WOORDENBOEKNEDERLANDS - PAPIAMENTS-A-Mdoor H. J. de Beijer


De auteur verzoekt dringend deze woordenlijst noch geheel noch gedeeltelijk te copiëren of anderszins te vermenigvuldigen en/of te verspreiden, dan alleen voor eigen gebruik.OPMERKINGEN:


     1 - De woordenlijst Nederlands-Papiaments bevat bijna tweeëntwintigduizend van de meest voorkomende woorden met bijbehorende spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Daarbij dient men te bedenken dat het Nederlands zeer veel samengestelde woorden kent, die niet allemaal in de lijst zijn opgenomen. Men kan de meeste vertalingen zelf vinden door de samenstellende delen te zoeken en met elkaar te verbinden met het voorzetsel "di". In de meeste gevallen komt dan het tweede deel van de samenstelling in het Papiamento vooraan te staan. Bijvoorbeeld: "belastingaangifte" = "deklarashon di impuesto". Alleen als samengestelde woorden een afwijkende vertaling hebben, worden ze wel gegeven. Ook gesubstantiveerde werkwoorden die met "ge-" beginnen (zoals: "gepraat, gelach, geklaag" etc. kan men zelf vormen door het werkwoord te zoeken en er "-mento" aan te hechten. Bijv.: "klagen = keha; geklaag = kehamento". Op Curaçao en Bonaire is de slot-o meestal "u".

     2 - Ook de onfatsoenlijke woorden zijn opgenomen, omdat voor de niet-Papiamentsssprekende niet altijd duidelijk is uit het gehoorde gebruik, dat deze woorden onbehoorlijk zijn. Indien achter de vertaling niet vermeld wordt, dat ze vulgair zijn, komt de gevoelswaarde van de vertaling met het nederlandse woord overeen.

     3 - De woordsoorten zijn niet aangegeven, als het vanzelf sprekend is, om welke woordsoort het gaat. Zo niet, dan zijn ze aangegeven met de onderstaande afkortingen tussen rechte haakjes. []

     4 - Ten overvloede: de gebruikte spelling van het Papiamento is de fonologische, omdat daarin de uitspraak het dichtst bij de schrijfwijze staat. Men kan zelf eventueel de fonologisch gespelde woorden omzetten naar de traditionalistische (Arubaanse) spelling. In de traditionalistische spelling worden geen accent-tekens gebruikt en wordt, bij uit het Spaans/Portugees afkomstige woorden de klank "k" als "c" geschreven, voor een medeklinker en voor "a, o, u". De klank "s" vóór "e, i" wordt, analoog aan het Spaans ook vaak vervangen door "c". De in de fonologische spelling gebruikelijke combinatie "sh" is in de traditionalistische spelling vaak "ci" of "si" analoog aan het Spaans.

     5 - Woorden die beginnen met de Nederlandse lange "ij" vindt men onder de letter "I". Om er bij het zoeken (ctrl-f) zeker van te zijn dat U een trefwoord op Uw scherm krijgt, kunt U een onderstrepingsteken [_] aan het woord vooraf laten gaan. Als U dat nalaat, is de kans groot dat U het gezochte woord in een uitdruk king of spreekwoord vindt, in plaats van als trefwoord. U kunt dan echter, met een herhaal-zoek opdracht de zoektocht voortzetten.

     6 - Als de computer is ingesteld op internationaal toetsenbord, kan de dode toets functie gebruikt worden voor het vermen van de geaccentueerde tekens. D.w.z. men tikt eerst het accent, direct gevolgd door de letter, dus voor accent aigu: ' +klinker; voor accent grave ` + klinker; voor trema " +klinker; voor tilde: ~ + n of N; voor c‚dille: '+c of C.
Zo niet dan kunnen ze gevormd worden door de ALT-toets ingedrukt te houden en op het numerieke toetsenbord de zogeheten ASCII-waarde aan te geven. De ASCII-waarden zijn als volgt:
@ á = 160; é = 130; í = 161; ó = 162; ú = 163; è = 138; ò = 149; ù = 151; ë = 137; ï = 139; ü = 129; ñ = 164; Ñ = 165; ç = 135; Ç = 128.
U kunt het apestaartje (@) gebruiken om met het zoek-commando (ctrl-f)bovenstaande ASCII waarden snel op Uw scherm te krijgen.
GEBRUIKTE AFKORTINGEN


          A. = Arubaans
          aanw. = aanwijzend
          alg. = algemeen
          anat. = anatomisch
          astr. = astronomisch
          betr. = betrekkelijk
          B. = Bonaire
          betr. = betrekkelijk
          bez. = bezittelijk
          bnw = bijvoeglijk naamwoord
          bw = bijwoord
          C. = Curaçaos
          E. = Engels
          F. = Frans
          fam. = familiair
          fig. = figuurlijk
          fin. = financiën
          fys. = fysica, natuurkunde
          geog. = geografisch
          geol. = geologisch
          gram. = grammatikaal
          id. = idem; hetzelfde.
          jur. = juridisch
          ldw = lidwoord
          med. = medisch
          meetk. = meetkundig
          mil. = militair
          muz. = muziek
          N. = Nederlands
          {ng} = slot-N nasaliseert
          onb. = onbepaald
          ornit = ornithologie, vogelkunde
          P. = Papiaments
          pers. = persoonlijk
          plat = plat
          pol. = politiek
          prot. = ptrotestant
          rkk = rooms katholiek
          S. = Spaans
          sp. = sport
          tlw = telwoord
          tsw = tussenwerpsel
          V. = Vlaams           vero. = veroudewrd.
          vnw = voornaamwoord
          vr. = vragend
          V.T. = verleden tijd
          vulg. = vulgair
          vw = voegwoord
          vz = voorzetsel
          wisk. = wiskundig
          ww = werkwoord
          znw = zelfstandig naamwoord
          ! = liefst niet gebruiken
   _a = a. van a tot z. - di a te z. wie a zegt moet b zeggen. - esun ku bisa a tin ku bisa b tambe.
   _aagje = in: nieuwsgierig aagje> - [negatief] kaweta; [positief] shon kochi
   _aai = karisia
   _aaien = karisiá
   _aalmoes = limosna. 'n aalmoes vragen - pidi limosna
   _aan = [vz] na. [bw] (v.licht e.d.) sendí, pegá. (v. kleding) bistí. aan boord - na bordo. aan de kant - na banda. aan de kant! - hala! het licht is aan. - lus ta sendí. heb je je stropdas aan? - bo tin bo dashi bistí?
   _aanbelangen = konserní. voor wie het aanbelangt. - pa esun konserní.
   _aanbellen = primi bèl (na porta)
   _aanbesteden = pone na destaho; husta; kontraktá
   _aanbesteding = destaho; hustamento. openbare aanbesteding - destaho públiko
   _aanbetalen = paga un down-payment
   _aanbetaling = down-payment [E.]
   _aanbevelen = rekomendá; [dringend] urgi
   _aanbevelenswaard _aanbevelenswaardig = rekomendabel
   _aanbeveling = rekomendashon
   _aanbiddelijk = adorabel {stomme e}
   _aanbidden = adorá
   _aanbidding = adorashon
   _aanbieden = ofresé
   _aanbieding = oferta; ofresemento, ofresimento
   _aanbinden = mara; de strijd aanbinden met - kuminsá kombatí. de strijd aanbinden tegen - lansa un guera kontra. kort aangebonden - rèns, krebchi
   _aanblijven = no baha; no renunsiá; keda ehersé su ofishi, sigui riba su puesto
   _aanblik = bista; aparensia; aspekto
   _aanbod = oferta, proposishon
   _aanboren = bora
   _aanbouw = piesa nobo. in aanbouw - bou konstrukshon
   _aanbouwen = traha un piesa nobo
   _aanbranden = kima. er ruikt iets aangebrand. - ta hole un kos kimá.
   _aanbreken = [drank] habri; [dag] habri; [nacht] sera;
   _aanbrengen = denunsiá
   _aandacht = atenshon. aandacht trekken - hala atenshon. aandacht schenken aan - paga tino
   _aandachtig = atentibo; ku (hopi) atenshon
   _aandeel = (gedeelte) parti; (effecten) akshon
   _aandeelhouder = akshonista
   _aandenken = rekuerdo
   _aandienen = anunsiá
   _aandikken = eksagerá; hasi (un kos) pio ku e ta
   _aandoen = (v. kleren) bisti; (v. licht, radio e.d.) sende, pega; [toebrengen] kousa; hasi (un kos) na (un hende); [plaats, haven] drenta
   _aandoening = aflikshon; andung
   _aandoenlijk = konmovedor; emoshonante
   _aandragen = trese; [fig.] proponé
   _aandrang = preshon; impulso
   _aandrift = instinto, impulso
   _aandrijven = [machine] operá; [instigeren] instigá, pusha
   _aandrijving = operashon
   _aandringen = insistí, urgi
   _aandrukken = primi
   _aanduiden = bedei, indiká
   _aanduiding = indikashon
   _aandurven = riska, tribi
   _aanduwen = pusha
   _aaneen = huntu; pegá
   _aaneengesloten = uní
   _aaneenschakelen = uni; akoplá
   _aaneenschakeling = seri; akoplamento
   _aanfluiting = farce [n.]; ridikules, kos ridíkulo
   _aangaan = [kontrakt e.d.] sera; [vuur, licht] pega, sende; [beginnen] kuminsá, habri. dat gaat mij niet aan - esei no ta mi asunto. wat gaat jou dat aan? - ki bo tin kunes? wat dat aangaat, - pa loke ta esei, wat mij aangaat - pa mi parti,
   _aangaande = tokante di, pa loke ta
   _aangeboren = kongenital; di nasemento
   _aangedaan = flihí; afektá; konmoví
   _aangeklaagde = (esun) akusá
   _aangeleerd = siñá
   _aangelegenheid = asunto
   _aangenaam = agradabel, ameno. angenaam kennis te maken!" - mucho gusto.
   _aangenomen = adoptá
   _aangetekend = registrá
   _aangetrouwd = pa respèt; aangetrouwde oom/tante - omo/tanta pa respèt.
   _aangeven = (overhandigen) pasa. (richting e.d.) indiká. (bij justitie) denunsiá
   _aangezicht = kara, rostro. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. - Esun ku kòrta su nanishi, ta daña su kara.
   _aangezien = ya ku
   _aangifte = [bij justitie] denunsia ; [bij belasting] deklarashon. aangifte doen - hasi un denunsia.
   _aangrijpen = afektá [fig.]. (vastgrijpen) gara; [aanvallen] agredí
   _aangrijpend = konmovedor, emoshonante
   _aangroei = kresemento
   _aangroeien = krese
   _aanhalen = [vaster trekken] tait; [woorden] sita; [liefkozen] karisiá
   _aanhaling = sita
   _aanhang = sosten, seguidónan
   _aanhangen = sostené, sigui
   _aanhangig = in: een zaak aanhangig maken - someté un asunto dilanti di korte
   _aanhangsel = apéndeks
   _aanhebben = (kleren) bisti
   _aanhef = kabes; kuminsamento; inisio
   _aanheffen = kuminsá, inisiá
   _aanhoren = skucha
   _aanhouden = (staande houden) para; stòp. (v.regen e.d.) sigui; (door drijven) persistí; [arresteren] detené
   _aanhoudend = [bnw] kontinuo, persistente. [bw] kontinuamente
   _aanhouder = in: de aanhouder wint - esun ku ta persistí ta logra.
   _aanhouding = detenshon
   _aankijken = mira, wak. iemand bestraffend, vernietigend, vuil aankijken - kòrta un hende un wowo.
   _aanklacht = denunsia; akusashon
   _aanklagen = denunsiá; akusá
   _aanklager = denunsiante; akusadó; [off.v. just.] fiskal
   _aankleden = bisti
   _aankloppen (bij) = bati na porta (di) [ook fig.]
   _aanknopen = [betrekkingen e.d.] entamá
   _aanknopingspunt = punto di salida
   _aankomen = [arriveren] yega; [aanraken] toch, mishi; niet aankomen! - no mishi!
   _aankomst = yegada
   _aankondigen = anunsiá, avisá, partisipá
   _aankondiging = anunsio, aviso, partisipashon
   _aankoop = kompra; kumpramento
   _aankopen = kumpra
   _aankoppelen = akoplá
   _aankoppeling = akoplamento
   _aankunnen = por ku. hij kon 't niet langer aan. - e no tábata por kuné mas.
   _aankweken = kultivá [ook fig.]
   _aanleg = [constructie] konstrukshon; [gave] don; in eerste aanleg - den promé instansia
   _aanleggen = [construeren] konstruí; [schip] mara
   _aanleiding = motibo
   _aanlengen = kibra. Koud water met warm water aanlengen - kibra awa.
   _aanleren = siña
   _aanlokkelijk = atraktibo
   _aanloop = bishita
   _aanmaak = produkshon
   _aanmaning = rekordatorio
   _aanmatigend = arogante
   _aanmelden = mèldu, inskribí
   _aanmelding = inskripshon
   _aanmerkelijk = konsiderabelmente
   _aanmerken = indiká; marka
   _aanmerking = remarka. in aanmerking komen voor - bini na remarka pa
   _aanmeten = tuma midí
   _aanmoedigen = enkurashá ; urgi
   _aanmoediging = enkurashamento
   _aannemelijk = plousibel; aseptabel; rasonabel; posibel.
   _aannemen = (accepteren) aseptá; [veronderstellen] asumí;(werk) husta, kontratá; [telefoon] kontestá
   _aannemer = kontratista
   _aanpak = aserkamento; manera di traha
   _aanpakken = (accepteren) tuma. (ondernemen) entamá
   _aanpassen = [kleding] pas; (zich) aanpassen aan -adaptá na
   _aanpassing = adaptashon
   _aanplakken = pega
   _aanplant = plantamento; plantashon
   _aanplanten = planta
   _aanporren = [vriendelijk] pusha; [onvriendelijk] rous
   _aanpraten = in: iemand iets aanpraten - konbensé un hende pa hasi un kos
   _aanprijzen = rekomendá; gaba
   _aanraden = konsehá
   _aanraken = mishi (ku); tòch
   _aanranden = asaltá/agredí indesentemente
   _aanrander = asaltante di hende-muhé
   _aanranding = asalto indesente
   _aanrecht = senk; labaplato, lavaplato [S.]
   _aanrekenen = kulpa; teneresponsabel
   _aanrichten = [alg.] kousa; [feest] organisá
   _aanrijden = dal (ku outo); bòks
   _aanrijding = dalmento (di outo), bòksmento. een aanrijding hebben/krijgen - bòks ku outo
   _aanroepen = [persoon e.d.] yama; [god] sklama na
   _aanroeren = mishi (ku); tòka
   _aanrukken = in: laten aanrukken - laga bin
   _aanschaf = adkisishon; kompra
   _aanschaffen = adkirí; kumpra
   _aanschieten = [v. kleren e.d.] dal. (v. persoon) aserká
   _aanschijn = aparensia; aspekto
   _aanschouwelijk = visual; gráfiko; demonstrá
   _aanschouwen = mira
   _aanschrijven = manda/dirigí un karta na
   _aanslaan = dal; [auto] ranka; [hond] kuminsá ladra; [muziek] tòka; [schatten ] baluá, estimá; [boek e.d.] tin éksito
   _aanslag = [belasting] kobramento; [aanval] asalto, ataka
   _aansluiten = konektá; djòin; zich aansluiten bij - djòin.
   _aansluiting = konekshon; djòinmento
   _aansnijden = korta; [fig.] aserká
   _aanspannen = [geding] entamá
   _aansporen = urgi; stimulá; insitá
   _aansporing = insitashon; stímulo
   _aanspraak = kontakto (ku hende); aanspraak maken op - eksigí e derecho di
   _aansprakelijk = responsabel. zich aansprakelijk stellen voor - tuma responsabilidat pa
   _aansprakelijkheid = responsabilidat
   _aanspreken = dirigí su mes na; dat spreekt mij niet aan. - esei no ta apelá na mi.
   _aanstaan = [radio e.d.] ta sendí, ta pegá, ta tòka; [misnoegen] gusta. dat staat mij niet aan. - mi no ta gusta e kos ei.
   _aanstaande = [bnw] awó; aanstaande zondag - diadomingo awó; próksimo. [znw] in: mijn aanstaande. - mi futuro kasá; mi komprometido.
   _aanstalten = preparashon(nan); aanstalten maken om te ... - prepará pa ...
   _aanstampen = piloná
   _aanstekelijk = kontagioso [ook fig.]
   _aansteken = (licht) sende; (vuur) pega; (met ziekte) pega
   _aanstellen = apuntá; nombra; tuma den servicio. zich aanstellen - hasi kò'i makaku, hasi makakería.
   _aansteller = makaku. Wat 'n aansteller! - Es ta makaku!
   _aanstellerig = makaku
   _aanstellerij = makakería
   _aanstelling = nombramento
   _aansterken = rekobrá fòrsa
   _aanstichten = kousa; instigá
   _aanstichter = instigadó
   _aanstonds = djis; djis akí.
   _aanstoot = skandal, ofensa. aanstoot geven - kousa (un) skandal. aanstoot nemen aan - sinti (su mes) ofendí pa
   _aanstoten = stot
   _aanstrepen = marka (ku strepi)
   _aanstrijken = [lucifers] sende
   _aantal = kantidat; number
   _aantasten = afektá
   _aantekenen = (notities) nota, anotá ; (post) registrá
   _aantekening = nota, anotashon
   _aantijging = [beschuldiging] akusashon. [laster] kalumnia.
   _aantocht = in: in aantocht zijn - ta na kaminda; ta aserkando
   _aantonen = munstra, demonstrá
   _aantoonbaar = probabel; ku por wòrdo probá
   _aantreffen = topa (ku); enkontrá; haña
   _aantrekkelijk = atraktibo
   _aantrekkelijkheid = atraktibidat
   _aantrekken = [kleding] bisti; [naar zich toe] atraé. (fig.) = hasi kaso. Hij trekt zich er niets van aan. - E no ta hasi kaso.
   _aantrekking = atrakshon
   _aantrekkingskracht = fòrsa atraktibo ; gravidat
   _aanvaardbaar = aseptabel
   _aanvaarden = [alg.] aseptá; [verantwoordelijkheid] asumí.
   _aanvaarding = aseptashon
   _aanval = ataka
   _aanvallen = ataká, agredí
   _aanvang = inisio; kuminsamento; [opening] apertura
   _aanvangen = inisiá, kuminsá; [vergadering e.d.] habri
   _aanvankelijk = [bnw] inisial. [bw] inisialmente
   _aanvangs- = inisial
   _aanvaren = dal (kontra otrobarko)
   _aanvaring = dalmento (di barko)
   _aanvechtbaar = kuestionabel, refutabel
   _aanvechten = kwestioná, refutá
   _aanvoegen = agregá. aanvoegende wijs - modo subhuntibo
   _aanvoelen = sinti; komprondé
   _aanvoer = suministro
   _aanvoerder = komandante, líder
   _aanvoeren = [goederen] suministrá; trese; [argumenten e.d.] trese, aportá; [leiding geven] komandá, dirigí
   _aanvraag = petishon
   _aanvragen = hasi un petishon
   _aanvullen = kompletá; yena; st k
   _aanvulling = agregashon; reemplaso; st kmento;
   _aanwaaien = in: bij iemand komen aanwaaien - bin dal un hende un bishita
   _aanwakkeren = [vuur] waya; [fig.] pusha; [ongunstig] instigá, pusha. het vuurtje aanwakkeren [fig.] - pusha palo bou kandela.
   _aanwas = oumento; kresemento
   _aanwassen = oumentá; krese
   _aanwenden = aplká, uza;
   _aanwensel = manía; mal kustumber
   _aanwerven = rekrutá
   _aanwerving = rekrutamento
   _aanwezig = presente. aanwezig zijn = presensiá; atendé
   _aanwezigheid = presensia; atendensia
   _aanwijzen = indiká; munstra, mustra; [voor taak] asigná. aangewezen zijnop - dependé di
   _aanwijzend = demonstratibo. aanwijzend voornaamwoord - pronomber demonstratibo
   _aanwijzing = indikashon. iemand aanwijzingen geven - duna un hende indicashonnan, instrukshonnan.
   _aanwinst = adkisishon
   _aanzeggen = notifiká, partisipá, anunsiá
   _aanzegging = notifikashon, partisipashon
   _aanzet = impulso
   _aanzetten = [radio e.d.] pega; pone tòka; [motor e.d.] ranka; pone traha, start; [knopen] pone. aanzetten tot - instigá pa.
   _aanzien = [znw] [reputatie] fama; renombre; prestigio. [aanblik] aspekto. ten aanzien van - relashoná ku. [ww] mira, wak; konsiderá
   _aanzienlijk = konsiderabel(mente), substansial(mente)
   _aanzoek = proposishon pa kasamento
   _aanzuiveren = [schuld] paga; anulá; regla; deshasí di
   _aap = makaku. al draagt 'n aap 'n gouden ring, het is en blijft 'n lelijk ding. - ounke bo ta bisti makaku di seda, makaku e ta keda. voor aap staan - keda pará manera kleptòl. 'n broodje app - kouch'i boulu.
   _aar = tapushi
   _aard = índole; karakter; naturalesa; sòrto. niets van dien aard! - nada di esei! hij heeft een aardje naar zijn vaartje. - pampuna no sa pari kalbas. - bo n' por minti bèrdè.
   _aardappel = batata. gebakken aardappelen - batata hasá
   _aardbeving = teremoto
   _aardbol = globo
   _aarde = tera. op aarde - na tera. in goede aarde vallen - kai den bon tera.
   _aarden = [bnw] di tera. [ww] [aardleiding] ground [e.]; [thuis voelen] sinti na kas
   _aardgas = gas natural
   _aardig = simpátiko, kariñoso. aardig goed - basta bon. aardig wat! - basta hopi!
   _aardigheid = kariño. voor de aardigheid - pa prèt
   _aardleiding = ground [e.]
   _aardrijkskunde = geografía
   _aardrijkskundig = geográfiko
   _aards = terrestre; mundano
   _aardschok = teremoto; sakudimento di tera
   _aardverschuiving = moveshon di tera
   _aarts- = di marka mayor; te den su higra
   _aartsbedrieger = gañadó di marka mayor; gañadó te den su higra
   _aartsengel = arkangel
   _aartsvader = patriarka
   _aartsvijand = enemigo mortal
   _aarzelen = basilá
   _aarzeling = basilashon
   _aas = as, has
   _abattoir = id.
   _abces = postema
   _abnormaal = abnormal(mente)
   _abnormaliteit = abnormalidat
   _abominabel = abominabel
   _abonnee = abonado
   _abonnement = abono
   _abonneren = aboná
   _aborteren = abortá
   _abortus = aborto. abortus plegen = benta bariga afó [vulg.]
   _abrupt = abrupto
   _absent = ousente
   _absentie = ousensia
   _absolutie = absolushon
   _absoluut = [bnw] absoluto. [bw] absolutamente
   _absorberen = absorbá
   _absorptie = absorpshon
   _abstract = abstrakto
   _absurd = absurdo
   _absurditeit = absurdidat
   _abuis = eror, fout. per abuis - eróneamente
   _abusievelijk = eróneamente
   _academicus = akadémiko
   _academie = akademia
   _academisch = akadémiko
   _accent = asento
   _accentueren = asentuá
   _acceptabel = aseptabel
   _accepteren = aseptá
   _accessoir = aksesorio; parti
   _accijns = impuesto
   _acclamatie = aklamashon
   _accomodatie = akomodashon
   _accordeon = simfonía di man
   _accu = batería
   _accumulatie = akumulashon
   _accumuleren = akumulá
   _accuraat = akurado
   _ach = ai
   _acht = ocho. acht uur - och' or'
   _achtbaar = respetabel
   _achteloos = negligente
   _achteloosheid = negligensia
   _achten = respetá; [denken] konsiderá
   _achtenswaardig = respetabel, honorabel
   _achter = tras, atras, patras, tras di; atras di, patras di
   _achteraan = patras
   _achterbaks = bou man
   _achterban = sostenedónan
   _achterblijven = keda atras
   _achterdocht = sospecho
   _achterdochtig = sospechoso
   _achtereen = trái otro
   _achtereenvolgend = trái otro
   _achtergrond = fondo
   _achterhalen = buska; deskubrí. dat is achterhaald - esei no ta bálido mas. achterhaalde onzin - kouch'i boulu.
   _achterhoofd = parti patras di e kabes. hij is niet op zijn achterhoofd gevallen. - e no ta (nada) bobo.
   _achterhouden = tene atras
   _achterin = den e parti patras
   _achterkleinkind = bisanieto
   _achterlaten = laga atras
   _achterlijk = retardá, atrasá
   _achterlijkheid = retardo
   _achterlopen = atrasá
   _achterna = tras di
   _achternaam = fam
   _achterneef = aktu primo
   _achternicht = aktu prima
   _achterom = patras
   _achterover = atras. achterover drukken [fig.] - horta
   _achterstallig = atrasá
   _achterstand = atraso
   _achterste = [bnw] mas atras, mas patras. achterste voren - kabes atras. [znw] atras; chanchan
   _achterstellen = neglishá
   _achterstelling = negligensia
   _achteruit = atras. achteruit gaan - bai patras. achteruit rijden - bèk
   _achteruitgang = [deur e.d.] salida patras. [fig.] kaída; reseshon
   _achtervoegen = sufihá
   _achtervoegsel = sufiho
   _achtervolgen = perseguí, pursiguí
   _achtervolger = perseguidó, pursiguidó, persekutor
   _achtervolging = persekushon
   _achterwege = in: achterwege blijven - keda sin hasi. achterwege laten - laga sin hasi
   _achterwerk = atras
   _achting = rèspèt, apresio
   _achtste = di ocho
   _achttien = diesocho
   _acrostichon = akróstiko
   _act = akto
   _acte = akta
   _acteren = aktua
   _acteur = aktor
   _actie = akshon
   _actief = aktibo
   _activeren = aktibá
   _activiteit = aktibidat
   _actualiseren = aktualisá
   _actualiteit = aktualidat
   _actueel = aktual(mente)
   _adel = noblesa
   _adelaar = águila
   _adellijk = nobel {stomme e}
   _adem = rosea; baf . adem halen - hala rosea
   _adembenemend = (ku) ta lagá bo sin rosea
   _ademen = hala rosea
   _ademloos = sin (hala) rosea
   _ader = bena
   _aderlating = sangramento. een zware aderlating [fig.] - un pèrdida pisá
   _aderverkalking = ferkalk
   _adieu = ayó
   _adjunct = adhunto
   _administrateur = administradó
   _administratie = administrashon
   _administratief = administratibo
   _administreren = administrá
   _adopteren = adoptá
   _adoptie = adoptashon
   _adres = adres. Je bent aan 't goede/verkeerde adres. B'a bin (na) e lugá korekto/robes.
   _adresseren = dirigí na; pone adres
   _advent = advènt
   _advertentie = anunsio, propaganda
   _adverteren = hasi propaganda
   _advies = konseho
   _adviseren = konsehá
   _adviseur = konsehero
   _advocaat = abogado
   _advocatenpraktijk = ofisina di abogado; bufete [S.!]
   _af = [klaar] kla. [tegen hond] bai drumi! af en aan - bai i bin. af en toe - di bes enkuando; ratu-ratu; tempo-tempo. - bèk pa kuminsamento.
   _afbakenen = delimitá; marka
   _afbakening = delimitashon
   _afbeelden = portretá, pinta
   _afbeelding = figura; imágen;pintura
   _afbetalen = paga na kuota
   _afbetaling = kuota
   _afbeulen = lastra; zich afbeulen - pulewé
   _afbeuling = lastrá
   _afblijven = no mishi, laga di mishi. Afblijven! - No mishi!
   _afbranden = kima (pòr kompleto)
   _afbreken = kibra; basha abou
   _afbrekend = negatibo
   _afbreuk = daño. afbreuk doen aan - hasi daño na
   _afbuigen = dekliná; bira
   _afbuiging = deklinashon; birada
   _afdalen = baha
   _afdaling = bahada
   _afdanken = deshasí di
   _afdekken = tapa , kubri
   _afdekking = kobertura, tapadera; kubrimento, tapamento
   _afdeling = departamento
   _afdingen = purba baha preis
   _afdraaien = [grammofoonplaten] tòka; [stencils e.d.] drei
   _afdragen = [kleren] gasta; [geld] paga, entregá
   _afdrogen = seka
   _afdruk = kopia; [voet e.d.] marka
   _afdrukken = [foto e.d.] kopia; [schriftelijk] drùk; imprimí
   _afdwalen = dual; pèrdè kaminda;
   _affaire = kaso. een affaire hebben met - tin un relashon íntimo ku
   _affiniteit = afinidat
   _afgaan = [v. hoogte, trap e.d.] baha; [wekker] bai, ring; [zich ontlasten] bai af; afgaan op - konfia riba.
   _afgang = frakaso, desastre
   _afgebeuld = (v. auto e.d.) trampiá; [v. persoon] kabá
   _afgedekt = tapá , kubrí
   _afgedragen = (v. schoenen e.d.) trampiá
   _afgelasten = kanselá
   _afgelegen = leu, alehá. heel erg afgelegen = tra'i lomb'i Dios. / na un lugá di choka-mata.
   _afgemat = kabá; kolèps
   _afgestompt = tapá
   _afgevaardigde = representante, delegado
   _afgeven = entregá. afgeven op iemand - papia malu di un hende
   _afgezant = enviado, delegado
   _afgifte = entrego, entregamento
   _afgod = ídolo
   _afgodendienst = idolatría
   _afgoderij = idolatría
   _afgrijselijk = hororoso
   _afgrijzen = horor
   _afgrond = abismo
   _afgunst = envidia
   _afgunstig = envidioso
   _afhalen = buska. [was van lijn e.d.] kita
   _afhandelen = konkluí
   _afhangen = [omlaag hangen] kolga; dat hangt ervan af - ta dependé
   _afhankelijk = dependiente
   _afhankelijkheid = dependensia
   _afkeer = disgusto ; asko, [A.] debòr
   _afkerig = disgustá . afkerig zijn van iets - no gusta un kos
   _afkeuren = desaprobá
   _afkeurenswaardig = desaprobabel
   _afkeuring = desaprobashon
   _afkijken = kopia
   _afkluiven = chupa weso
   _afknappen = dal abou [ook fig.]
   _afkoelen = fría
   _afkoeling = friamento
   _afkoelingsperiode = período di fría kabes
   _afkomen = in: ergens op afkomen - akudí na un kos. ergens (niet) van afkomen - (no) libra su mes di
   _afkomst = desendensia
   _afkomstig (van/uit) = desendiente (di); prosedente (di)
   _afkondigen = proklamá
   _afkondiging = proklamashon
   _afkoppelen = desakoplá
   _afkoppeling = desakoplamento
   _afkorten = abreviá
   _afkorting = abreviashon
   _aflaat = indulgensia. 'n volle aflaat - un indulgensia plenario
   _afleggen = [wapens] pone abou; [lijk] saka morto; [gelofte] hasi; [eed] hura; [bezoek] dal; (afstand te voet) kaminá , (met voertuig) kubri
   _afleiden = (v. woord e.d.) derivá. (v. aandacht)distraí
   _afleiding = (v. woord e.d.) derivashon. (v. aandacht) distrakshon
   _afleren = kita (un mal kustumber). ze leren 't maar niet af! - nan no ta kòi skremènt!
   _afleveren = entregá, hasi entrega di
   _aflevering = entrego , entregamento. [v. tijdschrift e.d.] edishon; ehemplar
   _aflikken = lembe, chupa; om je vingers bij af te likken. - pa chupa dede.
   _afloop = (verzekering e.d.] ekspirashon; [voorstelling e.d.] termi-nashon, final, kabamento; (helling) bahada
   _aflopen = (verzekering e.d.] ekspirá, kaduká; [voorstelling e.d.] terminá, kaba, finalisá;(hellen) baha
   _aflossen = [lening] paga, kanselá, kita; [persoon] tuma over.
   _aflossing = [lening] kanselashon; pago, pagamento; [persoon] tumamento over
   _afmaken = kaba (ku) [ook doden]
   _afmatten = kaba ku
   _afmeten = midi
   _afmeting = midí, tamaño
   _afname = [vermindering] bahada, bahamento, menguamento, mendramento . [aankoop] tumamento, kompra, kompramento
   _afnemen = [wegnemen] kita; [kopen] tuma, kumpra; [verminderen] baha, mengua, mendra, disminuí.
   _afnemend = menguante
   _afpersen = kita ku fòrsa
   _afpersing = chantahe
   _afraden = deskonsehá, desakonsehá
   _afranselen = suta, duna un sota
   _afranseling = sota; sutamento
   _afrasteren = sera kurá
   _afrastering = serká, kurá, trankera
   _afrekenen = paga (e kuenta)
   _afrit = bahada
   _afrossen = suta, duna un sota
   _afruimen = kita kos (fò'i mesa)
   _afschaffen = abolí; eliminá
   _afschaffing = abolishon, eliminashon
   _afscheid = despedida. afscheid nemen (v. dode) tuma despedida; (bij vertrek) yama un hende ayó
   _afscheiden = separá (ook zich -); [v. vocht] saka
   _afscheiding = separashon
   _afschermen = tapa; enserá
   _afschrift = kopia
   _afschrijven = depresiá
   _afschrijving = depresiashon
   _afschrikken = spanta
   _afschrikwekkend = spantoso
   _afschuw = asko. [A.] debòr
   _afschuwelijk = hororoso
   _afslaan = [weg] bira; [aanval] kombatí; [aanbod] rechasá; [prijs] baha; [verzoek] nenga; [thermometer] sakudí. dat sla ik niet af. - mi no por nenga esei.
   _afslachten = masakrá
   _afslag = [weg] birada; [prijs] rebaho
   _afsluiten = [alg.] sera; (ontkoppelen) deskonektá; [vergadering e.d.] klousurá
   _afsluiting = [alg.] seramento; [ontkoppeling] deskonekshon; [vergade- ring e.d.] klousura
   _afsnauwen = hou; papia hastru, kome hende
   _afspelen = tòka
   _afspiegelen = reflehá; reflektá
   _afspiegeling = refleho; reflekshon
   _afspoelen = hawa, spula
   _afspraak = [voor onderhoud] sita. [overeenkomst] palabrashon
   _afspreken = palabrá
   _afstaan = laga bai; deshasí di; renunsiá
   _afstammeling = desendiente
   _afstammen = desendé (van = di); ta desendiente (van = di)
   _afstamming = desendensia
   _afstand = distansia. afstand doen van = renunsiá
   _afstappen = baha; [v. onderwerp] laga kai
   _afsteken = [vuurwerk] tira; [toespraak] pronunsiá; [v. kleur e.d.] kontrastá
   _afstellen = ahustá
   _afstemmen = (radio, tv) sintonisá; [motie] rechasá
   _afstemming = (radio, tv) sintonía; [motie] rechaso
   _afstoffen = pasa paña
   _afstompen = bira bobo; bira tapá
   _afstoten = [afschuw] repugná; duna (un hende) asko, [A.] debòr; [transplantaat] rechasá; [bedrijf] deshasí di
   _afstotend = repugnante; repelente
   _afstoting = rechaso
   _afstuderen = graduá; finalisá su estudio
   _aftakelen = bira kèns
   _aftands = obsoleto, antikuá, fò'i moda
   _aftasten = letterl.] fula; [fig.] fula tera
   _aftekenen (zich) = apares
   _aftocht = retiro
   _aftreden = retirá
   _aftrek = rebaho, redukshon, dedukshon
   _aftrekbaar = deduktibel
   _aftrekken = dedusí; resta
   _aftreksel = kopia
   _aftrochelen = purba kita
   _afvaardigen = delegá
   _afvaardiging = delegashon; representashon
   _afval = desperdisio; sushi
   _afvallen = [gewicht] baha peso; [bij spel] kai afó; [geloof] renegá. iemand afvallen - laga un hende na kaya
   _afvallig = renegá; apóstata [S.]
   _afvallige = renegado; apóstata [S.]
   _afvloeien = [personeel] kita, retirá
   _afvloeiing = kitamento, retiro
   _afvoer = transpòrt; traslado; dreinage; evakuashon
   _afvoeren = transpòrtá; trasladá; saka; evakuá
   _afwachten = warda. Wacht maar af! - Dobla warda!
   _afwas = kò'i kibra. de afwas doen - laba kò'i kibra.
   _afwasmiddel = habon di laba kò'i kibra
   _afwassen = laba kò'i kibra
   _afweer = defensa
   _afwegen = pisa; balansá
   _afwenden = bira, kita
   _afwerken = kaba, terminá, finalisá (un trabou)
   _afwerking = kabamento, terminashon, finalisashon (di un trabou)
   _afwezig = ousente
   _afwezigheid = ousensia
   _afwijken = desviá
   _afwijkend = in: afwijkend gedrag - komportashon abnormal. afwijkende mening - opinion distinto
   _afwijking = [richting] desviashon; [anomalie] anomalía; fayo. in afwijking van - kontrario na
   _afwijzen = rechasá
   _afwijzing = rechaso
   _afzakkertje = kò'i keinta kurpa
   _afzeggen = kanselá
   _afzet = bendemento; merkado
   _afzetgebied = merkado
   _afzetten = [hoed] kita; [passagier] baha; [amputatie] kita, amputá; [weg] sera; [functionaris] kita, baha, retirá; [radio, tv e.d.] paga; [machine] paga, para, stòp; [bedriegen] gaña; kobra dimas.
