchi

   _briefwisseling = korespondensia

   _bries = brisa

   _briesen = grita

   _brievenbesteller = postbode [n.], kartero [S.]

   _brievenbus = id.; bozon [s.]

   _brievenweger = kò'i pisa karta

   _brigade = brigada

   _brij = tutu; meskla di bários kos;

   _bril = brel [ook van wc]

   _briljant = [znw+bnw] briyante

   _brillantine = pomada

   _brit = bretániko

   _brits = [bnw] bretániko. [znw] k òt

   _Brittanje = Bretaña

   _Brittannië = Bretaña

   _broche = brocha

   _brochure = bruchura

   _brodeloos = sin pan. iemand brodeloos maken - kita un hende su pan di kada día.

   _broeden = brui; [dieren] kría ergens op zitten te broeden -

   _broeder = ruman, ruman-homber; [verpleger] broeder; [religieus] frater, frêre. broeders en zusters in christus - rumannan den kristo.

   _broeder- = fraternal

   _broederlijk = fraternal

   _broederschap = fraternidat

   _broedplaats = kriadero; lugá di brui, di kría. een broedplaats van kriminelen - un kriadero di kriminalnan

   _broeds = klòks. als 'n broese kip - manera galiña klòks.

   _broedsel = kría

   _broeien = brui, brou. er broeit iets. - un kos ta brou.

   _broeiend = in: 't is broeiend heet - kalor ta sofokante

   _broeikas = invernadero [s.]

   _broeinest = kriadero

   _broek = karson. lange broek - karson largo. korte broek - karson kòrtiko. zij heeft de broek aan. - e tin e karson bistí. iemand achter de broek zitten. - pusha un hende. z'n eigen broek ophouden - para riba su mes pía. voor de broek geven - suta chanchan.

   _broekriem = faha di karson. de broekriem aanhalen - hala faha mara.

   _broekrok = saya karson

   _broer = ruman; ruman-homber

   _broertje = ruman chikito. daar heeft hij een broertje aan dood - e ta odia esei.

   _brok = pida. brokken maken - daña kos

   _brokkelen = [grote brokken] kibra na pida-pida; [kruimelen] garna. hij heeft niets in de melk te brokkelen. - e no tin nada di bisa; e no tin ni un funshon. hij heeft weinig in de melk te brokkelen. - e no tin un posishon importante.

   _brokkelig = (ku) ta garna lihé

   _brokstuk = fragmento

   _brombeer = kikdó; hende ku semper tin kò'i kik.

   _bromfiets = bròmer {STOMME E}

   _brood _brommen = [motor e.d.] zona; [dier] gruña; [mopperen] kik; [in gevangenis] ta será

   _brommer = bròmer {stomme e}

   _brompot = kikdó; hende ku semper ta kik.

   _bron = fuente. 'n bron van inkomsten - un fuente di entrada. uit welingelichte bron - di fuentenan bon informá.

   _brons = bròns

   _bronstig = ruín

   _bronvermelding = referensia

   _bronzen = di bròns

   _brood = [alg.] pan; [heel brood] kipashi. wiens brood men eet, diens woord men spreekt. - un hende semper ta alabá esun ku ta dun'é su pan di kada día. iemand het brood uit de mond stoten. - kita un hende su pan di kada día. [C.] hòrta fò'i otro su makuto. zijn brood verdienen met... - gana su pan di kada día ku ... iets om den brode doen - hasi un kos pa gana su pan di kada día. dat krijgt hij op zijn brood! - lo e karga su konsekuensianan.

   _broodbeleg = beleg

   _broodje = bolchi. zoete broodjes worden niet gebakken! - nos no ta hasi kos pa labia.

   _broodmager = flaku-flaku

   _broodmes = kuchú pa kòrta pan

   _broodnijd = envidia profeshonal

   _broodnodig = mashá nesesario

   _broodroof = in: broodroof plegen - kita un hende su entrada.

   _broodschrijver = un hende ku ta publiká djis pa gana plaka.

   _broodwinner = tata di famía

   _broodwinning = entrada; ofishi (pa gana su pan di kada día)

   _broos = frágil; (ku) ta kibra lihé

   _broosheid = fragilidat

   _brouilleren = in: gebrouilleerd zijn - tin pleito ku otro

   _brouwen = brou

   _brouwer = broudó

   _brouwerij = fábrika di sirbes

   _brouwsel = kos gebrou; mòshmento

   _brug = puente; brùg; [gebit] brich. over de brug komen - paga su debe

   _brui = in: er de brui aan geven - laga tumba; laga kai; laga para.

   _bruid = brùit-muhé

   _bruidegom = brùit-hòmber

   _bruidsboeket = buket di brùit

   _bruidschat = dote

   _bruidsjapon = bistí di brùit

   _bruidspaar = pareha ku ta kasa

   _bruikbaar = uzabel

   _bruiloft = brùit; boda. zilveren, gouden, diamanten bruiloft - boda di plata, oro, diamante

   _bruiloftsdag = día di kasamento; día di brùit; [herdenking] día di boda

   _bruin = brùin

   _bruintje = in: dat kan bruintje niet trekken. - mi no por afford esei.

   _bruisen = skuma. [bij koken] tota. bruisend van energie - yen-yen di energía.

   _brullen = grita

   _Brussel = id.; Bruselas [s.]

   _brutaal = fresko, grosero, insolente.<'n brutaal mens heeft de halve wereld. - un hende sin miedo ta logra hopi kos.

   _brutaliteit = groseridat; insolensia

   _bruto = brüto

   _bruusk = abrupto

   _bruut = [znw+bnw] bruto

   _btw = impuesto riba balor adkirí

   _budget = presupuesto, budget

   _buffel = búfalo

   _buffer = buffer [n./e.]

   _bui = [regen] awaseru; [humeur] beis. als hij 'n bui heeft, - ora e tin mal beis, hij is in 'n goeie bui. - e tin bon beis.

   _buidel = saku. diep in z'n buidel tasten. - duna hopi plaka.

   _buigbaar = fleksibel

   _buigbaarheid = fleksibilidat

   _buigen = [eerbetoon] bùigi; [vouwen] dobla; [het hoofd] baha; sak; [afbuigen] inbkliná. met gebogen rug - lomba doblá. met gebogen hoofd - kabes gesak. het hoofd buigen - baha kabes [ook fig.]. het is buigen of barsten. - ta kuestion di dobla of kibra.

   _buiging = [eerbetoon] reverensia; [licht e.d.] refrakshon; [weg of water] kurba; [stem] inflekshon;

   _buigzaam = fleksibel

   _buigzaamheid = fleksibilidat

   _buiig = in: 't is buiig - tin hopi awaseru

   _buik = bariga, barika. hij heeft er z'n buik van vol. - su buchi/stoma a yena; e ta hartá di dje.

   _buik- = di barika, di bariga

   _buikje = bariga grandi.

   _buikkramp = kram; mal'i bariga/barika

   _buikloop = mal di bariga, kram. buikloop hebben - ta chanchan na man. ta sanka na man [vulg.]

   _buikriem = faha. de buikriem aanhalen - hala faha mara.

   _buil = bolombonchi

   _buis = tubo

   _buit = motin

   _buitelen = bula ront, lora, salta

   _buiteling = salto

   _buiten = [bij beweging] afó, pafó. [fig.] fuera [S.]. [zonder beweging] pafó. naar buiten - afó; pafó. van buiten - pafó. buiten adem - sin rosea. buiten mijn macht - fuera di mi poder. hij was buiten zichzelf. - el a pèrdè sintí. ik blijf er buiten. - mi ta hala afó. mi no ta mishi. buiten mij om - sin ku mi tábata sa. - ningun hende fuera di dje. buiten de kosten - fuera di e gastonan. hij kan niet buiten haar. - e no por sin e. buiten de stad - pafó di stat. zich te buiten gaan aan - abusá di. hij komt van buiten. - e ta di afó. van buiten leren - siña fò'i kabes.

   _buiten- = di pafó

   _buitenbeentje = tipo stravegante; ekséntriko

   _buitenechtelijk = di afó; ilegítimo. 'n buitenechtelijk kind - un yiu di afó.

   _buitengaats = riba laman

   _buitengemeen = fuera de loke ta komun

   _buitengewoon = ekstraordinario.

   _buitenissig = stravegante, ekséntriko

   _buitenissigheid = stravegansa, eksentrisidat

   _buitenkansje = suèrtè; oportunidat inesperá

   _buitenkant = banda pafó

   _buitenland = ekstranhería. in/naar het buitenland - afó. uit het buitenland - di afó.

   _buitenlander = stranhero

   _buitenlands = stranhero. buitenlandse betrekkingen - relashonnan eksterior

   _buitenleven = bida pafó di stat, bida di kampo.

   _buitenlucht = aire liber

   _buitenlui = hende di kunuku; hende di kampo

   _buitenshuis = pafó di kas

   _buitensluiten = sera pafó; [fig.] ekskluí

   _buitensporig = eksesibo; stravegante

   _buitenstaander = un hende sin konosemento di e asunto; out-sider [e.]

   _buitenwacht = sostenedónan di afó

   _bukken = bek, bùk; dobla; gebukt onder [fig.] - agobiá bou

   _buks = skopèt

   _bul = id.; diploma

   _bulderen = hasi un zonido duru i pisá; hasi hopi boroto

   _bulgaar = búlgaro

   _bulgaars = búlgaro

   _Bulgarije = Bulgaria

   _bulken = in: bulken van het geld - ta putrí di plaka

   _bullebak = tèrdó

   _bullepees = bulpes

   _bulletin = boletin

   _bult = bolombonchi

   _bundel = [kleren e.d.] bònchi; [gedichten e.d.] kolekshon; [licht] rayo; [papiergeld] paki

   _bundelen = pone huntu; runí; kolekshoná.

   _bunder = bender

   _bungelen = zuai

   _bunker = id.

   _bunkeren = rekargá, karga kombustibel

   _bups = in: de hele bups - henter e gang ["gang" = e.]

   _burcht = forti

   _bureau = [schrijftafel] lesna; [kantoor] kantor, ofisina; despacho; [politie-] warda

   _bureaucraat = burokrat

   _bureaucratie = burokrasia

   _bureaucratisch = burokrátiko

   _bureaustoel = stul di ofisina

   _bureel = despacho. ten burele van - na ofisina di; na despacho di

   _burengerucht = boroto, ruido, borchincha (ku ta stroba bisiña)

   _burgemeester = alkalde

   _burger = siudadano; sivil; persona sivil

   _burgerij = klasa mediano. siudadanonan

   _burgerlijk = sivil. burgerlijk recht - derecho sivil. burgerlijke stand - registro sivil. burgerlijk wetboek - kódigo sivil.

   _burgerschap = siudadanía

   _bus = pòchi, bleki. [auto-] [A.] bùs; [C.] konvoi. 't klopt als 'n bus. - e ta klòp presis-presis. 'n brief op de bus doen. - pòst un karta.

   _bushalte = [A.] parada di bùs; [C.] parada di konvoi

   _buskruit = polvo

   _buste = pecho

   _bustehouder = brasière

   _buur = bisiña. 'n goede buur is beter dan een verre vriend. - un bon bisiña ta bal mas ku un amigo aleu.

   _buurman = bisiña

   _buurt = barrio; besindario. hier in de buurt - akínan. daar in de buurt - einan. ginds in de buurt - ayanan. ik was net in de buurt. - mi tábata akí banda. blijf uit mijn buurt! - keda leu di mi!

   _buurthuis = sentro di bario

   _buurvrouw = bisiña

   _cabaret = kabarèt

   _cabaretier = artista di kabarèt

   _cabine = kabina

   _cacao = kakou

   _cachet = kashèt, buya

   _cactus = A. kadushi, C. datu

   _cadeau = regalo

   _café = bar, kantina

   _cafetaria = kafetaria, snack-bar [e.]

   _caissière = kahero

   _calculatie = kalkulashon

   _calculeren = kalkulá

   _caleidoscoop = kaleidoskopio

   _caleidoscopisch = kaleidoskópiko

   _calorie = kaloría

   _Calvinisme = Calvinismo

   _calvinist = calvinista

   _calvinistisch = calvinista

   _camera = kodak; kámera

   _cameraman = kámeraman [E.]

   _camouflage = kamuflahe

   _camoufleren = kamuflá

   _campagne = kampaña. campagne voeren - kampañá

   _canadees = [znw+bnw] canades, canadiense

   _canapé = banki

   _canard = mal chansa (ku notisianan falso) #

   _canon = kanon

   _canoniek = kanóniko. canoniek recht - [A.] derecho kanóniko; [C.]derechi kanóniko.

   _canvas = kanvas; lona

   _cao = konbenio kolektibo di trabou; konbenio kolektibo laboral

   _capabel = kapabel; kapasitá

   _capaciteit = kapasidat

   _capitulatie = kapitulashon

   _capituleren = kapitulá

   _caprice = kapricho

   _capricieus = kaprichoso

   _capriool = kapriola

   _capsule = kápsula

   _caribisch = karibense. caribisch gebied - karibe

   _caravan = trailer [e.]

   _carburateur = carburettor [e.]

   _cardiochirurg = sirhano kardiólogo

   _cardiogram = kardiograma

   _cardiologie = kardiología

   _cardiologisch = kardiológiko

   _cardioloog = kardiólogo

   _cariës = karies

   _carnaval = karnaval

   _carnavalsoptocht = [A.] parada di karnaval. [C.] marcha di karnaval. de grote carnavalsoptocht - [A.] parada grandi; [C.] gran marcha.

   _carnivoor = karnívoro

   _carré = kuadro

   _carrière = karera

   _carrousel = [draaimolen] kabayito

   _carte-blanche = id.; man liber

   _cartograaf = kartógrafo

   _cartografie = kartografía

   _cartografisch = kartográfiko

   _cashew-noot = kashupete

   _cassatie = kasashon

   _cassière = kahero

   _castratie = kapamento

   _castreren = kapa

   _catalogiseren = katalogisá

   _catalogus = katálogo

   _catastrofaal = katastrófiko

   _catastrofe = katástrofe

   _catechisatie = katesashi

   _catechismus = katekismo

   _catechismusles = katesashi

   _catechist = katekista

   _categorie = kategoría

   _categorisch = kategóriko

   _causaal = kousal

   _causerie = charla

   _ceder = seda; [boom] pal'i seda

   _cederhout = pal'i seda

   _ceintuur = faha

   _cel = sèl

   _celebrant = [rkk] selebrante

   _celebreren = selebrá

   _celibaat = selibato

   _celibatair = selibatario

   _cellulair = selaular

   _celsius = celsio

   _cement = semènt

   _censor = sensuradó

   _censureren = sensurá

   _censuur = sensura

   _cent = sèn. - ni un sèn pretu. hij heeft centen. - e tin hopi sèn. hij is op de centen. - e ta pichiri. het kost je geen cent. - no ta kostá bo nada.

   _centraal = sentral

   _centrale = [elektr.] planta (di elektrisidat). [telef.] sentral

   _centraliseren = sentralisá

   _centralisme = sentralismo

   _centralistisch = sentralista

   _centrifugaal = sentrifugal

   _centrifuge = sentrifuga; [wasmachine] spin-drier [e.]

   _centrum = sentro

   _cerebraal = serebral

   _ceremonie = seremonia

   _ceremoniëel = seremonial

   _ceremoniemeester = maestro di seremonia; usher [E.]

   _certificaat = sertifikado

   _certificeren = sertifiká

   _chagrijn = mal beis; [persoon] hende ku semper tin mal beis.

   _chagrijnig = (ku) tin mal beis

   _champagne = champañ

   _champignon = champion

   _chantage = chantage

   _chanteren = chantagiá

   _chaos = kaos

   _chaotisch = kaótiko

   _chapiter = kapítulo; dat is 'n ander chapiter. - esei ta otro asunto.

   _chargeren = [overdrijven] eksagerá; [aanvallen] ataká

   _charisma = karisma

   _charismatisch = karismátiko

   _charlatan = charlatan, bromadó

   _charmant = id.; enkantador, kariñoso

   _charme = elegansia; kariño

   _charmeren = trata ku elegansia, ku kariño,

   _charmeur = hende-hòmber ku ta gusta komplasé hende-muhé; Don Juan [S.]

   _charter = id.

   _charteren = charter [e.]

   _chasseur = [in hotel] bell-boy [e.]

   _chaufferen = manehá (un outo)

   _chauffeur = id.; shofer; manehadó

   _chauvinisme = chovinismo

   _chauvinist = chovinista

   _chauvinistisch = chovinista

   _chef = hefe; kabesante; [kok] kòki

   _cheffin = hefe, kabesante

   _chemicaliën = kímikonan

   _chemicus = kímiko

   _chemie = kímika

   _chemisch = kímiko

   _cheque = chèk

   _chic = elegante; den style [e.]

   _chicane(s) = obstrukshon fastioso; eksigensia(nan) infantil

   _chicaneurig = (ku) ta obstruí pa obstruí; (ku) tin eksigensianan infantil

   _chileen = chileno

   _chileens = chileno

   _Chili = Chile

   _chilipeper = Madam Janet {dzjanèt}

   _chinees = chines

   _chirurg = siruhano

   _chirurgie = sirurgía

   _chloor = kloròks

   _chocolade = chokolati

   _cholera = kólera

   _cholesterol = kolesterol

   _choreograaf = koreógrafo

   _choreografie = koreografía

   _christelijk = [bnw] kristian. [bw]kristianamente

   _christelijkheid = kristianismo

   _christen = kristian

   _christendom = kristianidat

   _christenheid = kristianidat

   _christus = kristo

   _christusdoorn = A. hubada; C. wabi

   _chronisch = króniko

   _chronologie = kronología

   _chronologisch = kronológiko

   _chroom = kromo

   _cijfer = sifra

   _cijferen = hasi sòm; kalkulá; rek

   _cijferlijst = lista di markanan

   _cilinder = silindro

   _cilindrisch = silíndriko

   _cineast = sineasta; produktor di pelíkula

   _cinema = sine

   _cipier = wardadó di prezo

   _circa = aproksimadamente, mas of menos

   _circuit = sirkuito

   _circulaire = sirkular

   _circulatie = sirkulashon

   _circuleren = sirkulá

   _circus = sirko

   _cirkel = sírkulo

   _cirkelen = sirkulá; drie ront, bira ront

   _cirkelvormig = sirkular

   _citaat = sita

   _citeren = sita

   _citroen = sitrun

   _citrus = sítriko

   _civiel = sivil

   _civilisatie = sivilisashon

   _civiliseren = sivilisá

   _claimen = eksigí, claim [e.]

   _clandestien = klandestino

   _classificatie = klasifikashon

   _classificeren = klasifiká

   _claustrofobie = kloustrofobia

   _clausule = klóusula

   _claxon = pito

   _claxonneren = pita

   _claxonstoot = pito

   _clement = klemente

   _clementie = klemensia

   _clerus = klero

   _cliché = klishé

   _cliënt = kliente

   _cliëntele = klientela

   _climax = klimaks

   _closet = baño

   _closetpapier = papel di baño, papel di wc, papel higiéniko

   _clou = punto kardinal.

   _clown = id.; payaso

   _club = id.

   _clubhuis = id.

   _co-educatie = koedukashon

   _co-existentie = koeksistensia

   _co-ordinatie = koordinashon

   _co-ordinator = koordinadó

   _co-ordineren = koordiná

   _coalitie = koalishon

   _code = kódigo

   _codewoord = klave; password [e.]

   _codificatie = kodifikashon

   _codificeren = kodifiká

   _coëducatie = koedukashon

   _coëxistentie = koeksistensia

   _coëxisteren = koeksistí

   _cognac = id., brandy [E.]

   _cognossement = bill-of-lading [e.]

   _coherent = koherente

   _coherentie = koherensia

   _cohesie = koheshon

   _coitus = koíto

   _colbert = bachi

   _colibri = blenchi

   _collaborateur = kolaboradó

   _collaboratie = kolaborashon

   _collaboreren = kolaborá

   _collectant = kolektant

   _collecte = kolèkt

   _collecteren = kolektá

   _collectie = kolekshon

   _collectief = kolektibo

   _collega = kolega

   _college = kolegio

   _collegiaal = kolegial

   _collegialiteit = kolegialidat

   _collier = kadena di garganta

   _collo = paki; kaha (pa manda)

   _colonne = karavana; kolumna

   _colporteren = bende kas pa kas

   _colporteur = bendedó di kas pa kas

   _coltrui = flanel ku kragi rondó.

   _coma = koma

   _combinatie = kombinashon

   _combineren = kombiná

   _comfort = komódidat, konfortabilidat

   _comfortabel = komfortabel, kómodo

   _comité = komité

   _commandant = komandante

   _commanderen = manda; duna orden

   _commando = komando

   _commensaal = persona straño bibá den famía

   _commentaar = komentario

   _commentariëren = komentá, duna komentario

   _commentator = komentadó, persona ku ta duna komentario

   _commercialiseren = komersialisá

   _commercie = komersio

   _commerciëel = komersial

   _commies = komis

   _commissariaat = komisariado

   _commissaris = komisario

   _commissie = komishon

   _commune = komunidat

   _communicatie = komunikashon

   _communicatief = komunikatibo

   _communicatiemiddel = medio di komunikashon

   _communiceren = komuniká; [rkk] risibí

   _communie = komunion, risibimento. ter communie gaan [rkk] - risibí. de eerste heilige communie - promé santo komunion.

   _communiqué = komunikado. perscommuniqué - komunikado di prensa

   _communisme = komunismo

   _communist = komunista

   _communistisch = komunista

   _compaan = kompinchi; [mv] konflochi

   _compact = kompakto

   _compagnie = kompanía

   _compagnon = sosio

   _compartiment = kompartimento

   _compensatie = kompensashon

   _compenseren = kompensá

   _competent = kompetente

   _competentie = kompetensia

   _competitie = kompetishon

   _compilatie = kompilashon

   _compileren = kompilá

   _compleet = [bnw] kompleto; [bw] kompletamente

   _complement = komplemento

   _completeren = kompletá

   _complex = [znw] kompleho . [bnw] kompliká

   _complexie = komplekshon

   _complicatie = komplikashon

   _compliceren = kompliká

   _compliment = komplumento

   _complimenteren = komplimentá

   _complimenteus = in: complimenteus zijn - elogiá

   _componeren = kompositá; komponé

   _componist = kompositor

   _compositie = komposishon

   _compost = kompòst

   _composteren = kompostá

   _compressie = kompreshon

   _comprimeren = komprimí

   _compromis = kompromiso

   _compromitteren = komprometé

   _comptabiliteit = kontabilidat

   _computer = id.

   _concentratie = konsentrashon

   _concentreren = konsentrá

   _concentrisch = konséntriko

   _concept = konsepto, draft [E.]

   _concert = konsierto

   _concessie = konseshon

   _concièrge = id.

   _concilie = konsilio

   _concipiënt = konsipiante; esun ku ta traha un konsepto

   _concipiëren = konsipiá; traha un konsepto

   _concluderen = konkluí

   _conclusie = konklushon

   _concordaat = konkordato

   _concordantie = konkordansia

   _concours = konkurso, sertámen, kontest

   _concreet = [bnw] konkreto; [bw] konkretamente

   _concretiseren = konkretisá

   _concubinaat = kompañamento

   _concubinaris = kompañá

   _concubine = kompañá

   _concurrent = kompetidó

   _concurrentie = kompetishon

   _concurreren = kompetí

   _concurrerend = kompetitibo

   _condecoratie = kondekorashon

   _condecoreren = kondekorá

   _condensatie = kondensashon

   _condenseren = kondensá

   _conditie = kondishon

   _conditioneren = kondishoná

   _conditionering = kondishonamento

   _condolentie = kondolensia

   _condoleren = kondoler

   _condoléance = kondolensia

   _condoom = kondom

   _conducteur = konduktor

   _confectie = konfekshon

   _confederatie = konfederashon

   _conferencier = animadó (di fiesta), maestro di seremonia

   _conferentie = konferensia

   _confereren = konferensiá, tene un konferensia

   _confessie = denominashon, fe, religion

   _confessioneel = di un denominashon religioso

   _confiscatie = konfiskashon, konfiskamento

   _confisqueren = konfiská

   _confituren = fruta temperá den awa di suku

   _conflict = konflikto

   _conflicteren = ta den konflikto ku otro

   _conform = konforme, segun, di akuerdo ku, igual ku

   _conformeren = konformá

   _confrontatie = konfrontashon

   _confronteren = konfrontá

   _confuus = konfuso, konfundí, bruhá

   _congé = retiro. iemand zijn congé geven - duna un hende su retiro; saka un hende

   _congestie = kongestion

   _congres = kongreso

   _congruent = idéntiko i semehante, igual i similar

   _congruentie = semehansa i igualdat

   _conjunctuur = konhuntura

   _conjunctureel = konhuntural

   _connectie = konekshon

   _consacratie = konsakrashon

   _consciëntieus = skrupuloso

   _consensus = konsenso

   _consequent = konsekuente

   _consequentie = konsekuensia

   _conservatie = konservashon

   _conservatief = konservatibo

   _conservatisme = konservatismo

   _conservator = konservadó

   _conservatorium = konservatorio

   _conserven = kuminda konservá; kuminda di bleki, di b ter

   _conserveren = konservá

   _conservering = konservashon

   _consideratie = konsiderashon

   _consigne = òrden, komando

   _consolidatie = konsolidashon

   _consolideren = konsolidá

   _consorten = in: ... en consorten - i su hendenan; i konflochi [negatief]

   _consortium = konsorsio

   _constant = konstante(mente)

   _constantheid = konstansia

   _constateren = konstatá

   _constatering = konstatashon

   _constellatie = konstelashon

   _konsternatie = konsternashon

   _constipatie = konstipashon

   _constitueren = konstituí

   _constitutie = konstitushon

   _constitutioneel = konsitushonal

   _constructeur = konstruktor

   _constructie = konstrukshon

   _constructief = konstruktibo

   _construeren = konstruí

   _consul = konsul

   _consulaat = konsulado

   _consulair = konsulario

   _consulent = konsultante, konsehero finansiero; consultant [E.]

   _consult = konsulta

   _consultatie = konsultashon

   _consulteren = konsultá

   _consument = konsumidó

   _consummeren = konsumí

   _consumptie = konsumo

   _contact = kontakto

   _contactdoos = kaha di konekshon eléktriko

   _contactlens = lens di kontakto

   _contactsleutel _contactsleuteltje = yab'i suichi

   _container = container

   _content = kontento

   _contemporain = kontemporáneo

   _context = konteksto

   _continent = kontinente

   _continentaal = kontinental

   _contingent = kontingente

   _continu = [bnw] kontinuo [bw] kontinuamente

   _continueren = kontinuá

   _continuering = kontinuashon

   _conto = kuenta

   _contra = kontra

   _contrabande = kontrabanda

   _contraceptie = kontrasepshon

   _contraceptief = kontraseptibo

   _contract = kontrakt, kontrakto

   _contractant = kontraktante

   _contracteren = kontratá

   _contractueel = kontraktual; pa kontrakto

   _contradictie = kontradikshon

   _contragewicht = kontrapeso

   _contramine = in: in de contramine zijn - ta kontra (un kos)

   _contrast = kontraste

   _contrasteren = kontrastá

   _contreiën = regionnan, distritonan

   _contribueren = kontribuí

   _contributie = kontribushon

   _controle = kontrol; komprobashon ; chèkeo, chèkmento. alles is onder controle. - tur kos ta bou kontrol.

   _controle- = di kontrol

   _controleren = kontrolá; komprobá; chèk

   _controleur = kontroladó

   _controverse = kontroversia

   _controversiëel = kontroversial

   _conveniëren = konbiní

   _conventie = konbenshon

   _conventioneel = konbenshonal

   _convergent = konbergente

   _convergentie = konbergensia

   _convergeren = bira konbergente

   _conversatie = konbersashon

   _converseren = konbersá, dialogá

   _conversie = konbershon

   _converteerbaar = konbertibel

   _converteren = konbertí

   _convertibiliteit = konbertibilidat

   _convocatie = konbokashon

   _convoceren = konboká

   _co-operatie _coöperatie = koperashon

   _co-operatief _coöperatief = koperatibo

   _co-ordinatie _coördinatie = koordinashon

   _co-ordinator _coördinator = koordinadó

   _co-ordineren _coördineren = koordiná

   _coöperatie _co-operatie = koperashon

   _coöperatief _co-operatief = koperatibo

   _coördinatie _co-ordinatie = koordinashon

   _coördinator _co-ordinator = koordinadó

   _coördineren _co-ordineren = koordiná

   _corporatie = korporashon

   _corporatief = korporatibo

   _corps = kuerpo. politiecorps - kuerpo di polis; kuerpo polisial

   _corpulent = korpulento, gordo

   _correct = korekto

   _correctie = korekshon

   _correlatie = korelashon

   _correlatief = korelatibo

   _correleren = korelá

   _correspondent = korespondiente

   _correspondentie = korespondensia

   _corresponderen = korespondé

   _corresponderend = korespondiente

   _corrigeren = koregí

   _corosie = koroshon

   _corrupt = korupto

   _corruptie = korupshon

   _corso = [A.] parada; [C.] marcha

   _cosmetica = kosmétika

   _coulant = pronto

   _coup = golpi. coup d'état - golpi di estado

   _coupe = diseño

   _couperen = korta

   _coupeur = kosedó, kortadó, sneiru

   _coupeuse = kosedó

   _couplet = kuplèt

   _coupon = bon, vale [s.]; resibo

   _coupure = kortá; balor di papel di plaka

   _courant = koriente. rekening courant - kuenta koriente

   _coureur = koredó

   _coûte-que-coûte = cueste lo que cueste [s.]

   _couvert = 1. envelòp; 2. cubierto di kome (pa un persona)

   _couveuse = id.

   _creatie = kreashon

   _creatief = kreatibo

   _creativiteit = kreatibidat

   _crediet = krédito

   _crediteren = kreditá

   _crediteur = kreditor

   _creëren = krea

   _crematie = kremashon

   _crematorium = krematorio

   _cremeren = kima den un krematorio

   _creperen = biba den miseria; sufri hamber; muri di hamber

   _crèche = id.

   _crême = krema

   _cric = jack [e.]

   _criminaliteit = kriminalidat

   _crimineel = [znw] kriminal, malechor. [bnw] kriminal

   _crisis = krisis

   _criterium = kriterio

   _criticus = krítiko

   _critisch = krítiko

   _croquet = krokèt

   _cru = grosero, onbeskòp, rudo,

   _crusiaal = krusial

   _crusifix = krusifikado

   _cubaan = kubano

   _cubaans = kubano

   _cubiek = kúbiko

   _culinair = kulinario

   _culminatie = kulminashon

   _culmineren = kulminá

   _culminerend = kulminante

   _cultiveren = kultivá

   _cultureel = kultural

   _cultus = kulto

   _cultuur = kultura

   _cumulatie = akumulashon

   _cumulatief = akumulatibo

   _Curaçao = id., Korsou

   _curaçaoenaar = yiu di Korsou, curaçaoleño

   _curaçaos = curaçaoleño

   _curatele = kuratela

   _curator = kurator

   _curettage = kuritahe

   _curetteren = kuritá

   _curie = kuria

   _curieus = kurioso

   _curiositeit = kuriosidat

   _cursief = id.; italic [E.]; skeins, skùins

   _cursist = kursista

   _cursus = kurso

   _cybernetica = cibernétika

   _cycloon = siklon

   _cyclus = siklo, serie

   _cynicus = síniko

   _cynisch = síniko

   _cynisme = sinismo

   _cyprioot = sipriota

   _cyprisch = sipriota

   _cyste = wentru

   _daad = akto; akshon; echo. de daad bij het woord voegen - hasi loke bo ta bisa. geen woorden, maar daden. - no papia! aktua! goede daden doen - hasi bon obra. iemand op heterdaad betrappen - kòi un hende den e akto

   _daadwerkelijk = efektibo; efektibamente; en efecto [s.]

   _daag! = ayó!

   _daags = di día, durante e día, den kurso di día. tweemaal daags - dos bes pa día. daags tevoren - e día anterior; un día promé. daagse kleren - paña di kas. 'n vijfdaagse werkweek - un siman di trabou di sinko día. 's anderendaags - e siguiente día.

   _daalder = trè yotin ( = tres yotin)

   _daar = ei; aya. daar ginds - aya. daar in de buurt - einan, ayanan; ei banda, aya banda. Daar ga je! - Salú! Daar gaat hij. - At'é. daar is hij/zij/het! - At'é! daar kun je 't mee doen! [fig.] - b'a hañ'é? b'a pompa! [plat]. wie is daar? - (ta) ken t'ei? wie roept daar? - ta ken ta yama?< [vw] [aangezien] ya ku; pasobra

   _daaraantoe = in: dat is daaraantoe. - Esei ta menos mal. esei por pasa. por pasa unda ku n' tin.

   _daarachter = trái dje, tras di esei. daar zit meer achter. - ei bou tin glas.

   _daarbij = serka esei; serka dje; den esei, ku esei. daarbij komt nog dat ... - ta bin aserka ku ...; es más [S.!]

   _daarbinnen = den dje, denter di dje; den esei, denter di esei.

   _daarboven = riba dje; ei riba, aya riba; ariba di esei; na haltu ei/aya

   _daarbuiten = pafó di esei; [fig.] aparte di esei.

   _daardoor = p'esei; ku esei

   _daarenboven = ademas, sobadjé, sobra dje [A.], aparte di esei

   _daarentegen = al contrario [s.], contrario na esei, di otro (un) banda

   _daareven = awor ei

   _daarginds = aya, ayanan, aya banda; pariba, pabou, panort, pasùit aya

   _daarheen = ei, aya

   _daarin = den dje, den esei

   _daarlangs = kant'i esei, banda di esei

   _daarlaten = lag'é ei, aya. daargelaten dat, ... - aparte ku, ...

   _daarmee = kuné, ku esei

   _daarna = [A.] despues; djei; [C.] kaba

   _daarnaar = segun esei; daarnaar handelen - actua di akuerdo ku

   _daarnaast = banda di dje; aparte di dje, esei

   _daarnet = awor ei

   _daarom = p'esei, p'e motibo ei

   _daaromheen = ront di dje, esei

   _daaromtrent = tokante di esei; 20 jaar of daaromtrent - banda di 20 aña

   _daaronder = bou di dje, bou di esei; [fig.] mei-mei di

   _daarop = riba dje, riba esei; [ook fig.]

   _daarover = pa loke ta esei; tokante di esei

   _daartegen = kontra dje, kontra esei

   _daartegenover = enfrente di dje, enfrente di esei; [fig.] kontrali na esei

   _daartoe = pa e motibo ei, ku e meta ei

   _daartussen = mei-mei di dje, mei-mei di esei; entre nan

   _daaruit = fò'i dje, for di esei, fò'i esei; [fig.] a base di esei

   _daarvan = di dje; di esei

   _daarvandaan = leu for di dje, esei; [fig.] djei; p'e motibo ei

   _daarvoor = [tijd] promé ku esei; [plaats] dilanti di dje, dilanti di esei; [motief] p'esei; [doel] p'e motibo ei. daar is 't voor. - p'esei e t'ei.

   _daas = [bnw] loko; burdá; bruhá

   _dadel = id.; dato [s.]

   _dadelijk = djis, un djis, djis akí, akí rato; [meteen] un bes (akí), di imediato, imediatamente

   _dadendrang = afan di akshon, afan di aktua

   _dader = hasidó, esun ku a has'é. [misdaad] malechor

   _dag = día. dag! - [aankomend] kon ta (bai)? [vertrekkend] ayó! dag en nacht - di día i anochi. dag in, dag uit. - dí' aden, dí' afó. dag na dag - día tras día. een dezer dagen - un di e díanan akí. de dag des heren - e día di señor. de volgende dag - su manisé. de vorige dag - e día anterior. goeie dag! - bon día! van de ene dag op de andere - di un día pa otro. de oude dag - edat avansá. prijs de dag niet voor het avond is. - te ku anochi no a sera, kareda di biná no a kaba. bij dag - di día. met de dag erger worden - bira día pa día (mas) pio. om de andere dag - kada pasa un día. overdag - di día. vandaag de dag - awendía. heden ten dage - den e díanan akí. sinds jaar en dag - pa hopi tempo kaba. tot op de dag van vandaag - te (ku e) día di awe. voor dag en dauw opstaan - lanta promé ku solo (a) sali.

   _dagblad = korant

   _dagbladpers = prensa skirbí

   _dagboek = diario

   _dagdief = hende floho, hende ku weso blou

   _dagelijks = [bnw] diario, tur día, kada día.[bw] diariamente, tur día, kada día

   _dagen = di día ta habri. het begon hem te dagen. - el a kuminsá capta.

   _dageraad = ourora. dageraadsmis [rkk] - misa di ourora

   _daggeld = sueldo di 'ía

   _daggelder = trahadó pa día

   _dagindeling = repartishon di e tareanan di día

   _dagjesmensen = bishitantenan pa un día so; turistanan pa un día so.

   _dagkoers = [fin.] kambio di día

   _daglicht = klaridat di día, lus di día

   _dagloner = trahadó ku ta wòrdo pagá pa día

   _dagloon = sueldo diario

   _dagorder = òrden di día

   _dagreis = distansia di un día di biaha

   _dagtaak = tarea, trabou di día; tarea, trabou ku ta tuma un día henter

   _dagtocht _dagtochtje = ekskurshon di un día. 'n dagtochtje maken - sali keiru un día.

   _dagvaarden = manda un òden pa presentá dilanti di wes

   _dagvaarding = òden pa presentá dilanti di wes

   _dak = id.; iemand onder dak brengen - duna, ofresé un hende alohamento. we kregen de hele groep op ons dak! - nan tur a bin bòsha serka nos. dat krijgt hij op z'n dak. - nan lo kulp'é p'e. iets van de daken schreeuwen - brokèst un kos

   _dakbalk = biga, balki di dak

   _dakgoot = het

   _dakloos = sin dak riba su kabes; sin lugá pa biba

   _dakpan = panchi (di dak)

   _dakraam = bentana den dak

   _daktuin = hardin riba dak

   _dakvenster = bentana den dak

   _dal = parti mei-mei di seronan; vallei [n.], valle [s.]

   _dalen = baha; desendé.

   _daling = bahada; bahamento

   _dalmatiër = dalmasio

   _dam = dam [ook damspel]

   _dambord = bòrchi di dam

   _dame = dama; señora; shon. jonge dame - damita

   _dameskleding = paña di hende-muhé, paña pa damanan

   _dammen = [znw] wega di dam. [ww] hunga dam

   _damp = vapor; damp

   _dampen = saka vapor, saka huma

   _dampkring = atmósfera

   _dan = anto ; [op dat moment] e ora ei; [na vergrotende trap] ku. [vaak onvertaald:] als 't regent, dan kom ik niet. - si awa yobe, mi no ta bin. - i kiko? dan ook - p'esei; p'e motibo ei. nu eens dit, dan weer dat! - awor esakí, otro (un) biaha esei!

   _danig = seriamente, severamente, fuèrtemente, profundamente. danig in de war - bon bruhá. danig teleurgesteld - profundamente desapuntá. hij was danig geschrokken - el a spanta bon spantá. ik heb me danig vergist! - m'a kiboká bon kiboká! zij heeft zich danig geweerd. - el a duna un bon presentashon. e no a laga nan balíé.

   _dank = danki. geen dank! - na boòrden! di nada! god zij dank! - danki dios! zijn dank betuigen - habla danki.

   _dankbaar = gradesí, agradesí; agradesido

   _dankbaarheid = gratitut

   _dankbetuiging = muestra di gratitut

   _danken = habla danki; gradisí. dank u/je wel! - mashá danki! dank je de koekoek! - lubidá! bo por wèl 'i lubidá! dat heeft hij aan zichzelf te danken. - ta su mes kulpa. ta su mes trabou.

   _dankwoord = palabra di danki; palabra di gratitut

   _dans = baile. de dans openen - habri e baile, e baliamento. de dans ontspringen - bula pipa. skapa un peyeu

   _dans- = di baile, di balia, di baliamento

   _dansen = balia

   _danser _danseres = bailarin

   _dapper = ku kurashi; balente. dapper zijn - tin (hopi) kurashi

   _dapperheid = kurashi, balentía

   _darm = tripa; darmen - shiri-shiri; intestino hdarmspoeling = purgashi

   _dartel = djògògò;hungadó.

   _dartelen = djògògò; hunga, bula

   _das = dashi. vlinder das - dash'i pushi. iemand de das omdoen - duna un hende un mal trato.

   _dat = [betr. vnw] ku. [aanw.vnw] e [znw] ei; e [znw] aya; esei; esaya. wat is dat? - (ta) kiko esei ta? dat weet ik niet. - mi no sa (esei). ben jij dat? - t'abo? wat zou dat? - i kiko? 't is niet je dat. - no ta kò'i gaba. dat is 't! - t'esei t'e kos! dat wat je zegt... - loke bo ta bisa ...

   _data = datonan

   _dateren = fecha. gedateerd op ... - fechá día ....

   _datgene = loke; datgene wat - loke

   _datum = fecha

   _dauw = serena het dauwt - serena ta kai.

   _daveren = pasa ku hopi boroto.

   _daverend = rotundo; aplastante; 'n daverend applaus - un aplouso rezonante. 'n daverende overwinning - un viktoria aplastante. 'n daverend succes - un éksito rotundo.

   _ dazen = papia kò'i loko; bati klèp

   _de = e. [niet vertalen als er geen aanwijzende betekenis is]: de deur van de kerk - porta di misa. de ene - esun. Hij is de man! - T'e ta e hòmber! Hij is dè man. - T'e ta e persona klave.

   _debacle = frakaso

   _debarkeren = desembarká

   _debat = debate; diskushon. in debat treden met ... - entamá un debate ku ...; drenta den (un) debate, diskushon ku ...

   _debatteren = debatí; diskutí

   _debet = débito. Hij is er debet aan - ta pa su vía

   _debiel = retardá, mentalmente retardá, mentalmente atrasá; ku handicap mental.

   _debiteren = kita for di kuenta. 'n grap debiteren - konta un chasko

   _debiteur = debedó, debedor

   _deblokkeren = lanta e blòkeo

   _debutant = debutante

   _debuteren = estrená; presentá pa promé biaha

   _debuut = estreno; promé presentashon. zijn debuut maken met ... - saka su promé ..... presentá su promé .... estrená ('n film)

   _decaan = dekano

   _decadent = dekadente

   _decadentie = dekadensia

   _december = desember

   _decennium = dékada

   _decent = desente

   _decentie = desensia

   _decentralisatie = desentralisashon

   _decentraliseren = desentralisá

   _deceptie = desepshon; engaño

   _decimaal = [bnw] desimal. decimale breuk - frakshon desimal. decimaal stelsel - sistema desimal. [znw] desimal.

   _decimeren = redusí na kasi nada

   _decimeter = desimeter

   _declamatie = deklamashon

   _declameren = deklamá

   _declaratie = deklarashon

   _declareren = deklará

   _declinatie = deklinashon

   _declineren = dekliná

   _decoderen = desifrá

   _decolleté = bistí sunú

   _decor = esenario

   _decoratie = dekorashon, dornamento

   _decoratief = dekoratibo

   _decoreren = dorna, dekorá

   _decreet = dekreto

   _decreteren = dekretá

   _deduceerbaar = deduktibel

   _deduceren = dedusí

   _deductie = dedukshon

   _deductief = deduktibo

   _deeg = mansa . Hij krijgt een koekje van eigen deeg - Piská ta muri pa su boka.

   _deel = 1. parti. deel uitmaken van - fòrma parti di. ergens part noch deel aan hebben - no tin arte ni parte den un asunto. in genen dele - di ningun modo. ten deel vallen - haña parti den. ten dele - parsialmente. voor 'n groot deel - pa gran parti. 2. [boek] tomo. 3. [achterhuis] haldrei.

   _deelachtig = in: deelachtig zijn/worden - partisipá den; haña/bira parti den.

   _deelarbeid = trabou parsial, trabou part-time.

   _deelbaar = dividibel [pa = door]

   _deelgenoot = partisipante; parti;pareha; kompañero. iemand deelgenoot maken van - laga un hende partisipá den; tuma un hende den konfiansa.

   _deelgenootschap = partisipashon

   _deelgerechtigd = in: deelgerechtigd zijn - tin derecho riba un parti.

   _deelname = partisipashon; asaistensia

   _deelnemen = partisipá [den = aan]; asistí [na = aan]; atendé

   _deelnemend = simpátiko; simpatisante

   _deelnemer = partisipante

   _deelneming = 1. partisipashon; asistensia. 2. simpatía; kondolensia. Mijn innige delneming - mi mas sinsero kondolensia.

   _deels = parsial(mente)

   _deelstaat = estado federal

   _deelstreep = slash [E.]

   _deeltje = partíkulo

   _deelwoord = partisipio. verleden/voltooid deelwoord - partisipio pasá. tegenwoordig deelwoord - partisipio presente.

   _deemoed = dosilidat; humildat

   _deemoedig = dósil; humilde

   _deen = danes

   _deens = [bnw+znw] danes

   _deerlijk = lastimoso. deerlijk gehaven - mal dañá. deerlijk gewond - seriamente heridá. deerlijk teleurgesteld - profundamente desapuntá. zich deerlijk vergissen - ta seriamente kiboká.

   _deern(e) = mucha-muhé, hóben

   _deernis = duele, kompashon, misericordia. - tin duele di.

   _deerniswekkend = tristu; lastimoso; doloroso.

   _defaitisme = miedo di pèrdè, miedo di frakasá

   _defaitist = hende ku tin miedo di pèrdè, di frakasá

   _defaitistisch = (ku) tin hopi miedo di pèrdè, di frakasá

   _defect = 1. [znw] defekto. 2. [bnw] defekto, daña, kibrá, mankaron

   _defensie = defensa

   _defensief = defensibo

   _defilé = desfile

   _defileren = desfilá

   _definiëren = definí

   _definitie = definishon

   _definitief = definitibo

   _deflatie = deflashon

   _deftig = distinguí; fini. 'n deftige meneer/mevrouw - un shon importante. deftig doen - ple fini. 'n deftig persson uit de stad - un shon di Playa.

   _degelijk = sólido. 'n degelijk gebouwd huis. - un kas bon trahá. 't is wel degelijk waar. - Ta bèrdat sí.

   _degen = espada [S.]

   _degene = esun; [mv.: degene(n)] esunnan; esnan

   _degeneratie = degenerashon

   _degenereren = degenerá

   _degradatie = degradashon

   _degraderen = degradá

   _deinen = [alg.] balansá; [mar.] leba

   _deining = [alg.] konsternashon; [mar.] lebá; lebamento.

   _deinzen = spanta (bèk)

   _dek = [scheepv.] dèk. [bedekking] kobertura

   _deken = deklu; [pers.] dekano. onder de dekens kruipen - kòi kama.

   _dekken = [alg.] kubri; [met deksel] tapa; [tafel] drecha; [bevruchten] dèk. - kubri e gastonan. gedekt zijn tegen - ta sigurá kontra.

   _dekking = kobertura. dekking zoeken - skonde

   _deklaag = kapa di ariba; kapa superior.

   _deklading = kargo riba dèk.

   _dekmantel = in: onder de dekmantel van ... - bou (di e) preteksto di ...

   _dekolonisatie = dekolonisashon

   _dekoloniseren = dekolonisá

   _deksel = tapa-tapa, tapadera

   _dekzeil = lona

   _delegatie = delegashon

   _delegeren = delegá

   _delen = [uitdelen] parti. [delen door] parti, dividí. [samen delen] kompartí. Ik deel je mening. - Mi ta kompartí bo opinion.

   _deler = in: de grootste gemene deler - e mayor averahe komun

   _delfstof = mineral

   _delgen = paga, anulá

   _delging = pago, anulashon

   _deliberatie = deliberashon.

   _delibereren = deliberá (di = over)

   _delicaat = delikado

   _delicatesse = kos dushi

   _delict = delito. een delict plegen - kometé un delito.

   _deling = divishon, partishon

   _delinquent = delinkuente

   _delinquentie = delinkuensia

   _delirium = dilirio

   _delta = id.

   _delven = koba

   _delver = kobadó

   _demagogie = demagogía

   _demagogisch = demagógiko

   _demagoog = demagogo

   _dement = dementá; ferkalk

   _dementeren = dementá

   _dementie = demensia

   _demilitarisatie = demilitarisashon

   _demilitariseren = demilitarisá

   _demissionair = demishonario

   _demobilisatie = demobilisashon

   _demobiliseren = demobilisá

   _democraat = demokrat, demókrata, demokrátiko

   _democratie = demokrasía

   _democratisch = demokrátiko

   _democratiseren = demokratisá

   _democratisering = demokratisashon

   _demon = diabel, demonio

   _demonisch = diabóliko

   _demonstrant = demonstrante

   _demonstratie = demonstrashon

   _demonstreren = demonstrá

   _demontage = desarmamento

   _demonteren = tòrnu ; desarmá

   _demontering = desarmamento

   _demoralisatie = demoralisashon

   _demoraliseren = demoralisá

   _demotivatie = demotibashon

   _demotiveren = demotibá

   _dempen = dèmpel. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. - Ora baka a hoga kaba, nan ta dèmpel e pos. met gedempte stem - ku bòs bahá.

   _demper = mòfer

   _den = palo di pino

   _denderen = zona pisá; hasi hopi boroto. voorbij denderen - pasa ku hopi boroto.

   _denderend = [fig.] tremendo

   _Denemarken = Dinamarka

   _denigreren = humiliá; rebahá; aserká un hende ku menospresio.

   _denigrerend = denigrante, menospresiante, humiliante

   _denkbaar = imaginabel; konsebibel

   _denkbeeld = idea, noshon.

   _denkbeeldig = imaginá; imaginario; fiktisio.

   _denken = [overdenken] pensa (over = riba); [geloven] kere; [herinneren] korda (aan = riba); Ik had niet gedacht dat... - Mi no a kere ku. Denk aan mij. - Korda riba mi. Ik heb er niet aan gedacht. - Mi no a korda. [van plan zijn] tin e intenshon di. - Korda, ku ... Dat dacht ik al! - M'a ideá! Dat geeft te denken. - Esei ta hasi un hende deskonfiá. Ik moet er niet aan denken! - Dios librá mi! Ik denk er niet aan! - Ami no!Lubidá! Dat doet me denken aan ... - Esei ta hasi mi korda .... Denk erom! Dat mag niet. - Korda bon! Bo no mag hasi esei! Daar kan men verschillend over denken. - Ta un kuestion di diferensia di opinion. Geen denken aan! - Absolutamente ku no!

   _denker = pensadó; filósofo

   _denkfout = fayo den pensamento

   _denksport = deporte mental

   _denkvermogen = kapasidat intelektual, fakultat intelektual, poder intelektual

   _denkwijze = manera di pensa

   _deodorant = deodorante

   _departement = departamento

   _dependance = anexo; lugá sekundario

   _deplorabel = deplorabel

   _deponeren = depositá

   _deportabel = deportabel

   _deportatie = deportashon

   _deporteren = deportá

   _deposito = depósito

   _depot = mangasina

   _deppen = bèt

   _depreciatie = desapresio, desaprobashon. [van geld) devaluashon

   _depreciëren = desapresiá, desaprobá; [van geld] devaluá.

   _depressie = depreshon

   _depressief = depresibo

   _deprimeren = deprimí

   _deprimerend = (ku) ta deprimí;

   _deputatie = diputashon

   _derailleren = sali for di pista, for di rel

   _derangeren = stroba )un hende su plannan)

   _derde = di tres

   _derderangs = di e di tres kategoría

   _deren = hasi doló, hasi daño. Dat deert mij niet. - No ta hasí mi nada. Wat niet weet, wat niet deert. - Loke un hende no sa, no ta hasi'é doló.

   _dergelijk = semehante, similar. 'n dergelijke uitspraak - un pronunsiamento asina. en dergelijke - i otro kosnan similar. iets dergelijks - algo asina.

   _derhalve = p'e motibo ei

   _derivaat = derivashon

   _dermate = di tal fòrma; di un fòrma asina (pisá, difísil, etc.).

   _dermatologie = dermatología

   _dermatoloog = dermatólogo; dòkter di kuero

   _derrière = atras; chanchan

   _dertien = diestres

   _dertig = trinta. In de jaren dertig - den e añanan trinta. Hij is in de dertig - e ta den su trinta aña.

   _derven = falta, pèrdè. loon derven - no risibí salario

   _des = in: des te beter - tantu mihó. des te meer - tantu mas.

   _desalniettemin = no obstante

   _desastreus = desastroso

   _desavoueren = nenga

   _desbetreffend = konserní; den kuestion; relashoná

   _desem = yis

   _deserteren = desertá

   _deserteur = desertadó

   _desertie = desertashon

   _desgevraagd = riba petishon

   _desgewenst = si ta deseá; si ta nesesario.

   _desinfecteren = desinfektá

   _desinfectie = desinfekshon

   _deskundig = eksperto, périto [S.]

   _deskundige = eksperto, périto [S.!]

   _deskundigheid = ekspertisio

   _desnoods = si tin mester; si ta nesesario; si no por otro.

   _desperaat = desesperá

   _dessert = postre [S.!]

   _dessin = diseño

   _destijds = den e tempo ei (aya); [toen ik nog jong was] tempo di mi tempo,

   _detachement = detachamento

   _detacheren = detachá

   _detachering = detachamento

   _detail = detaya

   _detailleren = detayá

   _detaillist = detayista

   _detective = id.; reshèrsh

   _detentie = detenshon

   _determinatie = determinashon

   _determineren = determiná

   _deugd = virtut

   _deugdelijk = sólido; konfiabel;bálido; duradero.

   _deugdelijkheid = solides; balides; konfiabilidat; durabilidat.

   _deugdzaam = rekto. 'n deugdzaam leven leiden - hiba un bida rekto.

   _deugdzaamheid = rektitut.

   _deugen = sirbi. dat ding deugt niet. - E kos no ta sirbi. Hij deugt nergens voor. - E no ta sirbi pa nada.

   _deugniet = mala mucha; mucha mal kria

   _deuk = sla, [ook fig.]

   _deun = kantika

   _deur = porta. aan de deur - na porta. Dat doet de deur dicht! - Esei ta kaba klas! achter/met gesloten deuren - porta será. met de deur in huis vallen - kòi e toro na su kachu.

   _deurknop = man di porta.

   _deurwaarder = id.

   _deux-pièces = bistí di bachi ku saya

   _devaluatie = debaluashon

   _devalueren = debaluá

   _devies = lema

   _deviezen = devisa

   _devoot = devoto

   _devotie = devoshon

   _deze = e[znw] akí; esakí. deze dame - e señora akí. Deze is mijn zoon - Esakí ta mi yiu(-hòmber). deze ene - esun akí. deze en/of gene - un k'e otro.

   _dezelfde = (e) mesun; meskos.

   _dezerzijds = di e banda akí; di nos banda; pa mi/nos parti.

   _dia = slide [E.]. dia presentatie - slide show [E.].

   _diafragma = id.

   _diagnose = diagnosis

   _diagnostiseren = diagnostisá

   _diagonaal = diagonal

   _diagram = diagrama

   _diaken = diak [rkk]

   _dialect = dialekto

   _dialectica = dialéktika

   _dialektiek = dialéktika

   _dialectisch = dialéktiko

   _dialoog = diálogo

   _diamant = diamante

   _diamanten = di diamante

   _diameter = id.

   _diarree = diarea; kram; mal'i bariga

   _dicht = [gesloten] será. [opeen gepakt] denso. dicht bij = serka (di)

   _dichtbij = serka di

   _dichtbinden = sera, mara

   _dichtdoen = [deur/gordijnene.d.] sera. [afdekken] tapa

   _dichten = 1. traha poesía. 2. [gat e.d.] sera; yena

   _dichter = poeta

   _dichteres = poeta

   _dichterlijk = poétiko

   _dichtheid = densidat

   _dichtknopen = botoná

   _dichtmaken = sera

   _dichtslaan = dal sera

   _dictaat = teksto dictá

   _dictator = diktadó, diktador

   _dictatoriaal = diktatorial

   _dictatuur = diktadura

   _dictee = id.; diktado

   _dicteren = dikta

   _dictionaire = dikshonario

   _die = [betr.vnw] ku. [aanw.vnw] e [znw] ei; e [znw] aya; esei; esaya. die man - e mener ei. die dames - e damanan ei. die ene - esun. Die met die hond. - Esun ku e kachó ei. Die [mv] uit Miami - esnan for di Miaami. Meneer die en die - mener tal i tal.

   _dieet = dieta.

   _dief = ladron

   _diefstal = ladronisia , robo, hortamento

   _diegene = esun; [mv: diegene(n)]esunnan, esnan

   _dien = in: met dien verstande, dat ... - komprondiendo ku, ... te dien einde - ku e meta ei.

   _dienaangaande = pa loke ta esei; pa loke ta konserní.

   _dienaar = sirbidó

   _dienares = sirbidó

   _dienblad = teblachi

   _diender = polis. 'n dooie diender - un hende chambon

   _dienen = sirbi. Om U te dienen! - Na mener/señora/yùfrou su órden. Daar ben ik niet van gediend. - Esei sí, mi no ta aseptá! Dat dient nergens toe. - Esei no ta yudá bo na nada. Dat dien je niet te doen. - Bo no mag hasi esei. De zaak dient aanstaande maandag. - E kaso ta tuma lugá dialuna awó.

   _diens = [aanw.vnw] di dje

   _dienst = [A.] servisio; [C.] sirbishi. in dienst nemen - empleá; tuma den servisio . diensten verlenen - presta servisio. Tot je dienst. - Na bo ordu. Dienst hebben - ta den servisio/sirbishi. De ene dienst is de andere waard. - Kani mi pa mi kani bo. dienst doen als ... - sirbi pa ... in dienst zijn - ta den servisio militar. buiten dienst - fuera di servisio.

   _dienstbaar = servisial

   _dienstbaarheid = servisialidat

   _dienstbetoon = servisio prestá

   _dienstbetrekking = empleo

   _dienstbode = sirbiente doméstiko; [fam.] kria

   _dienstdoend = na warda

   _dienstmaagd = kria; sirbidó

   _dienstmeid = kria

   _dienstmeisje = kria; mucha-muhé; sirbienbte

   _dienstplicht = servisio militar obligatorio

   _dienstregeling = orario

   _diensttijd = tempo sirbí den servisio militar; añanan di servisio públiko

   _dienstverband = tempo di servisio públiko

   _dienstverlenende instelling = instansia di servisio sosial

   _dienstverlening = (prestamento di) servisio

   _dienstweigeraar = persona ku ta nenga di kumpli ku su servisio militar obligatorio.

   _dienstweigering = nengamento di kumpli ku su servisio militar obligatorio

   _dienstwoning = residensia ofishal

   _dientengevolge = p'e motibo ei; dor di esei; komo konsekuensia; a causa di esei

   _diep = profundo, hundu.

   _diepgaand = profundo

   _diepte = profundidat; hundura. in dediepte van de zee - den fondo di laman.

   _dieptepunt = punto mas abou.

   _diepvries groente = berdura kongelá

   _diepvriezen = kongelá; fris.

   _diepzinnig = profundo

   _dier = bestia, animal

   _dierbaar = apresiá; stimá; kerí.

   _dierenarts = veterinario; dòkter di bestia

   _dierenbescherming = protekshon di animalnan

   _dierendag = día di animal

   _dierenleed = sufrimento di animalnan

   _dierenrijk = mundo di animal

   _dierentuin = zoo; parke zoológiko.

   _diergeneeskunde = medisina veterinario

   _dierkunde = zoología

   _dierlijk = bestial; di bestia, di animal

   _dierlijkheid = bestialidat [ook fig.]

   _diersoort = sòrto, klasa, espesie di animal, bestia

   _dies = p'esei. en wat dies meer zij = etcétera./ i otro asuntonan semehante

   _diesel = id. diesel olie = gas-oil [E.]

   _dievenbende = banda di ladron

   _differentieel = diferensial

   _difuus = difuso

   _diggel _diggelen = in: aan digellen vallen/slaan/smijten - kai/dal/plama na wèrki.

   _digitaal = digital

   _digitaliseren = digitalisá

   _digitalisering = digitalisashon

   _dij = bel

   _dijbeen = weso di bel

   _dijk = id. iemand aan de dijk zetten - duna un hende su retiro.

   _dijn = in: het mijn en dijn - loke ta di mi i di bo.

   _dik = [v. levenloze dingen] diki; [v. mens of dier]gordo. dikke vrienden - amigonan íntimo. dik doen - tin idea. maak je niet dik! - [druk] Keda trankil(o)! [kwaad] No konsumí bo! [zorgen] No wòri! No preokupá! 't ligt er dik bovenop. - Ta mas ku klaro! Ta mas ku evidente!

   _dikdoenerij = makakería

   _dikkertje = gordito

   _dikte = in: wat is de dikte? - Kon diki e ta?

   _dikwijls = [c:] hopi bia; [A.] hopi biaha; hopi bes; frekuentemente

   _dikzak = gordo

   _dilemma = dilema

   _diletant = diletante

   _diletantisme = diletantismo

   _diluvium = diluvio

   _dimentie = dimenshon

   _dimlicht = lus chikito

   _dimmen = baha lus grandi

   _dinastie = dinastía

   _diner = sena; dinner [E.]

   _dineren = sena

   _ding = kos. 'n raar ding - un kos mashá straño. 'n leuk ding [meisje] - un lif mucha. één ding staat vast: - Un kos ta sigur:

   _dingen (naar) = buska; pidi; solisitá pa; hasi un oferta pa; purba haña

   _dinsdag = diamars. op dinsdag - diamars. dinsdags - kada diamars

   _diocees = diósesis

   _diocesaan = diosesano

   _diploma = id.

   _diplomaat = diplomat

   _diplomatie = diplomasia

   _diplomatiek = diplomátiko. langs diplomatieke weg - pa kamindanan diplomátiko.

   _direct = rechtstreeks) direkto; [dadelijk] djis (akí); [meteen] mesora, imediatamente. 'n directe uitzending - un transmishon direkto.

   _directeur = direktor

   _directheid = aktitut stret

   _directie = direktorado; direktornan, dirigentenan

   _directoraat = direktorado

   _directrice = direktor

   _dirigent = dirigente

   _dirigeren = dirigí

   _disciplinair = disiplinario

   _discipline = disiplina

   _disco _disco _discobar = diskotèk

   _discotheek = diskotèk

   _discreet = diskreto; [bescheiden] modesto, humilde;

   _discriminatie = diskriminashon

   _discrimineren = diskriminá

   _discriminerend = diskriminatorio

   _discussie = diskushon

   _discussiëren = diskutí

   _diskrediet = diskrédito

   _diskwalificatie = diskualifikashon

   _diskwalificeren = diskualifiká

   _disputant = disputante

   _disputeren = disputá

   _dispuut = disputa

   _dissident = disidente

   _distantie = distansia

   _distanciëren = distansiá (zich = su mes)

   _distilleerderij = distilería

   _distribueren = distribuí

   _distributeur = distribuidó

   _distributie = distribushon

   _district = distrito

   _districtenstelsel = sistema elektoral pa distrito

   _dit = e [znw] akí; esakí. dit ene - esun akí. dit huis - e kas akí. Dit is mijn huis. - Esakí ta mi kas. Dit zijn onze kinderen - Esakí ta nos yiunan.

   _ditje = in: over ditjes en datjes praten - papia di nada en partikular.

   _dito = meskos

   _divan = banki di sala

   _divergent = divergente

   _divergentie = divergensia

   _divergeren = divergí

   _divisie = divishon

   _divulgeren = divulgá

   _d.m.v. = door middel van = pa medio di

   _dobbelaar = hende ku ta hasi wega di dou

   _dobbelen = tira dou

   _dobbelsteen = dou

   _dobber = snèl. 'n zware dobber - un kos bon duru. Hij had er 'n zware dobber aan. - El a haña un bon lastrá.

   _dobberen = drif, flota

   _docent = dosente

   _doceren = siña; duna lès

   _doch = ma,pero

   _dochter = yiu; yiu-muhé

   _doctor = doktor

   _doctoraal = doktoral

   _doctoraat = doktorado

   _document = dokumento

   _documentaire = dokumentario

   _documentatie = dokumentashon

   _documenteren = dokumentá

   _dode = hende morto. de dode(n) - e difunto(nan). Van de doden niets dan goeds. - No ta papia malu di esnan difunto.

   _dodelijk = mortal; [vergif/ongeval] fatal. dodelijk verschrikt - spantá pa muri.

   _doden = mata

   _doedelzak = id.; bagpipes [E.]

   _doe-het-zelf = hasi'é bo mes.

   _doe-het-zelver = hende ku ta hasi kos e mes.

   _doek = paña

   _doekje = paña chikito. ergens geen doekjes om winden - papia bon kla.

   _doel = meta, dul

   _doelgericht = ku un meta fiho su dilanti

   _doelloos = sin meta, sin dul, sin sa kiko pa hasi.

   _doelman = portero

   _doelmatig = efisiente, efikas

   _doelmatigheid = efisiensia

   _doelwit = blanko

   _doem = mal destino

   _doen = hasi. doen alsof - gaña. Hij deed alsof hij hem wilde slaan. - El a gaña dal e. Ik heb 't niet gedaan! - No t'ami! 't is gedaan met ... - el a kaba na nada... Ze konden niets van hem gedaan krijgen. - Nan no por a logra nada kuné. Hij heeft het gedaan gekregen. - El a logra. Gedane zaken nemen geen keer. - Lo hecho, hecho. [S.]

   _doner = hasidó; hende hopi aktibo

   _doezelen = bai den un madoha

   _dof = dòf

   _dokter = dòkter, dòktu

   _dol = loko.

   _dolen = dual

   _dolk = puñal

   _dolksteek = poña

   _dom = bobo

   _domein = dominio

   _dominant = dominante

   _dominee = domi

   _domineren = dominá

   _domkerk = katedral

   _domkop = bobo, hende bobo

   _dommelen = sinta drumi; sinta kabichá.

   _dommerik = bobo, hende bobo

   _domoor = bobo. Domoor! - kabes di funchi (bieuw)!

   _dompelen = djumblum; hundi.

   _domper = in: de domper zetten op ... - baha (nan alegría, plaser, ekspektashon, etc.)

   _domweg = simpelmente, gewonweg.

   _donateur _donatrice = donadó

   _donatie = donashon

   _donder = [A.] strena; [C.] bos. [fig.] dòndru. Daar kun je donder op zeggen! - No cabe duda. [S.] Wat voor de donder betekent dat? - Ki dòndru esei ta nifiká? ze snapt er geen donder van. - E no ta komprondé ni un pataká. iemand op z'n donder geven - sasiná un hende; duna un hende su zalheit, su dabrot. Habri beibel pa un hende.

   _donderdag = diaweps. witte donderdag - wepsanto, diaweps santo

   _donderdags = riba diaweps

   _donderen = in: 't dondert. - strena ta kai. neer donderen - dal abou. om donderen - tumba, bolter. van de trap af donderen - dal abou fò'i trapi. Hij keek alsof hij 't in Keulen hoorde donderen. - El a wak tur turdí, tur babuká.

   _donderend = in: 'n donderend applaus - un aplouso ovashonal. donderend geraas - boroto enorme.

   _donders = [tsw] karamba, kónchole. [bw] mashá bon. Je weet 't donders goed! - Bo sa mashá bon!

   _donderslag = strena. Als 'n donderslag bij heldere hemel. - tur inesperá.

   _donderstraal = [fig.] demonio malu

   _doneren = dona

   _donker = [bnw] [A.] skur; [C.] sukú. [v. haar] pretu. 't Ziet er donker voor hem uit. - Kos no ta pinta muchu bon p'e. [znw] skuridat; skur [A.], sukú [C.]. In 't donker - den skur(idat). tegen donker - ora ta bira skur.

   _dons = [om te poeieren e.d.] mota; [veren] pluma di puyito.

   _donzen = di pluma di puyito

   _dood = [bnw] morto. zo dood als 'n pier - morto-morto. dood of levend - bibo of morto. op dood spoor raken - drenta un kaminda sin salida [fig.]. zich dood lachen/schrikken - hari/spanta pa muri. [znw] lamuerto. Met de dood in de schoenen lopen. - ta serka di muri. 'n natuurlijke dood sterven - muri un morto natural. Hij is er als de dood voor. - E tin un miedo tremendo p'e. Om de dooie dood niet! - Bo kabes n ta ni un tiki bon! ' - No tin speransa mas. ter dood brengen - ehekutá. ter dood veroordelen - kondená na pena di morto. uit de dood verrijzen - resusitá for di morto.

   _doodbloeden = sangra te muri. [fig.] pèrdè tur inisiativa.

   _dooddoener = argumento sin balor.

   _dooddrukken = primi mata

   _doodeenvoudig = perfektamente simpel

   _doodeerlijk = perfektamente honesto

   _doodeng = mashá: ppeligroso

   _doodgaan = muri

   _doodgeboren = nasí morto

   _doodgewoon = mashá simpel

   _doodgoed = in: hij is doodgoed. - e ta un pan di Dios.

   _doodleuk = sin bisa ni ho ni la.

   _doodlopen = in: de weg loopt dood - e kaminda no tin salida.

   _doodlopend = in: doodlopende weg - kaminda sin salida.

   _doodmaken = mata.

   _doodmoe = morto kansá; kansá di su alma

   _doodop = kabá; ik ben doodop. - mi ta kansá di mi alma.

   _doods- = di morto

   _doods = morto; sin ningun moveshon. doodse stilte - silensio absoluto.

   _doodsangst = angustia

   _doodsbang = morto spantá

   _doodsbleek = blanko-blanko

   _doodschieten = tira mata

   _doodschoppen = skòp mata

   _doodshoofd = karpachi

   _doodslaan = dal mata

   _doodslag = asesinato; homosidio

   _doodsnood = agonía

   _doodsteken = hinka mata

   _doodstil = ketu-ketu

   _doodstraf = pena di morto

   _doodsverachting = sin miedo di muri

   _doodsvijand = enemigo mortal

   _doodtij = nivel di laman entre laman haltu i laman abou

   _doodvallen = kai muri. Val dood! - Bai muri leu!

   _doodverven = atribuí un kos na un persona

   _doodvonnis = sentensia na pena di morto

   _doodzonde = piká mortal.

   _doof = sòrdo, surdo. Zo doof als 'n kwartel - sòrdo manera un kañon.

   _doofheid = fayo di oído

   _doofpot = in: iets in de doofpot stoppen - skonde un kos.

   _doofstom = sòrdo-mudo

   _doofstomme = sòrdo-mudo

   _dooi = dirtimento di eis ku sneu

   _dooien = dirti (di eis ku sneu)

   _dooier = dor

   _doolhof = labirinto

   _doop = boutismo [ook van schip e.d.]

   _doopplechtigheid = seremonia di boutismo

   _doopsel = boutismo

   _doopfont = boutiserio

   _door = [vz] dor di; pa. door het raam kijken - wak dor di e bentana. door het hele land - pa henter e país. door de week - den siman. door middel van - pa medio di. [bw] door en door - henteramente, profundamente. Ga door! - Sigui! Loop door! - Sigui kana! Hij is er door! - El a logra!

   _doorberekenen = inkluí (e gastonan di ...).

   _doorbetalen = sigui paga

   _doorbladeren = pasa dor di un buki, revista, korant

   _doorboren = bora

   _doorbraak = kibramento; [fig.] apertura.

   _doorbranden = 1. sigui kima. 2. [v. lamp e.d.] kima; bula.

   _doorbreken = kibra. [v. zon, maan] salik.

   _doorbrengen = pasa

   _doordacht = bon pensá, bon konsiderá

   _doordat = dor ku; pasobra, ya ku, komo ku, a causa di, pa vía ku.

   _doordouwen = 1. sigui pusha. 2. [fig.] sigui; pusha padilanti

   _doordrijven = 1. sigui drif. 2. [fig.] persistí; pusha

   _doordrukken = 1. sigui primi. 2. [fig.] pusha

   _dooreen = mesklá; bruhá; Dooreen gooien, halen - bruha; meskla.

   _doorgaan = sigui;pasa; kontinuá; avansá. Ga door! - Sigui!. er vandoor gaan - laga tumba, laga kai. Ik ga er vandoor! - M'a bai!

   _doorgaand = [passagiers] tránsito. [verkeer] kontinuo.

   _doorgaans = generalmente; pa regla.

   _doorgang = pasahe, hanchi

   _doorgeven = pasa; traspasá. Geef 't zout even door. - Pasa salu, por fabor.

   _doorgroefd = [gezicht] yen di lachi.

   _doorgronden = penetrá, konosé profundamente.

   _doorhakken = kap

   _doorhalen = 1. pasa dor. 2. raska, kita. Doorhalen wat niet van toepassing is. - Kita ku strepi loke no ta aplikabel.

   _doorhebben = in: Ik heb je door! - B'a redá bo! B'a reda bo mes! doorheen = in: We zijn er doorheen. [werk, studie, e.d.] - Nos a kaba. zich ergens doorheen slaan - sali ganá.

   _doorjagen = [geld] gasta tur plaka.

   _doorkijken = [documentatie e.d.] repasá.

   _doorkneed = in: doorkneed in - bakiano den

   _doorkomen = [menigte] pasa. [moeilijkheden] surpasá. [zon, maan] sali

   _doorkrijgen = [begrijpen] kapta. [boodschap] haña, risibí.

   _doorlaten = laga pasa

   _doorlezen = 1. sigui lesa. 2. repasá

   _doorliggen = drumi te heridá lomba

   _doorlópen = [studie] sigui.

   _dóórlopen = 1. sigui kana; No keda pará. flink doorlopen - kana lihé. 2. [v. kleuren] tiña

   _doorlopend = kontinuo

   _doormaken = eksperensiá, eksperimentá, pasa aden.

   _doormidden = kibrá, partí den dos parti.

   _doorn = sumpiña. Dat is mij een doorn in het oog. - Ta un sumpiña den mi wowo.

   _doornat = papa muhá

   _doornemen = repasá

   _doorpraten = 1. sigui papia; 2. papia ampliamente.

   _doorslaan = 1. sigui bati. 2. bati(un klabo) te pasa dor. 3. kibra na dos. 4. (zekering) bula. 5. [weegschaal] sali fò'i balansa. 6. [bij verhoor] kuminsá papia. 'n doorslaand succes. - un éksito rotundo.

   _doorslag = kopia. de doorslag geven [fig.] - kambia balansa.

   _doorslaggevend = desisibo

   _doorslikken = guli (mand' abou).

   _doorsmeren = zeta; lubriká.

   _doorsnee = averahe; promedio.

   _doorspoelen = [wc] fl sh

   _doorstaan = wanta

   _doorstrepen = kita (ku strepi)

   _doorvoer = tránsito

   _doorvoeren = 1. transportá. 2. [in transito] tranmsportá pa; 3.[wet, regels] implementá.

   _doorvoerhandel = komersio di tránsito

   _doorvoerhaven = haf di tránsito

   _doorwaadbaar = pasabel; pòko hundo pa pasa

   _doorweekt = papa muhá; papa-papa.

   _doorzagen = 1. sigui saqg; 2. sag (na dos pida). 3. [pratend] bati boka sin stòp.

   _doorzetten = persistí; mantené; pusha

   _doorzoeken = 1. [rommelen] skòmber. 2. [politie] listra

   _doos = doshi; kaha; [vagina] doshi [plat]

   _doosje = kaha (di suaflu); paki (di sigaría).

   _dop = 1. [noten, zaden e.d.] kaska. [afdekking] tapadera, tapa-tapa.

   _dopeling = mucha/persona ku ta batisá

   _dopen = batisá

   _doperwt = pitipuá

   _doppen = [bonen] kaska. z'n eigen boontjes doppen - tene su mes asuntonan den su mes man.

   _dor = [hout, land e.d.] seko; [woestijn] árido

   _dorheid = sekura; arides (zie: dor)

   _dorp = pueblo

   _dorpel = drèmpi

   _dorpeling = habitante di un pueblo

   _dorps = aktitut di kampesinonan

   _dorpsbewoner = habitante di un pueblo

   _dorpsgemeenschap = komunidat rural

   _dorpshuis = sentro di bario

   _dorpskern = sentro di pueblo

   _dorpsplein = plasa di pueblo

   _dorsen = bati maíshi

   _dorsmachine = mashin pa bati maíshi

   _dorst = sèt

   _dorsten = in: dorsten naar - ta hambrá pa

   _dorstig = in: dorstig zijn - tin sèt

   _doseren = [med.] preskribí un dósis. [anders] midi e kantidat nesesario

   _dosering = [med.] preskripshon di dósis. [anders] midimentodi e kantidat nesesario

   _dosis = dósis

   _dossier = id.

   _dot = boshi; [fig.] tuku, tuki

   _douane = id.; aduana [s.!]; seladónan

   _douane- = di douane

   _douanier = duanero; seladó

   _doublé = [znw en bnw id.;

   _doubleren = [school] keda sinta. [film] sinkronisá den otro idioma.

   _douceurtje = regalito di plaka

   _douche = dush

   _douchecel = dush

   _douchen = dush

   _dove = sordo

   _dovemans = in: aan dovemans deur kloppen - no haña oído.

   _doven = paga

   _dozijn = dosena

   _draad = [v. stof] drachi, hilo . [v. metaal] waya. Hij heeft geen droge draad aan het lijf. - E ta papa-papa muhá. tot op de draad versleten - ful gastá./gastá te garna. Ik ben de draad kwijt. - M'a pèrdè hilo di e storia.

   _draadloos = sin waya

   _draadschaar = skèr pa kòrta waya

   _draagbaar = [znw] stretcher [E.]. [bnw] portable [E.]. [v. kleding] ku ta sirbi ainda pa bisti.

   _draagkracht = fòrsa di karga; poder di karga; kapasidat di karga. financiële draagkracht - poder finansiero.

   _draaglijk = soportabel; aseptabel.

   _draagriem = faha di karga.

   _draagvermogen = poder/kapasidat di karga

   _draagwijdte = alkanse

   _draai = birada. 'n draai om de oren - un kant'i man.

   _draaibaar = (ku) por bira

   _draaibank = ?

   _draaiboek = senario

   _draaien = [alg.] bira; drei. [snel] gira. [stoel] drei. [motor] drei, traha. [wind] kambia. [bedrijf] bai, drei. [film] pasa. [Grammofoonplaat/CD] tòka. [iets ergens omheen] lora. [telefoonnummer] marka.

   _draaierig = in: Ik voel me draaierig - Mi kabes ta drei; mi kabes ta bira.

   _draaiing = biramento, dreimento

   _draaikolk = remolino di awa

   _draaimolen = kabayito

   _draaiorgel = kah'i órgel

   _draaischijf = disko di artesano

   _draaistoel = stul ku ta bira.

   _draaitafel = tòkadisko

   _draak = dragon. de draak steken met - hasi mofa di.

   _drab = sushi di kòfi.

   _dracht = trahe

   _drachtig = dek, kargá

   _draf = trote

   _dragen = [kleren] bisti; [vracht] karga; [moeilijkheden] soportá;

   _drager = kargadó

   _dralen = [alg.] basilá; [treuzelen] lele, telelele

   _draler = hende basilante; hende slo; hende ku ta telelele.

   _drama = id.

   _dramatisch = dramátiko

   _dramatiseren = dramatisá

   _dramatisering = dramatisashon

   _drang = primimento; influensia; impulso; anhelo. met zachte drang - ku palabra dushi

   _dranghek = hèki pa wanta hende.

   _drank = bibida, bebida. sterke drank - bibida stèrki. aan de drank zijn - bebe dimas. aan de drank raken - bira alkohóliko.

   _drankbestrijding = kombatimento di alkoholismo

   _drankmisbruik = abuzo di alkohol

   _draperen = dorna (muraya) ku paña of tapeit

   _drassig = in: drassige grond - tera di lodo muhá.

   _drastisch = drástiko

   _draven = kòre

   _dreef = kaminda di santo ku palo na tur dos banda. (niet) goed op dreef zijn - (no) ta den bon fòrma. iemand op dreef helpen - yuda un hende kuminsá.

   _dreg = (h)ankra pa buska kos den fondo di awa.

   _dreganker = zie: dreg

   _dreggen = buska un kos den fondo di awa ku (h)ankra.

   _dreigbrief = karta menasante

   _dreigement = menasa

   _dreigen = menasá

   _dreigend = menasante

   _dreiging = menasa

   _dreinen = maha [om = pa]

   _drek = sushi

   _drempel = drèmpi

   _drenkeling = un hende ku ta hoga, of ku a hoga kaba

   _drenken = duna bestia awa pa bebe

   _drentelen = kana pòko-pòko i basilante

   _dresseren = entrená un bestia

   _dresseur = entrenadó di bestia

   _dressoir = kashi di sala

   _dressuur = entrenamento di bestia

   _dreumes = mucha chikito

   _dreun = 1. sla duro. 2. boftá. 3. tono. op één dreun - riba un tono so.

   _dreunen = zona duru

   _dribbelen = kana manera mucha chikito. [voetbal]dribble [E.]

   _drie = tres

   _driedelig = di tres parti; tripartite.

   _driedubbel = tripel

   _Drieëenheid = Trinidat

   _driehoek = triángulo

   _driehoekig = triangular

   _drieklank = triptongo

   _Driekoningen = tres rei

   _driekwart = tres kuarto

   _driekwartsmaat = paso tres kuarto

   _drieledig = di tres parti

   _drieling = tres yiu (nasí huntu)

   _drieluik = pintura di tres tabla

   _driemaal = tres bes; tres bia(ha)

   _driemaandelijks = trimestre; pa kuartal

   _driemanschap = triunvirado

   _driemaster = barko di tres master

   _driesprong = krusada di tres kaminda

   _driest = oudas

   _driestheid = oudasia

   _drietal = trío; (grupo di) tres;

   _drietand = fòrki di tres djente

   _drievoud = triple

   _drievoudig = triple; tres bes; tres bia; tres biaha

   _driewieler = trisikleta

   _drift = [alg.] pashon; [drang] impulso; instinto; [stroming] koriente;

   _driftig = (ku) ta rabia lihé; [haastig] semper den purá.

   _drijfanker = (h)ankra flotante

   _drijfgas = gas di propulshon

   _drijfkracht = fòrsa di propulshon; poder di propulshon

   _drijfnat = papa muhá. Ik ben drijfnat door een plotselinge plensbui. - M'a haña un batumba.

   _drijfriem = fanbèl(t)

   _drijfveer = [letterl.] fer di moveshon; [fig.] motivashon, prinsipio.

   _drijven = drif, flota. [in teveel botor of olie] landa; [nat zijn] ta papa muhá. [opjagen] ansia, pusha, manda. iemand tot wanhoop drijven - hasi un hende bira desesperá. 'n zaak drijven - rùn un negoshi.

   _drijvend = flotante

   _drijver = $ [iemand die opjaagt] ansiadó, pushadó; [van boot e.d.] ponton.

   _dril = ferkout; baba.

   _drillen = imponé disiplina

   _dringen = pusha. niet dringen! - No pusha! De tijd dringt. - Korda ku tempo ta pasa. [fig.] urgi.

   _dringend = urgente; iets dringend nodig hebben - tin mester di un kos urgentemente.

   _drinkbaar = potabel; (ku) por wòrdo bebí. Dat is niet drinkbaar - Bo no por bebe esei.

   _drinkbak = [voor hond e.d.] baki di awa

   _drinkebroer = babero

   _drinken = [ww] bebe. [znw] bebemento

   _drinker = bebedó

   _drinkplaats = lugá pa (bestia) bebe

   _drinkwater = awa di bebe

   _droef = tristu

   _droefenis = tristesa

   _droefgeestig = melankóliko

   _droefheid = tristesa

   _droevig = tristu

   _droge = in: op 't droge - riba tera firme.

   _drogen = seka

   _droger = sekadó; [bij wasnachine] dryer [E.]

   _drogist = botikario

   _drogisterij = botika

   _drol = dròlchi; [pers.] lolo, chambon.

   _drom = boshi

   _dromen = soña (over/van = ku)

   _dromer = soñadó

   _dromerig = soñolento

   _drommel = in: de arme drommel - e pober. om de drommel niet! - absolutamente ku no.

   _drommels = [tsw] Karamba. [bw] mashá. Hij weet 't drommels goed. = E sa mashá bon.

   _drommen = bòsha

   _dronk = kò'i bebe. 'n dronk uitbrengen - toast [E.]

   _dronkaard = bebedó, buraché

   _dronkelap = buraché

   _dronken = burachi, bebí, fumo

   _dronkenschap = burachería

   _droog = seko. kurkdroog - seko-seko.

   _droogje = in: op 'n droogje - sin haña nada di bebe.

   _droogjes = irónikamente

   _droogleggen = rekobrá for di awa.

   _drooglegging = 1. rekobramento di tera for di awa; 2. prohibishon general di bendemento di alkohol.

   _drooglijn = liñ' i paña.

   _droogrek = rèki pa seka paña

   _droogte = sekura

   _droom = soño

   _droombeeld = fantasma

   _drossen = hui (for di un barko etc.)

   _drug = droga

   _druggebruiker = drogadikto

   _drugsbestrijding = kombatimento di droga

   _drugskoerier = mula

   _druif = [zee-] drùif; [eet- & wijn-] weindrùif

   _druilen = [regen] chipi-chipi; [kind] ta fastioso

   _druiloor = mucha fastioso

   _druipen = drep; [voor examen] drùip

   _druipnat = papa muhá

   _druipneus = nanishi ku ta drep ferkout

   _druisen = hasi boroto

   _druiven- = di weindrùif

   _druk = [bnw] drùk, okupá. [znw] preshon. druk uitoefenen op - pone preshon riba. [v. boek] edishon.

   _drukken = primi. [pers] drùk, imprimí. [zorgen e.d.] oprimí. de hand drukken - saka man.

   _drukkend = [v. warmte] sofokante. [belasting e.d.] pisá.

   _drukker = drùkdó.

   _drukkerij = imprenta

   _drukknoop = konòpi di primi.

   _drukknop = konòpi

   _drukte = [menigte] moveshon, animashon; [herrie] boroto, bvomboshi. [last] tr bel; [gedoe] herekeke.

   _druktemaker = [herrieschopper] hende ku ta hasi hopi boroto. [bemoeial] hende ku ta mete su mes ku tur kos.

   _drukwerk = kos imprimí.

   _druppel = gota

   _druppelen = tira gota

   _dubbel = dòbel. dubbele punt - dos punto.

   _dubbelganger = dòbel.

   _dubbelspel = changá .

   _dubbelspion = spion di dos banda

   _dubbelspoor = dòbel pista

   _dubbeltje = kuater plaka; debchi

   _dubbelzinnig = dòbel sentido; ambiguo.

   _dubbelzinnigheid = ambigüidat; dòbel sentido.

   _dubben = duda

   _dubieus = dudoso; kuestionabel.

   _duchten = teme, tin miedo

   _duchtig = profundo; efektibo; serio.

   _duel = duelo [S.]

   _duelleren = bringa duelá

   _duf = [in de war] bruhá; [door warmte] poriá; [vermoeid] kansá; [lusteloos] sin smak, sin gana.

   _dufheid = bruhamento; kansansio; falta di gana.

   _duidelijk = kla, klaro; evidente, obvio; eksplísito. 't Is me niet duidelijk. - Mi no ta komprondé.

   _duidelijkheid = klaridat; evidensia.

   _duidelijkheidshalve = pa tur klaridat

   _duiden = in: duiden op - indiká; sugerí.

   _duif = palomba. (bludeifi/buladeifi; totolika; ala blanca; barabakoba.)

   _duig = in: in duigen vallen - frakasá.

   _duik = in: 'n duik in het water nemen - bula den awa.

   _duikboot = submarino

   _duikelaar = buladó. 'n slome duikelaar - hende chambon; hende sokete.

   _duikelen = bula, salta.

   _duiken = sambuyá

   _duiker = samboyadó; [in duikerpak] buso.

   _duikerklok = klòk di buso

   _duikerpak = trahe di buso.

   _duim = dùim [ook maat en grote teen]. op z'n duim zuigen - chupa dùim. iets uit z'n duim zuigen - trha un storia falso; papia kò'i loko; gaña hende.

   _duimbreed = in: geen duimbreed wijken - no move ni un dùim.

   _duimen = in: voor iemand of iets duimen - korda un hende of kos.

   _duimpje = in: iets op z'n duimpje kennen - sa(bi) un kos bon-bon.

   _duimschroef = in: iemand de duimschroeven aandraaien - pone un hende bou di preshon pisá.

   _duimstok = dùimstòk

   _duin = dùin

   _duister = [A.] skur. [C.] sukú

   _duisternis = skuridat

   _duit = in: 'n flinke duit kosten. = kosta bon sèn. ook 'n duit in 't zakje doen. - laga di kontribuí kos drechi.

   _duits = aleman

   _duitse = (dama) aleman

   _duitser = aleman

   _Duitsland = Alemania

   _duivel = diabel; demonio. als je 't over de duivel hebt, trap je 'm op z'n staart. - Papia di diabel i bo ta trapa su rabo. des duivels worden - demoniá. Loop naar de duivel! - Bai muri leu!

   _duivels = diabóliko.

   _duivelskunstenaar = hende ku sa hasi tur kos; mágiko.

   _duiven- = di palomba

   _duiventil = kas di palomba, ka'i palomba.

   _duizelen = haña biramento di kabes. het duizelde hem. - E no por a komprondé mas.

   _duizelig = mareá

   _duizeligheid = mareamento; dreimento di kabes; biramento di kabes.

   _duizeling = mareamento; biramento di kabes; dreimento di kabes.

   _duizelingwekkend = inkreíbel; inimaginabel.

   _duizend = mil

   _duizendjarig = di mil aña.

   _duizendpoot = disinbein, lisinbein [niet fig.]

   _dulden = tolerá

   _dun = delegá; fini. dun bevolkt - pòko poblá.

   _dunne = mal'i bariga; kram; diarea. aan de dunne zijn - tin kram; tin diarea.

   _dunk = opinion; idea. Hij heeft 'n hoge dunk van zichzelf. - E tin idea.

   _dunken = in: mij dunkt.... - ta parsé mi ...

   _dunnetjes = basta fini. iets dunnetjes over doen - ripití un kos ku smak.

   _dupe = víktima. ergens de dupe van zijn/worden - ta/bira víktima di un kos; ta/keda perhudiká

   _duperen = perhudiká.

   _duplicaat = duplikado

   _duplo = id.; dos; in duplo - dupliká; dos bes/biaha.

   _duren = dura ; tarda. voor zo lang 't duurt. - Tanten ku e ta sigui. Waarom duurt 't zo lang? - Pakiko e ta tarda tanto? Het duurde niet lang of hij kwam. - E no a tarda pa bini.

   _durf = tribilidat; oudasia; kurashi.

   _durven = tribi

   _dus = antó; dùs; pues [S.!]

   _dusver = in: ,tot dusver - te awor akí.

   _dutje = in: 'n dutje doen - rèk un rato. Kòi un kabrikuchi.

   _dutten = bai den un madoha

   _duur = [znw] durashon; tardansa. op den duur - a lo largo [S.] [bnw] karo, kostoso.

   _duurzaam = duradero.

   _duurzaamheid = durabilidat.

   _duw = push, stot.

   _duwen = pusha

   _dwaallicht = lus ku ta move den mondi

   _dwaalspoor = pista robes. iemand op een dwaalspoor brengen -hiba un hende riba kaminda robes.

   _dwaas = [znw+bnw] loko

   _dwaasheid = lokura

   _dwalen = [letterl.] dual. [verkeerde leer] ta den eror.

   _dwaling = eror

   _dwang = fòrsa

   _dwangarbeid = labor fòrsá

   _dwangarbeider = hende kondená na labor fòrsá

   _dwangbevel = id.

   _dwangbuis = kamisa ku manga na otro pa wanta un detenido trankil

   _dwangpositie = in: in een dwangpositie verkeren - [fig.] ta man mará (na otro).

   _dwarrelen = kai pòko-pòko.

   _dwars = id.; skeins; diagonal; stret. - stret pa otro banda. Dat zit hem dwars. - E ta preokupá kuné. E ta wòri di dje. Wat zit jou dwars? - Ta kiko ta wòri bo?

   _dwarsbalk = balki/biga di sosten

   _dwarsbomen = obstruí

   _dwarsliggen = bai kontra

   _dwarsstraat = kaya di banda

   _dweepziek = lembechi; fanátiko; (ku) ta gusta labia.

   _dweil = mòp

   _dweilen = mòp

   _dwepen = ta fanátiko (met = di)

   _dweper = fanátiko

   _dwerg = enano

   _dwingeland = tirano

   _dwingelandij = tiraníad

   _dwingen = fòrsa; obligá. Dat laat zich niet dwingen. - Bo no por fòrsa esei.

   _dwingend = obligatorio; urgente.

   _d.w.z. = (dat wil zeggen) = ke men (dí); es ta; ta nifiká.

   _dynamiet = dinamit

   _e.a. = een en ander = un k'e otro (kos)

   _eb = mar abou

   _echo = èko

   _echoën = èko

   _echt = 1. [znw] matrimonio. 2. [bnw] [onvervalst] genuino; [waarlijk] berdadero. [grondig] fòrmal; [wettig] legítimo; 3. [bw] mes. echt mooi. - mashá bunita mes. echt leuk - echt leuk! Hij was echt boos. - E tábata bon rabiá. 't Is echt waar! - Ta puro bèrdat. 't Is echt gebeurd. - El a sosodé di bèrdè mes.

   _echtbreuk = adulterio

   _echtelijk = matrimonial

   _echter = sin embargo; no obstante; tòg.

   _echtgenoot = esposo, kasá

   _echtgenote = esposa, señora, kasá

   _echtpaar = pareha [kasá]; matrimonio

   _echtscheiding = divorsio

   _echtverbintenis = enlase matrimonial

   _eclips = kleps

   _ecologie = ekología

   _ecologisch = ekológiko

   _economie = ekonomía

   _economisch = [bnw] ekonómiko. [bw] ekonómikamente

   _econoom = ekónomo

   _e.d. = en dergelijke(n) = i otro kos/persona asina

   _edel = nobel; presioso. de edele delen - e partinan prinsipal.

   _edelachtbare = honorabel

   _edele = hende di noblesa.

   _edelgesteente = piedra presioso

   _edelmoedig = generoso

   _edelmoedigheid = generosidat

   _editie = edishon

   _eed = huramento. 'n eed afleggen - huramentá. onder ede - bou huramentashon.

   _eedaflegging = huramentashon

   _eekhoorn = djak'i kaña

   _eelt = kayu

   _eeltig = yen di kayu.

   _een = 1. [ldw] un. de een - esun. 2. [tlw] un. 'een zekere Croes - un tal Croes. Ik ben één en al oor. - Mi ta skucha ku tur atenshon. noch 't een, noch 't ander(e) - ni esun, ni e otro. op één na - menos un. één voor één - un tra'i otro.

   _eenakter = komedia di un akta.

   _eencellig = uniselular; di un sèl so

   _eend = pato

   _eender = igual, meskos

   _eendracht = konkordia; union. eendracht maakt macht. - union ta hasi fòrsa.

   _eendrachtig = uní.

   _eengezinswoning = kas di famía.

   _eenheid = [in vereniging] union; [maat] unidat

   _eenieder = kada un

   _eenkennig = tímido

   _eenkennigheid = timides.

   _eenling = individuo

   _eenmaal = un biaha. Eenmaal, tweemaal, voor de laatste maal! - Promé biaha, di dos biaha, delaster biaha! Als we maar eenmaal thuis zijn, ... - Ora nos ta na kas, por fin, ... 't Is nu eenmaal zo! - Ta asina e ta.

   _eenmalig = un biaha so

   _eenpersoons = pa un persona (so)

   _eenrichtingsverkeer = tráfiko di un banda so.

   _eens = 1. [bw] un biaha; un bes; un día. Kom'eens hier... - Bin akí un rato... Eens op 'n (goeie) dag, - Un (bon) día, ... 'T is niet eens zo ver. - No ta di e leu ei. Eens en voor al. - pa awor i semper. niet eens - ni sikiera. 2. [bnw] id.; di akuerdo. het eens zijn met - ta di akuerdo ku. Ik ben 't met je eens. - Mi ta eens ku bo./Mi ta di akuerdo ku bo.

   _eensdeels = di un banda.

   _eensgezind = [bnw] uní; unánimo; [bw] uní; unánimamente

   _eensgezindheid = union; unanimidat

   _eensklaps = di ripiente; inesperá; di sorpresa; al instante [S.].

   _eenstemmig = [bnw] uní; unánimo. [bw] uní; unánimamente.

   _eenstemmigheid = unanimidat

   _eentje = in: op m'n, je, z'n, d'r eentje - mi, bo, su so.

   _eentonig = monótono

   _eenvormig = uniforme

   _eenvoud = [ongecompliceerd] simplesa, simplisidat; [bescheidenheid] humildat

   _eenvoudig = [bnw] [ongecompliceerd] simpel; [bescheiden] humilde. [bw] simpelmente; humildemente

   _eenvoudigheid = zie: eenvoud

   _eenzaam = solitario

   _eenzaamheid = soledat

   _eenzijdig = unilateral; di un banda so.

   _eenzijdigheid = parsialidat

   _eer = honor; elogio. Hij hield de eer aan zichzelf. - El a saka su kara. ter ere van - na honor di. Ere wie ere toekomt - Duna honor na esun ku meres'é. In ere houden - mantené un tradishon. naar eer en geweten - segun (mi, bo, su) consenshi i honor. Dat strekt hem tot eer. - E meresé elogio p'esei.

   _eerbaar = [kuis] kasto; [respectvol] respetabel; [eer verdienend]honorabel; [beschaafd] rekto; [fatsoenlijk] drechi, desente.

   _eerbaarheid = kastidat; respetabilidat; rektitut; desensia.

   _eerbetoon = honor; elogio

   _eerbewijs = zie: eerbetoon

   _eerbied = respèt.

   _eerbiedig = devoto; yen di respèt

   _eerbiedigen = respetá

   _eerbiedigheid = devoshon; respèt

   _eerbiediging = respèt (van = pa)

   _eerbiedwaardig = respetabel; honorabel; venerabel.

   _eerder = antes; mas promé; mas tempran. Hoe eerder hoe liever. - Mas lihé, mas mihó. Eerder meer dan minder. - sigur mas ku menos.

   _eergevoel = sentido di honor.

   _eergisteren = antayera

   _eerlijk = [bnw] honesto; stret. [bw] honestamente. iemand eerlijk behandelen - trata un hende honestamente. eerlijk handelen - aktua stret. 't Is eerlijk waar. - Ta puro bèrdat. Eerlijk gezegd, ... - Pa bisa e bèrdat, ...

   _eerlijkheid = honestidat

   _eerlijkheidshalve = Pa bisa e puro bèrdat, ...

   _eerst[e] = promé. Ik was de eerste. - Ami tábata promé. ten eerste - na promé lugá.

   _eerstdaags = un di e díanan akí

   _eersterangs = di promé rango/ klas.

   _eerstgenoemde = esun menshoná promé

   _eerstvolgend = siguiente, próksimo

   _eervol = ku honor

   _eerzaam = respetabel, respetá, honesto, humilde

   _eerzaamheid = respèt, honestidat, humildat

   _eerzucht = ambishon

   _eerzuchtig = ambisioso

   _eetbaar = ku bo por kome

   _eetgerei = kos pa kome

   _eethoek = sèt di komedó

   _eethuis = restorant

   _eetkamer = komedó

   _eetlepel = kuchara pa kome

   _eetlust = apetito

   _eetservies = set di kome

   _ eeuw = siglo. de negentiende eeuw - siglo diesnuebe. de gouden eeuw - siglo di oro. in alle eeuwen der eeuwen. - den tur siglo di siglonan.

   _eeuwenoud = di hopi siglo pasá.

   _eeuwig = eterno. het eeuwige leven - bida eterno.

   _eeuwigdurend = eterno

   _eeuwigheid = eternidat

   _effect = efekto. effect sorteren - tin efekto.

   _effecten = balor i akshonnan

   _effectenbeurs = bolsa di balornan

   _effectief = efektibo

   _effectiviteit = efektividat

   _effen = lizo, stret, [v. stoffen] sin dibuho.

   _effenen = igualá, yuwalá

   _efficiënt = efisiente

   _efficiëntie = efisiensia

   _ega = esposa

   _egaal = igual, lizo

   _egaliseren = egalisá; igualá, yuwalá

   _egel = ID.

   _ego = id.

   _egocentrisme = egosentrismo

   _egocentrisch = egoséntriko

   _egoïsme = egoísmo

   _egoïst = egoísta

   _egoïstisch = egoísta

   _E.H.B.O. = (Eerste Hulp Bij Ongelukken) id. Servisio di Urgensia; poli. .

   _ei = webo. eieren leggen - pone webo.

   _eier- = di webo

   _eiereten = in: dat is 't hele eiereten - esei ta tur kos.

   _eigen = mes; propio. eigen aan iets of iemand - pekuliar. zich eigen maken - adkirí.

   _eigenaar = propietario, doño. van eigenaar wisselen - kambia di doño.

   _eigenaardig = straño, rar, pekuliar

   _eigenaardigheid = kos straño; pekuliaridat

   _eigenaardigs = kos straño

   _eigenares = doño, propietario (femenino)

   _eigenbelang = interes propio

   _eigendom = propiedat; pertenensia; [recht] derecho proprietario

   _eigendunk = idea.

   _eigengereid = kabesura; (ku) ta sigui su mes kier; (aktuashon) arbitrario.

   _eigenhandig = ku mi, bo, su etc. mes man

   _eigenlijk = 1. [bnw] propio; berdadero. zijn eigenlijke naam - su nomber berdadero. 2. [bw] eigenlijk; en realidat; den realidat; pa regla. Wat weet je er eigenlijk van? - Ta kiko bo sa di dje, den realidat? Eigenlijk moest zoiets niet kunnen. - Pa regla, un kos asina no mester tábata por.

   _eigenmachtig = pa kuenta propio; pa su mes kuenta.

   _eigennaam = nomber propio

   _eigenschap = kalidat; propiedat

   _eigentijds = kontemporáneo

   _eigenwaan = idea (di su mes)

   _eigenwaarde = balor propio; outobalor

   _eigenwijs = id.; kabesura.

   _eigenwijsheid = aktitut kabesura

   _eigenzinnig = obstiná.

   _eigenzinnigheid = aktitut obstiná

   _eik = id.

   _eikel = fruto di e palo di eik

   _eiland = isla

   _eilandelijk = insular

   _eind _einde = 1. fin; final; konklushon. 'n eind aan z'n leven maken - pone fin na su bida. zijn problemen zijn ten einde. = su problemanan a kaba. 2. pida. 'n eind hout - un pida palu. aan het langste eind trekken - sali (esun) ganá. 3. [afstand] pida. 't is 'n heel eind. - ta un bon pida leu. Daar kan hij 'n heel eind mee komen. - Esei lo yud'é bastante. hij was ten einde raad. - E no tábata sa mas kiko pa hasi. ten einde lopen - ekspirá, kaduká, terminá.

   _eind- = final.

   _eindbeslissing = desishon final

   _eindelijk = por fin ; finalmente

   _eloos = sin fin

   _einder = horizonte

   _eindig = finito

   _eindigen = kaba, terminá, finalisá, konkluí, pone fin na, stòp, para

   _eindje = pida.

   _eindstreep = liña final

   _eis = 1. [alg.] eksigensia. 2. [jur.] demanda. 3. [benodigdheden] rekisito.

   _eisen = 1. [alg.] eksigí. 2. [jur.] demandá. 3. [benodigdheden] rekirí.

   _eiser = [jur.] demandadó; esun ku ta demandá.

   _eivormig = ku fòrma di webo

   _eiwit = blanko di webo; [wetensch.] proteína.

   _eksteroog = lekdor

   _elasticiteit = (ku) ta rèk manera lastik

   _elastiek = lastik

   _elastieken = di lastik

   _elders = (na) otro lugá, otro kaminda. Overal elders - (na) tur otro lugá.

   _electricien = elektrisista

   _electriciteit = elektrisidat

   _electriciteitscentrale = planta di elektrisidat

   _electrisch = eléktriko

   _electriseren = elektrifiká

   _electrocuteren = elektrokutá

   _electromotor = motor eléktriko

   _electronica = elektrónika

   _electronisch = elektróniko

   _electrotechniek = ingeniería elektróniko

   _electrotechnisch = elektrotékniko

   _elegant = elegante

   _elegantie = elegansia

   _elektricien = elektrisista

   _elektriciteit = elektrisidat

   _elektriciteitscentrale = planta di elektrisidat

   _elektrisch = eléktriko

   _elektriseren = elektrifiká

   _elektrocuteren = elektrokutá

   _elektromotor = motor eléktriko

   _elektronica = elektrónika

   _elektronisch = elektróniko

   _elektrotechniek = ingeniería elektróniko

   _elektrotechnisch = elektrotékniko

   _element = elemento [ook fig.]

   _elementair = elementario

   _elf = diesun. op z'n elf en dertigste - manera mork i. Manera pieu riba breu.

   _elfde = di diesun. Te elfder ure - na último ora.

   _elfje = hada [S.]

   _elftal = ekipo di weg'i bala; ekipo di futbol

   _eliminatie = eliminashon

   _elimineren = eliminá

   _elitair = elitario

   _elite = elita

   _elk = kada, tur. Elke keer - kada biaha. elk afzonderlijk - kada un separá.

   _elkaar = otro. bij elkaar - huntu. achter elkaar - un tra'i otro. door elkaar - bruhá. in elkaar zetten - hinka den otro. goed in elkaar zitten - ta bon trahá. met elkaar - huntu. na elkaar - un tra'i otro. op elkaar - un riba otro. Je kunt ze niet uit elkaar houden - bo no por bisa ken ta ken. uit elkaar gaan - bai fò'i otro; separá. 't Is voor elkaar! - Kla ta! elkaar een handje helpen. - duna otro un man.

   _elleboog = elbog

   _ellende = miseria.

   _ellendeling = desgrasiado

   _ellendig = miserabel

   _ellendige = [znw] miserabel, desgrasiado.

   _ellendigheid = miseria

   _ellenlang = sin fin; interminabel.

   _ellips = elipsis

   _elliptisch = elíptiko

   _emancipatie = emansipashon

   _emanciperen = emansipá

   _emballage = (em)paketamento

   _emballeren = (em)paketá

   _embarkeren = embarká

   _emeritaat = emeritado

   _emeritus = emérito

   _emigrant = emigrante

   _emigratie = emigrashon

   _emigreren = emigrá

   _emissie = emishon

   _emitteren = emití, saka

   _emmer = [A.] hemchi; [C.] hember

   _emmeren = maha; zeur; teimu.

   _emotie = emoshon

   _emotioneel = emoshonal

   _emplacement = kurá di station di trein of almasen

   _emplooi = empleo

   _employé = empleado

   _en = [vw] i ; ku. Mijn broer en ik - mi ruman ku mi. En 't een, en 't andere - Tanto esun, komo e otro. En? - I kiko?

   _en [F.] = [vzl] en bloc - komo grupo total. en detail - por detalle [S.]. en gros - por mayor [s.]

   _encyclopedie = ensiklopedia

   _encyclopedisch = ensiklopédiko

   _endeldarm = rekto.

   _energie = energía

   _energiek = enérgiko; balente

   _enerzijds = di un banda. enerzijds, ... anderzijds, ... - di un banda, ... di otro banda, ...

   _eng = [nauw] smal; [strak] pretá; [griezelig] spantoso.

   _engagement = enbolbimento.

   _engageren = in: zich engageren met = enbolbé su mes den; keda enbolbí den.

   _engel = angel [ook fig.]

   _engelachtig = angelikal

   _engelbewaarder = angel [stomme e] wardadó

   _Engeland = Inglatera

   _engelengeduld = pasenshi di angel.

   _engels = ingles. de Engelsen - e inglesnan. engelse sleutel - monkey wrench [E.]

   _Engelse = dama ingles.

   _engelsman = ingles

   _engerd = hende ku ta duná bo rel

   _engte = [zee-] estrecho [S.]

   _enig = 1. [uniek]úniko. Wat enig! - Es ta bunita! 2. [sommige] algun. te eniger tijd - na su debido tempo.

   _enigszins = un tiki, un pòko, algo.

   _enkel = 1. [znw] nokoroshi, ènkel. 2. [bnw] so; solo; een enkel woord - un palabra so; un solo palabra. enkele reis - bai so. Er is geen enkel huis te zien. - Bo no ta wak ni un kas. Ik heb geen enkel greintje medelijden met hem. - Mi no tin ni un tiki duele di dje. [bw] un so; solamente.

   _enkeling = individuo. 'n Enkeling komt nog wel eens langs. - algun hende sa pasa di vez en cuando.

   _enkelspel = single [E.]

   _enkelvoud = singular

   _enorm = enorme

   _enormiteit = enormedat

   _en passant = ora di pasa; pasando.

   _enquête = enkuesta.

   _enquêteur = enkuestadó

   _enteren = subi a bordo

   _enthousiasme = entusiasmo

   _enthousiast = entusiasmá ; enthousiast zijn/worden - entusiasmá su mes.

   _entstof = bakuna; materia pa bakunashon.

   _envelop = envelòp .

   _enz = enzovoort = etc.

   _epidemie = epidemia

   _epidemisch = epidémiko

   _epiloog = epilogo

   _episode = episodio

   _epistel = id.

   _epos = relato épiko

   _episch = épiko

   _equator = ekuátor

   _equatoriaal = ekuatorial

   _equipe = ekipo

   _er = [bw] ei. Hij is er. - e t'ei. er is/zijn/staat/staan/zit/zitten etc. - tin. We zijn er! - Nos a yega! Heb je er nog een? - Bo tin un mas? Heb je er nog meer? - Bo tin mas? Hij heeft er geen. - E no tin. Wat is er? - (Ta) kiko tin? Er zijn er die zeggen, ... - Tin hende ku ta bisa, ... [vnw] erbij - serka dje. ermee - kuné; ervan - di dje; ervoor - p'e.

   _ erachter = tras di dje, tra'i dje, su tras

   _erbarmelijk = miserabel; lamentabel; malísimo.

   _erbarmen = [znw] piedat; duele; miserikordia. [ww] tene piedat

   _erbij = serka dje, serka di dje, aserka. je bent erbij! - b'a kòi awa!

   _ere = zie eer; Ere wie ere toekomt - Elogio na esun ku ta meresé.

   _ereboog = arko di triumfo

   _ereburger = siudadano di honor; siudadano honorario.

   _ereburgerschap = siudadanía di honor, siudadanía honorario.

   _eren = honra; [God] alabá

   _erepenning = moneda konmemoratibo

   _erepoort = arko di triumfo.

   _erf = kurá

   _erfdeel = [v. volk] patrimonio; [v. individu] parti di herensia.

   _erfelijk = genétiko, di herensia

   _erfelijkheid = genétika

   _erfelijkheidsleer = genétika

   _erfenis = herensia

   _erfgenaam = heredero

   _erfgoed = herensia

   _erfopvolging = suseshon hereditario

   _erfpacht = id.

   _erfstuk = kos di herensia

   _erfzonde = piká original

   _erg = [bw] mashá, hopi. [bnw] malu. 't Is al erg genoeg. - Ya ta basta malu manera e ta. [znw] Ik had er geen erg in. - Mi no a ripará.

   _ergens = un lugá, un kaminda, algun lugá, algun kaminda. hier ergens. - akí banda.

   _erger = pio; mas malu

   _ergeren (zich) = konsumí, kunsumí; iritá

   _ergerlijk = [letterl.] iritante. [aanstootgevend] ofensibo; baho; sushi.

   _ergernis = disgusto; iritashon; ofensa; skandal.

   _ergst = pio; mas malu. 't Ergste is dat, ... - E kos mas malu ta, ku, ...

   _erin = den dje

   _erkennen = rekonosé. [toegeven] admití.

   _erkenning = rekonosemento. [toegeven] admishon.

   _erkentelijk = agradesido; apresiá

   _erkentelijkheid = gratitut; apresio

   _erker = ventana ku ta sali pafó di muraya.

   _erna = despues ; kaba

   _ernaast = na banda

   _ernst = seriedat

   _ernstig = serio; severo; grave

   _erop = riba dje

   _eroderen = erodí

   _erosie = eroshon

   _erotiek = erótika

   _erotisch = erótiko

   _ertegen = kontra dje

   _erts = mineral

   _ertussen = mei-mei di dje

   _eruit = fò'i dje

   _eruit springen = resaltá

   _eruptie = erupshon

   _ervaren = [ww] eksperensiá ; eksperimentá. [bnw] eksperensiá

   _ervaring = eksperensia

   _erven = [znw] herederonan. [ww.] heredá

   _ervoor = [v. plaats] su dilanti. [v. tijd] promé ku

   _erwt = bonchi-èrt

   _escorte = escolta

   _escorteren = eskoltá

   _eskader = eskuadron

   _essay = ensayo

   _essentiëel = esensial

   _essentie = esensia

   _etage = piso

   _etalage = etalashi

   _etaleren = eksponé

   _etappe = etapa

   _eten = [ww] kome. soep eten - bebe sòpi. te veel eten - kome dimas. [znw] kuminda; komemento

   _etensbak = baki di kuminda.