   _afzetter = gañadó (ku ta kobra dimas)
   _afzetterij = kobramento di preis muchu haltu; gañamento ku preis
   _afzichtelijk = repugnante
   _afzien (van) = bandoná; afgezien van - aparte di
   _afzienbaar = in: binnen afzienbare tijd - denter di un tempo rasonabel
   _afzijdig = na banda. zich afzijdig houden - keda afó; keda na banda.
   _afzonderen = separá; [patiónt] isolá
   _afzondering = separashon; isolashonb; soledat
   _afzonderlijk = [bnw] separá. [bw] separadamente
   _afzweren = renunsiá
   _agenda = agenda
   _agent = [politie] polis; [handel] agente
   _agentschap = agensia
   _ageren = agitá
   _agglomeraat = aglomerashon
   _agglomereren = aglomerá
   _agglomeratie = aglomerashon
   _aggregaat = [voor stroom] delco
   _agitatie = agitashon
   _agrariër = agrario
   _agrarisch = agrario
   _agressie = agreshon
   _agressief = agresibo
   _aids = id.; sida [S.]
   _air = idea; aktitut (sobèrbe). Hij heeft 'n air! - E tin idea! Hij heeft 'n air van ... - E ta parse ....
   _air conditioning = airco
   _akelig = antipátiko; fastioso; desagradabel; malu; tristu; desgrasiado. Hij is akelig knap. - E ta inkreibelmente sabí.
   _akkefietje = djap
   _akker = kunuku
   _akkoord = akuerdo. akkoord! - di akuerdo!
   _akte = akta
   _al = [tlw] tur; al het mogelijke - tur loke ta posibel. alle mensen - tur hende. [bw] [reeds] kaba; ya ... kaba
   _alarm = alarma
   _alarmeren = alarmá
   _alarmerend = alarmante
   _album = album
   _alcohol = alkohol
   _alcoholisch = alkohóliko
   _alcoholisme = alkoholismo
   _alcoholist = alkoholista
   _aldaar = ei, aya
   _aldoor = tur ora, ketu bai, largo bai
   _aldus = asina; asin' akí
   _alert = alerta
   _alfabet = alfabeto
   _alfabetisch = alfabétiko
   _algemeen = general(mente). in het algemeen - generalmente; en general; den general.
   _algemeenheid = genralidat
   _alhier = presente
   _alhoewel = ounke, maske
   _alimentatie = alimentashon
   _alinea = párafo
   _allebei = tur dos
   _alledaags = di tur día; ordinario, komun; trivial
   _alleen = so, (mi, bo, e, su etc.) so; solamente. alleen maar - blo. ik kom alleen - mi ta bin mi so.
   _alleenheerschappij = poder absoluto
   _alleenstaand = pará su so; isolá
   _allegaartje = tutu
   _allegorie = alegoría
   _allegorisch = alegóriko
   _allemaal = tur; tur hende; tur huntu
   _allemachtig! = mi mama dushi!
   _allen = tur. komt één, komt allen! - bini un, bini tur!
   _allengs = gradualmente; pòko-pòko
   _allereerst = na promé lugá
   _allergie = alergía
   _allergisch = alérgiko
   _allerhand = tur sòrto di, tur klasa di
   _allerheiligen = (día di) tur santo
   _Allerheiligste = Santísimo (sakramento)
   _allerhoogst = haltísimo
   _Allerhoogste = Haltísimo
   _allerlei = tur klasa di , tur sòrto di
   _allerzielen = (día di) tur difunto
   _alles = tur kos; alles op alles zetten om... - hasi tur loke ta posibel pa ... hasi todo por todo pa ... [S.] alles wat... - tur loke ... van alles = tur klasa di kos.; tur sòrto di kos. van alles en nog wat - tur klas'i kos. niets van dat alles. - nada di esei.
   _alleszins = di tur modo, di tur manera
   _alliantie = aliansa
   _allicht! = klaro! ma ta klaro!
   _allooi = [fig.] kalidat
   _almacht = omnipotensia
   _almachtig = todopoderoso
   _Almachtige = Todopoderoso
   _aloë = haloé ; [C.] sentibibo
   _alom = na tur lugá; tur kaminda
   _als = [indien] si; [wanneer] ora; [zoals] manera; [in de funktie van] komo. - tanto ...komo
   _alsmaar = ketu bai; semper bai, tur ora; día pa día
   _alsof = manera. hij doet alsof (hij 't weet). - e ta ple sabí.
   _alstublieft = (eigenlijk niet vertaalbaar) ata! at'é! tuma!
   _altaar = altar, altá
   _alternatief = alternatibo
   _althans = por lo menos [s.]
   _altijd = semper; tur ora
   _aluminium = aluminio
   _alvorens = prom ku
   _alweer = un bes mas, un biaha mas; atrobe
   _amandel = almendra
   _amateur = afisionado
   _ambacht = fishi, ofishi
   _ambassade = embahada
   _ambassadeur = embahadó
   _ambiëren = ambishoná
   _ambitie = ambishon
   _ambt = puesto, funshon, posishon
   _ambtelijk = ofishal, di gobierno
   _ambteloos = sin funshon, sin puesto
   _ambtenaar = empleado públiko; ambtenaar [n.]. ambtenaar zijn - traha na gobierno.
   _ambtenarij = burokrasia
   _ambulance = ambulansa
   _amechtig = sin rosea
   _Amerika = [VS] Merka. [continent] Amérika
   _amerikaan = merikano
   _amerikaans = [VS] merikano. [v. continent] amerikano
   _ameublement = [zitkamer-]sèt di sala; [slaapkamer-] sèt di kamber; [eetkamer-] sèt di komedó
   _amnestie = amnestía
   _ampel = amplio
   _amper = apenas [s.]
   _amputatie = amputashon
   _amputeren = amputá
   _amusant = kómiko, entretenido; humorístiko
   _amusement = entretenimento; farándula
   _amuseren = entretené
   _analfabeet = analfabeta
   _analfabetisme = analfabetismo
   _analist = analista
   _analogie = analogía
   _analoog = analógiko
   _analyse = análisis
   _analyseren = analisá
   _analytisch = analítiko
   _anarchie = anarkía
   _anarchistisch = anarkista
   _anarchist = anarkista
   _anatomie = anatomía
   _anatomisch = anatómiko
   _anatoom = anatómiko
   _anciëniteit = ansianidat
   _ander = otro. om de andere dag - kada pasa un día
   _anderendaags = in: 's anderendaags - e siguiente día
   _anderhalf = un [...] i mei. anderhalf uur - un ora i mei
   _anders = [bnw.] distinto; [bw.] di otro manera; [vw.] si no
   _andersdenkend(e) = (hende) di otro fe, di otro kreensia, di otro konvikshon
   _andersom = (di) otro modo/manera
   _anderszins = di otro modo/manera
   _anderzijds = di otro (un) banda
   _angst = miedo, temor
   _angstaanjagend = spantoso
   _angstig = miedoso , temeroso
   _angstvallig = [nauwkeurig] skrupuloso; [angstig] temeroso
   _animeren = animá
   _animo = ánimo
   _anjer = klavel
   _anker = ankra, hankra
   _ankeren = ankra, hankra
   _annexatie = aneksashon
   _annexeren = aneksá
   _annuleren = anulá, kanselá
   _annulering = anulashon, kanselashon
   _anomalie = anomalía
   _anoniem = anónimo
   _anonimiteit = anonimidat
   _antecedent = antesedente
   _antenne = antena
   _anticiperen = antisipá
   _Antillen = Antía. de Nederlandse Antillen - [A.] Antía Hulandes; [C.] Antía Ulandes
   _antilliaan = antiano
   _antilliaans = antiano
   _antipathie = antipatía
   _antipathiek = antipátiko
   _antwoord = kontesta
   _antwoorden = kontestá
   _anus = ano
   _apart = aparte
   _apekool = kouch"i boulu.
   _apert = flagrante
   _apostel = apostel {stomme e}
   _apostolisch = apostóliko
   _apotheek = botika
   _apotheker = botikario
   _apparaat = aparato
   _apparatuur = aparatura
   _appartement = apartamento
   _appel = aplu. de appel valt niet ver van de boom. - pampuna no sa pari kalbas.
   _appèl = apelashon
   _appelleren = apelá
   _appeltje = aplu chikito. ik heb nog 'n appeltje met jou te schillen. - mi tin un guera di hasi ku bo. een appeltje voor de dorst - un kachi-kachi.
   _appetijtelijk = apetitoso
   _applaudiseren = aploudí, bati man
   _applaus = aplouso
   _appreciatie = apresiashon
   _appreciëren = apresiá
   _april = aprel
   _apropos = apropósito
   _aquarium = akuario
   _aquisitie = adkisishon
   _Arabië = Arabia
   _arabier = arabir
   _arabisch = arabir
   _arbeid = trabou, empleo
   _arbeiden = traha
   _arbeider = obrero, trahadó
   _arbeidersbeweging = movimento obreril
   _arbeidersklasse = klase trahadó
   _arbeidsongeschiktheid = inkapasidat laboral
   _arbiter = arbitro
   _arbitrage = arbitrahe
   _archaïsch = arkáiko
   _archeologie = arkeología
   _archeologisch = arkeológiko
   _archeoloog = arkeólogo
   _archief = archivo
   _archipel = arkipélago
   _architect = arkitekto
   _architectuur = arkitektura
   _arend = águila [S.]
   _argeloos = ignorante, inosente, inofensibo, sin sospecho
   _argentijn = argentinero
   _argentijns = argentinero
   _Argentinië = Argentina
   _argument = argumento
   _argumentatie = argumentashon
   _argumenteren = argumentá
   _argwaan = sospecho
   _argwanen = sospechá
   _argwanend = sospechoso
   _aristocraat = aristókrata
   _aristocratisch = aristokrátiko
   _ark = arka
   _arm = [znw] brasa. [bnw] pober. {stomme e}
   _armetierig = pober, miserabel
   _armlastig = dependiente di karidat; menos pudiente
   _armoede = pobresa
   _armoedig = pober
   _armzalig = miserabel
   _arrangement = areglo
   _arrangeren = areglá
   _arrest = detenshon
   _arrestant = detenido
   _arrestatie = detenshon
   _arresteren = detené, arestá
   _arriveren = yega
   _arrogant = arogante
   _arrogantie = arogansia
   _articulatie = artikulashon
   _articuleren = artikulá
   _artiest = artista
   _artikel = artíkulo
   _artistiek = artístiko
   _arts = dòkter, dòktu, médiko
   _arubaan = arubiano, arubano
   _arubaans = arubiano, arubano
   _as = shinishi; [spil] as
   _asbak = shinishero
   _asbest = asbesto
   _asfalt = id.
   _asfalteren = asfaltá, pone asfalt
   _asiel = asilo
   _asjeblieft = zie: alstublieft
   _asociaal = asosial, antisosial
   _aspekt = aspekto
   _aspiratie = aspirashon
   _aspirine = aspirina
   _assemblage = asamblahe; montahe, armamento
   _assembleren = asamblá, monta, arma
   _assimilatie = asimilashon
   _assimileren = asimilá
   _assistent = asistente
   _assistentie = asistensia
   _asisteren = asistí
   _associatie = asosiashon
   _associëren = asosiá
   _assortiment = asortimento
   _assuradeur = asuradó
   _assurantie = aseguro
   _astrologie = astrología
   _astrologisch = astrológiko
   _astroloog = astrólogo
   _astronaut = astronouta
   _astronomie = astronomía
   _astronomisch = astronómiko
   _astronoom = astrónomo
   _aswoensdag = diara(n)son di shinishi
   _atelier = tayer
   _atlantisch = atlántiko. Atlantische Oceaan - Oséano Atlántiko
   _atlas = id.
   _atleet = atleta
   _atletiek = atletismo
   _atletisch = atlétiko
   _atmosfeer = atmósfera [ook: fig.]
   _atoom- = atómiko
   _attent = atento
   _attentie = atenshon
   _attractie = atrakshon
   _attractief = atraktibo
   _attribuut = atributo
   _Au! = Ai!
   _aubergine = berehein
   _audiëntie = oudiensia
   _augustus = ougùstùs; agosto [S.]
   _auspición = ouspisio
   _Australië = Australia
   _australiër = oustraliano
   _australisch = oustraliano
   _auteur = outor
   _authenticiteit = outentisidat
   _authentiek = outéntiko
   _autisme = outismo
   _autistisch = outista
   _auto = outo
   _autobiografie = outobiografía
   _autobiografisch = outobiográfiko
   _autodidact = outodidáktiko
   _autodidactisch = outodidáktiko
   _automatisch = outomátiko
   _automatiseren = outomatisá
   _automatisering = outomatisashon
   _automatisme = outomatismo
   _automobiel = outomóbil
   _automobilist = outomobilista; manehadó (di outo)
   _autonomie = outonomía
   _autonoom = outónomo
   _autorijden = [ww] kòre outo; [znw] kòremento di outo, outomobilismo
   _autorijder = outomobilista
   _autoritair = outoritario
   _autoriteit = outoridat
   _autosport = outomobilismo
   _avant-garde = avanguardia
   _avant-gardistisch = avanguardista
   _averechts = kontrario; robes
   _avocado = awakati
   _avond = anochi. goeie avond! = bon nochi!
   _avondeten = sena
   _avondklok = toque de queda [s.]
   _avondmaal = sena. Het Laatste Avondmaal - ltimo Cena
   _aventurist = aventurero
   _aventuristisch = aventurero
   _avontuur = aventura
   _avontuurlijk = aventurero
   _aziaat = asiátiko
   _aziatisch = asiátiko
   _Azië = Asia
   _azijn = vinaguer


   _ba = ché
   _baai = bai; bahía
   _baal = bulto
   _baan = [werk] empleo; puesto; [landings-] pista; [van projectiel] trayektorio; [van hemellichaam] órbita; [tennis-] kancha. ruim baan maken voor - duna espasio liber na. op de lange baan schuiven - postponé indefinidamente. dat is van de baan - esei no ta bal mas; no ta aplikabel mas; no ta sisti mas. in goede banen leiden - dirigí den bon direkshon.
   _baanbrekend = pionero
   _baanbreker = pionero
   _baantje = djap
   _baantjesjager = lembechi
   _baar = [lijk-] katafalk; [staaf] bara; [draag-] stretcher [e.]; [golf] ola
   _baard = barba
   _baarlijk = di marka mayor. baarlijke nonsens - un ridikules di marka mayor
   _baarmoeder = matris
   _baarmoederhals = boka di matris
   _baas = hefe ; bas; doño. 'n aardige baas - un bon gai. z'n eigen baas zijn - ta su mes doño. ze kunnen hem niet baas - nan no por kuné. de baas spelen - manda
   _baat = probecho. te baat nemen - probechá; hasi uzo di. baat vinden bij - probechá di. ten bate van - na fabor di.
   _babbelen = tèkè-tèkè; bati bleki.
   _baby = yichi; bebi; baby
   _bachanaal = bakanal
   _bacil = basilo
   _baco = crescent wrench [E.]
   _bacterie = bakteria
   _bad = baño. 'n bad nemen - baña. in bad stoppen - baña.
   _baden = baña
   _badgast = bishitante di beach; turista
   _badhanddoek = sèrbèt'i mondongo
   _badineren = hasi chansa
   _badkamer = baño; kuarto di baño
   _badkuip = bañera
   _badpak = id.
   _bagage = bagashi
   _bagagenet = rèki di bagashi
   _bagatel = kos chikito
   _bagatellizeren = bagatelisá; hasi (un kos) menos importante
   _bagger = lodo
   _baggeren = saka tera; [lopen] chèpè-chèpè
   _bajes = prizon. hij zit in de bajes - e ta será.
   _bak = baki; [mop] chasko; [gevangenis] prizon
   _bakbanaan = banana
   _bakbeest = bakanana; kos kolosal
   _bakermat = [fig.] kuna
   _bakerpraat = redashi
   _bakfiets = garoshi
   _bakje = baki; 'n bakje koffie - un kòp'i kòfi
   _bakkeleien = pleita; strei.
   _bakken = hasa; [in oven] horna; [brood] traha; [zakken voor examen] drùip
   _bakker = panadero
   _bakkerij = panadería
   _bakkes = klèp; smul. hou je bakkes! - sera bo smul!
   _bakoven = forno
   _baksteen = klenko, klenku. vallen als een baksteen - kai manera patía berde. 't regent bakstenen. - awa ta basha.
   _bakzeil = in: bakzeil halen - baha kabes
   _bal = bala; [teelbal ook:] pipita; [plat] webo. [van voet] plant'i pía. [dansfeest] fiesta di gala; de bal aan het rollen brengen - pone e bala lora. hij weet er geen bal van. - e no sa ni un dondru di dje. Hij begrijpt er geen bal van. - E no ta komprondé ni un pataká.
   _balanceren = balansá
   _balans = balansa
   _baldadig = baldadi
   _baldadigheid = kò'i baldadi; borchincha; bagamundería
   _baldakijn = baldakino
   _balein = bayena
   _balie = bali
   _balk = balki; biga. geld over de balk smijten - tira plaka afó; gasta plaka pa loko.
   _balken = [v. ezels] grita
   _balkon = id.
   _ballade = balada
   _ballen = hunga (ku) bala
   _ballet = balèt
   _balletje = balchi
   _balling = persona eksiliá; eksiliado
   _ballingschap = eksilio
   _ballistiek = balístiko
   _ballistisch = balístiko
   _ballon = blas
   _balorig = rebèlde; rekalsitrante; mal-kria
   _balorigheid = rebeldía
   _balsem = id.
   _balsemen = balsem
   _balsturig = rebèlde; rekalsitrante
   _balzaal = sala di baile
   _balzak = saku
   _bamboe = bambu
   _ban = ekskomunikashon; [betovering] enkanto.
   _banaal = banal
   _banaan = [hand-] bakoba. [bak-] banana
   _banaliteit = banalidat
   _bananenschil = kask'i bakoba/banana
   _band = [aan kleding, om arm, sigaar e.d.] banchi; [lint] sinta;[mag- neet-] sinta; tape [e.]; [ceintuur] faha; sinturon; [lucht-] taira; [binding, ook fig.] laso; enlase; [radio] banda; [strook land] faha; [boek] volúmen; tomo; [trottoir-] rant; [orkest] banda.
   _bandenloos = bagamundo; sin tene su mes na regla ni lei
   _bandenloosheid = bagamundería
   _bandenpech = flètaira
   _bandiet = bandido
   _banen = in: (zich) een weg banen - habri kaminda.
   _bang = miedoso; temeroso; ansioso;[v. hond] koyon. bang zijn -tin miedo. wees niet bang - no tene miedo. ik was er al bang voor! - m'a deskonfiá! iemand bang maken - duna un hende miedo; spanta un hende. bang worden - haña miedo.
   _bangerik = miedoso; kobarde; koyon
   _bangmakerij = intimidashon
   _bank = [fin.] banko; [zit-] banki. geld op de bank - plaka na banko. door de bank genomen - en general
   _bank- = [fin.] bankario. bankrekening - kuenta bankario
   _bankbiljet = papel di plaka
   _banket = bankete
   _bankier = bankero
   _bankrekening = kuenta di banko
   _bankroet = bankrut. (bankroet gaan - bati bankrut.
   _bankstel = sèt di stul, sèt di sala
   _banneling = persona eksiliá
   _banvloek = maldishon
   _bar = [znw] bar. [bnw] severo; depreshonante. 't is bar en boos! - e kos ta hororoso. [bw]teribel(mente)
   _barak = id.
   _barbaar = bárbaro.
   _barbaars = bárbaro
   _barbaarsheid = barbaridat
   _barbier = barbero; peladó
   _baren = pari. 'n kind baren - duna lus. zorgen baren - preokupá.
   _barensweeën = doló di parto
   _barmhartig = miserikordioso
   _barmhartigheid = miserikordia, piedat
   _barrel = [ton] barí. aan barrels slaan - kibra na wèrki
   _barrevoets = pí'abou
   _barricade = barikada
   _barricaderen = lanta un barikada
   _barrière = bariera
   _bars = [stem] duru; eksigente. [gezicht] severo
   _barst = sker; kibrá
   _barsten = baster{stomme e}; rementá; kibra; sker. barst! - bai muri leu! iemand laten barsten - laga un hende pa su kuenta.
   _bas = baho
   _bascule = balansa; mashin di pisa
   _baseren = basa
   _basilicum = yerba di hole; yerb'i hole
   _basiliek = basílika
   _basis = base. op basis van - a base di
   _basis- = básiko
   _bassin = [zwem-] pisina
   _bassist = bahista
   _bast = kaska. in z'n blote bast lopen - kana lomba sunú.
   _baten = [ww] probechá. wat baat 't? - ki balor e tin? 't zal je niet baten. - l'e no yudá bo na nada. daar is iedereen bij gebaad. - tur hende lo probechá di esei. baat 't niet, dan schaadt 't (ook) niet. - si e no ta yuda, e no ta daña tampòko. [znw] entrada. baten en lasten - entrada i gastonan.
   _batterij = batería
   _bazelen = papia kò'i kèns
   _bazig = dominante; (ku) ta gusta manda
   _bazuin = trompèt
   _beademen = duna respirashon artifishal
   _beademing = respirashon (artifishal)
   _beambte = empleado públiko
   _beamen = konfirmá
   _beangst = ansioso
   _beangstigen = alarmá; spanta
   _beantwoorden = kontestá
   _bearbeiden = [land] kultivá
   _bebloed = sangrá; na sanguer
   _beboeten = but
   _bebossen = forestá
   _bebouwd = [land] kultivá; [met woningen] bibá. de bebouwde kom - sentro
   _bebouwen = [land] kultivá; [met gebouwen] konstruí
   _becijferen = kalkulá; konta
   _becijfering = kalkulashon; kontamento
   _becommentariëren = komentá
   _beconcurreren = kompetí ku
   _bed = kama. 't bed houden - keda den kama. naar bed brengen - pone drumi. (naar bed gaan - kòi kama. met iemand naar bed gaan - drumi ku un hende.
   _bedaard = kalmo
   _bedacht = in: bedacht op - prepará pa
   _bedachtzaam = kouteloso
   _bedachtzaamheid = koutela; kuidou
   _bedanken = habla danki; gradisí. voor de eer bedanken - rechasá e honor. verscheidene leden hebben bedankt. - bários miembro a retirá.
   _bedankje = rekonosimento; danki; [terugtrekking] retiro
   _bedaren = kalma. bedaar! - kalmá bo! tot bedaren brengen/komen - kalma.
   _beddengoed = pañ'i kama
   _bede = orashon; [smeek-] súplika
   _bedeeld = [met fortuin] afortuná; [met talenten] dotá. de minder bedeelden - esnan menos afortuná.
   _bedeesd = tímido
   _bedeesdheid = timides
   _bedekken = kubri; [ook fig.:] tapa
   _bedekking = kobertura; kò'i tapa
   _bedekt = kubrí; tapá
   _bedelaar = mendigo (S.); hende ku ta pidi limosna
   _bedelarij = pidimento di limosna
   _bedelen = {bédelen} pidi limosna. {bedélen} [met talenten] dota; [met aalmoes] duna limosna
   _bedeling = karidat; asistensia soshal. van de bedeling leven - biba di yudansa di otro
   _bedelven = dera.
   _bedenkelijk = dudoso; serio; krítiko; grave. 't ziet er bedenkelijk uit. - kos ta parse basta serio.
   _bedenken = [onthouden] korda; [overdenken] pensa; [overwegen] konsiderá; [uitdenken] inventá. dat is mooi bedacht. - ta bunita idea. zich bedenken - kambia di opinion. kambia di idea. zich tweemaal bedenken voor.... - pensa dos bes promé ku.... zonder (zich te) bedenken - sin basilá.
   _bedenking = obyekshon. hij houdt het in bedenking - el a keda di pens'é. bedenkingen hebben tegen - tin problema ku.
   _bedenktijd = tempo pa pensa; tempo pa konsiderá.
   _bederf = putrimento; daño; dañamento.
   _bederfelijk = (ku) ta putri/daña lihé
   _bederven = putri; daña; de boel bederven - daña e asunto.
   _bedevaart = peregrinashon
   _bedevaartganger = peregrino
   _bediende = sirbiente
   _bedienen = [personen] sirbi; [apparaten] operá; [rkk] olia, duna sant' olio
   _bediening = [personen] servisio, sirbishi; [apparaten] operashon
   _bedillen = regla tur kos; kambia tur kos; mete su mes ku tur kos
   _bedilzucht = afan di regla tur kos
   _beding = kondishon. onder geen beding - bou di ningun kondishon.
   _bedingen = eksigí; stipulá; obtené
   _bediscussiëren = diskutí; deliberá
   _bedisselen = regla; organisá
   _bedlegerig = mará na kama
   _bedoelen = ke men; [van plan zijn] tin e intenshon di. hij bedoelt 't goed. - e tin bon intenshon; su intenshon ta bon.
   _bedoeling = nifikashon; intenshon. met kwade bedoelingen - mal intenshoná.
   _bedoen = in: zich bedoen - daña su paña.
   _bedompt = skur i yen di stòf.
   _bedonderd = belá. ben je bedonderd? - belá bo ta?
   _bedonderen = engañá; frega; pompa [vulg.]
   _bedorven = daña, putrí.
   _bedotten = frega; gaña.
   _bedraden = hala waya, pone waya
   _bedrading = wayanan
   _bedrag = montante, suma
   _bedragen = monta na. de preis bedraagt - e preis ta....
   _bedreigen = menasá
   _bedreiging = menasa
   _bedremmeld = konfundí; bruhá; spantá; [verlegen] tímido
   _bedreven = bon entrená; bon na haltura; bon studiá; efisiente, efikas. zeer bedreven in - bakiyano den
   _bedriegen = engañá, gaña. als ik me niet bedrieg. - si mi no ta herá. hij kwam bedrogen uit. - el a keda desepshoná.
   _bedrieger = engañadó, gañadó
   _bedriegerij = gañamento; engaño.
   _bedrieglijk = desepshonante; froudulento.
   _bedrijf = empresa; negoshi; industria; servisio; [toneel] akto. buiten bedrijf. - fò'i servisio. 'n bedrijf runnen. - rùn un negoshi.
   _bedrijfs- empresarial
   _bedrijfsadministratie = administrashon komershal
   _bedrijfsklaar = operashonal
   _bedrijfsleider = hefe
   _bedrijfsleven = mundu empresarial, gremio empresarial
   _bedrijven = kometé ; perpetrá
   _bedrijvig = aktibo; industrial
   _bedrijvigheid = aktibidat
   _bedrinken = in: zich bedrinken - bebe burachi
   _bedroefd = tristu; ferdrit.
   _bedroefdheid = tristesa; ferdrit
   _bedroeven = hasi tristu
   _bedroevend = tristu. 't ziet er bedroevend slecht voor hem uit. - kos ta pinta mashá malu p'e.
   _bedrog = engaño, gañamento. bedrog plegen - kometé aktonan froudulento.
   _bedrogene = esun engañá
   _bedruipen = in: zich bedruipen - sostené su mes
   _bedrukken = imprimí, drùk
   _bedrukt = [papier e.d.] imprimí; [gemoed] flihí. ik ben erg bedrukt - mi gemut ta yená.
   _bedtijd = tempo pa bai drumi
   _beducht = in: beducht zijn voor - tin miedo di
   _beduiden = [uitleggen] splika; bedei; [aanduiden] indiká; [betekenen] nifiká
   _beduusd = babuká; sorprendí; asombrá
   _beduvelen = frega; pompa; gaña
   _bedwang = kontrol. in bedwang - bou kontrol
   _bedwateren = pishi kama
   _bedwelmen = droga; manda fò'i tino; manda leu; intoksiká
   _bedwelming = narkose
   _bedwingen = kontrolá; tene bou kontrol; [opstand] suprimí; [neiging tot iets] dominá; suprimí; retené
   _beek = río chikito
   _beeld = [alg.] imágen, figura; [stand-]statua; [zinne-] símbolo. 't is 'n beeld van 'n meisje! - e mucha-muhé tá bunita! E mucha-muhé ta una belleza! (S.) zich een beeld van iets vormen - fòrma un idea di un kos.
   _beeldbuis = pantaya (di televishon); [computer] pantaya; monitor.
   _beeldend = in: beeldende kunst - arte plástiko
   _beeldhouwen = hasi skulptura
   _beeldhouwer = skulptor
   _beeldhouwkunst = skulptura
   _beeldhouwwerk = skulptura
   _beeldig = enkantante; mashá bunita
   _beeldrijk = ornamentá
   _beeldscherm = pantaya
   _beeldschoon = una belleza [s.]
   _beeldspraak = simbolismo
   _beeltenis = imágen
   _been = pía; pal'i pía [ter onderschieding van "voet"]; [bot] weso; [van hoek] banda.op de been zijn
- ta lantá (opgestaan); ta mobilisá (politie e.d.). z'n been stijf houden - pone pí' abou. de benen nemen - baha na awa. op de been blijven - sigui move. op de been houden - mantené (den moveshon). op één been kun je niet lopen. - un pa tera, un pa laman. op eigen benen staan - para riba su mes pía. op de been zijn - move. slecht ter been zijn - no por kana bon.
   _beer = ber; [varken] pòrko-beer
   _beerput = berpùt
   _beest = bestia; animal.
   _beestachtig = bestial
   _beestachtigheid = bestialidat
   _beestenboel = porkería
   _beet = mordí; beet pakken - kòi. beet grijpen - gara. hij heeft er de smaak van beet. - el a haña smak p'e. hij heeft er de slag van beet. - el a siña. iemand beet nemen - frega un hende. nèk un hende.
   _beetje = poko; tiki; lèk
   _beëdigd = huramentá
   _beëdigen = huramentá
   _beëdiging = huramentashon
   _beëindigen = kaba, terminá, konkluí, finalisá; ekspirá
   _beëindiging = kabamento, terminashon, konklushon; finalisashon; eks- pirashon
   _befaamd = famoso, renombrá
   _befaamdheid = fama; renomber
   _begaafd = talentá; dotá
   _begaafdheid = talento; don
   _begaan = kometé. laat hem maar begaan. - lag'é numa!
   _begeerlijk = deseabel
   _begeerte = anhelo (naar = pa); [naar macht, lust e.d.] afan (naar = di).
   _begeleiden = kompañá , guía
   _begeleider = guía; kompaño; kompañé.
   _begeleiding = kompañamento; guía.
   _begenadigd = [vergeven] pordoná; [met talent] talentá.
   _begenadigen = pordoná
   _begenadiging = pordon
   _begeren = anhelá; deseá
   _begerenswaard = deseabel
   _begerig = ansioso, deseoso; [gierig] miskiña
   _begeven = bai; move; akudí. zijn kracht begaf het. - su fòrsa a lag'é. zich in zaken begeven - drenta den negoshi. zich begeven naar - dirigí su mes na; presentá; akudí na.
   _begieten = muha
   _begiftigen = dota; honra. met talenten begiftigd - talentá, dotá
   _begin = kuminsamento; inisio; prinsipio. van 't begin af aan - for di kuminsamento; for di prinsipio. van ('t) begin tot ('t) eind(e) - di prinsipio te fin.
   _begin- = inisial
   _beginnen = kuminsá, kunsa; inisiá. begin maar! - dal bai numa! wat ben ik (toch) begonnen! - den kiko m'a hinka mi mes awó! wat te beginnen? - kiko pa hasi? er valt met die man niets te beginnen! - e homber ei ta imposibel.
   _beginner = prinsipiante.
   _beginpunt = punto di salida
   _beginsel = prinsipio
   _beginselloos = sin prinsipio
   _beginselloosheid = falta di prinsipio(nan)
   _begoochelen = bruha; [C.] bruwa;
   _begoocheling = bruha; bruhamento; [C.] bruwa; bruwamentu
   _begraafplaats = santana
   _begrafenis = entierro; deramento
   _begrafenisonderneming = funerario
   _begrafenisstoet = cortejo fúnebre [s.!]
   _begraven = dera
   _begrensd = limitá
   _begrensdheid = limitashon
   _begrenzen = limitá
   _begrenzing = límite ; limitashon
   _begrijpelijk = komprondibel; komprendibel
   _begrijpelijkerwijs = obviamente; pa motibonan evidente
   _begrijpen = komprondé; komprendé; kapta. begrepen? - b'a komprondé? begrijp mij goed! - no komprondé mi malu! begrijp dat goed! - tene bon kuenta ku esei! dat laat zich gemakkelijk begrijpen. -esei ta fásil di komprondé. alles in begrepen. - tur kos inkluí. hij had het niet op hem begrepen. - e no tábata pint'é. - nan no ta parti un bolchi.
   _begrip = komprenshon; komprendemento ; idea; noshon. dat gaat mijn begrip te boven. - mi no ta komprondé esei.
   _begripsvermogen = poder di komprondemento; fakultat di komprenshon
   _begripsverwarrring = konfushon; malkomprendemento
   _begroeten = kumindá; saludá
   _begroeting = resepshon; akogida; bonbiní; kumindamento; saludo
   _begroten = presupuestá
   _begroting = presupuesto
   _begrotingstekort = defisit riba presupuesto
   _begunstigde = benefisiario
   _begunstigen = faboresé, benefisiá
   _begunstiging = fabor; faboresimento; patronahe
   _beha = brasière
   _behaaglijk = agradabel; plasentero; komfortabel
   _behaagzucht = koketería
   _behaard = yen di kabei
   _behagen = [ww] duna goso; hiba di gusto. het heeft hem behaagd,... - el a hiba di gusto, ... moge het god behagen,... - mara lo e ta un goso den wowo di dios, ... [znw] goso; gusto; plaser; - hiba di gusto.
   _behalen = obtené; gana; [diploma, voordeel, winst] saka
   _behalve = [met uitzondering van] menos; ku eksepshon di; eksepto; [benevens] aparte di
   _behandelen = trata
   _behandeling = tratamento
   _behartigen = kuida; promové
   _behartiging = kuido; promoshon
   _beheer = maneho; direkshon; kontrol. iets onder zijn beheer nemen - tuma un kos bou di su kontrol. het beheer voeren over - manehá; supervisá; kontrolá.
   _beheerder = ehekutibo; kontroladó; direktor
   _beheersen = dominá; kontrolá. - dominá su mes.
   _beheersing = dominio ; kontrol
   _beheksen = hasi bruha pa
   _behelpen = in: zich behelpen - lora.
   _behelzen = konstituí
   _behendig = hábil
   _behendigheid = habilidat
   _behept = in: behept met - tin
   _beheren = dirigí; administrá; manehá
   _behoeden = warda; protehá; libra. god behoede je. - dios wardá bo.
   _behoeder = defensor; protektor
   _behoedzaam = kouteloso
   _behoedzaamheid = koutela
   _behoefte = nesesidat; [vereisten] rekisito. - tin mester di. in een behoefte voorzien - yena un nesesidat.
   _behoeftig = den nesesidat
   _behoeve = in: ten behoeve van - na fabor di.
   _behoeven = tin nodi (di); mester (di). (zie: hoeven)
   _behoorlijk = [fatsoenlijk] drechi; desente. [tamelijk] basta, bastante
   _behoren = [moeten/mogen] mag, mester a. [toebehoren] pertenesé. (zie: horen)
   _behoud = konservashon; preservashon; mantenshon. dat is je behoud geweest. - esei a salbá bo. met behoud van salaris - ku salario
   _behouden = [ww] konservá; preservá; mantené; retené. [bnw] sano y salvo [s.]. Behouden aankomst - yegada sano y salvo.
   _behoudend = konservatibo
   _behoudens = aparte di; menos; eksepto;
   _behoudzucht = konservatismo
   _behuild = yorá
   _behuisd = in: klein behuisd zijn - tin pòko lugá. ruim behuisd zijn - tin hopi lugá.
   _behulp = in: met behulp van - ku yudansa di
   _behulpzaam = dispuesto/kla pa yuda
   _bei = honengbei; [C.] abeha.
   _beide = tur dos. een van beide(n) - un di dos; un di e dosnan. - ni un di dos; ni un di e dosnan. met ons beiden - nos dos.
   _beiderlei = in: = van beiderlei kunne - di tur dos sekso. op beiderlei wijzen - di tur dos modo/manera.
   _beige = beige; crême
   _beijveren = hasi un esfuerso (om te = pa).
   _beïnvloeden = influensiá
   _beïnvloeding = influensia
   _beitel = beit
   _bejaard = avansá di edat; ansiano
   _bejaarde = hende avansá di edat; hende grandi; ansiano
   _bejegenen = trata
   _bejegening = tratamento
   _bek = boka (grandi); smul [vulg.]. hou je bek! - sera bo smul!
   _bekaaid = in: er bekaaid afkomen - sali mal pará
   _bekaf = morto kansá, kabá.
   _bekakt = makaku
   _bekeerling = hende konbertí
   _bekend = konosí; renombrá. bekend staan als - ta konosí pa. bekend zijn met - tin konosemento di. algemeen bekend - generalmente konosí. ik ben hier niet bekend. - mi no ta konosé e lugá akí. bekend maken - anunsiá; publiká. bekend raken met iemand - sera konosí ku un hende. (on)gunstig bekend staan) - tin (mal) bon reputashon. bekend staan als de bonte hond. - tin mashá mala fama, mashá mal reputashon. bekend worden - [van persoon] haña fama; [van nieuws] sali afó.
   _bekende = (un hende)konosí
   _bekendheid = renomber; fama. bekendheid geven aan - publiká; duna publisidat na.
   _bekendmaking = partisipashon; proklamashon
   _bekennen = admití; konfesá
- no tabatin ni un kristian.
   _bekentenis = admishon; konfeshon. 'n bekentenis afleggen - admití kulpabilidat, admití enbolbimento.
   _beker = poti; beker. [ere-] kopa
   _bekeren, = konbertí. zich bekeren - konbertí
   _bekering = konbershon
   _bekeuren = but, multa
   _bekeuring = but, multa
   _bekijken = mira, wak, chèk. de zaak van alle kanten bekijken - wak e asunto di tur banda.
   _bekijks = in: veel bekijks hebben - hala hopi atenshon.
   _bekisting = fòrmaleta
   _bekken = [kom] konchi; [geogr.] cuenca [s.!]; [muz.] ímbalo; [anat.] pelvis.
   _beklaagde = akusado
   _bekladden = mancha;susha; [fig.] kalumniá; papia malu di
   _beklag = keho. zijn beklag doen over iemand - keha tokante (di) un hende
   _beklagen = lamentá; tin duele di. zijn lot beklagen - lamentá su situashon
   _beklagenswaard(ig) = lamentabel; deplorabel
   _bekleden = [meubilair e.d.] fura; [positie] okupá.
   _bekleding = [meubilair e.d.] furu; furamento; [positie] okupashon
   _beklemd = mará; [lettergreep] asentuá; [fig.] pretá
   _beklemdheid = opreshon
   _beklemtonen = asentuá; emfatisá
   _beklijven = pega; keda pega
   _beklimmen = subi
   _beklimming = subida, subimento
   _beklinken = konbení; akordá; sera un akuerdo.
   _bekneld = mará
   _beknibbelen = krencha; kremenchá.
   _beknopt = kòrtiko; konsiso
   _beknotten = restringí; limitá
   _beknotting = restrikshon; limitashon
   _bekocht = [fig.] engañá
   _bekoelen = fría (kabes)
   _bekogelen = basha bala riba
   _bekokstoven = konkalachá
   _bekomen = [van schrik e.d.] bin bei; rekuperá. dat het u bekome! - [na maaltijd] bon probecho! dat is hem slecht bekomen. - el a kai malu p'e.
   _bekommerd = preokupá
   _bekommeren = wòri; preokupá. zich bekommeren om - preokupá ku; kuida. bekommer je daar maar niet om. - no hasi kaso. zonder zich te bekommeren om... - sin tene kuenta ku....
   _bekomst = in: zijn bekomst ervan hebben - ta fadá, hartá kuné.
   _bekonkelen = kònkel
   _bekoorlijk = encantador (S.), atraktibo
   _bekopen = paga p'e
   _bekoren = tenta; [fig.] atraé. Het kon me niet bekoerenb. - E no tábata atrahé mi.
   _bekoring = tentashon
   _bekorten = hasi mas kòrtiko
   _bekostigen = paga e gastonan. hij kon het niet bekostigen - e no por a wanta e gastonan. e no por a afford e.
   _bekrachtigen = konfirmá; ratifiká; sankshoná
   _bekrachtiging = konfirmashon; ratifikashon
   _bekrimpen = krencha; kremenchá.
   _bekritiseren = kritiká
   _bekrompen = atrasá; ku ideanan antikuá
   _bekronen = koroná
   _bekroning = koronashon
   _bekruipen = haña. Er bekroop mij een gevoel van angst. - M'a haña un andung.
   _bekvechten = strei
   _bekwaam = kapabel; kapasitá; kompetente
   _bekwaamheid = kompetensia
   _bekwamen = in: zich bekwamen in - siña; studia; praktiká
   _bel = bèl
   _belabberd = deskaí
   _belachelijk = ridíkulo. belachelijk maken = ridikulisá
   _beladen = [ww.] karga; [bnw] kargá
   _belagen = menasá; ataká, asaltá.
   _belager = atakante, asaltante
   _belang = [gewichtigheid] importansia; [voordeel]interes. belang stellen in - munstra interes den. dat is van geen belang - no ta importante.
   _belangeloos = sin interes propio
   _belanghebbende = esun konserní
   _belangrijk = importante; [aanzienlijk] konsiderabel
   _belangrijkheid = importansia
   _belangstellend = interesá
   _belangstelling = interes
   _belast = enkargá
   _belastbaar = kai bou di impuesto
   _belasten = [met last, taak] enkargá; [met belasting] imponé impuesto
   _belasteren = kalumniá
   _belasting = impuesto, belaster
   _belasting- = fiskal; di impuesto; di belasting
   _belastingaangifte = deklarashon di impuesto
   _belastingaanslag = kuenta di impuesto
   _belastingheffing = kobramento di impuesto
   _belastingplichtig = obligá pa paga impuesto
   _belazerd = rechá. ben je belazerd? - rechá bo ta?
   _belazeren = engañá; hasi un hende chambon; pompa un hende [vulg.]
   _beledigen = ofendé , insultá
   _beledigend = ofensibo ; insultante
   _belediging = ofensa ; insulto
   _beleefd = korekto; fòrmal . wij verzoeken u beleefd.... - nos ta pidi tur hende enkaresidamente....
   _beleefdheid = kortesía
   _beleefdheidshalve = pa kortesía
   _beleg = [op brood] beleg. [mil.] sitio
   _beleggen = [boterham] pone beleg; [vloer] pone tapeit; [afdekken] kubri; [vergadering] yama; [geld] invertí
   _belegging = [vergadering] konbokashon; [v. geld] invertishon
   _beleid = maneho - aktua ku takto
   _belemmeren = stroba; obstruí; obstakulisá; hendru; impedí. iemand in zijn werk belemmeren - stroba un hende den su trabou.
   _belemmering = strobamento; obstrukshon; obstákulo; impedimento
   _belendend = na banda
   _belet = kompromiso; belet vragen - pidi un sita. bij diens ontstentenis of belet, - ora e no ta presente òf tin otro kompromiso,
   _beletsel = obstákulo; impedimento
   _beletten = prevení; impedí; obstruí
   _beleven = pasa aden; eksperensiá. zoiets heb ik nog nooit beleefd! - nunka antes má mira (tende/eksperensiá) un kos asina.
   _belevenis = eksperensia
   _belezen = ku a lesa hopi
   _belg = belga
   _België = Bélgika
   _belgisch = belga
   _belhamel = chabelito; mucha malkriá; líder di un grupo di antisoshalnan
   _belichamen = inkorporá
   _belichten = iluminá; eksponé; [uitleggen] splika
   _belichting = eksposishon
   _believen = hiba di gusto; wat belieft u - ku kiko mi por yuda? [op niet goed verstaan] ablí?
   _belijden = [schuld] konfesá; [geloof] profesá
   _belijdenis = [schuld] konfeshon; [geloofs-] akto di fe;
   _bellen = [aan de deur] primi bèl; [telefoon] yama. er wordt gebeld. - tin un hende na porta. ik zal je bellen. - mi ta yamá bo; mi ta dal bo un kòl.
   _bellenblazen = blas skuma
   _beloeren = lur
   _belofte = promesa, primintimento. z'n belofte houden - tene su mes na su promesa. dat houdt een belofte in voor de toekomst. - esei ta prometedó pa futuro. belofte maakt schuld - primintí ta primintí.
   _belonen = paga [ook fig.], kompensá, rekompensá
   _beloning = pago [ook fig.], rekompensa
   _beloop = kurso. iets op z'n beloop laten - laga un kos dal bai numa.
   _belopen = [letterlijk] kana; [bedragen] subi (te) na. die afstand is niet te belopen. - bo no por kana e distansia ei.
   _beloven = primintí
   _belt = dòm
   _beluisteren = skucha
   _belust = in: belust op iets zijn - [feest e.d.] ta loko pa; [macht] ta hambrá pa
   _bemachtigen = [te pakken krijgen] logra haña; [bezetten] kapturá; [in zijn macht krijgen] poderá di; apoderá di.
   _bemannen = tripulá
   _bemanning = tripulashon; tripulante(nan)
   _bemanningslid = tripulante
   _bemerkbaar = riparabel; notabel; perseptibel
   _bemerken = ripará; nota
   _bemiddelaar = mediador, mediadó; intermediario. landsbemiddelaar - mediadó di gobierno
   _bemiddeld = (finansieramente) bon pará;
   _bemiddelen = intermediá
   _bemiddeling = mediashon; intermediashon
   _bemind = stimá; kerí.
   _beminde = ser kerí
   _beminnelijk = [passief] amabel; [actief] kariñoso
   _beminnelijkheid = [passief] amabilidat; [actief] kariño
   _beminnen = stima
   _bemoederen = in: iemand bemoederen - trata un hende komo yiu
   _bemoedigen = enkurashá
   _bemoedigend = enkurashante
   _bemoediging = enkurashamento
   _bemoeial = hende ku ta mete su mes ku tur kos
   _bemoeien = mete; intervení. zich bemoeien met - mete su mes ku. bemoei je er niet mee! - keda afó! bemoei je niet met mijn zaken. - lagá mi regla mi mes asunto(nan).
   _bemoeienis = intervenshon; metemento. daar heb ik geen bemoeienis mee. - mi no tin nada di hasi ku esei. door zijn bemoeienis... - dor di su esfuerso(nan) ...
   _bemoeilijken = difikultá ; stroba; obstakulisá
   _bemoeiziek = (ku) ta mete su mes ku tur kos
   _ben = makuto
   _benadelen = perhudiká; daña
   _benadeling = perhudikamento; dañamento
   _benaderen = aserká [ook fig.]
   _benadering = aserkamento; aproksimashon. bij benadering, - aproksimadamente
   _benadrukken = emfatisá; asentuá
   _benaming = nomber
   _benard = [A.] pretá; prekario; [C.] pertá
   _benauwd = [ruimte, weer] sofokante; [angstig] ansioso
   _benauwdheid = ansia
   _bende = banda; [smeerboel] potoshi, porkería
   _beneden = [bw] abou. [vz] bou. beneden de wind = pabou. naar beneden gaan/komen - baha. beneden de vijftig - bou di sinkuenta.
   _beneden- = di abou.
   _benedenwinds = pabou. benedenwindse eilanden - islanan abou
   _benemen = kita
   _benen = [bnw] di weso
   _benepen = miedoso
   _benepenheid = miedo
   _beneveld = [letterlijk] den tiniebla; [beschonken] fumo, kaña.
   _benevens = sob(r)a dje; ademas
   _bengel = mala-mucha; chabelito
   _bengelen = kolga zuai
   _benieuwd = id.; kurioso pa sa
   _benieuwen = in: het zal mij benieuwen, of hij komt. - lo mi ta sorprendí si e bin.
   _benijden = envidiá
   _benijdenswaardig = envidiabel
   _benodigd = nesesario. benodigd zijn - rekurí; tin mester
   _benodigdheid = rekisito
   _benoemen = nombra
   _benoeming = nombramento
   _benoorden = panort di
   _benul = noshon
   _benutten = utilisá; hasi uzo di
   _benzine = gasolin
   _benzine- = di gasolin
   _benzinepomp = pòmp di gasolin
   _benzinepompstation = pòmp di gasolin
   _beoefenen = ehersé, praktiká
   _beoefening = práktika
   _beogen = intenshoná
   _beoordelen = huzga; komprobá
   _beoordeling = husgamento; komprobashon
   _beoosten = pariba di
   _bepaalbaar = determinabel
   _bepaald = determiná; spesífiko; stipulá; definí
   _bepakken = paketá; karga
   _bepalen = fiha; stipulá; disidí; determiná; definí
   _bepaling = stipulashon ; determinashon; kondishon; [gram.] komplemento
   _beperken = limitá, restringí
   _beperkend = restriktibo
   _beperking = limitashon; restrikshon
   _beperkt = limitá
   _beplanten = planta
   _beplanting = plantamento
   _bepleiten = boga pa; urgi; pleita pa
   _bepraten = papia, diskutí; [overhalen] papia; persuadí; konvensé.
   _beproefd = probá; [fig.] flihí
   _beproeven = purba; [fig.] flihi
   _beproeving = [letterlijk] purbamento; tèst. [fig.] aflikshon; desastre
   _beraad = deliberashon; konsiderashon. na rijp beraad - despues di amplio konsiderashon.
   _beraadslagen = deliberá; konsultá
   _beraadslaging = deliberashon; konsulta.
   _beraden = in: zich beraden over - pensa tokante di
   _beramen = [plan] plania; diseñá; desaroyá. [schatten] baluá; estimá.
   _beraming = [plan] planiamento; desaroyo. [schatting] baluashon; tak- sashon; estimashon.
   _berde = in: te berde brengen - trese (na diskushon) sugerí
   _berechten = husga; kondená; pursigí hurídikamente
   _berechting = husgamento; kondena
   _beredderen = regla; areglá; organisá; ordená; ehekutá
   _beredeneren = rasoná, argumentá
   _beredenering = rasonamento; argumentashon
   _bereid = dispuesto. bereid zijn tot - ta dispuesto pa
   _bereiden = prepará
   _bereidheid = disposishon
   _bereiding = preparashon
   _bereidvaardig = koperatibo
   _bereidwillig = koperatibo; dispuesto
   _bereik = alkanse. binnen ons bereik - den nos alkanse. buiten ons bereik - fuera di nos alkanse.
   _bereikbaar = alkansabel. makkelijk bereikbaar - fásil pa yega.
   _bereiken = [slagen] logra; [doel] alkansá; [plaats] yega na. zo bereiken we niets. - nos no ta yega na nada asina. nos no ta logra nada asina.
   _bereisd = (ku) a biaha hopi.
   _berekenbaar = kalkulabel
   _berekenen = [som] kalkulá; [prijs] kobra. - kualifiká pa su funshon.
   _berekening = kalkulashon, kalkulo
   _berg = [lage] sero; [hoge] montaña. zijn haren rezen te berge - su kabei a spina.
   _bergachtig = montañoso
   _bergaf = in: het ging snel bergaf met hem. - el a bai atras hopi lihé.
   _bergbeklimmer = alpinista
   _bergen = [goederen] warda; [wrakken] salba, reskatá.
   _berghok = depósito
   _berging = [plaats] depósito. [redding] reskate
   _bergplaats = depósito; [kleine -] lugá di warda kos; [vlucht-] refu- gio
   _bergruimte = lugá di warda kos
   _bergtop = kumbre; punto mas haltu di sero
   _bericht = notisia; mensahe; [om door te geven] respondi;
   _berichten = informá; notifiká; raportá
   _berichtgever = infòrmante
   _berijdbaar = (ku) por kòre ariba
   _berijden = kòre
   _berijder = kòredó. [fiets] siklista; [motorfiets] motosiklista; [paard] kabayista; [auto] manehadó.
   _berispen = reprimandá; skual
   _berisping = reprimanda; skual
   _Berlijn = Berlin
   _berm = kant'i kaminda
   _beroemd = famoso ; renombrá
   _beroemdheid = fama; renomber. [persoon] persona famoso
   _beroemen = in: zich beroemen op - broma ku
   _beroep = profeshon, fishi, ofishi; [jur.] apelashon. in beroep gaan - apelá. een beroep doen op - hasi un apelashon riba
   _beroepen = yama. zich beroepen op - basa su mes riba
   _beroeps- = profeshonal
   _beroerd = miserabel
   _beroeren = konmové
   _beroering = agitashon; disturbio
   _beroerte = stroke [E.]; ataka (serebral); infarkto (serebral).
   _berokkenen = kousa
   _berooid = plan barí; man bashí; sanka na man [vulg.]
   _berouw = kontrishon. berouw hebben - (a)repentí. berouw komt nooit te laat. - nunka ta lat pa repentí.
   _berouwen = arepentí. dat zal je berouwen! - lo bo yora malai p'esei!
   _berouwvol = arepentí
   _beroven = roba. iemand van 't leven beroven - kita un hende su bida.
   _beroving = robo, robamento
   _berucht = di mala fama; notorio. hij is berucht om... - e tin mala fama pa...
   _berusten = resigná. de beslissing berust bij ... - e desishon ta keda na...
   _berustend = resigná
   _berusting = resignashon
   _bes = beishi
   _beschaafd = sivilisá; kulto
   _beschaafdheid = bon edukashon
   _beschaamd = bergonsoso, ku bergüensa. iemand beschaamd doen staan - pone un hende su kara na bergüensa.
   _beschadigen = daña
   _beschadiging = defekto, daño
   _beschamen = pone na bergüensa
   _beschamend = bergonsoso
   _beschaven = sivilisá
   _beschaving = sivilisashon
   _bescheid = kontesta skirbí . alle bescheiden overleggen - entregá tur dokumento. officiële bescheiden - dokumentonan ofishal
   _bescheiden = modesto; humilde
   _bescheidenheid = modestia; humildat
   _beschermeling = persona bou protekshon di un hende.
   _beschermen = protehá; [ondersteunen] patronisá
   _beschermengel = angel wardadó
   _beschermer = protektor; [ondersteuner] patronisadó
   _beschermheer = patronisadó
   _bescherming = protekshon; [ondersteuning] patronage
   _beschermvrouw = patronisadó
   _bescheuren = in: 't bescheuren (van het lachen) - hari te lor' abou.
   _beschieten = tira riba.
   _beschieting = tiramento
   _beschijnen = lusa; iluminá
   _beschikbaar = disponibel; na disposishon. - bini na disposishon. beschikbaar stellen - pone na disposishon.
   _beschikbaarheid = disposishon
   _beschikken = disponé [over = di]; de mens wikt, god beschikt. - hende ta proponé, dios ta disponé.
   _beschikking = disposishon. ministeriële beschikking - dekreto ministerial. - na disposishon. de beschikking hebben over - tin na su disposishon.
   _beschilderen = pinta.
   _beschimmeld = beskem
   _beschimmelen = haña beskem
   _beschimpen = zundra
   _beschimping = zundrá, zundramento
   _beschonken = bebí, betrá, fumo, burachi.
   _beschoren = in: het was hem niet beschoren om .... - e no a haña e oportunidat pa ....
   _beschouwelijk = kontemplatibo
   _beschouwen = kontemplá. beschouwen als - considerá komo wel beschouwd... - bon konsiderá
   _beschouwing = disertashon
   _beschrijven = deskribí
   _beschrijvend = deskriptibo
   _beschrijving = deskripshon
   _beschroomd = tímido
   _beschroomdheid = timides
   _beschuit = biskuchi
   _beschuldigde = akusado
   _beschuldigen = akusá; kulpa; tilda
   _beschuldiger = akusadó
   _beschuldiging = akusashon
   _beschutten = protehá (kontra biento etc.)
   _beschutting = protekshon
   _besef = realisashon; idea; noshon
   _beseffen = realisá
   _beslaan = [plaats innemen] okupá; [bestaan uit] konsistí di; [ruit] muha
   _beslag = [voor taart e.d.] mansa. [jur.] beslag; beslag leggen - pone beslag. iemands tijd in beslag nemen - tuma hopi tempo di un hende. plaats in beslag nemen - okupá (hopi) lugá. zijn beslag krijgen - wòrdo konkluí/konkretisá
   _beslagen = in: goed beslagen ten ijs komen - bin bon prepará.
   _beslechten = konkluí; solushoná, resolvé
   _beslissen = disidí; konkluí
   _beslissend = desisibo
   _beslissing = desishon
   _beslist = [bnw] disidí; [bnw] absolutamente
   _beslommering = kò'i hasi
   _besloten = [privé] privá; [van beslissing] disidí
   _besluit = desishon; konklushon; resolushon
   _besluiteloos = indesiso
   _besluiteloosheid = indesishon
   _besluiten = [beëindigen] konkluí; kaba; [van beslissing] disidí; konkluí
   _besmeren = hunta; [bevlekken] mancha
   _besmettelijk = kontaminoso; kontagioso; verkoudheid is besmettelijk. - grip ta pega.
   _besmetten = kontaminá; kontagiá; pega
   _besmetting = kontaminashon
   _besmettingshaard = fuente di kontaminashon
   _besmeuren = susha; mancha
   _besnijdenis = sirkumsishon
   _besnoeien = [fig.] baha
   _besnuffelen = hole
   _besodemieterd = pompá [plat]; hodido [vulg.]
   _besodemieteren = pompa [plat]; hode [vulg.]
   _besognes = kò'i hasi; baina; gedum ; hèbè-hèbè, bada-bada; bululú
   _besparen = spar
   _besparing = sparmento
   _bespeelbaar = [terrein] bon pa hunga; [instrument] bon pa tòka
   _bespelen = [terrein] hunga riba; [instrument] tòka
   _bespeuren = nota; persibí
   _bespieden = lur; spioná
   _bespiegelend = kontemplatibo
   _bespiegeling = kontemplashon; refleho;spikulashon
   _bespioneren = spioná
   _bespoedigen = hasi lihé; pura; duna urgensia na
   _bespottelijk = ridíkulo
   _bespottelijkheid = ridikules
   _bespotten = chuèrcha; hasi mofa di; ridikulisá
   _bespotting = mofa; chuercha; ridikulisashon
   _bespraakt = in: (niet) goed bespraakt zijn - (no) sa papia bon
   _bespreken = papia; diskutí; deliberá; [afspreken] palabrá; [boeken] reservá
   _bespreking = diskushon; deliberashon; [boeking] reservashon
   _besprenkelen = sprenkel
   _bespringen = bula riba; subi
   _besproeien = sprui
   _besproeiing = spruimento
   _best = bèst; mihó. z'n best doen - hasi su bèst.
   _bestaan = [ww] sisti. existí. er bestaat geen reden tot ... - no tin motibo pa ... bestaan uit - konsistí di. bestaan van - biba di. dat bestaat niet! - esei ta imposibel. [znw] eksistensia
   _bestaanbaar = eksistibel; posibel. niet bestaanbaar - imposibel. niet naast elkaar bestaanbaar - inkompatibel.
   _bestaand = eksistente
   _bestaansmiddel = medio pa biba
   _bestaansminimum = entrada mínimo (pa biba)
   _bestaansmogelijkheid = modo di biba
   _bestaansrecht = derecho di eksistensia
   _bestaanszekerheid = siguridat di bida
   _bestand = [wapenstilstand] tregua; [gegevens] archibo; [computer] file [e.]. bestand tegen - kapas di wanta
   _bestanddeel = parti, elemento, ingrediente
   _besteden = [geld] gasta; [aandacht] paga. tijd besteden aan - duna (su) tempo na. zijn tijd goed besteden - hasi bon uzo di su tempo. veel zorg besteden aan - duna hopi atenshon na.
   _besteding = gasto(nan); gastamento
   _bestek = [bouw] spesifikashon(nan); [eetgerei] kuchú, kuchara ku forki; [beperking] limitashon.
   _bestel = konstelashon; sistema
   _bestelauto = vèn
   _bestelbiljet = formulario
   _bestelen = horta
   _bestellen = [order plaatsen] pidi; hasi un pedido; [afleveren] entregá.
   _bestelling = [order] pedido; [aflevering] entrega
   _bestemmen = destiná
   _bestemming = destinashon; [levens-] destino
   _bestempelen = marka [ook fig.]
   _bestendig = konstante; duradero; durabel
   _bestendigen = kontinuá
   _bestendiging = konstansia; durabilidat
   _besterven = in: hij bestierf het van angst - el a hera muri di miedo.
   _bestialiteit = bestialidat
   _bestijgen = monta; subi
   _bestoken = ataká (ku arma di kandela)
   _bestormen = asaltá; bombardeá
   _bestorming = asalto; bombardeo
   _bestraffen = kastigá
   _bestraffing = kastigo
   _bestralen = lusa; [med.] bestralen, haña/duna tratamento di radiashon
   _bestraling = id., radiashon; tratamento di radiashon
   _bestrijden = kombatí; [met argumenten] refutá, disputá
   _bestrijding = kombatimento
   _bestrijken = kubri; [met handen] hala; [met zalf e.d.] hunta
   _bestuderen = studia
   _bestudering = estudio
   _besturen = [voertuig] stür; manehá; [bedrijf e.d.] dirigí; [land] goberná
   _besturing = stürmento; manehamento; dirkshon; gobernashon
   _bestuur = [van stichting e.d.] direktiba; dagelijks bestuur - direktiba diario. [lands-] gobernashon; [bedrijfs-] direkshon; maneho
   _bestuurder = [v. voertuig] konduktor, manehadó; [bestuurslid] miembro di direktiba; [lands] gobernante
   _bestuurlijk = administratibo
   _bestuurs- = di direktiba
   _bestuurscollege = konseho ehekutibo
   _bestuurskunde = siensia di maneho
   _bestwil = in: een leugentje om bestwil - gañamento pa no kousa problema. voor je eigen bestwil - pa yudá bo.
   _betaalbaar = pagabel; na preis rasonabel
   _betalen = paga
   _betaler = pagadó
   _betaling = pago; pagamento. betaling vragen - kobra
   _betalings- = di pago
   _betamelijk = apropiá; desente
   _betasten = mishi (ku); fula
   _betegelen = pega mosaik
   _betekenen = nifiká; ke men []. Dat heeft niets te betekenen. - Esei no ke men nada. Wat heeft dat te betekenen? Kiko esei ke men? - e no ta sinti nada p'e.
   _betekenis = nifikashon; [van woord of zin] sentido; [belang] importansia. een man van betekenis - un hende importante.
   _betekenisvol = signifikante; pregnante; yen di sentido
   _beter = mihó. beter worden - bira mihó; mihorá; rekuperá. hij is er niets beter op geworden. - e no a gana nada kuné. ik heb wel wat beters te doen. - mi tin mihó kos pa hasi. je kunt maar beter je mond houden. - bo ta hasi mihó di sera bo boka. hij is beter af dan ik. - e ta mihó pará ku mi. dat maakt 't er niet beter op. - esei no ta kambia e kos pa mihó. des te beter. - tanto mihó.
   _beteren = mihorá; drecha. z'n leven beteren - kambia su bida pa mihó.
   _beterschap = mihoransa; rekuperashon. beterschap beloven - primintí di kambia su bida (pa mihó). beterschap! - mi ta spera ku lo bo rekuperá lihé.
   _beteugelen = wanta
   _beteuterd = perpleho; spantá
   _betichten = akusá
   _betichting = akusashon
   _betogen = rasoná, argumentá
   _beton = id., concrete
   _betonen = munstra
   _betoog = argumento; argumentashon; splikashon. het behoeft geen betoog - no tin mester di argumentashon.
   _betoon = demonstrashon
   _betoverd = enkantá
   _betoveren = enkantá
   _betoverend = enkantante
   _betovergrootmoeder = tatarawela
   _betovergrootvader = tatarawela
   _betovering = enkanto
   _betraand = na lágrima
   _betrachten = [zorg, snelheid] apliká; ehersé; [zuinigheid, eerlijk- heid] praktiká; [zorgvuldigheid] munstra; [plicht] hasi
   _betrachting = aplikashon; ehersisio; práktika
   _betrappen = atrapá; op heterdaad betrappen - atrapá den e akto.
   _betreden = pisa; subi; drenta
   _betreffen = konserní, trata di. wat betreft.... - enkuanto...; pa loke ta... wat dat betreft,... - pa loke ta konserní esei,,... wat mij betreft,... - pa mi parti, ...
   _betreffend = [bnw] konserní. de betreffende persoon - e persona konserní. [vz] tokante [di]; enkuanto
   _betrekkelijk = [bnw] relatibo. [bw] relativamente
   _betrekkelijkheid = relatibidat
   _betrekken = [huis e.d.] drenta; muf aden. [goederen] obtené; buska. [iemand ergens bij -] enbolbé; vinkulá. [hemel] bira dùis; nubia. [van gezicht] pone un kara tristu. betrokken zijn bij - ta vinkulá ku.
   _betrekking = [baan] empleo; [relatie] relashon. betrekking hebben op - ta relashoná ku. met betrekking tot - relashoná ku.
   _betreuren = deplorá, lamentá. er waren geen mensenlevens te betreuren. - no tabatin pérdida di bida.
   _betreurenswaard = deplorabel, lamentabel
   _betrokken = [hemel] dùis; nublá; nubiá. [gezicht] tristu. betrokken zijn bij - ta enbolbí den. de betrokken personen - e personanan konserní.
   _betrokkenheid = enbolbimento
   _betrouwbaar = konfiabel; digno di konfiansa; fidedigno
   _betrouwbaarheid = konfiabilidat
   _betten = bèt
   _betuigen = deklará; ekspresá; ofresé. dank betuigen - habla danki.
   _betuiging = deklarashon; ekspreshon; ofresimento.
   _betuttelaar = un hende ku ke regla tur kos pa otronan
   _betuttelen = regla tur kos pa otro hende
   _betweter = sabelotodo [s.]
   _betwijfelen = duda; kuestioná
   _betwistbaar = disputabel
   _betwisten = disputá; [ontkennen] desmentí
   _beu = hartá. ik ben 't beu. - mi ta hartá di dje.
   _beugel = man. dat kan niet door de beugel. - esei no por!
   _beuken = bati/dal duru
   _beul = burdugu [ook fig.]
   _beunhaas = un hende ku ta hasi djabp-djab; un hende ku ta hasi un trabou ku e no sa nada di dje
   _beunhazen = hasi djab-djab; traha djab-djab.
   _beunhazerij = trabou djab-djab
   _beuren = hisa; karga; [geld] risibí
   _beurs = [znw] [portemonnee] [A.] kartera; [C.] pòtmòni; [studie-] beka; [effecten-] bolsa. [bnw] putrí
   _beurt = turno; buèlta. aan de beurt - na turno. jij bent aan de beurt. - ta bo turno. om de beurt - kada un na su turno. op z'n beurt - na su turno. op z'n beurt wachten - warda su turno.
   _beurtelings = na turno
   _bevaarbaar = navegabel
   _bevaarbaarheid = navegabilidat
   _bevallen = [v. baby] duna lus; [goed vinden] gusta. dat bevalt mij niet. - mi no ta gust'é.
   _bevallig = enkantador
   _bevalling = parto
   _bevangen = [door vermoeidheid] kabá; [door schrik] paralisá.
   _bevaren = navegá
   _bevattelijk = komprendibel
   _bevatten = [inhouden] kontené; [begrijpen] komprondé; kapta
   _bevattingsvermogen = inteligensia; komprenshon; komprendemento
   _bevechten = kombatí; bringa kontra
   _beveiligen = sigurá; protehá; salbaguardiá
   _beveiliging = siguridat; protekshon
   _bevel = komando; òrden
   _bevelen = komandá; duna òrden
   _bevelhebber = komandante
   _beven = tembla
   _bevestigen = [vastmaken] fiha; mara. [erkennen] konfirmá; [van bedrijf e.d.] konsolidá.
   _bevestigend = afirmatibo
   _bevestiging = [vastmaken] fihamento; maramento. [erkenning] afirmashon; konfirmashon. [bedrijf] konsolidashon
   _bevinden = haña; haya. zich wel bevinden - sinti su mes bon.
   _bevinding = eksprensia; resultado
   _beving = temblor
   _bevlekken = mancha
   _bevlieging = kapricho
   _bevloeien = irigá
   _bevloeiing = irigashon
   _bevochtigen = muha
   _bevoegd = kompetente; kualifiká; outorisá
   _bevoegdheid = kompetensia; kualifikashon; outorisashon; outoridat
   _bevoelen = fula
   _bevolken = pobla
   _bevolking = poblashon; [bureau] bevolking; registro sivil; senso
   _bevolkingsbureau = senso; registro sivil; bevolking
   _bevolkt = poblá
   _bevoordelen = faborisá
   _bevoordeling = fabor; benefisio
   _bevooroordeeld = tin prewisio
   _bevoorraden = suministrá, abastesé, proveé,
   _bevoorrading = suministro, abastesimento.
   _bevoorrecht = privilegiá.
   _bevoorrechten = privilegiá
   _bevoorrechting = privilegio; privilegiamento
   _bevorderen = promové; fomentá; propagá; stimulá
   _bevordering = promoshon; fomento
   _bevorderlijk = in: dat is niet bevorderlijk voor... - esei no ta promové, stimulá ...
   _bevrachten = karga
   _bevrachter = kargadó
   _bevrachting = kargamento
   _bevragen = in: te bevragen bij... - pa mas infòrmashon, akudí na...
   _bevredigen = satisfasé; [sexueel] masturbá.
   _bevrediging = satisfakshon; [sexueel] masturbashon.
   _bevreemden = straña
   _bevreemding = strañamento; sorpresa
   _bevreesd = in: bevreesd zijn - tin miedo; teme
   _bevreesdheid = miedo
   _bevriend = in: bevriend zijn met - ta amigo di
   _bevriezen = fris; kongelá
   _bevriezing = frismento; kongelashon
   _bevrijden = liberá; libra
   _bevrijder = libertador
   _bevrijding = liberashon
   _bevroeden = sospechá
   _bevroren = gefris; kongelá
   _bevruchten = [biol.] inseminá. [planten e.d.] fertilisá
   _bevruchting = inseminashon; fertilisashon
   _bevuilen = susha
   _bewaarder = wardadó
   _bewaarheiden = bira bèrdat; konfirmá; realisá
   _bewaarplaats = depósito; mangasina
   _bewaken = vigilá
   _bewaker = wòchimèn; warda; guardia; vigilante;
   _bewaking = vigilansia
   _bewandelen = kana. de veilige weg bewandelen - sigui e kaminda sigur. de juiste weg bewandelen - sigui e kaminda korekto.
   _bewapenen = arma
   _bewapening = armamento
   _bewaren = [opbergen] warda; [vrijwaren] libra. god beware mij! - dios libra! dios librá mi!
   _bewaring = in: in bewaring geven - depositá. in verzekerde bewaring stellen - sera (den prison)
   _bewateren = muha
   _beweeglijk = movibel; fleksibel
   _beweegreden = motibo; motibashon
   _bewegen = move
   _beweging = moveshon; movemento; movimento
   _bewegingloos = sin move
   _bewegwijzering = b rchinan di tráfiko
   _beweren = pretendé; mantené; sigurá
   _bewering = splikashon; preteksto; siguransa
   _bewerkelijk = trabahoso, laborioso
   _bewerken = [land] traha (den kunuku); [materiaal] kambia; fabriká; [klei e.d.] modelá; [tekst] editá; revisá; adaptá; [personen] manipulá
   _bewerking = [land] trahamento; [zaken] proseso; prosesamento; [teksten] adaptashon; revishon[muziek] areglo[van personen] manipulashon
   _bewerkstelligen = logra; organisá
   _bewijs = prueba; komprobante; proba. [kwitantie] resibo. bewijs van goed gedrag - sertifikado di bon kondukta. bwijs van lidmaatschap - sertifikado di membresía.
   _bewijsbaar = (ku) por wòrdo probá; (ku) tin prueba p'e.
   _bewijsvoering = argumentashon
   _bewijzen = proba. [dienst] presta. [eer] rindi. de laatste eer bewijzen aan - rindi tributo na.
   _bewind = régimen; gobierno; administrashon. aan het bewind zijn - manda. aan het bewind komen - bini na poder.
   _bewindsman = mandatario
   _bewogen = emoshoná. bewogen tijden - temponan difísil.
   _bewoken = nubia , nubla
   _bewolking = nubianan
   _bewolkt = nubiá , nublá
   _bewonderaar = admiradó
   _bewonderen = admirá
   _bewonderenswaardig = admirabel
   _bewondering = admirashon
   _bewonen = habitá; okupá; ubiká.
   _bewoner = habitante; okupante
   _bewoning = habitashon; okupashon
   _bewoonbaar = habitabel
   _bewoording = palabranan. in krachtige bewoordingen - ku palabranan pisá.
   _bewust = konsiente. bewust maken - konsientisá
   _bewusteloos = inkonsiente; fò'i tino.
   _bewusteloosheid = inkonsiensia
   _bewustmaking = konsientisashon
   _bewustwording = konsientisashon
   _bewustzijn = konsiensia; tino. bij bewustzijn - na tino. buiten bewustzijn - fò'i tino. het bewustzijn verliezen - pèrdè tino. weer tot bewustzijn komen - bin bei. bin na tino trobe.