   _etenslucht = holó di kuminda.

   _etensresten = sobrá di kuminda

   _etenstijd = ora di kome.

   _etentje = komemento

   _eter = komedó

   _ether = id.

   _ethiek = étika

   _ethisch = étiko

   _etiket = label [E.]

   _etiketteren = label [E.]

   _etmaal = día i anochi

   _ets = id.

   _etsen = ets

   _ettelijke = bários, diferente; un gran kantidat.

   _etter = materi; püs. [persoon] tèrdó.

   _etteren = saka materi; [v. persoon] tèr

   _etui = kaha; kobertura

   _eucharistie = eukaristía

   _eufemisme = eufemismo

   _Europa = id.; [C./B.] Oropa

   _Europeaan = europeo; [C./B.] oropeo

   _Europees = europeo; [C./B.] oropeo

   _euthanasie = eutanasia

   _euvel = [kwaad] maldat; [gebrek] fout, falta; euvel duiden - tuma na malu.

   _evacuatie = evakuashon

   _evacueren = evakuá

   _evaluatie = evaluashon

   _evalueren = evaluá

   _evangelie = evangelio

   _evangelisatie = evangelisashon

   _evangelisch = evangéliko

   _evangeliseren = evengelisá

   _evangelist = evangelista

   _even = [getallen] par. even en oneven - par i impar. [ogenblik] un rato. Wacht even. - Warda un rato. 't is om 't even! - tantu bal! [gelijk] mes. 't Is even aantrekkelijk voor mannen als vrouwen. - Ta mes atraktibo pa hende-hòmber komo pa hende-muhé.

   _evenals = meskos ku

   _evenaren = igualá, yega na e mesun nivel ku.

   _evenbeeld = imágen eksakto

   _eveneens = tambe

   _evenement = evento

   _evengoed = meskos

   _evenmin = tampòko

   _evennaaste = próhimo

   _evenredig = proporshonal(mente). evenredige vertegenwoordiging - representashon proporshonal

   _evenredigheid = proporshon

   _eventjes = (djis) un ratu; un ratu asina.

   _eventueel = posibel; potensial; eventual.

   _evenveel = mes tantu

   _evenwel = sin embargo, no obstante, tòg

   _evenwicht = balansa, ekilibrio. evenwicht brengen in - ekilibrá; balansá. evenwicht bewaren/houden - mantené balansa/ekilibrio.

   _evenwichtig = balansá, ekilibrá

   _evenwichtigheid = balansa, ekilibrio.

   _evenwijdig = paralelo

   _evenwijdigheid = paralelismo

   _evenzeer = mes tantu (als = ku)

   _evenzo = meskos

   _evident = evidente

   _evolutie = evolushon

   _evolutieleer = teoría di evolushon

   _ex = id.

   _exact = eksakto

   _examen = eksámen. voor een examen slagen, zakken - slag, drùip pa un eksámen.

   _excellentie = ekselensia

   _excursie = ekskurshon

   _excuseren = dispensá; diskulpa; pidi diskulpa. excuseer! - dispensa! Excuseer mij! - Dispensá mi. zich excuseren - laga sa ku bo no por atendé (un reunion, etc.)

   _excuus = dispensa, diskulpa. z'n excuss maken. - pidi diskulpa.

   _executeren = ehekutá

   _executie = ehekushon

   _exemplaar = ehemplar

   _exerceren = drill [E.]

   _expanderen = ekspandé

   _expansie = ekspanshon

   _expediteur = transportadó; empresa di transporte.

   _expeditie = [ontdekkingsreis] ekspedishon. [verzending] transportashon, transporte.

   _experiment = eksperimento

   _experimenteel = eksperimental

   _experimenteren = eksperimentá

   _expert = eksperto , périto [s.!]

   _expertise = ekspertisio

   _expliciet = eksplísito

   _exploderen = eksplotá; rementá.

   _exploitant = eksplotante, doño, propietario, empresario.

   _exploitatie = eksplotashon

   _exploiteren = eksplotá

   _exploratie = eksplorashon

   _exploreren = eksplorá

   _explosie = eksploshon

   _explosief = [znw] eksplosibo; [bnw] eksplosibo

   _exponent = eksponente

   _export = eksportashon

   _exporteren = eksportá

   _exporteur = eksportadó

   _exposant = esun ku ta ekshibí

   _exposeren = ekshibí

   _expositie = eksposishon, ekshibishon

   _expres = [znw] ekspreso. [bw] intenshonalmente; pa malu. Hij deed 't expres - El a hasi'é pa malu.

   _expressie = ekspreshon

   _expressief = ekspresibo

   _exterieur = eksterior

   _extern = eksterno

   _extra = ekstra

   _extravagant = stravegante

   _extreem = ekstremo

   _ezel = buriko [ook fig.]. 'n ezel stoot zich in 't gemeen, geen tweemaal aan dezelfde steen. - awa di dos bes, no sa muha makako. stomme ezel! - buriko bestia!

   _ezelachtig = manera buriko

   _ezelen = hasi doló, duna un trato doloroso.

   _ezellin = yewa

   _ezelsoor = [in boek] doblá

   _één = un

   _élan = djeit

   _faalangst = miedo di faya

   _faam = fama, reputashon, renomber

   _fabel = fábula

   _fabelachtig = fabuloso

   _fabricage = fabrikashon

   _fabriceren = fabriká

   _fabriek = fábrika; planta

   _fabrieks- = di fábrika; industrial.

   _fabrikaat = in: van Amerikaans fabrikaat - fabriká na Merka.

   _fabrikant = fabrikadó; doño di fábrika

   _faciliteit = fasilidat

   _faciliteren = fasilitá

   _factor = faktor

   _factureren = fakturá; manda resibo; traha kuenta

   _factuur = faktura; resibo; kuenta.

   _facultatief = fakultatibo; opshonal.

   _faculteit = fakultat

   _failliet = bankrut. failliet gaan - bati bankrut.

   _faillissement = bankrut

   _fakkel = flambeu

   _fakkeldrager = kargadó di flambeu

   _fakkeloptocht = parada di flambeu

   _falen = faya

   _falie = in: iemand op z'n falie geven. duna un hende un bon skual.

   _faliekant = in: de zaak liep falikant mis. - e asunto a faya por kompleto.

   _falsificatie = falsifikashon

   _falsificeren = falsifiká

   _fameus = famoso

   _familiair = [bnw] familiar; [bw] familiarmente

   _familie = famía. Zij is familie van hem. - E ta su famía. hun familie - [ook:] nan familiarnan.

   _familie- = di famía; familiar.

   _familieband = laso familiar

   _familiegraf = kèlder di famía.

   _familielid = familiar, miembro di famía

   _familienaam = fam

   _familieziek = hinká (semper) den su famía

   _fanaat = fanátiko

   _fanaticus = fanátiko

   _fanatiek = fanátiko

   _fanatiekeling = fanátiko

   _fanatisme = fanatismo

   _fancy fair = feria; bake-sale [E.]

   _fanfare = id.

   _fanfarecorps = brass band [E.]

   _fantaseren = fantasiá

   _fantasie = fantasía

   _fantast = hende ku ideanan irealístiko

   _fantastisch = fantástiko

   _fascineren = fasiná

   _fascinerend = fasinante

   _fascisme = fasismo

   _fascist = fasista

   _fascistisch = fasista

   _fase = fase

   _fat = chacha-boni

   _fataal = fatal

   _fatalisme = fatalismo

   _fatalistisch = fatalista

   _fatsoen = fatsun. Hij kent geen fatsoen. - E no tin manera. De hoed is uit z'n fatsoen. - E sombré ta tur machiká.

   _fatsoeneren = drecha; hasi nèchi.

   _fatsoenlijk = desente, drechi

   _fatsoenshalve = pa motibonan di fatsun

   _fauteuil = stul kómodo di sala.

   _faveur = fabor. ten faveure van - na fabor di

   _favoriet = faborito

   _fazant = id.

   _februari = februari

   _federaal = federal

   _federatie = federashon

   _federatief = federatibo

   _fee = hada [S.]

   _feeks = yewa; machor; muherona.

   _feest = fiesta

   _feestdag = día di fiesta. verplichte feestdag [rkk] - fiesta wardá.

   _feestdrukte = festividatnan

   _feestelijk = festibo

   _feestelijkheid = festividat

   _feesten = fiesta

   _feestmaal = bankete

   _feestvierder = parandero

   _feestvieren = fiesta

   _feil = fayo; eror.

   _feilbaar = falibel

   _feilbaarheid = falibilidat

   _feilloos = sin fayo

   _feit = echo

   _feitelijk = [bnw] real. [bw] realmente

   _fel = fuèrtè; pisá; skèrpi; bibo.

   _felicitatie = felisitashon; pabien.

   _feliciteren = duna pabien; felisitá. Wel gefeliciteerd! - Pabien!

   _feminisme = femenismo

   _feminist _feministe = feminista

   _feministisch = feminista

   _fenomeen = fenómeno

   _fenomenaal = fenomenal

   _ferm = fòrmal; ku kurashi; sin miedo.

   _festijn = festividat

   _festival = id.

   _festiviteit = festividat

   _feuilleton = novela serial

   _fiasco = frakaso

   _fiat = aprobashon

   _fiche = ficha

   _fictie = kos fiktisio

   _fictief = fiktisio

   _fier = orguyoso; yen di brío.

   _fierheid = orguyo; brío.

   _fiets = bais, bisikleta

   _fietsen = kòre bais; kòre bisikleta

   _fietsenrek = rèki pa pone bisikleta aden.

   _fietsenstalling = lugá di warda bisikleta

   _fietser = siklista; koredó di bais, di bisikleta

   _fietsband = taira (di bais)

   _fietsbel = bèl (di bais)

   _fietsketting = kadena di bais

   _fietslamp = lampi (di bais)

   _fietspomp = pòmp (pa pòmp taira di bais)

   _fietstocht = kareda di bais, di bisikleta.

   _figuur = figura; [lichaam] kurpa. 'n goed figuur - bunita kurpa. z'n figuur redden - saka kara. 'n modderfiguur slaan - pone su mes kara na bergënsa. Hasi su mes ridíkulo.

   _figuurlijk = [bnw] figuratibo. [bw] figuratibamente

   _fijn = [dun] fini; [lekker] dushi; [aangenaam] agradabel; [persoon] simpátiko; [religie] strikto; severo. fijn vinden - gusta. Fijn! - Bon! Dat is fijn, hoor! - Esei ta bon, tende! het fijne ergens van weten - sa kiko ta kiko.

   _fijnbesnaard = ku karákter delikado

   _fijngebouwd = ku bunita kurpa

   _fijngevoelig = sensitibo

   _fijnmaken = pulvorisá

   _fijnproever = hende ku ta rekonosé bon kuminda.

   _fijntjes = na fini manera

   _fiks = fòrmal. 'n fikse ruzie - un pleito fòrmal

   _filatelie = filatelía

   _file = fila, rei, kareda

   _filet = id.

   _filiaal = sukursal

   _film = pelíkula. 'n film draaien - pasa un pelíkula.

   _film- = di pelíkula

   _filmen = saka pelíkula

   _filmkeuring = keurmento di pelíkula

   _filmopname = grabashon di pelíkula

   _filosoferen = filosofer

   _filosofie = filosofía

   _filosoof = filósofo

   _filter = [voor vaste stoffen en gassen] filtro; [vloeistoffen] kola. [in computerprogrammatuur] filtro

   _filteren = [vaste stoffen en gassen] filtra; [vloeistoffen] kola. [computerdata] filtra

   _filtreren = zie filteren

   _Fin = finlandes.

   _finaal = kompleto, total

   _finale = [sport] (wega) final

   _finalist = finalista

   _financiëel = [bnw] finansiero. [bw] finansieramente

   _financiën = finansa

   _finesse = in: tot in de finessen - na plaka chikito. den tur detaya.

   _fingeren = fingi ; ple

   _Finland = Finlandia

   _fins = [znw+bnw] finlandes

   _firma = empresa, kas komershal, negoshi

   _firmament = firmamento; shelu di strea.

   _fiscaal = fiskal

   _fiscus = ofisina di impuesto, belasting

   _fit = bon-bon; salú; bon di salú

   _fitter = loodgieter, plombero, pipe-fitter.

   _fitting = socket [E.]

   _fladderen = bati hala; bula ront

   _flagrant = flagrante

   _flair = buya, brío, djeit

   _flakkeren = pega-paga

   _flanel = id.

   _flanellen = di flanel

   _flaneren = kana pronk

   _flank = kustía

   _flankeren = kompañá na banda

   _flap = kobertura

   _flapdrol = lolo, LOLO DI AWA

   _flappen = in: eruit flappen - papia sin pensa

   _flapuit = hende ku ta papia sin pensa

   _ flard = pida paña kibrá; [fig.] pida teksto for di su konteksto; aan flarden - tur kibrá na pida-pida.

   _flat = bibienda of apartamento di un piso (den un edifisio haltu.

   _flater = pifia. 'n flater slaan - kometé un pifia.

   _flatgebouw = edifisio di bibienda of apartamentnan.

   _flatje = apartamento chikito (den un edifisio haltu).

   _flatteren = gaba; halsa; labia; eksagerá.

   _flatteus = (ku ta gusta gaba un kos of un hende.

   _flatulent = (ku ta puya hopi

   _flatulentie = sufrimento di biento intestinal

   _flauw = [zonder zout] sin salu. [slap] laf; [smakeloos ook fig.] sin smak; infantil; [v. licht e.d.] débil, suak; [flauwte] flou. flauw vallen - kai flou. Ik ben flauw van de honger. - Mi ta kai flou di hamber. Ik heb er geen flauw idee van. - Mi no tin e mas mínimo idea.

   _flauwekul = kò'i loko

   _flauwerik = chambon

   _flauwiteit = kò'i bobo; kò'i chambon.

   _flauwte = rar. 'n flauwte krijgen - haña un rar. kai flou.

   _flauwtjes = mashá débil

   _flegma = id.

   _flegmatiek = flegmátiko

   _flens = sòrto di pannenkoek fini

   _fles = bòter {stomme e}. Op de fles gaan - bati bankrut.

   _flessen = engañá; kometé un estafa.

   _flessentrekker = estafadó

   _flessenhals = [fig.] bottle-neck [E.]

   _flets = dòf; sin koló; pálido; blanko sushi.

   _fleurig = kolorido; bibo.

   _flexibel = fleksibel

   _flexibiliteit = fleksibilidat

   _flikflooien = mèlè

   _flikker = mariko, marikon. iemand op z'n flikker geven. - duna un hende un bon skual.

   _flikkeren = torna

   _flikkering = tornamento

   _flikkerlicht = lus ku ta sende-paga

   _flink = balente; potente; enérgiko. 'n flink bedrag. - un montante konsiderabel. 'n flinke wandeling maken. - hasi un kaminata bon largo. iemand flink de waarheid zeggen - habri beibel pa un hende.

   _flirt = [vrouw] yewa. [man] muherero.

   _flirten = ròl; basilá; [door vrouwen] yewa

   _flits = flash [E.]

   _flitsen = flash [E.]

   _flitser = flash [E.]

   _flitspuit = flitpomp

   _flitten = flit

   _flodder = [vrouw] muhé slons. losse flodder - munishon sin bala.

   _flodderig = slons.

   _flonkeren = lombra; torna.

   _flop = frakaso. 't is 'n flop geworden. - E kos a dòl. E kos a frakasá.

   _floreren = floresé

   _fluctuatie = fluktuashon

   _fluctueren = fluktua

   _fluim = [znw] skupi; ferkout

   _fluistercampagne = kampaña di rumornan

   _fluisteren = murmurá, susurá

   _fluit = flùit. Hij weet er geen fluit van. - e no sa ni un pataká di dje.

   _fluiten = flùit

   _fluitje = flùit chikito. 'n fluitje van 'n cent. - chicken-feed [E.]

   _fluitketel = ketel (pa herbe awa. )

   _fluitsignaal = señal di flùit.

   _fluweel = fùlp

   _fluwelen = di fùlp

   _fnuikend = fatal

   _foedraal = kaha; kobertura.

   _foef _foefje = triki

   _foei = bergüensa! Che!

   _foeilelijk = feu-feu; mahos-mahos.

   _foeteren = zundra; kik.

   _foetsie = el a bai! El a somentá!

   _fok = bela di dilanti.

   _fokken = kría

   _fokker = kriadó (di bestia)

   _fokkerij = kriadero

   _folder = pamfleta

   _folklore = folklora

   _folkloristisch = folklóriko

   _folteraar = torturadó

   _folteren = torturá

   _foltering = tortura

   _fonds = [waardepapieren] balornan finansiero. [geldmiddelen] fondo . fondsen werven - rekoudá fondo

   _fondsenwerving = rekoudashon di fondo

   _fonkelen = torna; lombra

   _fonkeling = tornamento; lombramento

   _fonkelnieuw = nobo-nobo; nobis-nobis.

   _fonologie = fonología

   _fonologisch = fonológiko

   _fontein = id.

   _fonteintje = labamano chikito

   _fooi = tip [E.]; propina [S.]; [toegift] ñapa.

   _foppen = nèk, frega

   _fopper = nèkdó, fregadó

   _fopperij = nèkmento, fregamento

   _forceren = fòrsa

   _forcering = forsamento

   _forens = hende ku ta displasá su mes tur día di trabou di su kas pa su trabou i vice versa.

   _fòrma = in: optima fòrma = id. pro fòrma = id.

   _formaat = grandura, tamaño; 'n man van formaat - un shon importante.

   _formaliteit = fòrmalidat

   _formatie = fòrmashon

   _formeel = fòrmal(mente).

   _formeren = fòrma

   _formidabel = id.

   _formule = fórmula

   _formuleren = formulá

   _formulering = formulashon, manera di formulá

   _formulier = formulario

   _fornuis = stof

   _fors = robusto; fuèrtè; konsiderabel; [persoon ook] forshin, hankrá

   _fort = forti

   _fortuin = fortuna

   _fortuinlijk = (ku) tin suèrtè

   _forum = foro

   _fossiel = fosil

   _foto = tportrèt. fotós maken - saka portrèt. fotós ontwikkelen - laba portrèt.

   _fotogeniek = fotogéniko

   _fotograaf = sakadó di portrèt; fotógrafo

   _fotograferen = saka portrèt

   _fotografie = fotografía

   _fotografisch = fotográfiko

   _fotokopie = fotokopia

   _fotocopiëren = fotokopiá; saka fotokopia

   _fotolijst = leishi di portrèt

   _fototoestel = kodak

   _fouilleren = listra hende

   _fout = [znw] fout, error. [bnw+bw] fout

   _foutief = fout, inkorekto, eróneo

   _foutloos = sin fout

   _fraai = bunita, atraktibo

   _fraaiheid = bunitesa

   _fractie = frakshon. in 'n fractie van 'n seconde - den un fregá di wowo.

   _fragment = fragmento

   _fragmentarisch = fragmentario

   _framboos = id. of: raspberry [E.]

   _Française = hende-muhé franses, dama franses, señora franses, señorita franses

   _franco = koreo pagá

   _franje = adorno eksesibo

   _frank = franko. frank en vrij - sin ta mará na nada.

   _frankeren = pega stampía.

   _Frankrijk = Fransia

   _Frans = id. of: Francisco, Chico. 'n vrolijke Frans - un shon alegre.

   _frans = franses. de Fransen - frandsesnan. 'n heleboel Fransen - un kantidat di fransesnan. Daar is geen woord Frans bij. - Esei ta bon kla!

   _Franse = hende-muhé franses, dama franses, señora franses, señorita franses

   _Fransman = franses

   _frase = id. holle frasen - frasenan bashí.

   _frater = id. of: frère

   _fraude = akto(nan) froudulento

   _frauduleus = froudulento

   _fregat = fregata

   _frekwent = frekwente(mente)

   _Fries = id. of: Frison [S.]

   _frikadel = id.

   _fris = fresko

   _frisdrank = refresko

   _frisheid = freskura

   _frisjes = un tiki fríu

   _frites = french fries [E.]

   _frommelen = machiká

   _fronsen = sera wenkbrou

   _front = frente

   _frontaal = frontal

   _fruit = fruta

   _fruiten = hasa un tiki

   _fruitwinkel = frutería

   _frustratie = frustrashon

   _frustreren = frustra

   _frustrerend = frustrante

   _fuif = pachanga; fiesta

   _fuik = kanasta

   _fuiven = fiesta; parandiá

   _fulminatie = fulminashon

   _fulmineren = fulminá

   _functie = funshon

   _functionaris = funshonario

   _functioneren = funshoná

   _fundament = fundeshi

   _fundamenteel = fundamental(mente)

   _funderen = basha/ traha fundeshi pa; [fig.] pone fundeshi pa; funderen op - basa riba.

   _fundering = fundeshi

   _funest = desastroso; fatal.

   _fungeren = funshona (als = komo)

   _furie = furia [S.]; als 'n furie - hala habrí.

   _furieus = furioso

   _fusie = fushon; unifikashon.

   _fusilleren = fusilá

   _fust = barí

   _fut = brío; energía

   _fysica = físika

   _fysiek = físiko

   _fysiotherapie = fisioterapia

   _gaaf = henté; perfekto

   _gaafheid = estado di perfekshon

   _gaan = bai. Hoe gaat 't? - Kon ta bai? Hoe is 't gegaan? - Kon a bai? 't Ga je goed! - Tur kos bon pa bo! Daar gaan we! - Bam. laten we gaan. - Bam. naar huis gaan - bai kas. Ik ga weg. - M' a bai. De bel gaat = bèl ta bati. de telefoon gaat - telefon ta ring. 't Gaat niet. - Mi no por (kuné). Dat gaat niet op. - esei no ta klòp. Dat gaat zo niet (langer). - E kos no por sigui asina. Zo gaat ie goed! - Asina kos ta bai bon. Daar ga je! - Salú! Hij is bij het koor gegaan. - El a djòin kor. Er gaat niets boven .... - Nada no ta mihó ku ... Er gaan 500 man in de zaal. - E sala tin 500 lugá. 'T gaat om zijn leven. - Ta un kuestion di bida of morto. Daar gaat 't nu juist om - Esei ta e kos prinsipal. Ik weet niet waar 't om gaat. - Mi no sa di kiko ta trata. Het verhaal gaat dat .... - Nan ta konta ku, ... Het boek gaat over ... - E buki ta trata ... De gaande en komende man. - Esnan ku ta bin i esnan ku ta bai. Wat is er gaande? - Ta kiko ta pasa(ndo)? Er gaat niets boven 'n kop koffie. - Nada no ta mihó ku un kòpi di kòfi. Waar 't mij om gaat is dat ... - Loke mi ke ta ku ... Het gaat regenen. - Awa ta bai yobe.

   _gaande = ku ta bai; de gaande en komende man - esun ku ta bai, esun ku ta bini. er is een vechtpartij gaande. - Tin un bringamento andando. Wat is er gaande? - Kiko ta pasa(ndo)?

   _gaandeweg = pòko-pòko; pida pa pida.

   _gaans = di kaminda.

   _gaap = hap(mento)

   _gaar = [eten] bon, bon herebé, bon kushiná, bon hasá. [afgemat] poriá. 'n halve gare - (un) loko. (un) fregadó

   _gaard _gaarde = hòfi; kunuku di palo.

   _gaarne = ku gusto, ku mucho gusto [S.]; ku plaser.

   _gaas = [metalen] waya. [voor horren] screen [E.], seftu.

   _gaasje = pad [E.]

   _gaatje = burako chikito.

   _gabber = kompinchi, konflochi

   _gade = esposo, esposa

   _gadeslaan = para mira, para wak; observá.

   _gading = in: dat is niet van zijn gading. - No ta kuadra ku su eksigensianan; No ta den su liña, su ramo. Is er iets van je gading bij? - Tin algo ku bo ta interesá den dje?

   _gaffel = horkèti

   _gage = pago, sueldo (di marinero I komediantenan)

   _gajes = kakada, bagas

   _gal = marga. z'n gal over iets spuwen - baha pisá riba un kos.

   _gala = gala

   _gala- = di gala

   _galanterie = galantería

   _galerij = pasahe

   _galg = pal'i horka. [bretels] gyèl

   _galm = èko; resonansia; zonido duro

   _galmen = èko; resoná

   _galmgat = apertura di klòk

   _galvaniseren = galvanisá. gegalvaniseerd - galvanisá

   _gammel = wayangá 'n gammele auto - un wacharaka

   _gang = [doorgang] hang, hanchi. [manier van lopen] manera di kana, manera di move. [af te leggen weg] kaminda [naar = pa]. [snelheid] spit, velosidat. [verloop] kurso. de gang van zaken - e kurso di e eventonan. Er zit geen gang in. - E kos no ta sigui padilanti. z'n eigen gang gaan - hasi su kier. Ga je gang. - Dal bai. z'n gewone gang gaan - sigui su rumbo normal. Iemand zijn gang laten gaan - laga un hende hasi loke e kier. iemands gangen nagaan - investigá un hende su kondukta. aan de gang blijven - sigui ketu bai. aan de gang brengen - pone trha. aan de gang gaan - kuminsá (traha). aan de gang houden - tene andando. aan de gang zijn - ta andando. De wedstrijd is net aan de gang. - e wega a kaba di kuminsá. op gagn komen - kuminsá funshoná.

   _gangbaar = koriente. niet meer gangbaar - antikuá.

   _gangetje = hanchu smal. 't gaat zo'n gangetje - kos ta sigui pòko-pòko.

   _gangreen = kofir

   _gans = [znw] ganso. [bnw] henté, henter, total(mente)

   _ganzenmars = den un rei un tra'i otro

   _gapen = hap. 'n gapende wond - un herida hanchu.

   _gappen = piki, horta

   _garage = garashi

   _garanderen = garantisá

   _garant = duna garantía. zich garant stellen voor - duna garantía pa

   _garantie = garantía

   _garantiebewijs = formulario di garantía.

   _garde = warda, guardia

   _garderobe = guardaropa

   _gareel = in: iemand in 't gareel brengen - pone un hende na waterpas

   _garen = hilo

   _garnaal = kabaron

   _garneren = dorna

   _garnituur = 1. [versiering] dornamento. 2. [nagel- e.d.] sèt

   _gas = gas. gas geven - primi gas vol gas - full speed [E.] speedy jet [E.]

   _gasfitter = mekániko di gas

   _gast = wéspet, bishitante

   _gastarbeider = imigrante; trahadó stranhero

   _gastenboek = buki di bishitantenan

   _gastheer = doño di kas

   _gastronomie = gastronomía

   _gastvrij = hospitalario

   _gastvrijheid = hospitalidat

   _gastvrouw = ama di kas

   _gat = burako. [achterste] atras; chanchan; sanka; [anus] menchi [fam.]; [dorp] pueblo chikito. Ze heeft 'n gat in haar hand. - E ta gasta tur plaka ku e tin. 'n gat in de dag slapen - drumi te hopi lat. Hij zag er geen gat meer in. - E no tábata mira salida mas. Hij is niet voor een gat te vangen. - E semper sa haña salida. Hij had het in de gaten. - El a ripará. Houd hem in de gaten - chèk e bon. in de gaten krijgen - ripará. in de gaten lopen - bira evidente.

   _gauw = lihé; pronto. hij was me te gauw af. - E tábata muchu lihé. Hij wist niet zo gauw 'n antwoord. - E no tabatin un kontesta mesora.

   _gauwdief = pickpocket [E.]

   _gauwigheid = liheresa. in de gauwigheid - den purá.

   _gave = [donatie] donashon. [aanleg] don. iemand van grote gaven - un hende ku hopi don.

   _gazon = plenchi di yerba berde.

   _geaardheid = naturalesa; karakter

   _geacht = distinguí, apresiá, respetá. Geachte heer, - Apresiabel señor, ...

   _geagiteerd = agitá

   _galiëerd = aliá

   _gearmd = brasa den otro

   _geavanceerd = avansá; sofistiká

   _gebaar = gesto

   _gebabbel = tèkè-tèkè

   _gebak = bolo

   _gebakje = bolo

   _gebazel = kò'i loko

   _gebed = orashon. 'n gebed doen - resa un orashon.

   _gebedenboek = buki di orashonnan

   _gebedsgenezer = sanadó

   _gebedsdienst = resamento; servisio di orashon

   _gebedsgenezing = sanashon

   _gebeente = wesonan wee je gebeente! - Mi ta matá bo!

   _gebelgd = rabiá

   _gebergte = seronan, montañanan

   _gebeuren = pasa, sosodé; okurí. het moet gebeuren - mester hasi'é. Wat gebeurt er/daar? - Kiko a pasa? Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. - Kosnan asina sa sosodé. als er eens iets mocht gebeuren, .... - si un kos por a pasa, ...

   _gebeurtenis = evento, susedido

   _gebied = region; teritorio; [fig.] área, ramo

   _gebieden = ordená; duna un órden; manda. voorzichtigheid is geboden - mester aktua ku koutela.

   _gebiedend = imperatibo. gebiedende wijs - modo imperatibo.

   _gebiedsdeel = teritorio

   _gebit = djentenan. [kunst-] plancha

   _gebladerte = foyonan

   _geblaf = ladramento

   _gebod = mandamento . de tien geboden - e dies mandamentonan

   _geboefte = ladronnan, kriminalnan, kakadanan

   _geboorte = nasemento. Bij de geboorte van mijn zoon. - Ora mi yiu a nase.

   _geboren = [A.] nasí. [C.] nasé. geboren worden = nase

   _geborgenheid = sentido di siguridat

   _gebouw = edifisio

   _gebrand = in: gebrand zijn op - ta loko pa. ta amante di.

   _gebrek = [kapot] defekto. [gemis] falta (aan = di); skarsedat (aan = di). [armoede] falta; pobresa. [lichamelijk] defisiensia, defekto, fayo. gebrek hebben aan - falta. in gebreke blijven - faya.

   _gebrekkig = [lichamelijke functie] defisiente. mankaron [plat]; gebrekkig Papiaments spreken - no papia bon papiamento.

   _gebroeders = rumannan, ruman-hòmbernan

   _gebrom = vrunvrun; murmuramento; [hond] gruñamento

   _gebruik = uzo

   _gebruikelijk = usual. gebruikelijk zijn - ta kustumber.

   _gebruiken = uza. Mag ik de telefoon even gebruiken? - Mi por fía telefon un rato? Kan ik 't toilet even gebruiken? - Mi por hasi uzo di baño un rato? een maaltijd gebruiken - kome. Gebruik je suiker? - Bo ke suku? alcohol gebruiken - bebe. het ontbijt gebruiken - desayuná. laten we wat gebruiken. - bam bebe algo.

   _gebruiker = uzadó, usuario; [consument] konsumidó.

   _gebruiks- = pa/di uzo

   _gedaante = figura, fòrma. Z'n ware gedaante tonen - munstra su kara (berddadero).

   _gedaanteverandering = transfòrmashon, transfigurashon

   _gedaanteverwisseling = transfòrmashon; metamórfosis; cambio di aspekto.

   _gedachte = pensamento. [herinnering] memoria. bij de gedachte aan ... - Ora di korda ... Hou dat in gedachte. - Korda esei. iemand op andere gedachten brengen - kambia un hende su idea. van gedachten wisselen - interkambiá ideanan.

   _gedachtengang = modo di pensa

   _gedachtengoed = ideanan

   _gedachtenis = memoria. zaliger gedachtenis - den felis memoria.

   _gedachtenloos = sin pensa

   _gedecideerd = desidido

   _gedeelte = parti

   _gedeeltelijk = parsial

   _gedegen = bon elaborá; bon profundisá

   _gedenkboek = buki di hubileo.

   _gedenkdag = aniversario

   _gedenken = korda: rekordá; memorá; konmemorá

   _gedenkteken = monumento (konmemoratibo)

   _gedeputeerde = diputado

   _gedetineerde = detenido, prezo, prisionero

   _gedicht = poesía

   _gedienstig = servisial

   _gedijen = prosperá; floresé; krese.

   _geding = kaso, kaso hudisial. kort geding - kaso sumario.

   _gedistilleerd = bebida stèrki

   _gedistingeerd = distinguí

   _gedoe = baina; gedum ; hèbè-hèbè, bada-bada; herekeke, bululú; bombòshi; spetaklu . wat 'n gedoe! - es ta baina!Es ta kò'i spetaklu!

   _gedogen = tolerá

   _gedonder = strena. Daar krijg je gedonder mee. - Esei ta bai duná bo problema.

   _gedoogbeleid = maneho di toleransia

   _gedraai = dreimento, biramento

   _gedrag = komportashon, kondukta

   _gedragen [zich] = komportá

   _gedrang = bòshamento; pushamento

   _gedreven = inspirá

   _gedrevenheid = inspirashon; motivashon

   _gedrocht = monstruo

   _gedrochtelijk = monstruoso

   _gedrongen = moroton (v. mens of dier)

   _gedruis = zonido duru

   _geducht = formidabel; tremendo; enorme

   _geduld = pasenshi. geduld hebben - karga pasenshi. Geduld is een schone deugd. - Ku pasenshi ta gana gloria. 'n Ogenblik geduld, graag. - Warda un rado por fabor. z'n geduld verliezen - pèrdè pasenshi.

   _geduldig = ku pasenshi; tin (hopi) pasenshi.

   _gedurende = durante (di)

   _gedurfd = tribí; provokatibo

   _gedurig = ketu bai; kontinuo; insesantemente

   _gedwee = dósil

   _geel = hel

   _geelzucht = dehele wé

   _geen = no; ningun; geen een - ningun; geen enkel - ni un. geen van beiden - ni un di (nan) dos. geen van allen - ni un di nan tur.

   _geeneen = ningun; ni un

   _geenszins = di ningun manera

   _geest = spirito; mente. karakter; genio. boze geesten - alma malu, mal spirito. de geest geven - bai sosegá. het staat me duidelijk voor de geest. - Mi ta kord'é kla-kla. Hij zag eruit als een geest. - e tábata parse (manera) un spiritu.

   _geestdodend = laf; monótono; sin smak.

   _geestdrift = entusiasmo. in geestdrift raken - entusiasmá, bira entusiasmá

   _geestdriftig = entusiasmá

   _geestelijk = spiritual; mental. geestelijk gehandicapt - mentalmente retardá.

   _geestelijke = religioso

   _geestelijkheid = klero

   _geestenbezweerder = eksorsista

   _geestenbezwering = eksorsismo

   _geestesgesteldheid = mentalidat

   _geestesziek = mentalmente malu; loko

   _geestesziekte = malesa mental; lokura; malesa sikiátriko

   _geestig = humoroso

   _geestigheid = sentido di humor

   _geestkracht = poder mental

   _geestverschijning = spiritu; aparensia

   _geestverwant = [bnw] kongenial. hij is een geestverwant - e tin mesun konbikshon

   _geestverwantschap = kongenialidat

   _geeuw = hap

   _geeuwen = hap

   _geëigend = apropiá

   _geëmotioneerd = emoshoná

   _geërgerd = disgustá, iritá

   _gefeliciteerd = pabien

   _gegadigde = persona interesá; solisitante, aplikante

   _gegeven = 1. [znw] dato. 2. [bnw] dado [S.]. op 'n gegeven ogenblik - un dado momento./na un momento dado. Onder de gegeven omstandigheden - den e sirkumstansianan aktual.

   _gegoochel = magia

   _gegrond = bon fundá; sano; husto. gegronde redenen - motibonan bálido.

   _gehaaid = skèrpi; Hij is gehaaid - E sa kon pa haña su kier.

   _gehakt = karni mulá

   _gehalte = porsentahe; [goud] grado. [

   _gehandicapt = inkapasitá, menos kapasitá, ku handicap.

   _geharrewar = herekeke

   _gehavend = daña; deskaí; bashá aden; heridá

   _gehechtheid = afekshon

   _geheel = [bnw] henté, henter; total; kompleto. Geheel de dag - Henter día. 'n gehele dag - un día henté/henter. [bw] henteramente; totalmente; kompletamente. [znw] totalidat

   _geheelonthouder = persona ku no ta bebe alkohol.

   _geheid = firme, sigur

   _geheim = [znw+bnw] sekreto . geheim houden - tene sekreto. geheim telefoonnummer - number privá. 'n geheim bewaren - no divulgá un sekreto.

   _geheimhouding = sekresía

   _geheimschrift = eskritura sekreto

   _geheimzinnig = misterioso, sekreto

   _geheimzinnigheid = misterio; sekresía

   _gehemelte = shel'i boka

   _geheugen = memoria. 't Ligt me nog vers in het geheugen. - Mi ta kord'é bon-bon.

   _gehoor = [zintuig] oído. [toehoorders] oudiensia. gehoor geven aan - respondé; hasi kaso (aan = di). kumpli ku. Ik kreeg geen gehoor. - Mi no a haña reakshon. [telef.] nan no a kontestá. ten gehore brengen - presentá.

   _gehoorgestoord = ku problema di oído

   _gehoorzaal = ouditorio

   _gehoorzaam = obediente

   _gehoorzaamheid = obediensia

   _gehoorzamen = obedesé

   _gehorig = bo ta tende tur kos

   _gehucht = pueblo chikito

   _gehumeurd = in: slecht, goed gehumeurd zijn - tin bon, mal beis.

   _geil = kayente (manera stim); ruín [zeer vulg.]

   _gein = prèt

   _geit = kabrito

   _gek = [znw+bnw] loko; gek op [iets] - amante di. voor de gek houden - nèk, frega. als 'n gek - pa loko. stapelgek - loko di remata. op de gekste plaatsen - na e lugánan mas inesperá. je word er gek van! - E ta hasi bo bira loko. Dat is te gek om los te lopen. - Esei ta kò'i loko! Elke gek heeft zijn gebrek. - Kada loko ku su teimu. Doe niet zo gek! - Lag'i ta plùis!

   _gekant = in: gekant zijn tegen - oponé

   _gekheid = lokura. Alle gekheid op 'n stokje. - Chansa un banda!

   _gekkigheid = lokura

   _gekkenwerk = kò'i loko

   _gekleurd = kolorido. Hij staat er gekleurd op. - El a hasi su mes ridíkulo.

   _gekneusd = golpiá

   _geknipt = in: hij is er geknipt voor. - Ta nèt algo p'é.

   _geknoei = mòrsmento; gemòrs , mòrspòt

   _gekscheren = hasi chansa

   _gekunsteld = artifisial

   _gelaagd = di diferente capa; stratifiká; laminá

   _gelaarsd = bistí na bota, ku bota bistí

   _gelaat = kara

   _gelaatstrek = karakterístika di kara

   _gelach = harimento

   _geladen = [fig.] yen di rabia skondí, yen di rabia suprimí. 'n geladen stemming - un ambiente eksplosibo

   _gelag = eksigensia; demanda; komemento; bebemento; kuenta. 't was 'n hard gelag voor hem. - El a haña un mal trato. 't gelag betalen - paga e kuenta. [fig.] keda fregá; keda pompá [vulg.]

   _gelagkamer = kafé; €bar

   _gelang = in: naar gelang van - di akuerdo ku; proporshonal(mente). naar gelang dat ... - segun

   _gelasten = ordoná; manda; instruí.

   _gelaten = [berustend] resigná

   _gelazer = pompamento

   _geld = plaka. geld verdienen als watter - gana plaka na granel. 't geld groeit ons niet op de rug. - Nos no tin pal'i plaka. geld slaan uit - saka plaka for di voor geen geld van de wereld - ni por nada.

   _geldafpersing = ekstorshon di plaka.

   _geldboete = but, multa.

   _geldduivel = in: hij is een geldduivel - e ta kayente pa plaka.

   _geldelijk = monetario

   _gelden = bal; apliká, ta aplikabel; konta. Dat geldt niet. - Esei no ta konta. Esei no ta bálido. zijn invloed doen gelden - uza su influensia.

   _geldgebrek = falta di plaka

   _geldgever = fiadó di plaka

   _geldig = bálido

   _geldigheid = balides

   _geldingsdrang = asertividat

   _geldkoers = kambio di plaka

   _geldmiddelen = medionan finansiero

   _geldontwaarding = inflashon

   _geldschieter = fiadó di plaka

   _geldstuk = moneda

   _geleden = pasá. kort geleden - pòko tempo pasá. lang geleden - hopi tempo pasá.

   _geleerd = sabí; siñá; kulto; erudito

   _geleerde = sientífiko; erudito

   _geleerdheid = erudishon

   _gelegen = situá; [opportuun]debido; oportuno . te gelegener tijd - na su tempo debido. Dat komt mij nu niet gelegen - Esei no ta konbiní mi awó. daar is mij veel aan gelegen. - Esei ta hopi importante pa mi. Hij liet zich weinig aan hem gelegen liggen. - El a hasi pòko kaso di dje.

   _gelegenheid = okashon; oportunidat. de gelegenheid aangrijpen - hasi uzo di e oportunidat. bij gelegenheid - ora e oportunidat ta presentá. in de gelegenheid zijn - tin e chèns; ta den e posishon di op eigen gelegenheid - independientemente bij eerste gelegenheid - asina ku e oportunidat presentá. ter gelegenheid van - na e okashon di

   _gelegenheidskleding = trahe fòrmal

   _gelegenheidskoopje = ganga

   _gelei = jelly [E.]

   _geleide = guía.

   _geleidelijk = gradual(mente)

   _geleidelijkheid = gradualidat

   _geleiden = guía; lei; kompañá, eskoltá

   _geleider = [pers.] guía; [elec.] konductor

   _geletterd = literario

   _geleuter = kò'i loko

   _gelid = [gewricht] artíkuo. [rij] rei, fila.

   _geliefd = stimá

   _geliefde = amante, amor, ser stimá

   _gelieven = [ww] hiba di gusto; gelieve mij te berichten - Hasí mi e fabor di informá mi.

   _gelijk = igual; idéntiko; similar. gelijk maken - igualá. gelijk spelen - empatá. op gelijke wijze - die e mesun manera. op gelijke hoogte - riba mesun haltura. gelijk denken - tin e mesun ideanan. gelijk hebben - tin rason. Hij stelde hem in het gelijk. - El a dun'é rason.

   _gelijken = parse gelijken op - parse

   _gelijkenis = semehansa

   _gelijkgezind = di mesun idea.

   _gelijkheid = igualdat

   _gelijkmaken = igualá

   _gelijkmatig = igual(mente)

   _gelijknamig = di mesun nomber

   _gelijksoortig = semehante , similar; pareu

   _gelijksoortigheid = semehansa, similaridat

   _gelijkspel = empate

   _gelijkspelen = empatá

   _gelijkstroom = koriente direkto

   _gelijktijdig = [bnw] simultaneo; na mesun momento. [bw] simultáneamente; na mesun momento.

   _gelijkvloers = na piso abou

   _gelijkwaardig = di mesun balor; ekivalente.

   _gelijkwaardigheid = ekivalensia

   _gelijkzijdig = lateral

   _geliniëerd = ku liñanan

   _gelofte = promesa

   _geloof = fe; kerensia. (geen) geloof hechten aan - (no) kere

   _geloofsbelijdenis = kredo

   _geloofsbrieven = kredensialnan

   _geloofsleer = doktrina

   _geloofsovertuiging = konvikshon religioso

   _geloofsvervolging = persekushon religioso

   _geloofsvrijheid = libertat di religion

   _geloofwaardig = fidedigno; konfiabel.

   _geloofwaardigheid = kredibilidat

   _geloven = kere. in iemand of iets geloven - tin fe den un hende of kos. Niet te geloven! - Inkreíbel! Ik geloof 't verder wel. - Bam lag'é asina numa.

   _gelovig = religioso

   _geluid = zonido. 'n Ander geluid laten horen. [fig.] - kambia di tono.

   _geluiddempend = ku ta absorbá zonido

   _geluiddemper = muffler [E.]

   _geluidloos = sin zonido

   _geluidshinder = boroto

   _geluimd = in: goed/slecht geluimd - tin bon/mal beis

   _geluk = felisidat; [boffen]: suèrtè. Wat 'n geluk! - Es ta suèrtè! Geluk ermee! - éksito! - tin suèrtè. Je mag van geluk spreken dat ... - Bo tin suèrtè ku ...

   _gelukken = logra Niets gelukt hem. - E no ta logra nada. [zie: lukken]

   _gelukkig = [bnw] felis. [bw] felismente; afortunadamente. Gelukkig kon hij komen. - Afortunadamente e por a bin. Gelukkig! - Danki Dios! gelukkig voor hem. - Bon p'é.

   _gelukkig(erwijs) = afortunadamente

   _gelukwens = felisitashon

   _gelukwensen = felisitá; duna pabien

   _gelukzalig = bendishoná; bienaventurado

   _gelul = kò'i loko

   _gemaakt = afektá; artifisial; fòrsá.

   _gemaal = in: prins gemaal - prens esposo. [pomp] mashin di pòmp

   _gemak = fasilidat; utilidat; conbeniensia; Hou je gemak! - Kalmá bo! Keda keto! met gemak - fasilmente op z'n dooie gemak - pòko-pòko. Hij voelt zich niet op z'n gemak. - E ta sinti su mes insigur. Het gemak dient de mens. - kos fásil t'ei pa hende gos'é.

   _gemakkelijk = fásil; kómodo

   _gemakshalve = pa hasi kos fásil; pa no hasi kos difísil

   _gemakzucht = anhelo pa komodidat

   _gemakzuchtig = sin gana di hasi esfuerso; sin gana di esforsá su mes.

   _gemalin = esposa

   _gemaskerd = maskará; disfrasá.

   _gematigd = moderá

   _gemeen = [algemeen] comun; gemeen goed - bien común [S.] het is gemeen goed geworden - el a keda generalmente adaptá/aseptá/konosí. gemene zaak maken met - bini na un koperashon komun ku. in 't gemeen - en general. [laaghartig] baho, sushi; sinbergënsa. hij is gemeen - e ta un kuchú di dos banda. gemeen spel - wega sushi. 'n gemene streek - un kò'i bestia. Dat is gemeen! - Esei ta kò'i sushi!

   _gemeenplaats = lugá komun.

   _gemeenschap = komunidat. seksuele gemeenschap - relashon seksual

   _gemeenschappelijk = komun. gemeenschappelijk bezit - propiedat kolektibo

   _gemeente = [burgerlijk] munisipio. [prot.] parokia. [prot. gehoor] kongregashon

   _gemeente- = munisipal

   _gemeentebestuur = gobierno munisipal

   _gemeentelijk = munisipal

   _gemeenteraad = konseho munisipal

   _gemenebest = man-komunidat

   _gemengd = miksto

   _gemiddeld = [bnw] mediano; pro medio; [bw] un averahe;

   _gemis = falta (aan = di); [verlies] pèrdida.

   _gemoed = gemut

   _gemoedelijk = ameno, kordial,

   _gemoedelijkheid = kordialidat; ambiente ameno

   _gemoedsrust = trankilidat

   _gemoedstoestand = estado di emoshon

   _gemoeid = in: zijn leven was ermee gemoeid - su bida tábata na peliguer. daar is veel geld mee gemoeid - esei ta eksigí hopi plaka.

   _gemopper = kikmento

   _gemunt = in: ze hebben 't op ... gemunt - nan ta tra'i ...

   _gemutst = in: goed, slecht gemutst zijn - tin bon, mal beis.

   _genade = grasia. Goeie genade! - Mi mama dushi! Het vond geen genade in zijn ogen. - El a rechas'é sin miserikordia.

   _genadeloos = sin miserikordia, sin piedat

   _genadeslag = golpi final

   _genadig = miserikordioso. er genadig vanaf komen - skapa sin muchu daño.

   _genaken = aserká; alkansá.

   _gene = in: aan gene zijde - na otro banda. deze en gene - esun aki, esun aya.

   _genealogie = genealogía

   _geneesheer = médiko

   _geneeskracht = poder kuratibo

   _geneeskrachtig = medisinal; kuratibo.

   _geneeskunde = medisina

   _geneeskundig = medisinal(mente)

   _geneeskundige = médiko

   _geneesmiddel = remedi; geneesmiddelen innemen - bebe remedi.

   _genegen = dispuesto

   _genegenheid = afekshon; kariño; stimashon

   _geneigd = inkliná (tot = pa)

   _geneigdheid = inklinashon

   _generaal = general

   _generalisatie = generalisashon

   _generaliseren = generalisá

   _generatie = generashon

   _generatiekloof = abismo entre generashonnan

   _generator = generador

   _generen = zich generen - tin bergüensa. Geneer je niet! - Hasi bo mes na kas. Ik zou me dood generen! - Lo mi tábata muri di bergüensa.

   _genereren = generá

   _genereus = generoso

   _genetica = genétika

   _genetisch = genétiko

   _genezen = [alg.] kura. [fig. of door gebed] sana. genezen worden - [alg.] kura; [door gebed] haña sanashon

   _genezing = [alg.] kura; kuramento; [door gebed] sanashon

   _geniaal = genial; briyante

   _genialiteit = genialidat,

   _genie = genio. de genie [mil.] - ingeniería

   _geniep = in: in 't geniep - bou man

   _geniepig = bou man

   _genieten = gosa, gosa di. Ik heb er geweldig van genoten. - M'a gos'é un mundu. Hij geniet van een goede gezondheid. - E ta gosa di un bon salú. genieten van - [ook:] disfrutá

   _genitaliën = òrganonan seksual

   _genodigde = invitado

   _genoeg = bastante; sufisiente. genoeg hebben van iemand of iets - fada di un kos of hende

   _genoegdoening = satisfakshon

   _genoegen = goso, gusto, plaser; satisfakshon; agrado . naar genoegen - na agrado. iemand een genoegen doen - hasi un hende un fabor. Het doet me genoegen te horen dat ... - Mi ta kontento/satisfecho die tende ku ... genoegen nemen met - satisfasé su mes ku/sea kontento ku. Daar neem ik geen genoegen mee. - Mi no ta aseptá esei. Met genoegen! - Ku hopi plaser!

   _genoeglijk = ameno, agradabel, plasentero

   _genoegzaam = suficiente(mente)

   _genoot = kompañé, kompañero; sosio

   _genootschap = sosiedat, asosiashon

   _genot = goso, plaser. onder het genot van een kop koffie - gosando un kòpi di kòfi.

   _genotmiddel = stimulante

   _genre = estilo

   _geoefend = eksperto

   _geograaf = geográfiko

   _geografie = geografía

   _geografisch = [bnw] geográfiko. [bw] geográfikamente

   _geologie = geología

   _geologisch = geológiko

   _geoloog = geológiko

   _geoorloofd = admití, admisibel, permití; legal.

   _gepaard = in: >gepaard gaan met - bin ku

   _gepast = korekto; apropiá. gepast geld - plaka eksakto.

   _gepeperd = pika

   _gepeupel = kakadanan

   _gepikeerd = ofendí. gauw gepikeerd zijn - sinti su mes ofendí muchu lihé.

   _gepriviligiëerd = privilegiá

   _geraakt = afektá; ofendí; iritá

   _geraamte = eskeleto

   _geraas = boroto, ruido

   _geraden = akonsehabel. het is je geraden het te doen! - Ke of no ke, bo ta hasi'é!

   _geraffineerd = [let.] refiná. [pers.] astuto, intrigante. [verfijnd] sofistiká.

   _geraken = yega (zie verder: raken)

   _gerant = captain [E.]

   _gerecht = 1. [znw] [eten] kuminda; [jur.] korte. het gerecht in eerste aanleg - korte den promé instansia. iemand voor het gerecht brengen/slepen - lanta un kaso (hudisial) contra un hende; hiba un hende dilanti di mesa verde. 2. [bnw] husto, hustifiká. 'n gerechte straf - un kastigo husto.

   _gerechtelijk = hudisial. 'n gereechtelijke dwaling - un error hudisial. iemand gerechtelijk vervolgen - lanta un kaso hudisial contra un hende.

   _gerechtigd = kualifiká; outorisá.

   _gerechtigheid = hustisia.

   _gerechtsgebouw = (edifisio di) korte di hustisia.

   _gerechtshof = korte (di hustisia)

   _gereed = kla; prepará. zich gereed houden om te... - para kla pa ... zich gereed maken - prepará (su mes).

   _gereedschap = hèrremènt(nan)

   _gereformeerd = reformá; protestante.

   _geregeld = [voortdurend] largo bai; konstantemente; regularmente

   _gerei = kosnan; koroto.

   _gerenommeerd = renombrá

   _gereserveerd = reservá

   _gerief = konbeniensia; komodidat, konbfortabilidat, kos konfortabel, kos kómodo. ten gerieve van - na fabor di; pa konbeniensia di

   _gerieflijk = konbeniente; konfortabel, kómodo

   _gerikketik = tik-tak

   _gering = pòko; chikito; 'n geringe kans - un chèns mashá chikito. 'n geringe dunk van iemand hebben - tin un idea mashá negatibo di un hende.

   _geringschatten = menospresiá; tin pòko idea di; tin pòko apresio pa.

   _geringschattend = negatibo; ku menospresio.

   _geringschatting = menospresio.

   _Germaan = germano

   _germaans = germániko

   _geroepen = in: zich geroepen voelen om te ... - sinti su mes yamá pa ...

   _geroerd = afektá; emoshoná; konmoví.

   _geroezemoes = murmuramento; vrun-vrun.

   _gerommel = [v. geluid] vrun-vrun. [gedoe] bululú; bombòshi; [ongeregeldheden] bòrchincha

   _geronnen = kuahá; seko.

   _gerotzooi = bululú; bombòshi

   _geroutineerd = bakiano; eksperensiá.

   _gerst = cebada [s.]

   _gerucht = redo; storia; vrun-vrun. - Nan dí ku ....

   _geruchtmakend = sensashonal

   _geruim = konsiderabel; basta hopi.

   _geruis = [hard] ruido; [onbestemd zacht] vrun-vrun; zonido suave; [krakend] krakmento

   _geruisloos = sin zonido; silensioso

   _gerust = trankil(o). je kunt 't gerust doen - bo por wèl'i hasíé. Hij is er niet gerust op. - E ta duda di dje.

   _geruststellen = trankilisá

   _geruststellend = trankilisante

   _geruststelling = siguransa; [troost] konsuelo

   _geruzie = pleitamento

   _gescheiden = separá; [huwelijk] divorsiá

   _gescheld = zundramento

   _geschenk = regalo. ten geschenke geven - duna komo regalo.

   _geschieden = sosodé, pasa, okurí, tuma lugá.

   _geschiedenis = historia; [verhaal] storia. 'n beroerde geschiedenis - un asunto fastioso.

   _geschiedkundig = históriko

   _geschiedkundige = históriko

   _geschiedschrijver = historiográfiko

   _geschiedschrijving = historiografía

   _geschift = loko, kabes dañá

   _geschikt = adekuá, adekuado, apropiá; konbeniente. [bekwaam] kapas, kualifiká, kapasitá. [schappelijk] desente

   _geschiktheid = kualifikashon; kapasidat; konbeniensia

   _geschil = kontroversia, diferensia, disputa

   _geschoold = entrená, bon eduká,

   _geschut = artilería, kañonnan

   _gesel = [let.] zuip, kò'i suta. [fig.] plaga

   _geselen = [let.] suta. [fig.] asotá

   _geseling = sota; sutamento

   _gesitueerd = situá. de beter gesitueerden - esnan mas privilegiá.

   _gesjoemel = bululú

   _geslacht = [gram.] género; [biol.] sekso. [familie] famía; rasa. het menselijk geslacht - e género humano. het zwakke geslacht - e sekso débil

   _geslachtelijk = seksual

   _geslachts- = seksual

   _geslachtsdelen = òrganonan seksual, genitalnan

   _geslachtsdrift = impulso seksual, instinto seksual

   _geslachtsgemeenschap = relashon seksual. geslachtsgemeenschap hebben met iemand - tin relashon (seksual) ku un hende; drumi ku un hende.

   _geslachtsverkeer = relashon seksual

   _geslachtsziekte = malesa venériko; [fam.] malesa di kaya.

   _geslepen = [fig.] astuto

   _gesloten = [fig.] reservá; inkomunikatibo; ketu; boka será.

   _gesluierd = ku bela bistí

   _gesp = id.