   _bezadigd = moderá, trankil(o)
   _bezegelen = [fig.] firma
   _bezeilen = in: er is geen land met hem te bezeilen. - e no ke tende nada di ningun hende.
   _bezem = basora
   _bezemsteel = pal'i basora
   _bezeren = hasi doló
   _bezet = okupá
   _bezeten = poderá; obseshoná [fig.]
   _bezetene = [fig.] loko. als 'n bezetene - manera un loko.
   _bezetenheid = apoderashon; obseshon
   _bezetten = okupá
   _bezetter = okupante
   _bezetting = okupashon
   _bezettoon = [tel.] señal di ta okupá
   _bezichtigen = mira; wak; inspekshoná.
   _bezichtiging = inspekshon
   _bezield = animá; inspirá
   _bezielen = animá; inspirá. wat bezielt je? - ta kiko ta pasá bo!
   _bezieling = animashon; inspirashon
   _bezien = mira, wak, chèk. dat staat nog te bezien. - esei mester wòrdo probá ainda.
   _bezienswaardig = (ku) ta vale la pena pa wak, mira
   _bezienswaardigheid = kuriosidat; bista interesante
   _bezig = id., okupá. ergens mee bezig zijn - ta trahando riba un kos
   _bezigen = uza
   _bezigheid = okupashon; kò'i hasi
   _bezijden = banda di; na banda. dat is bezijden de waarheid - esei no ta bèrdat.
   _bezingen = kanta pa
   _bezinken = senk, sak, baha.
   _bezinnen = reflekshoná. bezint eer gij begint. - pensa promé ku bo ta aktua.
   _bezinning = reflekshon. tot bezinning komen - bolbe na tino.
   _bezit = poseshon; propiedat; pertenensia
   _bezitloos = sin poseshon; sin propiedat
   _bezittelijk = posesibo
   _bezitten = poseé; tin (den poseshon)
   _bezitter = propietario; doño
   _bezitting = propiedat; poseshon
   _bezoedelen = atachá, mancha; daña; susha
   _bezoedeling = atachamento, manchamento; dañamento; sushamento
   _bezoek = bishita. op bezoek - di bishita
   _bezoeken = bishitá
   _bezoeker = bishita; bishitante
   _bezoeking = eksperensia difísil
   _bezoldigen = paga; salariá
   _bezoldiging = pago; sueldo; salario
   _bezondigen = in: zich bezondigen aan iets - peka di
   _bezonken = [oordeel] bon konsiderá
   _bezonnen = bon pensá, bon konsiderá
   _bezopen = pata-pata; den su paña. 'n bezopen idee! - un idea (h)idiot.
   _bezorgd = [ongerust] preokupá. [verzorgd] kuidá
   _bezorgdheid = preokupashon; wòri
   _bezorgen = perkurá pa; [afleveren] entregá
   _bezorging = entrega; entregamento
   _bezuinigen = ekonomisá
   _bezuiniging = ekonomisashon
   _bezuipen = in: zich bezuipen - bebe burachi
   _bezuren = sufri pa
   _bezwaar = obyekshon. ergens bezwaar tegen hebben - tin algo kontra un kos. ik heb er geen bezwaar tegen - mi no tin nada kontra.
   _bezwaarlijk = apenas; dat is zeer bezwaarlijk - esei ta hopi problemátiko.
   _bezwaarschrift = karta di apelashon
   _bezwangerd = pregnante
   _bezweet = sodá
   _bezweren = hura hij bezwoer mij ... - el a segurá mi ...
   _bezwering = huramento
   _bezwijken = sukumbí.
   _bezwijmen = kai flou
   _bh = brasière
   _bibberen = tembla
   _bibliothecaris = bibliotekario
   _bibliotheek = bibliotek, biblioteka
   _bibs = chanchan
   _bidden = resa. Bid voor ons! - Pidi pa nos.
   _bidder = resadó
   _bidprentje = prenchi
   _bidstoel = stul pa resa
   _bidstonde = resamento, ora di orashon
   _biecht = konfeshon. te biecht gaan - konfesá. bij de duivel te biecht gaan - buska mal konseho.
   _biechteling = konfeshonante
   _biechten = konfesá
   _biechtstoel = konfeshonario
   _biechtvader = konfesor
   _bieden = ofresé
   _bieder = esun ku ta hasi un oferta. de hoogste bieder - esun ku ta ofresé mas (tantu)
   _biefstuk = lomito
   _bier = sirbes. 'n biertje nemen - dal un sirbes
   _bierbrouwer = fabrikante di sirbes
   _bierbrouwerij = fábrika di sirbes
   _bierkaai = in: het is vechten tegen de bierkaai. - ta un lucha perdí.
   _bies = 1. mata uzá pa flègtmento; 2. rant di adorno. zijn biezen pakken - laga tumba; laga kai
   _biet = bit. rooie bieten - roi bit. Het kan me geen biet schelen. - Mi n' tin kunes.
   _big = pòrko chikito
   _bij = [vz] serka (di); aserka; ku. - bo tin bo oloshi ku bo? bij elkaar - huntu. [znw] honengbei. [bnw] bei. hij is goed bij. - e ta bon bei.
   _bijbaan = side-job [e.!]
   _bijbedoeling = otro motibo; motibo sekreto.
   _bijbehorend = ku ta pas; ku ta bai kuné.
   _bijbel = beibel
   _bijbel- = bíbliko
   _bijbels = bíbliko
   _bijbenen = sigui
   _bijbetalen = paga ekstra
   _bijbetekenis = nifikashon sekundario
   _bijblijven = [in kennis] keda na haltura. [iemand volgen] no pèrdè (un hende) keda ku (un hende). dat is mij altijd bijgebleven. - esei semper a keda den mi memoria.
   _bijbouw = kuarto
   _bijbrengen = [van bewusteloze] trese na tino. [aan het verstand bren gen] siña
   _bijdehand = spierto
   _bijdraaien = [van schip] bira na banda. [gedachten] kambia di idea. [humeur] baha beis.
   _bijdrage = kontribushon; aporte; aportashon
   _bijdragen = kontribuí; aportá
   _bijeen = huntu. bijeen brengen - [mensen] trese huntu. [geld] rekoudá. [geschriften e.d.] kompilá. bijeen komen - reuní; bin huntu. bijeen roepen - konboká.
   _bijeenkomst = enkuentro; reunion
   _bijenkorf = kaha (di honengbei[A.]; di abeha [C.])
   _bijenteelt = kría di honengbei [A.]; kría di abeha [C.].
   _bijgaand = adhuntu
   _bijgedachte = otro idea
   _bijgeloof = superstishon
   _bijgelovig = superstisioso
   _bijgelovigheid = superstishon
   _bijgeluid = otro zonido
   _bijgenaamd = mihó konosí komo
   _bijgevolg = konsekuentemente
   _bijhouden = [op de hoogte blijven] keda na haltura. [gegevens] kompi- lá. [boekhouding] tene.
   _bijkans = kasi
   _bijkantoor = sukursal
   _bijkeuken = haldrei
   _bijkomen = [van vermoeidheid] rekuperá; [uit bewusteloosheid] bini na tino. [met werken] kaba; [reiken] yega na; ik kan er niet bij. - mi no ta yega na dje. daar komt nog bij, dat.. - sobra dje,.... ademas...ta bin aserka, ku ... er komt nog 2 gulden bij. - falta dos florin. hoe kom je daar bij! - ta kiko a duná bo e idea ei?/ di unda b'a saka esei?
   _bijkomend = ekstra
   _bijkomstig = menos importante; di menos importansia
   _bijkomstigheid = kos menos importante; kos di menos importansia
   _bijl = hacha
   _bijladen = [batterij] recharge [e.]
   _bijlage = adhunto
   _bijleggen = [geschil] solushoná. [bedrag] pone aserka; agregá
   _bijles = bijles
   _bijltje = hacha chikito. het bijltje erbij neerleggen. - laga kai. hij heeft meer met dat bijltje gehakt. - e sa di e kosnan ei.
   _bijna = kasi, serka. bijna niets - mashá nada. bijna iets doen - hera. je was er bijna bij! - b'a hera! Ik ben bijna gevallen. - M'a hera kai. Ik ben bijna klaar. - Mi ta serka kla.
   _bijnaam = nomber di kariño
   _bijouterieën = hoynan
   _bijproduct = produkto sekundario
   _bijshenken = yena un biaha mas
   _bijscholen = reentrená, reeduká; bolbe entrená
   _bijscholing = reentrenamento, reedukashon; entrenamento ekstra
   _bijschrift = splikashon skirbí; nota
   _bijshrijven = agregá
   _bijslaap = akto seksual
   _bijslag = toelage [N.]
   _bijsmaak = smak straño aserka
   _bijspijkeren = [fig.] siña loke ta falta
   _bijspringen = yuda
   _bijstaan = asistí, yuda
   _bijstand = asistensia; yudansa; [steun] onderstand, bijstand.
   _bijstellen = ahustá
   _bijstelling = ahuste, ahustamento
   _bijster = [bnw] in: hij is hetspoor bijster - el a pèrdè strea di nort. [bw] muchu. niet bijster veel - no muchu hopi.
   _bijsturen = [fig.] hasi korekshonnan chikito
   _bijt = burako den eis
   _bijtellen = konta aserka, agregá
   _bijten = mòrde. van zich af bijten - defendé su kurpa. door een zure appel heen bijten - guli mand' abou.
   _bijtijds = tempran; na ora
   _bijvak = id., materia sekundario
   _bijval = sosten, respaldo, aprobashon, aplouso
   _bijvallen = in: iemand bijvallen - sostené un hende; duna un hende respaldo; respaldá un hende
   _bijvalsbetuiging = demonstrashon di sosten, di respaldo, di aprobashon
   _bijvegen = bari un tiki
   _bijverdienen = gana ekstra
   _bijverdienste = entrada ekstra
   _bijvoegen = agregá
   _bijvoeglijk = in: bijvoeglijk naamwoord - adhetibo
   _bijvoegsel = agregashon; suplemento; adhunto
   _bijvoorbeeld = pòr ehempel
   _bijvrouw = by-side [e.]
   _bijvullen = bolbe yena, yena un biaha mas
   _bijwerken = revisá; reeditá; korigí; agregá loke ta falta
   _bijwonen = [bijeenkomst] atendé, asistí; [met deelname] partisipá; [aanwezig zijn] presentá; akudí.
   _bijwoord = adberbio
   _bijwoordelijk = adberbial
   _bijzaak = kos sekundario; asunto sekundario; kaso sekundario; asunto di menos importansia
   _bijzettafeltje = mesa chikito
   _bijzetten = pone aserka; [begraven] dera. - uza fòrsa
   _bijzetting = entiero; deramento
   _bijziend = miópio; ku ta mira di aserka so
   _bijziendheid = miopia
   _bijzijn = in: in het bijzijn van - den presensia di
   _bijzin = frase sekundario; klousula subordiná
   _bijzit = kompañá; by-side [e.]
   _bijzonder = partikular. in het bijzonder - en partikular; partikularmente. bijzonder onderwijs - enseñansa privá. niets bijzonders - nada partikular
   _bijzonderheid = partikularidat; detaya
   _bikkel = weso di pía di karné. bikkel hard - duru-duru
   _bikkelen = wega di mucha hungá ku weso di pía di karné
   _bikken = bati lòs; raspa; kita ku beit
   _bil = blat [di chanchan]. voor de billen geven - suta chanchan. met de billen bloot gaan - pone tur kos riba mesa.
   _bilateraal = bilateral
   _biljart = bilyart
   _biljet = papel; [geld] papel di plaka
   _biljoen = biyon
   _billijk = rasonabel; hustu
   _billijken = hustifiká; aprobá.
   _billijkheid = rason; hustifikashon.
   _binden = mara. [ook fig.]
   _bindend = (ku) ta mara. een bindende overeenkomst - un akuerdo fiho.
   _binding = maramento; [fig.] laso; enlase
   _bindweefsel = id.
   _bingo = id.
   _binnen = aden; paden; denter di. binnden! - drenta (numa)! binnen een jaar - denter di un aña; den un aña. binnen gaan - drenta. van binnen - paden. naar binnen - aden. binnenin - denter di. hij is binnen. - e ta paden. [fig.] e tin tur loke e kier. te binnen schieten - korda. van binnen - paden. binnenste buiten - pa robes.
   _binnenbaan = pista interior
   _binnen- = interior
   _binnenbrand = kandela chikito
   _binnendoor = dor di mondi; riba kamind'i kabrito
   _binnendringen = [alg.] penetrá. [inbraak] kibra kas; [mil.] invadí
   _binnengaan = drenta
   _binnenhalen = pone (p)aden, hala (p)aden
   _binnenhuisarchitect = arkitekto interior
   _binnenin = paden, denter di
   _binnenkomen = drenta
   _binnenkomst = entrada
   _binnenkort = denter di pòko (tempo); pronto
   _binnenland = interior
   _binnenlands = interior
   _binnenlaten = laga drenta
   _binnenleiden = hiba (p)aden; kompañá pa drenta
   _binnenlopen = drenta
   _binnenpret _binnenpretje = kò'i hari p'e mes
   _binnenrijden = kòre drenta
   _binnenschip = barko di río
   _binnenschipper = kapitan di barko di río
   _binnenshuis = denter di kas
   _binnenskamers = [fig.] konfidenshal(mente)
   _binnensmokkelen = kontrabandá, hasi kontrabanda
   _binnensmonds = (ku boka) será
   _binnenstad = down-town [e.]
   _binnenste = interior. binnenste buiten - parobes. in zijn binnenste - den su kurason.
   _binnentreden = drenta
   _binnenvallen = dal un bishita, drop in [e.]. [mil.] invadí
   _binnenvetter = hende ku no ta ekspresá su sintimentonan; hende ku ta wanta tur kos paden
   _binnenwaarts = paden
   _binnenweg = kaminda sekundario
   _binnenwerk = mondongo
   _binnenwippen = dal un bishita; drop in [e.]
   _biochemicus = biokímiko
   _biochemie = biokímika
   _biochemisch = biokímiko
   _biograaf = biógrafo
   _biografie = biografía
   _biografisch = biográfiko
   _biologie = biología
   _biologisch = biolóiko
   _bioloog = biólogo
   _bioskoop = sine
   _biscuit = biskuchi
   _bisdom = obispado [s.], bisdom [n.]
   _bisschop = obispo
   _bisschoppelijk = obispal, episkopal
   _bisschopszetyel = sede episkopal
   _bits = krebchi, rèns, hastru
   _bitter = marga
   _bitterheid = sabor marga. [fig.] amargura
   _bivak = kampamento. zijn bivak opslaan - kampa
   _bivakkeren = kampa
   _bizar = stravegante
   _blaadje = [stukje papier] pida papel, blachi. [klein tijdschrift] revista chikito. [schotschrift] papelucha
   _blaag = mucha; chabelito
   _blaam = kulpa. Hem treft geen blaam - E no tin kulpa.
   _blaar = blar
   _blaas = blas
   _blaaskaak = bromadó
   _blaaskaken = broma
   _blaaskakerij = bromamento
   _blad = blachi
   _bladcactus = [A.] tuna; [C.] infrou
   _bladeren = [ww] pasa dor di un buki, revista, korant etc.. [znw] foyo
   _bladgroente = berdura fresko
   _bladluis = pispis
   _bladspiegel = partishon di teksto (riba blachi)
   _bladsteel = stelchi di blachi
   _bladstil = in: 't was bladstil - ni un blachi tábata move
   _bladwijzer = marka-página, bookmark [e.]
   _bladzijde = página
   _blaffen = [A.] ladra; [C.] grita, wouw. blaffende honden bijten niet. -kachó ku ta ladra, no ta mòrde.
   _blaken = kima; huma. in blakende gezondheid - perfekto di salú.
   _blakeren = kima
   _blamage = deshonor, bergënsa
   _blameren = deshonrá
   _blanco = blanko
   _blank = blanko. het gebied staat blank. - e region ta bou di awa.
   _blanke = (hende) blanko
   _blaten = grita
   _blauw = blou. iets blauw blauw laten - laga un kos manera e ta.
   _blauwbekken = muri di fríu.
   _blauwsel = blous
   _blazen = supla; [v. kat] smit; bellen blazen - blas skuma. beter te hard geblazen dan de mond verbrand. - Mihó koyon ku Dios pordon. hoog van de toren blazen - tin muchu eksigensianan.
   _blazoen = eskudo (di famía of organisashon)
   _bleek = pálido, blanko. zo bleek als een lijk - blanko-blanko
   _bleekgezicht = kara blanko
   _bleekheid = palides
   _bleekmiddel = kò'i blikia; kloròks.
   _bleken = blikia
   _blesseren = heridá, leshoná
   _blessure = leshon
   _blèren = yora; ta maluko
   _blij = kontento; alegre
   _blijdschap = (a)legría; plaser, goso
   _blijheid = (a)legría, plaser, goso.
   _blijk = señal; muestra [s.]; indikashon. blijk geven van - duna muestra di
   _blijkbaar = [bnw] aparente. [bw] aparentemente
   _blijken = [schijnen] parse; [uitkomen] munstra; sali na kla; aparesé; het is ons gebleken dat,... - nos a konstatá ku ... nos a deskubrí ku, ... - indiká. er is ons niets gebleken van.... - nos no a haña ningun indikashon di ... - tur kos ta indiká ku ...
   _blijkens = di akuerdo ku; segun
   _blijmoedig = alegre
   _blijspel = komedia
   _blijven = keda
   _blijvend = duradero; permanente; konstante
   _blik = 1. [met ogen] bista. 'n blik werpen op - tira un bista riba. 2. [metalen] bleki. 3. [stofblik] skòp.
   _blikken = [bnw] di bleki. [ww] wak. zonder blikken of blozen - sin kinipí un wowo.
   _blikopener = kò'i habri bleki
   _blikschade = daño material
   _bliksem = [A.] lamper; [C.] werlek. [fig.] dondru, pataká. Hij snapt er geen bliksem van. - E no ta komprondé ni un pataká.
   _bliksemactie = akshon relámpago [s.]
   _bliksemafleider = pararayo
   _bliksembezoek = bishita relámpago [s.]
   _bliksemcarrière = karera relámpago [s.]
   _bliksemen = tin lamper [A.], tin werlek [C.]
   _bliksemflits = lamper [A.], werlek [C.] [schicht] senteo
   _bliksemschicht = senteo
   _bliksemsnel = lihé-lihé
   _blikvanger = kos ku ta hala atenshon
   _blikveld = kampo di bista
   _blind = siego. daar moet je jeniet op blind staren. - bo no mester wak esei so. ziende blin zijn - ta siego ku wowo habrí. blinde steeg - hanchu sin salida.
   _blinde = siego. blinden [voor ramen] - blinds [e.]. in het land der blinden is eenoog koning. - na tera di siegonan, esun torto ta rei.
   _blinddoek = paña pa tapa bista.
   _blinddoeken = mara un paña ront di wowo
   _blindedarm = apendiks
   _blindedarmontsteking = apendisitis
   _blindelings = siegamente
   _blindengeleidehond = kachó di guía
   _blinderen = tapa pa lus no por sali
   _blindganger = proyektil ku no a eksplotá
   _blindheid = sieguedat
   _blinken = lombra, briya. 't is niet alles goud wat blinkt. - No tur kos ku ta lombra ta oro.
   _blo = tímido
   _bloc = in: en bloc - tur huntu
   _bloed = sanguer. kwaad bloed zetten - hasi kos ku ta hasi hende rabia. hij/zij kon zijn/haar bloed wel drinken. - E por a chupa su sanguer. Iemand het bloed onder de nagels vandaan halen. - pone hende drenta den kandela. het bloed spreekt. - famía ta promé. kwaad bloed zetten - kousa sintimentonan negatibo. het bloed kruipt waar het niet gaan kan. - Karson ta promé ku kamisa.
   _bloed- = di sanguer
   _bloedarmoede = anemia,sanguer abou
   _bloedbad = baño di sanguer. 'n bloedbad aanrichten - kousa un baño di sanguer.
   _bloedband = laso di sanguer
   _bloeddoorlopen = yen di sanguer
   _bloeddorstig = (ku) tin set di sanguer
   _bloedeloos = sin sanguer
   _bloeden = sangra
   _bloederig = sangriente
   _bloedig = sangriente
   _bloeding = sangramento
   _bloedneus = in: hij/zij heeft een bloedneus - su nanishi ta sangra
   _bloedschande = incest [e.]
   _bloedspuwing = skupimento di sanguer
   _bloeduitstorting = bashamento di sanguer
   _bloedvat = bena, ader
   _bloedvergieten = [ww] drama sanguer. [znw] dramamento di sanguer
   _bloedverwant = famía; pariente
   _bloedverwantschap = laso familiar
   _bloedworst = sanguer
   _bloedzuiger = chupa-chupa, chupadó
   _bloei = floresemento, floresimento,floriamento. in bloei - na flor.
   _bloeien = floria; floresé [ook fig.]
   _bloem = flor. [meel] hariña blanko
   _bloembol = batata
   _bloemetje = flor chikito. de bloemetjes buiten zetten - djòdjò.
   _bloemist = florista
   _bloemisterij = florestería
   _bloemkool = koliflor
   _bloemlezing = antología
   _bloemrijk = floresido
   _bloes = blusa
   _bloesem = flor; floresemento, floresimento
   _bloesemen = floresé; ta na flor
   _bloheid = timides
   _blok = blòki. een blok aan het been zijn - ta mará na. voor het blok zitten - no por move mas. iemand voor het blok zetten - fòrsa un hende pa tuma un desishon.
   _blokkade = blòkiamento, blòkada
   _blokken = studia duru
   _blokkeren = blòkia
   _blokkering = blòkiamento
   _blond = blond; hoog blond - kabe'i manteka, kabei hel
   _blondje = mucha-muhé kabei hel, kabe'i manteka
   _bloodaard = kobarde
   _bloot = sunú. helemaal bloot - blo sunú; bibo sunú. met blote rug = lomba sunú. op blote voeten - pía abou. zich bloot geven - eksponé su mes. iets bloot leggen - revelá un kos
   _blootshoofds = kabes sunú
   _blootstellen = eksponé [aan = na]
   _blootsvoets = pí' abou
   _blozen = in: hij/zij bloosde - su kara a bira korá
   _blubber = lodo
   _bluf = blòf
   _bluffen = blòf
   _bluffer = blòfdó; hende ku sa blòf; bromadó
   _blunder = pifia [s.]
   _blunderen = pifia
   _blusapparaat = kò'i paga kandela
   _blussen = paga (kandela)
   _blusser = aparato pa paga kandela; persona ku ta paga kandela
   _blut = blo bashí, plan barí
   _bobbel = bolonbonchi
   _bochel = lomba doblá
   _bocht = 1.de) [in weg e.d.] birada; 2. (het) [rommel] potoshi; sushi. 'n bocht maken - bira. zich in allerlei bochten wringen - hasi tur klasa di kos stravegante.
   _bochtig = ku hopi birada
   _bod = oferta . jij bent aan bod - ta bo turno. aan bod komen - haña un chèns, un oportunidat.
   _bode = id.
   _bodem = [land] tera. [van put] bom. [van water, zee] fondo. op de bodem van de zee - den fondo di laman. vaste bodem - tera firme. de bodem inslaan [fig.] plama na wèrki; deshasí di; ruiná; destruí
   _bodemloos = sin bom; sin fondo
   _bodemrijkdom = rikesa natural
   _bodemschatten = tesoronan natural
   _boe = in: geen boe of ba - ni ho ni la
   _boedel = id.; biennan
   _boedelscheiding = id.; partishon di biennan
   _boef = ladron; kriminal; malechor; [fig.] desgrasiado
   _boefje = chabelito
   _boeg = kabes di boto, barko. 't over een andere boeg gooien - kambia su táktika - tin su dilanti.
   _boei = bui
   _boeien = bui
   _boeiend = fasinante
   _boek = buki. te boek staan als - ta konosí komo (on)gunstig te boek staan - tin (mal) bon nomber
   _boekdeel = tomo [s.]
   _boeken = [gegevens] inskribí; registrá; [reis] reservá; [sukses] logra
   _boekenlegger = marka página; bookmark [e.]
   _boekhandel = librería [s.]
   _boekhouden = id.; book-keeping [e.] accountancy [e.] hasi kontabilidat
   _boekhouder = id.; book-keeper [e.], accountant [e.]; administradó di kontabilidat
   _boekhouding = kontabilidat
   _boeking = [alg.] inskripshon; [reis] reservashon
   _boekjaar = aña fiskal
   _boekje = buki chikito. een boekje over iemand open doen. - [positief] bende un hende su keshi; [negatief] saka un hende su maka. buiten zijn boekje gaan - hasi kos ku no ta permití
   _boekmaag = buk'i mondongo
   _boekomslag = kobertura di un buki
   _boekstaven = pone pretu riba blanko
   _boekwerk = obra
   _boel = kosnan, pertenensianan; [rommel] potoshi. 'n hele boel - un kantidat. de hele boel - tur kos. 'n mooie boel! - bunita kos! 'n vieze boel - un porkería. 'n saaie boel - kos laf. de boel erbij neergooien - laga kai; laga tumba.
   _boeltje = potoshi. z'n boeltje pakken - laga tumba. 't boeltje erbij neergooien - laga kai.
   _boem = wrakadam!
   _boeman = mal demonio
   _boemel = in: aan de boemel zijn - parandiá
   _boemelaar = parandero
   _boemelen = parandiá
   _boemeltrein = trein ku ta para na tur stashon
   _boenen = wax [e.]
   _boenwas = wax [e.]
   _boer = agrario; kunukero; [lomperd] hende burusí; [oprisping] respu.<'n boer laten
- respu. Lachen als 'n boer die kiespijn heeft. - Hari manera kachó ku bo ta munstra palo.
   _boerderij = kunuku
   _boeren = traha komo kunukero; hasi trabou agrario; [oprispen] respu. goed/slecht boeren - logra hopi/nada.
   _boerenbedrog = gañamento fòrmal
   _boerenhoeve = kas di kunuku
   _boerenkinkel = chambon, hende burusí, buriko
   _boerenlul = lolo di awa
   _boerenpummel = buriko bestia; homber burusí
   _boerentrien = muhé burusí; muhé kèns
   _boerin = agrario-muhé; kunukero-muhé; 2. kasá di kunukero
   _boers = burusí
   _boertig = in: boertig zijn - hasi chansa burusí
   _boete = [bekeuring] but, multa. [uitboeting ] penitensia
   _boetedoening = penitensia
   _boeten = hasi penitensia; paga pa; [netten] drecha tarai/reda
   _boetiek = boutique [f.]
   _boetseerder = modeladó (ku klei)
   _boetseerklei = klei pa modelá
   _boetseerkunst = arte di modelahe
   _boetseerwerk = modelahe ku klei
   _boetseren = modelá (klei)
   _boetvaardig penitente
   _boetvaardigheid = penitensia, kontrishon
   _boevenbende = banda di ladron
   _boevenstreek = kò'i ladron
   _boeventronie = kar'i ladron
   _boezem = pecho
   _boezemvriend = mihó amigo
   _boezemvriendin = mihó amiga
   _boezeroen = blusa. jan boezeroen - juan pueblo
   _bof = [geluk] suèrtè; [ziekte] kacheton
   _boffen = tin suèrtè
   _boffer = hende ku tin suèrtè
   _bogen = in: bogen op - gosa di; broma di
   _bok = chubato; [op rijtuig] banki; [hijsvaartuig] grúa flotante; [blunder] pifia.<'n bok schieten
[fig.] - pega barko; dal su dede.
   _bokkenpruik = in: de bokkenpruik op hebben - tin mal beis.
   _bokkensprong = djògògò; salto di kabrito. rare bokkensprongen maken - hasi kò'i kaprichoso
   _bokkig = kabesura; kaprichoso
   _bokking = bòglu
   _boksen = boks; hamboks. voor elkaar boksen - logra (hasi)
   _bokser = boksdó
   _bokssport = bokseo
   _bol = [znw] [alg.] bala; bola. [aard-] globo; [hoofd] kabes. 't in z'n bol hebben - tin idea. 'n knappe bol - un shon sabí. [bnw] sfériko; rondó
   _bolleboos = hende sabí
   _bollen = bomba; hincha; bira rondó
   _bolrond = rondó manera un bala
   _bolster = kaska.
   _bolvormig = rondó; sfériko
   _bolwerk = puesto di defensa
   _bolwerken = logra
   _bom = bòm; bòmba. 'n bom geld - plaka na granel
   _bombardement = bombardeo
   _bombarderen = bombardeá
   _bombarie = buya; boroto; beheit.
   _bombarieschopper = hasidó di beheit
   _bombast = $bromamento ku palabra grandi; boroto; buya
   _bombastisch = ku hopi palabra bashí; ku hopi buya; ku bopi boroto
   _bomen = debatí, diskutí
   _bommenwerper = bombardero
   _bon = [kwitantie] resibo; [bekeuring] but; [cadeau] vale [s.].
   _Bonaire = Boneiru
   _bonairiaan(s) = boneiriano
   _bonbon = id.
   _bond = union; aliansa; liga
   _bondgenoot = aliado
   _bondgenootschap = aliansa
   _bondig = konsiso
   _bongerd = kunuku di palo di fruta
   _bonjouren = in: iemand eruit bonjouren - saka un hende porta afó
   _bonk = hende forshin. - e ta yen-yen di nervio
   _bonnefooi = in: op de bonnefooi - sin sa ku por
   _bons = sla. iemand de bons geven - duna un hende su retiro; dank un hende
   _bont = [bnw] kolorido; luango; [koe] pintá; 't (niet) te bont maken - (no) bai muchu leu; (no) hasíé te dimas. [znw] piel
   _bonus = id.
   _bonvivant = bon bibá
   _bonze = líder
   _bonzen = bati
   _boodschap = [inkoop] kompra. boodschappen doen - hasi kompra. [mededeling] respondi; [ter lering] mensahe. de blijde boodschap - e bon mensahe. 'n kleine boodschap doen [fig.] - bai baño un rato. 'n grote boodschap doen [fig.] - pòst un karta. [C.] bai e kamber chikí. Daar heb ik geen boodschap aan! - Mi n' debe ni un.
   _boodschappenjongen = mucha mandá
   _boodschapper = mensahero
   _boog = bogi; [gewelf] arko; [pijl en --] bog.
   _boogschutter = [astr.] sagitario
   _boom = palo. 'n boom van een man - un palo di homber. 'n boom opzetten - kuminsá un diskushon, un debate
   _boomgaard = kunuku di palo di fruta
   _boomstam = tronko
   _boon = bonchi. bruine bonen - bonchi korá. in de bonen zijn - ta bruhá. boontje komt om zijn loontje. - piská ta muri pa su boka. zijn eigen boontjes doppen - kuida su mes asunto(nan).
   _boor = bor.
   _boord = [oever] kanto; [kleding] kòl; [schip e.d.] bordo. aan boord - na bordo
   _boordevol = yen-yen
   _boordwerktuigkundige = [scheepv.] ingeniero marítimo; [luchtv.] ingeniero di avion
   _booreiland = oil rig [e.]
   _boormachine = bor eléktriko; mashin di bora
   _boortol = machin di bora
   _boos = rabiá; fadá. boos op - rabiá ku. boos worden - rabia; fada. 'n boze bui - mal beis. [slecht] malisioso. dat is uit den boze. - esei ta malu te dimas.
   _boosaardig = malisioso; malvado [S.]
   _boosaardigheid = malisia, maldat
   _boosdoener = malechor
   _boosheid = rabia. [slechtheid] malisia, maldat
   _booswicht = malechor
   _boot = boto, barko. iemand in de boot nemen - frega un hende; hasi chansa ku un hende. buiten de boot vallen - no bini na remarka./pèrdè un chèns.
   _bootwerker = trhadó portuario
   _bord = [etens-] tayó. [school-, verkeers-] bòrchi. de borden zijn verhangen kos a kambia tur ful. een bord voor z'n kop hebben - No tin kuer'i kara.
   _bordeel = bordel; kái puta [plat]
   _bordes = id.
   _bordpapier = karton
   _borduren = borda
   _boren = bora
   _borg = garantía.
   _borgsom = montante di garantía
   _borgsteller = esun ku ta duna un garantía
   _borgtocht = garantía; plaka di garantía
   _borrel = beter. 'n borrel nemen - dal un beter
   _borrelen = [drinken] bebe. [koken] tota
   _borrelglas = kèlki
   _borrelpraat = papiamento di bebedónan
   _borst = pecho; [vis] wanstek. 't stuit mij tegen de borst. - ta duná mi debòr [A.]; ta duná mi asko.
   _borstbeen = weso di pecho
   _borstel = skeiru
   _borstelen = skeiru
   _borstspeld = brocha
   _borstzak = sako di pecho
   _bos = [sleutels, haar e.d.] boshi; [v. bomen] mondi [di palu]
   _bosbrand = kandela di mondi
   _bosneger = maron
   _bot = [znw] weso. bot vangen - dal su dede. [bnw] stòmpi; no skèrpi. [onbehouwen] grosero.
   _botanicus = botániko
   _botanisch = botániko
   _boter = manteka. 't is boter aan de galg (gesmeerd). - ta hopi trabou por nada. boter bij de vis. - pago al instante.
   _boteren = hunta ku manteka. 't wil niet boteren tussen hen. - nan no ta parti un bolchi.
   _boterham = id.; pan ku beleg. hij verdient er een goede boterham mee. - e ta gana su pida pan kuné.
   _botheid = terkedat
   _botsen = bòks, dal. die twee botsen altijd. - nan dos semper ta pleita ku otro.
   _botsing = dalmento, bòksmento
   _bottelen = boteyá; bottle [e.]
   _bottenkraker = krakdó di weso
   _botterik = hende terko
   _botvieren = in: zijn hartstochten botvieren - biba sin dominá su pashon. je moet je humeur niet op mij botvieren. - no baha bo beis riba mi.
   _botweg = sin konsiderashon; terkamente
   _boud = hopi fuèrtè; hopi pisá.
   _bougainvilea = trinitaria
   _bougie = spark-plug [e.]
   _bout = skruf; bolt [e.] [vlees] pida; [strijk-] hero
   _bouw = konstrukshon;trahamento; struktura
   _bouwbedrijf = kompanía di konstrukshon
   _bouwen = traha, konstruí. je kunt op hem niet bouwen. - bo no por konfia riba dje.
   _bouwer = konstruktor
   _bouwgrond = tereno pa traha kas
   _bouillon = buyon
   _bouwjaar = aña di konstrukshon
   _bouwkeet = kuarto; trailer [e.]
   _bouwkunde = arkitektura
   _bouwkundig = arkitektoral; di konstrukshon;
   _bouwkundige = arkitekto; ingeniero di konstrukshon
   _bouwkunst = arkitektura
   _bouwland = kunuku
   _bouwsteen = piedra di konstrukshon; [fig.] material
   _bouwstoffen = material(nan) [ook fig.]
   _bouwtekening = mapa
   _bouwterrein = tereno di konstrukshon
   _bouwvak = konstrukshon
   _bouwvakker = trahadó di konstrukshon
   _bouwval = ruina; lugá deskaí
   _bouwvallig = deskaí.
   _boven = [vz+bw] ariba [ook fig.]. boven de wind - pariba. te boven komen - superá. van boven - na haltu. boven aan - na e punto mas haltu. boven in - ariba. boven op - ariba. naar boven gaan - subi [ook prijs e.d.]. te boven gaan - superá. 't gaat elke beschrijving te boven - no tin palabra pa deskribíé. te boven komen - superá; rekuperá - el a haña un dimas.
   _boven- = di ariba
   _bovenaan = na haltu
   _bovenaards = supernatural
   _bovenaf = in: van bovenaf - di ariba (bai) abou
   _bovenal = ariba di tur kos; sobretodo [S.]
   _bovenbrengen = hiba na haltu; [fig.] trese bèk den memoria
   _bovendien = ademas, sobadjé, sobra dje [A.]
   _boveneind = parti di ariba, parti mas haltu
   _bovengenoemd = menshoná ariba, menshoná na haltu
   _bovengronds = ariba di tera
   _bovenin = na haltu
   _bovenkamer = kamber na haltu. 't mankeert hem in z'n bovenkamer. - su kabes n' ta bon.
   _bovenkant = parti di ariba
   _bovenkast = lèter grandi; kapital; mayúscula [S.!]
   _bovenleiding = wayanan na haltu
   _bovenlichaam = parti ariba di e kurpa
   _bovenlijf = parti ariba di e kurpa
   _bovenmate = desproporshonalmente
   _bovenmatig = desproporshonal; fuera di tur midí.
   _bovenmeester = kabesante
   _bovenmenselijk = superhumano
   _bovennationaal = supra-nashonal
   _bovennatuurlijk = supernatural
   _bovenop = ariba di. er weer bovenop komen - rekuperá. iemand er weer bovenop brengen/helpen - pone un hende bèk riba su pía; yuda un hende rekuperá. het ligt er duimendik bovenop - ta mas ku obvio.
   _bovenste = parti mas haltu. de bovenste beste - esun di promé.