   _gespannen = tenso. De verwachtingen waren hoog gespannen. - E ekspektashonnan tábata hopi haltu. (zie: spannen)

   _gespen = sera gesp

   _gespierd = muskular. [v. taal] fuèrte.

   _gesprek = konbersashon; [tel.] yamada; in gesprek [tel.] - okupá. 'n gesprek voeren - hiba un konbersashon.

   _gespreksronde = danda

   _gespuis = kakada

   _gestaag = ketu bai

   _gestalte = figura; fòrma

   _gestand = in: gestand doen - kumpli ku

   _geste = gesto

   _gesteente = piedranan; baranka

   _gestel = konstitushon; sistema

   _gesteldheid = stadi, estado, kondishon, konstitushon

   _gestemd = entoná. [fig.] disponí. Hij is gunstig gestemd - su aktitut ta faborabel

   _gesternte = [alg] streanan. [sterrenbeeld] konstelashon. [astrologie] signo.

   _gesticht [verouderd] = instituto; institushon; asilo.

   _gesticuleren = hasi gestonan

   _getal = number. in groten getale - na gruponan grandi.

   _getal- = numériko.

   _getand = ku djente, ku punto.

   _geteisem = bagas, kakada

   _getijde = 1. [eb/vloed] marea [S.]. (zie: tij). 2. orashon litúrgiko.

   _getikt = loko Hij is (VAN LOTJE) getikt - su kabes n' ta (ni un tiki)bon.

   _getralied = ku bara

   _getrapt = in: getrapte verkiezingen - elekshonnan indirekto.

   _getreur = tristesa; lamento

   _getreuzel = telelele

   _getroosten = in: zich moeite getroosten - hasi hopi esfuerso. zich opofferingen getroosten - hasi sakrifisio.

   _getrouw = fiel. 'n getrouwe weergave van de feiten. - un representashon fiel di e echonan.

   _getrouwe = fiel siguidó

   _getrouwheid = fieldat, loyalidat

   _getto = gèto

   _getuige = testigo. [bij huwelijk] padrino/madrina. getuige à charge - testigo akusadó. getuige à décharge - testigo di defensa. als getuige voorkomen - sali komo testigo.

   _getuigen = testiguá; duna testimonio. getuigen voor - testiguá na fabor di.

   _getuigenis = testimonio. getuigenis afleggen - duna testimonio.

   _getuigenverhoor = interogashon di testigonan.

   _getuigschrift = (karta di) referensia; sertifikado.

   _geul = burako, kanal. [natuurlijke, ondergrondse] gulidó.

   _geur = holó; fragansia.

   _geuren = hole.

   _geurig = ku holó dushi; fragante; aromátiko

   _gevaar = peliguer. in gevaar - na peliguer. gevaar lopen - kòre peliguer. buiten gevaar - sin peliguer. op gevaar af in moeilijkheden te komen - tumando e risiko di haña problema.

   _gevaarlijk = peligroso; beako. gevaarlijke zone - zona di peliguer. gevaarlijke weg - kaminda beako.

   _gevaarte = kos kolosal; monstruo

   _geval = kaso. In geen geval. - di ningun modo. In ieder/elk geval - kon ku ta. Kon ku bai bini. van geval tot geval beslissen - disidí kada kaso ora e ta surgi.

   _gevangen = prezo. iemand gevangen nemen - detené un hende. hij zit gevangen - e ta será.

   _gevangenbewaarder = wardadó di prezo

   _gevangene = prezo, prizonero

   _gevangenis = prizon. in de gevangenis zitten - ta será. ta den prizon. Naar de gevangenis gaan - bai será.

   _gevangennemen = detené, arestá.

   _gevat = sabí; rápido; skèrpi; spierto.

   _gevecht = pelea, bringamento, lucha, bataya. buiten gevecht stellen - kita fò'i akshon.

   _gevechts- = di kombate, di bataya, di guera.

   _gevederd = ku pluma

   _gevel = id., fasada.

   _geven = duna. Dat geeft niet! - N' ta nada! Lebumai! Maar wat geeft dat nou? - Ma ki bo ta wòri? Ik geef niet veel voor zijn kansen. - Mi n' ta dun'é hopi chèns. zich gewonnen geven - resigná. Geef hier! - 'Na m'é!

   _gever = dunadó

   _gevest = man (di spada)

   _gevleugeld = ku (h)ala

   _gevoeglijk = desentemente. Dat kun je gevoeglijk vergeten. - Bo por wèl di lubidá esei.

   _gevoel = geful, sintimento. Hij heeft geen gevoel voor humor. - E no tin sentido di humor. Wat voor gevoel geeft dat? - Ki sensashon esei ta duna? Hij kan alles op gevoel vinden. - E por haña tur kos fulando/dor di fula.

   _gevoelen = [znw] sintimento; sensashon; opinion.

   _gevoelig = sensitibo; suseptibel; [pijnlijk] sensibel. [zwakke gezondheid] sintido. 'n gevoelige klap - un sla duru. 'n gevoelige nederlaag - un derota pisá. 'n gevoelige snaar raken - tòch(i) un punto doloroso.

   _gevoeligheid = sensibilidat

   _gevoelloos = sin geful; insensitibo, insensibel

   _gevoelloosheid = insensibilidat

   _gevoelsleven = bida sentimental,

   _gevoelsmatig = intuitibo; instintibo; pa intuishon; sentimental.

   _gevoelsmens = persona emoshonal

   _gevoelswaarde = sentido; balor emoshonal

   _gevogelte = [A.] parhanan. [C.] paranan

   _gevolg = 1. resultado; konsekuensia. 2. siguidónan; ayudantenan. geen nadelige gevolgen ondervinden - no eksperensiá konsekuensianan negatibo. De gevolgen zijn voor jezelf. - Abo mes lo keda responsabel pa e konsekuensianan. gevolg geven aan een verzoek - kumpli ku un petishon. met goed gevolg - eksitosamente. ku éksito. ten gevolge hebben - tin komo konsekuensia. ten gevolge van - a causa di.

   _gevolgtrekking = konklushon; dedukshon. gevolgtrekkingen maken uit - saka konklushonnan di. voorbarige gevolgtrekkingen - konklushonnan prematuro.

   _gevolmachtigd = ku poder total. Gevolmachtigde minister - ministro plenipotensiario

   _gewaad = paña seremonial.

   _gewaagd = tribí; peligroso. Ze zijn aan elkaar gewaagd. - Nan ta bai bon ku otro.

   _gewaardeerd = apresiabel, apresiá

   _gewaarworden = ripará; eksperensiá; sinti; [te weten komen] haña sa.

   _gewaarwording = riparashon; sensashon; persepshon; sintimento.

   _gewag = partisipashon; informashon; gewag maken van - menshoná; hasi menshon di.

   _gewas = vegetashon. [oogst] kosecha. [plant] mata.

   _geweer = skopèt [ook jacht-].

   _gewei = kachunan

   _geweld = violensia; fòrsa. met geweld - ku fòrsa, violensia. ze wilde met alle geweld gaan. - E kier a bai di tur modo, di kualkier fòrma. Hij moest zijn geweten geweld aandoen - E mester a silensiá su konsenshi. zichzelf geweld aandoen - esforsá su mes pa keda kalmo.

   _gewelddadig = violento

   _geweldig = tremendo

   _geweldpleging = violensia, akto violento

   _gewelf = arco [S.]

   _gewennen = kustumbrá (zie: wennen)

   _gewest = region

   _geweten = konsenshi. 'n zuiver geweten - un konsenshi limpi.

   _gewetenloos = sin konsenshi

   _gewetens- = di konsenshi

   _gewetensbezwaar = problema di konsenshi

   _gewetensnood = dilema moral

   _gewetensvraag = problema moral

   _gewettigd = hustifiká; legítimo.

   _gewezen = anterior, eks-.

   _gewicht = peso; [belang] importansia.

   _gewichtig = importante. gewichtig doen - ple bigshot.

   _gewichtigheid = importansia

   _gewichtloos = sin peso

   _gewiekst = spierto, sabí, astuto

   _gewild = popular,

   _gewillig = dispuesto, kla pa;

   _gewin = ganashi, probecho.

   _gewis = sigur

   _gewond = heridá

   _gewonde = persona heridá. de gewonden - esnan heridá

   _gewoon = gewon, normal, ordinario, komun. De gewone man - e hòmber chikito; Juan Pueblo. het gewone publiek - e públiko general. zoals hij gewoon was te doen. - Manera e tábata sa hasi.

   _gewoonlijk = generalmente; di kustumber; - manera semper; manera di kustumber.

   _gewoonte = kustumber. naar gewoonte - segun kustumber. uit gewoonte - a konsekuensia di kustumber. 'n gewoonte worden - bira kustumber. de macht der gewoonte - fòrsa di kustumber.

   _gewoonte- = di kustumber

   _gewoonweg = id.; 't was gewoonweg prachtig. - Tábata berdaderamente magnífiko.

   _gewricht = skarnir; djòint

   _gezag = outoridat; poder; mando; prestigio. 'n persoon van gezag - un outoridat.

   _gezagsdrager = mandatario.

   _gezagvoerder = kapitan

   _gezamenlijk = huntu; mutuo; uní; kolektibo; gezamenlijke rekening - kuenta kombiná.

   _gezang = kanto; kantamento. [lied] kantika.

   _gezant = enviado; embahador

   _gezantschap = embahada

   _gezapig = sin animashon, sin brío

   _gezegde = dicho. [gram.] predikado.

   _gezegend = bendito ; bendishoná

   _gezeglijk = obediente

   _gezel = kompañero

   _gezellig = plasentero, ameno, agradabel, animá. 'n gezellige avond - un anochi ameno. 'n gezellige vent - un gai agradabel. 't Was erg gezellig! [bij afscheid] - Nos a gosa hopi.

   _gezelligheid = animashon

   _gezelschap = kompanía. Iemand gezelschap houden - keda kompañá un hende.

   _gezelschapsleven = bida sosial

   _gezet = korpulento; gordo. op gezette tijden - na oranan regular.

   _gezicht = [gelaat] kara; [het zien/uitzicht] bista. 't is geen gezicht! - n' ta kò'i mira! z'n gezicht redden - saka kara. z'n gezicht verliezen - pèrdè kara. gezichten trekken - traha kara mahos. Ze lachte hem in z'n gezicht uit. - El a hari'é den su kara.

   _gezichts- = di bista

   _gezichtsbedrog = ilushon di bista

   _gezichtsvermogen = bista

   _gezien = [fig.] respetá; apresiá. iets voor gezien houden - laga kai, laga tumba. gezien het feit dat ... - en bista di e echo ku ...

   _gezin = famía (di mayornan I yiunan).

   _gezind = inkliná. hij is democratisch gezind. - E ta na fabor di demokrásia. Hij is mij goed gezind. - E ta apresiá mi hopi.

   _gezindte = denominashon; sekta.

   _gezins- = familiar, di famía

   _gezond = [alg.] salú; [v.voedsel e.d.] saludabel; [fig.] sano . gezond en wel - sano y salvo [s.] gezond maken/worden [fig.] - sana. gezond verstand - sentido komun. de openbare financiën gezond maken - sana finansa públiko. 'n gezond argument - un argumento sano. goed gezond - bon di salú. weer gezond worden - rekuperá (salú).

   _gezondheid = salú. Gezondheid! - Salú! Hij verkeert in goede gezondheid. - E ta bon di salú. hij verkeert in slechte gezondheid. - E no ta nada bon di salú.

   _gezondheids- = di salú (públiko), di salubridat públiko.

   _gezondheidsdienst = servisio di salubridat públiko.

   _gezondheidstoestand = estado di salú; algemene gezondheidstoestand - estado di salú/salubridat públiko.

   _gezondheidszorg = kuido di salú; salú públiko; salubridat públiko.

   _gezouten = salu, ku salu.

   _gezusters = ruman-muhénan

   _gezwam = kò'i loko.

   _gezwel = tumor

   _gezwind = lihé, rápido.

   _gezwollen = álg.] hinchá. [v.taal e.d.] bombástiko

   _gids = guía

   _giechelen = hari (manera mucha), hari pa loko.

   _gier = [A./C.] wara-wara. [mest] gordura líkido.

   _gieren = [lachen] grita hari. [wind] flùit. [mest] basha gordura líkido.

   _gierig = miskiña

   _gierigaard = hende miskiña.

   _gierigheid = aktitut miskiña

   _gieten = basha. Het giet! - Awa ta basha!

   _gieter = id., kò'i muha mata.

   _gietijzer = hero bashá

   _gif _gift = veneno.

   _gif(t)- = venenoso

   _gift = regalo; donashon.

   _gigant = gigante

   _gigantisch = gigantesko

   _gij = bo; boso; titel, naam, titel+naam,

   _gijzelaar = persona sekuestrá; persona detení pa falta di paga su debe, of pa falta di testiguá.

   _gijzelen = sekuestrá; detené (pa falta di paga debe of falta di testiguá).

   _gijzeling = sekuestro; detenshon (pa falta di paga su debe of falta di testiguá).

   _gijzelnemer = sekuestradó.

   _gil = grito (duru). geef maar 'n gil, dan kom ik. - Djis dal un grito i mi ta bin.

   _gilde = korporashon

   _gillen = grita (duru)

   _ginder = aya

   _ginds = aya

   _ginnegappen = Hari manera kachó ku bo ta munstra palo.

   _gips = id.

   _gissen = rei; [schatten] baluá.

   _gissing = baluashon

   _gist = yist; ist; zürdeg.

   _gisten = fermentá

   _gisteravond = ayera nochi

   _gistermiddag = ayera tardi

   _gistermorgen = ayera maínta

   _gisteren = ayera

   _gisterenavond = ayera nochi

   _gisterenmiddag = ayera tardi

   _gisterennacht = ayera nochi

   _gisterochtend = ayera maínta. gisterochtend vroeg - ayera mardugá

   _gisting = fermentashon

   _gitaar = guitara

   _gitarist = gitarista

   _gitzwart = pretu-pretu

   _glaasje = kèlki. Hij heeft te diep in het glaasje gekeken. - E ta kaña.

   _glad = (sluik) liso; (slipperig) glat. 'n gladde jongen - un shon sin eskrúpulo. Dat is nogal glad! - Esei ta papia pa su mes. Ik was het glad vergeten. - Lubidá m'a lubidá.

   _gladjanus = un shon sin eskrúpulo

   _glans = splendor; brío; buya.

   _glansrijk = glorioso; ku splendor; ku brío; ku buya.

   _glanzen = lombra

   _glas = glas. 'n glas water - un glas di awa. 't glas is kapot - e glas a kibra. z'n eigen glazen ingooien - kòrta su mes garganta.

   _glashard = duru-duru

   _glashelder = kla-kla

   _glazen = di glas

   _glazenwasser = labadó di bentana

   _glazig = manera glas

   _gleuf = ifi; [brievenbus e.d.] apertura

   _glibberen = slep

   _glibberig = glat; [v. vis e.d.] yen di baba

   _glijbaan = slep

   _glijden = slep, skùif, slide [E.]. hij liet 't in z'n zak glijden - el a hink'é den su sako.

   _glimlach = sonrisa [S.], smile [E.].

   _glimlachen = smile [E.]

   _glimmen = lombra

   _glimp = sombra

   _glinsteren = lombra, bría, torna

   _globaal = global

   _globe = globo

   _gloed = lombramento; ferbor

   _gloednieuw = nobo-nobo

   _gloedvol = ku ferbor

   _gloeien = bira kayente; bira korá; kuminsá kima; lombra. mijn hoofd gloeit - mi kabes ta mòrde.

   _gloeiend = kayente. gloeiend heet - kayente-kayente.

   _gloeilamp = bombía

   _glooien = baha

   _glooiing = bahada

   _gloren = aparesé;

   _glorie = gloria

   _glorieus = glorioso

   _gluiperd = hende falso, kuchú di dos banda

   _gluiperig = falso. gluiperige ogen - wowo falso.

   _glunderen = hari kontento

   _gluren = lur

   _gluurder = lurdó

   _gniffelen = hari kontento

   _goal = id.

   _god = dios. god zij dank! - danki dios!. god beware mij! - dios libra!. god geve dat,... - mara, ..., male,..., ojalá [S.]. Gods water over Gods akker laten lopen - laga tur kos pa nan kuenta. Ga in Godsnaam niet! - Por Dios no bai! God mag 't weten! - Dios sa! Grote goden! - Mi Dios!

   _Goddank. = Danki Dios.

   _goddelijk = divino Het goddelijk kind - E niño divino.

   _goddelijkheid = divinidat

   _goddeloos = sin Dios

   _goddeloosheid = bida sin Dios

   _godendom = Diosnan

   _godganselijke = in: de godganselijke dag - e día henté

   _Godgeleerde = teólogo

   _godgeleerdheid = teología

   _godheid = divinidat

   _godin = diosa

   _godlasterend = un blasfemia

   _godlastering = blasfemia

   _godloochenaar = ateo

   _godloochening = ateísmo

   _godsdienst = religion

   _godsdienst- = religioso

   _godsdienstig = religioso, devoto

   _godsdienstigheid = religiosidat; devoshon

   _godsdienstoefening = servisio religioso

   _Godsgericht = husgamento divino

   _godshuis = kas di Dios

   _godslasteraar = hende ku hasi blasfemia

   _godslasterend = un blasfemia

   _godslastering = blasfemia

   _godslasterlijk = un blasfemia

   _Godsvrucht = religiosidat, devoshon

   _godverdomme = carajo [S.]

   _Godvergeten = in: 'n Godvergeten plaats - lugá tra'i lomb'i Dios.

   _Godvruchtig = religioso; devoto

   _goed (goeie) = [bnw/bw] bon. 'n goeie vijftig gulden - mas of menos sinkuenta florin. Op 'n goeie dag - Un bon día. Op 'n goed ogenblik - un momento oportuno. Maar goed ook! - Ta bon tambe! 't Is maar goed, dat ... Ta bon ku ... Alles goed en wel maar ... - Esei por wèl ta, pero ... Je hebt goed praten, maar ... - Bo por bisa loke bo ke pero ... Mij goed! - Mi n' tin nada kontra. Hij/zij/'t is nergens goed voor. - E no ta sirbi pa nada. Je bent niet goed! - Bo kabes n' ta bon! Da's 'n goeie! - esei ta bon! 't Goed hebben. - ta bon pará. Als ik 't goed heb, ... - Si mi no ta herá ... Goedzo! - Bon! Ik ben zo goed als klaar. - Mi ta kasi kla. Zo goed als niets. - Kasi nada. Zo goed en zo kwaad als het gaat. - Di un manera of otro. goed bedoeld - bon intenshoná. [znw] [eigendom] bien [S.]. oroerend goed - biennan imóbil. schoon goed aantrekken - bisti paña limpi. [koopwaar] merkansía. Dat is te veel van het goede - Esei ta un tiki te dimas. Wie goed doet, goed ontmoet. - Esun ku ta hasi bon obra, ta haña su rekompensa. het goede doen - hasi loke ta bon. Ik kon geen goed bij hem doen. - Mi no por a hasi nada ku tábata bon segun é. Ik heb nog geld van je te goed. - Bo ta debé mi plaka ainda. ten goede keren - kambia pa mihó. Hou 't mij ten goede, - No tumá mi na malu,

   _goedaardig = [karakter] di bon boluntat. [kwaal] benigno.

   _goeddunken = in: naar eigen goeddunken. - segun mi/bo/e/nos/boso/nan mes ta haña ku ta bon.

   _goederen = merkansía(nan; produktonan; material. onroerende goederen - biennan imóbil

   _goedertieren = bondadoso; klemente; miserikordioso.

   _goedertierenheid = klemensia; miserikordia.

   _goedgeefs = generoso

   _goedgeefsheid = generosidat

   _goedgehumeurd = in: Hij is goedgehumeurd - e tin bon beis.

   _goedgelovig = krédulo Hij is veel te goedgelovig - E tin muchu konfiansa.

   _goedgelovigheid = kredulidat. zijn goedgelovigheid gaat veel te ver. - E tin muchu konfiansa.

   _goedgezind = tin konfiansa den

   _goedgunstig = amikal, amistoso

   _goedheid = bondat

   _goedkeuren = aprobá

   _goedkeuring = aprobashon. ter goedkeuring voorleggen - someté pa aprobashon.

   _goedkoop = barata. Goedkoop is duurkoop. - Kos barata ta sali karo.

   _goedlachs = ku ta gusta hari

   _goedmaken = drecha; kompensá

   _goedmoedig = kariñoso; amikal; amistoso

   _goedpraten = defendé (loke no ta bon)

   _goedschiks = in: goedschiks of kwaadschiks - den bon of den malu

   _goedvinden = [ww] aprobá; haña ku ta bon. Hij vindt alles goed. - E ta haña tur kos bon. Als hij het goedvindt - Si e ta haña ku ta bon; Si e ta aprob'é; si e no tin nada kontra.[znw] aprobashon. Met wederzijds goedvinden - ku aprobashon mutuo.

   _goedzak = un pan di Dios.

   _goeierd = bon hende.

   _gok = in: 't is 'n gok. - ta tuma un chèns. de gok wagen - tuma un chèns.

   _gokken = [ww] guèmbel; hunga plaka. [znw] guèmbelmento; wega di plaka, hungamento di plaka

   _gokker = hungadó di plaka

   _golf = [alg.] ola. [radiomagnetisch] onda. [inham] golfo. [sport] golf.

   _golflengte = onda. Op dezelfde golflengte - [ook fig.] riba (e) mesun onda(nan).

   _golven = subi baha; fluktua

   _gom = stùf

   _gondel = góndola

   _gong = id.

   _gonzen = zona; vrun-vrun; zuru-zuru ?

   _goochelaar = mágiko; ilushonista

   _goochelarij = magia

   _goochelen = hasi magia

   _goochem = sabí; spierto.

   _gooi = tiro. 'n gooi doen naar - purba haña.

   _gooien = tira, benta. met de deur goiien - dal e porta sera. hij gooide het op zijn ziekte. - El a kulpa su malesa. 't op 'n akkoordje gooien - logra/alkansá un akuerdo.

   _goor = hor

   _goot = [dak-] het

   _gootsteen = senk, labaplato

   _gordel = [lichaams-] faha. veiligheidsgordel - faha di siguridat. [geogr.] sírkulo; rondo.

   _gordelroos = kólibri

   _gordijn = kortina

   _gordijnroei = rui, richi.

   _gorgeldrank(je) = remedi pa hòrg

   _gorgelen = hòr, hòrg

   _gortig = in: je maakt 't al te gortig. - Bo ta bai mucho leu.

   _goser = tersio

   _goud = oro Spreken is zilver, zwijgen is goud. - Tur kuminda ta di kome, ma no tur palabra ta di papia, bisa. Het is niet alles goud wat blinkt. - No tur kos ku ta lombra ta oro.

   _gouden = di oro

   _goudstuk = moneda di oro.

   _gouvernante = [fam.] yaya

   _gouvernement = gobierno

   _gouverneur = gobernador

   _gozer = tersio

   _graad = [alg.] grado; [familie] liña. 'n graad halen - graduá.

   _graadmeter = skala di gradonan. [fig.] midí, midimento.

   _graaf = id.; conde [S.]

   _graafschap = condado [S.]

   _graafwerk = kobamento

   _graag = ku mucho gusto [s.], ku hopi plaser. graag of niet! - Ke of lag'i ke! Hij doet 't maar wat graag. - E ta loko pa hasi'é. Graag gedaan! - Tábata un plaser.

   _graaien = skòmber; gara; kòi.

   _graan = maíshi rabo; trigo [s.]

   _graankorrel = pipita di maíshi.

   _graantje = in: 'n graantje meepikken. - haña su parti tambe.

   _graat = weso (di piská). van de graat vallen - kai flou. Ik val van de graat van honger. - Hamber ta matá mi. Hij is niet zuiver op de graat. - Bo no por konfi'é.

   _grabbel = in: geld te grabbel gooien - Tira plaka afó; drispidí plaka. z'n naam te grabbel gooien - baha su mes reputashon.

   _grabbelen = skòmber

   _gracht = id.; kanal.

   _gracieus = elegante

   _gradatie = gradashon

   _gradueel = gradual(mente)

   _graf = graf; kèlder; sepulkro.

   _grafiek = gráfiko; diagrama.

   _grafisch = gráfiko

   _grafkelder = kèlder

   _grafologie = grafología

   _grafologisch = grafológiko

   _grafoloog = grafológiko

   _grafrede = diskurso funeral

   _gram = [woede] rabia, furia. z'n gram halen - baha su rabia. [gewicht] gram.

   _grammatica = gramátika

   _gramatikaal = gramatikal(mente)

   _grammofoon = tòkadisko

   _grammofoonplaat = disko

   _gramschap = rabia, furia

   _granaat = misil (eksplosibo)

   _grandioos = grandioso

   _graniet = granit

   _granieten = di granit

   _grap = chansa, joke [E.]; chasko, chiste. grappen maken - hasi chansa. Dat is geen grap. - No ta kò'i hari. Dat is 'n dure grap! - No ta yiu'i mama! voor de grap - pa prèt. Het mooiste van de grap was ... - E kos di mas prèt tábata ...

   _grapjas = fregadó, chansadó. Je bent 'n grapjas! - Bo sa frega!

   _grappenmaker = zie: grapjas

   _grappig = grasioso, prèt. Wat grappig! - Es ta kò'i prèt!

   _gras = yerba, YERBA bèrdè. Ze lieten er geen gras over groeien. - Nan no a pèrdè pa gana.

   _grasduinen = skòmber den buki, revista i otro eskritonan

   _grasmaaier = mashin pa kòrta yerba

   _grasmaaimachine = mashin pa kòrta yerba

   _grasspriet = stelchi di yerba

   _gratie = elegansia. [voor straf] klemensia; pordon. bij de gratie Gods. - pa grasia di Dios. weer bij iemand in de gratie komen - bolbe haña un hende su konfiansa. bij iemand uit de gratie raken - pèrdè un hende su konfiansa.

   _gratificatie = gratifikashon, bonus, pago ekstra

   _gratis = gratis ; gratuito [s.]

   _grauw = [znw] hou. iemand een grauw geven - kome hende. [bnw] shinishi.

   _grauwen = hou; kome hende.

   _graven = koba

   _graveren = graba

   _gravering = grabashon

   _gravin = id., condesa [S.]

   _gravitatie = gravitashon

   _gravure = grabashon

   _grazen = kome yerba. iemand te grazen nemen - nèk un hende.

   _greep = [alg.] gara. [collectie] kolekshon; [handgreep] man. in de greep van - den gara di. hij deed er een greep naar - el a purba gar'é.

   _greintje = krenchi

   _grendel = lòk

   _grendelen = lòk

   _grenehout = palo di pino

   _grens = [lands-] frontera; [fig.] límite

   _grens- = fronteriso

   _grensgebied = teritorio fronteriso, region fronteriso

   _grenzen = in: grenzen aan - tin frontera ku. Dat grenst aan het ongelooflijke. - Esei ta kasi inkreíbel.

   _grenzenloos = sin límite

   _greppel = kanal chikito

   _gretig = ku ekspektashon; ku anhelo.

   _gretigheid = anhelo

   _grief = ofensa

   _Griek = Greko

   _Griekenland = Gresia

   _grieks = greko

   _grienen = yora

   _griep = grip

   _griet = galeins

   _grietje = galeins

   _grieven = hurt [E.]; hasi doló

   _griezel = un hende ku ta duná bo rel.

   _griezelen = rel; duna rel

   _griezelig = hororoso; ku ta duna rel.

   _griezelfilm = pelíkula di horor

   _grif = mesora, sin basilá, sin mas, imediatamente

   _griffen = graba

   _griffie = id.; ofisina di ministerio públiko.

   _griffier = id.; sekretario di ministerio públiko

   _grijns = harí sarkástiko

   _grijnslach = harí sarkástiko

   _grijnslachen = hari sarkástikamente

   _grijnzen = hari sarkástikamente

   _grijpen = gara; kapta. om zich heen grijpen [vuur e.d.] - plama. voor het grijpen liggen - ta kla pa kòi.

   _grijs = shinishi grijs haar - kabei blanko.

   _grijsaard = ansiano

   _grijzend = birando bieu; [haar] birando blanko.

   _gril = kapricho

   _grill = id.

   _grillig = kaprichoso

   _grimas = gesto mahos

   _grime = makiyahe

   _grimeren = pone makiyahe

   _grimmig = rabiá; furioso; peligroso.

   _grimmigheid = rabia, furia; situashon peligroso.

   _grind _grint = granit; piedra.

   _grinniken = hari (entre djente).

   _grissen = ranka; piki.

   _groef = ifi; [in gezicht] lachi.

   _groei = kresemento

   _groeien = krese.

   _groeiend = kresiente

   _groeizaam = faborabel (pa kresemento)

   _groen = bèrde

   _groenstrook = faha berde

   _groente = berdura

   _groenteboer _groentenboer = bendedó di berdura

   _groentetuin _groententuin = hòfi (di berdura)

   _groentje = mucha inosente

   _groep = grupo

   _groeperen = fòrma grupo [ook: zich -]

   _groepering = agrupashon

   _groeps- = di grupo

   _groepsgeest = loyalidat di grupo

   _groepsgewijs = den grupo

   _groet = kumindamento; saludo [s.]. met vriendelijke groeten - ku un saludo kordial. doe hem de groeten van mij. - Kunind'é pa mi.

   _groeten = kumindá; saludá - Mi ta wak bo!

   _groeve = pos di mina.

   _groezelig = no limpi; sushi.

   _grof = gròf 'n grove fout - un eror grave/serio. grof geweld - violensia eksesibo. met grof geschut [fig.] - ku fòrsa eksesibo. grof geld verdienen - gana plaka na granel. iemand grof behandelen - trata un hende sin respèt. Hij werd grof. - el a bira bruto. Hij is grof gebouwd - e ta hankrá. Dat is 'n grove leugen. - Ta un mentira di marka mayor.

   _grog = bebida stèrki kayente (ku suku)

   _grol = payasada

   _grom = gruñá

   _grommen = gruña

   _grond = [vloer] suelo, [aarde] tera; [grondslag] fondo, fundeshi; base. vaste grond onder de voeten hebben - ta riba tera firme. ik heb goede gronden om aan te nemen... - Mi tin bon motibo pa asumí ... aan de grond lopen [schip] - pega; keda pega. Hij zit aan de grond. [fig.] - E no tin ni pariba ni pabou. op de grond - abou. op grond van - a base di./a konsekuensia di. op de grond vallen - kai abou. te gronde gaan - keda ruiná./basha aden. tegen de grond gooien [gebouw] - basha abou. tot de grond toe afbranden - kima pòr kompleto. Uit de grond van mijn hart - for di e mas profundo di mi kurason. 'n politicus van de kouwe grond - un polítiko ku no sa unda su kara ta para. van de grond komen [vliegtuig] - lanta. zonder enige grond - sin ningun base./motibo.

   _grondbeginsel = prinsipio básiko

   _grondbelasting = id.

   _grondbetekenis = nifikashon básiko, nifikashon original

   _grondbezit = propiedat di tereno.

   _grondbezitter = doño di tereno

   _gronden = [ww] basa, funda

   _grondgebied = teritorio

   _grondgedachte = idea básiko

   _grondig = [bnw] profundo; intensibo;[verandering] radikal. [bw] profundamente; intensibamente; radicalmente.

   _grondigheid = profundidat; intensibidat; radikalidat.

   _grondlegger = fundadó

   _grondoorzaak = kousa básiko

   _grondrecht = derecho konstitushonal

   _grondregel = prinsipio básiko

   _grondslag = fundamento, fundeshi, base

   _grondstof = materia prima

   _grondverf = primer [E.]

   _grondvesten = 1. [znw] fundamento, fundeshi. 2. [ww] funda

   _grondvlak = base

   _grondwet = konstitushon

   _grondwettelijk = konstitushonal

   _groot = grandi; [lang] haltu; [volwassen] adulto; groot licht [auto] - bright [E.]; 'n groot man - un gran hòmber. 'n grote man - un hòmber haltu. grote mensen - hende adulto. de Grote Oceaan - Oséano Pasífiko. in 't groot - na grandi.

   _grootboek = ledger [E.]

   _grootbrengen = kría; eduká.

   _Groot-Brittannië = gran Bretaña.

   _grootdoen = ple grandi; ple sabí

   _groothandel = komersio por mayor [S.]

   _groothandelaar = komersiante por mayor

   _grootheid = grandesa; magnitut; [persoon] big shot [E.]; [wisk.] kantidat.

   _grootheidswaan _grootheidswwanzin = megalomanía

   _grootje = wela. Maak dat je grootje wijs! - Bai gaña bo wela!

   _grootmoeder = wela; madushi, madú

   _grootmoedig = magnánimo; yen di bondat

   _grootmoedigheid = magnanimidat; gran bondat

   _grootouders = welanan

   _groots = grandioso

   _grootscheeps = na grandi

   _grootsheid = grandura; [trots] orguyo

   _grootspraak = bromamento

   _grootte = grandura; tamaño; [fig.] grandesa; [aardbeving e.d.] magnitut; [reikwijdte] enbergadura; [persoon] haltura; ter grootte van - na tamño di.

   _grootvader = wela; padushi, padú

   _gross = 1. id.; diesdos dosena. 2. masa, mayoría. het gross van de mensen - mayoría di hende.

   _grossier = comersiante por mayor

   _grossierderij = komersio por mayor

   _grot = gruta, kova

   _grotendeels = pa e parti mas grandi, pa su mayor parti;

   _grotesk = [bnw] grotesko, [bw] groteskamente

   _gruis = greis

   _gruizelementen = in: aan gruizelementen - na wèrki

   _grut = muchanan chikito

   _gruwel = horor, asko, [A.] debòr. Het was hem een gruwel - E kos a dun'é asko, [A.] E kos a dun'é debòr.

   _gruweldaad = atrosidat; akto hororoso

   _gruwelijk = hororoso

   _gruwen = rel

   _gruzelementen = zie gruzelmenten

   _gruzelmenten = wèrki. in gruzelmenten - na wèrki; in gruzelmenten vallen - plama na wèrki.

   _guirlandes = slinger [N.]

   _guit = mucha fregadó

   _guitig = fregadó

   _gul = generoso

   _gulden = [znw] [A.] florin; [C.] heldu. [bnw] di oro

   _gulhartig = generoso; franko; kordial

   _gulheid = generosidat; kordialidat; frankesa

   _gulp = [in broek] holpi; [bloed, water] bashamento

   _gulpen = basha, spùit

   _gulzig = [eten] golos, haragan; [hebzuchtig] kudisioso; haragan

   _gulzigaard = [eten] haragan golos; [hebzucht] kudisioso, haragan

   _gulzigheid = kudisia

   _gummi = ròber , rubber [E./N.]

   _gummistok = klòp

   _gunnen = konsedé. 't is je gegund. - Mi n' tin nada kontra./ Bo por wèl di hañ'é. Hij gunt hem 't licht in de ogen niet. - E no por want'é ni pintá. Hij gunt zich geen ogenblik rust. - E ta sigui te dal abou.

   _gunst = fabor. iemand een gunst bewijzen - hasi un fabor pa un hende. uit de gunst raken - pèrdè e bon relashon. ten gunste van - na fabor di

   _gunstig = faborabel(mente). bij gunstige omstandigheden - ora sirkumstansianan ta permití. hij was ons gunstig gezind - El a trata nos ku apresio. Hij staat gunstig bekend. - E tin bon reputashon.

   _gut = Mi mama dushi!

   _gutsen = basha

   _guur = áspero; krudo guur weer - tempo di fríu i biento desagradabel.

   _gymnasiaal = di gymnasium

   _gymnasiast = alumno di gymnasium

   _gymnasium = id.

   _gymnastiek = gimnástika; edukashon físiko

   _gynaecologie = ginekología

   _gynaecologisch = ginekológiko

   _gynaecoloog = ginekólogo; dòkter di hende-muhé.

   _haag = kurá di mata

   _haai = tribon. naar de haaien gaan - pèrdè kangreu ku saku ku tur.

   _haaibaai = machor

   _haak = hak; wèrchi; [vis-] ansué. aan de haak slaan [fig.] - piska [ook fig.]. 't Is niet in de haak. - E kos no ta pinta bon. Tussen twee haakjes - id.; by the way [E.]; a propósito [S.]

   _haaknaald = hangúa pa hak.

   _haaks = kuadrá.

   _haal = [aan touw e.d.] ranká; [streep] raská. aan de haal gaan - bula bai; baha na awa; baha na katuna.

   _haalbaar = alkansabel; realisabel.

   _haan = gai. Daar zal geen haan naar kraaien. - Ningun hende lo no haña sa nada di dje.

   _haantje = gai chikito. haantje de voorste - esun ku ta pusha tur otro.

   _haar = [bez.vnw] su. [pers.vnw] e, ele, [na: di, bou, na, riba] dje. [znw] kabei. sluik haar - kabei lizo; kabei bon. kroeshaar - kabei kring; kabei malu. blond haar - kabei 'i manteka. grijs haar - kabei blanko. de haren wassen - laba kabes. Met de handen in het haar zitten - Ta man na kabes. 't scheelde maar een haar of ik was gevallen. - M'a hera kai. Dat scheelde maar 'n haar! - M'a, b'a, el a hera! Hij had spijt als haren op z'n hoofd. - E a keda sumamente disgustá. Ze zitten elkaar doorlopend in het haar. - Tur ora nan ta pleita ku otro.

   _haard = hart. Eigen haard is goud waard. - No tin mihó lugá ku bo hogar.

   _haarfijn = fini manera un kabei. iets haarfijn uitleggen - splika un kos na plaka chikito, [C.] plaka chikí.

   _haarkloven = piki pieu.

   _haarkloverij = pikimento di pieu

   _haarpin = pench'i kabei

   _haarscherp = skèrpi-skèrpi

   _haarscheurtje = sker fini-fini.

   _haarspeld = pench'i kabei

   _haas = [A.] koneu. [C.] koneinchi. Mijn naam is haas. - Mi n' sa di nada.

   _haasje = [A.]koneu chikito, [C.] koneinchi chikí. Hij is 't haasje. - E no por nada mas.

   _haasje-over = weg'i lomba

   _haast = [bw] kasi. Ik kreeg haast 'n ongeluk. - M'a hera haña un aksidente. [znw] purá, ansia. er is haast bij. - E kos no por warda. haast maken - pura. Waarom zo'n haast? - Ki purá bo tin?

   _haasten = [ook: zich -] pura, hasi purá, hasi lihé. Ik laat me niet haasten! - Mi no ta laga nan ansiá mi.

   _haastig = purá; den purá. haastige spoed is zelden goed. - sòpi purá ta sali salu.

   _haat = odio; ira

   _haatdragend = in: haatdragend zijn - karga odio

   _habbekrats = kachi-kachi

   _habijt = kashaka

   _hachelijk = krítiko, prekario, peligroso.

   _hachje = in: bang zijn voor zijn hachje - tin miedo pa su bida.

   _had _hadden = tabatin

   _hagedis = [alg.] lagadishi [blauwe] blousana; [boomn-] waltaka, kododo, totèki; [muur[] pega-pega

   _hagel = yobida di eis

   _hagelen = yobe eis

   _hagelslag = id.

   _hagelsteen = piedra di eis

   _hagelwit = blanko-blanko

   _hak = hilchi. van de hak op de tak springen - salta di un kos pa otro. iemand 'n hak zetten - duna un hende mal trato.

   _hakbijl = hacha.

   _haken = hak

   _hakkelen = pega

   _hakken = kap. Waar gehakt wordt vallen spaanders. - Unda ta skaf, krelchi ta kai.

   _hal = entrada, lugá di entrada; sala

   _halen = buska; [v. punten e.d.] saka; [aan de kant doen] hala; [bereiken) alkansá. 'n kam door het haar halen - peiña kabei un rato. 'n diploma halen - saka un diploma. laten halen - manda buska. de politie erbij halen - yama polis. door elkaar halen - bruha. Hij haalt het niet. [ziekte] - E no ta bai rekuperá; e no ta bai biba. de auto kon de helling niet halen. - e outo no por a logra e subida. Dat haalt niet bij wat mij overkwam. - Bo no por kompará esei ku loke a pasa ku mi. geld van de bank halen - kita plaka fò'i banko. Waar haal je 't vandaan! - Di unda b'a saka esei?

   _half = mei; mitar. half één - [A.] diesdos or' i mei. [C.] mitar di un. vijf vóór half twee - 25 pasá di un. vijf over half twee - 25 pa dos. omstreeks half mei - banda di mitar di luna di mei. 'n half sneetje brood - mei snech'i pan. 'n half pond - mei libra. half werk doen - laga trabou na mitar. - mitar palabra ta basta p'e. Je begrijpt niet half wat het wil zeggen - Bo no ta komprondé ni un tiki di loke e ke men. Ik heb 't maar half verstaan. - M'a tende mitar so. Ze is er half en half van op de hoogte. - E ta mas of menos na haltura.

   _halfbloed = di sanguer miksto.

   _halfbroer = mitar ruman(-hòmber)

   _halfdonker = [znw] semiskuridat; [bnw] semiskur

   _halfdood = mitar morto. iemand half doodslaan - dal un hende kasi mata.

   _halfgeleider = semikonduktor

   _halfjaar = mei aña

   _halfjaarlijks = kada mei aña.

   _halfslachtig = in: halfslachtige maatregelen - medidanan sin base serio; medidanan indisidido.

   _halfstok = halfstèngel {stomme e}; halfstòk; na mitar palo

   _hallucinatie = halusinashon

   _hallucineren = halusiná

   _hals = nèk, garganta. 'n onnozele hals - un chambon. zich moeilijkheden op de hals halen. - buska problema. hals over kop - den ppurá; di un momento pa otro.

   _halsband = [v. hond] banchi

   _halsbrekend = in: halsbrekende toeren uithalen - hasi esfuersonan sumamente peligroso.

   _halsketting = koyar

   _halssnoer = koyar

   _halsstarrig = obstiná

   _halsstarrigheid = aktitut obstiná

   _halt = Para! Stòp! halt maken - para.

   _halte = parada

   _halveren = parti na mitar; dividí na dos

   _halverwege = na mitar kaminda

   _ham = id.

   _hamer = martíu. onder de hamer brengen/komen - bende na findishi.

   _hameren = martiyá. Hij bleef er op hameren - el a sigui primi/pusha e asunto.

   _hamsteren = kumpra hopi pa miedo di skarsedat

   _hand = man hand in hand - man tení. Handen af van mijn spullen. - No mishi ku mi kosnan. Handen thuis! - No mishi (ku mi, kuné)! aan de hand zijn = pasa. de hand aan de ploeg! - man na obra! de handen in onschuld wassen - laba man. Ik had er mijn handen aan vol. - Mi tábata ful okupá kuné. Ze moeten er de hand aan houden. - Nan tin ku manten'é. iemand de hand boven het hoofd houden - protehá un hende; respaldá un hende. Hij heeft handenvol geld - E tin plaka na granel. Vele handen maken het werk licht. - Un man ta laba otro, dos ta laba kara. Daar draai ik mijn hand niet voor om. - Esei ta chicken-feed pa mi. De handen uit de mouwen steken - pone man na obra. Hij stak geen hand uit om mij te helpen. - E no a hasi nada pa yudá mi. Hij is aan handen en voeten gebonden. - E ta man mará. Ik heb hem een suggestie aan de hand gedaan. - M'a dun''e un sugerensia. Hij had de zaak goed in de hand. - E tabatin e kos bon bou kontrol. iets met hand en tand verdedigen - defendé un kos ku tur fòrsa. met de handen over elkaar - man krusá. met de hand geschreven - skirbí na man. niets om handen hebben - no tin nada pa hasi. iemand onder handen nemen. - stret un hende. iemand op handen dragen - admirá un hende. op handen en voeten - ku man i ku pía. hand over hand toenemen - bira día pa día mas pio. ter hand stellen - entregá na. van de hand doen - pasa pa otro; bende. vlot van de hand gaan - bai manera pan kayente. van de hand wijzen - nenga; rechasá. van hoger hand - di ariba. Dat ligt voor de hand. - Esei ta papia pa su mes. hand en spandiensten bewijzen - duna tur klasa di yudansa.

   _handarbeider = peon; obrero.

   _handbagage = ekipahe di man

   _handbereik = in: binnen handbereik - na man

   _handbeweging = gesto; moveshon di man.

   _handboeien = bui

   _handboek = manual

   _handdoek = sèrbètè

   _handdruk = man

   _handel = komersio, negoshi. handel en wandel - kondukta. niet in de handel - no disponibel. handel drijven - hasi negoshi.

   _handelaar = komersiante, negoshante

   _handelen = aktua; [handel drijven] hasi negoshi. handelen in - hasi negoshi di. handelen over - trata di.

   _handeling = akto; akshon.

   _handels- = komersial

   _handelswijze = manera di negoshá, manera di hiba negoshi

   _handelwijze = manera di aktua, prosedimento

   _handenarbeid = obra di man

   _handgemeen = bringamento; bringamento ku man so.

   _handgreep = man; palanka

   _handhaven = mantené;

   _handig = handy [e.]; (ku) tin bon man (in = pa). Dat heeft hij handig gedaan. - El a hasi un bon trabou.

   _handigheid = habilidat

   _handje = man. 'n handje helpen -duna un man. Zeg maar dag met 't handje! - Bo por wèl 'i lubidá!

   _handlanger = kómplise; kompinchi, konflochi.

   _handle = palanka

   _handleiding = manual

   _handomdraai = in: In 'n handomdraai - den un fregá di wowo.

   _handreiking = asistensia

   _handrem = brek di man

   _handschoen = id.

   _handschrift = manuskrito; man

   _handtas _handtasje = tas

   _handtastelijk = agresibo

   _handtastelijkheid = agresibidat. Ze kwamen tot handtastelijkheden - Nan a dal otro.

   _handtekening = firma. 'n handtekening zetten - firma.

   _handvaardigheid = habilidat manual; obra di man.

   _handvat = man

   _handvest = charter [E.]

   _handvol = man yen

   _handwerk = trabou di man; obra di man; trabou di hangúa.

   _handwerken = hasi trabou di hangúa.

   _handzaam = fásil (pa uza); hábil; kómodo

   _hanebalk = biga di dak.

   _hanengekraai = gritamento di gai.

   _hanenpoot = pía di gai; [schrift] man ilegibel

   _hang = [verlangen] anhelo [naar = pa]

   _hangar = id.

   _hangen = kolga. Er is weinig van blijven hangen. - Nan a lubidá kasi tur kos. op straat rondhangen - kana ferfelá (hende) riba kaya. op hangen en vallen - kayu no kayu.

   _hangend = pendiente. De zaak is nog hangend - E asunto ta pendiente ainda.

   _hanger = [kleding] hanger [N.], percha [S.]

   _hangerig = sin smak, sin gana pa hasi nada.

   _hangkast = kashi pa kolga paña

   _hangmat = hamaka

   _hangslot = kandal

   _hanig = fuyero. hanig doen/zijn - kòrta saya.

   _hansworst = lolo, lolo di awa; payaso

   _hanteerbaar = manehabel. makkelijk hanteerbaar - fásil pa manehá.

   _hanteren = manehá; operá; empleá. moeilijk te hanteren - difísil pa manehá, pa operá, pa uza.

   _hap = boka (di kuminda); mordí.

   _haperen = [sprekend] pega; [apparaat] traha malu, funshoná malu. zonder haperen - sin problema.

   _hapering = [sprekend] pegamento; [apparaat] mal funshonamento.

   _hapje = in: 'n hapje eten - un kò'i kome. 'n lekker hapje - un kò'i dushi.

   _happen = mòrde, tuma un boka (di kuminda). Hij hapte niet. - E no a tam' aden; e no a kai den e trampa.

   _happig = in: happig zijn op - ta loko pa.

   _hard = duru [ook fig.]; [maatregelen e.d.] pisá. Ik denk er hard over om... - Mi tin hopi gana di/pa ... Het ging hard tegen hard. - Nan a baha pisá riba otro.

   _hardboard = karton

   _harden = bira duru. Het lawaai was niet te harden. - e boroto t'bata insoportabel.

   _hardhandig = ku man duru, violento, ku violensia

   _hardheid = duresa

   _hardhoofdig = kabesura , terko

   _hardhorend = sordo

   _hardhorig = hopi sordo

   _hardleers = no ke siña.

   _hard lopen = kòre

   _hardloper = koredó

   _hardnekkig = obstiná, terko

   _hardnekkigheid = terkedat, aktitut obstiná

   _hardop = na bòs haltu

   _hardvochtig = sin duele, sin kompashon, sin miserikordia

   _hardvochtigheid = aktitut sin duele, sin kompashon, sin miserikordia

   _harem = id.

   _harerzijds = di su banda, di su parti

   _harig = ku hopi kabei

   _haring = id.; haring in 't zuur - pekelé. gerookte haring - boglu.

   _hark = haladó. zo stijf als een hark - steif-steif.

   _harken = hala (foya, piedra, etc.)

   _harlekijn = payaso [ook fig.]

   _harmonica = simfonía. [mond-] simfonía di man.

   _harmonie = harmonía

   _harmonika = simfonía. [mond-] simfonía di man.

   _harmonisch = harmóniko

   _harnas = id., harnés [S.]. iemand tegen zich in het harnas jagen - antagonisá un hende; pone un hende rabia.

   _harp = harpa

   _harpoen = harpun

   _hars = leim (ku ta sali fò'i mata)

   _hart = kurason. Daar heeft hij het hart niet toe. - E no tin e kurashi pa hasi'é. Heb 't hart niet om ... - No tribi ... Hij heeft het hart op de rechte plaats. - E tin bon kurason. iemand een kwaad hart toedragen - karga un hende na pecho. Hij kon zijn hart eraan ophalen. - Gosa, e por a gosa di dje. 't gaat me aan het hart. - Mi tin duele di dje. in hart en nieren - ku alma i kurpa. met hart en ziel - ku alma i kurpa. Hij is een man naar mijn hart - Mi tin mashá apresio p'e. van ganser harte - ku mil amor. iets ter harte nemen - hasi bon kaso di un kos. Zeg maar wat je op 't hart hebt. - Bisa numa loke bo ke bisa. Ik kon 't niet over mijn hart krijgen om het te doen. - Mi no por a duna mi mes e kurashi pa hasi'é. met heel mijn hart - ku henter mi kurason. Het moet mij van het hart dat ... - Mi tin ku admití ku ...; mi tin ku konfesá ku ... dat was een pak van mijn hart - esei tábata un alivio grandi.

   _hart- = di kurason, kardíako

   _hartedief = amor, dushi, tuku

   _hartelijk = [bnw] kordial, kariñoso. [bw] kordialmente. met hartelijke groeten - ku un saludo kordial. kariñosamente

   _hartelijkheid = kordialidat, kariño

   _hartelust = in: naar hartelust - kontento di alma i kurpa

   _harten = [kaartspel] hearts [e.]

   _hart- en vaatziekten = malesanan cardiovascular [S.]

   _hartgrondig = di henter kurason

   _hartig = [zout] salu. [fors] fuèrte. 'n hartig woordje met iemand wisselen - papia franko ku un hende.

   _hartkloppingen = batimento di kurason

   _hartroerend = emoshonante

   _hartslag = batimento di kurason

   _hartspecialist = kardiólogo

   _hartstikke = in: hartstikke dood - morto-morto. hartstikke gek - loko-loko. hartstikke goed - bon-bon; chebere. hartstikke leuk - chebere; berans.

   _hartstocht = pashon

   _hartstochtelijk = pashonante; yen di pashon, ku pashon

   _hartverheffend = eksaltante

   _hartverlamming = fayo di kurason

   _hartveroverend = emoshonante; pashonante

   _hartverscheurend = emoshonante

   _hartverwarmend = gratifikante

   _hartzeer = doló di kurason

   _hasj = hashis

   _haspel = ril

   _hatelijk = malisioso; odioso; ofensibo, insultante, ku odio

   _hatelijkheid = malisia; ofensa; insulto

   _haten = odia

   _have = in: levende have - bestianan (doméstiko). have en goed kwijtraken - pèrdè tur su pertenensianan; pèrdè kangreu ku saku ku tur.

   _haveloos = deskaí

   _haven = haf; [haventerrein] waf. [fig.] refugio. een haven binnenlopen - drenta haf.

   _haven- = portuario

   _havenarbeider = trahadó di waf, trahadó portuario

   _havenen = daña (zie: gehavend)

   _haventerrein = waf

   _haver = id., oats [E.]. iemand/iets van haver tot gort kennen - konosé un hende/un kos di ariba te abou.

   _haverklap = in: om de haverklap - kada rato

   _havermout = papakuaker {stomme e}Quaker oats [E.]. havermoutse pap - papa kuaker.

   _hazenpad = in: het hazenpad kiezen - baha na katuna, baha na awa.

   _hebbelijkheid = mala maña

   _hebben = [ww] tin, tini [zonder: ta]; [v.t.: tabatin]. Ik heb 't! - M'a hañ'é! Dat hebben we weer gehad! - Esei ta tra'i lomba, por fin! Hier heb je je geld. - Ata bo plaka. Ik wil niet hebben dat je dat doet. - Mi no ke bo hasi esei. Dat gedoe kan ik niet hebben. - Mi no por ku e kosnan ei. Ik kan niet hebben dat je zoiets doet. - Mi no por wanta ku bo hasi kosnan asina. Jij bent de man die ik moet hebben. - Abo ta e persona ku mi mester. Ze moeten hem altijd hebben. - Nan semper tin algo kuné. Wat moet U hebben? - Kiko mener, señora, yùfrou mester? Ik moet niets van hem/ervan hebben. - Mi no ke nada di hasi kuné. Van dat soort grappen moet ik niets hebben. - Mi no por wanta chansanan asina. Daar heb ik niets aan. - Esei no ta yudá mi na nada. Hebben is hebben, krijgen is de kunst. - Loke bo tin ta bal mas ku loke bo por haña. Je weet nooit wat je aan hem hebt. - Bo no sa nunka kiko e ta bai hasi. Hij heefft 't aan het hart. - E ta sufri di un fayo di kurason. 't hebben over - papia di. Nu we 't er toch over hebben, ... - Awó ku nos ta papia di dje tòg, ... Hij heeft iets van zijn vader. - E ta parse su tata un tiki. Ze maken 'n kabaal van heb ik jou daar. - Nan ta hasi un boroto inkreíbel. [znw] heel zijn hebben en houden - tur loke e (taba)tin.

   _hebberig = kudisioso

   _hebzucht = kudisia

   _hebzuchtig = kudisioso

   _hecht = firme; sólido; fuèrte. 'n hechte band - un laso firme.

   _hechten = [vastmaken] mara; fiha. [wond] kose. Ik hecht er geen waarde aan. - Mi no ta dun'é balor.

   _hechtenis = detenshon. in hechtenis nemen - detené.

   _hectare = bender

   _hectogram = hektograma

   _hectometer = hektómetro

   _heden = awe. tot op heden - te día di awe. heden ten dage - awendía; e díanan akí. het heden - e tempo presente.

   _hedenavond = awe nochi

   _hedenmiddag = awe tardi

   _hedenmorgen = awe maínta

   _hedenochtend = awe maínta; awe mardugá.

   _heel = [bnw] [onverdeeld] henté, henter. heel de/het - henter. 'n hele tijd - hopi tempo. de hele tijd - henter ora. het hele jaar lang - henter aña; e aña henté. 'n hele dame - un dama di bèrdè mes. [bw] mashá, hopi. heel veel - mashá hopi. heel goed - mashá bon; hopi bon. heel lang geleden - hopi tempo pasá. 't kan heel wel waar zijn. - Por ta bèrdat mashá bon.

   _heelal = universo

   _heelhuids = henté; sin herida; sin daño

   _heelkunde = medisina

   _heen = in: hij ging heen. - el a bai. Waar ga je heen? - Unda bo ta bai? We zijn door onze voorraad heen. - Nos stòk a kaba. Waar moet dat heen? - Pa unda awó? heen en terug - ida y vuelta [S.]. heen en weer - bai i bin.

   _heengaan = [fig] bai sosegá

   _heenkomen = [ww] skapa, logra skapa; [znw] in: 'n goed heenkomen zoeken - buska un manera/modo di skapa

   _heenlopen = kana bai. Loop heen! No bisá mi!/Bai gaña bo madrina! Hij laat iedereen over zich heenlopen. - E ta laga tur hende hasi loke nan ke.

   _heenstappen = in: er over heenstappen - pasa riba dje. [fig.] no hasi muchu kaso.

   _heenweg = in: op de heenweg - na kaminda p'aya.

   _heenzetten = in: zich ergens over heenzetten - aseptá un kos (pasobra no tin manera pa kambi'é).

   _heer = mener, señor, shon, kabayero. Onze-Lieve-Heer - Nos Señor (Hesukristo). dames en heren! - dama i kabayeronan! de heer des huizes - e doño di kas. de dag des Heren - e día di Señor. jonge heer - yonkuman. heer en meester zijn - ta doño i Señor.

   _heerlijk = [lekker] delisioso , dushi. [verheerlijkt] glorioso. Dat zou heerlijk zijn. - Esei lo tábata fantástiko.

   _heerlijkheid = gloria

   _heerschap = shon

   _heerschappij = dominio; soberanía; poder

   _heersen = [bewindvoeren] reina; manda; goberná. [ziekte, wind e.d.] anda; prevalesé. er heerste een doodse stilte - tábata reina un silensio di morto.

   _heerser = soberano; [vorst] monarka.

   _heerszucht = afan di poder

   _heerszuchtig = ambishon pa manda

   _heertje = in: weer 't heertje zijn - ta un shon trobe.

   _hees = hers. zich hees schreeuwen. - grita te keda hers.

   _heet = kayente [ook fig.]. heet van de naald - stretawé.

   _heetgebakerd = (ku) ta rabia lihé

   _heethoofd = hende ku ta rabia tur ora

   _hefboom = palanka

   _heffen = [optillen] hisa; [belasting e.d.] imponé.

   _heffing = impuesto

   _heft = man. het heft in handen nemen - tuma mando.

   _heftig = [bnw] violento; fuerte; enérgiko; ku violensia, ku fòrsa, ku ferbor. [bw] violentamente; fuèrtemente; enérgikamente.

   _heftigheid = violensia

   _heg = kurá di mata. heg noch steg weten - no sa ni unda ta pariba ni pabou.

   _hegemonie = hegemonía

   _heibel = diskordia, pleito; borchincha

   _heiden = pagano

   _heidens = pagano

   _heien = bati palo den tera

   _heiig = id.; wazu

   _heikel = kontroversial

   _heil = salbashon. hij zag er geen heel in. - E no a mira bentaha den dje.

   _Heiland = Salbadó, salbador

   _heildronk = toast [E.]; brinda.

   _heilig = santo; sagrado . de heilige maagd - labírgen. de Heilige Vader - Santo Papa. heilig verklaring - kanonisashon. heilig verklaren - kanonisá. De heilige Franciscus - San Francisco. De Heilige Schrift - Santa Skritura. heilige oorlog - guera sagrado. het Heilige Land - Tera Santo. ergens heilig van overtuigd zijn - tin e konbikshon firme.

   _heiligdom = santuario

   _heilige = santo

   _heiligen = santifiká

   _heiligheid = santidat. Zijne Heiligheid - Su Santidat.

   _heiligschennis = sakrilegio

   _heilloos = mashá malu; fatal

   _heilwens = felisitashon

   _heilzaam = salú, saludabel, sano

   _heimelijk = [bnw] sekreto; bou man. [bw] sekretamente, den sekreto.

   _heimwee = id., nostalgia [S.]

   _heisa = gedum, herekeke

   _hek = kurá; porta (di kurá)

   _hekel = in: 'n hekel hebben aan iemand - no por wanta un hende

   _hekelen = kritiká; satirisá

   _hekkensluiter = esun ku ta bin último

   _heks = bruha

   _heksen = in: Ik kan niet heksen. - Mi no sa hasi magia.

   _heksenketel = pandemonio

   _heksentoer = trabou di fierno

   _hekserij = bruha

   _hel = [znw] fierno, hèl. Loop naar de hel! - Bai muri leu! [bnw] kla; bibo.

   _helaas = lástimamente, desafortunadamente

   _held = héroe

   _helden- = heróiko, di héroe

   _heldendicht = poesía épiko

   _heldenmoed = heroísmo

   _helder = kla. heldere maan - luna kla.

   _helderheid = klaridat [ook fig.]

   _helderziend = klarovidente

   _helderziende = klarovidente

   _heldhaftig = [bnw] heróiko. [bw] heróikamente

   _heldhaftigheid = heroísmo

   _heldin = héroe (femenino); hende-muhé heróiko

   _heleboel = kantidat, monton, halá. 'n heleboel mensen - un kantidat di hende. 'n heleboel rotzooi - un kantidat di porkería. Ze hebben 'n heleboel mooie dingen - Nan tin yen di kos bunita.

   _helemaal = [bw] henteramente, kompletamente, ful, èt l, mes. helemaal bovenaan - ful na haltu. Helemaal niet! - Absolutamente ku no! 't is helemaal niet goed. - No ta bon di ningun modo. 't is niet helemaal goed. - No ta kompletamente bon. 't Was helemaal niet verkeerd. - No tábata malu èt l. 't Was niet helemaal verkeerd. - No tábata ful malu. 't Kwam helemaal niet in mij op. - Mi no a korda ni un rato. Je mag daar helemaal niet inhalen. - Bo no mag pasa otro aya mes.

   _helen = 1. [gestolen waar] kumpra kos hortá. 2. [genezen] kura

   _heler = kumpradó di kos hortá

   _helft = mitar. op de helft - na mitar. voor de helft vol - mitar yen.

   _heling = kumpramento di kos hortá

   _hellen = inkliná; [omlaag] baha; [omhoog] subi

   _helleveeg = mal muhé.

   _helling = inklinashon; [omlaag] bahada; [omhoog] subida. De hele zaak moet op de helling. - mester revisá henter e asunto.

   _helm = id., kaska

   _helpen = yuda, asistí; sirbi. Help! - Ouksilio! Ik kan je er wel aan helpen. - Mi por hañ'é pa bo. Hij is niet meer te helpen. - No tin yudansa p'e mas.

   _helper = yudadó , asistente

   _helpster = yudadó, asistente.

   _hels = di fierno; infernal. 'n hels kabaal - un boroto di otro mundo. iemand hels maken - hasi un hende pèrdè sintí. Hij werd hels. - El a pèrdè sintí.

   _hem = e, é, ele, [na: bou, den, di, na, riba] dje.

   _hemd = [onderhemd] flanel; [overhemd] kamisa; [T-shirt] flanel. in z'n hemd staan - pone su mes kara na bergüensa. Het hemd is nader dan de rok. - Karson ta promé ku kamisa.

   _hemdsmouw = manga di kamisa

   _hemel = shelo. Goeie hemel! - Mi Dios! mijn hemel! - holó! mi mama dushi! De hemel zij dank! - Danki Dios! Gracias [S.] na Dios. aan de hemel - na shelo. in de hemel - den shelo. in de hemel komen - bai shelo. in 's hemels naam - Pa amor di Dios.

   _hemels = selestial

   _hemelsbreed = in: 'n hemelsbreed verschil - un mundu di diferensia.

   _hemeltergend = flagrante

   _hemeltje = in: Hemeltje lief! - Mi mama dushi!

   _hemelvaart = asunshon, asenshon. 's heren hemelvaart - kuarenta día.

   _hemelvaartsdag = kuarenta día; asunshon, asenshon

   _hen = [pers.vnw] nan. [znw] (kip) galiña

   _hendel = palanka

   _hengel = [A.] rod [E.]; [C.] hèn gel {stomme e}

   _hengelen = tira liña (pa piska)

   _hengsel = man; hak; skarnir.

   _hengst = potro, kabai

   _hennep = kanabis

   _her = in: her en der - akí aya. van eeuwen her - for di siglonan pasá. van oudsher - for di temponan antikuá.

   _her- = re-

   _herademen = bolbe hala rosea [ook fig.]

   _herbebossen = reforestá

   _herbebossing = reforestamento

   _herbenoemen = bolbe nombra

   _herberekenen = rekalkulá

   _herberekening = rekalkulashon

   _herberg = posada

   _herbergen = alohá, duna alohamento; albergá [fig.]; duna refugio.

   _herbergier = doño di posada

   _herbewapenen = rearmá

   _herbewapening = rearmamento

   _herboren = [A.] renasí, [C.] renasé

   _herdenken = konmemorá; rekordá

   _herdenking = konmemorashon

   _herder = wardadó. de goede herder - e bon wardadó. parochie herder - pastor di parokia.

   _herderlijk = pastoral

   _herdruk = reimprenta

   _herdrukken = reimprimí.

   _herenigen = reunifiká

   _hereniging = reunifikashon

   _herenkleding = paña di hende-hòmber

   _herfst = id., otoño [s.]

   _hergebruik = reuzo; resiklahe

   _hergebruiken = reuzá; resiklá

   _herhaaldelijk = ripitidamente; kada bes di nobo

   _herhalen = ripití

   _herhaling = ripitishon

   _herindelen = repartí, bolbe repartí

   _herindeling = repartishon

   _herinneren = korda, rekordá. Ik herinner 't me niet. - Mi no ta korda.

   _herinnering = [door iemand anders] rekordatorio; [eigen] memoria; [aandenken] rekuerdo. ter herinnering aan - den memoria di.

   _herinvoeren = reintrodusí

   _herinvoering = reintrodukshon

   _herkenbaar = (ku) por wòrdo rekonosí; identifikabel

   _herkennen = rekonosé

   _herkenning = rekonosemento

   _herkiesbaar = reeligibel

   _herkiezen = reeligí

   _herkomst = desendensia; orígen

   _herkrijgen = rekuperá

   _herleiden = redusí; konbertí; deribá

   _herleiding = redukshon; derivashon deribashon

   _hermetisch = [bnw] hermétiko; [bw] hermétikamente

   _hernia = id.

   _hernieuwen = renová

   _hernieuwing = renovashon

   _heropenen = bolbe habri

   _heropening = reapertura

   _heropvoeden = reeduká

   _heropvoeding = reedukashon

   _heroveren = rekonkistá

   _herovering = rekonkista

   _heroverwegen = rekonsiderá

   _heroverweging = rekonsiderashon

   _herrie = [lawaai] beheit, boroto, [ordeverstoring] bombòshi; desordu, borchincha. herrie schoppen - kousa desordu, borchincha.

   _herrieschopper = hasidó di desordu, di borchincha

   _herrijzen = lanta bèk, bolbe lanta; [uit de dood] resusitá

   _herrijzenis = resurekshon

   _herroepen = reboká

   _herscheppen = rekreá; transformá

   _herscholen = reeduká

   _herscholing = reedukashon

   _hersenbloeding = derame serebral; sangramento serebral

   _hersenen = [orgaan] seso, selebro; serebro [s.]. [verstand] kabes; tino. Hij heeft hersenen. - E tin bon kabes.

   _hersens = zie: hersenen

   _hersenschim = fantasma

   _herstel = [ziekte, economie e.d.] rekuperashon ; [reparatie] reparashon, drechamento; [in oude staat] restourashon

   _herstelbaar = rekuperabel; reparabel; restourabel; kurabel.

   _herstellen = [v. ziekte e.d.] rekuperá; kura. [repareren] drecha, repará; koregí; remediá; [in oude staat] restourá.

   _herstructureren = restrukturá

   _herstructurering = restrukturashon

   _hert = biná

   _hertog = duque [S.]

   _hertrouwen = bolbe kasa, kasa di nobo

   _hervatten = reanudá

   _hervatting = reanudashon

   _herverdelen = (bolbe) repartí

   _herverdeling = repartishon

   _hervormd = reformá; protestante

   _hervormen = reformá

   _hervorming = refòrmashon

   _herzien = repasá, revisá; rekonsiderá

   _herziening = revishon; rekonsiderashon

   _het = [ldw] e. [vnw] e, é, ele. Ben jij het, Piet? - T'abo, Pedro? Ik ben het. - T'ami. Het is je van het! - Ta perfekto.

   _heten = yama. Hoe heet je? [tot kinderen] - Kon yamá bo? [tot volwassenen] Kon bo ta yama? Hoe heet U? - Kon mener/yùfrou/señora su nomber ta? Hoe heet dat? - Kon yam'é? Hoe heet 't ook weer? - Kon yam'é trobe? Hij heet naar zijn vader. - E tin nomber di su tata.

   _heterdaad = in: iemand op heterdaad betrappen - kohe un hende den e akto.

   _heterogeen = heterogenio

   _hetgeen = loke

   _hetzelfde = meskos; mesun

   _hetzij = sea... hetzij ... hetzij ... - sea ... of ...

   _heugen = korda.

   _heugenis = in: sinds mensen heugenis - asina leu ku hende por korda.

   _heuglijk = plasentero, alegre.

   _heup = hep. Hij heeft 't op z'n heupen. - Su beis a daña.

   _heupwiegen = yanga, kana yanga; [B.] wapa

   _heus = [bnw] berdadero; [bw] berdaderamente; di bèrdè. Heus? - bèrdat?

   _heuvel = sero. [verkeers-] drempi

   _hevig = violento; pisá; intenso; vehemente.

   _hevigheid = violensia; intensidat

   _hiel = hilchi. de hielen lichten - baha na awa, na katuna. De politie zit hem op de hielen - polis ta tra'i dje.

   _hielenlikker = lembechi

   _hier = akí. hier in de buurt - akinan; akí banda. hier en daar - akí aya.

   _hierachter, -beneden, -boven, -in, -na, -naast, -onder, -op = akí tras; akí bou; akí riba; akí den; akí tras; banda di akí; akí bou; akí riba.

   _hierbij = aki serka; ku esaki, mediante esaki. hierheen = akí; e kaminda akí; bin akí.

   _hierom = pa e motibo akí

   _hierover = tokante di esaki

   _hij = e

   _hijgen = ansha

   _hijsen = hisa

   _hijskraan = grúa

   _hik = hik

   _hilariteit = hilaridat

   _hinde = biná

   _hinder = strobamento; impedimento; obstákulo

   _hinderen = stroba; obstakulisá; impedí; hendru [fig.]. Dat hindert mij. - ta hendru mi. Dat hindert niet. - No ta nada.

   _hinderlaag = trampa

   _hinderlijk = fastioso

   _hindernis = obstákulo; impedimento

   _hinderpaal = obstákulo; impedimento

   _hindoe = hindú

   _hinken = kana manká. op twee gedachten hinken - duda mei-mei di dos opinionnan.

   _hinniken = grita

   _historie = historia

   _historisch = históriko

   _hitsig = ruín

   _hitte = kalor pisá. wat 'n hitte! - Es ta kalor!

   _ho = in: Ho, ho! - stòp! Ho maar! - lubidá!

   _hobbel = obstákulo

   _hobbelen = zoya

   _hoe = kon . Hoe dat zo? - di kon? hoe gaat 't? - kon ta bai? Hoe meer hoe beter - kuantu mas, tantu mihó. hoe 't ook zij - Kon ku ta. Hoe dan ook - kon ku bai bini. Ik wil weten hoe of wat. - Mi ke sa kiko ta kiko. hoe laat is 't? - kuant' or' tin? om hoe laat...? - kuant' or...?

   _hoed = sombré. iets om je hoed voor af te zetten! - un kos di kita sombré! van de hoed en de rand weten - sa kiko ta kiko; sa kiko tin di kome i bebe.

   _hoede = kuido; guía. iemand onder zijn hoede nemen - tuma un hende bou di su guía. op zijn hoede zijn - ta prepará.

   _hoeden = warda bestianan

   _hoef = sapato

   _hoefijzer = sapato di kabai

   _hoegenaamd = in: hoegenaamd niet - di ningun manera. hoegenaamd niets - nada mes.

   _hoek = [in vertrek] huki; [v. straat e.d.] skina. [meetkunde] ángulo. op de hoek van de straat - na skina di kaya.

   _hoekje = huki chikito. 't hoekje omgaan [fig.] - pasa pa otro bida.

   _hoen = galiña

   _hoenderhok = kurá di galiña.

   _hoer = puta

   _hoereren = putia

   _hoes = tapa, kobertura

   _hoest = tos; tosamento

   _hoestbui = ataka di tos

   _hoestdrank = remedi kontra tosamento

   _hoesten = tosa

   _hoeve = kunuku

   _hoeveel = kuanto, kuantu. Hoeveel is 't? - Kuanto ta? Hoeveel ze ook van hem hield, ... - Kuanto ku e tábata stim'é, ...

   _hoeveelheid = kantidat

   _hoeveelste = in: De hoeveelste is 't vandaag? - Ki fecha awe ta?

   _hoeven = tin nodi, tin mester.

   _hoewel = maske, ounke

   _hoezo = dikon

   _hof = korte. hof van justitie - korte di hustisia. 'T HOF MAKEN - BASIL . 'n meisje 't hof maken - duna un mucha-muhé un basilon.

   _hoffelijk = kortes

   _hoffelijkheid = kortesía

   _hoger = mas haltu

   _hogerop = mas haltu

   _hok = hòki; kuarto

   _hokje = hòki chikito; [op formulier] kuadra

   _hokken = biba huntu (sin kasa)

   _hol = 1. [znw] holchi, burako. iemand het hoofd op hol brengen - susha un hende su kabes. z'n hoofd is op hol geslagen - su kabes a susha. 2. [bnw] bashí (paden)

   _holderdebolder = in: Hij is helemaal holderdebolder. - E ta di remata; Su kabes a tòka.

   _hollander = [A.] hulandes; [C.] ulandes

   _hollands = [A.] hulandes; [C.] ulandes

   _hollen = kòre

   _holte = kavidat; burako; apertura

   _hommeles = in: 't is hommeles met ze - nan tin pleito ku otro.

   _homo = homoseksual

   _homogeen = homogéniko

   _homogeniteit = homogenidat

   _homosexualiteit = homoseksualidat

   _homosexueel = homoseksual

   _homp = pida diki

   _hond = kachó. Blaffende honden bijten niet. - Kachó ku ta ladra no ta mòrde. Hij is daar de gebeten hond. - E no por hasi nada bon aya. rode hond - sarampi aleman

   _hondenhok = ka'i kachó.

   _honderd = shen; honderduit praten - no stòp di papia. Alles loopt in het honderd. - Tur kos ta bai malu; tur kos ta bruhá. alles in het honderd laten lopen - bruha tur kos.

   _honderden = sentenarnan

   _honderdjarig = shen aña bieu. honderdjarig bestaan - centenario [S.].

   _honderdtal = sentenar

   _honderdvoudig = shen biaha, shen bes

   _hondsdolheid = rábies

   _honen = hasi mofa; insultá; ofendé

   _honger = hamber

   _hongerdood = mòrto di hamber

   _hongeren = in: hongeren naar - ta hambrá pa

   _hongerig = tin hamber; hambrá

   _hongersnood = emergensia di hamber; skarsedat total di kuminda; no tin nada di kome

   _hongerstaking = welga di hamber

   _honing = honi, miel [S.]

   _honk = kas; [bij honkbal] home [E.]. Als de kat van honk is, dansen de muizen op tafel. - Ora pushi no t'ei, ratonnan ta balia.

   _honkbal = base-ball

   _honkvast = kasero

   _honorarium = honorario

   _honoreren = paga; remunerá

   _hoofd = kabes; [v. school, dienst, familie] kabesante; [brief-] kabes. aan het hoofd staan - enkabesá. het hoofd bieden aan - enfrentá. z'n hoofd kwijtraken - pèrdè kabes. z'n hoofd stoten - dal su kabes [ook fig.]. z'n hoofd breken over - kibra kabes tokante di. hij is niet goed bij zijn hoofd. - su kabes n'ta bon; su kabes a tòka. 't is me door het hoofd gegaan - m'a lubidá. zich iets in het hoofd halen - hinka un kos den su kabes. dat heb ik over het hoofd gezien - Mi no a pensa di esei; mi no a korda esei. iets uit het hoofd zetten - saka un kos fò'i kabes. iemand voor het hoofd stoten - ofendé un hende. uit het hoofd leren - siña fò'i kabes. uit hoofde van - a base di.

   _hoofd- = di kabes; prinsipal

   _hoofdbrekens = kibramento di kabes

   _hoofdcommissaris = )h)alto komisario

   _hoofddoek = paña pa tapa kabes

   _hoofdeinde = kabes

   _hoofdelijk = pa kabes, pa persona. hoofdelijk aansprakelijk - personalmente responsabel

   _hoofdkussen = kusinchi

   _hoofdletter = kapital

   _hoofdman = kabesante, líder

   _hoofdprijs = promé premio

   _hoofdrekenen = kalkulashon fò'i kabes

   _hoofdstad = kapital

   _hoofdstraat = kaya prinsipal; in de hoofdstraat (van de stad) - den kaya.

   _hoofdstuk = kapítulo

   _hoofdtelwoord = numeral kardinal

   _hoofdzaak = punto/asunto prinsipal, kardinal, primordial

   _hoofdzakelijk = principalmente

   _hoog = haltu. vier hoog - riba e di kuater piso. hoog en droog [fig.] - sano y salvo [S.]. hoger worden [prijzen] - subi. Dat is te hoog gegrepen voor mij. - Esei ta bai muchu haltu pa mi; Esei ta bai riba mi kabes. Het hoge woord is eruit. - Por fin el a bisa loke e kier a bisa. dat zit me nog hoog. - E kos ta hendru mi ainda. hoger onderwijs - enseñasa superior. 'n hoge ome - un big shot [E.].

   _hoogachten = respetá; tin (gran) apresio pa

   _hoogachtend = atentamente

   _hoogachting = respèt. Met de meeste hoogachting [onder brief] - atentamente.

   _hoogbouw = high-rise [E.]

   _hoogdravend = bombástiko

   _hooggebergte = montañanan haltu

   _hooggeplaatst = [persoon] ku posishon haltu.

   _hooggerechtshof = korte superior

   _hooggespannen = haltu; tenso. hooggespannen verwachtingen - ekspektashonnan haltu.

   _hooghartig = sobèrbè

   _hooghartigheid = sobèrbia

   _hoogheid = altesa . zijne/hare koninklijke hoogheid - su altesa real

   _hooghouden = mantené; para firme.

   _hoogleraar = professor [N.]

   _hoogmis = misa prinsipal

   _hoogmoed = sobèrbia

   _hoogmoedig = sobèrbè

   _hoognodig = mashá/hopi nesesario

   _hoogschatten = in: iemand hoogschatten - tin hopi respèt pa un hende. Phoogspanning = tenshon haltu; [electr.] voltahe haltu.

   _hoogst = [bnw] máksimo; mas haltu. [bw] máksimamente; sumamente ( = uiterst). hoogst waarschijnlijk - mas probabel(mente). Hij is ten hoogste 20 jaar. - Mas ku e por tin ta 20 aña.

   _hoogstens = maksimalmente; por lo máximo [s.] [zie ook: hoogst]

   _hoogte = haltura. op de hoogte zijn/blijven van - ta/keda na haltura di. op de hoogte van het vliegveld - na haltura di aeropuerto. de hoogte ingaan - subi. iemand op de hoogte brengen van - pone un hende na haltura di. zich op de hoogte stellen van - pone su mes na haltura di. tot op zekere hoogte - te na sierto punto. iemand uit de hoogte behandelen - trata un hende sin respèt.

   _hoogtemeter = altímetro

   _hoogtepunt = punto kulminante

   _hoogtijdag = día di fiesta grandi

   _hooguit = no mas ku

   _hoogvlieger = in: hij is geen hoogvlieger. - e no ta ningun genio.

   _hoogwaardig = di balor haltu; di alto kalidat.

   _hoogwaardigheidsbekleder = dignitario

   _hooi = yerba seko. Hij neemt te veel hooi op zijn vork. - E ta tuma muchu hopi trabou riba su lomba.

   _hoon = chuerchamento, mofa

   _hoongelach = harimento ofensibo

   _hoop = [verwachting] speransa. ijdele hoop - speransa en vano [S.]. de hoop opgeven - bandoná speransa. zijn hoop vestigen op - pone su speransa riba. hoop koesteren - tin speransa. [hoeveelheid] monton ; kantidat; halá

   _hoopgevend = (ku) ta duna speransa

   _hoopvol = yen di speransa; prometedó.

   _hoorbaar = oudibel; (ku) bo por tende

   _hoorn = [v. dieren] kachu; [stof] karèt; [auto] pito

   _hoornblazer = tòkadó di trompèt

   _hoornen = di karèt

   _hoorzitting = hearing [E.]

   _hopelijk = laga nos spera

   _hopeloos = sin speransa. 'n hopeloze zaak - un asunto imposibel.

   _hopen = spera

   _hor = seftu ; screen [e.]

   _horde = banda; halá

   _horen = tende. ik hoor je! - m'a tendé bo! Kijk uit, hoor! - Tene kuidou, tende! 't Is hier niet te horen. - Nos no por tend'é akí. beide partijen horen - skucha tur dos partidonan. Ik heb 't van horen zeggen - M'a tend'é di un hende. Zo mag ik het horen! - Asina mi ke tende. 't was 'n lawaai dat horen en zien je verging. - tábata un boroto di otro mundo. Voor wat hoort wat. - Kani mi pa mi kani bo. [C.]

   _horizon = horizonte

   _horizontaal = horizontal

   _horloge = oloshi. op z'n horloge kijken - wak su oloshi. Heb je je horloge bij je? - Bo tin bo oloshi ku bo? -hormoon = hormon.

   _horoscoop = horoskopio

   _hort = ranká. met horten en stoten - rankando i pushando. de hort op gaan - bai parandiá.

   _hortend = pegando

   _hospes = doño; hürdó.

   _hospita = doño; hürdó.

   _hospitaal = hospital. in 't hospitaal liggen - ta hospitalisá

   _hossen = jump, jump-up [E.]

   _hostie = hostia

   _hotel = hotel

   _hotsen = bula, sakudí

   _houdbaar = duradero, durabel. vis is niet lang houdbaar - piská no ta keda bon pa hopi tempo.

   _houdbaarheid = durabilidat.

   _houden = tene; [bewaren] warda; [dieren] tin, kría; [toespraak] duna; houden van - [lekker/fijn vinden] gusta. [liefhebben] stima. zich houden aan - atené na; kumpli ku. zich aan zijn woord houden - kumpli ku su palabra. zich ver houden van - keda leu di. Waar hou je me voor? - Ki bo ta kere di mi? Hij houdt 't met 'n andere vrouw. - E tin un by-side. Ik hou 't erop dat ... - Mi ta asumí ku ... Je mag 't houden. - Bo por keda kun'é. rechts houden - keda na banda drechi. Hou je mond! - Sera bo boka!

   _houding = aktitut; postura; 'n dreigende houding aannemen - asumí un aktitut menasante.

   _hout = palo. Dat snijdt geen hout. - E teoría ei no ta klòp.

   _houten = di palo

   _houterig = steif

   _houtje = pida palo. Hij doet alles op z'n eigen houtje. = E ta hasi tur kos riba su mes.

   _houtskool = karbon

   _houtskooloven = fogon

   _houvast = Kã'I WANTA [OOK FIG.]; SIGURIDAT; man; sosten. geen houvast hebben aan - no tin nada pa basa su mes ariba.

   _houweel = pik

   _houwen = dal; bati; spleit

   _hozen = kita awa; [regen] awa ta basha.

   _hufter = sinbergüensa, desgrasiado

   _huichelaar = hipókrita;

   _huichelachtig = hipókrito

   _huichelarij = hipokresía

   _huichelen = labia; fingi; ple; ta hipókrito

   _huid = kuero; piel. met huid en haar opvreten - kom'é tur ful; no laga nada (atras).

   _huidig = aktual. Tot op de huidige dag. - Te día di awe.

   _huig = kampana

   _huilbui = yoramento

   _huilebalk = maluku ; yoron

   _huilen = yora. huilend - na yoramento. Ik kon wel huilen! - Mi por a yora!

   _huiler = yoradó

   _huilerig = maluku

   _huis = kas. naar huis gaan - bai kas. het huis uitgaan - sali fò'i kas. de heer des huizes - doño di kas. uit het huis zetten - saka fò'i kas. van huis uit - originalmente.

   _huis- = di kas; doméstiko

   _huisarts = dòkter di kas

   _huisbezoek = bishita na kas

   _huiselijk = kasero. de huiselijke kring - e sírkulo familiar.

   _huisgezin = famía

   _huishoudelijk = doméstiko

   _huishouden = [znw] trabou di kas; trabou doméstiko; maneho di kas; maneho di famía; een huishouden van Jan Steen - un kas kaótiko. [ww] manehá kas. ze hebben vreselijk huisgehouden - nan a ruiná tur kos.

   _huishoudschool = id.

   _huishoudster = sirbiente doméstiko, kria.

   _huisje = kasita

   _huisjesslak = soldachi

   _huisjurk = bata

   _huiskamer = sala

   _huismoeder = mama di famía

   _huismus = mòfi. [fig] kasero

   _huisraad = muebelnan

   _huisvader = tata di famía

   _huisvesten = alohá

   _huisvesting = alohamento

   _huisvlijt = artesanía

   _huisvredebreuk = disurbio di trankilidat di kas.

   _huisvrouw = ama di kas

   _huiswerk = [school] id.; [huishouden] trabou di kas

   _huiszoeking = listramento. huiszoeking doen - listra

   _huiveren = tembla ku mido

   _huiverig = in: Ik ben er huiverig voor om dat te doen. - Mi no ta gusta hasi esei; Mi tin miedo di hasi esei.

   _huivering = rel

   _huiveringwekkend = hororoso, horendo

   _huizen = alohá

   _hulde = homenage; elogio; [bloemen-] ofrenda

   _huldebetoon = homenahe, elogio

   _huldigen = elogiá; duna homenage na; konmemorá. [opvattingen e.d.] kere den; sostené.

   _huldiging = homenage; konmemorashon

   _hullen = in: zich in stilzwijgen hullen - keda boka será; keda sin bisa nada.

   _hulp = yudansa; asistensia; ayudo; [redding] reskate. hulp in de huishouding - kria; yudansa doméstiko. hulp verlenen - presta yudansa. hulp inroepen - pidi yudansa. te hulp komen - bin yuda.

   _hulpbehoevend = den nesesidat. hulpbehoevend zijn - tin mester di yudansa.

   _hulpbron = rekurso

   _hulpeloos = (ku) no por yuda su/nan mes (kurpa).

   _hulpmiddel = medio ouksiliar; rekurso

   _hulpvaardig = kla pa yuda

   _hulpvaardigheid = disposishon pa yuda

   _hulpverlening = asistensia, yudansa, ayudo

   _humaan = humano

   _humanisme = humanismo

   _humeur = beis. iemands humeur bederven - daña un hende su beis. goed/slecht humeur - bon/mal beis. Hij heeft een verschrikkelijk humeur - e tin mashá mal beis. Zij is uit haar humeur - su beis a daña.

   _humeurig = (ku) mal beis; kaprichoso. Hij is humeurig - e tin mal beis.

   _humor = humor. gevoel voor humor - sentido di humor

   _humorist = humorista

   _humoristisch = humorista

   _hun = nan. Zij en de hunnen - nan ku nan famía.

   _hunkeren (naar) = anhelá, antohá

   _hunkering = anhelo, antoho

   _huppelen = bula; jump [E.]

   _huren = hür. Te huur - ta hür.

   _hurk = in: op de hurken - gesak, yongotá.

   _hurken = hùrk; yongotá; sak (abou)

   _hut = kuarto ; chosa; [op schip] kabina.

   _hutkoffer = bahul

   _hutselen = sakudí

   _hutspot = id.; [fig.] tutu

   _huur = hür

   _huurder = hürdó

   _huurling = mersenario

   _huwbaar = na edat ku e por kasa

   _huwelijk = matrimonio, kasamento; [feest-] boda. burgerlijk huwelijk - casamento pa rat. 'n burgerlijk huwelijk sluiten - kasa pa rat. kerkelijk huwelijk - kasamento pa misa. in 't huwelijk treden - kasa.

   _huwelijks- = matrimonial

   _huwelijksband = enlase matrimonial

   _huwelijksbootje = barco nupcial [S.]. in 't huwelijksbootje stappen - drenta e barko nupcial.

   _huwelijksfeest = boda. zilveren, gouden huwelijksfeest - boda di plata, di oro

   _huwelijksreis = luna di miel

   _huwen = kasa

   _hygiëne = higiena

   _hygiënisch = higiéniko

   _hypnose = hipnósis

   _hypnotisch = hipnótiko

   _hypnotiseren = hipnotisá

   _hypothecair = hipotekario

   _hypotheek = hipoteka

   _hysterie = histeria

   _hysterisch = histériko

   _id. = id. = idem = meskos

   _ideaal = [znw+bnw] ideal. [bw] idealmente

   _idealiseren = idealisá

   _idealisme = idealismo

   _idealist = idealista

   _idealistisch = idealista

   _idee = idea. op 'n idee komen - haña un idea. Ik had er niet 't minste idee van. - Mi no tabatin e mas mínimo idea. naar mijn idee - segun mi idea. Hij bracht mij op 't idee - el a duná mi e idea. Hoe kwam je op dat idee? - Kon b'a haña e idea ei?

   _idem = id., meskos

   _identiek = idéntiko

   _identificatie = identifikashon

   _identificeren = identifiká

   _identiteit = identidat

   _idioot = [znw+bnw] (h)idiot

   _idolatrie = idolatría

   _idool = ídolo

   _idyllisch = idíliko

   _ieder = [elk afzonderlijk] kada; [alle] tur. iedere dag - tur día.

   _iedereen = [elk afzonderlijk] kada un; kada ken; [allen] tur hende.

   _iel = fini

   _iemand = un hende

   _Ier = irlandes

   _Ierland = Irlanda

   _iers = irlandes

   _iets = [bnw] un kos; algo. iets nieuws - un kos nobo. iets leuks - un kos prèt. iets geks - un kos loko. Heb je ooit zoiets gezien? - B'a yeg'i mira un kos asina? Is er iets? - Kiko tin? heb je iets gevonden? - B'a haña algo? [znw] algo; un tiki; un pòko.

   _ietsje = un tiki

   _ijdel = in: ijdel zijn - tin idea. ijdele hoop - speransa en vano. ijdele woorden - palabranan bashí.

   _ijdelheid = vanidat

   _ijdeltuit = hende ku tin idea.

   _ijken = indiká/verifiká midínan

   _ijl = [bnw] fini; vago. [znw] in: in aller ijl - purá-purá.

   _ijlen = 1. tin un dilirio. 2. hasi purá-purá.

   _ijlings = purá-purá

   _ijs = eis. niet over één nacht ijs gaan - tuma su tempo pa disidí. goed beslagen ten ijs komen - ta bon prepará pa su trabou/tarea. zich op glad ijs wagen - riska; tuma hopi risiko.

   _ijsco = ice-cream [E.]

   _ijselijk = horibel, hororoso, horendo

   _ijsje = ice-cream [E.]

   _ijskast = frigidaire {frizyidèr}

   _ijskoud = fríu-fríu

   _IJsland = Islanda

   _IJslander = islandes

   _ijslands = islandes

   _ijslollie = palofrío

   _Ijszee = mar árktiko

   _ijver = diligensia; zelo; ferbor

   _ijverig = diligente; zeloso; ferboroso; ku ferbor.

   _ijzel = yobida ku ta fris riba tera

   _ijzen = duna rel

   _ijzer = hero

   _ijzeren = di hero

   _ijzersterk = fuèrte manera hero

   _ijzerwaren = hardware [E.]

   _ijzig = fríu-fríu

   _ijzingwekkend = hororoso, horendo

   _ik = ami, mi. Ik voor mij - Ami personalmente; mi mes propio.

   _ikzelf = ami mes

   _illegaal = [znw+bnw] ilegal

   _illegaliteit = ilegalidat

   _illusie = ilushon. zich illusies maken - tin ilushonnan

   _illustratie = ilustrashon

   _illustratief = ilustratibo

   _illustreren = ilustrá

   _imitatie = imitashon

   _imiteren = imitá

   _immens = imenso

   _immers = (no) ta bèrdat ku. Immers, ... - No ta bèrdat ku, ...? Je wilde het immers niet - Bo no tábata ke, no? Hij kwam immers iedere week - No ta bèrdat ku e tábata sa bini kada siman?

   _immigrant = imigrante

   _immigratie = imigrashon

   _immigreren = imigrá

   _immoraliteit = imoralidat

   _immoreel = imoral

   _immunisatie = imunisashon

   _immuniseren = imunisá

   _immunisering = imunisashon

   _immuniteit = imunidat

   _immuun = imuno

   _impact = impakto

   _impasse = 1. hanchu/kaya sin salida. 2. situashon sin salida

   _imperatief = imperatibo

   _imperialisme = imperialismo

   _imperialist = imperialista

   _imperialistisch = imperialista

   _impertinent = impertinente; grosero

   _impertinentie = impertinensia; groseridat

   _implantatie = implantashon

   _implanteren = implantá

   _implementeren = implementá

   _implementering = implementashon

   _implicatie = implikashon

   _impliceren = impliká

   _imponeren = impreshoná

   _import = importashon

   _importeren = importá

   _importeur = importadó

   _imposant = impreshonante

   _impotent = impotente

   _impotentie = impotensia

   _impressie = impreshon

   _improviseren = improvisá

   _impuls = impulso

   _impulsief = impulsibo

   _in = den; na. in de stad - na Playa. in huis - den kas. Dat wil er bij mij niet in. - Mi no ta kere esei.

   _inademen = inhalá

   _inbeelden = in: zich inbeelden - imaginá (su mes); tin idea.

   _inbeelding = imaginashon; idea.

   _inbegrepen = inkluso, inkluí. alle kosten inbegrepen - tur gasto inkluí.

   _inbinden = bent. [fig.] baha beis.

   _inblazen = [fig.] sugerí, duna un sugerensia. nieuw leven inblazen - lanta bèk; bolbe lanta.

   _inboedel = id.; tur loke ta den kas.

   _inboezemen = inspirá. angst inboezemen - kousa miedo. ontzag inboezemen - kousa respèt grandi.

   _inboorling = indígeno

   _inbraak = ladronisia

   _inbreken = kibra kas

   _inbreker = ladron

   _inbreng = aporte

   _inbrengen = aportá. [injectienaal e.d.] introdusí. iets ergens tegen inbrengen - bin ku argumentonan kontrario. Hij heeft heel wat in te brengen. - e tin hopi influensia.

   _inbreuk = violashon

   _inburgeren = integrá; asimilá; aklimatisá.

   _inburgering = integrashon; asimilashon; aklimatisashon.

   _incalculeren = inkalkulá

   _incasseerder = kobradó

   _incasseren = kobra

   _incasso = kobramento

   _incident = insidente

   _incidenteel = kasualmente; di vez en cuando [S.].

   _inclusief = inklusibo, inkluso, inkluí.

   _inconsekwent = inkonsekuente; inkonsistente

   _incourant = no koriente

   _indachtig = (re)kordando

   _indelen = dividí, parti; kompartí; klasifiká; asigná; inkorporá.

   _indeling = divishon, partishon; kompartishon; klasifikashon; asignashon; inkorporashon.

   _indenken = in: zich indenken - realisá; imaginá. Dat kan ik me indenken. - Mi por imaginá esei. Hij kon zich niet indenken, dat ... - E no por a imaginá su mes ku ...

   _inderdaad = en bèrdat; di bèrdat

   _inderhaast = den purá

   _indertijd = e tempo ei, e díanan ei

   _India = id.

   _indiaas = di India

   _indiaan = indjan

   _indiaans = indjan

   _indicatie = indikashon

   _indien = si; den e kaso ku

   _indienen = introdusí, entregá, presentá; someté

   _indiening = introdukshon; entrego, presentashon

   _indirect = [bnw] indirekto; [bw] indirektamente

   _indiscreet = [bnw] indiskreto; [bw] indiskretamente

   _individu = individuo

   _individualisering = individualisashon

   _individualisme = individualismo

   _individualiteit = individualidat

   _individueel = individual(mente)

   _indommelen = bai den un madoha

   _indringen = penetrá; drenta ku fòrsa; fòrsa su mes aden.

   _indringer = hende ku ta fòrsa su mes aden.

   _indruisen = impugna [tegen = ku].

   _indruk = impreshon. een indruk geven van - duna un idea di. indruk wekken - impreshoná. Ik ben niet onder de indruk. - Mi no ta impreshoná.

   _indrukken = primi

   _indrukwekkend = impreshonante

   _industrialiseren = industrialisá

   _industrie = industria

   _industriëel = [bnw+znw] industrial

   _indutten = bai den un madoha

   _ineen = huntu

   _ineendraaien = trose

   _ineenkrimpen = kremp (ku doló)

   _ineens = di biaha; [plots] di ripiente; Zo ineens weet ik 't niet. - asina 'kí mi no sa.

   _ineenstorten = basha aden; kai aden [ook fig.]

   _inenten = bakuná

   _inenting = bakuna

   _infaam = bergonsoso

   _infanterie = infantería

   _infantiel = infantil

   _infecteren = infektá

   _infectie = infekshon

   _inferieur = inferior

   _inferioriteit = inferioridat

   _inflatie = inflashon

   _influenza = grip

   _influisteren = murmurá den un hende su horea

   _informatica = infòrmátika

   _informatie = infòrmashon. informatie inwinnen - buska infòrmashon.

   _informatief = infòrmatibo

   _informeel = no fòrmal

   _informeren = informá

   _ingaan = drenta; [van regeling e.d.] drenta na vigor. op een voorstel ingaan - aseptá un proposishon. ingaan tegen - bai kontra.

   _ingaande = entrante

   _ingang = entrada. met ingang van - entrante

   _ingenieur = ingeniero

   _ingenomen = in: ingenomen zijn met - ta kontento ku; ta satisfecho ku.

   _ingetogen = dósil; modesto

   _ingetogenheid = dosilidat; modestia

   _ingeven = [fig.] inspirá, sugerí

   _ingeving = inspirashon, sugerensia

   _ingevolge = di akuerdo ku; komo konsekuensia.

   _ingewanden = shiri-shiri ; tripa; intestino [S.]

   _ingewijd = inisiá

   _ingewijde = in-sider [E.]

   _ingewikkeld = kompliká

   _ingeworteld = (ku) tin reis hundu

   _ingezetene = residente

   _ingezonden = remetido 'n ingezonden brief - un remetido.

   _ingooien = tira 'den; kibra glas; kibra bentana.

   _ingrediënt(en) = ingrediente

   _ingreep = interbenshon

   _ingrijpen = interbiní. ingrijpende verandereingen - kambionan drástiko.

   _inhaalverbod = prohibishon pa pasa.

   _inhakken = in: dat hakt er flink in. - esei ta lagá mi plan-barí.

   _inhalen = [naar binnen] hala aden, drenta; [zeilen/vlag] baha; [auto] pasa (otro); [les] rekobrá, rekuperá.

   _inhaleren = inhalá

   _inhalering = inhalashon

   _inhalig = miskiño; kudisioso

   _inhaligheid = kudisia

   _inham = boka

   _inhechtenisneming = detenshon

   _inheems = indígeno

   _inherent = inherente

   _inhoud = kontenido

   _inhoudelijk = pa loke ta e kontenido

   _inhouden = kontené; zich inhouden - kontrolá su mes. [op salaris] dedusí. [paspoort e.d.] retirá. Het houdt in dat ... - Ta nifiká ku .../Ke men (dí) ku ...

   _inhouding = [op salaris] dedukshon

   _inhoudsmaat = midí di kontenido; midí kúbiko

   _inhoudsopgave = kontenido

   _inhuldigen = inougurá

   _inhuren = hür; kontraktá.

   _initiatief = inisiativa. particulier initiatief - inisiatiba privá.

   _initiatiefnemer = esun ku ta/a tuma e inisiatiba

   _injectie = [h]angúa ; inyekshon

   _injectienaald = [h]angúa

   _injectiespuit = (h)angúa

   _inkapselen = sera, tapa, kubri inkeer = in: hij is tot inkeer gekomen - el a arepentí.

   _inkijken = wak aden; chèk.

   _inklaren = deklará (na duane)

   _inklaring = deklarashon

   _inkleden = formulá; ekspresá

   _inkleding = formulashon; ekspreshon

   _inkomen = [znw] entrada. [ww] drenta; daar komt niets van in. - Absolutamente ku no. Daar kan ik inkomen. - Mi por komprondé esei.

   _inkomst = entrada

   _inkomsten = entrada. inkomsten en uitgaven - entrada i gastonan

   _inkomstenbelasting = id.; impuesto riba entrada.

   _inkoop = kompra

   _inkopen = kumpra

   _inkorten = hasi mas kòrtiko

   _inkrimpen = disminuí, mendra, mengua. het personeel inkrimpen - redusí personal.

   _inkrimping = disminushon; mendramento, menguamento

   _inkt = enk

   _inktlint = sinta pa un mashin di taip.

   _inktvis = sekat

   _inkuilen = dera den un keilu/burako

   _inkwartieren = alohá militarnan

   _inlaat = id., inlet [E.]

   _inladen = karga; stiwa

   _inlander = indígeno

   _inlands = kriyoyo

   _inlassen = interkalá

   _inlaten = laga drenta; admití; zich inlaten met - mete ku. Ik wil me niet met hem inlaten. - Mi no ke tin nada di hasi kuné.

   _inleg = depósito; kontribushon (di membresía)

   _inleggen = [geld op bank] depositá; [extra bus] agregá; [bij spel] pone.

   _inleiden = [persoon] hbiba paden; [tijdperk] inougurá; [kennis] introdusí; [vergadering] habri.

   _INLEIDER = [spreker] orador

   _inleiding = introdukshon; [toespraak] charla.

   _inleven (zich) = identifiká su mes ku

   _inleveren = entregá

   _inlevering = entrego , entregamento

   _inlichten = informá

   _inlichting = infòrmashon

   _inlichtingendienst = servisio sekreto

   _inlijsten = pone den un leishi

   _inlijven = inkorporá; [land] anexá

   _inlijving = inkorporashon; [land] anekshon

   _inlopen = drenta; [achterstand] rekobrá; er inlopen - kai den e trampa.

   _inluizen = in: iemand er inluizen - pompa un hende [vulg.]

   _inmaken = konservá; preservá; [in zuur] temperá.

   _inmiddels = mientras tanto; tur estèn

   _innemen = [v. medicijnen] bebe; [paspoort e.d.] kita; [goederen] konfiská; [beslaan] okupá; kubri, ekstendé; [kaartjes] kolektá; [naaien] hasi mas chikito; iemand voor zich innemen - hasi un bon impreshon riba un hende.

   _innemend = agradabel; kariñoso

   _innen = kobra

   _innerlijk = [znw] interior; spiritu. [bnw/bw] interior(mente), spiritual(mente). innerlijke rust - trankilidat spiritual.

   _innerlijkheid = interioridat; spiritualidat

   _innig = kordial/mente; profundo/profundamente; serio/seriamente; íntimo/intimamente;

   _inning = kobramento

   _innovatie = inovashon

   _innovatief = inovatibo

   _inpakken = pak; empaketá. (fig. met extra kleren tegen kou) shora.

   _inpalmen = in: iemand inpalmen - konbensé un hende. Zij liet zich door hem inpalmen - El a kai p'e.

   _inpassen = pas aden.

   _inpeperen = [fig.] in: dat zal ik 'm inpeperen. - Mi ta hañ'é, lo bo wak!

   _inperken = limitá

   _inperking = limitashon

   _inpikken = kòi, kita

   _inplakken = pega

   _inplanten = planta, implantá

   _implantatie = implantashon

   _inplanteren = implantá

   _inprenten = imprimí; impreshoná

   _inramen = hinka den leisji

   _inregenen = in: het regent in - awa ta drenta.

   _inrekenen = detené

   _inrichten = organisá; ordená; areglá; adaptá; muebla

   _inrichting = [regeling] organisashon; areglo. [opstelling] struktura; organisashon; instalashon. [instelling] instituto, institushon.

   _inrit = entrada

   _inroepen = pidi, supliká.

   _inruilen = hink' aden saka nobo; trade in [E.]

   _inruimen = in: plaats inruimen voor iemand - traha lugá pa un hende.

   _inschakelen = [apparaat] sende, pega. [personen] pidi intervenshon/yudansa/asistensia di

   _inschatten = baluá, estimá

   _inschatting = baluashon, estimashon

   _inschenken = basha

   _inschepen = embarká

   _inschieten = in: 't eten is er bij ingeschoten. - Nos a pèrdè e kuminda.

   _inschikkelijk = dispuesto pa (presta yudansa).

   _inschrijfgeld = plaka di inskripshon

   _inschrijven = inskribí

   _inschrijving = inskripshon

   _inscriptie = inskripshon

   _insekt = insekta

   _insgelijks = igualmente

   _insigne = batch [E.]

   _insinuatie = insinuashon

   _insinueren = insinuá

   _inslaan = [raam, deur e.d.] dal kibra; [weg] kòi, bira aden; [bliksem] dal; De opmerking sloeg in als een bom. - e remarka a kai manera un bomba. 'n andere weg inslaan [ook fig.] - kòi otro kaminda.

   _inslag = [bliksem] dalmento. [aard] karákter.

   _inslapen = drumi, bai drumi, kòi soño. [sterven] bai sosegá.

   _inslikken = guli

   _insluipen = drenta sin ku ningun hende no ta nota nada.

   _insluiten = enserá ; [in kamp, gevangenis] interná, sera; [in brief] inkluí; [betekenis] enserá.

   _insmeren = hunta

   _inspannen (zich) = esforsá (su mes)

   _inspannend = in: 't is erg inspannend - ta eksigí hopi esfuerso.

   _inspanning = esfuerso

   _inspecteren = inspekshoná

   _inspecteur = inspektor

   _inspectie = inspekshon

   _inspelen (op) = prepará pa; adaptá na; hunga ku; probechá di; hasi uzo di; abuzá di

   _inspiratie = inspirashon

   _inspireren = inspirá

   _inspraak = partisipashon

   _inspreken = in: iemand moed inspreken - duna un hende kurashi

   _inspuiten = pasa hangúa, inyektá

   _inspuiting = hangúa

   _instaan = garantisá, duna garantía

   _instabiel = instabil

   _instabiliteit = instabilidat

   _installatie = instalashon [ook in ambt]; [fabriek]planta

   _installeren = instalá

   _instandhouding = preserbashon, mantenshon

   _instantie = instansia

   _instappen = subi

   _insteken = hinka

   _instellen = [commissie e.d.] instituí; instalá; [regeling] stipulá, stablesé; [muziekinstrument e.d.] ahustá.

   _instelling = institushon; instalashon; stipulashon, stablesimento; ahuste; [houding] aktitut.

   _instemmen = konsentí; aprobá.

   _instemming = konsentimento; aprobashon.

   _INSTINCT = INSTINTO

   _INSTITUTIONEEL = INSTITUSHONAL

   _INSTITUUT = INSTITUTO

   _instorten = basha aden, basha abou, dal abou; kènter; [door ziekte] haña un rekaída.

   _instorting = bashamento aden; kaimento; rekaída.

   _instromen = kòre aden

   _instroming = fluho aden.

   _instructeur = instruktor

   _instructie = instrukshon

   _instructief = instruktibo

   _instrueren = instruí

   _instrument = instrumento

   _instrumenteel = instrumental

   _instuderen = siña, praktiká

   _intact = intakto

   _integer = integro

   _integraal = integral

   _integratie = integrashon

   _integreren = integrá

   _intekenen = inskribí

   _intekening = inskripshon

   _intellect = intelekto

   _intellectueel = [znw+bnw] intelektual

   _intelligent = inteligente

   _intelligentie = inteligensia

   _intens = intenso

   _intensief = intensibo

   _intensiteit = intensidat

   _intentie = intenshon

   _interactie = interakshon

   _interactief = interaktibo

   _interen = komsumí kapital

   _interessant = interesante. veel interessants - hopi kos interesante.

   _interesse = interes

   _interesseren = interesá. Het zal U wellicht interesseren om te vernemen dat ... - Podisé Meneer lo ta interesá pa haña sa ku ...

   _interest = interes

   _interieur = interior

   _interim = interino. ad interim - id.

   _interland = internashonal

   _intern = [bnw] interno. [bw] internamente

   _internaat = internado

   _internationaal = internashonal

   _internationaliseren = internashonalisá

   _interneren = interná

   _internering = internamento

   _internist = internista

   _interpellatie = interpelashon

   _interpelleren = interpelá

   _interpretatie = interpretashon

   _interpreteren = interpretá

   _interrumperen = interumpí

   _interruptie = interupshon

   _interventie = intervenshon

   _interveniëren = interbiní

   _interview = entrevista

   _intiem = [bnw] íntimo. [bw] íntimamente

   _intimidatie = intimidashon

   _intimideren = intimidá

   _intimiteit = intimidat

   _intocht = entrada

   _intollerant = intolerante

   _intollerantie = intoleransia

   _intomen = baha

   _intrappen = skòp habri

   _intrede = entrada, drentamento

   _intreden = drenta

   _intrek = in: zijn intrek nemen in - tuma residensia na.

   _intrekken = hala atras; retirá; [in huis] drenta; [annuleren] kanselá. de wereld intrekken - biaha ront mundu.

   _intrekking = halamento atras; retiro; drentamento; kanselashon

   _intrinsiek = intrínsiko

   _introduceren = introdusí

   _introductie = introdukshon

   _intuïtie = intuishon

   _intuïtief = intuitibo

   _intussen = mientras tanto [S.], tur estèn {ng}

   _inval = [mil.] invashon; atake di sorpresa; [politie] inspekshon di sorpresa; listramento; [idee] idea. Het is daar de zoete inval - tur hende ta semper bon biní aya.

   _invalide = [znw+bnw] inbálido

   _invaliditeit = inbalides

   _invallen = kai aden; [licht] drenta; [nacht] sera; [land] invadí; [zingen] djòin; [vervangen] reemplasá.

   _invaller = reemplasante, substituto

   _invasie = invashon

   _inventaris = inventario

   _investeren = invertí

   _investering = inverstishon

   _invetten = hunta, zeta

   _invitatie = inbitashon

   _inviteren = inbitá

   _invloed = influensia

   _invloedrijk = influensial

   _invoegen = hinka aden; [verkeer] drenta

   _invoer = [goederen] importashon ; [regeling] introdukshon

   _invoeren = [goederen] importá ; [regeling] introdusí

   _invoerrecht = derecho di importashon

   _invriezen = fris

   _invrijheidstelling = liberashon; ponemento den libertat

   _invullen = yena

   _inwendig = [bnw] interno; interior; [bw] internamente, interiormente

   _inwerken = afektá; interaktuá; influensiá. [nieuwe baan] kustumá ku.

   _inwerking = efekto, influensia; interakshon;

   _inwijden = kerk.e.d.] konsagrá; [huis] bendishoná; iemand in iets] inisiá

   _inwijding = konsagrashon; bendishonamento; inisiashon.

   _inwilligen = konsentí; satisfasé; aprobá; akordá.

   _inwinnen = in: inlichtingen inwinnen - buska infòrmashon.

   _inwisselen = kambia; interkambiá; troka

   _inwonen = biba den kas [bij = di]

   _inwoner = habitante, residente; persona ku ta biba den kas.

   _inwoning = residensia

   _inzage = inspekshon. ter inzage - pa inspekshon.

   _inzakken = basha aden

   _inzamelen = [materiaal, vuilnis] rekogé; [geld] rekoudá

   _inzameling = [materiaal, vuilnis] rekogemento; [geld] rekoudashon

   _inzegenen = bendishoná

   _inzegening = bendishonamento

   _inzenden = manda ; kontribuí.

   _inzender = kontribuante

   _inzending = kontribushon

   _inzepen = haboná

   _inzet = [spel,wedden] montante; [verkiezing] punto prinsipal, punto primordial; [moeite] esfuerso, empeño [S.]; [op veiling] preis inisial; [overgave] devoshon, dedikashon.

   _inzetten = [ruiten e.d.] pone; [aanval] lansa; [muziek e.d.] inisiá, kuminsá; [geld] pone; de achtervolging inzetten - perseguí, pursiguí; zich met hart en ziel inzetten voor - dediká su mes ku alma i kurpa pa.

   _inzicht = komprenshon, komprendemento

   _inzien = [ww] [begrijpen] komprondé, komprendé; [inkijken] tira un bista, chèk; Dat zie ik niet in - Mi no ta mir'é asina. [znw] opinion. Mijns inziens - segun mi opinion. bij nader inzien - despues di a pens'é bon.

   _inzinking = rekaída

   _inzitten = in: ze zitten er vies mee in. - Nan ta den un problema mahos kuné.

   _inzittende = okupante

   _iris = id.

   _ironie = ironía

   _ironisch = iróniko

   _irrationeel = irashonal

   _irreëel = ireal(ístiko)

   _irrigatie = irigashon

   _irritant = iritante

   _irritatie = iritashon

   _irriteren = iritá

   _Islam = id.