   _boventoon = tono mas haltu. de boventoon voeren - predominá; ta na kabes
   _bovenwinds = pariba. bovenwindse eilanden - isla 'riba
   _bovenzijde = banda ariba
   _bovenzinnelijk = transendental
   _boycot = id.
   _boycotten = boycotiá
   _braadpan = wea pa hasa
   _braadvet = grasa pa hasa
   _braaf = honesto; desente; bon mucha. hij is braaf! [ook tegen dieren] - e ta bon-mucha. 'n brave borst - un pan di dios.
   _braafheid = honestidat; desensia
   _braak = ladronisia
   _braaksel = saká
   _braam = rant; [bes] black-berry [e.]
   _brabander = hende di Brabant
   _brabants = [znw] dialekto di Brabant. [bnw] di Brabant
   _brabbelaar = un hende ku ta papia gueni
   _brabbelen = papia gueni
   _brabbeltaal = gueni
   _braden = hasa; [in oven] horna.
   _braille = id.
   _brailleschrift = skritura braille
   _brak = id.
   _braken = [ww] saka, vomitá. [znw] sakamento
   _brallen = broma; papia pa loko
   _brancard = id., stretcher [e.]
   _branche = [bedrijfstak] ramo; [filiaal] sukursal
   _brand = kandela. brand blussen - paga kandela. in brand steken - pega na kandela. in brand - na kandela. in brand vliegen - pega na kandela. iemand uit de brand helpen. - yuda un hende skapa su problema.
   _brand- = di kandela
   _brandbaar = inflamabel
   _brandblaar = blar di kimá
   _brandbrief = karta urgente
   _branden = kima; [netel] pika. 't vuur wil niet branden - e kandela no ke pega. 't brandde mij op de tong,... - mi lenga tábata pika, ...
   _brandend = na kandela; [kaars] pegá; [passie, verlangen] ardiente
   _brander = kandela
   _brandewijn = agua ardiente [s.]
   _branding = surf [e.]
   _brandkast = kaha fuèrtè
   _brandlucht = holó di kandela
   _brandmerk = marka kimá
   _brandnetel = bringamosa
   _brandpunt = enfoke; focus
   _brandschatten = imponé un kontribushon fòrsá
   _brandslang = hos pa paga kandela
   _brandspiritus = brandstof
   _brandspuit = id.; spùit pa paga kandela
   _brandstapel = kandela pa mata hende
   _brandstichter = pegadó di kandela
   _brandstichting = pegamento di kandela
   _brandstof = kombustibel
   _brandtrap = trapi pa skapa kandela
   _brandweer = id.; bomberonan
   _brandweerman = bombero
   _brandwonde = kimadura
   _branie = buya; broma
   _branieschopper = bromadó grandi; hende ku ta hasi semper hopi buya
   _braspartij = bakanal, orgía; burachería.
   _bravoure = tribilidat
   _braziliaan = brazileño
   _braziliaans = brazileño
   _Brazilië = Brazil
   _breed = hanchu. 't niet breed hebben - no tin modo di muri. wie 't breed heeft, laat 't breed hangen. - esun ku por, por.
   _breedgebouwd = [persoon] hankrá, forshin
   _breedgeschouderd = hankrá
   _breedsprakig = (ku) ta uza muchu hopi palabra
   _breedte = hanchura; [geogr.] latitut
   _breedtecirkel = meridiano
   _breedtegraad = grado di latitut
   _breedvoerig = ku hopi palabra; hopi detayá, ampliamente
   _breekbaar = frágil
   _breekbaarheid = fragilidat
   _breekijzer = barete (vooral om grond los te bikken); [koevoet] pat'i kabra
   _breekpunt = punto di kiebra
   _breien = brei
   _brein = seso, selebro; [fig.] outor intelektual
   _breken = kibra. z'n hoofd breken over iets - kibra kabes tokante di un kos. Nu breekt m'n klomp! - Esei ta kaba klas!
   _breking = refrakshon
   _brengen = [mee-] trese. [weg-] hiba. z'n hand naar z'n mond brengen - pone su man na su boka. hij heeft het ver gebracht. - el a logra hopi; el a yega hopi leu. dat brengt ons niet(s) verder. - esei no ta hiba nos na nada. iemand in moeilijkheden brengen. - hinka un hende den problema. dat bracht mij op een idee. - esei a duná mi un idea. wat heeft je ertoe gebracht dat te doen? - kiko a kondusí bo pa hasi esei?
   _bres = burako. voor iemand in de bres springen. - defendé un hende.
   _bretels = guièl
   _breuk = kiebra; fraktura; ruptura; [wisk; ] frakshon; [med.] breuk [n.]; hernia
   _breuklijn = liña di kiebra, di fraktura
   _breukvlak = fraktura
   _brevet = lisensia, permit. 'n brevet van onvermogen - un sertifikado di inkompetensia.
   _brief = karta
   _briefgeheim = sekreto postal
   _briefje = karta chikito. ik geef je op 'n briefje, dat... - mi ta bisá bo, ku...mi ta sigurá bo, ku ...
   _briefkaart = karchi
   _briefwisseling = korespondensia
   _bries = brisa
   _briesen = grita
   _brievenbesteller = postbode [n.], kartero [S.]
   _brievenbus = id.; bozon [s.]
   _brievenweger = kò'i pisa karta
   _brigade = brigada
   _brij = tutu; meskla di bários kos;
   _bril = brel [ook van wc]
   _briljant = [znw+bnw] briyante
   _brillantine = pomada
   _brit = bretániko
   _brits = [bnw] bretániko. [znw] k òt
   _Brittanje = Bretaña
   _Brittannië = Bretaña
   _broche = brocha
   _brochure = bruchura
   _brodeloos = sin pan. iemand brodeloos maken - kita un hende su pan di kada día.
   _broeden = brui; [dieren] kría ergens op zitten te broeden -
   _broeder = ruman, ruman-homber; [verpleger] broeder; [religieus] frater, frêre. broeders en zusters in christus - rumannan den kristo.
   _broeder- = fraternal
   _broederlijk = fraternal
   _broederschap = fraternidat
   _broedplaats = kriadero; lugá di brui, di kría. een broedplaats van kriminelen - un kriadero di kriminalnan
   _broeds = klòks. als 'n broese kip - manera galiña klòks.
   _broedsel = kría
   _broeien = brui, brou. er broeit iets. - un kos ta brou.
   _broeiend = in: 't is broeiend heet - kalor ta sofokante
   _broeikas = invernadero [s.]
   _broeinest = kriadero
   _broek = karson. lange broek - karson largo. korte broek - karson kòrtiko. zij heeft de broek aan. - e tin e karson bistí. iemand achter de broek zitten. - pusha un hende. z'n eigen broek ophouden - para riba su mes pía. voor de broek geven - suta chanchan.
   _broekriem = faha di karson. de broekriem aanhalen - hala faha mara.
   _broekrok = saya karson
   _broer = ruman; ruman-homber
   _broertje = ruman chikito. daar heeft hij een broertje aan dood - e ta odia esei.
   _brok = pida. brokken maken - daña kos
   _brokkelen = [grote brokken] kibra na pida-pida; [kruimelen] garna. hij heeft niets in de melk te brokkelen. - e no tin nada di bisa; e no tin ni un funshon. hij heeft weinig in de melk te brokkelen. - e no tin un posishon importante.
   _brokkelig = (ku) ta garna lihé
   _brokstuk = fragmento
   _brombeer = kikdó; hende ku semper tin kò'i kik.
   _bromfiets = bròmer {STOMME E}
   _brood _brommen = [motor e.d.] zona; [dier] gruña; [mopperen] kik; [in gevangenis] ta será
   _brommer = bròmer {stomme e}
   _brompot = kikdó; hende ku semper ta kik.
   _bron = fuente. 'n bron van inkomsten - un fuente di entrada. uit welingelichte bron - di fuentenan bon informá.
   _brons = bròns
   _bronstig = ruín
   _bronvermelding = referensia
   _bronzen = di bròns
   _brood = [alg.] pan; [heel brood] kipashi. wiens brood men eet, diens woord men spreekt. - un hende semper ta alabá esun ku ta dun'é su pan di kada día. iemand het brood uit de mond stoten. - kita un hende su pan di kada día. [C.] hòrta fò'i otro su makuto. zijn brood verdienen met... - gana su pan di kada día ku ... iets om den brode doen - hasi un kos pa gana su pan di kada día. dat krijgt hij op zijn brood! - lo e karga su konsekuensianan.
   _broodbeleg = beleg
   _broodje = bolchi. zoete broodjes worden niet gebakken! - nos no ta hasi kos pa labia.
   _broodmager = flaku-flaku
   _broodmes = kuchú pa kòrta pan
   _broodnijd = envidia profeshonal
   _broodnodig = mashá nesesario
   _broodroof = in: broodroof plegen - kita un hende su entrada.
   _broodschrijver = un hende ku ta publiká djis pa gana plaka.
   _broodwinner = tata di famía
   _broodwinning = entrada; ofishi (pa gana su pan di kada día)
   _broos = frágil; (ku) ta kibra lihé
   _broosheid = fragilidat
   _brouilleren = in: gebrouilleerd zijn - tin pleito ku otro
   _brouwen = brou
   _brouwer = broudó
   _brouwerij = fábrika di sirbes
   _brouwsel = kos gebrou; mòshmento
   _brug = puente; brùg; [gebit] brich. over de brug komen - paga su debe
   _brui = in: er de brui aan geven - laga tumba; laga kai; laga para.
   _bruid = brùit-muhé
   _bruidegom = brùit-hòmber
   _bruidsboeket = buket di brùit
   _bruidschat = dote
   _bruidsjapon = bistí di brùit
   _bruidspaar = pareha ku ta kasa
   _bruikbaar = uzabel
   _bruiloft = brùit; boda. zilveren, gouden, diamanten bruiloft - boda di plata, oro, diamante
   _bruiloftsdag = día di kasamento; día di brùit; [herdenking] día di boda
   _bruin = brùin
   _bruintje = in: dat kan bruintje niet trekken. - mi no por afford esei.
   _bruisen = skuma. [bij koken] tota. bruisend van energie - yen-yen di energía.
   _brullen = grita
   _Brussel = id.; Bruselas [s.]
   _brutaal = fresko, grosero, insolente.<'n brutaal mens heeft de halve wereld. - un hende sin miedo ta logra hopi kos.
   _brutaliteit = groseridat; insolensia
   _bruto = brüto
   _bruusk = abrupto
   _bruut = [znw+bnw] bruto
   _btw = impuesto riba balor adkirí
   _budget = presupuesto, budget
   _buffel = búfalo
   _buffer = buffer [n./e.]
   _bui = [regen] awaseru; [humeur] beis. als hij 'n bui heeft, - ora e tin mal beis, hij is in 'n goeie bui. - e tin bon beis.
   _buidel = saku. diep in z'n buidel tasten. - duna hopi plaka.
   _buigbaar = fleksibel
   _buigbaarheid = fleksibilidat
   _buigen = [eerbetoon] bùigi; [vouwen] dobla; [het hoofd] baha; sak; [afbuigen] inbkliná. met gebogen rug - lomba doblá. met gebogen hoofd - kabes gesak. het hoofd buigen - baha kabes [ook fig.]. het is buigen of barsten. - ta kuestion di dobla of kibra.
   _buiging = [eerbetoon] reverensia; [licht e.d.] refrakshon; [weg of water] kurba; [stem] inflekshon;
   _buigzaam = fleksibel
   _buigzaamheid = fleksibilidat
   _buiig = in: 't is buiig - tin hopi awaseru
   _buik = bariga, barika. hij heeft er z'n buik van vol. - su buchi/stoma a yena; e ta hartá di dje.
   _buik- = di barika, di bariga
   _buikje = bariga grandi.
   _buikkramp = kram; mal'i bariga/barika
   _buikloop = mal di bariga, kram. buikloop hebben - ta chanchan na man. ta sanka na man [vulg.]
   _buikriem = faha. de buikriem aanhalen - hala faha mara.
   _buil = bolombonchi
   _buis = tubo
   _buit = motin
   _buitelen = bula ront, lora, salta
   _buiteling = salto
   _buiten = [bij beweging] afó, pafó. [fig.] fuera [S.]. [zonder beweging] pafó. naar buiten - afó; pafó. van buiten - pafó. buiten adem - sin rosea. buiten mijn macht - fuera di mi poder. hij was buiten zichzelf. - el a pèrdè sintí. ik blijf er buiten. - mi ta hala afó. mi no ta mishi. buiten mij om - sin ku mi tábata sa. - ningun hende fuera di dje. buiten de kosten - fuera di e gastonan. hij kan niet buiten haar. - e no por sin e. buiten de stad - pafó di stat. zich te buiten gaan aan - abusá di. hij komt van buiten. - e ta di afó. van buiten leren - siña fò'i kabes.
   _buiten- = di pafó
   _buitenbeentje = tipo stravegante; ekséntriko
   _buitenechtelijk = di afó; ilegítimo. 'n buitenechtelijk kind - un yiu di afó.
   _buitengaats = riba laman
   _buitengemeen = fuera de loke ta komun
   _buitengewoon = ekstraordinario.
   _buitenissig = stravegante, ekséntriko
   _buitenissigheid = stravegansa, eksentrisidat
   _buitenkansje = suèrtè; oportunidat inesperá
   _buitenkant = banda pafó
   _buitenland = ekstranhería. in/naar het buitenland - afó. uit het buitenland - di afó.
   _buitenlander = stranhero
   _buitenlands = stranhero. buitenlandse betrekkingen - relashonnan eksterior
   _buitenleven = bida pafó di stat, bida di kampo.
   _buitenlucht = aire liber
   _buitenlui = hende di kunuku; hende di kampo
   _buitenshuis = pafó di kas
   _buitensluiten = sera pafó; [fig.] ekskluí
   _buitensporig = eksesibo; stravegante
   _buitenstaander = un hende sin konosemento di e asunto; out-sider [e.]
   _buitenwacht = sostenedónan di afó
   _bukken = bek, bùk; dobla; gebukt onder [fig.] - agobiá bou
   _buks = skopèt
   _bul = id.; diploma
   _bulderen = hasi un zonido duru i pisá; hasi hopi boroto
   _bulgaar = búlgaro
   _bulgaars = búlgaro
   _Bulgarije = Bulgaria
   _bulken = in: bulken van het geld - ta putrí di plaka
   _bullebak = tèrdó
   _bullepees = bulpes
   _bulletin = boletin
   _bult = bolombonchi
   _bundel = [kleren e.d.] bònchi; [gedichten e.d.] kolekshon; [licht] rayo; [papiergeld] paki
   _bundelen = pone huntu; runí; kolekshoná.
   _bunder = bender
   _bungelen = zuai
   _bunker = id.
   _bunkeren = rekargá, karga kombustibel
   _bups = in: de hele bups - henter e gang ["gang" = e.]
   _burcht = forti
   _bureau = [schrijftafel] lesna; [kantoor] kantor, ofisina; despacho; [politie-] warda
   _bureaucraat = burokrat
   _bureaucratie = burokrasia
   _bureaucratisch = burokrátiko
   _bureaustoel = stul di ofisina
   _bureel = despacho. ten burele van - na ofisina di; na despacho di
   _burengerucht = boroto, ruido, borchincha (ku ta stroba bisiña)
   _burgemeester = alkalde
   _burger = siudadano; sivil; persona sivil
   _burgerij = klasa mediano. siudadanonan
   _burgerlijk = sivil. burgerlijk recht - derecho sivil. burgerlijke stand - registro sivil. burgerlijk wetboek - kódigo sivil.
   _burgerschap = siudadanía
   _bus = pòchi, bleki. [auto-] [A.] bùs; [C.] konvoi. 't klopt als 'n bus. - e ta klòp presis-presis. 'n brief op de bus doen. - pòst un karta.
   _bushalte = [A.] parada di bùs; [C.] parada di konvoi
   _buskruit = polvo
   _buste = pecho
   _bustehouder = brasière
   _buur = bisiña. 'n goede buur is beter dan een verre vriend. - un bon bisiña ta bal mas ku un amigo aleu.
   _buurman = bisiña
   _buurt = barrio; besindario. hier in de buurt - akínan. daar in de buurt - einan. ginds in de buurt - ayanan. ik was net in de buurt. - mi tábata akí banda. blijf uit mijn buurt! - keda leu di mi!
   _buurthuis = sentro di bario
   _buurvrouw = bisiña


   _cabaret = kabarèt
   _cabaretier = artista di kabarèt
   _cabine = kabina
   _cacao = kakou
   _cachet = kashèt, buya
   _cactus = A. kadushi, C. datu
   _cadeau = regalo
   _café = bar, kantina
   _cafetaria = kafetaria, snack-bar [e.]
   _caissière = kahero
   _calculatie = kalkulashon
   _calculeren = kalkulá
   _caleidoscoop = kaleidoskopio
   _caleidoscopisch = kaleidoskópiko
   _calorie = kaloría
   _Calvinisme = Calvinismo
   _calvinist = calvinista
   _calvinistisch = calvinista
   _camera = kodak; kámera
   _cameraman = kámeraman [E.]
   _camouflage = kamuflahe
   _camoufleren = kamuflá
   _campagne = kampaña. campagne voeren - kampañá
   _canadees = [znw+bnw] canades, canadiense
   _canapé = banki
   _canard = mal chansa (ku notisianan falso) #
   _canon = kanon
   _canoniek = kanóniko. canoniek recht - [A.] derecho kanóniko; [C.]derechi kanóniko.
   _canvas = kanvas; lona
   _cao = konbenio kolektibo di trabou; konbenio kolektibo laboral
   _capabel = kapabel; kapasitá
   _capaciteit = kapasidat
   _capitulatie = kapitulashon
   _capituleren = kapitulá
   _caprice = kapricho
   _capricieus = kaprichoso
   _capriool = kapriola
   _capsule = kápsula
   _caribisch = karibense. caribisch gebied - karibe
   _caravan = trailer [e.]
   _carburateur = carburettor [e.]
   _cardiochirurg = sirhano kardiólogo
   _cardiogram = kardiograma
   _cardiologie = kardiología
   _cardiologisch = kardiológiko
   _cardioloog = kardiólogo
   _cariës = karies
   _carnaval = karnaval
   _carnavalsoptocht = [A.] parada di karnaval. [C.] marcha di karnaval. de grote carnavalsoptocht - [A.] parada grandi; [C.] gran marcha.
   _carnivoor = karnívoro
   _carré = kuadro
   _carrière = karera
   _carrousel = [draaimolen] kabayito
   _carte-blanche = id.; man liber
   _cartograaf = kartógrafo
   _cartografie = kartografía
   _cartografisch = kartográfiko
   _cashew-noot = kashupete
   _cassatie = kasashon
   _cassière = kahero
   _castratie = kapamento
   _castreren = kapa
   _catalogiseren = katalogisá
   _catalogus = katálogo
   _catastrofaal = katastrófiko
   _catastrofe = katástrofe
   _catechisatie = katesashi
   _catechismus = katekismo
   _catechismusles = katesashi
   _catechist = katekista
   _categorie = kategoría
   _categorisch = kategóriko
   _causaal = kousal
   _causerie = charla
   _ceder = seda; [boom] pal'i seda
   _cederhout = pal'i seda
   _ceintuur = faha
   _cel = sèl
   _celebrant = [rkk] selebrante
   _celebreren = selebrá
   _celibaat = selibato
   _celibatair = selibatario
   _cellulair = selaular
   _celsius = celsio
   _cement = semènt
   _censor = sensuradó
   _censureren = sensurá
   _censuur = sensura
   _cent = sèn. - ni un sèn pretu. hij heeft centen. - e tin hopi sèn. hij is op de centen. - e ta pichiri. het kost je geen cent. - no ta kostá bo nada.
   _centraal = sentral
   _centrale = [elektr.] planta (di elektrisidat). [telef.] sentral
   _centraliseren = sentralisá
   _centralisme = sentralismo
   _centralistisch = sentralista
   _centrifugaal = sentrifugal
   _centrifuge = sentrifuga; [wasmachine] spin-drier [e.]
   _centrum = sentro
   _cerebraal = serebral
   _ceremonie = seremonia
   _ceremoniëel = seremonial
   _ceremoniemeester = maestro di seremonia; usher [E.]
   _certificaat = sertifikado
   _certificeren = sertifiká
   _chagrijn = mal beis; [persoon] hende ku semper tin mal beis.
   _chagrijnig = (ku) tin mal beis
   _champagne = champañ
   _champignon = champion
   _chantage = chantage
   _chanteren = chantagiá
   _chaos = kaos
   _chaotisch = kaótiko
   _chapiter = kapítulo; dat is 'n ander chapiter. - esei ta otro asunto.
   _chargeren = [overdrijven] eksagerá; [aanvallen] ataká
   _charisma = karisma
   _charismatisch = karismátiko
   _charlatan = charlatan, bromadó
   _charmant = id.; enkantador, kariñoso
   _charme = elegansia; kariño
   _charmeren = trata ku elegansia, ku kariño,
   _charmeur = hende-hòmber ku ta gusta komplasé hende-muhé; Don Juan [S.]
   _charter = id.
   _charteren = charter [e.]
   _chasseur = [in hotel] bell-boy [e.]
   _chaufferen = manehá (un outo)
   _chauffeur = id.; shofer; manehadó
   _chauvinisme = chovinismo
   _chauvinist = chovinista
   _chauvinistisch = chovinista
   _chef = hefe; kabesante; [kok] kòki
   _cheffin = hefe, kabesante
   _chemicaliën = kímikonan
   _chemicus = kímiko
   _chemie = kímika
   _chemisch = kímiko
   _cheque = chèk
   _chic = elegante; den style [e.]
   _chicane(s) = obstrukshon fastioso; eksigensia(nan) infantil
   _chicaneurig = (ku) ta obstruí pa obstruí; (ku) tin eksigensianan infantil
   _chileen = chileno
   _chileens = chileno
   _Chili = Chile
   _chilipeper = Madam Janet {dzjanèt}
   _chinees = chines
   _chirurg = siruhano
   _chirurgie = sirurgía
   _chloor = kloròks
   _chocolade = chokolati
   _cholera = kólera
   _cholesterol = kolesterol
   _choreograaf = koreógrafo
   _choreografie = koreografía
   _christelijk = [bnw] kristian. [bw]kristianamente
   _christelijkheid = kristianismo
   _christen = kristian
   _christendom = kristianidat
   _christenheid = kristianidat
   _christus = kristo
   _christusdoorn = A. hubada; C. wabi
   _chronisch = króniko
   _chronologie = kronología
   _chronologisch = kronológiko
   _chroom = kromo
   _cijfer = sifra
   _cijferen = hasi sòm; kalkulá; rek
   _cijferlijst = lista di markanan
   _cilinder = silindro
   _cilindrisch = silíndriko
   _cineast = sineasta; produktor di pelíkula
   _cinema = sine
   _cipier = wardadó di prezo
   _circa = aproksimadamente, mas of menos
   _circuit = sirkuito
   _circulaire = sirkular
   _circulatie = sirkulashon
   _circuleren = sirkulá
   _circus = sirko
   _cirkel = sírkulo
   _cirkelen = sirkulá; drie ront, bira ront
   _cirkelvormig = sirkular
   _citaat = sita
   _citeren = sita
   _citroen = sitrun
   _citrus = sítriko
   _civiel = sivil
   _civilisatie = sivilisashon
   _civiliseren = sivilisá
   _claimen = eksigí, claim [e.]
   _clandestien = klandestino
   _classificatie = klasifikashon
   _classificeren = klasifiká
   _claustrofobie = kloustrofobia
   _clausule = klóusula
   _claxon = pito
   _claxonneren = pita
   _claxonstoot = pito
   _clement = klemente
   _clementie = klemensia
   _clerus = klero
   _cliché = klishé
   _cliënt = kliente
   _cliëntele = klientela
   _climax = klimaks
   _closet = baño
   _closetpapier = papel di baño, papel di wc, papel higiéniko
   _clou = punto kardinal.
   _clown = id.; payaso
   _club = id.
   _clubhuis = id.
   _co-educatie = koedukashon
   _co-existentie = koeksistensia
   _co-ordinatie = koordinashon
   _co-ordinator = koordinadó
   _co-ordineren = koordiná
   _coalitie = koalishon
   _code = kódigo
   _codewoord = klave; password [e.]
   _codificatie = kodifikashon
   _codificeren = kodifiká
   _coëducatie = koedukashon
   _coëxistentie = koeksistensia
   _coëxisteren = koeksistí
   _cognac = id., brandy [E.]
   _cognossement = bill-of-lading [e.]
   _coherent = koherente
   _coherentie = koherensia
   _cohesie = koheshon
   _coitus = koíto
   _colbert = bachi
   _colibri = blenchi
   _collaborateur = kolaboradó
   _collaboratie = kolaborashon
   _collaboreren = kolaborá
   _collectant = kolektant
   _collecte = kolèkt
   _collecteren = kolektá
   _collectie = kolekshon
   _collectief = kolektibo
   _collega = kolega
   _college = kolegio
   _collegiaal = kolegial
   _collegialiteit = kolegialidat
   _collier = kadena di garganta
   _collo = paki; kaha (pa manda)
   _colonne = karavana; kolumna
   _colporteren = bende kas pa kas
   _colporteur = bendedó di kas pa kas
   _coltrui = flanel ku kragi rondó.
   _coma = koma
   _combinatie = kombinashon
   _combineren = kombiná
   _comfort = komódidat, konfortabilidat
   _comfortabel = komfortabel, kómodo
   _comité = komité
   _commandant = komandante
   _commanderen = manda; duna orden
   _commando = komando
   _commensaal = persona straño bibá den famía
   _commentaar = komentario
   _commentariëren = komentá, duna komentario
   _commentator = komentadó, persona ku ta duna komentario
   _commercialiseren = komersialisá
   _commercie = komersio
   _commerciëel = komersial
   _commies = komis
   _commissariaat = komisariado
   _commissaris = komisario
   _commissie = komishon
   _commune = komunidat
   _communicatie = komunikashon
   _communicatief = komunikatibo
   _communicatiemiddel = medio di komunikashon
   _communiceren = komuniká; [rkk] risibí
   _communie = komunion, risibimento. ter communie gaan [rkk] - risibí. de eerste heilige communie - promé santo komunion.
   _communiqué = komunikado. perscommuniqué - komunikado di prensa
   _communisme = komunismo
   _communist = komunista
   _communistisch = komunista
   _compaan = kompinchi; [mv] konflochi
   _compact = kompakto
   _compagnie = kompanía
   _compagnon = sosio
   _compartiment = kompartimento
   _compensatie = kompensashon
   _compenseren = kompensá
   _competent = kompetente
   _competentie = kompetensia
   _competitie = kompetishon
   _compilatie = kompilashon
   _compileren = kompilá
   _compleet = [bnw] kompleto; [bw] kompletamente
   _complement = komplemento
   _completeren = kompletá
   _complex = [znw] kompleho . [bnw] kompliká
   _complexie = komplekshon
   _complicatie = komplikashon
   _compliceren = kompliká
   _compliment = komplumento
   _complimenteren = komplimentá
   _complimenteus = in: complimenteus zijn - elogiá
   _componeren = kompositá; komponé
   _componist = kompositor
   _compositie = komposishon
   _compost = kompòst
   _composteren = kompostá
   _compressie = kompreshon
   _comprimeren = komprimí
   _compromis = kompromiso
   _compromitteren = komprometé
   _comptabiliteit = kontabilidat
   _computer = id.
   _concentratie = konsentrashon
   _concentreren = konsentrá
   _concentrisch = konséntriko
   _concept = konsepto, draft [E.]
   _concert = konsierto
   _concessie = konseshon
   _concièrge = id.
   _concilie = konsilio
   _concipiënt = konsipiante; esun ku ta traha un konsepto
   _concipiëren = konsipiá; traha un konsepto
   _concluderen = konkluí
   _conclusie = konklushon
   _concordaat = konkordato
   _concordantie = konkordansia
   _concours = konkurso, sertámen, kontest
   _concreet = [bnw] konkreto; [bw] konkretamente
   _concretiseren = konkretisá
   _concubinaat = kompañamento
   _concubinaris = kompañá
   _concubine = kompañá
   _concurrent = kompetidó
   _concurrentie = kompetishon
   _concurreren = kompetí
   _concurrerend = kompetitibo
   _condecoratie = kondekorashon
   _condecoreren = kondekorá
   _condensatie = kondensashon
   _condenseren = kondensá
   _conditie = kondishon
   _conditioneren = kondishoná
   _conditionering = kondishonamento
   _condolentie = kondolensia
   _condoleren = kondoler
   _condoléance = kondolensia
   _condoom = kondom
   _conducteur = konduktor
   _confectie = konfekshon
   _confederatie = konfederashon
   _conferencier = animadó (di fiesta), maestro di seremonia
   _conferentie = konferensia
   _confereren = konferensiá, tene un konferensia
   _confessie = denominashon, fe, religion
   _confessioneel = di un denominashon religioso
   _confiscatie = konfiskashon, konfiskamento
   _confisqueren = konfiská
   _confituren = fruta temperá den awa di suku
   _conflict = konflikto
   _conflicteren = ta den konflikto ku otro
   _conform = konforme, segun, di akuerdo ku, igual ku
   _conformeren = konformá
   _confrontatie = konfrontashon
   _confronteren = konfrontá
   _confuus = konfuso, konfundí, bruhá
   _congé = retiro. iemand zijn congé geven - duna un hende su retiro; saka un hende
   _congestie = kongestion
   _congres = kongreso
   _congruent = idéntiko i semehante, igual i similar
   _congruentie = semehansa i igualdat
   _conjunctuur = konhuntura
   _conjunctureel = konhuntural
   _connectie = konekshon
   _consacratie = konsakrashon
   _consciëntieus = skrupuloso
   _consensus = konsenso
   _consequent = konsekuente
   _consequentie = konsekuensia
   _conservatie = konservashon
   _conservatief = konservatibo
   _conservatisme = konservatismo
   _conservator = konservadó
   _conservatorium = konservatorio
   _conserven = kuminda konservá; kuminda di bleki, di b ter
   _conserveren = konservá
   _conservering = konservashon
   _consideratie = konsiderashon
   _consigne = òrden, komando
   _consolidatie = konsolidashon
   _consolideren = konsolidá
   _consorten = in: ... en consorten - i su hendenan; i konflochi [negatief]
   _consortium = konsorsio
   _constant = konstante(mente)
   _constantheid = konstansia
   _constateren = konstatá
   _constatering = konstatashon
   _constellatie = konstelashon
   _konsternatie = konsternashon
   _constipatie = konstipashon
   _constitueren = konstituí
   _constitutie = konstitushon
   _constitutioneel = konsitushonal
   _constructeur = konstruktor
   _constructie = konstrukshon
   _constructief = konstruktibo
   _construeren = konstruí
   _consul = konsul
   _consulaat = konsulado
   _consulair = konsulario
   _consulent = konsultante, konsehero finansiero; consultant [E.]
   _consult = konsulta
   _consultatie = konsultashon
   _consulteren = konsultá
   _consument = konsumidó
   _consummeren = konsumí
   _consumptie = konsumo
   _contact = kontakto
   _contactdoos = kaha di konekshon eléktriko
   _contactlens = lens di kontakto
   _contactsleutel _contactsleuteltje = yab'i suichi
   _container = container
   _content = kontento
   _contemporain = kontemporáneo
   _context = konteksto
   _continent = kontinente
   _continentaal = kontinental
   _contingent = kontingente
   _continu = [bnw] kontinuo [bw] kontinuamente
   _continueren = kontinuá
   _continuering = kontinuashon
   _conto = kuenta
   _contra = kontra
   _contrabande = kontrabanda
   _contraceptie = kontrasepshon
   _contraceptief = kontraseptibo
   _contract = kontrakt, kontrakto
   _contractant = kontraktante
   _contracteren = kontratá
   _contractueel = kontraktual; pa kontrakto
   _contradictie = kontradikshon
   _contragewicht = kontrapeso
   _contramine = in: in de contramine zijn - ta kontra (un kos)
   _contrast = kontraste
   _contrasteren = kontrastá
   _contreiën = regionnan, distritonan
   _contribueren = kontribuí
   _contributie = kontribushon
   _controle = kontrol; komprobashon ; chèkeo, chèkmento. alles is onder controle. - tur kos ta bou kontrol.
   _controle- = di kontrol
   _controleren = kontrolá; komprobá; chèk
   _controleur = kontroladó
   _controverse = kontroversia
   _controversiëel = kontroversial
   _conveniëren = konbiní
   _conventie = konbenshon
   _conventioneel = konbenshonal
   _convergent = konbergente
   _convergentie = konbergensia
   _convergeren = bira konbergente
   _conversatie = konbersashon
   _converseren = konbersá, dialogá
   _conversie = konbershon
   _converteerbaar = konbertibel
   _converteren = konbertí
   _convertibiliteit = konbertibilidat
   _convocatie = konbokashon
   _convoceren = konboká
   _co-operatie _coöperatie = koperashon
   _co-operatief _coöperatief = koperatibo
   _co-ordinatie _coördinatie = koordinashon
   _co-ordinator _coördinator = koordinadó
   _co-ordineren _coördineren = koordiná
   _coöperatie _co-operatie = koperashon
   _coöperatief _co-operatief = koperatibo
   _coördinatie _co-ordinatie = koordinashon
   _coördinator _co-ordinator = koordinadó
   _coördineren _co-ordineren = koordiná
   _corporatie = korporashon
   _corporatief = korporatibo
   _corps = kuerpo. politiecorps - kuerpo di polis; kuerpo polisial
   _corpulent = korpulento, gordo
   _correct = korekto
   _correctie = korekshon
   _correlatie = korelashon
   _correlatief = korelatibo
   _correleren = korelá
   _correspondent = korespondiente
   _correspondentie = korespondensia
   _corresponderen = korespondé
   _corresponderend = korespondiente
   _corrigeren = koregí
   _corosie = koroshon
   _corrupt = korupto
   _corruptie = korupshon
   _corso = [A.] parada; [C.] marcha
   _cosmetica = kosmétika
   _coulant = pronto
   _coup = golpi. coup d'état - golpi di estado
   _coupe = diseño
   _couperen = korta
   _coupeur = kosedó, kortadó, sneiru
   _coupeuse = kosedó
   _couplet = kuplèt
   _coupon = bon, vale [s.]; resibo
   _coupure = kortá; balor di papel di plaka
   _courant = koriente. rekening courant - kuenta koriente
   _coureur = koredó
   _coûte-que-coûte = cueste lo que cueste [s.]
   _couvert = 1. envelòp; 2. cubierto di kome (pa un persona)
   _couveuse = id.
   _creatie = kreashon
   _creatief = kreatibo
   _creativiteit = kreatibidat
   _crediet = krédito
   _crediteren = kreditá
   _crediteur = kreditor
   _creëren = krea
   _crematie = kremashon
   _crematorium = krematorio
   _cremeren = kima den un krematorio
   _creperen = biba den miseria; sufri hamber; muri di hamber
   _crèche = id.
   _crême = krema
   _cric = jack [e.]
   _criminaliteit = kriminalidat
   _crimineel = [znw] kriminal, malechor. [bnw] kriminal
   _crisis = krisis
   _criterium = kriterio
   _criticus = krítiko
   _critisch = krítiko
   _croquet = krokèt
   _cru = grosero, onbeskòp, rudo,
   _crusiaal = krusial
   _crusifix = krusifikado
   _cubaan = kubano
   _cubaans = kubano
   _cubiek = kúbiko
   _culinair = kulinario
   _culminatie = kulminashon
   _culmineren = kulminá
   _culminerend = kulminante
   _cultiveren = kultivá
   _cultureel = kultural
   _cultus = kulto
   _cultuur = kultura
   _cumulatie = akumulashon
   _cumulatief = akumulatibo
   _Curaçao = id., Korsou
   _curaçaoenaar = yiu di Korsou, curaçaoleño
   _curaçaos = curaçaoleño
   _curatele = kuratela
   _curator = kurator
   _curettage = kuritahe
   _curetteren = kuritá
   _curie = kuria
   _curieus = kurioso
   _curiositeit = kuriosidat
   _cursief = id.; italic [E.]; skeins, skùins
   _cursist = kursista
   _cursus = kurso
   _cybernetica = cibernétika
   _cycloon = siklon
   _cyclus = siklo, serie
   _cynicus = síniko
   _cynisch = síniko
   _cynisme = sinismo
   _cyprioot = sipriota
   _cyprisch = sipriota
   _cyste = wentru


   _daad = akto; akshon; echo. de daad bij het woord voegen - hasi loke bo ta bisa. geen woorden, maar daden. - no papia! aktua! goede daden doen - hasi bon obra. iemand op heterdaad betrappen - kòi un hende den e akto
   _daadwerkelijk = efektibo; efektibamente; en efecto [s.]
   _daag! = ayó!
   _daags = di día, durante e día, den kurso di día. tweemaal daags - dos bes pa día. daags tevoren - e día anterior; un día promé. daagse kleren - paña di kas. 'n vijfdaagse werkweek - un siman di trabou di sinko día. 's anderendaags - e siguiente día.