   _islamiet = islamita

   _islamitisch = islamita

   _isolatie = isolashon

   _isolement = isolashon

   _isoleren = isolá

   _Israel = id.

   _israeliet = israelita

   _israelitisch = israelita

   _italiaan = italiano

   _italiaans = [znw+bnw] italiano

   _Italië = Italia

   _ivoor = Ivoro; marfil [S.]

   _ivoren = di ivoro, di marfil

   _ja = sí. ja zeker! - sigur-sigur!

   _jaar = aña. Jaar in, jaar uit. - Anñ' aden, añ' afó.> volgend jaar - otro aña. vorig jaar - aña pasá. In mijn jonge jaren... - Tempo di mi tempo ... Het hele jaar door. - henter aña largo. Hij is 40 jaar. - E tin 40 aña. Dat kan nog jaren duren. - Esei por tarda añanan largo ainda. eens in 't jaar. - un biaha pa aña. om het andere jaar - kada pasa un aña. om de twee jaar - kada dos aña. vanaf haar tiende jaar. - desde ku e tabatin dies aña.

   _jaar- = anual

   _jaarfeest = aniversario

   _jaargang = volúmen

   _jaargetijde = id.

   _jaarlijks = anual(mente)

   _jaartal = aña

   _jacht = [het jagen] yagmento; [schip] yate

   _jachten = ansia, pura; rùsh; kòre p'aki p'aya

   _jachtgeweer = skopèt

   _jachtig = den purá; anshá

   _jacquet = bachi ofishal

   _jagen = yag; [fig.] ansia, pura, rùsh, kòre

   _jager = jagdó

   _jak = yaki, djèki

   _jakkeren = rùsh

   _jakkes = che

   _jaknikker = lembechi (di gobierno)

   _jaloers = yalurs, seloso [op = di]

   _jaloezie = yalurs; selo; [voor ramen] djaluzí

   _jam = id.

   _jammer = [bnw] lástima; piká. Wat jammer! - Es ta piká! [bw] lastimamente; desafortunadamente. Jammer genoeg kon hij niet komen. - Lastimamente e no por a bini.

   _jammeren = lamentá; yora malai

   _jammerlijk = miserabelmente; lamentabelmente

   _Jan = id., Juan.

   _janboel = porkería

   _janken = yora; grita

   _Jantje = Janchi; Juancito. [matroos] marinero.

   _januari = yanuari

   _Japan = Hapon

   _japanner = hapones

   _japans = [znw+bnw] hapones

   _japon = bistí

   _jarenlang = pa añanan largo

   _jarig = di [...] aña; 'n tienjarige jongen - un mucha-hòmber di dies aña. jarig zijn - hasi aña. Morgen is hij jarig. - Mañan e ta hasi aña.

   _jas = [over-] jas [N.]; [colbert] bachi

   _jasje = bachi

   _jasses = che

   _jatten = horta; pichai. 't is gejat - el a kría pía.

   _jawel = sigur

   _je = [pers.+bez.vnw] bo. Dat is je van het! - Mihó no tin!

   _jee = Mi mama!

   _jeetje! = Mi mama! holó!

   _jegens = pa ku

   _jengelen = maha

   _jennen = tèr, teimu

   _jeugd = hubentut

   _jeugd- = hubenil

   _jeugdig = hóben

   _jeuk = kishikí. jeuk hebben - kishikí.

   _jeuken = kishikí

   _Jezuïet = Hesuíta

   _Jezus = Hesus

   _Jezuskind = niño Hesus

   _jicht = id., artritis

   _jij = bo, abo

   _jobstijding = mal notisia

   _jochie = mucha-hòmber; chabelito Hé, jochie! - Hé, mucha!

   _joden- = di hudíu(nan)

   _jodendom = hudaísmo

   _jodenkerk = snoa

   _jodin = hende-muhé hudíu

   _jodium = id., iodio

   _joegoslaaf = yugoslavo

   _Joegoslavië = Yugoslavia

   _joegoslavisch = yugoslavo

   _joekel = [fam.] bakanana

   _joelen = grita

   _joker = joker [E.]. voor joker staan - para manera kleptol.

   _jokken = gaña

   _jokkebrok = gañadó

   _jolig = alegre; divertido

   _joligheid = legría; divertishon

   _jolijt = legría; divertishon; pleizí [C.]

   _jong = [znw] yiu (di bestia); [bnw] hóben, yong. In mijn jonge jaren - tempo di mi tempo.

   _jongedame = damita

   _jongeheer = yonkuman

   _jongeling = hóben

   _jongelui = hóbennan

   _jongen = [znw] mucha; mucha-hòmber. Hoe is 't, ouwe jongen? - Kon ta, sua? Jongens zijn jongens. - Asina mucha-hòmbernan ta, no? Jongen, jongen! - Mi mama dushi! [ww] wèrp

   _jongensachtig = manera mucha-hòmber

   _jongensgek = kayente pa mucha-hòmber

   _jongensschool = skol pa mucha-hòmber

   _jonger = mas hóben, mas yong, menor

   _jongere = hóben

   _jongs = in: van jongs af aan - for di mucha chikito.

   _jongst = mas hóben, mas yong, menor

   _jongstleden = último pasá

   _jood = hudíu

   _joods = hudío

   _Jordanië = Yordania

   _jou = bo

   _journaal = notisiero

   _journalist = periodista

   _journalistiek = periodismo

   _jouw = bo

   _joviaal = amikal

   _jubelen = eksaltá; grita di legría

   _jubilaris = hubilario

   _jubileren = hubilá

   _jubileum = hubileo; aniversario

   _judassen = tèr, tenta; trata ku menospresio

   _juf = id.

   _juffrouw = [zonder naam] yùfrou; [gevolgd door naam] señorita

   _juichen = grita di kontento

   _juist = [bnw] husto; korekto. de juiste datum - e fecha eksakto. voor een juist begrip van de zaak - pa komprondé e asunto korektamente. [bw] yùis; hustamente; korektamente; presisamente. Hij is juist aangekomen - El a kaba di yega. juist niet! - al contrario! juist daarom - presisamente p'esei.

   _juistheid = in: Ik sta niet in voor de juistheid. - Mi no ta garantisá ku e ta korekto.

   _juk = yugo

   _juli = yüli

   _jullie = boso. jullie en degenen die bij jullie horen - bosonan.

   _juni = yüni

   _junior = junior [E.]

   _junky = chòler

   _juridisch = hurídiko

   _jurist = hurista; abogado

   _jurk = shimis

   _jury = hurado

   _jus = sous

   _justitie = hustisia. hof van justitie - korte di hustisia. officier van justitie - fiskal

   _justitiëel = hustisial

   _juweel = hoya

   _juwelier = [persoon] hoyero; [zaak] hoyería

   _kaak = kakben , kakunbein. aan de kaak stellen - denunsiá P BLIKAMENTE. de kaken op elkaar houden - keda boka será

   _kaal = pelon

   _kaalkop = koko pelon

   _kaalslag = tur destruí

   _kaap = kabo. Kaap de Goede Hoop - Kabo di Bon speransa.

   _kaars = bela

   _kaarsrecht = stret-stret

   _kaart = [visite- ansicht-] karchi ; [land- bouwtekening] mapa. [toegangs-] karchi; ticket [E.]. Hij was helemaal van de kaart. - E tábata tur turdí, bruhá. Laten we open kaart spelen. - Bam papia franko.

   _kaarten = hunga karta.

   _kaartje = [visite- toegangs-] karchi. [bus-] ticket [E.].

   _kaas = keshi. Hij heeft er geen kaas van gegeten. - E no sa kon pa hasi'é. zich de kaas niet van het brood laten eten - no baha kabes asina lihé

   _kaasschaaf = kò'i kòrta keshi

   _kabaal = boroto, desordu, beheit

   _kabbelen = move pòko-pòko

   _kabel = kabel

   _kabelbaan = teleférico [S.]

   _kabeljouw = [A.] bakalou; [C.] bakiyou

   _kabinet = gabinete, gobierno; konseho di ministro

   _kabinetscrisis = krisis gubernamental, kaída di gobierno

   _kabinetsformateur = fòrmadó di gobierno

   _kabinetsformatie = fòrmashon di gobierno

   _kabouter = id.; enano [S.]

   _kachel = [znw] id.; estufa [S.]; [houtskool-] fogon. [bnw] burachi, kaña, fumo.

   _kadaver = kadaver

   _kade = waf

   _kader = kuadra; leishi; [personen] kader

   _kaf = bagas [ook fig.]

   _kaffer = buriko bestia; demonio; sinbergüensa.

   _kaft = id.; kobertura

   _kaften = kaft

   _kajuit = kabina

   _kak = kaka. kouwe kak - hende ku idea

   _kakelbont = luango

   _kakelen = lokia

   _kakken = kaka

   _kakkerlak = kakalaka

   _kakmadam = muhé ku idea

   _kalamiteit = kalamidat

   _kalebas = kalbas

   _kalender = id.; kalendario

   _kalf = [A.] bishé; [C.] bisé; Als het kalf verdronken is, dempt men de put. - Ora baka a hoga kaba, nan ta dèmpel e pos.

   _kaliber = id [ook fig.].

   _kalk = kalki

   _kalkoen = kalakuna

   _kalm = kalmo. Bllijf kalm! - Kalmá bo!

   _kalmeren = kalma

   _kalmpjes = kalmo. kalmpjes aan! - pòko-pòko!

   _kalmte = trankilidat

   _kam = peiña. 'n kam bananen - un man di bakoba

   _kameel = kamel

   _kamer = [zit-] sala; [slaap-] kamber; [hotel-] kamber. Kamer van Koophandel - kámara di komersio.

   _kameraad = kompañero; kambrada

   _kameraadschap = kompañería, kambradería.

   _kameraadschappelijk = manera kompañero, manera kambrada.

   _kamerbreed = di muraya pa muraya

   _kamerlid = parlamentario; miembro di parlamento

   _kamermeisje = sirbiente di limpiesa

   _kammen = peiña

   _kamp = kampamento; [fig.] kampo; [strijd] lucha; kombate; kontest

   _kampanje = kampaña

   _kampbewoner = habitante di un kampamento

   _kampeerder = kampadó

   _kampement = kampamento

   _kampen = lucha; te kampen hebben met tin problema ku

   _kamperen = kampa

   _kampioen = kampion

   _kampioenschap = kampionata

   _kan = kanika. Wie 't onderste uit de kan wil, krijgt 't lid op de neus. - Esun ku ke tur kos, no ta haña nada.

   _kanaal = kanal

   _kanalisatie = kanalisashon

   _kanaliseren = kanalisá

   _kanarie = kanario

   _kandelaar = kandelario

   _kandidaat = kandidato

   _kandidaatstelling = nominashon (komo kandidato)

   _kandidatuur = kandidatura

   _kaneel = kanel

   _kanjer = bakanana. 'n kanjer van 'n fout - un fout tremendo. 'n kanjer van 'n feest - un fiesta di kita sombré.

   _kanker = kanser

   _kankeraar = kikdó

   _kankeren = kik

   _kankergezwel = tumor kanseroso

   _kankerpit = kikdó

   _kannibaal = kanibal

   _kannibalisme = kanibalismo

   _kannibalistisch = kanibalísta

   _kano = kanoa smal

   _kanon = kañon

   _kans = chèns; oportunidat; probabilidat. de kans lopen om te ... - kòre e peliguer di/pa ... Hij zag de kans schoon. - El a gara e oportunidat. hij zag de kans te ontsnappen. - el a logra hui.

   _kansarm = ku tin pòko oportunidat

   _kansberekening = kálkulo di probabilidat

   _kansel = prekstul

   _kanshebber = probabel kandidato, kandidato faborito

   _kansrijk = ku (ta ofresé) hopi oportunidat

   _kansspel = wega di probabilidatnan

   _kant = 1. [zijde] banda; kanto. aan de kant - na banda. aan de kant! - hala! Het gesprek ging een andere kant op. - E konbersashon a tuma otro rumbo/direkshon. het ging helemaal de verkeerde kant op. - Kos a bai ful robes. aan de ene kant ...., aan de andere kant ... - di un banda ..., di otro banda ... langs de kant van het water - kant'i awa. Hij kon 't niet over zijn kant laten gaan. - e no por a tuma 'den. Ik van mijn kant, ... - Di mi parti, ... zich van kant maken - mata su kurpa. 2 [stof] kanchi

   _kantelen = kènter; bolter; tumba

   _kanten = in: zich kanten tegen - ta oponé kontra. Hij is ertegen gekant - e ta kontra; e no ta di akuerdo.

   _kantine = restorant pa personal

   _kantje = [brief e.d.] blachi.<'t was op het kantje af. - mi, bo, e, nos, boso, nan a hera. iemand die er de kantjes afloopt - un chupadó.

   _kantoor = kantor, ofisina. op kantoor - na kantor/ofisina. ten kantore van - na ofisina di.

   _kantoortijd = oranan di ofisina

   _kap = [lamp e.d.] kap; [afdekking] kobertura; [dak] dak.

   _kapel = [kerkje] id.; [orkest] banda

   _kapelaan = kopastor

   _kapen = sekuestrá

   _kaper = [zeerover] pirata; [v. vliegtuig e.d.] sekuestradó. er zijn kapers op de kust. - tin otro kaiman na bok'i río.

   _kaperij = piratería

   _kaping = sekuestro

   _kapitaal = [znw] kapital [ook hoofdletter]. [bnw] tremendo. 'n kapitale fout - un fout tremendo.

   _kapitalisme = kapitalismo

   _kapitalist = kapitalista

   _kapitein = kapitan

   _kapittel = kapítulo. 'n stem in het kapittel hebben - tin algo di bisa den e asunto.

   _kapittelen = in: iemand kapittelen - habri beibel pa un hende

   _kapmes = machete

   _kapok = id.

   _kapot = defekto; dañá; kibrá; na wèrki; [vermoeid] kabá. kapot gaan/maken - daña, kibra. zich kapot werken - traha pa muri. ik ben er kapot van. - mi gemut ta yená. Ik ben er niet kapot van. - mi no ta muchu impreshoná.

   _kappen = kap; [haar] drecha kabei

   _kapper = pelukero

   _kapperszaak = pelukería

   _kapsalon = pelukería

   _kapseizen = bolter

   _kapsel = kabei

   _kapsones = in: kapsones hebben - ple importante, ple sabí

   _kapstok = kapstòk

   _kar = garoshi

   _karaat = id.; kulate, cuilate [S.]

   _karaf = garafa

   _karakter = karakter [stomme e].

   _karakteriseren = karakterisá

   _karakteristiek = karakterístiko

   _karakterloos = sin karakter

   _karaktertrek = karakterístika; [negatief] maña

   _karavaan = karavana

   _karbonade = chòp. [varkensp] pork-chop [E.].

   _kardinaal = [znw+bnw] kardinal

   _karig = [loon] hopi abou; [maaltijd] pober

   _karikatuur = karikatura

   _karikaturiseren = karikaturisá

   _karkas = skeleto

   _karnemelk = kalmèki

   _karnen = traha manteka for di lechi.

   _karpet = tapeit

   _karren = kòre (outo, bais). Karren maar! - Bam!

   _karretje = garoshi; [fiets] bais; [oude auto] wacharaka. Hij liet zich voor hun karretje spannen - El a laga nan uz'é pa nan meta.

   _karrevracht = kargo pisá

   _kartel = konbenio pa skapa kompetensia

   _kartelrand = rant kortá

   _karteren = traha mapa

   _kartering = trahamento di mapa

   _karton = karton

   _kartonnen = di karton

   _karwats = zuip

   _karwei = djap, pida trabou. 't is 'n heel karwei. - Ta un djap/pida trabou basta pisá. karweitjes opknappen - hasi djap-djap.

   _kas = id.; plaka cash [E.]. goed bij kas zijn - tin bastante plaka disponibel. slecht bij kas zijn - no tin plaka cash disponibel. geen geld in kas hebben - No tin plaka cash.

   _kasgeld = plaka cash [E.]; plaka den kaha.

   _kassa = kaha

   _kassier = kahero

   _kast = kashi. [gevangenis] prizon.

   _kaste = kasta

   _kasteel = fòrti; palasio

   _kastekort = defisit

   _kastelein = doño di kantina/bar/posada

   _kastijden = kastigá

   _kastje = kashi chikito. iemand van het kastje naar de muur sturen - manda un hende di Poncio pa Pilato.

   _kastreren = kapa

   _kat = pushi. de kat op het spek binden - pone pushi kuida piská. 'n kat in het nauw maakt rare sprongen. - Un hende desesperá ta hasi kos inesperá. kat en muis spelen - hunga pushi i palomba. Als de kat van honk is, dansen de muizen op tafel. - Ora pushi no t'ei, ratonnan ta balia. zich als een kat in een vreemd pakhuis voelen. - sinti su mes ful perdí. 'n kat in de zak kopen - kumpra kos ku no ta sirbi pa nada. de kat in het donker knijpen - anochi skur, diabel ta lur. De kat uit de boom kijken. - warda pa wak kon kos lo bai. 'n kat in de zak kopen - A otro perro con ese hueso. [S.]

   _katapult = [C.] chincha; [A.] stichi

   _katastrofe = katástrofé

   _kater = pushi chubato. [fig.] wayaba. 'n kater hebben [fig.] ta wayabá.

   _katern = parti, sekshon

   _katheder = id.; prekstul; ambo [S.]

   _kathedraal = katedral

   _kathode = id., cathode [E.]

   _katholicisme = katolisismo

   _katholiek = [znw+bnw] katóliko. de katholieke kerk - iglesia katóliko

   _katje = pushi chikito. 't is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. - E no ta laga hende hasi wega kuné.

   _katoen = katuna. iemand van katoen geven - duna un hende su zalheit.

   _katoenen = di katuna

   _katrol = kò'i hisa

   _kattebak = baki di pushi. [v. auto] bahul.

   _kattebelletje = nota

   _kattekwaad = kò'i mala mucha

   _kattepis = pish'i pushi. dás geen kattepis! - n' ta yiu'i mama!

   _kattig = manera pushi

   _katzwijm = in: in katzwijm vallen - kai flou.

   _kauwen = kou; machiká.

   _kauwgom = bals

   _kauwgum = bals

   _kavel = id., parsela

   _kazerne = kamp militar

   _keel = garganta. 'n keel opzetten - kuminsá grita pa loko. Het hangt me de keel uit. Mi no por wanta mas. - Mi no por a guli'é.

   _keelklank = zonido gutural

   _keep = kortá

   _keeper = id. [E.], portero

   _keer = 1. [omkering] kambio, birada. Gedane zaken nemen geen keer. - Lo hecho, hecho. [S.]. tegen de keer ingaan - bai kontra. 2. [maal] bes, biaha. 'n paar keer - un par di biaha. 'n enkele keer - algun biaha. in één keer - di un biaha so. keer op keer - tur ora di nobo; kada bes di nobo. per keer - kada bes. te keer gaan - [schelden] fulminá; zundra pa loko. [lawaai maken] hasi hopi boroto. [storm e.d.] suta, asotá.

   _keerkring = trópiko. kreeftskeerkring - trópiko di kánser. Steenbokskeerkring - trópiko di kaprikornio.

   _keerpunt = birada, punto di kambio; punto krítiko.

   _keerzijde = banda kontrario, banda opuesto, otro banda

   _keet = chosa; [bouw-] trailer [E.]. keet schoppen - hasi borchincha.

   _keffen = [A.] ladra. [C.] wou.

   _kegel = kono

   _kegelen = bowling [E.]

   _kei = piedra. [fig.] bakiyano. Hij is een kei in dat werk. - E ta bakiyano den e trabou ei. op de keien staan - a pèrdè trabou.

   _keihard = duru-duru

   _keilen = tira, benta

   _keizer = emperador [S.]

   _keizerin = emperatriz [S.]

   _keizerlijk = imperial

   _keizerrijk = imperio

   _keizersnee = sesario; operashon

   _kelder = kèlder {stomme e} [ook graf-]. naar de kelder gaan senk [ook fig.]

   _kelderen = baha drástikamente, baha di ripiente

   _kelen = kòrta (un hende su) garganta

   _kelk = kális, beker {stomme e}.

   _kelner = id., waiter [E.]

   _kelnerin = waitress [E.]

   _kemphaan = gai di pelea [ook fig.]

   _kenau = [fig.] machor; lasayona

   _kenbaar = in: iemand iets kenbaar maken - duna un hende di konosé un kos

   _kenmerk = marka di distinkshon; [fig.] karakterístika

   _kenmerken = marka; karakterisá

   _kenmerkend = markante; karakterístiko

   _kennelijk = [bnw] aparente, obvio, evidente. [bw] aparentemente, obviamente, evidentemente

   _kennen = konosé. Ken je hem? - Bo konos'é? Ik ken hem niet. - Mi no konos'é. {"ta" wordt vaak weggelaten bij "konosé".}. Hij liet zich niet kennen. = E no a laga nan haña un mal impreshon di dje. te kennen geven - duna di konosé Zij heeft mij er niet in gekend. - E no a konsultá mi./E no a lagá mi sa nada.

   _kenner = konosedó

   _kennis = [persoon] konosí. [wat men geleerd heeft] konosemento. kennis dragen van - tin konosemento di. kennis geven - duna di konosé,/partisipá/notifiká. kennis krijgen aan - sera konosí ku. kennis maken met - sera konosí ku. kennis nemen van - tuma nota di. bij kennis komen - bin bei./bin na tino. bij kennis zijn - ta na tino. buiten kennis raken - pèrdè tino. buiten kennis zijn - ta fò'i tino. iemand ergens van in kennis stellen - pone un hende na haltura di un kos. met kennis van zaken - ku pleno/ful konosemento.

   _kennisgeving = anunsio, notifikashon, partisipashon. iets voor kennisgeving aannemen - aseptá un kos komo infòrmashon.

   _kennismaking = konosemento. 'n exemplaar ter kennismaking - un ehemplar pa sera konosí.

   _kennisneming = inspekshon, saminashon, notifikashon.

   _kennissenkring = sírkulo di konosínan.

   _kenschetsen = karakterisá

   _kenteken = [alg] marka. [auto] plachi di number

   _kentekenplaat = plachi di number (di outo)

   _kenteren = kambia, bira

   _kentering = kambio

   _keper = in: iets op de keper beschouwen - saminá un kos bon-bon; skrutiná un kos profundamente; sudia un asunto bon-bon.

   _keramiek = serámika

   _kerel = gai; tersio. 'n goeie kerel. - un bon gai.

   _keren = [alg.] bira. [tegenhouden] para.

   _kerf = kortá; ifi.

   _kerfstok = in: veel op z'n kerfstok hebben - tin hopi kos riba su kuenta.

   _kerk = [gebouw rk.] misa. [prot.] kèrki. [instelling] iglesia de kerk plat lopen - ta pilar di misa.

   _kerk- = di misa; di iglesia; eklesiástiko

   _kerkelijk = eklesiástiko. 'n kerkelijke feestdag [rkk] - día wardá. kerkelijk huwelijk - kasamento pa misa.

   _kerker = prizon

   _kerkganger = [rkk] baidó di misa; [prot.] baidó di kèrki.

   _kerkgenootschap = denominashon (religioso); komunidat religioso

   _kerkgeschiedenis = historia eklesiástiko, historia di iglesia

   _kerkhof = santana

   _kerkklok = klòk di misa

   _kerkkoor = kor di misa, koro di misa

   _kerks = (hende) di misa

   _kermen = yora

   _kermis = coney-island [E.]. van 'n koude kermis thuiskomen - bai pa lana, bini pelá.

   _kern = núkleo; [pit] pipita; [fig.] punto esensial. De kern van de zaak - e punto kardinal/esensial. 'n kern van waarheid - un base di bèrdat.

   _kern- = nuklear

   _kernachtig = [bnw] konsiso; vigoroso; enérgiko. [bw] konsisamente; vigorosamente; energikamente.

   _kerncentrale = planta nuklear

   _kerngezond = perfekto di salú

   _kernprobleem = problema sentral

   _kernsplitsing = spleitmento nuklear

   _kernvraag = pregunta kardinal

   _kers = id., cherry [E.]

   _kerst = pasku (di nasemento). Met kerst - ku pasku.

   _kerst- = di pasku

   _kerstavond = bispu di pasku

   _kerstboom = id., palo di pasku

   _kerstdag = día di pasku. eerste kerstdag - promé día di pasku. tweede kerstdag - di dos día di pasku.

   _kerstenen = kristianisá

   _kerstening = kristianisashon

   _kerstkind = niño Hesus

   _kerstmis = pasku; pasku di nasimento. gelukkig kerstfeest! - bon pasku!

   _kersvers = fresko-fresko

   _kerven = korta

   _ketel = id.; [stoom-] boiler [E.];

   _keten = kadena

   _ketenen = mara na kadena

   _ketter = herétiko

   _ketterij = heresía

   _ketters = herétiko

   _ketting = kadena. aan de ketting - na kadena. aan de ketting leggen [ook schip] - mara na kadena

   _ketting- = di kadena; na kadena

   _keu = id.

   _keuken = kushina

   _keur = eskogensia; selekshon. 'n keur van kansen - un gran kantidat di posibilidatnan.

   _keuren = saminá; huzga; purba; inspekshoná. Ze keurde hem geen blik waardig. - Ni mira, e no kier a mir'é.

   _keurig = nèchi, drechi; desente; bunita reglá.

   _keuring = saminashon; inspekshon.

   _keuringsdienst = servisio di inspekshon.

   _keurmeester = inspektor

   _keurmerk = marka

   _keus = eskogensia; selekshon; opshon; 'n ruime keus - un asortimento amplio. De keus is aan jou. - Abo tin ku skohe. Er blijft ons geen andere keus dan ... - E úniko alternativa ku nos tin ta, ... 'n keus doen - skohe. naar keus - manera deseá. uit vrije keus - pa su mes boluntat. iemand voor de keus stellen - eksigí di un hende pa tuma un desishon.

   _keutel = kralchi

   _keuterboer = kunukero chikito

   _keuvelen = papia, tèkè-tèkè.

   _keuze = zie: keus.

   _kever = kalander {stomme e}

   _kibbelarij = streimento

   _kibbelen = strei

   _kiekje = portrèt

   _kiel = 1. kamisa, blusa. 2. [v. schip] bariga, barika.

   _kiem = simiya. iets in de kiem smoren - aplastá un kos promé ku e por lanta kabes.

   _kiemen = sprùit

   _kien = spierto, sabí, bon bei

   _kiepauto = domtròk

   _kiepen = tumba; bòlter

   _kieperen = benta; bòlter.

   _kier = apertura smal-smal. De deur staat op 'n kier. - porta ta un krenchi habrí.

   _kies = 1. [znw] djente (di patras). 'n kies laten trekken - ranka djente. 2. [bnw] nèchi; delikado; desente.

   _kies- = [bij verkiezingen] elektoral; [v. tanden] di djente

   _kiesbaar = elegibel

   _kiesbaarheid = eligibilidat

   _kiescollege = konseho elektoral

   _kiesdeler = id.

   _kiesheid = desensia; konsiderashon; delikadesa

   _kieskouwen = kome sin smak

   _kieskeurig = eksigente; fastioso

   _kieskeurigheid = eksigensia

   _kiespijn = doló di djente. lachen als 'n boer die kiespijn heeft - hari manera kachó ku bo ta munstra palo.

   _kiesrecht = derecho di voto

   _kieste = wentru

   _kiestoon = id.; tono pa marka

   _kietelen = kishikí

   _kieuw = kai-kai

   _kiezel = piedra; stenchi

   _kiezelsteen = piedra; stenchi

   _kiezen = [alg.] skohe; [bestuursleden e.d.] elegí; [selecteren] selekshoná; [bij verkiezingen] vota; je moet kiezen of delen. - skohe of lag'i skohe.

   _kiezer = votadó. de kiezers - e elektorado.

   _kift = yalurs. Dat is de kift! - Yalurs e ta!

   _kijf = in: dat staat buiten kijf. - Esei ta papia pa su mes./Ningun hende ta nenga esei.

   _kijk = idea; bista; aspekto. Hij heeft 'n goede kijk op de zaak. - E bon bista riba e asunto;/e tin un bon idea di e asunto. te kijk staan - pone su kara na bergüensa. Tot kijk! - Mi ta wak bo!

   _kijken = mira, wak. kijken naar - mira, wak. Kijk! - Mira!/Wak! waar kijk je naar? - kiko bo ta wak? Laat me even kijken. - Lagá mi wak un rato. Ga 'ns kijken. - Bai wak. Hij komnt pas kijken. - E ta un nobato kompleto. Daar komt heel wat bij kijken. - Esei ta un trabou basta pisá. Kijk nou toch 'ns aan! - Mira/wak ki b'a hasi! kijken staat vrij. - Mira no ta prohibí. Ik zal er 'ns naar kijken. - Lo mi chèk e. Kijk naar jezelf! - Wak bo mes! Laat naar je kijken! - Bo kabes n' ta bon! Hij kijkt niet op 'n paar centen. - E no ta wòri ku plaka. Daar sta ik van te kijken! - Esei sí a sorprendé mi.

   _kijker = [naar tv] televidente. [op straat e.d.] miron. [telescoop] teleskopio.

   _kijkje = bista. 'n kijkje nemen - tira un bista.

   _kijven = pleita; teimu; strei.

   _kik = in: hij gaf geen kik. - El a keda ketu-ketu. / E no a bisa ni ho ni la.

   _kikken = in: je hoeft maar te kikken en ... - Djis bisa sí i ... / Djis dal un grito i ...

   _kikker = dori

   _kikkerbilletje = pí'i dori

   _kikvors = dori

   _kil = fresko; fríu [ook fig.]

   _kilheid = freskura; frialdat [ook fig.]

   _kilo = kilo

   _kilogram = kilograma

   _kilometer = id.; kilómetro [S.]

   _kilometerteller = kontadó di kilometer.

   _kilte = frialdat , freskura

   _kim = horizon

   _kin = kachete

   _kind = [onvolwassen mens] mucha; [zoon/dochter] yiu. je hebt er geen kind aan. - E no ta ningun problema. Hij is er kind aan huis. - E ta manera un miembro di famía. Ze heeft kind noch kraai. - E no tin ningun famía. Je moet het kind bij de naam noemen. - Bisa loke bo tin di bisa. Hij was het kind van de rekening. - el a sali pèrdí.

   _kinder- = di mucha; pa mucha; infantil

   _kinderachtig = manera mucha chikito; infantil.

   _kinderarts = dòkter di mucha; pediatra.

   _kinderbijslag = id.

   _kinderboek = buki pa mucha

   _kindergeld [V.] = kinderbijslag

   _kinderhand = man di mucha. 'n Kinderhand is gauw gevuld. - Ku un kos chikito bo ta hasi un mucha felis.

   _kinderjaren = infansia

   _kinderjuffrouw = yaya

   _kinderkopjes = piedra rondó

   _kinderlijk = infantil; manera mucha.

   _kindermeisje = yaya

   _kinderoppas = baby-sitter [E.]

   _kinderschoen = sapato pa mucha. nog in de kinderschoenen staan. - ta den su infansia ainda.

   _kinderspel = wega di mucha, wega pa mucha. Dat is kinderspel voor hem. - esei ta un kos chikito p'e.

   _kinderverlamming = polio(myelitis)

   _kinderwagen = stroller [E.]

   _kindje = yiuchi, chikitin. het kindje Jezus - Niño Hesus.

   _kinds = kèns.

   _kindsbeen = in: van kindsbeen af. - for di mucha chikito.

   _kindsheid = infansia

   _kindskind = yiu di nos yiu(nan)

   _kinetisch = kinétiko

   _kink = in: er is 'n kink in de kabel gekomen. - e kos a dòl; e kos a bai malu.

   _kiosk = kiòsko

   _kip = galiña. broedse kip - galiña klòks. van 'n kale kip kun je geen veren plukken. - bo no por ranka pluma fò'i morkòi. met de kippen op stok gaan. - bai drumi hopi tempran. er als de kippen bij zijn - no pèrdè pa gana. er is geen kip te bekennen - e lugá ta morto-morto.

   _kippenboer = kriadó di galiña.

   _kippenfokkerij = kriamento di galiña

   _kippenhok = kurá di galiña

   _kippenvel = kuero di galiña; [fig.] rel

   _kippetje = polèchi, pulèchi.

   _kippig = in: kippig zijn - no mira muchu bon; tin wowo skur.

   _kirren = rukukú

   _kist = [alle betekenissen] kaha

   _kisten = pone e kurpa den kah'i morto. We laten ons niet kisten! - Nos no ta laga hende kana riba nos.

   _kittig = spierto, sabí.

   _klaaglied = )kanshon/kantika di) lamentashon

   _klaaglijk = lastimoso; lamentoso.

   _klaagschrift = karta di keha

   _klaagzang = lamentashon

   _klaar = kla. Ik ben ermee klaar. - M'a kla kuné. klaar is kees! - kla ta! Zo klaar als 'n klontje. - kla-kla. Ben je ermee klaar? - B'a kla kuné? klip en klaar - kla i raspá.

   _klaarblijkelijk = evidente)mente), aparente(mente)

   _klaarheid = klaridat

   _klaarkomen = kaba

   _klaarkrijgen = logra kaba

   _klaarlichte = in: op klaarlichte dag - di día kla.

   _klaarliggen = ta poní kla

   _klaarmaken = prepará [ook: zich klaarmaken]

   _klaarspelen = logra

   _klaarstaan = para kla

   _klaarstomen = pusha, fòrsa

   _klacht = keho. 'n klacht indienen - depositá un keho

   _klad = [vlek] mancha; [schets] dibuho lihé. De klad zit erin. - kos a kaba na nada. in 't klad schrijven - traha un promé skètch. iemand bij de kladden pakken. - kòi un hende na su garganta.

   _kladblok = id.

   _kladje = kálkulo rápido

   _kladschilder = pintor di awa fríu

   _klagen = keha [over = di]. 't is God geklaagd - Ta hororoso. Hij kwam bij mij de nood klagen. - El a bin keha serka mi.

   _klager = kehadó. Klagers hebben geen nood. - Yoradó no ta yora largo.

   _klakkeloos = sin verifiká; sin fondo; sin base.

   _klam = húmedo

   _klamboe = mosketero

   _klamheid = humedat

   _klampen = gara

   _klandizie = clientela

   _klank = zonido. die naam heeft een goede klank. - E nomber ei tin bon reputashon.

   _klankkleur = timbre [F.]

   _klankleer = fonétika

   _klanknabootsing = imitashon di zonido, onomatopeika

   _klankrijk = sonoro

   _klant = kliente. de klanten - klientela

   _klap = golpi, sla, boftá, wanta. klappen krijgen - kome sla. iemand een klap geven - [met de vuist] dal un hende un boftá, un wanta. [met de hand] dal un hende un kant'i man. De eerste klap is een daalder waard. - E promé golpi ta bal pa dos. in één klap - ku un golpi so. Hij voert geen klap uit. - E no ta hasi ni un dòndru.

   _klapband = flèttaira di golpi

   _klapbankje = banki ku ta dobla

   _klaploper = chupadó

   _klappen = [met handen] bati man; hij kent het klappen van de zweep. - E sa kiko ta kiko. in elkaar klappen - dal/basha abou.

   _klapper = mapa; [vuurwerk] klapchi.

   _klapperboom = pal'i koko.

   _klapperen = bati

   _klappertanden = bati djente

   _klappertje = klapchi

   _klaproos = id.; amapola [S.]

   _klapstoel = stul ku ta dobla

   _klaptafel = mesa ku ta dobla

   _klapwiegen = bati hala

   _klapzoen = sunchi ku ta zona duru

   _klaren = logra

   _klas = klas. eerste, tweede, derde etc. klas - [v. school] id.; [anders] promé, di dos, di tres etc. klas.

   _klasse = klasa, klase

   _klassement = klasifikashon

   _klasseren = klasifiká

   _klassering = klasifikashon

   _klassiek = klásiko

   _klateren = zona kla-kla

   _klauteraar = buladó, subidó

   _klauteren = subi, bula

   _klauw = pata; gara [ook fig.]

   _klauwen = gara

   _klauwhamer = martíu ku boka pa ranka

   _klaver = yerba di tres blachi (trifolium) uzá: pa kuminda di bestia

   _klaverblad = blachi di "klaver"; [fig.] krusada di kaminda ku viadukto

   _klaveren = [kaartspel] clubs [E.]

   _klavier = keybvoard [E.], teclado [S.]

   _kleden = bisti [ook: zich kleden]

   _klederdracht = trahe

   _kleding = paña; [het kleden] bistimento

   _kledingmagazijn = pakus di paña

   _kledingstoffen = tela (pa kose paña)

   _kledingstuk = pida paña; kò'i bisti

   _kleed = [damesjapon] bistí; [vloer-] tapeit; [tafel-] pañ'i mesa.

   _kleedgeld = plaka pa paña

   _kleedhokje = hòki pa pas paña

   _kleedkamer = kamber pa bisti paña, pa kambia paña

   _kleefkracht = fòrsa di pega; poder adhesibo

   _kleerborstel = skeiru pa paña

   _kleerhanger = hanger [N.] pa paña

   _kleerkast = kashi di paña

   _kleermaker = sneiru

   _kleerscheuren = in: er zonder kleerscheuren afkomen - (logra) sali sin ni un raská.

   _klef = húmedo, un tiki muhá

   _klei = id. uit de klei getrokken - burusí; tapá.

   _kleien = modelá ku klei

   _klein = [A.] chikito; [C.] chikí. een klein beetje - un tiki. 'n klein uur - menos ku un ora. over een kleine twee weken - den mas of menos dos siman. klein en groot - mucha i adultonan. iemand klein houden - no duna un hende un chèns. van kleins af aan - for di mucha chikito.

   _Klein-Azië = Asia Menor

   _kleinburgerlijk = di (e) klasa abou

   _kleindochter = nieta

   _kleine = in: de kleine - e yiu (di) mas chikito

   _kleiner = mas chikito; menor

   _kleineren = brongosá

   _kleinering = brongosamento

   _kleingeestig = miskiña

   _kleingeld = plaka largá

   _kleinhandel = komersio pòr detai.

   _kleinhandelaar = detayista

   _kleinigheid = [alg.] kos chikito; [geld] kachi-kachi; [makkelijk te doen] chicken-feed [E.]

   _kleinkind = nieto

   _kleinkrijgen = siña disiplina

   _kleinkunst = arte popular

   _kleinood = hoya; rekuerdo balioso

   _kleinst = mas chikito; menor

   _kleintje = chikitin. veel kleintjes maken 'n groot - hopi kos chikito ta bira un kos grandi. op de kleintjes passen - bira kada sèn pretu. Hij is voor geen kleintje vervaard. - E no tin miedo di nada.

   _kleinzerig = mimo; webo putrí

   _kleinzielig = miskiña

   _kleinzoon = nieto

   _klem = [znw] ganchi (ook medisch); trampa; gara; kò'i wanta. [fig.] émfasis. [bnw] pegá. klem zitten - ta pegá.

   _klemmen = pega. [tanden, lippen e.d.] wanta riba otro.

   _klemmenbd = [fig.] fuèrte; insistente; konbinsente.

   _klemrijden = fòrsa na banda di kaminda

   _klemtoon = asento tóniko

   _klep = válvula [S.], valve [E.]; [pet e.d.] klèp; [mond] smul.

   _klepel = kampana

   _kleppen = [kletsen] bati boka

   _klepperen = bati

   _kleren = paña; (zie: kleed). Kleren maken de man - Pa bo paña nan ta huzgá bo. Zoiets gaat je niet in de kouwe kleren zitten. - Un kos asina ta afektá bo duru-duru.

   _klerk = ofisinista

   _klets = [klap] sla, kant'i man. [onzin] kò'i loko.

   _kletsen = bati boka

   _kletser = hende ku ta bati boka, ku ta papia kò'i loko

   _kletskoek = kò'i loko

   _kletskous = lengon; hende ku ta gusta bati boka

   _kletsmajoor = zie: kletskous

   _kletsnat = papa muhá

   _kletspraat = redashi; batimento di bleki.

   _kletteren = [regen] basha; [wapens] dal

   _kleumen = tin fríu, sinti fríu

   _kleunen = dal duru. ernaast kleunen - dal su dede.

   _kleur = koló. kleur bekennen - rekonosé na kua koló (polítiko) bo ta pertenesé. van (politieke) kleur veranderen - bula kurá.

   _kleurecht = di koló firme.

   _kleuren = kleur; kolorá; pinta.

   _kleurenblind = no por distinguí koló. siego pa kolónan.

   _kleurig = kolorido

   _kleurling = hende di koló

   _kleurrijk = kolorido; di hopi koló.

   _kleurstof = material pa traha koló; pigmento

   _kleuter = id.; mucha chikito

   _kleuterleidster = id.

   _kleuteronderwijs = enseñansa preparatorio

   _kleuterschool = id.

   _kleven = pega

   _kleverig = ku ta pega

   _kliederen = mòrs, mòsh; [in water] chèpè-chèpè, plèchè-plèchè

   _kliek = [mensen] klik; [rest] sobrá

   _klier = klir; glándula [S.]; [persoon] pleitista, tèrdó.

   _klieren = teimu; buska pleito; tèr; hasi fastioso.

   _klieven = [met zwaard, bijl e.d.] spleit, kap; [door golven] habri, spleit

   _klikken = reda, hasi redashi

   _klikspaan = redadó, hasidó di redashi.

   _klim = subida

   _klimaat = klima

   _klimaatverandering = kambio di klima

   _klimatiseren = klimatisá

   _klimatisering = klimatisashon

   _klimmen = [ww] subi; monta; bula. op het dak klimmen - subi riba dak. op 'n paard klimmen - monta kabai. over het hek klimmen - bula kurá. [znw] subida. met het klimmen der jaren - ora di avansá di edat.

   _klimmer = subidó; montadó; buladó.

   _klimop = id.

   _kling = in: over de kling jagen - hinka na espada.

   _klingelen = zona

   _kliniek = klínika

   _klinisch = klíniko

   _klink = man

   _klinken = zona, resoná; [van bel]ring. Het klonk mij vreemd in de oren. - Tábata zona straño pa mi. Ze gaf hem een klinkende zoen. - El a dun'é un sunchi duru-duru. met klinkende munt betalen. - paga ku plaka contante y zonante [S.].

   _klinker = [fonetiek] bokal. [baksteen] klenko, klenku

   _klinkklaar = in: klinkklare onzin - un ridikules di marka mayor

   _klip = baranka den laman; ref. tegen de klippen op liegen - No hasi nada mas ku gaña. tegen de klippen op drinken - bebe te pèrdè tino. tegen de klippen op werken - traha pa muri. klip en klaar - kla i raspá.

   _klis = pegasaya

   _klitten = pega; kuaha; bruha

   _klodder = [vlek] mancha; [klonte] klònchi; [harde)klòmpi

   _kloek = [znw] galiña klòks. [bnw] [dapper] balente; ku kurashi; sin miedo. [omvangrijk] substansial; pisá

   _kloekmoedig = sin miedo; ku kurashi.

   _klok = [uurwerk] oloshi; [toren-] klòk. de klok luiden - bati klòk. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. - El a tende algo di dje, ma e no sa di kiko ta trata. iets aan de grote klok hangen - brokèst un kos. 'n stem als 'n klok - un kampan'i klòk. Dat klinkt als 'n klok. - Esei ta zona fantástiko. De klok luidt al. - klòk ta bati kaba. met de klok mee - manera e man di oloshi ta drei. tegen de klok in. - kontra e man di oloshi. op de klok af zes uur. - seis or'en punto [S.]. hij kan nog niet op de klok kijken - e no por wak oloshi ainda.

   _klokgelui = batimento di klòk

   _klokhuis = núkleo

   _klokkenspel = carillon [F.]

   _klokkenluider = batidó di klòk. Jan de klokkenluider - Juan bati klòk.

   _klokslag = in: klokslag twaalf uur - diesdos or'en punto; het is klokslag twaalf uur. - diesdos or' a bati

   _klomp = klòmpi. 'n klomp ijs - un klòmp'i eis. Nu breekt m'n klomp! - Esei ta kaba ku mi!

   _klont = klònchi ;klòmpi

   _klonter = klònchi; [bloed] pida kuahá

   _klonteren = kuaha

   _klontje = klònchi

   _kloof = abismo. de kloof overbruggen [fig.] - sera e diferensianan

   _kloon = id., clone [E.]

   _klooster = konbento. in 't klooster gaan - bira monha, bira soeur, bira religioso,

   _kloostergelofte = profeshon religioso

   _kloosterkerk = misa di konbento

   _kloosterleven = bida religioso, bida di konbento

   _kloosterling = [man] pader; mohe. [frater/broeder] frater, broeder, frère. [vrouw] monha, soeur.

   _kloosterorde = orden religioso; kongregashon religioso

   _kloosteroverste = superior

   _kloosterzuster = soeur, monha

   _kloot = testíkuo; bala, webo [vulg.], kohon [zeer vulg.]

   _klootzak = pendeu

   _klop = batimento; [slaag] sota.

   _klopjacht = razzia; persekushon.

   _kloppartij = sutamento; bringamento

   _kloppen = [alg.] bati;[op schouder] dal; [juist zijn] klòp. iemand geld uit de Zak kloppen - saka plaka for di un hende. ergens geld uit kloppen - saka plaka for di un kos. Er wordt geklopt. - Nan ta bati na porta. Binnen zonder kloppen - Drenta numa. Dat klopt niet. - Esei no ta klòp. Het klopt als 'n bus. - Ta perfektamente korekto.

   _klos = [blok] pida palo; [garen e.d.] klòshi; [spoel] ril. Hij is de klos. - El a kòi awa!

   _klotsen = spart

   _kloven = sklof; spleit

   _klucht = komeidia kómiko; farce [F.]

   _kluchtig = kómiko; humor'stiko;

   _kluif = weso. Dat is 'n hele kluif. - n' ta yiu'i mama!

   _kluis = kaha fuèrte

   _kluisteren = mara na kadena. aan het bed gekluisterd - mará na kama.

   _kluit = klòmp'i tera. hij/zij is flink uit de kluiten gewassen. - E ta un hende forshin.

   _kluitje = klòmpi chikito di tera. iemand met een kluitje in het riet sturen. - manda un hende bai ku promesanan sin balor. op 'n kluitje bij elkaar zitten - sinta huntu leu di otronan.

   _kluiven = chupa weso

   _kluizenaar = heremita

   _klungel = mòshdó,mòrsdó

   _klungelen = mòsh,mòrs

   _kluns = lolo

   _klus _klusje = djap

   _klusjesman = hende ku ta hasi djap-djap.

   _klussen = hasi djap-djap

   _kluts = in: de kluts kwijt zijn - pèrdè strea di nort.

   _klutsen = bati

   _kluwen = bala (di lana etc.); [fig.] kos tur bruhá.

   _knaap = mucha-hòmber; hóben

   _knabbelen = chupa; mòrde

   _knagen = mòrde

   _knak = krak

   _knakken = krak

   _knakworst = soseishi

   _knal = tiro; eksploshon

   _knaldemper = mòfler

   _knaleffect = efekto aplastante

   _knallen = tira

   _knalrood = korá-korá

   _knap = [bnw] [geleerd] sabí; [mooi] bunita. [bw] dat is knap gedaan. - Esei ta hopi bon hasí. Je bent knap vervelend. - Bo ta bon fastioso.

   _knappen = krak, kibra. 'n uiltje knappen - kòi un kabrikuchi.

   _knapperd = hende sabí

   _knar = in: 'n ouwe knar - un shon bieu.

   _knarsen = mòrde

   _knarsetanden = mòrde djente knauw = mordí. 'n lelijke knauw krijgen - keda bon dañá.

   _knecht = kra; trahadó; sirbidó; asistente.

   _knechten = sklavisá

   _kneden = primi; fòrma; traha mansa

   _kneedbaar = moli

   _kneedbom = bòm plástiko

   _kneep = primí; [fig.] triki, magia. Daar zit 'm de kneep. - Ei e sapato ta primi.

   _knel = in: in de knel zitten - ta mará.

   _knellen = primi

   _knellend = ku ta primi

   _knelpunt = punto problemátiko, problema prinsipal; bottle-neck [E.]

   _knetteren = krak, chispa

   _knettergek = loko di remata

   _kneusje = [persoon] hende mankaron; [ding] kos mankaron

   _kneuzen = kneus

   _kneuzing = keusmento

   _knevelen = mara boka; [fig.] oprimí

   _knie = rudía. op de knieën - na rudía. door de knieën gaan - kai abou. iets onder de knie hebben - ta bakiano den un kos.

   _knielen = hinka rudía. geknield - na rudía

   _knielkussen = kusinchi pa hinka rudía

   _knieschijf = biskuchi

   _kniesoor = hende ku tin mal beis

   _knieval = in: 'n knieval voor iemand doen/maken - bai na rudía dilanti di un hende

   _kniezen = tin mal beis; (hevig) shegarná

   _knijpen = kinipí

   _knijper = [was-] penchi

   _knijpfles = bòter pa primi

   _knijptang = pins

   _knik = [in draad etc.] doblá; [met hoofd] sakudí di kabes

   _knikkebollen = kabishá

   _knikken = sakudí kabes

   _knikker = kiniki. Het gaat niet om het spel maar om de knikkers. - No ta e wega ku ta bal, ma e ganashi. Er is stront aan de knikker. - tin potoshi.

   _knikkeren = hunga kiniki. iemand eruit knikkeren - saka un hende afó.

   _knip = [v. schaar] kortá; [portemonnee] [A.] kartera, [C.] pòtmòni. de hand op de knip houden - no gasta ni un sèn. Hij is geen knip voor de neus waard. - E no ta bal ni un dòndru.

   _knipmes = sambèchi, sòmbèchi

   _knipogen = kinipí wowo

   _knipoogje = in: iemand een knipoogje geven - kinipí wowo pa un hende.

   _knippatroon = patronchi pa kòrta tela

   _knippen = kòrta (ku skèr)

   _knipperlicht = lus ku ta sende-paga

   _knipperen = sende-paga; [met ogen] kinipí wowo

   _knipsel = rekòrte

   _kniptang = pins pa korta waya

   _knobbel = bolombonchi; [aanleg] don

   _knoei = in: in de knoei zitten - tin problema grandi.

   _knoeiboel = mòrspòt, mòshpòt,mòrsmento, mòshmento

   _knoeien = mòrs, mòsh; [zwendel] falsifiká

   _knoeier = mòshdó; hende ku ta hasi mòrspòt; [Zwendelaar] estafadó.

   _knoeipot = mòshdó; mucha ku ta hasi mòrspòt / mòshpòt

   _knoeiwerk = mal trabou

   _knoek = kunuku

   _knoest = [znw] konòshi

   _knoflook = konoflok

   _knokkel = skarnir; konòshi.

   _knokkelkoorts = dengue

   _knokken = bringa

   _knol = [plant] batata; [paard] kabai (forshin)

   _knolgewas = mata di batata.

   _knoop = [aan kleding] boton; [in touw e.d.] konòpi ; [zeemijl] nudo. er 'n knoop over leggen [fig.] - dal un konòpi; dal un dicho. er 'n knoop inleggen - pone un konópi; konopá. In de knoop raken - keda konopá; keda bruhá. met zichzelf in de knoop zitten - keda konfundí.

   _knooppunt = sentro

   _knop = [druk-] boton; [deur- e.d.] konòpi; [plant] konòpi.

   _knopen = [kleding e.d.] botoná; [touw e.d.] konopá

   _knorren = gruña [ook v. maag]

   _knorrepot = hende krebchi

   _knorrig = krebchi

   _knot = [wol e.d.] bala

   _knots = [znw] klòp. 'n knots van 'n huis. - un kas grandote. [bnw] loko

   _knuffelen = brasa; primi; mèlè.

   _knuist = mokete

   _knul = mucha-hòmber, hóben

   _knullig = slòns; kon-ku-ta; inkompetente; mal hasí, mal trahá

   _knulligheid = manera slòns; manera inkompetente

   _knuppel = chikoti; palo; [fig.] lolo

   _knuppelen = dal ku palo

   _knus = kuchi-kuchi; ameno, agradabel, íntimo

   _knutselaar = toferdó; mòshdó

   _knutslen = tofer

   _koddig = grasioso, kò'i hari

   _koe = baka. geen ouwe koeien uit de sloot halen - Laga loke ta pasá keda pasá. koek = kuki. ouwe koek - kouch'i boulu. Alles is weer koek en ei. - Tur kos ta perfekto trobe. Dat is andere koek - Esei ta otro storia.

   _koekenbakker = trahadó di kuki. [fig.] mòshdó

   _koekenpan = [A.] planchi, [C.] panchi

   _koekje = kuki

   _koel = fresko, fríu. in koelen bloede - ku sanguer fríu. het hoofd koel houden. - keda kabes fríu.

   _koelbloedig = ku sanguer fríu.

   _koelen = fría; refrigerá

   _koeler = refrigeradó; cooler [e.]

   _koelie = kuli

   _koeling = friamento; refrigerashon

   _koelkast = frigidaire, frigidel

   _koelte = freskura, frialdat

   _koeltjes = fríu [ook fig.]

   _koepel = kúpula [ook fig.]

   _koeren = rukukú

   _koerier = id.

   _koers = [effecten.] tasa; [geld] kambio; [richting] rumbo [ook fig.]. 'n nieuwe koers inslaan - tuma un rumbo nobo. de koers kwijt zijn - pèrdè rumbo.

   _koersschommeling = fluktuashon

   _koest = ketu

   _koestal = kurá di baka

   _koesteren = kuida;'[vertroetelen] yaya; hoop koesteren - tin speransa

   _koeterwaals = gueni

   _koetje = baka chikito. over koejtes en kalfjes praten - papia di nada en partikular.

   _koets = id.

   _koevoet = pat'i kabra

   _koffer = valis, maleta

   _kofferbak = bahul

   _koffie = kòfi. koffie zetten - traha kòfi. op de koffie komen [fig.] - dal su dede. dat is geen zuivere koffie. - Ei bou tin glas.

   _koffiedik = sushi di kòfi. koffiedik kijken - mira kòpi

   _koffiekan = kanik'i kòfi

   _koffiekopje = kòpi pa kòfi

   _koffiemelk = lechi pa kòfi

   _koffiemolen = molina pa kòfi

   _koffieplantage = plantashon di kòfi

   _koffiepot = kanik'i kòfi

   _koffiezetapparaat = mashin pa traha kòfi; coffee-maker [E.]

   _kogel = bala.

   _kogelen = tira, benta

   _kogellager = ball-bearing [E.]

   _kok = kòki

   _koken = [ww] [v. water,soep,ei] herbe, herebé ; [algemeen] kushiná. koken van woede - pèrdè sintí. Het is kokend heet. - E ta herebé. [znw]kushinamento

   _koker = id.; tubo; silíndro;

   _koket = kokèt

   _koketteren = koketá

   _kokhalzen = wal

   _kokosboom = pal'i koko

   _kokosnoot = koko

   _kokospalm = pal'i koko

   _kolbert = bachi

   _kolder = kò'i loko. Hij heeft de kolder in de kop. - su kabes a toka.

   _kolderiek = loko

   _kolen = karbon

   _kolendamp = monoksida di karbon

   _kolf = [alg.] bat [E.]; [distilleer-] reseptor; [geweer e.d.] parti patras; [v. koren] tapushi.

   _kolfje = in: Dat is 'n kolfje naar zijn hand. - E ta bakiyano den esei; Esei ta nèt algo p'e.

   _kolom = kolumna; [in krant] krónika; [zuil] pilar

   _kolomnist = kolumnista; kronikista

   _kolomschrijver = kolumnista; kronikista

   _kolonel = id.; coronel [S.]

   _koloniaal = kolonial

   _kolonialisme = kolonialismo

   _kolonialist = kolonialista

   _kolonialistisch = kolonialista

   _kolonie = kolonia

   _kolonisatie = kolonisashon

   _kolonist = kolonista

   _kolos = kos kolosal, kos gigantesko

   _kolossaal = kolosal(mente); gigantesko

   _kolven = pòmp

   _kom = konchi

   _komaan = bam! Ban!

   _komaf = desendensia. van goede komaf - di bon famía.

   _kombuis = kushina di barko

   _komedie = komedia humorístiko. [gebouw] teatro. 't is allemaal komedie [fig.] - gaña nan ta gaña; ta nada mas ku wega.