   _daalder = trè yotin ( = tres yotin)
   _daar = ei; aya. daar ginds - aya. daar in de buurt - einan, ayanan; ei banda, aya banda. Daar ga je! - Salú! Daar gaat hij. - At'é. daar is hij/zij/het! - At'é! daar kun je 't mee doen! [fig.] - b'a hañ'é? b'a pompa! [plat]. wie is daar? - (ta) ken t'ei? wie roept daar? - ta ken ta yama?< [vw] [aangezien] ya ku; pasobra
   _daaraantoe = in: dat is daaraantoe. - Esei ta menos mal. esei por pasa. por pasa unda ku n' tin.
   _daarachter = trái dje, tras di esei. daar zit meer achter. - ei bou tin glas.
   _daarbij = serka esei; serka dje; den esei, ku esei. daarbij komt nog dat ... - ta bin aserka ku ...; es más [S.!]
   _daarbinnen = den dje, denter di dje; den esei, denter di esei.
   _daarboven = riba dje; ei riba, aya riba; ariba di esei; na haltu ei/aya
   _daarbuiten = pafó di esei; [fig.] aparte di esei.
   _daardoor = p'esei; ku esei
   _daarenboven = ademas, sobadjé, sobra dje [A.], aparte di esei
   _daarentegen = al contrario [s.], contrario na esei, di otro (un) banda
   _daareven = awor ei
   _daarginds = aya, ayanan, aya banda; pariba, pabou, panort, pasùit aya
   _daarheen = ei, aya
   _daarin = den dje, den esei
   _daarlangs = kant'i esei, banda di esei
   _daarlaten = lag'é ei, aya. daargelaten dat, ... - aparte ku, ...
   _daarmee = kuné, ku esei
   _daarna = [A.] despues; djei; [C.] kaba
   _daarnaar = segun esei; daarnaar handelen - actua di akuerdo ku
   _daarnaast = banda di dje; aparte di dje, esei
   _daarnet = awor ei
   _daarom = p'esei, p'e motibo ei
   _daaromheen = ront di dje, esei
   _daaromtrent = tokante di esei; 20 jaar of daaromtrent - banda di 20 aña
   _daaronder = bou di dje, bou di esei; [fig.] mei-mei di
   _daarop = riba dje, riba esei; [ook fig.]
   _daarover = pa loke ta esei; tokante di esei
   _daartegen = kontra dje, kontra esei
   _daartegenover = enfrente di dje, enfrente di esei; [fig.] kontrali na esei
   _daartoe = pa e motibo ei, ku e meta ei
   _daartussen = mei-mei di dje, mei-mei di esei; entre nan
   _daaruit = fò'i dje, for di esei, fò'i esei; [fig.] a base di esei
   _daarvan = di dje; di esei
   _daarvandaan = leu for di dje, esei; [fig.] djei; p'e motibo ei
   _daarvoor = [tijd] promé ku esei; [plaats] dilanti di dje, dilanti di esei; [motief] p'esei; [doel] p'e motibo ei. daar is 't voor. - p'esei e t'ei.
   _daas = [bnw] loko; burdá; bruhá
   _dadel = id.; dato [s.]
   _dadelijk = djis, un djis, djis akí, akí rato; [meteen] un bes (akí), di imediato, imediatamente
   _dadendrang = afan di akshon, afan di aktua
   _dader = hasidó, esun ku a has'é. [misdaad] malechor
   _dag = día. dag! - [aankomend] kon ta (bai)? [vertrekkend] ayó! dag en nacht - di día i anochi. dag in, dag uit. - dí' aden, dí' afó. dag na dag - día tras día. een dezer dagen - un di e díanan akí. de dag des heren - e día di señor. de volgende dag - su manisé. de vorige dag - e día anterior. goeie dag! - bon día! van de ene dag op de andere - di un día pa otro. de oude dag - edat avansá. prijs de dag niet voor het avond is. - te ku anochi no a sera, kareda di biná no a kaba. bij dag - di día. met de dag erger worden - bira día pa día (mas) pio. om de andere dag - kada pasa un día. overdag - di día. vandaag de dag - awendía. heden ten dage - den e díanan akí. sinds jaar en dag - pa hopi tempo kaba. tot op de dag van vandaag - te (ku e) día di awe. voor dag en dauw opstaan - lanta promé ku solo (a) sali.
   _dagblad = korant
   _dagbladpers = prensa skirbí
   _dagboek = diario
   _dagdief = hende floho, hende ku weso blou
   _dagelijks = [bnw] diario, tur día, kada día.[bw] diariamente, tur día, kada día
   _dagen = di día ta habri. het begon hem te dagen. - el a kuminsá capta.
   _dageraad = ourora. dageraadsmis [rkk] - misa di ourora
   _daggeld = sueldo di 'ía
   _daggelder = trahadó pa día
   _dagindeling = repartishon di e tareanan di día
   _dagjesmensen = bishitantenan pa un día so; turistanan pa un día so.
   _dagkoers = [fin.] kambio di día
   _daglicht = klaridat di día, lus di día
   _dagloner = trahadó ku ta wòrdo pagá pa día
   _dagloon = sueldo diario
   _dagorder = òrden di día
   _dagreis = distansia di un día di biaha
   _dagtaak = tarea, trabou di día; tarea, trabou ku ta tuma un día henter
   _dagtocht _dagtochtje = ekskurshon di un día. 'n dagtochtje maken - sali keiru un día.
   _dagvaarden = manda un òden pa presentá dilanti di wes
   _dagvaarding = òden pa presentá dilanti di wes
   _dak = id.; iemand onder dak brengen - duna, ofresé un hende alohamento. we kregen de hele groep op ons dak! - nan tur a bin bòsha serka nos. dat krijgt hij op z'n dak. - nan lo kulp'é p'e. iets van de daken schreeuwen - brokèst un kos
   _dakbalk = biga, balki di dak
   _dakgoot = het
   _dakloos = sin dak riba su kabes; sin lugá pa biba
   _dakpan = panchi (di dak)
   _dakraam = bentana den dak
   _daktuin = hardin riba dak
   _dakvenster = bentana den dak
   _dal = parti mei-mei di seronan; vallei [n.], valle [s.]
   _dalen = baha; desendé.
   _daling = bahada; bahamento
   _dalmatiër = dalmasio
   _dam = dam [ook damspel]
   _dambord = bòrchi di dam
   _dame = dama; señora; shon. jonge dame - damita
   _dameskleding = paña di hende-muhé, paña pa damanan
   _dammen = [znw] wega di dam. [ww] hunga dam
   _damp = vapor; damp
   _dampen = saka vapor, saka huma
   _dampkring = atmósfera
   _dan = anto ; [op dat moment] e ora ei; [na vergrotende trap] ku. [vaak onvertaald:] als 't regent, dan kom ik niet. - si awa yobe, mi no ta bin. - i kiko? dan ook - p'esei; p'e motibo ei. nu eens dit, dan weer dat! - awor esakí, otro (un) biaha esei!
   _danig = seriamente, severamente, fuèrtemente, profundamente. danig in de war - bon bruhá. danig teleurgesteld - profundamente desapuntá. hij was danig geschrokken - el a spanta bon spantá. ik heb me danig vergist! - m'a kiboká bon kiboká! zij heeft zich danig geweerd. - el a duna un bon presentashon. e no a laga nan balíé.
   _dank = danki. geen dank! - na boòrden! di nada! god zij dank! - danki dios! zijn dank betuigen - habla danki.
   _dankbaar = gradesí, agradesí; agradesido
   _dankbaarheid = gratitut
   _dankbetuiging = muestra di gratitut
   _danken = habla danki; gradisí. dank u/je wel! - mashá danki! dank je de koekoek! - lubidá! bo por wèl 'i lubidá! dat heeft hij aan zichzelf te danken. - ta su mes kulpa. ta su mes trabou.
   _dankwoord = palabra di danki; palabra di gratitut
   _dans = baile. de dans openen - habri e baile, e baliamento. de dans ontspringen - bula pipa. skapa un peyeu
   _dans- = di baile, di balia, di baliamento
   _dansen = balia
   _danser _danseres = bailarin
   _dapper = ku kurashi; balente. dapper zijn - tin (hopi) kurashi
   _dapperheid = kurashi, balentía
   _darm = tripa; darmen - shiri-shiri; intestino hdarmspoeling = purgashi
   _dartel = djògògò;hungadó.
   _dartelen = djògògò; hunga, bula
   _das = dashi. vlinder das - dash'i pushi. iemand de das omdoen - duna un hende un mal trato.
   _dat = [betr. vnw] ku. [aanw.vnw] e [znw] ei; e [znw] aya; esei; esaya. wat is dat? - (ta) kiko esei ta? dat weet ik niet. - mi no sa (esei). ben jij dat? - t'abo? wat zou dat? - i kiko? 't is niet je dat. - no ta kò'i gaba. dat is 't! - t'esei t'e kos! dat wat je zegt... - loke bo ta bisa ...
   _data = datonan
   _dateren = fecha. gedateerd op ... - fechá día ....
   _datgene = loke; datgene wat - loke
   _datum = fecha
   _dauw = serena het dauwt - serena ta kai.
   _daveren = pasa ku hopi boroto.
   _daverend = rotundo; aplastante; 'n daverend applaus - un aplouso rezonante. 'n daverende overwinning - un viktoria aplastante. 'n daverend succes - un éksito rotundo.
   _ dazen = papia kò'i loko; bati klèp
   _de = e. [niet vertalen als er geen aanwijzende betekenis is]: de deur van de kerk - porta di misa. de ene - esun. Hij is de man! - T'e ta e hòmber! Hij is dè man. - T'e ta e persona klave.
   _debacle = frakaso
   _debarkeren = desembarká
   _debat = debate; diskushon. in debat treden met ... - entamá un debate ku ...; drenta den (un) debate, diskushon ku ...
   _debatteren = debatí; diskutí
   _debet = débito. Hij is er debet aan - ta pa su vía
   _debiel = retardá, mentalmente retardá, mentalmente atrasá; ku handicap mental.
   _debiteren = kita for di kuenta. 'n grap debiteren - konta un chasko
   _debiteur = debedó, debedor
   _deblokkeren = lanta e blòkeo
   _debutant = debutante
   _debuteren = estrená; presentá pa promé biaha
   _debuut = estreno; promé presentashon. zijn debuut maken met ... - saka su promé ..... presentá su promé .... estrená ('n film)
   _decaan = dekano
   _decadent = dekadente
   _decadentie = dekadensia
   _december = desember
   _decennium = dékada
   _decent = desente
   _decentie = desensia
   _decentralisatie = desentralisashon
   _decentraliseren = desentralisá
   _deceptie = desepshon; engaño
   _decimaal = [bnw] desimal. decimale breuk - frakshon desimal. decimaal stelsel - sistema desimal. [znw] desimal.
   _decimeren = redusí na kasi nada
   _decimeter = desimeter
   _declamatie = deklamashon
   _declameren = deklamá
   _declaratie = deklarashon
   _declareren = deklará
   _declinatie = deklinashon
   _declineren = dekliná
   _decoderen = desifrá
   _decolleté = bistí sunú
   _decor = esenario
   _decoratie = dekorashon, dornamento
   _decoratief = dekoratibo
   _decoreren = dorna, dekorá
   _decreet = dekreto
   _decreteren = dekretá
   _deduceerbaar = deduktibel
   _deduceren = dedusí
   _deductie = dedukshon
   _deductief = deduktibo
   _deeg = mansa . Hij krijgt een koekje van eigen deeg - Piská ta muri pa su boka.
   _deel = 1. parti. deel uitmaken van - fòrma parti di. ergens part noch deel aan hebben - no tin arte ni parte den un asunto. in genen dele - di ningun modo. ten deel vallen - haña parti den. ten dele - parsialmente. voor 'n groot deel - pa gran parti. 2. [boek] tomo. 3. [achterhuis] haldrei.
   _deelachtig = in: deelachtig zijn/worden - partisipá den; haña/bira parti den.
   _deelarbeid = trabou parsial, trabou part-time.
   _deelbaar = dividibel [pa = door]
   _deelgenoot = partisipante; parti;pareha; kompañero. iemand deelgenoot maken van - laga un hende partisipá den; tuma un hende den konfiansa.
   _deelgenootschap = partisipashon
   _deelgerechtigd = in: deelgerechtigd zijn - tin derecho riba un parti.
   _deelname = partisipashon; asaistensia
   _deelnemen = partisipá [den = aan]; asistí [na = aan]; atendé
   _deelnemend = simpátiko; simpatisante
   _deelnemer = partisipante
   _deelneming = 1. partisipashon; asistensia. 2. simpatía; kondolensia. Mijn innige delneming - mi mas sinsero kondolensia.
   _deels = parsial(mente)
   _deelstaat = estado federal
   _deelstreep = slash [E.]
   _deeltje = partíkulo
   _deelwoord = partisipio. verleden/voltooid deelwoord - partisipio pasá. tegenwoordig deelwoord - partisipio presente.
   _deemoed = dosilidat; humildat
   _deemoedig = dósil; humilde
   _deen = danes
   _deens = [bnw+znw] danes
   _deerlijk = lastimoso. deerlijk gehaven - mal dañá. deerlijk gewond - seriamente heridá. deerlijk teleurgesteld - profundamente desapuntá. zich deerlijk vergissen - ta seriamente kiboká.
   _deern(e) = mucha-muhé, hóben
   _deernis = duele, kompashon, misericordia. - tin duele di.
   _deerniswekkend = tristu; lastimoso; doloroso.
   _defaitisme = miedo di pèrdè, miedo di frakasá
   _defaitist = hende ku tin miedo di pèrdè, di frakasá
   _defaitistisch = (ku) tin hopi miedo di pèrdè, di frakasá
   _defect = 1. [znw] defekto. 2. [bnw] defekto, daña, kibrá, mankaron
   _defensie = defensa
   _defensief = defensibo
   _defilé = desfile
   _defileren = desfilá
   _definiëren = definí
   _definitie = definishon
   _definitief = definitibo
   _deflatie = deflashon
   _deftig = distinguí; fini. 'n deftige meneer/mevrouw - un shon importante. deftig doen - ple fini. 'n deftig persson uit de stad - un shon di Playa.
   _degelijk = sólido. 'n degelijk gebouwd huis. - un kas bon trahá. 't is wel degelijk waar. - Ta bèrdat sí.
   _degen = espada [S.]
   _degene = esun; [mv.: degene(n)] esunnan; esnan
   _degeneratie = degenerashon
   _degenereren = degenerá
   _degradatie = degradashon
   _degraderen = degradá
   _deinen = [alg.] balansá; [mar.] leba
   _deining = [alg.] konsternashon; [mar.] lebá; lebamento.
   _deinzen = spanta (bèk)
   _dek = [scheepv.] dèk. [bedekking] kobertura
   _deken = deklu; [pers.] dekano. onder de dekens kruipen - kòi kama.
   _dekken = [alg.] kubri; [met deksel] tapa; [tafel] drecha; [bevruchten] dèk. - kubri e gastonan. gedekt zijn tegen - ta sigurá kontra.
   _dekking = kobertura. dekking zoeken - skonde
   _deklaag = kapa di ariba; kapa superior.
   _deklading = kargo riba dèk.
   _dekmantel = in: onder de dekmantel van ... - bou (di e) preteksto di ...
   _dekolonisatie = dekolonisashon
   _dekoloniseren = dekolonisá
   _deksel = tapa-tapa, tapadera
   _dekzeil = lona
   _delegatie = delegashon
   _delegeren = delegá
   _delen = [uitdelen] parti. [delen door] parti, dividí. [samen delen] kompartí. Ik deel je mening. - Mi ta kompartí bo opinion.
   _deler = in: de grootste gemene deler - e mayor averahe komun
   _delfstof = mineral
   _delgen = paga, anulá
   _delging = pago, anulashon
   _deliberatie = deliberashon.
   _delibereren = deliberá (di = over)
   _delicaat = delikado
   _delicatesse = kos dushi
   _delict = delito. een delict plegen - kometé un delito.
   _deling = divishon, partishon
   _delinquent = delinkuente
   _delinquentie = delinkuensia
   _delirium = dilirio
   _delta = id.
   _delven = koba
   _delver = kobadó
   _demagogie = demagogía
   _demagogisch = demagógiko
   _demagoog = demagogo
   _dement = dementá; ferkalk
   _dementeren = dementá
   _dementie = demensia
   _demilitarisatie = demilitarisashon
   _demilitariseren = demilitarisá
   _demissionair = demishonario
   _demobilisatie = demobilisashon
   _demobiliseren = demobilisá
   _democraat = demokrat, demókrata, demokrátiko
   _democratie = demokrasía
   _democratisch = demokrátiko
   _democratiseren = demokratisá
   _democratisering = demokratisashon
   _demon = diabel, demonio
   _demonisch = diabóliko
   _demonstrant = demonstrante
   _demonstratie = demonstrashon
   _demonstreren = demonstrá
   _demontage = desarmamento
   _demonteren = tòrnu ; desarmá
   _demontering = desarmamento
   _demoralisatie = demoralisashon
   _demoraliseren = demoralisá
   _demotivatie = demotibashon
   _demotiveren = demotibá
   _dempen = dèmpel. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. - Ora baka a hoga kaba, nan ta dèmpel e pos. met gedempte stem - ku bòs bahá.
   _demper = mòfer
   _den = palo di pino
   _denderen = zona pisá; hasi hopi boroto. voorbij denderen - pasa ku hopi boroto.
   _denderend = [fig.] tremendo
   _Denemarken = Dinamarka
   _denigreren = humiliá; rebahá; aserká un hende ku menospresio.
   _denigrerend = denigrante, menospresiante, humiliante
   _denkbaar = imaginabel; konsebibel
   _denkbeeld = idea, noshon.
   _denkbeeldig = imaginá; imaginario; fiktisio.
   _denken = [overdenken] pensa (over = riba); [geloven] kere; [herinneren] korda (aan = riba); Ik had niet gedacht dat... - Mi no a kere ku. Denk aan mij. - Korda riba mi. Ik heb er niet aan gedacht. - Mi no a korda. [van plan zijn] tin e intenshon di. - Korda, ku ... Dat dacht ik al! - M'a ideá! Dat geeft te denken. - Esei ta hasi un hende deskonfiá. Ik moet er niet aan denken! - Dios librá mi! Ik denk er niet aan! - Ami no!Lubidá! Dat doet me denken aan ... - Esei ta hasi mi korda .... Denk erom! Dat mag niet. - Korda bon! Bo no mag hasi esei! Daar kan men verschillend over denken. - Ta un kuestion di diferensia di opinion. Geen denken aan! - Absolutamente ku no!
   _denker = pensadó; filósofo
   _denkfout = fayo den pensamento
   _denksport = deporte mental
   _denkvermogen = kapasidat intelektual, fakultat intelektual, poder intelektual
   _denkwijze = manera di pensa
   _deodorant = deodorante
   _departement = departamento
   _dependance = anexo; lugá sekundario
   _deplorabel = deplorabel
   _deponeren = depositá
   _deportabel = deportabel
   _deportatie = deportashon
   _deporteren = deportá
   _deposito = depósito
   _depot = mangasina
   _deppen = bèt
   _depreciatie = desapresio, desaprobashon. [van geld) devaluashon
   _depreciëren = desapresiá, desaprobá; [van geld] devaluá.
   _depressie = depreshon
   _depressief = depresibo
   _deprimeren = deprimí
   _deprimerend = (ku) ta deprimí;
   _deputatie = diputashon
   _derailleren = sali for di pista, for di rel
   _derangeren = stroba )un hende su plannan)
   _derde = di tres
   _derderangs = di e di tres kategoría
   _deren = hasi doló, hasi daño. Dat deert mij niet. - No ta hasí mi nada. Wat niet weet, wat niet deert. - Loke un hende no sa, no ta hasi'é doló.
   _dergelijk = semehante, similar. 'n dergelijke uitspraak - un pronunsiamento asina. en dergelijke - i otro kosnan similar. iets dergelijks - algo asina.
   _derhalve = p'e motibo ei
   _derivaat = derivashon
   _dermate = di tal fòrma; di un fòrma asina (pisá, difísil, etc.).
   _dermatologie = dermatología
   _dermatoloog = dermatólogo; dòkter di kuero
   _derrière = atras; chanchan
   _dertien = diestres
   _dertig = trinta. In de jaren dertig - den e añanan trinta. Hij is in de dertig - e ta den su trinta aña.
   _derven = falta, pèrdè. loon derven - no risibí salario
   _des = in: des te beter - tantu mihó. des te meer - tantu mas.
   _desalniettemin = no obstante
   _desastreus = desastroso
   _desavoueren = nenga
   _desbetreffend = konserní; den kuestion; relashoná
   _desem = yis
   _deserteren = desertá
   _deserteur = desertadó
   _desertie = desertashon
   _desgevraagd = riba petishon
   _desgewenst = si ta deseá; si ta nesesario.
   _desinfecteren = desinfektá
   _desinfectie = desinfekshon
   _deskundig = eksperto, périto [S.]
   _deskundige = eksperto, périto [S.!]
   _deskundigheid = ekspertisio
   _desnoods = si tin mester; si ta nesesario; si no por otro.
   _desperaat = desesperá
   _dessert = postre [S.!]
   _dessin = diseño
   _destijds = den e tempo ei (aya); [toen ik nog jong was] tempo di mi tempo,
   _detachement = detachamento
   _detacheren = detachá
   _detachering = detachamento
   _detail = detaya
   _detailleren = detayá
   _detaillist = detayista
   _detective = id.; reshèrsh
   _detentie = detenshon
   _determinatie = determinashon
   _determineren = determiná
   _deugd = virtut
   _deugdelijk = sólido; konfiabel;bálido; duradero.
   _deugdelijkheid = solides; balides; konfiabilidat; durabilidat.
   _deugdzaam = rekto. 'n deugdzaam leven leiden - hiba un bida rekto.
   _deugdzaamheid = rektitut.
   _deugen = sirbi. dat ding deugt niet. - E kos no ta sirbi. Hij deugt nergens voor. - E no ta sirbi pa nada.
   _deugniet = mala mucha; mucha mal kria
   _deuk = sla, [ook fig.]
   _deun = kantika
   _deur = porta. aan de deur - na porta. Dat doet de deur dicht! - Esei ta kaba klas! achter/met gesloten deuren - porta será. met de deur in huis vallen - kòi e toro na su kachu.
   _deurknop = man di porta.
   _deurwaarder = id.
   _deux-pièces = bistí di bachi ku saya
   _devaluatie = debaluashon
   _devalueren = debaluá
   _devies = lema
   _deviezen = devisa
   _devoot = devoto
   _devotie = devoshon
   _deze = e[znw] akí; esakí. deze dame - e señora akí. Deze is mijn zoon - Esakí ta mi yiu(-hòmber). deze ene - esun akí. deze en/of gene - un k'e otro.
   _dezelfde = (e) mesun; meskos.
   _dezerzijds = di e banda akí; di nos banda; pa mi/nos parti.
   _dia = slide [E.]. dia presentatie - slide show [E.].
   _diafragma = id.
   _diagnose = diagnosis
   _diagnostiseren = diagnostisá
   _diagonaal = diagonal
   _diagram = diagrama
   _diaken = diak [rkk]
   _dialect = dialekto
   _dialectica = dialéktika
   _dialektiek = dialéktika
   _dialectisch = dialéktiko
   _dialoog = diálogo
   _diamant = diamante
   _diamanten = di diamante
   _diameter = id.
   _diarree = diarea; kram; mal'i bariga
   _dicht = [gesloten] será. [opeen gepakt] denso. dicht bij = serka (di)
   _dichtbij = serka di
   _dichtbinden = sera, mara
   _dichtdoen = [deur/gordijnene.d.] sera. [afdekken] tapa
   _dichten = 1. traha poesía. 2. [gat e.d.] sera; yena
   _dichter = poeta
   _dichteres = poeta
   _dichterlijk = poétiko
   _dichtheid = densidat
   _dichtknopen = botoná
   _dichtmaken = sera
   _dichtslaan = dal sera
   _dictaat = teksto dictá
   _dictator = diktadó, diktador
   _dictatoriaal = diktatorial
   _dictatuur = diktadura
   _dictee = id.; diktado
   _dicteren = dikta
   _dictionaire = dikshonario
   _die = [betr.vnw] ku. [aanw.vnw] e [znw] ei; e [znw] aya; esei; esaya. die man - e mener ei. die dames - e damanan ei. die ene - esun. Die met die hond. - Esun ku e kachó ei. Die [mv] uit Miami - esnan for di Miaami. Meneer die en die - mener tal i tal.
   _dieet = dieta.
   _dief = ladron
   _diefstal = ladronisia , robo, hortamento
   _diegene = esun; [mv: diegene(n)]esunnan, esnan
   _dien = in: met dien verstande, dat ... - komprondiendo ku, ... te dien einde - ku e meta ei.
   _dienaangaande = pa loke ta esei; pa loke ta konserní.
   _dienaar = sirbidó
   _dienares = sirbidó
   _dienblad = teblachi
   _diender = polis. 'n dooie diender - un hende chambon
   _dienen = sirbi. Om U te dienen! - Na mener/señora/yùfrou su órden. Daar ben ik niet van gediend. - Esei sí, mi no ta aseptá! Dat dient nergens toe. - Esei no ta yudá bo na nada. Dat dien je niet te doen. - Bo no mag hasi esei. De zaak dient aanstaande maandag. - E kaso ta tuma lugá dialuna awó.
   _diens = [aanw.vnw] di dje
   _dienst = [A.] servisio; [C.] sirbishi. in dienst nemen - empleá; tuma den servisio . diensten verlenen - presta servisio. Tot je dienst. - Na bo ordu. Dienst hebben - ta den servisio/sirbishi. De ene dienst is de andere waard. - Kani mi pa mi kani bo. dienst doen als ... - sirbi pa ... in dienst zijn - ta den servisio militar. buiten dienst - fuera di servisio.
   _dienstbaar = servisial
   _dienstbaarheid = servisialidat
   _dienstbetoon = servisio prestá
   _dienstbetrekking = empleo
   _dienstbode = sirbiente doméstiko; [fam.] kria
   _dienstdoend = na warda
   _dienstmaagd = kria; sirbidó
   _dienstmeid = kria
   _dienstmeisje = kria; mucha-muhé; sirbienbte
   _dienstplicht = servisio militar obligatorio
   _dienstregeling = orario
   _diensttijd = tempo sirbí den servisio militar; añanan di servisio públiko
   _dienstverband = tempo di servisio públiko
   _dienstverlenende instelling = instansia di servisio sosial
   _dienstverlening = (prestamento di) servisio
   _dienstweigeraar = persona ku ta nenga di kumpli ku su servisio militar obligatorio.
   _dienstweigering = nengamento di kumpli ku su servisio militar obligatorio
   _dienstwoning = residensia ofishal
   _dientengevolge = p'e motibo ei; dor di esei; komo konsekuensia; a causa di esei
   _diep = profundo, hundu.
   _diepgaand = profundo
   _diepte = profundidat; hundura. in dediepte van de zee - den fondo di laman.
   _dieptepunt = punto mas abou.
   _diepvries groente = berdura kongelá
   _diepvriezen = kongelá; fris.
   _diepzinnig = profundo
   _dier = bestia, animal
   _dierbaar = apresiá; stimá; kerí.
   _dierenarts = veterinario; dòkter di bestia
   _dierenbescherming = protekshon di animalnan
   _dierendag = día di animal
   _dierenleed = sufrimento di animalnan
   _dierenrijk = mundo di animal
   _dierentuin = zoo; parke zoológiko.
   _diergeneeskunde = medisina veterinario
   _dierkunde = zoología
   _dierlijk = bestial; di bestia, di animal
   _dierlijkheid = bestialidat [ook fig.]
   _diersoort = sòrto, klasa, espesie di animal, bestia
   _dies = p'esei. en wat dies meer zij = etcétera./ i otro asuntonan semehante
   _diesel = id. diesel olie = gas-oil [E.]
   _dievenbende = banda di ladron
   _differentieel = diferensial
   _difuus = difuso
   _diggel _diggelen = in: aan digellen vallen/slaan/smijten - kai/dal/plama na wèrki.
   _digitaal = digital
   _digitaliseren = digitalisá
   _digitalisering = digitalisashon
   _dij = bel
   _dijbeen = weso di bel
   _dijk = id. iemand aan de dijk zetten - duna un hende su retiro.
   _dijn = in: het mijn en dijn - loke ta di mi i di bo.
   _dik = [v. levenloze dingen] diki; [v. mens of dier]gordo. dikke vrienden - amigonan íntimo. dik doen - tin idea. maak je niet dik! - [druk] Keda trankil(o)! [kwaad] No konsumí bo! [zorgen] No wòri! No preokupá! 't ligt er dik bovenop. - Ta mas ku klaro! Ta mas ku evidente!
   _dikdoenerij = makakería
   _dikkertje = gordito
   _dikte = in: wat is de dikte? - Kon diki e ta?
   _dikwijls = [c:] hopi bia; [A.] hopi biaha; hopi bes; frekuentemente
   _dikzak = gordo
   _dilemma = dilema
   _diletant = diletante
   _diletantisme = diletantismo
   _diluvium = diluvio
   _dimentie = dimenshon
   _dimlicht = lus chikito
   _dimmen = baha lus grandi
   _dinastie = dinastía
   _diner = sena; dinner [E.]
   _dineren = sena
   _ding = kos. 'n raar ding - un kos mashá straño. 'n leuk ding [meisje] - un lif mucha. één ding staat vast: - Un kos ta sigur:
   _dingen (naar) = buska; pidi; solisitá pa; hasi un oferta pa; purba haña
   _dinsdag = diamars. op dinsdag - diamars. dinsdags - kada diamars
   _diocees = diósesis
   _diocesaan = diosesano
   _diploma = id.
   _diplomaat = diplomat
   _diplomatie = diplomasia
   _diplomatiek = diplomátiko. langs diplomatieke weg - pa kamindanan diplomátiko.
   _direct = rechtstreeks) direkto; [dadelijk] djis (akí); [meteen] mesora, imediatamente. 'n directe uitzending - un transmishon direkto.
   _directeur = direktor
   _directheid = aktitut stret
   _directie = direktorado; direktornan, dirigentenan
   _directoraat = direktorado
   _directrice = direktor
   _dirigent = dirigente
   _dirigeren = dirigí
   _disciplinair = disiplinario
   _discipline = disiplina
   _disco _disco _discobar = diskotèk
   _discotheek = diskotèk
   _discreet = diskreto; [bescheiden] modesto, humilde;
   _discriminatie = diskriminashon
   _discrimineren = diskriminá
   _discriminerend = diskriminatorio
   _discussie = diskushon
   _discussiëren = diskutí
   _diskrediet = diskrédito
   _diskwalificatie = diskualifikashon
   _diskwalificeren = diskualifiká
   _disputant = disputante
   _disputeren = disputá
   _dispuut = disputa
   _dissident = disidente
   _distantie = distansia
   _distanciëren = distansiá (zich = su mes)
   _distilleerderij = distilería
   _distribueren = distribuí
   _distributeur = distribuidó
   _distributie = distribushon
   _district = distrito
   _districtenstelsel = sistema elektoral pa distrito
   _dit = e [znw] akí; esakí. dit ene - esun akí. dit huis - e kas akí. Dit is mijn huis. - Esakí ta mi kas. Dit zijn onze kinderen - Esakí ta nos yiunan.
   _ditje = in: over ditjes en datjes praten - papia di nada en partikular.
   _dito = meskos
   _divan = banki di sala
   _divergent = divergente
   _divergentie = divergensia
   _divergeren = divergí
   _divisie = divishon
   _divulgeren = divulgá
   _d.m.v. = door middel van = pa medio di
   _dobbelaar = hende ku ta hasi wega di dou
   _dobbelen = tira dou
   _dobbelsteen = dou
   _dobber = snèl. 'n zware dobber - un kos bon duru. Hij had er 'n zware dobber aan. - El a haña un bon lastrá.
   _dobberen = drif, flota
   _docent = dosente
   _doceren = siña; duna lès
   _doch = ma,pero
   _dochter = yiu; yiu-muhé
   _doctor = doktor
   _doctoraal = doktoral
   _doctoraat = doktorado
   _document = dokumento
   _documentaire = dokumentario
   _documentatie = dokumentashon
   _documenteren = dokumentá
   _dode = hende morto. de dode(n) - e difunto(nan). Van de doden niets dan goeds. - No ta papia malu di esnan difunto.
   _dodelijk = mortal; [vergif/ongeval] fatal. dodelijk verschrikt - spantá pa muri.
   _doden = mata
   _doedelzak = id.; bagpipes [E.]
   _doe-het-zelf = hasi'é bo mes.
   _doe-het-zelver = hende ku ta hasi kos e mes.
   _doek = paña
   _doekje = paña chikito. ergens geen doekjes om winden - papia bon kla.
   _doel = meta, dul
   _doelgericht = ku un meta fiho su dilanti
   _doelloos = sin meta, sin dul, sin sa kiko pa hasi.
   _doelman = portero
   _doelmatig = efisiente, efikas
   _doelmatigheid = efisiensia
   _doelwit = blanko
   _doem = mal destino
   _doen = hasi. doen alsof - gaña. Hij deed alsof hij hem wilde slaan. - El a gaña dal e. Ik heb 't niet gedaan! - No t'ami! 't is gedaan met ... - el a kaba na nada... Ze konden niets van hem gedaan krijgen. - Nan no por a logra nada kuné. Hij heeft het gedaan gekregen. - El a logra. Gedane zaken nemen geen keer. - Lo hecho, hecho. [S.]
   _doner = hasidó; hende hopi aktibo
   _doezelen = bai den un madoha
   _dof = dòf
   _dokter = dòkter, dòktu
   _dol = loko.
   _dolen = dual
   _dolk = puñal
   _dolksteek = poña
   _dom = bobo
   _domein = dominio
   _dominant = dominante
   _dominee = domi
   _domineren = dominá
   _domkerk = katedral
   _domkop = bobo, hende bobo
   _dommelen = sinta drumi; sinta kabichá.
   _dommerik = bobo, hende bobo
   _domoor = bobo. Domoor! - kabes di funchi (bieuw)!
   _dompelen = djumblum; hundi.
   _domper = in: de domper zetten op ... - baha (nan alegría, plaser, ekspektashon, etc.)
   _domweg = simpelmente, gewonweg.
   _donateur _donatrice = donadó
   _donatie = donashon
   _donder = [A.] strena; [C.] bos. [fig.] dòndru. Daar kun je donder op zeggen! - No cabe duda. [S.] Wat voor de donder betekent dat? - Ki dòndru esei ta nifiká? ze snapt er geen donder van. - E no ta komprondé ni un pataká. iemand op z'n donder geven - sasiná un hende; duna un hende su zalheit, su dabrot. Habri beibel pa un hende.
   _donderdag = diaweps. witte donderdag - wepsanto, diaweps santo
   _donderdags = riba diaweps
   _donderen = in: 't dondert. - strena ta kai. neer donderen - dal abou. om donderen - tumba, bolter. van de trap af donderen - dal abou fò'i trapi. Hij keek alsof hij 't in Keulen hoorde donderen. - El a wak tur turdí, tur babuká.
   _donderend = in: 'n donderend applaus - un aplouso ovashonal. donderend geraas - boroto enorme.
   _donders = [tsw] karamba, kónchole. [bw] mashá bon. Je weet 't donders goed! - Bo sa mashá bon!
   _donderslag = strena. Als 'n donderslag bij heldere hemel. - tur inesperá.
   _donderstraal = [fig.] demonio malu
   _doneren = dona
   _donker = [bnw] [A.] skur; [C.] sukú. [v. haar] pretu. 't Ziet er donker voor hem uit. - Kos no ta pinta muchu bon p'e. [znw] skuridat; skur [A.], sukú [C.]. In 't donker - den skur(idat). tegen donker - ora ta bira skur.
   _dons = [om te poeieren e.d.] mota; [veren] pluma di puyito.
   _donzen = di pluma di puyito
   _dood = [bnw] morto. zo dood als 'n pier - morto-morto. dood of levend - bibo of morto. op dood spoor raken - drenta un kaminda sin salida [fig.]. zich dood lachen/schrikken - hari/spanta pa muri. [znw] lamuerto. Met de dood in de schoenen lopen. - ta serka di muri. 'n natuurlijke dood sterven - muri un morto natural. Hij is er als de dood voor. - E tin un miedo tremendo p'e. Om de dooie dood niet! - Bo kabes n ta ni un tiki bon! ' - No tin speransa mas. ter dood brengen - ehekutá. ter dood veroordelen - kondená na pena di morto. uit de dood verrijzen - resusitá for di morto.
   _doodbloeden = sangra te muri. [fig.] pèrdè tur inisiativa.
   _dooddoener = argumento sin balor.
   _dooddrukken = primi mata
   _doodeenvoudig = perfektamente simpel
   _doodeerlijk = perfektamente honesto
   _doodgaan = muri
   _doodgeboren = nasí morto
   _doodgewoon = mashá simpel
   _doodgoed = in: hij is doodgoed. - e ta un pan di Dios.
   _doodleuk = sin bisa ni ho ni la.
   _doodlopen = in: de weg loopt dood - e kaminda no tin salida.
   _doodlopend = in: doodlopende weg - kaminda sin salida.
   _doodmaken = mata.
   _doodmoe = morto kansá; kansá di su alma
   _doodop = kabá
   _doods- = di morto
   _doods = morto; sin ningun moveshon. doodse stilte - silensio absoluto.
   _doodsangst = angustia
   _doodsbang = morto spantá
   _doodsbleek = blanko-blanko
   _doodschieten = tira mata
   _doodschoppen = skòp mata
   _doodshoofd = karpachi
   _doodslaan = dal mata
   _doodslag = asesinato; homosidio
   _doodsnood = agonía
   _doodsteken = hinka mata
   _doodstil = ketu-ketu
   _doodstraf = pena di morto
   _doodsverachting = sin miedo di muri
   _doodsvijand = enemigo mortal
   _doodtij = nivel di laman entre laman haltu i laman abou
   _doodvallen = kai muri. Val dood! - Bai muri leu!
   _doodverven = atribuí un kos na un persona
   _doodvonnis = sentensia na pena di morto
   _doodzonde = piká mortal.
   _doof = sòrdo, surdo. Zo doof als 'n kwartel - sòrdo manera un kañon.
   _doofheid = fayo di oído
   _doofpot = in: iets in de doofpot stoppen - skonde un kos.
   _doofstom = sòrdo-mudo
   _doofstomme = sòrdo-mudo
   _dooi = dirtimento di eis ku sneu
   _dooien = dirti (di eis ku sneu)
   _dooier = dor
   _doolhof = labirinto
   _doop = boutismo [ook van schip e.d.]
   _doopplechtigheid = seremonia di boutismo
   _doopsel = boutismo
   _doopfont = boutiserio
   _door = [vz] dor di; pa. door het raam kijken - wak dor di e bentana. door het hele land - pa henter e país. door de week - den siman. door middel van - pa medio di. [bw] door en door - henteramente, profundamente. Ga door! - Sigui! Loop door! - Sigui kana! Hij is er door! - El a logra!
   _doorberekenen = inkluí (e gastonan di ...).
   _doorbetalen = sigui paga
   _doorbladeren = pasa dor di un buki, revista, korant
   _doorboren = bora
   _doorbraak = kibramento; [fig.] apertura.
   _doorbranden = 1. sigui kima. 2. [v. lamp e.d.] kima; bula.
   _doorbreken = kibra. [v. zon, maan] salik.
   _doorbrengen = pasa
   _doordacht = bon pensá, bon konsiderá
   _doordat = dor ku; pasobra, ya ku, komo ku, a causa di, pa vía ku.
   _doordouwen = 1. sigui pusha. 2. [fig.] sigui; pusha padilanti
   _doordrijven = 1. sigui drif. 2. [fig.] persistí; pusha
   _doordrukken = 1. sigui primi. 2. [fig.] pusha
   _dooreen = mesklá; bruhá; Dooreen gooien, halen - bruha; meskla.
   _doorgaan = sigui;pasa; kontinuá; avansá. Ga door! - Sigui!. er vandoor gaan - laga tumba, laga kai. Ik ga er vandoor! - M'a bai!
   _doorgaand = [passagiers] tránsito. [verkeer] kontinuo.
   _doorgaans = generalmente; pa regla.
   _doorgang = pasahe, hanchi
   _doorgeven = pasa; traspasá. Geef 't zout even door. - Pasa salu, por fabor.
   _doorgroefd = [gezicht] yen di lachi.
   _doorgronden = penetrá, konosé profundamente.
   _doorhakken = kap
   _doorhalen = 1. pasa dor. 2. raska, kita. Doorhalen wat niet van toepassing is. - Kita ku strepi loke no ta aplikabel.
   _doorhebben = in: Ik heb je door! - B'a redá bo! B'a reda bo mes! doorheen = in: We zijn er doorheen. [werk, studie, e.d.] - Nos a kaba. zich ergens doorheen slaan - sali ganá.
   _doorjagen = [geld] gasta tur plaka.
   _doorkijken = [documentatie e.d.] repasá.
   _doorkneed = in: doorkneed in - bakiano den
   _doorkomen = [menigte] pasa. [moeilijkheden] surpasá. [zon, maan] sali
   _doorkrijgen = [begrijpen] kapta. [boodschap] haña, risibí.
   _doorlaten = laga pasa
   _doorlezen = 1. sigui lesa. 2. repasá
   _doorliggen = drumi te heridá lomba
   _doorlópen = [studie] sigui.
   _dóórlopen = 1. sigui kana; No keda pará. flink doorlopen - kana lihé. 2. [v. kleuren] tiña
   _doorlopend = kontinuo
   _doormaken = eksperensiá, eksperimentá, pasa aden.
   _doormidden = kibrá, partí den dos parti.
   _doorn = sumpiña. Dat is mij een doorn in het oog. - Ta un sumpiña den mi wowo.
   _doornat = papa muhá
   _doornemen = repasá
   _doorpraten = 1. sigui papia; 2. papia ampliamente.
   _doorslaan = 1. sigui bati. 2. bati(un klabo) te pasa dor. 3. kibra na dos. 4. (zekering) bula. 5. [weegschaal] sali fò'i balansa. 6. [bij verhoor] kuminsá papia. 'n doorslaand succes. - un éksito rotundo.
   _doorslag = kopia. de doorslag geven [fig.] - kambia balansa.
   _doorslaggevend = desisibo
   _doorslikken = guli (mand' abou).
   _doorsmeren = zeta; lubriká.
   _doorsnee = averahe; promedio.
   _doorspoelen = [wc] fl sh
   _doorstaan = wanta
   _doorstrepen = kita (ku strepi)
   _doorvoer = tránsito
   _doorvoeren = 1. transportá. 2. [in transito] tranmsportá pa; 3.[wet, regels] implementá.
   _doorvoerhandel = komersio di tránsito
   _doorvoerhaven = haf di tránsito
   _doorwaadbaar = pasabel; pòko hundo pa pasa
   _doorweekt = papa muhá; papa-papa.
   _doorzagen = 1. sigui saqg; 2. sag (na dos pida). 3. [pratend] bati boka sin stòp.
   _doorzetten = persistí; mantené; pusha
   _doorzoeken = 1. [rommelen] skòmber. 2. [politie] listra
   _doos = doshi; kaha; [vagina] doshi [plat]
   _doosje = kaha (di suaflu); paki (di sigaría).
   _dop = 1. [noten, zaden e.d.] kaska. [afdekking] tapadera, tapa-tapa.
   _dopeling = mucha/persona ku ta batisá
   _dopen = batisá
   _doperwt = pitipuá
   _doppen = [bonen] kaska. z'n eigen boontjes doppen - tene su mes asuntonan den su mes man.
   _dor = [hout, land e.d.] seko; [woestijn] árido
   _dorheid = sekura; arides (zie: dor)
   _dorp = pueblo
   _dorpel = drèmpi
   _dorpeling = habitante di un pueblo
   _dorps = aktitut di kampesinonan
   _dorpsbewoner = habitante di un pueblo
   _dorpsgemeenschap = komunidat rural
   _dorpshuis = sentro di bario
   _dorpskern = sentro di pueblo
   _dorpsplein = plasa di pueblo
   _dorsen = bati maíshi
   _dorsmachine = mashin pa bati maíshi
   _dorst = sèt
   _dorsten = in: dorsten naar - ta hambrá pa
   _dorstig = in: dorstig zijn - tin sèt
   _doseren = [med.] preskribí un dósis. [anders] midi e kantidat nesesario
   _dosering = [med.] preskripshon di dósis. [anders] midimentodi e kantidat nesesario
   _dosis = dósis
   _dossier = id.
   _dot = boshi; [fig.] tuku, tuki
   _douane = id.; aduana [s.!]; seladónan
   _douane- = di douane
   _douanier = duanero; seladó
   _doublé = [znw en bnw id.;
   _doubleren = [school] keda sinta. [film] sinkronisá den otro idioma.
   _douceurtje = regalito di plaka
   _douche = dush
   _douchecel = dush
   _douchen = dush
   _dove = sordo
   _dovemans = in: aan dovemans deur kloppen - no haña oído.
   _doven = paga
   _dozijn = dosena
   _draad = [v. stof] drachi, hilo . [v. metaal] waya. Hij heeft geen droge draad aan het lijf. - E ta papa-papa muhá. tot op de draad versleten - ful gastá./gastá te garna. Ik ben de draad kwijt. - M'a pèrdè hilo di e storia.
   _draadloos = sin waya
   _draadschaar = skèr pa kòrta waya
   _draagbaar = [znw] stretcher [E.]. [bnw] portable [E.]. [v. kleding] ku ta sirbi ainda pa bisti.
   _draagkracht = fòrsa di karga; poder di karga; kapasidat di karga. financiële draagkracht - poder finansiero.
   _draaglijk = soportabel; aseptabel.
   _draagriem = faha di karga.
   _draagvermogen = poder/kapasidat di karga
   _draagwijdte = alkanse
   _draai = birada. 'n draai om de oren - un kant'i man.
   _draaibaar = (ku) por bira
   _draaibank = ?
   _draaiboek = senario
   _draaien = [alg.] bira; drei. [snel] gira. [stoel] drei. [motor] drei, traha. [wind] kambia. [bedrijf] bai, drei. [film] pasa. [Grammofoonplaat/CD] tòka. [iets ergens omheen] lora. [telefoonnummer] marka.
   _draaierig = in: Ik voel me draaierig - Mi kabes ta drei; mi kabes ta bira.
   _draaiing = biramento, dreimento
   _draaikolk = remolino di awa
   _draaimolen = kabayito
   _draaiorgel = kah'i órgel
   _draaischijf = disko di artesano
   _draaistoel = stul ku ta bira.
   _draaitafel = tòkadisko
   _draak = dragon. de draak steken met - hasi mofa di.
   _drab = sushi di kòfi.
   _dracht = trahe
   _drachtig = dek, kargá
   _draf = trote
   _dragen = [kleren] bisti; [vracht] karga; [moeilijkheden] soportá;
   _drager = kargadó
   _dralen = [alg.] basilá; [treuzelen] lele, telelele
   _draler = hende basilante; hende slo; hende ku ta telelele.
   _drama = id.
   _dramatisch = dramátiko
   _dramatiseren = dramatisá
   _dramatisering = dramatisashon
   _drang = primimento; influensia; impulso; anhelo. met zachte drang - ku palabra dushi
   _dranghek = hèki pa wanta hende.
   _drank = bibida, bebida. sterke drank - bibida stèrki. aan de drank zijn - bebe dimas. aan de drank raken - bira alkohóliko.
   _drankbestrijding = kombatimento di alkoholismo
   _drankmisbruik = abuzo di alkohol
   _draperen = dorna (muraya) ku paña of tapeit
   _drassig = in: drassige grond - tera di lodo muhá.
   _drastisch = drástiko
   _draven = kòre
   _dreef = kaminda di santo ku palo na tur dos banda. (niet) goed op dreef zijn - (no) ta den bon fòrma. iemand op dreef helpen - yuda un hende kuminsá.
   _dreg = (h)ankra pa buska kos den fondo di awa.
   _dreganker = zie: dreg
   _dreggen = buska un kos den fondo di awa ku (h)ankra.
   _dreigbrief = karta menasante
   _dreigement = menasa
   _dreigen = menasá
   _dreigend = menasante
   _dreiging = menasa
   _dreinen = maha [om = pa]
   _drek = sushi
   _drempel = drèmpi
   _drenkeling = un hende ku ta hoga, of ku a hoga kaba
   _drenken = duna bestia awa pa bebe
   _drentelen = kana pòko-pòko i basilante
   _dresseren = entrená un bestia
   _dresseur = entrenadó di bestia
   _dressoir = kashi di sala
   _dressuur = entrenamento di bestia
   _dreumes = mucha chikito
   _dreun = 1. sla duro. 2. boftá. 3. tono. op één dreun - riba un tono so.
   _dreunen = zona duru
   _dribbelen = kana manera mucha chikito. [voetbal]dribble [E.]
   _drie = tres
   _driedelig = di tres parti; tripartite.
   _driedubbel = tripel
   _Drieëenheid = Trinidat
   _driehoek = triángulo
   _driehoekig = triangular
   _drieklank = triptongo
   _Driekoningen = tres rei
   _driekwart = tres kuarto
   _driekwartsmaat = paso tres kuarto
   _drieledig = di tres parti
   _drieling = tres yiu (nasí huntu)
   _drieluik = pintura di tres tabla
   _driemaal = tres bes; tres bia(ha)
   _driemaandelijks = trimestre; pa kuartal
   _driemanschap = triunvirado
   _driemaster = barko di tres master
   _driesprong = krusada di tres kaminda
   _driest = oudas
   _driestheid = oudasia
   _drietal = trío; (grupo di) tres;
   _drietand = fòrki di tres djente
   _drievoud = triple
   _drievoudig = triple; tres bes; tres bia; tres biaha
   _driewieler = trisikleta
   _drift = [alg.] pashon; [drang] impulso; instinto; [stroming] koriente;
   _driftig = (ku) ta rabia lihé; [haastig] semper den purá.
   _drijfanker = (h)ankra flotante
   _drijfgas = gas di propulshon
   _drijfkracht = fòrsa di propulshon; poder di propulshon
   _drijfnat = papa muhá. Ik ben drijfnat door een plotselinge plensbui. - M'a haña un batumba.
   _drijfriem = fanbèl(t)
   _drijfveer = [letterl.] fer di moveshon; [fig.] motivashon, prinsipio.
   _drijven = drif, flota. [in teveel botor of olie] landa; [nat zijn] ta papa muhá. [opjagen] ansia, pusha, manda. iemand tot wanhoop drijven - hasi un hende bira desesperá. 'n zaak drijven - rùn un negoshi.
   _drijvend = flotante
   _drijver = $ [iemand die opjaagt] ansiadó, pushadó; [van boot e.d.] ponton.
   _dril = ferkout; baba.
   _drillen = imponé disiplina
   _dringen = pusha. niet dringen! - No pusha! De tijd dringt. - Korda ku tempo ta pasa. [fig.] urgi.
   _dringend = urgente; iets dringend nodig hebben - tin mester di un kos urgentemente.
   _drinkbaar = potabel; (ku) por wòrdo bebí. Dat is niet drinkbaar - Bo no por bebe esei.
   _drinkbak = [voor hond e.d.] baki di awa
   _drinkebroer = babero
   _drinken = [ww] bebe. [znw] bebemento
   _drinker = bebedó
   _drinkplaats = lugá pa (bestia) bebe
   _drinkwater = awa di bebe
   _droef = tristu
   _droefenis = tristesa
   _droefgeestig = melankóliko
   _droefheid = tristesa
   _droevig = tristu
   _droge = in: op 't droge - riba tera firme.
   _drogen = seka
   _droger = sekadó; [bij wasnachine] dryer [E.]
   _drogist = botikario
   _drogisterij = botika
   _drol = dròlchi; [pers.] lolo, chambon.
   _drom = boshi
   _dromen = soña (over/van = ku)
   _dromer = soñadó
   _dromerig = soñolento
   _drommel = in: de arme drommel - e pober. om de drommel niet! - absolutamente ku no.
   _drommels = [tsw] Karamba. [bw] mashá. Hij weet 't drommels goed. = E sa mashá bon.
   _drommen = bòsha
   _dronk = kò'i bebe. 'n dronk uitbrengen - toast [E.]
   _dronkaard = bebedó, buraché
   _dronkelap = buraché
   _dronken = burachi, bebí, fumo
   _dronkenschap = burachería
   _droog = seko. kurkdroog - seko-seko.
   _droogje = in: op 'n droogje - sin haña nada di bebe.
   _droogjes = irónikamente
   _droogleggen = rekobrá for di awa.
   _drooglegging = 1. rekobramento di tera for di awa; 2. prohibishon general di bendemento di alkohol.
   _drooglijn = liñ' i paña.
   _droogrek = rèki pa seka paña
   _droogte = sekura
   _droom = soño
   _droombeeld = fantasma
   _drossen = hui (for di un barko etc.)
   _drug = droga
   _druggebruiker = drogadikto
   _drugsbestrijding = kombatimento di droga
   _drugskoerier = mula
   _druif = [zee-] drùif; [eet- & wijn-] weindrùif
   _druilen = [regen] chipi-chipi; [kind] ta fastioso
   _druiloor = mucha fastioso
   _druipen = drep; [voor examen] drùip
   _druipnat = papa muhá
   _druipneus = nanishi ku ta drep ferkout
   _druisen = hasi boroto
   _druiven- = di weindrùif
   _druk = [bnw] drùk, okupá. [znw] preshon. druk uitoefenen op - pone preshon riba. [v. boek] edishon.
   _drukken = primi. [pers] drùk, imprimí. [zorgen e.d.] oprimí. de hand drukken - saka man.
   _drukkend = [v. warmte] sofokante. [belasting e.d.] pisá.
   _drukker = drùkdó.
   _drukkerij = imprenta
   _drukknoop = konòpi di primi.
   _drukknop = konòpi
   _drukte = [menigte] moveshon, animashon; [herrie] boroto, bvomboshi. [last] tr bel; [gedoe] herekeke.
   _druktemaker = [herrieschopper] hende ku ta hasi hopi boroto. [bemoeial] hende ku ta mete su mes ku tur kos.
   _drukwerk = kos imprimí.
   _druppel = gota
   _druppelen = tira gota
   _dubbel = dòbel. dubbele punt - dos punto.
   _dubbelganger = dòbel.
   _dubbelspel = changá .
   _dubbelspion = spion di dos banda
   _dubbelspoor = dòbel pista
   _dubbeltje = kuater plaka; debchi
   _dubbelzinnig = dòbel sentido; ambiguo.
   _dubbelzinnigheid = ambigüidat; dòbel sentido.
   _dubben = duda
   _dubieus = dudoso; kuestionabel.
   _duchten = teme, tin miedo
   _duchtig = profundo; efektibo; serio.
   _duel = duelo [S.]
   _duelleren = bringa duelá
   _duf = [in de war] bruhá; [door warmte] poriá; [vermoeid] kansá; [lusteloos] sin smak, sin gana.
   _dufheid = bruhamento; kansansio; falta di gana.
   _duidelijk = kla, klaro; evidente, obvio; eksplísito. 't Is me niet duidelijk. - Mi no ta komprondé.
   _duidelijkheid = klaridat; evidensia.
   _duidelijkheidshalve = pa tur klaridat
   _duiden = in: duiden op - indiká; sugerí.
   _duif = palomba. (bludeifi/buladeifi; totolika; ala blanca; barabakoba.)
   _duig = in: in duigen vallen - frakasá.
   _duik = in: 'n duik in het water nemen - bula den awa.
   _duikboot = submarino
   _duikelaar = buladó. 'n slome duikelaar - hende chambon; hende sokete.
   _duikelen = bula, salta.
   _duiken = sambuyá
   _duiker = samboyadó; [in duikerpak] buso.
   _duikerklok = klòk di buso
   _duikerpak = trahe di buso.
   _duim = dùim [ook maat en grote teen]. op z'n duim zuigen - chupa dùim. iets uit z'n duim zuigen - trha un storia falso; papia kò'i loko; gaña hende.
   _duimbreed = in: geen duimbreed wijken - no move ni un dùim.
   _duimen = in: voor iemand of iets duimen - korda un hende of kos.
   _duimpje = in: iets op z'n duimpje kennen - sa(bi) un kos bon-bon.
   _duimschroef = in: iemand de duimschroeven aandraaien - pone un hende bou di preshon pisá.
   _duimstok = dùimstòk
   _duin = dùin
   _duister = [A.] skur. [C.] sukú
   _duisternis = skuridat
   _duit = in: 'n flinke duit kosten. = kosta bon sèn. ook 'n duit in 't zakje doen. - laga di kontribuí kos drechi.
   _duits = aleman
   _duitse = (dama) aleman
   _duitser = aleman
   _Duitsland = Alemania
   _duivel = diabel; demonio. als je 't over de duivel hebt, trap je 'm op z'n staart. - Papia di diabel i bo ta trapa su rabo. des duivels worden - demoniá. Loop naar de duivel! - Bai muri leu!
   _duivels = diabóliko.
   _duivelskunstenaar = hende ku sa hasi tur kos; mágiko.
   _duiven- = di palomba
   _duiventil = kas di palomba, ka'i palomba.
   _duizelen = haña biramento di kabes. het duizelde hem. - E no por a komprondé mas.
   _duizelig = mareá
   _duizeligheid = mareamento; dreimento di kabes; biramento di kabes.
   _duizeling = mareamento; biramento di kabes; dreimento di kabes.
   _duizelingwekkend = inkreíbel; inimaginabel.
   _duizend = mil
   _duizendjarig = di mil aña.
   _duizendpoot = disinbein, lisinbein [niet fig.]
   _dulden = tolerá
   _dun = delegá; fini. dun bevolkt - pòko poblá.
   _dunne = mal'i bariga; kram; diarea. aan de dunne zijn - tin kram; tin diarea.
   _dunk = opinion; idea. Hij heeft 'n hoge dunk van zichzelf. - E tin idea.
   _dunken = in: mij dunkt.... - ta parsé mi ...
   _dunnetjes = basta fini. iets dunnetjes over doen - ripití un kos ku smak.
   _dupe = víktima. ergens de dupe van zijn/worden - ta/bira víktima di un kos; ta/keda perhudiká
   _duperen = perhudiká.
   _duplicaat = duplikado
   _duplo = id.; dos; in duplo - dupliká; dos bes/biaha.
   _duren = dura ; tarda. voor zo lang 't duurt. - Tanten ku e ta sigui. Waarom duurt 't zo lang? - Pakiko e ta tarda tanto? Het duurde niet lang of hij kwam. - E no a tarda pa bini.
   _durf = tribilidat; oudasia; kurashi.
   _durven = tribi
   _dus = antó; dùs; pues [S.!]
   _dusver = in: ,tot dusver - te awor akí.
   _dutje = in: 'n dutje doen - rèk un rato. Kòi un kabrikuchi.
   _dutten = bai den un madoha
   _duur = [znw] durashon; tardansa. op den duur - a lo largo [S.] [bnw] karo, kostoso.
   _duurzaam = duradero.
   _duurzaamheid = durabilidat.
   _duw = push, stot.
   _duwen = pusha
   _dwaallicht = lus ku ta move den mondi
   _dwaalspoor = pista robes. iemand op een dwaalspoor brengen -hiba un hende riba kaminda robes.
   _dwaas = [znw+bnw] loko
   _dwaasheid = lokura
   _dwalen = [letterl.] dual. [verkeerde leer] ta den eror.
   _dwaling = eror
   _dwang = fòrsa
   _dwangarbeid = labor fòrsá
   _dwangarbeider = hende kondená na labor fòrsá
   _dwangbevel = id.
   _dwangbuis = kamisa ku manga na otro pa wanta un detenido trankil
   _dwangpositie = in: in een dwangpositie verkeren - [fig.] ta man mará (na otro).
   _dwarrelen = kai pòko-pòko.
   _dwars = id.; skeins; diagonal; stret. - stret pa otro banda. Dat zit hem dwars. - E ta preokupá kuné. E ta wòri di dje. Wat zit jou dwars? - Ta kiko ta wòri bo?
   _dwarsbalk = balki/biga di sosten
   _dwarsbomen = obstruí
   _dwarsliggen = bai kontra
   _dwarsstraat = kaya di banda
   _dweepziek = lembechi; fanátiko; (ku) ta gusta labia.
   _dweil = mòp
   _dweilen = mòp
   _dwepen = ta fanátiko (met = di)
   _dweper = fanátiko
   _dwerg = enano
   _dwingeland = tirano
   _dwingelandij = tiraníad
   _dwingen = fòrsa; obligá. Dat laat zich niet dwingen. - Bo no por fòrsa esei.
   _dwingend = obligatorio; urgente.
   _d.w.z. = (dat wil zeggen) = ke men (dí); es ta; ta nifiká.
   _dynamiet = dinamit


   _e.a. = een en ander = un k'e otro (kos)
   _eb = mar abou
   _echo = èko
   _echoën = èko
   _echt = 1. [znw] matrimonio. 2. [bnw] [onvervalst] genuino; [waarlijk] berdadero. [grondig] fòrmal; [wettig] legítimo; 3. [bw] mes. echt mooi. - mashá bunita mes. echt leuk - echt leuk! Hij was echt boos. - E tábata bon rabiá. 't Is echt waar! - Ta puro bèrdat. 't Is echt gebeurd. - El a sosodé di bèrdè mes.
   _echtbreuk = adulterio
   _echtelijk = matrimonial
   _echter = sin embargo; no obstante; tòg.
   _echtgenoot = esposo, kasá
   _echtgenote = esposa, señora, kasá
   _echtpaar = pareha [kasá]; matrimonio
   _echtscheiding = divorsio
   _echtverbintenis = enlase matrimonial
   _eclips = kleps
   _ecologie = ekología
   _ecologisch = ekológiko
   _economie = ekonomía
   _economisch = [bnw] ekonómiko. [bw] ekonómikamente
   _econoom = ekónomo
   _e.d. = en dergelijke(n) = i otro kos/persona asina
   _edel = nobel; presioso. de edele delen - e partinan prinsipal.
   _edelachtbare = honorabel
   _edele = hende di noblesa.
   _edelgesteente = piedra presioso
   _edelmoedig = generoso
   _edelmoedigheid = generosidat
   _editie = edishon
   _eed = huramento. 'n eed afleggen - huramentá. onder ede - bou huramentashon.
   _eedaflegging = huramentashon
   _eekhoorn = djak'i kaña
   _eelt = kayu
   _eeltig = yen di kayu.
   _een = 1. [ldw] un. de een - esun. 2. [tlw] un. 'een zekere Croes - un tal Croes. Ik ben één en al oor. - Mi ta skucha ku tur atenshon. noch 't een, noch 't ander(e) - ni esun, ni e otro. op één na - menos un. één voor één - un tra'i otro.
   _eenakter = komedia di un akta.
   _eencellig = uniselular; di un sèl so
   _eend = pato
   _eender = igual, meskos
   _eendracht = konkordia; union. eendracht maakt macht. - union ta hasi fòrsa.
   _eendrachtig = uní.
   _eengezinswoning = kas di famía.
   _eenheid = [in vereniging] union; [maat] unidat
   _eenieder = kada un
   _eenkennig = tímido
   _eenkennigheid = timides.
   _eenling = individuo
   _eenmaal = un biaha. Eenmaal, tweemaal, voor de laatste maal! - Promé biaha, di dos biaha, delaster biaha! Als we maar eenmaal thuis zijn, ... - Ora nos ta na kas, por fin, ... 't Is nu eenmaal zo! - Ta asina e ta.
   _eenmalig = un biaha so
   _eenpersoons = pa un persona (so)
   _eenrichtingsverkeer = tráfiko di un banda so.
   _eens = 1. [bw] un biaha; un bes; un día. Kom'eens hier... - Bin akí un rato... Eens op 'n (goeie) dag, - Un (bon) día, ... 'T is niet eens zo ver. - No ta di e leu ei. Eens en voor al. - pa awor i semper. niet eens - ni sikiera. 2. [bnw] id.; di akuerdo. het eens zijn met - ta di akuerdo ku. Ik ben 't met je eens. - Mi ta eens ku bo./Mi ta di akuerdo ku bo.
   _eensdeels = di un banda.
   _eensgezind = [bnw] uní; unánimo; [bw] uní; unánimamente
   _eensgezindheid = union; unanimidat
   _eensklaps = di ripiente; inesperá; di sorpresa; al instante [S.].
   _eenstemmig = [bnw] uní; unánimo. [bw] uní; unánimamente.
   _eenstemmigheid = unanimidat
   _eentje = in: op m'n, je, z'n, d'r eentje - mi, bo, su so.
   _eentonig = monótono
   _eenvormig = uniforme
   _eenvoud = [ongecompliceerd] simplesa, simplisidat; [bescheidenheid] humildat
   _eenvoudig = [bnw] [ongecompliceerd] simpel; [bescheiden] humilde. [bw] simpelmente; humildemente
   _eenvoudigheid = zie: eenvoud
   _eenzaam = solitario
   _eenzaamheid = soledat
   _eenzijdig = unilateral; di un banda so.
   _eenzijdigheid = parsialidat
   _eer = honor; elogio. Hij hield de eer aan zichzelf. - El a saka su kara. ter ere van - na honor di. Ere wie ere toekomt - Duna honor na esun ku meres'é. In ere houden - mantené un tradishon. naar eer en geweten - segun (mi, bo, su) consenshi i honor. Dat strekt hem tot eer. - E meresé elogio p'esei.
   _eerbaar = [kuis] kasto; [respectvol] respetabel; [eer verdienend]honorabel; [beschaafd] rekto; [fatsoenlijk] drechi, desente.
   _eerbaarheid = kastidat; respetabilidat; rektitut; desensia.
   _eerbetoon = honor; elogio
   _eerbewijs = zie: eerbetoon
   _eerbied = respèt.
   _eerbiedig = devoto; yen di respèt
   _eerbiedigen = respetá
   _eerbiedigheid = devoshon; respèt
   _eerbiediging = respèt (van = pa)
   _eerbiedwaardig = respetabel; honorabel; venerabel.
   _eerder = antes; mas promé; mas tempran. Hoe eerder hoe liever. - Mas lihé, mas mihó. Eerder meer dan minder. - sigur mas ku menos.
   _eergevoel = sentido di honor.
   _eergisteren = antayera
   _eerlijk = [bnw] honesto; stret. [bw] honestamente. iemand eerlijk behandelen - trata un hende honestamente. eerlijk handelen - aktua stret. 't Is eerlijk waar. - Ta puro bèrdat. Eerlijk gezegd, ... - Pa bisa e bèrdat, ...
   _eerlijkheid = honestidat
   _eerlijkheidshalve = Pa bisa e puro bèrdat, ...
   _eerst[e] = promé. Ik was de eerste. - Ami tábata promé. ten eerste - na promé lugá.
   _eerstdaags = un di e díanan akí
   _eersterangs = di promé rango/ klas.
   _eerstgenoemde = esun menshoná promé
   _eerstvolgend = siguiente, próksimo
   _eervol = ku honor
   _eerzaam = respetabel, respetá, honesto, humilde
   _eerzaamheid = respèt, honestidat, humildat
   _eerzucht = ambishon
   _eerzuchtig = ambisioso
   _eetbaar = ku bo por kome
   _eetgerei = kos pa kome
   _eethoek = sèt di komedó
   _eethuis = restorant
   _eetkamer = komedó
   _eetlepel = kuchara pa kome
   _eetlust = apetito
   _eetservies = set di kome
   _ eeuw = siglo. de negentiende eeuw - siglo diesnuebe. de gouden eeuw - siglo di oro. in alle eeuwen der eeuwen. - den tur siglo di siglonan.
   _eeuwenoud = di hopi siglo pasá.
   _eeuwig = eterno. het eeuwige leven - bida eterno.
   _eeuwigdurend = eterno
   _eeuwigheid = eternidat
   _effect = efekto. effect sorteren - tin efekto.
   _effecten = balor i akshonnan
   _effectenbeurs = bolsa di balornan
   _effectief = efektibo
   _effectiviteit = efektividat
   _effen = lizo, stret, [v. stoffen] sin dibuho.
   _effenen = igualá, yuwalá
   _efficiënt = efisiente
   _efficiëntie = efisiensia
   _ega = esposa
   _egaal = igual, lizo
   _egaliseren = egalisá; igualá, yuwalá
   _egel = ID.
   _ego = id.
   _egocentrisme = egosentrismo
   _egocentrisch = egoséntriko
   _egoïsme = egoísmo
   _egoïst = egoísta
   _egoïstisch = egoísta
   _E.H.B.O. = (Eerste Hulp Bij Ongelukken) id. Servisio di Urgensia; poli. .
   _ei = webo. eieren leggen - pone webo.
   _eier- = di webo
   _eiereten = in: dat is 't hele eiereten - esei ta tur kos.
   _eigen = mes; propio. eigen aan iets of iemand - pekuliar. zich eigen maken - adkirí.
   _eigenaar = propietario, doño. van eigenaar wisselen - kambia di doño.
   _eigenaardig = straño, rar, pekuliar
   _eigenaardigheid = kos straño; pekuliaridat
   _eigenaardigs = kos straño
   _eigenares = doño, propietario (femenino)
   _eigenbelang = interes propio
   _eigendom = propiedat; pertenensia; [recht] derecho proprietario
   _eigendunk = idea.
   _eigengereid = kabesura; (ku) ta sigui su mes kier; (aktuashon) arbitrario.
   _eigenhandig = ku mi, bo, su etc. mes man
   _eigenlijk = 1. [bnw] propio; berdadero. zijn eigenlijke naam - su nomber berdadero. 2. [bw] eigenlijk; en realidat; den realidat; pa regla. Wat weet je er eigenlijk van? - Ta kiko bo sa di dje, den realidat? Eigenlijk moest zoiets niet kunnen. - Pa regla, un kos asina no mester tábata por.
   _eigenmachtig = pa kuenta propio; pa su mes kuenta.
   _eigennaam = nomber propio
   _eigenschap = kalidat; propiedat
   _eigentijds = kontemporáneo
   _eigenwaan = idea (di su mes)
   _eigenwaarde = balor propio; outobalor
   _eigenwijs = id.; kabesura.
   _eigenwijsheid = aktitut kabesura
   _eigenzinnig = obstiná.
   _eigenzinnigheid = aktitut obstiná
   _eik = id.
   _eikel = fruto di e palo di eik
   _eiland = isla
   _eilandelijk = insular
   _eind _einde = 1. fin; final; konklushon. 'n eind aan z'n leven maken - pone fin na su bida. zijn problemen zijn ten einde. = su problemanan a kaba. 2. pida. 'n eind hout - un pida palu. aan het langste eind trekken - sali (esun) ganá. 3. [afstand] pida. 't is 'n heel eind. - ta un bon pida leu. Daar kan hij 'n heel eind mee komen. - Esei lo yud'é bastante. hij was ten einde raad. - E no tábata sa mas kiko pa hasi. ten einde lopen - ekspirá, kaduká, terminá.
   _eind- = final.
   _eindbeslissing = desishon final
   _eindelijk = por fin ; finalmente
   _eloos = sin fin
   _einder = horizonte
   _eindig = finito
   _eindigen = kaba, terminá, finalisá, konkluí, pone fin na, stòp, para
   _eindje = pida.
   _eindstreep = liña final
   _eis = 1. [alg.] eksigensia. 2. [jur.] demanda. 3. [benodigdheden] rekisito.
   _eisen = 1. [alg.] eksigí. 2. [jur.] demandá. 3. [benodigdheden] rekirí.
   _eiser = [jur.] demandadó; esun ku ta demandá.
   _eivormig = ku fòrma di webo
   _eiwit = blanko di webo; [wetensch.] proteína.
   _eksteroog = lekdor
   _elasticiteit = (ku) ta rèk manera lastik
   _elastiek = lastik
   _elastieken = di lastik
   _elders = (na) otro lugá, otro kaminda. Overal elders - (na) tur otro lugá.
   _electricien = elektrisista
   _electriciteit = elektrisidat
   _electriciteitscentrale = planta di elektrisidat
   _electrisch = eléktriko
   _electriseren = elektrifiká
   _electrocuteren = elektrokutá
   _electromotor = motor eléktriko
   _electronica = elektrónika
   _electronisch = elektróniko
   _electrotechniek = ingeniería elektróniko
   _electrotechnisch = elektrotékniko
   _elegant = elegante
   _elegantie = elegansia
   _elektricien = elektrisista
   _elektriciteit = elektrisidat
   _elektriciteitscentrale = planta di elektrisidat
   _elektrisch = eléktriko
   _elektriseren = elektrifiká
   _elektrocuteren = elektrokutá
   _elektromotor = motor eléktriko
   _elektronica = elektrónika
   _elektronisch = elektróniko
   _elektrotechniek = ingeniería elektróniko
   _elektrotechnisch = elektrotékniko
   _element = elemento [ook fig.]
   _elementair = elementario
   _elf = diesun. op z'n elf en dertigste - manera mork i. Manera pieu riba breu.
   _elfde = di diesun. Te elfder ure - na último ora.
   _elfje = hada [S.]
   _elftal = ekipo di weg'i bala; ekipo di futbol
   _eliminatie = eliminashon
   _elimineren = eliminá
   _elitair = elitario
   _elite = elita
   _elk = kada, tur. Elke keer - kada biaha. elk afzonderlijk - kada un separá.