   _komeet = kometa

   _komen = bin , bini; [aankomen] yega. Kom, kom! - [sussend] No wòri! [ach wat!] Bo kabes n' ta bon! Ik kom al. - Atá mi akí. Hij komt er wel. - E ta bai logra (mashá bon). Je had 't niet zo ver moeten laten komen. - Bo no mester a laga e kos bai asina leu. Hoe komt/kwam dat? - Kon e kos (por) a pasa? Hoe kom ik bij de haven? - Kon mi ta yega na waf? Hoe komt 't dat ... - Kon a bin ku .... te weten komen - haña sa. Hij kwam te vallen. - El a kai. We kwamen te spreken over de zaak. - Nos a yega na diskutí e asunto. komen halen - bin buska. Hoe kwam hij aan dat ggeld? - Kon el a haña e plaka ei? aan 'n baan komen - haña un empleo. Daar kom ik zo aan toe. - Mi ta bin riba dje djis akí. achter de waarheid komen - haña sa e bèrdat. Je moet bij vader komen. - Pai ke (pa) bo bin serka dje. Hij is door het examen gekomen. - El a pasa e eksámen. We kwamen door de stad. - Nos a pasa dor di stat. Het komt door hem. - Ta pa su vía. in 't huis komen - drenta kas. Ik kon niet in het huis komen. - Mi no por a drenta kas. Met 'n tientje kom je 'n heel eind. - Ku dies florin bo ta yega basta leu. Ze kwam naar hem toe. - El a aserk'é. - El a haña e idea pa ... Daar komt niets van in! - Lubidá! Bo por wèl 'i lubidá! Hij kon er niet toe komen - E no por a fòrsa su mes pa hasi'é. Hoe kwam je daartoe? - Di kon b'a hasi esei? Dat komt van je gemopper. - Esei ta loke bo kikmento a trese. Daar komen alleen maar moeilijkheden van. - Esei ta trese problema so. Er is nooit iets van dat plan terecht gekomen. - E plan ei nunka a konkretisá. de komende maand. - otro luna. Het was er 'n komen en gaan. - Tábatin un bai i bin kontinuo.

   _komiek = [znw] kómiko. [bnw] kómiko.

   _komijn = komino

   _komisch = kómiko

   _komkommer = komkomber

   _komkommertijd = temporada sin muchu aktibidat; low season [E.]

   _komma = kòma. nul komma nul - sero punto sero.

   _kommer = tròbel; miseria.

   _kommervol = yen di tròbel, yen di miseria.

   _kommetje = kònchi chikito

   _kommissaris = komisario

   _kommissie = komishon

   _kompaan = konflochi, kompinchi

   _kompas = id.

   _kompleet = [bnw] kompleto. [bw] kompletamente

   _kompleteren = kompletá

   _komplot = komplòt, konspirashon

   _komplotteren = konspirá

   _kompres = komprès

   _komst = binida. er is onweer op komst - ta bin mal tempo.

   _konijn = [A.] koneu. [C.] koneinchi. 't is bij de konijnen af. - 'n ta kò'i papia.

   _koning = rei

   _koningin = lareina, reina. Koningin Beatrix - reina Beatris.

   _koninginnedag = aña di lareina

   _koningsgezind = royalista

   _koningshuis = kas real

   _koningskroon = korona real

   _koningsvis = konofes

   _koninklijk = real. koninklijk besluit - id., kb. Zijne Koninklijke Hoogheid - Su Altesa Real.

   _koninkrijk = reino

   _konkelaar = kònkeldó {somme e}

   _konkelaarster = kònkeldó {stomme e}

   _konkelen = kònkel {stomme e}

   _konkreet = [bnw] konkreto; [bw] konkretamente

   _konkretiseren = konkretisá

   _konstateren = konstat

   _konstatering = konstatashon

   _konsternatie = konsternashon

   _kont = [plat] sanka; [vulg.] kul, kulo. Je moet je de benen uit je kont lopen. - mester kana pa bo sanka tembla [C.].

   _kontje = [van brood] konchi

   _konvooi = kareda

   _kooi = [vogels e.d.] [A.] houla; [C.] kouchi; [schapen e.d.] kurá. naar kooi gaan - kòi kama.

   _kook = in: aan de kook brengen - herbe, herebé. aan de kook zijn - herbe. van de kook zijn - ta bruhá.

   _kookboek = buki di reseta pa kushiná

   _kookkunst = arte kulinario

   _kookpunt = punto di herbe (di awa)

   _kool = karbon. [plant] k l. de kool en de geit sparen - nenga di tuma un posishon. groeien als kool - krese hopi lihé. >iemand 'n kool stoven - hasi mal wega ku un hende.

   _kooldioxide = dioksida di karbon.

   _koolmonoxide = monoksida di karbon

   _koolstof = karbon

   _koolwaterstof = hidrokarbon

   _koolzuur = dioksida di karbon

   _koop = compra, kumpramento. Te koop. - [in advertentie etc.] Ta bende. Dat huis is te koop. - E kas ei ta na bende. te koop lopen met [fig.] - ple. weten wat er te koop is [fig.] sa kiko ta kiko. op de koop toe - aserka.

   _koopje = ganga

   _koopkracht = poder di kumpra

   _koopman = komersiante , negoshante

   _koopmanschap = kapasidat komersial

   _koopprijs = preis di benta

   _koopsom = montante di kumpra

   _koopvaardij = navegashon komersial; navegashon merkantil; navegashon di karga

   _koopvaardijschip = barko di karga.

   _koopwaar = merkansía

   _koor = [zangers] kor, koro; [plaats in kerk] kor. op 't koor - riba kor.

   _koord = kabuya

   _koorddansen = [ww] balia riba kabuya. [znw] baliamento riba kabuya.

   _koorddanser = bailarin riba kabuya

   _koordje = pida kabuya

   _koorts = keintura

   _koortsachtig = 1. manera keintura. 2. [snel] nerviosamente, hèktikamente; purá-purá.

   _koortsig = manera keintura

   _Kop = [alg.] kabes [ook v. spijker, naald enz.]; [kranten-] titular; [om te drinken] mòk, poti. 'n kop koffie - un kòp'i kòfi. Er zit kop noch staart aan. - E n' tin ni pariba ni pabou. Kop dicht! - Sera bo boka! Kop op, man! - Animo, hòmber! op z'n kop - bok' abou. de kop indrukken - aplastá. iemand op z'n kop geven. - duna un hende su zalheit. Laat je niet op de kop zitten. - No laga nan subí bo. Op de kop af tien gulden - ni mas, ni menos ku dies florin.

   _kopen = kumpra

   _koper = [iemand die koopt] kumpradó ; [metaal] koper

   _koperdraad = waya di koper

   _koperen = di koper

   _koperstaking = welga di kumpra

   _kopie = kopia

   _kopiëermachine = mashin di kopia

   _kopiëren = kopia

   _kopij = kopia

   _kopje = 1. kabes chikito. 2. kòpi. 'n kopje koffie, thee - un kòp'i kòfi, té.

   _koplanp = head-light [E.]

   _koploper = esun na kabes

   _koppel = par; pareja

   _koppelaar = trahadó di pareha, di matrimonio

   _koppelbaas = id.

   _koppelen = akoplá

   _koppeling = [in auto] klòch ; [aaneenschakeling] akoplamento

   _koppelteken = dash [E.]

   _koppig = kabesura , terko, obstiná

   _koppigheid = terkedat

   _kopschuw = in: iemand kopschuw maken - hasi ku hende ta skiu bo.

   _kopspeld = feneta

   _kopstuk = kabesante; hende ku poder

   _koptelefoon = head-phone [E.]

   _kopzorg = wòri, preokupashon. zich kopzorgen maken - wòri, preokupá

   _koraal = koral; [kraal] kurá

   _koraalrif = ref di koral

   _kordaat = ku kurashi, ku resulushon, sin miedo, firme(mente)

   _koren = maíshi, trigo [s.]. Dat was koren op haar molen. - esei a kai den su tobo di laba paña. ... op zijn molen - esei tábata nèt algo p'e.

   _korenaar = tapushi

   _korenschoof = bogi

   _korf = makutu; [bijen] kaha

   _korfbal = id.

   _kornuit = konflochi, kambrada, kompinchi

   _korporaal = id.

   _korporale = [rkk] id.

   _korps = kuerpo; [muziek] banda, orkesta; politiekorps - kuerpo polisial.

   _korrel = pipita

   _korrelig = granular

   _korst = kaska

   _kort = [alg.] kòrtiko; [sumier] breve. in het kort - en breve. Alles kort en klein slaan - plama tur kos na wèrki. zich te kort gedaan voelen - sinti su mes frustrá. 'n paar gulden te kort komen - falta un par di florin. tijd te kort komen - falta tempo. kort geding - kaso sumario.

   _kortademig = in: kortademis zijn - falta rosea.

   _kortaf = brusko

   _kortelings = 'ki día; resientemente

   _korten = [loon e.d.] kita; dedusí.

   _kortheid = brevedat

   _kortheidshalve = en breve [S.], brevemente

   _korting = diskuento; redukshon.

   _kortom = en breve [S.]

   _kortsluiting = kòrte di sirkuito

   _kortstondig = di durashon kòrtiko

   _kortweg = en breve [S.]; brevemente;sumariamente.

   _kortwieken = kòrta e halanan

   _kortzichtig = ku bista limitá; [fig.] ku vishon limitá.

   _kortzichtigheid = limitashon di bista; [fig.] limitashon di vishon.

   _korzelig = krebchi

   _kosmisch = kòsmiko

   _kosmonaut = kòsmonouta

   _kosmos = kòsmos; universo

   _kost = kuminda; alimento; kost en inwoning - hospedahe kompleto. de kost verdienen - gana su pan di kada día. zijn ogen de kost geven - tira un bon bista. ten koste van - a costo di

   _kostbaar = kostoso; presioso; balioso.

   _kostelijk = [voedsel, drank] ekskisito; [tijd] fantástiko, tremendo; zich kostelijk vermaken - gosa un mundo.

   _kosteloos = sin pago, gratuito, gratis.

   _kosten = 1. [znw] gasto(nan). kosten maken - inkurí gastonan. kosten noch moeite sparen - hasi tur kos ku ta na su alkanse. 2. [ww] kosta. Wat kost dit? - Kuanto esakí ta (kosta)? Het heeft hem zijn leven gekost. - el a pèrdè su bida dor di dje. Het heeft me veel moeite gekost. - E kos a eksigí hopi di mi. Dat kost veel tijd. - Esei ta tuma hopi tempo.

   _koster = id.

   _kostganger = un hende ku ta biba den kas

   _kostgeld = pago pa hospedahe

   _kostje = in: zijn kostje is gekocht. - E ta bon pará. E no ta falta nada.

   _kostprijs = preis di gastonan

   _kostschool = internado

   _kostuum = flus

   _kostwinner = id.

   _kots = in: ik krijg er de kots van. - ta duná mi bèrè-bèrè.

   _kotsen = saka

   _kotsmisselijk = in: Ik word er kotsmisselijk van. - E kos ta hasí mi saka. E kos ta duná mi debòr, asko, bère-bère.

   _kou = fríu. kou vatten - haña grip. iemand in de kou laten staan. - laga un hende na kaya.

   _koud = fríu. 't is koud - ta hasi fríu. Ik heb 't koud. - Mi tin fríu. Dat laat mij koud. - Esei no ta hasí mi nada. iemand koud maken. - mata un hende.

   _koudheid = frialdat

   _koudkleum = un hende ku semper ta sinti fríu.

   _koudvuur = kofir

   _kous = mea. kousen aan hebben, aantrekken, dragen - bisti mea. de kous op z'n kop krijgen - dal su dede. iemand de kous op z'n kop geven. - dal un hende un kar' abou.

   _kout = papiamento

   _kozijn = kosein

   _kraag = kragi. iemand bij de kraag pakken/vatten - kòi un hende na su garganta. hij heeft 'n stuk in de kraag. - E ta den su awa.

   _kraaien = [v. haan] kanta

   _kraak = 1. [znw] krak. 'n kraak zetten - kometé un ladronisia. 2. [bw] in: ,kraak helder - kla-kla. kraak zindelijk - limpi-limpi.

   _kraakbeen = tara-tara

   _kraal = 1. kralchi. 2. [omheind terrein] kurá.

   _kraaloogjes = wow'i kralchi.

   _kraam = booth [E.].

   _kraamafdeling = departamento di parto.

   _kraambed = in: ze ligt in het kraambed - el a duna lus.

   _kraamkliniek = klínika di parto.

   _kraamvrouw = hende-muhé ku a duna lus.

   _kraan = [water-, gas- e.d.] kranchi; [hijs-] grúa

   _kraandrijver = operadó di grúa

   _krab = [diere] kangreu; [schram] raská; [met nagels] huñá

   _krabbel = kos skirbí kasi ilegibel

   _krabbelaar = hende ku ta skirbi kos kasi ilegibel

   _krabbelen = skirbi kos kasi ilegibel. overeind krabbelen - lanta pòko-pòko.

   _krabben = [alg.] raska; [tegen jeuk] grawatá; [met nagels] huña; kracha

   _kracht = fòrsa; poder; vigor; intensidat. z'n kracht herkrijgen - rekobrá fòrsa. weer op kracht komen - haña su fòrsa bèk. Dat gaat mijn kracht te boven. - ta surpasá mi poder, mi fòrsa. van kracht zijn - ta na vigor. van kracht worden - drenta na vigor. met terugwerkende kracht - retroaktibo

   _krachtbron = fuente di fòrsa, poder.

   _krachtdadig = [bnw] ku vigor; energétiko; vigoroso. [bw] ku vigor; energétikamente; vigorosamente.

   _krachteloos = sin poder, sin fòrsa, sin energía, sin vigor

   _krachtens = segun; a base di.

   _krachtig = fuèrtè; vigoroso; ku fòrsa

   _krachtmeting = prueba di fòrsa, di poder

   _krachtproef = prueba di fòrsa, di poder

   _krachtsinspanning = esfuerso vigoroso

   _krachtverspilling = drispidimento di energía.

   _krakelen {krakélen} = strei; hasi pleito

   _kraken = krak; [afkraken] kaba ku; [huis] okupá ilegalmente.

   _kraker = krakdó; [huis] okupante ilegal.

   _krakkemikkig = mankaron

   _kram = ganchi (ook medisch)

   _kramp = kalamber {stomme e} .

   _krampachtig = [bnw] infleksibel. [bw] infleksibelmente.

   _kranig = potente(mente), balente(mente)

   _krankzinnig = loko

   _krankzinnige = loko; pasiente psikiátriko

   _krankzinnigheid = lokura

   _krans = krans. [om maan, zon] halo.

   _krant = korant

   _krantenknipsel = rekorte

   _krap = [bnw/bw] smal; pertá, pretá.

   _krapte = skarsedat

   _kras = [znw] raská; huñá. [bnw] fuèrte, duru.

   _krassen = raska

   _krat = kaha

   _krater = id.

   _krats = krenchi; kasi nada

   _krediet = krédito

   _kreeft = kref

   _kreek = río chikito

   _kreet = grito. loze kreten - palabranan bashí.

   _kregel = krebchi

   _krek = [bw] [precies] asina ta; eksaktamente. [zo juist] awor ei.

   _krekel = kriki

   _kreng = mal muhé

   _krenken = ofendé; hùrt. Daarmee krenk je mensen. - Bo ta hùrt hende ku esei.

   _krenkend = ofensibo; insultante

   _krent = karendu

   _krentenbol = id; bolchi di karendu

   _krentenbrood = id.; pan di karendu

   _krenterig = miskiña

   _kretologie = gritología; palabranan bashí.

   _kreukel = in: er zitten kreukels in - e ta machiká.

   _kreukelen = machiká

   _kreukelig = machiká

   _kreuken = machiká

   _kreunen = keha

   _kreupel = manká; mankarón [plat]

   _krib _kribbe = [voederbak] pesebre; [slaapplaats] kòt;; [in rivier] id. de kont tegen de krib gooien. - para tur kos.

   _kribbig = krebchi, rèns

   _kriebel = grawatamento; ik kreeg er de kribels van - el a duná mi rel.

   _kriebelen = grawatá

   _kriebelig = (ku) ta grawatá. ergens kriebelig van worden - hasi un hende krebchi.

   _krieken = in: bij het krieken van de dag - maínta tempran. ku salida di solo.

   _krijgen = [alg.] haya, haña; [ontvangen] risibí; [verkrijgen] obtené. Hij kreeg 't niet gedaan. - e no a logra.

   _krijger = luchadó, batayadó, soldá

   _krijgsgevangene = prishonero di guera, prezu di guera

   _krijgshaftig = guerero; marsial

   _krijgsmacht = fòrsa militar

   _krijgsraad = kòrte marsial

   _krijgstucht = disiplina militar

   _krijs = grito

   _krijsen = grita

   _krijt = kreit. bij iemand in het krijt staan - debe un hende plaka.

   _krik = jack [e.]

   _krimp = in: geen krimp geven - no baha kabes; pone pí' abou.

   _krimpen = [stof] krem; [wind] kai; [pijn] dobla

   _krimpvrij = (ku) no ta krem.

   _kring = sírkulo; [groepering] gremio. in vakbonds/handels kringen - den gremio sindikal/komersial.

   _kringelen = krel, krùl.

   _kringloop = sirkulashon; siklo.

   _krioelen = ta pestá di; het krioelt hier van de muggen. - Tin sangura manera niwa. De tekst krioelt van de fouten. - E teksto ta yen-yen di fout.

   _kriskras = di ariba abou

   _kristal = id.

   _kristallen = di kristal

   _kritiek = [znw] krítika. kritiek hebben (op) - kritiká. [bnw] krítiko [bw] kritikamente.

   _kritisch = krítiko

   _kritiseren = kritiká

   _kroeg = kantina

   _kroes = poti; mòk

   _kroeshaar = kabei kring; kabei malu

   _kroket = id.

   _krom = doblá; kòrkobá; skeins; no stret. krom lopen - kana doblá. Hij lag krom van het lachen - el a hari te lor' abou.

   _kronen = koroná

   _kroniek = krónika

   _kroning = koronashon, koronamento

   _kronkel = doblá; bruhamento

   _kronkelen = kòrkobiá

   _kronkelig = kòrkobiá

   _kroon = korona. Dat spant de kroon. - Esei ta koroná obra.

   _kroongetuige = testigo prinsipal

   _kroonprins/princes = prens/prinsesa heredero

   _kroost = [A.] yiu(nan) [C.] yu(nan)

   _krop = [vogels] buchi. 'n krop sla - un lechuga.

   _krot = chosa

   _kruid = yerba. er is geen kruid tegen gewassen - no tin kura p'e.

   _kruiden = pone pika sterk gekruid zijn - ta pika.

   _kruidenier = tienda di komestibel

   _kruidenierswaren = komestibel

   _kruidenmengerij = bruha

   _kruidig = pika

   _kruidnagel = klabo

   _kruien = hiba den karetío. [ijs] eis ku ta kibra den río.

   _kruik = [grote water-] dabishan; [aarden kruik met stop, zoals jeneverkruik] butishi; [grotere glazen of aarden kruik zonder stop] tinashi. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst. - Makaku ta hunga ku su yiu te saka su wowo.

   _kruimel = garnashi, wiri-wiri

   _kruimeldief = ladron di kos chikito.

   _kruimelen = garna

   _kruin = [op hoofd] korona; [v. berg] kabes; [op pilaar] pui.

   _kruipen = gatia

   _kruiperig = lembechi

   _kruis = [alg.] krus; [v.mens] gròin; [v.broek] kil. het Rode Kruis - Krus Korá. 'n kruis slaan - hasi un krus.

   _kruisbeeld = krus, krusifikado

   _kruisen = krusa

   _kruisigen = krusifiká

   _kruisiging = krusifikashon

   _kruising = krusada

   _kruispunt = krusada

   _kruisteken = krus

   _kruistocht = krusada

   _kruisverhoor = interogashon krusá

   _kruisweg = kaminda di krus

   _kruit = polvo.

   _kruiwagen = karetío; [fig.] relashon importante

   _kruk = [alg] krùk; [v.deur] man; [persoon] lolo.

   _krukas = crankshaft [E.]

   _krul = krel , krùl, [bij schaven] krelchi

   _krullen = [ww] krel, krùl

   _krulspeld = krelpèn , krùlpen

   _kuch = tòs (seko)

   _kuchen = tosa

   _kudde = rebaño [S.]

   _kuieren = kana pòko-pòko

   _kuif = keifi, kùifi

   _kuiken = poyito

   _kuil = keilu; [in weg e.d.] burako; [diepe] pos.

   _kuip = tobo. Weten wat voor vlees je in de kuip hebt - sa ku ken bo ta trata.

   _kuis = kasto

   _kuisheid = kastidat

   _kuit = 1. batata di pía, batat'i pía. 2. [vis] webo.

   _kukeleku = kokoyokó

   _kul = in: flauwe kul - kò'i loko., kò'i kens

   _kultuur = kultura

   _kundig = sabí; hábil; potente. niet ter zake kundig zijn - no tin konosemento di e asuntpo.

   _kundigheid = ekspertisio; habilidat; potensia

   _kunnen = por. Ik kan 't niet. - Mi n' por. Ik kan niet verder. - Mi no por mas. Je moet 't maar kunnen! - Esun ku por, por! Dat zou kunnen. - Por ta. 't Kan ermee door. - Por pasa unda ku n' tin.

   _kunst = [1. znw] arte. Dat is de kunst, hè! - Esun ku por, por! Hij verstaat de kunst om ... - E sa kon pa ... 2. [bnw] artifisial. [bn] artifisialmente

   _kunstenaar = artista

   _kunstgebit = plancha

   _kunstgreep = triki

   _kunstig = ingenioso; artístiko

   _kunstje = magia; triki

   _kunstmaan = satélite [S.]

   _kunstmatig = artifisial

   _kunstnijverheid = artisanía

   _kunstschilder = pintor

   _kunststof = material sintétiko

   _kunstwerk = obra di arte

   _kunstzinnig = artístiko

   _kurk = kòrki

   _kurkdroog = seko-seko

   _kurkentrekker = kò'i saka kòrki

   _kursus = kurso

   _kus = sunchi

   _kussen = [ww] sunchi. [znw] kusinchi

   _kussensloop = slopi

   _kust = kosta. aan de kust - na kosta. voor de kust - dilanti di kosta. te kust en te keur - na granel

   _kustwacht = warda-kosta

   _kut = [fam.] dons, pushi; [vulg.] doshi; [zeer vulg.] koño; tonto

   _kutwijf = mal muhé

   _kuur = mala maña; [geneesk.] kura

   _kwaad = [bnw] malu; [kwaadaardig] malisioso; [boos] rabiá. kwaad worden - rabia; sara. kwaad makan - sara. Hij kreeg het te kwaad. - E no por a wanta su mes mas. [znw] mal; maldat; kos malu. dat is het minste kwaad - esei ta menos mal. dat kan geen kwaad - Esei no ta hasi nada. van kwaad tot erger - de mal en peor [S.]. hij doet alsof hij van de prins geen kwaad weet. - e ta hasi manera e no a kibra un skòter.

   _kwaadaardig = malisioso ; [gezwel] maligno

   _kwaadaardigheid = malisia

   _kwaadheid = rabia

   _kwaadschiks = in: goedschiks of kwaadschiks - den bon of den malu.

   _kwaadspreken = papia malu di hende

   _kwaadspreker _kwaadspreekster = lengon

   _kwaadwillig = di mala fe; mal intenshoná

   _kwaadwilligheid = mala fe; mal intenshon

   _kwaal = fayo, malesa

   _kwadraat = kuadrá

   _kwajongen = mala-mucha

   _kwajongensstreek = kò'i mala-mucha

   _kwaken = mòt

   _kwakkelen = no bai muchu bon

   _kwakken = benta

   _kwakzalver = kurandero

   _kwal = [vis] id, pika-pika; jelly-fish [E.]; [persoon] hende insoportabel

   _kwalificatie = kualifikashon

   _kwalificeren = kualifiká

   _kwalijk = malu. kwalijk nemen -tuma na malu

   _kwalitatief = kualitatibo

   _kwaliteit = kalidat

   _kwantiteit = cantidat

   _kwart = kuarto. kwart over 10 - (un) kuarto pasá di dies; dies or' i kuarto. kwart voor tien - (un) kuarto pa dies.

   _kwartaal = kuarto; kuartal.

   _kwartel = in: zo doof als 'n kwartel - sòrdo manera un cañon.

   _kwartier = kuarto (di ora); drie kwartier - tres kuarto di ora.

   _kwast = kuashi ; [persoon] chacha-bòni

   _kwebbelen = tèkè-tèkè

   _kweekplaats = kriadero [ook fig.]

   _kweekschool = id.

   _kweken = [ww] kultivá, kría. [znw] kultibo, kría, kriamento

   _kwekerij = lugá di kultibo

   _kwelgeest = tòrmentadó

   _kwellen = tòrturá; tòrmentá

   _kwelling = tòrtura

   _kwestie = kuestion; [twist] disputa. geen kwestie van! - Absolutamente ku no! De kwestie is ... - E punto ta ...

   _kwetsbaar = vulnerabel

   _kwetsbaarheid = vulnerabilidat

   _kwetsen = [verwonden] heridá [ook fig.]; [beledigen] ofendé, insultá.

   _kwetsuur = herida

   _kwiek = bibo

   _kwijl = baba

   _kwijlen = baba

   _kwijt = in: kwijt zijn - a pèrdè. Hij is z'n verstand/hoofd kwijt - El a pèrdè su kabes. Ik was blij hem kwijt te zijn. - Mi tábata kontento ku el a bai.

   _kwijtraken = pèrdè

   _kwijtschelden = kita; absolvé

   _kwik = merkurio

   _kwinkslag = chansa, chasko

   _kwispelen = yanga rabo

    _kwistig = ku man habrí; sin reserva

   _kwitantie = resibo

   _la = lachi

   _laad- = di karga

   _laag = [znw] kapa; [verf] man. [bnw] abou

   _laag-bij-de-gronds = vil, baho

   _laagbouw = low-rise [E.]

   _laaghartig = baho

   _laagje = kapa fini

   _laagte = nivel abou

   _laai- = in: in lichter laaie - ful na kandela

   _laaiend = [woedend] furioso. Hij was laaiend. - El a pèrdè sintí.

   _laakbaar = kulpabel; kondenabel

   _laan = kaminda (ku palo tur dos banda); avenida. iemand de laan uisturen - kita un hende fò'i trabou; duna un hende su retiro.

   _laars = lars; boot [e.]. Dat lap ik aan m'n laars. - Mi n' tin kunes.

   _laat = lat; te laat - lat. Hoe laat is 't? - Kuant' or' tin? Ik weet al hoe laat 't is. [fig.] Ya mi sa kon kos ta. Hoe laat eten we? - Ki ora nos ta kome? tot laat in de avond - te anochi lat. Je bent te laat. - Bo ta lat.

   _laatbloeier = [persoon] hende ku a kuminsá desaroyá su mes lat

   _laatdunkend = arogante

   _laatdunkendheid = arogansia

   _laatst = delaster, último. [onlangs] 'ki día. morgen op z'n laatst. - mañan pa mas tardá. ten laatste - pa último; finalmente. tot het laatst - te na último. voor het laatst - pa delaster biaha/bes; pa último bes/biaha.

   _lab = lab(oratorio)

   _labiel = labil

   _laborant = id.

   _laboratorium = laboratorio

   _labyrint = labirinto

   _lach = harí. in de lach schieten - dal hari; dal un harí.

   _lachen = hari. Lachen is gezond. = hari ta e mihó remedii. Laat me niet lachen! - Bo ta poné mi hari! zich rot lachen - hari te lor' abou. zich doodlachen - hari pa muri. lachen als 'n boer die kiespijn heeft. - Hari manera kachó ku bo ta munstra palu. iemand doen lachen - pone un hende hari. lachen om - hari. 't is niet om te lachen. - no ta kò'i hari. 't is om te lachen - Ta kò'i hari; ta ridíkulo. Wie het laatstt lacht, lacht het best. - Esun ku ta hari último, ta hari mihó.

   _lachend = hariendo

   _lacher = hende ku ta hari. De lachers op z'n hand hebben. - pone hende hari.

   _lachlust = inklinashon pa hari. de lachlust opwekken - pone hende hari.

   _laconiek = [bnw] lakóniko; [bw] lakónikamente.

   _ladder = trapi.

   _ladderzat = pata-pata burachi

   _lade = lachi; [kassa] kaha.

   _laden = karga [ook accu], charge [E.]

   _lader = kargadó; [accu] charger [E.]

   _lading = karga

   _laf = kobarde; [v. hond] koyon

   _lafaard = kobarde

   _lafheid = kobardía

   _lager = bearing [e.]

   _lagune = lagun

   _lak = fèrf (briante) Ik heb er lak aan. - Mi n' tin kunes; mi n' debe ni un. Ik heb lak aan hem. - E no ta importá mi.

   _laken = [znw] [bedden-] lakru, pañ'i kama; [tafel-] taflak, pañ'i mesa. de lakens uitdelen [fig.] - manda. van 't zelfde laken 'n pak. - meskos. [ww] kulpa; kondená

   _lakken = [fèrf; nagels] hunta

   _laks = dehado

   _laksheid = aktitut dehado

   _lallen = papia ku lenga pisá

   _lam = [znw] lamchi. [bnw] lam.

   _lamheid = parálisis

   _lamlendig = [gevoel] sin smak; sin djeit; kabá; [persoon] desgrasiado

   _lamlendeling = desgrasiado

   _lammeling = desgrasiado

   _lamp = lampi. Hij is tegen de lamp gelopen. - El a haña su mes den problema grandi; nan a kòi e.

   _lampion = id.

   _lamscotelet = lamb cutlet, lamb chop [E.]

   _lamstraal = desgrasiado

   _lanceren = lansa.

   _lancering = lansamento

   _lancet = id.

   _land = [staat] país; [tegenover water] tera; [akker] kunuku; [bouwterrein] tereno; [bezit] tereno. ergens 't land aan hebben - odia un kos. Daar heb ik 't land aan. - E kos ta disgustá mi. Ik heb 't land aan die vent. - Mi no por wanta e hòmber ei. aan land gaan - pisa tera. op 't land - den kunuku. ter land en ter zee - riba tera i riba laman.

   _landarbeider = kunukero

   _landbouw = agrikultura

   _landbouwbedrijf = agrikultura; industrria di agrikultura

   _landbouwer = agrikultor; kunukero

   _landelijk = rural, rústiko [krant e.d.] nashonal

   _landen = aterisá

   _landerig = ferfelu, ferfelá, aburí.

   _landerijen = terenonan, propiedatnan; kunukunan

   _landgenoot = kompatriota, kosiudadano

   _landgenote = kompatriota, kosiudadano

   _landgoed = kunuku grandi

   _landhuis = id.; [C.] lanteis

   _landing = aterisahe; [uitstappen] desembarkashon

   _landingsbaan = pista (di aterisahe)

   _landingsgestel = wil di oroplano; tren de aterrizaje (S.)

   _landkaart = mapa

   _landloper = bagamundo

   _landmacht = fòrsa terestre

   _landmeting = midimento di tereno

   _landmeter = mididó di tereno

   _landschap = paisahe

   _landsgrens = frontera (nashonal)

   _landskind = yiu di tera

   _landstaal = idioma nashonal

   _landstreek = region (di e país)

   _landverhuizer = emigrante

   _landverraad = (haltu) traishon

   _landverrader = traidó, traidor

   _landvoogd = gobernadó

   _landweg = kaminda di kunuku

   _lang = largo; [persoon] haltu. al lang - [op de zelfde dag] Día bieu! pa hopi ora kaba. [dagen geleden] Hopi día kaba. [heel lang geleden] Hopi tempo kaba. bij lange na niet. - ni mucho menos [s.]. Dat doet hij al lang niet meer. - E no ta hasi esei mas pa hopi ora / día / tempo (kaba). Dat is lang niet slecht. - Esei no ta nada malu. 'n dag, week, maand, jaar lang - un día, siman, luna, aña largo. zijn leven lang - henter su bida largo. Hoe lang gaat dat duren? - Kuantu tempo ta bai tarda? Ze blijft lang weg. - E ta tarda hopi (tempo) pa bin. . lang niet allemaal - no tur. Ben je er al lang? - B'a warda hopi ora? We zijn er nog lang niet. [ook fig.] - Nos tin un kaminda largo pa bai ainda.

   _langarmig = ku brasa largo

   _langbenig = ku pía largo

   _langdradig = in: Hij is erg landradig - E tin mester di muchu hopi palabra. 'n langdradig toneelstuk - Un komedia muchu largo.

   _langdurig = [alg.] largo; [duurzaam] duradero; [vriendschap e.d.] di hopi tempo, aña.

   _langlopend = di largo durashon; a largo plazo [S.].

   _langs = kant'i; banda di. langs de weg - kant'i kaminda. langs gaan/komen - pasa. langs de hele weg - henter kaminda largo. langs elkaar heen praten - papia sin skucha otro. Hij kreeg ervan langs. - El a haña su zalheit, su dabrot.

   _langstlevende = sobrebibiente

   _langszij = na banda

   _languit = gerèk

   _langverwacht = hopi sperá; sperá pa hopi tempo.

   _langwerpig = largo

   _langzaam = [bnw] slo; lento; pòko-pòko; [bw] slo; pòko-pòko; lentamente. langzaam praten - no papia lihé

   _langzaamaan = pòko-pòko. Langzaamaan dan breekt het lijntje niet. - Ku pasenshi ta gana gloria. langzaamaan aktie - akshon di m rk i.

   _langzamerhand = pòko-pòko

   _lans = lansa

   _lantaarn = linterna [zak-] foks

   _lantaarnpaal = pal'i lus

   _lanterfanten = kana ront sin hasi nada; kana ront sin sa kiko pa hasi.

   _lanterfanter = hende floho; hende ku ta kana ront sin hasi nada; hende ku ta kana ront sin sa kiko pa hasi.

   _lap = duki, paña; pida paña; 'n lap grond - un pida tereno. 'n lap vlees - un pida karni.

   _lapje = in: iemand voor het lapje houden - hasi mofa di un hende.

   _lapmiddel = lapimento; solushon ku no ta sirbi

   _lappen = hasi limpi, laba. Wie heeft dat gelapt? - Ken a hunga e triki ei?

   _lappenmand = in: in de lappenmand zijn - ta malu

   _lariekoek = kò'i loko

   _lassen = wèldu

   _lasser = wèldedó

   _last = [vracht] karga; [drukkend gevoel] peso; [hinder] molèster; [opdracht] rden. last hebben van - molestiá. Ik heb last van mijn been. - Mi pía ta molestiá mi. iemand tot last zijn - molestiá un hende. We hebben geen last van hen. - Nan no ta ningun molester pa nos; Nan no ta molestiá nos. Daar krijg je last mee. - E kos lo trese problema pa bo. op last van - riba òden di. ten laste van - pa kuenta di.

   _laster = kalumnia

   _lasteren = kalumniá

   _lasterlijk = kalumnioso, DEFAMATORIO

   _lastig = fastioso. lastig vallen - molestiá

   _lastpost = hende fastioso

   _lat = lata

   _laten = laga. laten wij [gaan] - bam, BAN. laat maar zitten! - lag'é numa! Laat dat! - Lag'é! Laat me niet lachen! - No poné mi hari! Ik zal 't je laten weten. - Mi ta lagá bo sa. laten zien - munstrra.

   _latent = latente

   _later = mas lat; [straks] oró ; [naderhand] despues; mas despues; [achteraf] posterior(mente).

   _Latijn = Latin

   _latijns = latino

   _latijns-amerikaan = latino-amerikano

   _latitude = latitut

   _lauw = lou

   _lauwer = elogio; homenahe

   _lauweren = elogiá;

   _lava = id.

   _laveloos = pata-pata burachi

   _laven = in: zich laven - kita sèt

   _lawaai = beheit, boroto, desordu, ruido

   _lawaaierig = in: lawaaierig zijn - tin muchu beheit; hasi muchu beheit.

   _lawaaimaker = hasidó di beheit, di des rdu

   _lawaaischopper = hasidó di beheit, di desordu

   _lawine = avalancha

   _laxeermiddel = purgante

   _laxeren = purga

   _laxerend = purgante

   _laxering = purgashi

   _lazer = in: iemand op z'n lazer geven - habri beibel pa un hende; duna un hende un bon skual.

   _lazerus = [dronken] pata-pata; den su paña

   _lector = [univ.] dosente; [in kerk] lesadó;

   _lectuur = lesamento; kò'i lesa; literatura; lektura

   _ledemaat _ledematen = miembro; miembronan

   _ledig = bashí

   _ledigen = hasi bashí

   _ledigheid = no hasi nada

   _ledikant = kama

   _leed = [znw] sufrimento; doló; pena; tristesa. Het doet me leed. - Ta duel mi. [bnw] met lede ogen - ku pena.

   _leedvermaak = goso malisioso

   _leedwezen = pena, doló. met diep leedwezen - ku honda pena [S.]; ku imenso doló

   _leefbaar = soshal; (ku) ta vale la pena pa biba

   _leefgeld [V.] = onderstand, bijstand, asistensia soshal

   _leefregel = régimen (di bida)

   _leeftijd = edat. op leeftijd - di edat avansá. op de leeftijd van - na edat di. op hoge leeftijd - na edat haltu. van dezelfde leeftijd - di mes(un) edat.

   _leefwijze = modo di biba, modo di bida

   _leeg = bashí

   _leegdrinken = bebe tur (kos)

   _leegeten = kome tur (kos)

   _leeghalen = saka tur kos

   _leeghoofd = sin kabes

   _leeglopen = bira bashí; keda bashí.

   _leegmaken = saka tur (kos)

   _leegstand = sin okupashon

   _leegte = bashí

   _leek = laiko

   _leem = lodo. lemen huis - kas di torto

   _leemte = bashí; burako; fayo

   _leen = in: te leen geven - presta, fía. te leen vragen - pidi pa fía

   _leep = spierto, sabí, bon bei

   _leer = [kennis] doktrina; teoría. [dierenhuid] kuero; [trap] trapi.

   _leer- = edukashonal

   _leerboek = buki di estudio

   _leergang = kurso

   _leergeld = in: leergeld betalen [fig.] siña pa eksperensia

   _leergierig = studioso

   _leerjaar = aña di estudio

   _leerkracht = maestro; dosente

   _leerling = alumno

   _leerling-verpleegkundige = estudiante di enfermería

   _leermeester = maestro, instruktor

   _leermiddelen = medionan edukashonal

   _leerplicht = id.

   _leerstelling = [kerk] dogma. [wetensch.] ponensia sientífiko

   _leerstuk = dogma; doktrina

   _leerzaam = edukatibo; instruktibo

   _lees- = di/pa lesa (mento)

   _leesbaar = legibel

   _leesteken = marka di puntuashon

   _leeuw = leon

   _leeuwen- = di leon

   _leeuwin = leon-muhé

   _lef = [durf] tribilidat; [flair] brío; buya.

   _leg = in: aan de leg zijn - pone webo.

   _legaal = legal(mente)

   _legalisatie = legalisashon

   _legaliseren = legalisá

   _legalisering = legalisashon

   _legaliteit = legalidat

   _legatie = embahada

   _legen = hasi bashí

   _legende = leyenda

   _leger = 1. [mil.] ehérsito. 2. [bed] cama, lugá pa drumi.

   _legeren = kampa

   _legéring = meskla (di metal)

   _leges = id.

   _leggen = pone, buta. [eieren] pone (webo)

   _legio = na abundansia

   _legioen = legion

   _legitiem = legítimo

   _legitimatie = legitimashon; identifikashon

   _legitimeren = identifiká zich legitimeren - identifiká su mes.

   _legitimiteit = legitimidat

   _legtijd = temporada di pone webo

   _leguaan = yuwana

   _leiden = [leiding geven] dirigí; [geleiden] guía; [verzorgend] lei; [onderzoek e.d.] kondusí. een leven leiden - hiba un bida. 'n eenvoudig bestaan leiden - hiba un bida simpel. 'n bijeenkomst/vergadering leiden - dirigí un reunion. leiden tot - kondusí na. dat leidt tot niets. - ta hibá bo na nada.

   _leider = líder; dirigente; guía; manehadó

   _leiding = direkshon, liderazgo, guía, maneho; [pijp-] tubería

   _leidinggevende = ehekutibo, dirigente

   _leidraad = guía;

   _leien = in: alles ging van een leien dak(je) - tur kos a bai sin problema.

   _lek = [znw] lik. er zit 'n lek in - e tin un lik. [bnw] kibrá. 'n lekke band - flèt taira

   _lekkage = lik, likmento

   _lekken = lik

   _lekker = id.; dushi. lekker vinden - gusta. ik voel me niet lekker. - mi no ta sinti (mi mes) bon. 't smaakt lekker. - E ta dushi. lekker slapen - drumi bon. het eten was lekker. - kuminda a baha bon. lekker zoet - stropi. Ik doe 't lekker toch! - Pa malu mi ta hasi'é! iets lekkers - un kò'i smak.

   _lekkerbek = hende ku ta gusta kos dushi.

   _lekkerbekjes = pida piská hasá.

   _lekkernij = delikatesa

   _lel = [oor-] lèlè; [klap] boftá; wanta.

   _lelie = id., lirio [S.]

   _lelijk = mahos; [boosaardig] feu. Dat ziet er lelijk uit [fig.] - e kos ta pinta mahos. lelijke woorden gebruiken - uza palabra malu.

   _lellebel = muhé sushi, puta

   _lemen = di lodo

   _lemmet = blet

   _lemoen = lamunchi

   _lende = kustía

   _lenen = fía; presta

   _lener = fiadó

   _lengen = bira mas largo.

   _lengte = largura. tot in lengte van dagen - pa hopi aña largo.

   _lenig = ágil; bibo.

   _lenigen = aliviá

   _lenigheid = agilidat; bibasidat

   _leniging = alivio

   _lening = fiansa ; préstamo

   _lens = lèns

   _lente = id.; primavera [S.]

   _lepel = kuchara

   _leraar = dosente; maestro ; edukadó; mener di skol

   _lerares = dosente; maestro, edukadó, yùfrou di skol

   _leren = [ww] siña. [ - duna un hende su zalheit, su dabrot. iemand leren kennen - sera konosí ku un hende. znw] siñamento. [bnw] di kuero

   _lering = siñansa. lering trekken uit - siña (for) di.

   _les = lès. gedurende de les - den klas. iemand de les lezen - [fig.] habri beibel pa un hende

   _lessen = in: dorst lessen - kita sèt

   _lessenaar = lèsna; [kateder] ambo [S.]

   _letsel = daño; [wond] herida

   _letten = in: Let op! - Atenshon! Tene kuidou! Let wel, ... - K rda bon, ... Let jij op de melk? - Bo ta wak e lechi? zonder op de tijd te letten. - Sin wak e ora. Wat let je? - Kiko ta strobá bo?

   _letter = lèter. letteren en wijsbegeerte - literatura i filosofía. naar de letter - al pie de la letra [S.].

   _lettergreep = sílaba

   _letterkunde = literatura

   _letterkundig = literario

   _letterkundige = (persona) literario

   _letterlijk = tekstual(mente); literal(mente); al pie de la letra [S.]

   _leugen = mentira ; gañamento. leugens - gañamento

   _leugenaar = gañadó; mentiroso

   _leugenachtig = mentiroso

   _leuk = id.; prèt; [prettig] agradabel.

   _leukemie = leukemia, sanguer blanko

   _leunen = len

   _leuning = rel; [stoel] brasa

   _leuren = bende kas pa kas

   _leus = lema

   _leuteraar = hende ku ta gusta bati boka; batidó di boka

   _leuteren = bati boka

   _leven = [ww] biba; hij zal niet lang meer leven. - Lo e no biba muchu hopi mas. Leve de koningin! - Biba Lareina! Hij leeft er goed van. - E tin bon bida. Je leeft er maar goed van, hè? - Bon bida bo tin, no? Hij leeft voor zijn werk. - Su trabou ta su bida. [znw] bida; [lawaai] beheit, desòrdu, boroto. een leven leiden - hiba un bida. in leven zijn - ta na bida. het leven laten - pèrdè su bida. het leven schenken aan - duna lus na. bij leven en welzijn - Dios 'na bida i salú. 't Is net genoeg om in leven te blijven. - Ta nèt bastante pa no muri. iemand om het leven brengen - mata un hende; kita un hende su bida. om het leven komen - pèrdè su bida. Nooit van m'n leven! - Nunka di mi bida!

   _levend = bibo; na bida. de levenden en de doden - esnan bibo i esnan morto.

   _levendig = bibo; animá.

   _levendigheid = bibasidat; animashon

   _levenloos = sin bida.

   _levens- = di bida, di biba

   _levensbelang = interes vital, importansia vital

   _levensbeschouwelijk = ideológiko; segun e konvikshon di bida.

   _levensbeschouwing = ideología; konbikshon di bida

   _levensgevaarlijk = sumamente peligroso

   _levenskracht = vitalidat

   _levenslang = pa bida largo

   _levensmiddelen = provishonnan

   _levensonderhoud = gastonan di bida, di biba

   _levenswandel = kondukta di bida

   _lever = higra

   _leverancier = suministradó, abastesedó, distribuidó

   _leverantie = entrego; suministro; abastesimento

   _leveren = entregá; suministrá, abastesé; distribuí.

   _levering = entrego ; suministro

   _levertraan = azeta di bakiyou

   _leverworst = id.; salsicha di higra

   _lezen = lesa. 't laat zich goed lezen. - E ta fásil pa lesa.

   _lezenaar = kateder; ambo [S.]

   _lezer = lesadó , lektor

   _lezing = lektura; charla. 'n lezing houden. - duna un charla.

   _liberaal = liberal

   _liberalisatie = liberalisashonb

   _liberalisering = liberalisashon

   _liberalisme = liberalismo

   _licensie = lisensia; permit

   _lichaam = kurpa. [fig.] kuerpo. naar lichaam en ziel - ku alma i kurpa.

   _lichaams- = físiko

   _lichamelijk = [bnw] físiko. lichamelijke opvoeding - edukashon físiko. [bw] físikamente

   _licht = [znw] lus. licht in de duisternis - Lus den skuridat. bij iemand zijn licht opsteken - buska infòrmashon serka un hende. aan het licht brengen. - trese na klaridat. bnw/bw] [v. gewicht] lihé. [v. kleur] kla. [gemak] fásil.

   _licht- = di lus

   _lichtblauw = blou kla

   _licht bruin = moreno

   _lichtelijk = un tiki; algo

   _lichten = hisa . met iets de hand lichten - no tuima un kos na serio. iemand van zijn bed lichten - detené un hende sakando e for di su kama.

   _lichtend = luminoso

   _lichterlaaien = in: in lichterlaaien - ful na candela'

   _lichtgelovig = (ku) ta kere tur kos

   _lichtgevend = luminoso

   _lichtgevoelig = sensibel pa lus; fotosensitibo

   _lichtheid = liheresa

   _lichting = [post] rekogimento

   _lichtmast = pal'i lus

   _lichtmatroos = marinero ordinario

   _lichtmeter = meter di lus

   _lichtnet = red di koriente

   _lichtpunt = [elctr.] punto di konekshon; [fig.] rayo di speransa

   _lichtscuw = fotofóbiko

   _lichtvaardig = sin pensa

   _lichtzijde = banda di klaridat

   _lichtzinnig = frivóliko

   _lichtzinnigheid = frivolidat

   _lid = [alg.] miembro; [lichaamsdeel] miembro; [penis] kò'i hòmber; [deksel] tapadera; v. orkest e.d.] integrante; lid worden van - afiliá na.

   _lidmaat = miembro

   _lidmaatschap = miembresía

   _lied = kansion; [kerk] kantika

   _lieden = hende(nan) die lieden - e henden'ei.

   _liederlijk = perverso; baho. 'n liederlijke vent - un hòmber sushi.

   _liedje = kanshon chikito. Het is weer het oude liedje - ta e mesun kantika di semper.

   _lief = [bnw/bw] lif, kariñoso, dushi; [v. kind] bon-mucha; simpátiko. Ze is 'n lief mens. - e ta lif hende. meer dan me lief is. - mas ku mi ta gusta. Ze is lief voor iedereen - e ta kariñoso ku tur hende; e ta trata tur hende ku kariño. Ik was net zo lief naar huis gegaan. - Lo m'a preferá di bai kas. Ik doe het liever niet. - Mi ta preferá no hasi'é. zijn liefste bezigheid - su okupashon faborito. [znw] amor; kariño. mijn lief - mi ser kerí. lief en leed delen - parti loke ta bon i loke ta malu.

   _liefdadig = karitatibo

   _liefdadigheid = karidat

   _liefde = amor, stimashon [voor = di]. de liefde tot God. - Amor di Dios. de liefde voor het vaderland - amor patria. met alle liefde - ku mil amor. oude liefde roest niet. - yambo bieu a bolbe na wea.

   _liefdeblijk = muestra di amor

   _liefdevol = yen di amor, stimashon, kariño

   _liefdewerk = obra di karidat

   _liefelijk = enkantador

   _liefhebben = stima

   _liefhebber = amante. Hij is geen liefhebber van klassieke muziek. - E no ta muchu amante di músika klásiko.

   _liefhebberen = mòsh.

   _liefhebberij = hobby [E.]

   _liefje = amor; tuku

   _liefkozen = karisiá

   _liefkozing = karisia

   _liefst = mas lif, mas kariñoso, mas dushi. Ik zou liefst thuisblijven. - Lo m'a preferá (di) keda kas. Wat heb je het liefst? - Kiko bo ta preferá?

   _liefste = amor.

   _lieftallig = lif; atraktibo; kariñoso; simpátiko.

   _liegen = gaña. je liegt 't! - gaña! Dat is allemaal gelogen - Tur esei ta gañamento. 't is gestonken en gelogen. - Ta puro gañamento. Hij liegt dat 't gedrukt staat. - E ta un gañadó di remate.

   _lier = (sòrto di) grúa.

   _lies = lis; las

   _lieslaars = lars te na las

   _lieveling = amor

   _liever = 1. mas kariñoso; mas dushi; mas stimá. 2. preferibel[mente]. liever hebben, doen - preferá. Ik wil niets liever dan thuis blijven. - Mi no ke nada otro ku keda (na) kas. Ik ga liever niet. - Mi ta preferá (di) no bai. Ze wilde er liever niets van horen. - El a preferá di no tende nada di dje.

   _lieverlee = in: van lieverlee - pòko-pòko; gradualmente.

   _lift = lift. [m. auto] kabè'i boto

   _liften = pidi kabéi boto; biaha pidiendo kabè'i boto.

   _lifter = hende ku ta biaha pidiendo kabè'i boto.

   _liga = id.

   _liggen = drumi; [plaats] ta situá; keda. Amsterdam ligt in Nederland - Amsterdam ta keda na Hulanda. even gaan liggen - rèk un rato. Lig je lekker? - Bo ta komfortabel? - E trabouw ei no ta kuadra kuné. Laat dat maar liggen. - Lag'é numa. Hij heeft 't lelijk laten liggen. - el a hasi un mal trabou. blijven liggen - keda drumi. Ga liggen! - Bai drumi! de wind is gaan liggen - biento a kai. Hij heeft het geld ervoor liggen. - e tin e plaka p'e. Waar ligt 't aan? - Ta kiko ta e kousa? Aan wie ligt 't? - Ta ken ta esun responsabel? 't Ligt aan haar. - T'e ta responsabel; T'e tin e kulpa; T'e a kous'é. Als 't aan mij lag, ... - Si ami lo tabatin algo di bisa. Dat ligt helemaal aan jou. - Ta dependé kompletamente di bo. hij ligt met griep in bed. - E ta den kama ku grip.

   _ligging = situashon; posishon.

   _lij = (banda) pabou

   _lijdelijk = pasibo

   _lijden = [ww] sufri. Ik mag lijden dat 't mislukt. - Mi ta spera ku e kos ta dòl. lijden aan - sufri di. [znw] sufrimento

   _lijdend = pasibo. lijdend voorwerp - komplemento direkto. lijdende vorm) - fòrma pasibo.

   _lijdensweek = siman santo

   _lijdensweg = kaminda di krus.

   _lijder = sufridó

   _lijdzaam = ku pasenshi

   _lijdzaamheid = pasenshi

   _lijf = kurpa. Hij had geen hemd aan z'n lijf. - E no tabatin nada pa bisti. Ik heb 't aan den lijve ondervonden. - M'a eksperensi'é personalmente. in levenden lijve - bibo-bibo. 't heeft niet veel om 't lijf. - E kos no tin muchu importansia. iemand de stuipen op 't lijf jagen - Duna un hende e susto di su bida. iemand te lijf gaan - ataká un hende. iemand tegen 't lijf lopen - topa ku un hende inesperadamente. Blijf van m'n lijf! - No mishi ku mi!

   _lijfarts = dòkter personal, médiko personal.

   _lijfblad = korant faborito

   _lijfelijk = físikamente; di kurpa pa kurpa.

   _lijfsbehoud = preservashon di bida

   _lijfwacht = body-guard [e.]

   _lijk = [v. mens] kurpa sin bida; [v. dier] kadáver

   _lijkbleek = blanko-blanko; blanko manera shinishi; pálido

   _lijken = parse. Lijken op - parse. Hij lijkt op zijn vader - E ta parse su tata. Het lijkt mij vreemd. - Ta parsé mi straña. Dat lijkt nergens op! - Esei no ta sirbi! Dat lijkt er meer op. - esei ta mihó.

   _lijkkist = kah'i morto.

   _lijkschouwing = outopsia

   _lijkverbranding = kremashon

   _lijkwade = paña di morto

   _lijkwagen = shèrsh

   _lijm = leim

   _lijmen = leim; pega (ku leim)

   _lijn = [alg.] liña; [v. touw] kabuya. Blijf even aan de lijn. - Keda na liña un rato. aan de (slanke) lijn doen - baha peso.

   _lijndienst = servisio di liña

   _lijnen = tira liña. [afslanken] baha peso.

   _lijnrecht = stret padilanti; diametral(mente)

   _lijntrekken = [fig.] traha manera mòrkòi

   _lijntrekker [fig.] = chupadó

   _lijst = [met gegevens] lista; [omlijsting] leishi

   _lijster = chuchubi

   _lijvig = korpulento, gòrdo

   _lijzig = slo; gerèk

   _lijzijde = banda pabou; aan de lijzijde - pabou.

   _lik = lèk. lik op stuk - faya bo haya. lik op stuk beleid - maneho di faya bo haya. lik op stuk geven - dal bèk di biaha.

   _likdoorn = lèkdor

   _likeur = likor

   _likkebaarden = baba

   _likken = lembe; lektu

   _likwidatie = likidashon

   _likwideren = likidá

   _lila = id.

   _lillen = tembla; palpitá

   _limiet = límite

   _limitatief = limitatibo

   _limiteren = limitá

   _lingerie = paña di abou di hende-muhé

   _linguïst = lingüista

   _linguïstiek = lingüístika

   _linguïstisch = lingüisto

   _liniaal = linial

   _linie = liña

   _liniëren = traha liña

   _link = [bnw] peligroso. [znw] lenk, laso

   _linker = robes. [politiek] izquierdista {iskierdista} [S.]

   _links = robes. [binnenste buiten] pa robes; [linkshandig] robesou; [politiek] izquierdista {iskierdista} [S.] iemand links laten liggen - No hasi kaso di un hende.

   _linkshandig = robesou

   _linksom = pa banda robes.

   _linnen = gabardin

   _linoleum = linóleo

   _lint = sinta

   _lintje = dekorashon

   _lip = lep. Ik had 't op mín lippen. - Mi tabatin e riba punto di mi lenga. Er kwam geen woord over zijn lippen. - El a keda boka será.

   _lippenstift = lipstick [e.]

   _liquidatie = likidashon

   _liquideren = likidá

   _liquiditeit = likididat

   _list = triki; strategia.

   _listig = astuto; ingenioso

   _listigheid = astusia

   _litanie = litanía

   _liter = litro

   _literair = literario

   _literatuur = literatura

   _litteken = sikatris; marka

   _liturgie = liturgia

   _liturgisch = litúrgiko

   _lobbes = in: 'n goeie lobbes - [pers.] un pan di Dios; [hond] un kachó lif.

   _locatie = lugá

   _loco = na lugá

   _loco-burgemeester = alkalde interino

   _locomotief = lokomotibo

   _lodderig = mitar na soño

   _loden = di plomo

   _loeder = [alg.] desgrasiado. [vrouw] yewa; machor.

   _loef = in: iemand de loef afsteken sobresalí riba un hende.

   _loeien = [koe] grita; [sirene] zona; [vuur/wind] zona

   _loep = lup

   _loer = in: op de loer liggenb - lur; vigilá. iemand een loer draaien - pompa un hende

   _loeren = lur

   _lof = elogio; gabamento; alabansa

   _loffelijk = elogiabel; ku elogio

   _loftuiting = elogio; gabamento.

   _log = [bnw] pisá; imóbil; imovibel.

   _logé = wéspet

   _logement = hotel barata; hotel komun

   _logenstraffen = deklará un kos un mentira; munstra, demonstrá ku un kos ta mentira; desmentí ku ferbor;

   _logeren = keda

   _logies = akomodashon

   _logisch = lógiko

   _logistiek = logístika

   _logistisch = logístiko

   _lok = krel; kabei

   _lokaal = [znw] lokalidat. [bnw] lokal. [bw] lokalmente

   _lokaliseren = lokalisá

   _loket = lokèt

   _loketitst = klèrk (na lokèt)

   _lokken = insitá; tenta

   _lokker = tentadó, tentador, insitadó,

   _lol = prèt. voor de lol - pa prèt pa chansa.

   _lolletje = in: Dat is geen lolletje. - No ta nada agradabel. No ta kò'i chansa.

   _lollig = prèt; grasioso. Wat grappig! - Es ta kò'i prèt!

   _lolly = chupa-bèbè

   _lommerd = lugá of banko unda hende por fía plaka dunando pertenensianan komo garantía.

   _lommerrijk = (unda) tin hopi sombra

   _lomp = [bnw] [onbehouwen] burusí. [ruw] bruto. [plomp] hankrá; forshin. [znw] paña bieu

   _lomperd = hende burusí; bruto

   _lonen = bal; Dat loont niet. - No ta bal e esfuerso. Het loont de moeite niet. - No ta vale la pena. God lone U - Mara Dios kompensá bo.

   _long = pulmon

   _longontsteking = pulmonía

   _lonken = basilá; lur

   _lont = mecha. lont ruiken - haña holó

   _loochenaar _loochenaarster = hende ku ta desmentí, nenga un kos.

   _loochenen = desmentí, nenga

   _loochening = nengamento

   _lood = plomo. hij is uit het lood geslagen - El a keda bruhá, konfundí. el a pèrdè balansa. het is lood om oud ijzer - meskos ta bal esun k'e otro.

   _loodgieter = id., plombero [S.]

   _loodje = in: het loodje leggen - pèrdè kangreu ku saku ku tur. De laatste loodjes wegen het zwaarst. - E último karga ta mas pisá.

   _loodrecht = stret abou

   _loods = [schuur] mangasina, depósito.[scheepv.] id., piloto

   _loodsen = loods; piloteá; manehá; hiba; stür.

   _loodzwaar = pisá-pisá

   _loof = foyahe

   _loog _loogzout = alkaline

   _looien = loi

   _loom = floho; kansá; poriá. letárgiko.

   _loomheid = letargía

   _loon = pago; sueldo; salario. Het is je verdiende loon! - Bo no a meresé mihó.

   _loonbelasting = id.; impuesto riba sueldo

   _loondienst = servisio salariá

   _loonsverhoging = oumento di sueldo, salario, pago

   _loop = [manier van lopen] manera di kana; [richting] kurso; rumbo; direkshon. in de loop van het jaar - den kurso di aña. de loop der gebeurtenissen - e rumbo di eventonan. op de loop gaan - hui; baha na awa.

   _loopbaan = karera

   _loopje = koremento kòrtiko. 'n loopje nemen met iemand - nèk un hende; hasi mofa di un hende; hasi chansa ku un hende.

   _loopjongen = mucha mandá

   _looppas = koremento

   _loops = lops

   _looptijd = término; plazo [S.] contract met lange looptijd - kontrato a largo plazo.

   _loopvogel = parha ku no ta bula.

   _loos = falso

   _lopen = kana; kaminá. [machine, voertuig] bai; kòre. hard lopen - kòre. risiko lopen - kòre riesgo. op en neer lopen - kana pariba pabou. Loop heen! - Lag'i ta frega! loop naar de maan! - Bai muri leu! 't moet gek lopen als me dat niet lukt. - Kos mester ta mashá fregá si mi no ta logra. 't nieuwe producct loopt goed. - e producto nobo ta bai bon. Je kunt 't lopen. - Bo por bai na pía. We zien wel hoe 't loopt. - Nos lo mira kon kos ta bai. De rooi loopt langs ons huis. - e roi ta pasa nos kas. Waar loopt deze weg naar toe? - Unda e kaminda akí ta bai? het schip liep aan de grond. - e barko a pega. met z'n kop tegen de muur lopen. - dal su kabes den muraya. [znw] in: 't is 'n uur lopen. - ta tuma un ora pa kana. 't op 'n lopen zetten - kòre bai.

   _lopend = kanando; koriendo; [te voet] na pía. aan de lopende band - kontinuamente. lopende rekening - kuenta koriente. lopende zaken - asuntonan koriente.

   _loper = koredó. [bode] bode {stomme e}; mucha mandá. [sleutel] master key [E.]; [tapijt] tapeit;

   _lor = paña bieu. 't Kan me geen lor schelen. - Mi n' tin kunes.

   _los = lòs. los maken - lòs. met losse handen (fietsen) - (kòre bais) sin wanta stür. er maar op los kletsen, kopen - papia, kumpra deskabeyá. losse aantekeningen, feiten - notanan, echonan sin konekshon. los geld - plaka largá. los werk - djap-djap. ze jatten alles wat los en vast zit. - Nan ta horta tur kos ku nan por pone man ariba. los van ... - aparte di ...

   _losbandig = parotin; libertino

   _losbandigheid = libertinage; parotinería, bagamundería

   _losbarsten = dal abou; rementá; eksplotá.

   _losbol = hende parotin; libertino; bagamundo.

   _losdraaien = lòs

   _losgaan = lòs; sali

   _losgeld = plaka di reskate; plaka di soborno

   _losknopen = lòs; lòs e konòpi.

   _loskomen = lòs, sali. [fig.] pèrdè reserva; [vliegtuig] subi, lanta.

   _loskoppelen = desakoplá; deskonektá

   _loskrijgen = lòs. geld van iemand loskrijgen - haña/saka plaka di un hende

   _loslaten = [hond e.d.] lòs, laga lòs; [van onderlaag] laga lòs, desprendé. Laat me los! - Lagá mi bai! Kita bo man! ze laat niets los. - E no ke bisa nada. E no ta papia. het idee laat me niet los. - Mi no por kita e idea for di mi kabes.

   _loslating = desprendimento. netvlies loslating - desprendimento di retina.

   _loslippig = indiskreto. Ze is erg loslippig. - E ta pèn ku enk.

   _loslopen = [hond e.d.] ta liber; kana lòs. 't Zal wel loslopen, hoor. - Lo no ta di e malu ei.

   _losmaken = lòs

   _losprijs = preis di reskate

   _losraken = lòs; sali

   _losrukken = ranka lòs

   _lossen = [schip e.d.] deskargá. [schot] lòs

   _losser = deskargadó

   _lostrekken = ranka lòs

   _loszinnig = frívolo

   _lot = destino ; suèrtè; [loterij] l t. iemand aan zijn lot overlaten - laga un hende pa su kuenta. laga un hende na kaya.

   _loten = tira lòt

   _loterij = lotería; rifa

   _lotgenoot = kompañero

   _lotgeval = akontesimento; aventura

   _lotgevallen = akontesimentonan; aventuranan

   _lotsverbondenheid = solidaridat

   _louche = sinistro

   _louter = únikamente; puramente

   _louteren = purifiká

   _loutering = purifikashon

   _loven = gaba; alabá; elogiá

   _lovenswaard = elogiabel

   _lover = foya; foyahe

   _loyaal = leal

   _loyaliteit = lealtat

   _lozen = saka (afó)

   _lozing = sakamento

   _lucht = aire ; [hemel] laira; [C.] laria; [geur] holó; vochtige lucht - aire húmedo. in de lucht - den laira, [C.] laria. de lucht in - na laira; [C.] laria. in de open lucht - den aire liber. in de lucht vliegen - eksplotá; rementá. Dat is uit de lucht gegrepen - esei ta sin base

   _luchtballon = blas

   _luchtdicht = [bnw] hermétiko; [bw] hermetikamente

   _luchtdruk = preshon di laira; preshon atmosfériko

   _luchten = ventilá. Zij kon hemn niet luchten (of zien). - E no por a mir'é (ni pintá).

   _luchtfoto = pòrtrèt for di den laira

   _luchthartig = sin preokupá su mes

   _luchthaven = aeropuerto, fligfelt

   _luchtig = ku aire fresko; iets luchtig opnemen - tuma un kos sin hasi problema. zich luchtig kleden - bisti paña fini.

   _luchtje = [geur] holó; Daar zit een luchtje aan. - Ei bou tin glas. 'n luchtje scheppen - tuma un tiki aire liber.

   _luchtledig = sin aire

   _luchtpost = koreo aéreo

   _luchtruim = laira; atmósfera.

   _luchtvaart = aviashon

   _luchtverkeer = tráfiko aéreo

   _luchtverontreiniging = polushon aéreo

   _lucifer = suafel, suaflu, lusafé [C.]

   _lucifersdoosje = kaha di suaflu

   _lucratief = lukratibo

   _luguber = lúgubre [S.]; sinistro

   _lui = [znw] hendenang; shonnan. die lui - e hendenan ei. [ - E HàBENNAN. bnw] floho. 'n luie stoel - un stul pa sosegá. hij is liever lui dan moe - e tin weso blou. 'n lui leventje - bon bida.

   _luiaard = hende floho

   _luid = duru

   _luiden = [v. klok] bati. [brief, tekst e.d.] bisa.

   _luidkeels = duru-duru

   _luidruchtig = duru; ruidoso

   _luidspreker = speaker [E.], box [E.]

   _luier = bruki

   _luieren = no hasi nada

   _luifel = awning [E.]

   _luiheid = flohera

   _luik = [voor raam] blind(s) [E.]. [in vloer] trampa.

   _luilak = (hende) floho; hende ku weso blou

   _luim = [humeur] beis; [gril] maña; [niet ernstig] prèt.

   _luipaard = leopardo

   _luis = pieu

   _luister = [znw] realse. luister bijzetten - realsá; duna realse

   _luisteraar = [naar radio e.d.] oyente

   _luisteren = skucha. luisteren naar - skucha. het luistert heel precies - tin ku konekt'é, hink'é ku hopi kuidou

   _luisterrijk = ku hopi esplendor; briyante; glorioso

   _luistervink = hende ku ta skucha skondí

   _luitenant = id.; teniente

   _luitjes = shonnan.

   _luizenbaan = trabou pa hende floho; puesto pa djòdjò.

   _lukken = logra. 't Is gelukt! - mi, bo, e, etc. a logra!

   _lukraak = pa loko

   _lul = [penis] hèremènt [fam.]; dòl [plat]; karaho[vulg.]; [persoon] lolo, chambon.

   _lullen = papia kò'i loko, kò'i kèns

   _lullig = stupid [E.]

   _lumineus = luminoso

   _lummel = dondru; chabelito

   _lummelen = lele ; telelele

   _lunch = id.

   _lunchen = lunch [E.]

   _lurken = chupa

   _lurven = in: bij z'n lurven pakken - kò'i na su garganta.

   _lus = lup, {loop} [E.]

   _lust = [alg.] goso; [verlangen] anhelo; [trek] gana; [zinnelijk] pashon; plaser karnal. 't Is 'n lust voor de ogen. - Ta un goso pa wak. lust hebben (zie: zin)

   _lusteloos = sin smak, sin gana; apátiko.

   _lusteloosheid = apatía

   _lusten = gusta; Ik lust niet meer. - mi no ke mas. Ik zou best 'n wijntje lusten. - Lo m'a gusta un glas di biña. Daar zal hij van lusten! - L'e haña su zalheit, su dabrot!

   _lustig = alegre(mente)

   _lustmoord = asesinato pa plaser seksual

   _lustoord = lugá di goso

   _lustrum = lustro

   _lutheraan = luterano

   _lutheraans = luterano

   _luttel = chikito; [C.] chikí. 'n luttel bedrag - un kachi-kachi.

   _luur = in: iemand in de luren leggen - engañá un hende

   _luw = suave

   _luwen = [v. wind] kai

   _luwte = lugá pabou di biento; lugá protehá di biento.

   _luxe = [znw] luho; [bnw] luhoso

   _luxueus = luhoso

   _lyceum = [mas of menos] VWO skol

   _lymf _lymfe = id.; linfa [S.]

   _lynchen = lynch [E.]; hòrka

   _lyriek = poesía líriko

   _lyrisch = líriko

   _maag = stoma. [ornit] molina. ik zit ermee in m'n maag. - e kos ta molestiá mi.

   _maagd = bírgen; señorita; de heilige maagd - Labírgen. Ze is nog maagd - E ta señorita ainda. Ze is geen maagd meer. - El a pèdè su señorita.

   _maagdelijk = birginal

   _maagdelijkheid = birginidat

   _maagzuur = ácido gástrico [S.]

   _maagzweer = úlcera [S.]

   _maaien = korta yerba, maíshi

   _maaiveld = nivel di tera

   _maak = in: 't is in de maak - e ta den proseso di trahamento

   _maaksel = produkto; artefakto

   _maal = [keer] bes, biaha. 2 maal 2 is 4 - dos bes dos ta kuater. [eten] komemento

   _maalteken = símbolo di multiplikashon

   _maaltijd = kuminda, komemento. Ze zitten aan de maaltijd. - Nan ta na mesa (di kome).

   _maan = luna. afnemende maan - luna menguante. nieuwe maan - luna nobo. volle maan - luna folman. wassende maan - luna kresiente. loop naar de maan! - Bai muri leu!

   _maand = luna. volgende maand - otro luna. vorige maand - luna pasá; de maand september - luna di september.

   _maandag = dialuna

   _maandblad = revista mensual

   _maandelijks = mensual(mente)

   _maandloon = sueldo mensual

   _maandsalaris = salario mensual

   _maandverband = cotex

   _maanjaar = aña lunar

   _maanlicht = klaridat di luna

   _maansverduistering = kleps lunar

   _maar = 1. ma; pero. 2. [verzachtings bijwoord] numa. doe 't maar - hasíé numa. 3. [slechts] so; solamente. maar één - un so; solamente un. Hij doet maar waar hij zin in heeft. - Lag'é hasi loke e ke. Hij doet 't maar al te vaak. - E ta hasi'é muchu hopi. Ga nu maar. - [vriendelijk] Bai numa. [onvriendelijk] Bo por wèl 'i bai. Wacht maar! (Ik krijg je wel.) - Bo no ta skapá mi.

   _maart = mart

   _maas = burako

   _maat = 1. midí, tamaño. 2. [vriend] kompañero, kambrada.3. [ritme] paso, ritmo. maten en gewichten - peso y midínan. De maat is vol. - Awa a pasa hariña. Met de maat waarmee gij meet, zult ge gemeten worden. - ku e midí ku bo ta midi bo próhimo, Dios lo midí bo. Hij kan geen maat houden. - E no sa stòp; E no sa ki ora e tin ku stòp. iemand de maat nemen - tuma un hende su midí.

   _maatgevend = representatibo

   _maatgevoel = sentido rítmiko

   _maatregel = medida

   _maatschap = kompanía (privá)

   _maatschappelijk = soshal. maatschappelijk werk - trabou soshal. maatschappelijk werk(st)er - trahadó soshal. maatschappelijke dienstverlening - servisio soshal.

   _maatschappij = [gemeenschap] sosiedat; [onderneming] kompanía

   _maatschappijleer = siensia soshal

   _maatstaf = kriterio; midí

   _macaber = id.

   _machinaal = ku mashin; mekánikamente

   _machine = mashin. was-, naai-, etc. machine - mashin di laba paña, kose etc.

   _machinegeweer = skopèt outomátiko

   _machinerie = makinaria

   _machinist = ingeniero

   _macht = poder; outoridat; fòrsa; mando; dominio; kontrol. de grote machten - e podernan grandi. de geestelijke, uitvoerende, wetgevende macht - e poder spiritual, ehekutibo, legislatibo. de macht der gewoonte - e fòrsa di kustumbernan. de macht (in handen) hebben. - ta na mando. - manda; ta na mando. de macht uitoefenen - manda; ehersé poder uit alle macht - ku tur fòrsa. de macht over het stuur verliezen - pèrdè kontrol.

   _machteloos = sin poder. Hij stond machteloos. - El a keda para sin ku e por a hasi nada.

   _machteloosheid = impotensia; falta di poder.

   _machthebber = mandatario

   _machtig = poderoso. [v. voesel] pisá. een taal machtig zijn - dominá un idioma. Haar gevoelens werden haar te machtig. - Su sintimentonana poderá di dje.

   _machtigen = outorisá; (a)poderá.

   _machtiging = outorisashon; (a)poderashon.

   _machtsverhouding = balansa di poder

   _machtswellust = hamber pa poder.

   _machtswellusteling = in: Hij is 'n machtswellusteling - e ta hambrá pa poder.

   _made = bichi

   _maf = laf

   _maffen = drumi manera baka

   _magazijn = depósito, mangasina

   _magazijnmeester = id.

   _mager = [persoon] flaku, delegá; [v. vlees] sin fèt, sin grasa. [v. boek e.d.] sin muchu kontenido.

   _magie = magia

   _magiür = mágiko

   _magisch = mágiko

   _magistraal = magistral

   _magneet = magnet, magneta

   _magnesium = magnesio

   _magnetisch = magnétiko

   _magnetisme = magnetismo

   _magnifiek = magnífiko

   _maïs = maíshi grandi

   _maïskolf = tapushi

   _maïsmeel = hariña hel

   _maîtresse = by-side [E.]

   _majesteit = mahestat; zijne/hare/Uwe majesteit - su mahestat.

   _majestueus = mahestuoso majoor = mayor

   _mak = [tam] manso; [zwak] débil; [rustig] trankil(o).

   _makelaar = broker [E.]. makelaar in onroerende goederen - real estate broker [E.]

   _makelij = in: van Amerikaanse makelij - trahá na Merka.

   _maken = [alg.] hasi; [produceren] traha; [fotós] saka; [repareren] drecha; [fouten e.d.] kometé; [v. schulden] inkurí. Hoe maak je het? - Kon ta bai? Hij maakt het goed. - E ta (bai) bon. hij heeft 't ernaar gemaakt. - E ta meresé su kastigo. Maak 't 'n beetje! - Kalmá bo, yiu! Wat maak je me nou! - Ta ki bo ta hasi awó! Maak dat je wegkomt! - Somentá! Dirti! Dat maakt niet(s) uit. - No ta hasi diferensia. Wat heeft hij daarmee te maken? - Ta kiko e tin di hasi kuné? Daar heb ik niets mee te maken. - No ta mi asunto. ! zich schuldig maken aan ... - hasi su mes kulpabel di ... 't Is niet meer te maken. - No por drech'é mas.

   _maker = [schepper] kreador; [doener] hasidó. [producent] trahadó.

   _makkelijk = fásil(mente); (zie: gemakkelijk)

   _makker = kompañero; kambrada; kompinchi; brother [E.]

   _makkie = kò'i simpel (pa hasi); kò'i fásil (pa traha).

   _mal = [znw] fòrma; fòrmaleta. [bnw] loko.

   _malaise = depreshon

   _malaria = id.

   _malen = mula . wie 't eerst komt, die 't eerst maalt. - esun ku yega pos promé, ta bebe awa limpi.

   _maling = in: ergens maling aan hebben - no ta interesá (ni un dòndru) den un kos; iemand in de maling nemen - nèk un hende; frega un hende. pompa un hende [vulg.]

   _malligheid = lokura; kò'i loko.

   _malloot = loko; chambon.

   _mallotig = loko

   _mals = moli; bon kushiná; bon hasí; bon trahá.

   _malversatie = malversashon

   _mam = mai, mami

   _mama = mai, mamai , mami

   _man = [alg.] hòmber; hende-hòmber; [echtgenoot] kasá; [uitroep] hombu; 'n man van aanzien - un shon di hende. Hij is er de man niet naar om... - E no ta e tipo di hende pa ... met man en macht - tur huntu. ku tur fòrsa. Ik heb 't hem op de man af gezegd. - M'a bis'é den su kara.

   _manager = ehekutibo, dirigente

   _manchet = cuff [E.]

   _manco = falta; defisit

   _mand = [A.] makuto ; [C.] manchi; door de mand vallen - munstra su kara berdadero. Hij is door de mand gevallen. - Bo no por minti bèrdè.

   _mandaat = mandato

   _manege = skol pa siña kòre kabai.

   _manen = [ww.] urgi; pusha; manda un rekordatorio. [znw] kabei di kabai.

   _maneschijn = klaridat di luna

   _mangel = mashin pa strika paña grandi.

   _manhaftig = manera hòmber

   _maniak = maniako

   _manicure = 1. manikura; 2. manikurista

   _manie = maña; bisio.

   _manier = manera, modo

   _manifest = manifesto

   _manifestant = manifestante

   _manifestatie = manifestashon

   _manifesteren = manifestá

   _manipulatie = manipulashon

   _manipuleren = manipulá

   _manisch = mániko; manisch depressief - mánikamente depresibo

   _mank = koho. de vergelijking gaat mank - e komparashon no ta klòp.

   _mankement = defekto, fayo

   _mankeren = [ontbreken] falta. [lijden] pasa; tin. wat mankeer je? - [ = wat bezielt je?] Ki faltá bo? [ = wat is er gebeurd] Kiko a pasá bo? zonder mankeren - sin falta.

   _mankracht = hende pa traha

   _manlief = papi

   _manmoedig = manera hòmber (berdadero)

   _mannelijk = [alg.+gram.] maskulino; [geslacht] hòmber; baron; [gedrag] manera hòmber; viril;macho. [dieren] macho; -hòmber

   _mannelijkheid = [alg.] virilidat. [ongunstig] machismo.

   _mannengek = kayente (manera stim); no por mira hòmber.

   _mannequin = model [E.]

   _mannetje = hòmber chikito; mucha.

   _manoeuvre = maniobra

   _manoeuvreren = maniobrá

   _mans = in: hij is mans genoeg om het zelf te doen. - E ta bastante hòmber pa hasi'é e mes.

   _mantel = ID.; jas [N.] iemand de mantel uitvegen - duna un hende un labá i striká. iets met de mantel der liefde bedekken - laga un kos den olvido di amor.

   _mantelorganisatie = organisashon sekreto

   _mantelzorg = kuido na kas

   _manufacturen = pañanan

   _manuscript = manuskrito

   _manusje = in: manusje van alles - jack of all trades [E.]

   _manwijf = machor

   _map = id.; folder [E.]

   _marchanderen = negoshá

   _marcheren = marcha

   _marechaussee = id.

   _margarine = margarina; manteka

   _marge = márgen

   _marginaal = marginal

   _Mariaverering = venerashon di Labírgen

   _marihuana = id.

   _marine = marina

   _marineren = temperá

   _marinier = marinir

   _marionet = marioneta

   _markant = remarkabel {somme e}; ku ta hala atenshon; destaká; sobresaliente [S.];

   _markeren = marka

   _markering = marka

   _markies = 1. [persoon] marqués [S.]; 2. [zonafweer] blinds [E.]

   _markt = [alg.] merkado; [plaats] plasa; [C.] marshe. van alle markten thuis zijn - ta bakiano den tur sòrto di kos.

   _marktkraam = booth [E.]

   _marmer = marbol [S.], marmer [N.]

   _mars = [marcheren/muz.] marcha; [planeet] Mars. Hij heeft heel wat in zijn mars. - E ta hopi sabí; e sa hopi kos.

   _martelaar = mártir

   _martelaarschap = martirio

   _marteldood = in: Hij is de marteldood gestorven. - El a muri komo martir.

   _martelen = torturá

   _marteling = tortura

   _masker = disfras

   _maskéren = disfrasá; kamuflá; kubri; skonde.

   _massa = masa

   _massaal = masal(mente)

   _massage = masashi

   _massagraf = graf masal

   _masseren = hala; duna masashi

   _masseur = masahista; [niet erkend] haladó

   _massief = masibo

   _mast = palo

   _mat = [znw] mat; [bnw] no briyante; [moe] kansá.

   _mate = in: ,met mate - moderá, ku moderashon

   _mateloos = sin límite

   _materiaal = material

   _materialisme = materialismo

   _materialist = materialista

   _materialistisch = materialista

   _materie = materia

   _materiëel = [znw] material. [bnw/bw] material(mente)

   _matheid = kansansio

   _mathematica = matemátika

   _matig = [bnw] moderá; [bw] moderadamente; [v. vertoning] poko impreshonante.

   _matigen = moderá; restringí.

   _matiging = moderashon

   _matinee = presentashon di atardi.

   _matineus = ku ta lanta tempran

   _matje = in: iemand op het matje roepen - yama un hende pa duna kuenta.

   _matras = kolchon

   _matroos = marinero

   _m.a.w. = met andere woorden = ku otro palabra

   _maximaal = [bnw] máksimo; [bw] maksimalmente

   _maximum = máksimo

   _mayonaise = mayonesa

   _mazelen = sarampi

   _mazzel = suèrtè.

   _me = mi. Wat kan me dat schelen! - Ki mi tin kunes! 't Was me wel 'n toestand, zeg! - E kos tábata hopi fregá, bo sa!

   _mechanica = mekánika

   _mechanisch = mekániko

   _medaille = medaya

   _mede- = ko-

   _medebeslissingsrecht = derecho di partisipashon

   _medeburger = kosiudadano

   _mededeelzaam = komunikatibo

   _mededelen = partisipá; informá

   _mededeling = partisipashon

   _mededingen = kompetí

   _mededinging = kompetishon

   _mededogen = piedat

   _medeklinker = konsonante

   _medeleerling = koestudiante

   _medeleven = [ww] simpatisá; [znw] simpatía.

   _medelijden = duele; kompashon Ik heb medelijden met hem - Mi tin duele di dje. Hij heeft medelijden met zichzelf - E tin duele di su mes. Het wekte mijn medelijden op. - Esei a duná mi duele.

   _medelijdenwekkend = zie: meelijwekkend

   _medemens = próhimo

   _medeplichtig = kómplise

   _medeplichtige = kómplise

   _medeplichtigheid = komplisidat

   _medestander = [alg.] apoyadó; [pol.] partidario; [in strijd] koluchadó.

   _medeverantwoordelijk = koresponsabel {stomme e}

   _medeverantwoordelijkheid = koresponsabilidat

   _medewerker = [alg.] koperadó; kolaboradó; [bij krant e.d.] kontribuante; [op kantoor e.d.] asistente.

   _medewerking = koperashon; kolaborashon; kontribushon; asistensia.

   _medezeggenschap = partisipashon

   _media = id.

   _medicijn = remedi. medicijnen innemen - bebe remedi.

   _medicijnen = [geneeskunde] medisina. [geneesmiddelen] remedi. medicijnen innemen - bebe remedi.

   _medicijnman = kurandero

   _medisch = médiko

   _meditatie = meditashon

   _mediteren = meditá

   _mee = in: ga je mee? - Bo ta bin? Mag ik ook mee? - Mi por bin tambe? Ik ga met je mee. - Mi ta bin ku bo.

   _meebrengen = trese

   _meedelen = partisipá

   _meedoen = partisipá; tuma parti; djòin.

   _meedogenloos = sin piedat; sin kompashon.

   _meegaan = kompañá; [stand houden] wanta. Ga je mee? - Bo ta bin? Ik ga mee. - Mi ta bin. Die auto gaat nog wel 'n paar jaar mee. - E outo lo wanta un par di aña mas. met z'n tijd meegaan - adaptá na e tempo.

   _meegaand = koperatibo; komplasiente

   _meegeven = 1. in: iets met iemand meegeven - manda un kos ku un hende. duna un hende un kos pa hiba. 2. [bewegen] move.

   _meehelpen = asistí; yuda.

   _meekomen = bin(i) huntu ku. Kom je mee? - Bo ta bin? Ja, ik kom mee. - Sí, mi ta bin.

   _meekrijgen = haña (un kos) pa hiba; [leren] siña.

   _meel = hariña

   _meelijwekkend = kompashonante; ku ta kousa duele.

   _meelopen = kompañá; kana huntu ku.

   _meeloper = siguidó

   _meemaken = eksperensiá, eksperimentá. Je moet 't zelf meemaken. - Bo tin ku pasa den dje bo mes.

   _meenemen = hiba

   _meepraten = partisipá den e konbersashon; tuma parti den e debate; daar kan ik over meepraten - Mi sa di esei. Mi tin eksperensia.

   _meer = [znw] lago. [bw] mas. Wie nog meer? - Ken mas? hoe meer, hoe beter - mas tanto, mas mihó. hoe langer hoe meer - mas i mas. Geen woord meer! - Ni un palabra mas. We hebben geen suiker meer. - Nos no tin suku mas. Wat wil je nog meer? - Kiko mas bo ke? meer dan - mas ku

   _meerdere = [znw] superior

   _meerderheid = mayoría. onze partij is in de meerderheid - nos partido tin mayoría.

   _meerderjarig = edat di adulto; mòndru.

   _meerekenen = inkalkulá, inkluí; niet meerekenen - ekskluí.

   _meerijden = haña un kabe'i boto; iemand laten meerijden - duna un hende un kabe'i boto.

   _meermin = id., sirena [S.]

   _meervoud = plural. meervoud maken - pluralisá

   _meervoudig = plural

   _meervoudsvorming = pluralisashon

   _meerwaarde = balor agregá

   _meeslepen = tou; lastra; [fig.] entusiasmá.

   _meeslepend = entusiasmante; emoshonante.

   _meesleuren = lastra

   _meesmuilen = hari denigrantemente

   _meespelen = partisipá den un wega; tuma parti den un wega

   _meest = mas; [meestal] mas tanto; de meeste[n] - mayoría di [hende]. Wat we het meeste doen - loke nos ta hasi mas tanto.

   _meestal = mas tanto

   _meester = maestro; [school-] mener di skol. Hij is het papiaments goed meester. - E ta dominá papiamento bon-bon. de brand meester zijn - dominá e kandela. de toestand meester zijn - tin e situashon bou kontrol. zichzelf weer meester zijn - tin su mes bou kontrol; dominá su mes. zich meester maken van - tuma poder di.

   _meesterlijk = magistral(mente)

   _meesterwerk = obra di maestro; obra magistral

   _meet = punto di kuminsamento. van meet af aan - for di kuminsamento

   _meetellen = in: dat telt niet mee. - Esei no ta konta.

   _meetinstrument = instrumento pa midi

   _meetkunde = geometría

   _meetlat = dùimstòk

   _meetlint = sinta pa midi

   _meetrekken = zie: meeslepen

   _meetronen = trese aden

   _meeuw = meuchi; gavilan

   _meevallen = ta menos mal; no ta di e malu ei; no ta di e difísil ei. 't valt wel mee, hoor! - E kos por tábata pio, bo sa!

   _meevaller = un montante inesperá; un kos inesperá; un kachi-kachi inesperá

   _meevoelen = simpatisá

   _meewarig = ku duele. ku kompashon.

   _meewerken = koperá; kolaborá; kontribuí.

   _meezenden = manda ku un hende

   _meezingen = djòin, participá, tuma parti den e kantamento.

   _mei = mei

   _meid = [alg.] mucha-muhé; [dienst-] kria. [plat] galeins. 'n leuke meid - un mucha-muhé simpátiko. Doe 't maar, meid! - Hasi'é numa, yiu!

   _meimaand = luna di mei

   _meineed = perhurio

   _meisje = mucha; mucha-muhé

   _meisjesachtig = manera mucha-muhé

   _meisjesnaam = fam no kasá

   _mejuffrouw = señorita

   _melancholie = melankolía

   _melancholisch = melankóliko

   _melange = meskla

   _melden = mèldu; avisá; menshoná; raportá; anunsiá. zich ziek melden - mèldu malu.

   _melding = partisipashon; aviso; anunsio. melding maken van - partisipá; informá; anunsiá.

   _melig = [fig.] sin djeit; laf

   _melk = lechi

   _melken = chika

   _melkkoe = baka lechero [ook fig.]

   _melkmuil = chabelito

   _melkweg = galaksia

   _melodie = melodía

   _melodieus = melodioso

   _meloen = melon. watermeloen - patía.

   _memoires = id.

   _memorandum = memorando

   _memorie = memoria. hij is kort van memorie. - Su memoria ta falt'é hopi.

   _memoriseren = memorisá

   _men = meestal vertaald als: nan of bo>. men zegt ... - nan dí ... Men zou 't bijna geloven! - Kasi lo b'a kere!

   _meneer = mener; señor; shon

   _menen = [bedoelen] ke men; [serieus zijn] ta serio. Je meent 't niet! - No bisá mi! Dat meen je niet! - Bo no por ta serio! ik meen 't echt. - Mi ta serio. Hij meent 't goed. - Su intenshonnan ta bon.

   _menens = in: 't is menens. - E kos ta serio.

   _mengen = meskla; [aanlengen] kibra. zich mengen in - mete ku

   _mengsel = meskla

   _menig = hopi; bastante; basta. menig mens - basta hende. menige keer - bastante biaha

   _menigeen = basta hende

   _menigmaal = bastante biaha; hopi biaha; frekuentemente.

   _menigte = gran kantidat

   _mening = opinion. van mening zijn - opiná; ta di opinion. de openbare mening - opinion públiko. voor zijn mening uitkomen - no skonde su opinion.

   _mens = 1. (de) hende; ser humano; [ geen mens - ningun hende. Goeie dag, mensen! - Bon día, shonnan! Oké, mensen, ik ben weg. - Oké shonnan, m'a bai. Ik ben geen half mens meer. - Mi ta kansá di mi alma. We krijgen mensen. - Nos ta haña bishita. 2. ongunstig voor vrouw] muhé. Dat mens! - E mal-muhé ei! 't arme mens - e pober (muhé).

   _mensa = restorant pa studiantenan

   _mensaap = makaku ku ta parse hende

   _mensdom = humanidat

   _menselijk = [alf.] humano. [sociaal] humanitario. de menselijke natuur - naturalesa humano. voor het menselijk opzicht - pa wow'i hende

   _menselijkheid = humanismo

   _mensenhater = misántropo

   _menseleven = bida humano; bida di hende

   _mensenliefde = amor di hende; filantropía

   _mensenmassa = masa di hende; multitut

   _mensenrechten = derechonan humano

   _mensenschuw = shimaron

   _mensenwerk = obra humano; trabou die hende.

   _mensheid = humanidat

   _menslievend = humanitario; karitatibo; filantrópiko

   _mensonterend = inhumano

   _menstruatie = menstruashon; regla

   _menswaardig = digno di un ser humano; humanamente digno

   _mentaal = mental(mente)

   _mentaliteit = mentalidat

   _menu = menú

   _mep = boftá, mokete, sla; kant'i man

   _meppen = bofta, moketeá

   _meren = mara

   _merendeel = parti mas grandi

   _merendeels = e parti mas grandi

   _merg = tut'i weso

   _merk = marka

   _merkbaar = riparabel; notabel; sensibel.

   _merken = [een merkteken zetten] marka. [bemerken] ripará; nota. zonder 't te merken. - Sin ripará.

   _merkteken = marka

   _merkwaardig = remarkabel; kurioso.

   _merrie = yewa

   _mes = kuchú. 't mes erin zetten. - tuma medidanan drástiko.

   _mesheft = man di kuchú.

   _mest = gordura

   _mesthoop _mestvaalt = montòn di gordura

   _met = ku. met hem/haar/het - kuné; 'n zak met geld - un saku di plaka. met de dag - kada día. Met z'n hoevelen zijn jullie? - Kuanto (hende) boso ta? We zijn met z'n tienen. - Nos ta dies (hende). met dat al - Ku tur esei. al met al - tur kos tumá na kuenta.

   _metaal = metal

   _metalen = di metal

   _metamorfose = kambio kompleto; metamórfosis

   _meteen = di biaha; imediatamente, un bes. Ik kom meteen. - Mi ta bin un bes. zo meteen - djis akí.

   _meten = midi. met de maat waarmee ge meet, zult ge gemeten worden. - ku e bara ku bo ta midi bo próhimo, dios lo midí bo.

   _meteoor = meteoro [S.]

   _meteoriet = meteorito [S.]

   _meteorologie = meteorología

   _meteorologisch = meteorológiko

   _meter = [maat] meter; [peettante] madrina

   _metgezel = kompañero di biaha

   _methode = método

   _meting = midimento

   _metriek = métriko

   _metro = trein(nan) subteráneo.

   _metselaar = meslá, metslá

   _metselen = pega blòki

   _metselspecie = materia

   _metselwerk = trabou di me(t)slá.

   _metten = orashonnan di mardugá den konventonan. korte metten maken met - kaba kuné lihé-lihé.

   _metterdaad = en efecto [S.]; efektibamente

   _mettertijd = na su debido tempo

   _meubel = muebel

   _meubelmaker = karpinté fini

   _meubilair = muebelnan

   _meubileren = muebla

   _mevrouw = señora

   _miauwen = miou

   _microfilm = mikropelíkula

   _microfoon = mikrófono

   _microscoop = mikroskópio

   _middag = [noen] merdía; [na-] atardi. goeie middag! - bon tardi! na de middag - atardi. tussen de middag - merdía. voor de middag - promé ku merdía. maínta. vanmiddag - awe merdía; awe tardi. 's middags - merdía; atardi. om vier uur 's middags - kuat'or' di atardi.

   _middageten = kuminda di merdía; lunch [E.]; almuerzo [S.].

   _middagkrant = vespertino

   _middagmaal = kuminda di merdía

   _middaguur = ora di merdía

   _middel = medio . 'n middel tegen... - un remedi pa....

   _middelbaar = mediano. middelbare leeftijd - edat mediano

   _middeleeuwen = tempo medieval

   _middeleeuws = medieval

   _Middellandse Zee = Mediteráneo

   _middelmaat = midí mediano

   _middelmatig = mediocre [S.]; pareu

   _middelmatigheid = mediocresía [S.]

   _middels = mediante

   _midden = [znw] sentro. in het midden - mei-mei. [bnw] medio. - klasa medio

   _middenin = den sentro

   _middenstand = empresarionan chikito; negoshantenan chikito

   _middenweg = kaminda intermedio; kaminda di mei-mei.

   _middernacht = diesdos or' di anochi

   _mier = fruminga . vliegende mieren - fruming'i hala. witte mieren - hotoleis; komehein [C.]

   _mierzoet = stropi

   _mietje = cha-cha bòni; hij is 'n mietje - e tin un snùif.

   _miezeren = fin-fin 't miezert - awa ta fin-fin

   _mij = mi. Geef 't mij! - 'na m'é!

   _mijden = evitá

   _mijl = miya (1609 meter)

   _MIJLPAAL = MIYA

   _mijmeren = sinta pensa

   _mijn = [bez. vnw] mi. Ik heb het mijne gedaan. - M'a hasi mi parti. Daar moet ik 't mijne van hebben. - Mi tin ku haña sa kiko ta kiko. [znw] mina [ook explosief].

   _mijnbouw = industria minero

   _mijne = loke ta di mi

   _mijnerzijds = di mi banda, di mi parti

   _mijnheer = zie: meneer

   _mijnwerker = minero

   _mijt = s&ogravbe;rto di karpata

   _mijzelf = mi mes

   _mikken = dirigí; punta

   _mikpunt = blanko [ook fig.]

   _mild = [zacht] suave; [vrijgevig] generoso

   _mildheid = generosidat

   _milieu = medio ambiente; [maatschappelijke groep] klasa; gremio

   _milieubeheer = konservashon di medio ambiente

   _milieuvervuiling = polushon di medio ambiente

   _militair = [znw+bnw] militar

   _miljard = miyart; biyon; mil miyon

   _miljoen = myon

   _miljoenair = miyonario

   _milt = bòfi; milt [N./E.]

   _min = menos. min of meer - mas of menos. dat is te min voor haar. - Esei ta muchu komun p'é.

   _minachten = menospresiá; despresiá

   _minachtend = ku menospresio

   _minachting = menospresio; despresio

   _minder = menos. minder worden - bira pio; empeor . hoe minder hoe beter - kuanto menos, tanto mihó.

   _mindere = inferior. Wat dat betreft is hij je mindere. - Pa loke ta esei, e no por kompetí ku bo.

   _minderen = mendra; mengua; disminuí; redusí.

   _minderheid = minoría. in de minderheid zijn - ta (un/e) minoría.

   _mindering = in: in mindering brengen - rebah ; dedusí.

   _minderjarig = menor di edat

   _minderjarige = menor di edat

   _minderjarigheid = edat menor

   _minderwaardig = inferior

   _minderwaardigheid = inferioridat.

   _mineraal = mineral

   _mineur = menor. in mineurstemming - [fig.] depresibo. -mini = id.

   _miniaturiseren = miniaturisá

   _miniatuur = miniatura

   _miniem = mínimo; minimal. 'n miniem verschil - un diferensia minimal.

   _minimaal = mínimo; minimal(mente).

   _minimum = mínimo

   _minirok = id., minifalda [S.]

   _minister = ministro

   _ministerie = ministerio

   _ministeriëel = ministerial

   _minnaar = amante

   _minares = amante; by-side [E.]

   _minne = stimashon, amor. in der minne schikken - regla amikalmente; regla ku kariño.

   _minnelijk = amikalmente; ku kariño.

   _minnen = stima

   _minpunt = punto negatibo

   _minst = menos. Hij is niet de minste - e no ta esun menos importante. niet het minst - ni e mas mínimo. bij de minste of geringste tegenspoed - ku e mas mínimo kontratempo. ten minste - por lo menos [S.]

   _minstens = por lo menos [s.]

   _minus = menos

   _minutieus = [bnw] minusioso; [bw] minusiosamente

   _minuut = minüt. op de minuut af - en punto.

   _mis = [bnw] fout. je hebt 't mis. - Bo ta fout; bo ta kiboká. Mis poes! - Fout! [znw] [kerkdienst] misa. heilige mis - santo sakrifisio di misa. 'n heilige mis opdragen - selebrá un santo sakrifisio di misa. 'n mislaten opdragen voor ... - laga hasi un misa pa ...

   _misbaar = [znw] bada-bada. misbaar maken - kousa un bada-bada.

   _misbruik = abuzo. misbruik maken van - abusá di

   _misbruiken = abusá

   _misdaad = krímen. 'n misdaad plegen - kometé un krímen

   _misdadig = kriminal

   _misdadiger = kriminal, malechor

   _misdadigheid = kriminalidat

   _misdeeld = menos afortuná; menos privilegiá

   _misdienaar = [rkk] id., akolit

   _misdragen (zich) = malkomportá (su mes)

   _misdraging = malkomportashon

   _misdrijf = krimen

   _miserabel = miserabel

   _misère = miseria

   _misgaan = faya, frakasá, dòl

   _misgreep = fout, kibokashon; pifia [S.]

   _misgunnen = enbidiá

   _mishandelen = maltratá

   _mishandeling = maltrato

   _miskennen = no rekonosé; no duna e balor meresí.

   _miskenning = falta di rekonosemento; falta di apresio.

   _miskleun = pifia (s.)

   _miskleunen = kometé un pifia, pega barko

   _miskoop = kompra robes

   _miskraam = perdemento di bariga/barika; aborto. ze heeft een miskraam gehad. - el a pèrdè barika/bariga.

   _misleiden = engañá; gaña

   _misleidend = gañoso

   _misleiding = engaño; gañamento

   _mislopen = bai malu; pèrdè un oportunidat; pèrdè un chèns; frakasá, dòl. Dat had ik niet graag willen mislopen. - Mi no kier a pèrdè esei.

   _mislukkeling = frakaso

   _mislukken = frakasá, faya, dòl

   _mislukking = frakaso

   _mismaakt = deformá; mankaron [plat]

   _misnoegd = malkontento

   _misnoegen = malkontento

   _misplaatst = fuera di su lugá

   _misprijzen = [ww] desgabá; desaprobá. [znw] desaprobashon

   _mispunt = desgrasiado; hende insoportabel

   _misrekening = mal kalkulashon

   _missaal = misal

   _misschien = kisas, podisé, talbes, por ta. Bent U misschien juffrouw Annie? - Yùfrou por ta Ani?

   _misselijk = in: ik ben misselijk - mi tin gana di saka. [fig.] fis, sushi, feo, mahos. Je wordt er misselijk van. [ook fig.] - Ta duná bo gana di saka.

   _missen = falta; pèrdè. ik mis m'n pen. - Mi no por haña mi pèn. zij mist alle gevoel voor humor. - E ta falta tur sentido di humor. iemand missen - sinti un hende su falta. je mist wat, man! - bo ta pèrdè!

   _misser = eror, fayo, pifia

   _missie = mishon

   _missionaris = mishonario

   _misslaan = faya de plank misslaan - faya; dal su dede.

   _misstaan = in: niet misstaan - para hopi bon.

   _misstand = abuzo

   _misstap = error, fout, fayo

   _mist = neblina [s.] de mist ingaan - faya; frakasá; dòl

   _mistoestand = situashon di abuzo; kondishon inaseptabel

   _mistroostig = tristu

   _misvatting = mal entendimento; konsepto robes; idea robes

   _misverstaan = komprondé malu

   _misverstand = mal komprendemento, mal entendimento

   _misvormd = deformá

   _mitrailleur = mitrayadó

   _mits = basta ku

   _mobilisatie = mobilisashon

   _mobiliseren = mobilisá

   _modaal = modal(mente)

   _modder = lodo. iemand door de modder halen - susha un hende su nomber.

   _modderig = in: modderig zijn - tin lodo

   _moddervet = gordo-gordo; gordo manera pòrko.

   _mode = moda . in de mode - na moda

   _model = [znw/bnw] modelo

   _modelleren = modelá

   _modepop = hende-muhé eksageradamente modioso

   _modern = moderno

   _moderniseren = modernisá

   _modieus = modioso

   _modificatie = modifikashon

   _modifiëren = modifiká

   _modulatie = modulashon

   _module = modula

   _moduleren = modulá

   _moe = kansá; moe maken/worden - kansa; Ik ben zo moe als 'n hond. - Mi ta kansá di mi alma.

   _moed = kurashi. met goede moed - ku entusiasmo. moed vatten - haña kurashi. de moed verliezen - pèrdè kurashi. iemand moed inspreken - enkurashá un hende.

   _moedeloos = sin kurashi; deskurashá

   _moedeloosheid = falta di kurashi; deskurashamento.

   _moeder = mama. de nmoeder Gods - mama di Dios.

   _moederland = madre patria [S.]

   _moederliefde = amor maternal

   _moederlijk = maternal

   _moederschap = maternidat

   _moederschoot = skochi di mama

   _moederskind = yiu'i mama

   _moedertaal = lenga materna; vernákulo

   _moedertje = machi

   _moedervlek = skup'i Dios

   _moederziel alleen = kompletamente su so.

   _moedig = ku kurashi

   _moedwil = in: met moedwil - intenshonalmente; pa malu

   _moedwillig = intenshonalmente; pa malu

   _moeheid = kansansio

   _moeilijk = [bnw] difísil; [bw] difísilmente. die mensen hebben het moeilijk - E henden'ei ta biba den difikultatnan serio. Doe niet zo moeilijk, man! - No bin ku tantu problema, hombu! No hasi e kos mas difísil ku e ta, hombu!

   _moeilijkheid = difikultat. in moeilijkheid verkeren - haña su mes den difikultat.

   _moeite = esfuerso; tròbel; problema; difikultat. moeite doen om te ... - hasi un esfuerso pa ... het kostte veel moeite om te ... - tábata eksigí un esfuerso grandi pa ... de moeite waard zijn - vale la pena [s.]. 't is de moeite niet! - N' ta nada! moeite hebben met iets - tin problema ku un kos.

   _moeizaam = difísil; ku gran difikultat; laborioso.

   _moer = [op schroef] knot [E.]. [moeder] mama. loop naar je moer! - Bai muri leu! hij doet geen moer. - E no ta hasi ni un dòndru. 't kan me geen moer schelen. - N' ta interesá mi ni un dòndru.

   _moeras = id., swamp [E.]

   _moeren = daña; kibra

   _moersleutel = spanner [E.]

   _moerstaal = in: spreek je moerstaal! - Papia kristian!

   _moestuin = hòfi

   _moeten = mester [zonder "ta"; v.t.: mester a], tin ku, tin di. moeten hebben = mester di. Wat moet je? - Ki bo ke? Wat moet je hebben? - Ki(ko) bo mester> Ik moet! - Mi tin ku bai baño. het moet! - Mester! Je moest nu maar gaan. - Mihó bo bai awó. 't moest niet moegen! - Nan no mester a permit'é. - E no por wanta e kosnan ei.

   _mogelijk = [bnw] posibel; [bw] posibelmente. mogelijk heeft hij je gezen. - Por ta ku el a mirá bo. al het mogelijke - tur loke ta posibel. t is best mogelijk. - Por ta. o mogelijk, - si ta posibel, zo veel mogelijk - mas tanto posibel.

   _mogelijkheid = posibilidat

   _mogen = mag [zonder "ta"; v.t. tábata mag], tin mag; por; [houden van] stima, gusta; Ik mag hem graag. - Mi tin hopi respèt p'e. Mi ta gos'é. Hij mag graag 'n borrel drinken. - E ta gusta su beter. ik mag hem niet. - mi no mag lei e. mag dat? - esei ta permití? Dat mag niet. - Esei no tin mag; esei no ta permití. Zoiets moest niet mogen! - Un kos asina no mester tábata permití! mocht er iemand voor mij bellen, ... - si un hende por a yama pa mi, ... Mocht dat het geval zijn, ... - Si lo ta (tábata ) asina, ... wat er ook moge geberen, ... - pasa loke pasa. Moge ... - Mara; Male; Ojalá [S.] {j = ch in kachel}. >Moge God je behoeden. - Mara Dios wardá bo.

   _mogendheid = poder

   _mok = mòk, poti

   _moker = mòkel.

   _mokken = shegarná

   _molen = molina. Dat is koren op haar molen. - Esei a kai den su tobo di laba-paña.

   _molensteen = piedra di mula

   _mompelen = murmurá

   _monarch = monarka

   _monarchie = monarkía

   _monarchist = monarkista

   _mond = boka [ook v. rivier, e.d.]. hou je mond! - sera bo boka! met de mond vol tanden staan - preba. >Hij hield zijn mond stijf dicht. El a keda boka será. E no a bisa ni un pi'i palabra. Mondje dicht, hoor! - Keda boka será, tende! z'n mond voorbij praten - reda. mond op mond beademing - respirashon di boka pa boka.

   _mondain = mundano

   _monddood = boka mará. iemand monddood maken - mara un hende su boka.

   _mondeling = di boka pa boka; oralmente

   _mondharmonika = simfonía di boka

   _mondiaal = mundial(mente)

   _mondig = mòndru; emansipá

   _monding = boka

   _mondje = boka chikito. Mondje dicht, hoor! - Keda boka será, tende! Ze is niet op haar mondje gevallen. - E sa defendé su mes hopi bon mes.

   _mondstuk = boka

   _mondvorraad = provishon(nan)

   _monetair = monetario

   _mongool = mongol [scheldwoord]

   _monnik = monhe

   _monnikspij = kashaka

   _monoloog = monólogou

   _monopolie = monopolio

   _monopolist = monopolista

   _monopolistisch = monopolista

   _monotheïsme = monogdísmo

   _monotheïst = monoteísta

   _monotheïstisch = monoteísta

   _monotoon = monótono

   _monster = [voorbeeld] muestra. [afschrikw. wezen] monstruo

   _monsterachtig = monstruoso

   _monsterlijk = monstruoso

   _montage = armamento

   _monter = bibo; spierta;

   _monteren = arma

   _monteur = mekániko, tèkniko

   _montuur = montür

   _monument = monumento

   _monumentaal = monumental

   _mooi = bunita. mooi zo! - Bon! Kla ta! 't Is mooi geweest! - Kos a kaba! Dat is allemaal mooi, maar ... - Por wèl ta, pero ... Dat is me wat moois, zeg! - Bjunita kos esei ta, bo sa! Het mooiste komt nog. - E kos di mas prèt ta bin ainda.

   _moord = asesinato. poging tot moord - esfuerso pa asesinato.

   _moordaanslag = esfuerso pa asesinato

   _moordadig = di mata; [fig.] hororoso

   _moorden = asesiná, mata

   _moordenaar = asesino; matadó

   _moordlustig = ku afan pa mata

   _moordpartij = asesinato; matamento; masakre

   _moordzuchtig = ku afan pa mata

   _moot = mochi (di piská)

   _mop = chansa, chasko, chiste, joke [E.]

   _mopneus = nanish'i promenton

   _mopperaar = kikdó

   _mopperen = kik; murmurá

   _moraal = moral; moralidat

   _moraliseren = moralisá

   _moreel = [bnw(bw)] moral(mente); [znw] moral.

   _mores = in: iemand mores leren - saka un hende su mars p'e.

   _morgen = [volgende dag] mañan; [ochtend] maínta. goeie morgen! - bon día! tot morgen! - te mañan! morgen over acht dagen - Mañan ocho día. 's morgens - maínta. 's morgens vroeg - mardugá; maínta tempran. 's morgens om acht uur. - maínta och' or'; och' or' di maínta. vanmorgen - awe maínta.

   _morgenavond = mañan anochi

   _morgenmiddag = mañan merdía; mañan atardi

   _morgenochtend = mañan maínta

   _morgenstond = mardugá

   _mormel = monstro; kriatura

   _morrelen = mòrs, mòsh

   _morren = murmurá; kik

   _morsdood = morto-morto

   _morsen = mòrs , mòsh; hasi mòrspòt

   _moskee = meskita

   _moslim = moslim

   _mossel = id.

   _mosterd = mòstert. Hij kwam als mosterd na de maaltijd. - El a yega, ora tur kos a kaba kaba.

   _mot = id. moet hebben met iemand - tin pleito ku un hende.

   _motie = moshon

   _motief = motibo [patroon] patronchi[idee] idea [bedoeling] obhetibo

   _motivatie = motivashon

   _motiveren = motivá

   _motivering = motivashon

   _motor = motor

   _motorfiets = bromer ; motosaikel, motosaik

   _motoriseren = motorisá

   _motorkap = hood [E.]

   _motorrijder = motosiklista

   _motorrijwiel = motosaik; bròmer

   _motorsport = motosiklismo

   _motorvoertuig = vehíkulo di motor

   _motregen = awa fini-fini

   _motregenen = in: 't motregent - awa ta finfin; awa ta stofia.

   _motto = lema

   _mout = simía di trigo seká; malta

   _mouw = manga. met lange, korte mouwen - manga largo, kòrtiko. >iemad iets op de mouw spelden - gaña un hende. ergens een mouw aan passen. - buska un solushon pa un kos. de handen uit de mouwen steken - hisa manga. de mouwen oprollen - lora manga.

   _mozaïek = mosaiko

   _mudvol = yen-yen

   _muf = mef, mùf

   _mug = sangura. van 'n mug 'n olifant maken. - hasi un pieu bira un baka.

   _muggebeet _muggenbeet = piká di sangura

   _muggeziften = piki pieu

   _muggezifterij = pikimento di pieu

   _muil = [mond] smul; boka. [pantoffel] slòf.

   _muilezel = mula

   _muis = raton

   _muisstil = ketu-ketu

   _muizenissen = in: zich muizenissen in het hoofd halen - wòri pòr nada

   _mul = lòs; moli

   _mum = in: in 'n mum van tijd - den un fregá di wowo.

   _munitie = munishon

   _munt = moneda. ergens munt uit slaan - saka provecho di un kos.

   _munteenheid = unidat monetario

   _muntstuk = moneda

   _murmelen = mrmurá

   _murw = moli. iemand murw slaan - baster un hende fò'i otro.

   _mus = mòfi

   _museum = museo

   _musiceren = toka músika

   _musicus = músiko

   _muskiet = sangura; moskito

   _muskietengaas = screen [E.]; seftu

   _mutatie = mutashon [v. personel] kambio

   _muts = id.

   _muur = muraya

   _muurhagedis = pega-pega

   _muurvast = pegá-pegá

   _muziek = muzik, músika. muziek maken - toka músika

   _muziekstuk = piesa (di músika)

   _muzikaal = musikal(mente)

   _muzikaliteit = musikalidat

   _muzikant = músiko

   _mysterie = misterio

   _mysterieus = misterioso

   _mythologie = mitología

   _mythologisch = mitológiko


Terug naar hoofdmenu.