   _elkaar = otro. bij elkaar - huntu. achter elkaar - un tra'i otro. door elkaar - bruhá. in elkaar zetten - hinka den otro. goed in elkaar zitten - ta bon trahá. met elkaar - huntu. na elkaar - un tra'i otro. op elkaar - un riba otro. Je kunt ze niet uit elkaar houden - bo no por bisa ken ta ken. uit elkaar gaan - bai fò'i otro; separá. 't Is voor elkaar! - Kla ta! elkaar een handje helpen. - duna otro un man.
   _elleboog = elbog
   _ellende = miseria.
   _ellendeling = desgrasiado
   _ellendig = miserabel
   _ellendige = [znw] miserabel, desgrasiado.
   _ellendigheid = miseria
   _ellenlang = sin fin; interminabel.
   _ellips = elipsis
   _elliptisch = elíptiko
   _emancipatie = emansipashon
   _emanciperen = emansipá
   _emballage = (em)paketamento
   _emballeren = (em)paketá
   _embarkeren = embarká
   _emeritaat = emeritado
   _emeritus = emérito
   _emigrant = emigrante
   _emigratie = emigrashon
   _emigreren = emigrá
   _emissie = emishon
   _emitteren = emití, saka
   _emmer = [A.] hemchi; [C.] hember
   _emmeren = maha; zeur; teimu.
   _emotie = emoshon
   _emotioneel = emoshonal
   _emplacement = kurá di station di trein of almasen
   _emplooi = empleo
   _employé = empleado
   _en = [vw] i ; ku. Mijn broer en ik - mi ruman ku mi. En 't een, en 't andere - Tanto esun, komo e otro. En? - I kiko?
   _en [F.] = [vzl] en bloc - komo grupo total. en detail - por detalle [S.]. en gros - por mayor [s.]
   _encyclopedie = ensiklopedia
   _encyclopedisch = ensiklopédiko
   _endeldarm = rekto.
   _energie = energía
   _energiek = enérgiko; balente
   _enerzijds = di un banda. enerzijds, ... anderzijds, ... - di un banda, ... di otro banda, ...
   _eng = [nauw] smal; [strak] pretá; [griezelig] spantoso.
   _engagement = enbolbimento.
   _engageren = in: zich engageren met = enbolbé su mes den; keda enbolbí den.
   _engel = angel [ook fig.]
   _engelachtig = angelikal
   _Engeland = Inglatera
   _engelengeduld = pasenshi di angel.
   _engels = ingles. de Engelsen - e inglesnan. engelse sleutel - monkey wrench [E.]
   _Engelse = dama ingles.
   _engelsman = ingles
   _engerd = hende ku ta duná bo rel
   _engte = [zee-] estrecho [S.]
   _enig = 1. [uniek]úniko. Wat enig! - Es ta bunita! 2. [sommige] algun. te eniger tijd - na su debido tempo.
   _enigszins = un tiki, un pòko, algo.
   _enkel = 1. [znw] nokoroshi, ènkel. 2. [bnw] so; solo; een enkel woord - un palabra so; un solo palabra. enkele reis - bai so. Er is geen enkel huis te zien. - Bo no ta wak ni un kas. Ik heb geen enkel greintje medelijden met hem. - Mi no tin ni un tiki duele di dje. [bw] un so; solamente.
   _enkeling = individuo. 'n Enkeling komt nog wel eens langs. - algun hende sa pasa di vez en cuando.
   _enkelspel = single [E.]
   _enkelvoud = singular
   _enorm = enorme
   _enormiteit = enormedat
   _en passant = ora di pasa; pasando.
   _enquête = enkuesta.
   _enquêteur = enkuestadó
   _enteren = subi a bordo
   _enthousiasme = entusiasmo
   _enthousiast = entusiasmá ; enthousiast zijn/worden - entusiasmá su mes.
   _entstof = bakuna; materia pa bakunashon.
   _envelop = envelòp .
   _enz = enzovoort = etc.
   _epidemie = epidemia
   _epidemisch = epidémiko
   _epiloog = epilogo
   _episode = episodio
   _epistel = id.
   _epos = relato épiko
   _episch = épiko
   _equator = ekuátor
   _equatoriaal = ekuatorial
   _equipe = ekipo
   _er = [bw] ei. Hij is er. - e t'ei. er is/zijn/staat/staan/zit/zitten etc. - tin. We zijn er! - Nos a yega! Heb je er nog een? - Bo tin un mas? Heb je er nog meer? - Bo tin mas? Hij heeft er geen. - E no tin. Wat is er? - (Ta) kiko tin? Er zijn er die zeggen, ... - Tin hende ku ta bisa, ... [vnw] erbij - serka dje. ermee - kuné; ervan - di dje; ervoor - p'e.
   _ erachter = tras di dje, tra'i dje, su tras
   _erbarmelijk = miserabel; lamentabel; malísimo.
   _erbarmen = [znw] piedat; duele; miserikordia. [ww] tene piedat
   _erbij = serka dje, serka di dje, aserka. je bent erbij! - b'a kòi awa!
   _ere = zie eer; Ere wie ere toekomt - Elogio na esun ku ta meresé.
   _ereboog = arko di triumfo
   _ereburger = siudadano di honor; siudadano honorario.
   _ereburgerschap = siudadanía di honor, siudadanía honorario.
   _eren = honra; [God] alabá
   _erepenning = moneda konmemoratibo
   _erepoort = arko di triumfo.
   _erf = kurá
   _erfdeel = [v. volk] patrimonio; [v. individu] parti di herensia.
   _erfelijk = genétiko, di herensia
   _erfelijkheid = genétika
   _erfelijkheidsleer = genétika
   _erfenis = herensia
   _erfgenaam = heredero
   _erfgoed = herensia
   _erfopvolging = suseshon hereditario
   _erfpacht = id.
   _erfstuk = kos di herensia
   _erfzonde = piká original
   _erg = [bw] mashá, hopi. [bnw] malu. 't Is al erg genoeg. - Ya ta basta malu manera e ta. [znw] Ik had er geen erg in. - Mi no a ripará.
   _ergens = un lugá, un kaminda, algun lugá, algun kaminda. hier ergens. - akí banda.
   _erger = pio; mas malu
   _ergeren (zich) = konsumí, kunsumí; iritá
   _ergerlijk = [letterl.] iritante. [aanstootgevend] ofensibo; baho; sushi.
   _ergernis = disgusto; iritashon; ofensa; skandal.
   _ergst = pio; mas malu. 't Ergste is dat, ... - E kos mas malu ta, ku, ...
   _erin = den dje
   _erkennen = rekonosé. [toegeven] admití.
   _erkenning = rekonosemento. [toegeven] admishon.
   _erkentelijk = agradesido; apresiá
   _erkentelijkheid = gratitut; apresio
   _erker = ventana ku ta sali pafó di muraya.
   _erna = despues ; kaba
   _ernaast = na banda
   _ernst = seriedat
   _ernstig = serio; severo; grave
   _erop = riba dje
   _eroderen = erodí
   _erosie = eroshon
   _erotiek = erótika
   _erotisch = erótiko
   _ertegen = kontra dje
   _erts = mineral
   _ertussen = mei-mei di dje
   _eruit = fò'i dje
   _eruit springen = resaltá
   _eruptie = erupshon
   _ervaren = [ww] eksperensiá ; eksperimentá. [bnw] eksperensiá
   _ervaring = eksperensia
   _erven = [znw] herederonan. [ww.] heredá
   _ervoor = [v. plaats] su dilanti. [v. tijd] promé ku
   _erwt = bonchi-èrt
   _escorte = escolta
   _escorteren = eskoltá
   _eskader = eskuadron
   _essay = ensayo
   _essentiëel = esensial
   _essentie = esensia
   _etage = piso
   _etalage = etalashi
   _etaleren = eksponé
   _etappe = etapa
   _eten = [ww] kome. soep eten - bebe sòpi. te veel eten - kome dimas. [znw] kuminda; komemento
   _etensbak = baki di kuminda.
   _etenslucht = holó di kuminda.
   _etensresten = sobrá di kuminda
   _etenstijd = ora di kome.
   _etentje = komemento
   _eter = komedó
   _ether = id.
   _ethiek = étika
   _ethisch = étiko
   _etiket = label [E.]
   _etiketteren = label [E.]
   _etmaal = día i anochi
   _ets = id.
   _etsen = ets
   _ettelijke = bários, diferente; un gran kantidat.
   _etter = materi; püs. [persoon] tèrdó.
   _etteren = saka materi; [v. persoon] tèr
   _etui = kaha; kobertura
   _eucharistie = eukaristía
   _eufemisme = eufemismo
   _Europa = id.; [C./B.] Oropa
   _Europeaan = europeo; [C./B.] oropeo
   _Europees = europeo; [C./B.] oropeo
   _euthanasie = eutanasia
   _euvel = [kwaad] maldat; [gebrek] fout, falta; euvel duiden - tuma na malu.
   _evacuatie = evakuashon
   _evacueren = evakuá
   _evaluatie = evaluashon
   _evalueren = evaluá
   _evangelie = evangelio
   _evangelisatie = evangelisashon
   _evangelisch = evangéliko
   _evangeliseren = evengelisá
   _evangelist = evangelista
   _even = [getallen] par. even en oneven - par i impar. [ogenblik] un rato. Wacht even. - Warda un rato. 't is om 't even! - tantu bal! [gelijk] mes. 't Is even aantrekkelijk voor mannen als vrouwen. - Ta mes atraktibo pa hende-hòmber komo pa hende-muhé.
   _evenals = meskos ku
   _evenaren = igualá, yega na e mesun nivel ku.
   _evenbeeld = imágen eksakto
   _eveneens = tambe
   _evenement = evento
   _evengoed = meskos
   _evenmin = tampòko
   _evennaaste = próhimo
   _evenredig = proporshonal(mente). evenredige vertegenwoordiging - representashon proporshonal
   _evenredigheid = proporshon
   _eventjes = (djis) un ratu; un ratu asina.
   _eventueel = posibel; potensial; eventual.
   _evenveel = mes tantu
   _evenwel = sin embargo, no obstante, tòg
   _evenwicht = balansa, ekilibrio. evenwicht brengen in - ekilibrá; balansá. evenwicht bewaren/houden - mantené balansa/ekilibrio.
   _evenwichtig = balansá, ekilibrá
   _evenwichtigheid = balansa, ekilibrio.
   _evenwijdig = paralelo
   _evenwijdigheid = paralelismo
   _evenzeer = mes tantu (als = ku)
   _evenzo = meskos
   _evident = evidente
   _evolutie = evolushon
   _evolutieleer = teoría di evolushon
   _ex = id.
   _exact = eksakto
   _examen = eksámen. voor een examen slagen, zakken - slag, drùip pa un eksámen.
   _excellentie = ekselensia
   _excursie = ekskurshon
   _excuseren = dispensá; diskulpa; pidi diskulpa. excuseer! - dispensa! Excuseer mij! - Dispensá mi. zich excuseren - laga sa ku bo no por atendé (un reunion, etc.)
   _excuus = dispensa, diskulpa. z'n excuss maken. - pidi diskulpa.
   _executeren = ehekutá
   _executie = ehekushon
   _exemplaar = ehemplar
   _exerceren = drill [E.]
   _expanderen = ekspandé
   _expansie = ekspanshon
   _expediteur = transportadó; empresa di transporte.
   _expeditie = [ontdekkingsreis] ekspedishon. [verzending] transportashon, transporte.
   _experiment = eksperimento
   _experimenteel = eksperimental
   _experimenteren = eksperimentá
   _expert = eksperto , périto [s.!]
   _expertise = ekspertisio
   _expliciet = eksplísito
   _exploderen = eksplotá; rementá.
   _exploitant = eksplotante, doño, propietario, empresario.
   _exploitatie = eksplotashon
   _exploiteren = eksplotá
   _exploratie = eksplorashon
   _exploreren = eksplorá
   _explosie = eksploshon
   _explosief = [znw] eksplosibo; [bnw] eksplosibo
   _exponent = eksponente
   _export = eksportashon
   _exporteren = eksportá
   _exporteur = eksportadó
   _exposant = esun ku ta ekshibí
   _exposeren = ekshibí
   _expositie = eksposishon, ekshibishon
   _expres = [znw] ekspreso. [bw] intenshonalmente; pa malu. Hij deed 't expres - El a hasi'é pa malu.
   _expressie = ekspreshon
   _expressief = ekspresibo
   _exterieur = eksterior
   _extern = eksterno
   _extra = ekstra
   _extravagant = stravegante
   _extreem = ekstremo
   _ezel = buriko [ook fig.]. 'n ezel stoot zich in 't gemeen, geen tweemaal aan dezelfde steen. - awa di dos bes, no sa muha makako. stomme ezel! - buriko bestia!
   _ezelachtig = manera buriko
   _ezellin = yewa
   _ezelsoor = [in boek] doblá
   _één = un
   _élan = djeit


   _faalangst = miedo di faya
   _faam = fama, reputashon, renomber
   _fabel = fábula
   _fabelachtig = fabuloso
   _fabricage = fabrikashon
   _fabriceren = fabriká
   _fabriek = fábrika; planta
   _fabrieks- = di fábrika; industrial.
   _fabrikaat = in: van Amerikaans fabrikaat - fabriká na Merka.
   _fabrikant = fabrikadó; doño di fábrika
   _faciliteit = fasilidat
   _faciliteren = fasilitá
   _factor = faktor
   _factureren = fakturá; manda resibo; traha kuenta
   _factuur = faktura; resibo; kuenta.
   _facultatief = fakultatibo; opshonal.
   _faculteit = fakultat
   _failliet = bankrut. failliet gaan - bati bankrut.
   _faillissement = bankrut
   _fakkel = flambeu
   _fakkeldrager = kargadó di flambeu
   _fakkeloptocht = parada di flambeu
   _falen = faya
   _falie = in: iemand op z'n falie geven. duna un hende un bon skual.
   _faliekant = in: de zaak liep falikant mis. - e asunto a faya por kompleto.
   _falsificatie = falsifikashon
   _falsificeren = falsifiká
   _fameus = famoso
   _familiair = [bnw] familiar; [bw] familiarmente
   _familie = famía. Zij is familie van hem. - E ta su famía. hun familie - [ook:] nan familiarnan.
   _familie- = di famía; familiar.
   _familieband = laso familiar
   _familiegraf = kèlder di famía.
   _familielid = familiar, miembro di famía
   _familienaam = fam
   _familieziek = hinká (semper) den su famía
   _fanaat = fanátiko
   _fanaticus = fanátiko
   _fanatiek = fanátiko
   _fanatiekeling = fanátiko
   _fanatisme = fanatismo
   _fancy fair = feria; bake-sale [E.]
   _fanfare = id.
   _fanfarecorps = brass band [E.]
   _fantaseren = fantasiá
   _fantasie = fantasía
   _fantast = hende ku ideanan irealístiko
   _fantastisch = fantástiko
   _fascineren = fasiná
   _fascinerend = fasinante
   _fascisme = fasismo
   _fascist = fasista
   _fascistisch = fasista
   _fase = fase
   _fat = chacha-boni
   _fataal = fatal
   _fatalisme = fatalismo
   _fatalistisch = fatalista
   _fatsoen = fatsun. Hij kent geen fatsoen. - E no tin manera. De hoed is uit z'n fatsoen. - E sombré ta tur machiká.
   _fatsoeneren = drecha; hasi nèchi.
   _fatsoenlijk = desente, drechi
   _fatsoenshalve = pa motibonan di fatsun
   _fauteuil = stul kómodo di sala.
   _faveur = fabor. ten faveure van - na fabor di
   _favoriet = faborito
   _fazant = id.
   _februari = februari
   _federaal = federal
   _federatie = federashon
   _federatief = federatibo
   _fee = hada [S.]
   _feeks = yewa; machor; muherona.
   _feest = fiesta
   _feestdag = día di fiesta. verplichte feestdag [rkk] - fiesta wardá.
   _feestdrukte = festividatnan
   _feestelijk = festibo
   _feestelijkheid = festividat
   _feesten = fiesta
   _feestmaal = bankete
   _feestvierder = parandero
   _feestvieren = fiesta
   _feil = fayo; eror.
   _feilbaar = falibel
   _feilbaarheid = falibilidat
   _feilloos = sin fayo
   _feit = echo
   _feitelijk = [bnw] real. [bw] realmente
   _fel = fuèrtè; pisá; skèrpi; bibo.
   _felicitatie = felisitashon; pabien.
   _feliciteren = duna pabien; felisitá. Wel gefeliciteerd! - Pabien!
   _feminisme = femenismo
   _feminist _feministe = feminista
   _feministisch = feminista
   _fenomeen = fenómeno
   _fenomenaal = fenomenal
   _ferm = fòrmal; ku kurashi; sin miedo.
   _festijn = festividat
   _festival = id.
   _festiviteit = festividat
   _feuilleton = novela serial
   _fiasco = frakaso
   _fiat = aprobashon
   _fiche = ficha
   _fictie = kos fiktisio
   _fictief = fiktisio
   _fier = orguyoso; yen di brío.
   _fierheid = orguyo; brío.
   _fiets = bais, bisikleta
   _fietsen = kòre bais; kòre bisikleta
   _fietsenrek = rèki pa pone bisikleta aden.
   _fietsenstalling = lugá di warda bisikleta
   _fietser = siklista; koredó di bais, di bisikleta
   _fietsband = taira (di bais)
   _fietsbel = bèl (di bais)
   _fietsketting = kadena di bais
   _fietslamp = lampi (di bais)
   _fietspomp = pòmp (pa pòmp taira di bais)
   _fietstocht = kareda di bais, di bisikleta.
   _figuur = figura; [lichaam] kurpa. 'n goed figuur - bunita kurpa. z'n figuur redden - saka kara. 'n modderfiguur slaan - pone su mes kara na bergënsa. Hasi su mes ridíkulo.
   _figuurlijk = [bnw] figuratibo. [bw] figuratibamente
   _fijn = [dun] fini; [lekker] dushi; [aangenaam] agradabel; [persoon] simpátiko; [religie] strikto; severo. fijn vinden - gusta. Fijn! - Bon! Dat is fijn, hoor! - Esei ta bon, tende! het fijne ergens van weten - sa kiko ta kiko.
   _fijnbesnaard = ku karákter delikado
   _fijngebouwd = ku bunita kurpa
   _fijngevoelig = sensitibo
   _fijnmaken = pulvorisá
   _fijnproever = hende ku ta rekonosé bon kuminda.
   _fijntjes = na fini manera
   _fiks = fòrmal. 'n fikse ruzie - un pleito fòrmal
   _filatelie = filatelía
   _file = fila, rei, kareda
   _filet = id.
   _filiaal = sukursal
   _film = pelíkula. 'n film draaien - pasa un pelíkula.
   _film- = di pelíkula
   _filmen = saka pelíkula
   _filmkeuring = keurmento di pelíkula
   _filmopname = grabashon di pelíkula
   _filosoferen = filosofer
   _filosofie = filosofía
   _filosoof = filósofo
   _filter = [voor vaste stoffen en gassen] filtro; [vloeistoffen] kola. [in computerprogrammatuur] filtro
   _filteren = [vaste stoffen en gassen] filtra; [vloeistoffen] kola. [computerdata] filtra
   _filtreren = zie filteren
   _Fin = finlandes.
   _finaal = kompleto, total
   _finale = [sport] (wega) final
   _finalist = finalista
   _financiëel = [bnw] finansiero. [bw] finansieramente
   _financiën = finansa
   _finesse = in: tot in de finessen - na plaka chikito. den tur detaya.
   _fingeren = fingi ; ple
   _Finland = Finlandia
   _fins = [znw+bnw] finlandes
   _firma = empresa, kas komershal, negoshi
   _firmament = firmamento; shelu di strea.
   _fiscaal = fiskal
   _fiscus = ofisina di impuesto, belasting
   _fit = bon-bon; salú; bon di salú
   _fitter = loodgieter, plombero, pipe-fitter.
   _fitting = socket [E.]
   _fladderen = bati hala; bula ront
   _flagrant = flagrante
   _flair = buya, brío, djeit
   _flakkeren = pega-paga
   _flanel = id.
   _flanellen = di flanel
   _flaneren = kana pronk
   _flank = kustía
   _flankeren = kompañá na banda
   _flap = kobertura
   _flapdrol = lolo, LOLO DI AWA
   _flappen = in: eruit flappen - papia sin pensa
   _flapuit = hende ku ta papia sin pensa
   _ flard = pida paña kibrá; [fig.] pida teksto for di su konteksto; aan flarden - tur kibrá na pida-pida.
   _flat = bibienda of apartamento di un piso (den un edifisio haltu.
   _flater = pifia. 'n flater slaan - kometé un pifia.
   _flatgebouw = edifisio di bibienda of apartamentnan.
   _flatje = apartamento chikito (den un edifisio haltu).
   _flatteren = gaba; halsa; labia; eksagerá.
   _flatteus = (ku ta gusta gaba un kos of un hende.
   _flatulent = (ku ta puya hopi
   _flatulentie = sufrimento di biento intestinal
   _flauw = [zonder zout] sin salu. [slap] laf; [smakeloos ook fig.] sin smak; infantil; [v. licht e.d.] débil, suak; [flauwte] flou. flauw vallen - kai flou. Ik ben flauw van de honger. - Mi ta kai flou di hamber. Ik heb er geen flauw idee van. - Mi no tin e mas mínimo idea.
   _flauwekul = kò'i loko
   _flauwerik = chambon
   _flauwiteit = kò'i bobo; kò'i chambon.
   _flauwte = rar. 'n flauwte krijgen - haña un rar. kai flou.
   _flauwtjes = mashá débil
   _flegma = id.
   _flegmatiek = flegmátiko
   _flens = sòrto di pannenkoek fini
   _fles = bòter {stomme e}. Op de fles gaan - bati bankrut.
   _flessen = engañá; kometé un estafa.
   _flessentrekker = estafadó
   _flessenhals = [fig.] bottle-neck [E.]
   _flets = dòf; sin koló; pálido; blanko sushi.
   _fleurig = kolorido; bibo.
   _flexibel = fleksibel
   _flexibiliteit = fleksibilidat
   _flikflooien = mèlè
   _flikker = mariko, marikon. iemand op z'n flikker geven. - duna un hende un bon skual.
   _flikkeren = torna
   _flikkering = tornamento
   _flikkerlicht = lus ku ta sende-paga
   _flink = balente; potente; enérgiko. 'n flink bedrag. - un montante konsiderabel. 'n flinke wandeling maken. - hasi un kaminata bon largo. iemand flink de waarheid zeggen - habri beibel pa un hende.
   _flirt = [vrouw] yewa. [man] muherero.
   _flirten = ròl; basilá; [door vrouwen] yewa
   _flits = flash [E.]
   _flitsen = flash [E.]
   _flitser = flash [E.]
   _flitspuit = flitpomp
   _flitten = flit
   _flodder = [vrouw] muhé slons. losse flodder - munishon sin bala.
   _flodderig = slons.
   _flonkeren = lombra; torna.
   _flop = frakaso. 't is 'n flop geworden. - E kos a dòl. E kos a frakasá.
   _floreren = floresé
   _fluctuatie = fluktuashon
   _fluctueren = fluktua
   _fluim = [znw] skupi; ferkout
   _fluistercampagne = kampaña di rumornan
   _fluisteren = murmurá, susurá
   _fluit = flùit. Hij weet er geen fluit van. - e no sa ni un pataká di dje.
   _fluiten = flùit
   _fluitje = flùit chikito. 'n fluitje van 'n cent. - chicken-feed [E.]
   _fluitketel = ketel (pa herbe awa. )
   _fluitsignaal = señal di flùit.
   _fluweel = fùlp
   _fluwelen = di fùlp
   _fnuikend = fatal
   _foedraal = kaha; kobertura.
   _foef _foefje = triki
   _foei = bergüensa! Che!
   _foeilelijk = feu-feu; mahos-mahos.
   _foeteren = zundra; kik.
   _foetsie = el a bai! El a somentá!
   _fok = bela di dilanti.
   _fokken = kría
   _fokker = kriadó (di bestia)
   _fokkerij = kriadero
   _folder = pamfleta
   _folklore = folklora
   _folkloristisch = folklóriko
   _folteraar = torturadó
   _folteren = torturá
   _foltering = tortura
   _fonds = [waardepapieren] balornan finansiero. [geldmiddelen] fondo . fondsen werven - rekoudá fondo
   _fondsenwerving = rekoudashon di fondo
   _fonkelen = torna; lombra
   _fonkeling = tornamento; lombramento
   _fonkelnieuw = nobo-nobo; nobis-nobis.
   _fonologie = fonología
   _fonologisch = fonológiko
   _fontein = id.
   _fonteintje = labamano chikito
   _fooi = tip [E.]; propina [S.]; [toegift] ñapa.
   _foppen = nèk, frega
   _fopper = nèkdó, fregadó
   _fopperij = nèkmento, fregamento
   _forceren = fòrsa
   _forcering = forsamento
   _forens = hende ku ta displasá su mes tur día di trabou di su kas pa su trabou i vice versa.
   _fòrma = in: optima fòrma = id. pro fòrma = id.
   _formaat = grandura, tamaño; 'n man van formaat - un shon importante.
   _formaliteit = fòrmalidat
   _formatie = fòrmashon
   _formeel = fòrmal(mente).
   _formeren = fòrma
   _formidabel = id.
   _formule = fórmula
   _formuleren = formulá
   _formulering = formulashon, manera di formulá
   _formulier = formulario
   _fornuis = stof
   _fors = robusto; fuèrtè; konsiderabel; [persoon ook] forshin, hankrá
   _fort = forti
   _fortuin = fortuna
   _fortuinlijk = (ku) tin suèrtè
   _forum = foro
   _fossiel = fosil
   _foto = tportrèt. fotós maken - saka portrèt. fotós ontwikkelen - laba portrèt.
   _fotogeniek = fotogéniko
   _fotograaf = sakadó di portrèt; fotógrafo
   _fotograferen = saka portrèt
   _fotografie = fotografía
   _fotografisch = fotográfiko
   _fotokopie = fotokopia
   _fotocopiëren = fotokopiá; saka fotokopia
   _fotolijst = leishi di portrèt
   _fototoestel = kodak
   _fouilleren = listra hende
   _fout = [znw] fout, error. [bnw+bw] fout
   _foutief = fout, inkorekto, eróneo
   _foutloos = sin fout
   _fraai = bunita, atraktibo
   _fraaiheid = bunitesa
   _fractie = frakshon. in 'n fractie van 'n seconde - den un fregá di wowo.
   _fragment = fragmento
   _fragmentarisch = fragmentario
   _framboos = id. of: raspberry [E.]
   _Française = hende-muhé franses, dama franses, señora franses, señorita franses
   _franco = koreo pagá
   _franje = adorno eksesibo
   _frank = franko. frank en vrij - sin ta mará na nada.
   _frankeren = pega stampía.
   _Frankrijk = Fransia
   _Frans = id. of: Francisco, Chico. 'n vrolijke Frans - un shon alegre.
   _frans = franses. de Fransen - frandsesnan. 'n heleboel Fransen - un kantidat di fransesnan. Daar is geen woord Frans bij. - Esei ta bon kla!
   _Franse = hende-muhé franses, dama franses, señora franses, señorita franses
   _Fransman = franses
   _frase = id. holle frasen - frasenan bashí.
   _frater = id. of: frère
   _fraude = akto(nan) froudulento
   _frauduleus = froudulento
   _fregat = fregata
   _frekwent = frekwente(mente)
   _Fries = id. of: Frison [S.]
   _frikadel = id.
   _fris = fresko
   _frisdrank = refresko
   _frisheid = freskura
   _frisjes = un tiki fríu
   _frites = french fries [E.]
   _frommelen = machiká
   _fronsen = sera wenkbrou
   _front = frente
   _frontaal = frontal
   _fruit = fruta
   _fruiten = hasa un tiki
   _fruitwinkel = frutería
   _frustratie = frustrashon
   _frustreren = frustra
   _frustrerend = frustrante
   _fuif = pachanga; fiesta
   _fuik = kanasta
   _fuiven = fiesta; parandiá
   _fulminatie = fulminashon
   _fulmineren = fulminá
   _functie = funshon
   _functionaris = funshonario
   _functioneren = funshoná
   _fundament = fundeshi
   _fundamenteel = fundamental(mente)
   _funderen = basha/ traha fundeshi pa; [fig.] pone fundeshi pa; funderen op - basa riba.
   _fundering = fundeshi
   _funest = desastroso; fatal.
   _fungeren = funshona (als = komo)
   _furie = furia [S.]; als 'n furie - hala habrí.
   _furieus = furioso
   _fusie = fushon; unifikashon.
   _fusilleren = fusilá
   _fust = barí
   _fut = brío; energía
   _fysica = físika
   _fysiek = físiko
   _fysiotherapie = fisioterapia


   _gaaf = henté; perfekto
   _gaafheid = estado di perfekshon
   _gaan = bai. Hoe gaat 't? - Kon ta bai? Hoe is 't gegaan? - Kon a bai? 't Ga je goed! - Tur kos bon pa bo! Daar gaan we! - Bam. laten we gaan. - Bam. naar huis gaan - bai kas. Ik ga weg. - M' a bai. De bel gaat = bèl ta bati. de telefoon gaat - telefon ta ring. 't Gaat niet. - Mi no por (kuné). Dat gaat niet op. - esei no ta klòp. Dat gaat zo niet (langer). - E kos no por sigui asina. Zo gaat ie goed! - Asina kos ta bai bon. Daar ga je! - Salú! Hij is bij het koor gegaan. - El a djòin kor. Er gaat niets boven .... - Nada no ta mihó ku ... Er gaan 500 man in de zaal. - E sala tin 500 lugá. 'T gaat om zijn leven. - Ta un kuestion di bida of morto. Daar gaat 't nu juist om - Esei ta e kos prinsipal. Ik weet niet waar 't om gaat. - Mi no sa di kiko ta trata. Het verhaal gaat dat .... - Nan ta konta ku, ... Het boek gaat over ... - E buki ta trata ... De gaande en komende man. - Esnan ku ta bin i esnan ku ta bai. Wat is er gaande? - Ta kiko ta pasa(ndo)? Er gaat niets boven 'n kop koffie. - Nada no ta mihó ku un kòpi di kòfi. Waar 't mij om gaat is dat ... - Loke mi ke ta ku ... Het gaat regenen. - Awa ta bai yobe.
   _gaande = ku ta bai; de gaande en komende man - esun ku ta bai, esun ku ta bini. er is een vechtpartij gaande. - Tin un bringamento andando. Wat is er gaande? - Kiko ta pasa(ndo)?
   _gaandeweg = pòko-pòko; pida pa pida.
   _gaans = di kaminda.
   _gaap = hap(mento)
   _gaar = [eten] bon, bon herebé, bon kushiná, bon hasá. [afgemat] poriá. 'n halve gare - (un) loko. (un) fregadó
   _gaard _gaarde = hòfi; kunuku di palo.
   _gaarne = ku gusto, ku mucho gusto [S.]; ku plaser.
   _gaas = [metalen] waya. [voor horren] screen [E.], seftu.
   _gaasje = pad [E.]
   _gaatje = burako chikito.
   _gabber = kompinchi, konflochi
   _gade = esposo, esposa
   _gadeslaan = para mira, para wak; observá.
   _gading = in: dat is niet van zijn gading. - No ta kuadra ku su eksigensianan; No ta den su liña, su ramo. Is er iets van je gading bij? - Tin algo ku bo ta interesá den dje?
   _gaffel = horkèti
   _gage = pago, sueldo (di marinero I komediantenan)
   _gajes = kakada, bagas
   _gal = marga. z'n gal over iets spuwen - baha pisá riba un kos.
   _gala = gala
   _gala- = di gala
   _galanterie = galantería
   _galerij = pasahe
   _galg = pal'i horka. [bretels] gyèl
   _galm = èko; resonansia; zonido duro
   _galmen = èko; resoná
   _galmgat = apertura di klòk
   _galvaniseren = galvanisá. gegalvaniseerd - galvanisá
   _gammel = wayangá 'n gammele auto - un wacharaka
   _gang = [doorgang] hang, hanchi. [manier van lopen] manera di kana, manera di move. [af te leggen weg] kaminda [naar = pa]. [snelheid] spit, velosidat. [verloop] kurso. de gang van zaken - e kurso di e eventonan. Er zit geen gang in. - E kos no ta sigui padilanti. z'n eigen gang gaan - hasi su kier. Ga je gang. - Dal bai. z'n gewone gang gaan - sigui su rumbo normal. Iemand zijn gang laten gaan - laga un hende hasi loke e kier. iemands gangen nagaan - investigá un hende su kondukta. aan de gang blijven - sigui ketu bai. aan de gang brengen - pone trha. aan de gang gaan - kuminsá (traha). aan de gang houden - tene andando. aan de gang zijn - ta andando. De wedstrijd is net aan de gang. - e wega a kaba di kuminsá. op gagn komen - kuminsá funshoná.
   _gangbaar = koriente. niet meer gangbaar - antikuá.
   _gangetje = hanchu smal. 't gaat zo'n gangetje - kos ta sigui pòko-pòko.
   _gangreen = kofir
   _gans = [znw] ganso. [bnw] henté, henter, total(mente)
   _ganzenmars = den un rei un tra'i otro
   _gapen = hap. 'n gapende wond - un herida hanchu.
   _gappen = piki, horta
   _garage = garashi
   _garanderen = garantisá
   _garant = duna garantía. zich garant stellen voor - duna garantía pa
   _garantie = garantía
   _garantiebewijs = formulario di garantía.
   _garde = warda, guardia
   _garderobe = guardaropa
   _gareel = in: iemand in 't gareel brengen - pone un hende na waterpas
   _garen = hilo
   _garnaal = kabaron
   _garneren = dorna
   _garnituur = 1. [versiering] dornamento. 2. [nagel- e.d.] sèt
   _gas = gas. gas geven - primi gas vol gas - full speed [E.] speedy jet [E.]
   _gasfitter = mekániko di gas
   _gast = wéspet, bishitante
   _gastarbeider = imigrante; trahadó stranhero
   _gastenboek = buki di bishitantenan
   _gastheer = doño di kas
   _gastronomie = gastronomía
   _gastvrij = hospitalario
   _gastvrijheid = hospitalidat
   _gastvrouw = ama di kas
   _gat = burako. [achterste] atras; chanchan; sanka; [anus] menchi [fam.]; [dorp] pueblo chikito. Ze heeft 'n gat in haar hand. - E ta gasta tur plaka ku e tin. 'n gat in de dag slapen - drumi te hopi lat. Hij zag er geen gat meer in. - E no tábata mira salida mas. Hij is niet voor een gat te vangen. - E semper sa haña salida. Hij had het in de gaten. - El a ripará. Houd hem in de gaten - chèk e bon. in de gaten krijgen - ripará. in de gaten lopen - bira evidente.
   _gauw = lihé; pronto. hij was me te gauw af. - E tábata muchu lihé. Hij wist niet zo gauw 'n antwoord. - E no tabatin un kontesta mesora.
   _gauwdief = pickpocket [E.]
   _gauwigheid = liheresa. in de gauwigheid - den purá.
   _gave = [donatie] donashon. [aanleg] don. iemand van grote gaven - un hende ku hopi don.
   _gazon = plenchi di yerba berde.
   _geaardheid = naturalesa; karakter
   _geacht = distinguí, apresiá, respetá. Geachte heer, - Apresiabel señor, ...
   _geagiteerd = agitá
   _galiëerd = aliá
   _gearmd = brasa den otro
   _geavanceerd = avansá; sofistiká
   _gebaar = gesto
   _gebabbel = tèkè-tèkè
   _gebak = bolo
   _gebakje = bolo
   _gebazel = kò'i loko
   _gebed = orashon. 'n gebed doen - resa un orashon.
   _gebedenboek = buki di orashonnan
   _gebedsgenezer = sanadó
   _gebedsdienst = resamento; servisio di orashon
   _gebedsgenezing = sanashon
   _gebeente = wesonan wee je gebeente! - Mi ta matá bo!
   _gebelgd = rabiá
   _gebergte = seronan, montañanan
   _gebeuren = pasa, sosodé; okurí. het moet gebeuren - mester hasi'é. Wat gebeurt er/daar? - Kiko a pasa? Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. - Kosnan asina sa sosodé. als er eens iets mocht gebeuren, .... - si un kos por a pasa, ...
   _gebeurtenis = evento, susedido
   _gebied = region; teritorio; [fig.] área, ramo
   _gebieden = ordená; duna un órden; manda. voorzichtigheid is geboden - mester aktua ku koutela.
   _gebiedend = imperatibo. gebiedende wijs - modo imperatibo.
   _gebiedsdeel = teritorio
   _gebit = djentenan. [kunst-] plancha
   _gebladerte = foyonan
   _geblaf = ladramento
   _gebod = mandamento . de tien geboden - e dies mandamentonan
   _geboefte = ladronnan, kriminalnan, kakadanan
   _geboorte = nasemento. Bij de geboorte van mijn zoon. - Ora mi yiu a nase.
   _geboren = [A.] nasí. [C.] nasé. geboren worden = nase
   _geborgenheid = sentido di siguridat
   _gebouw = edifisio
   _gebrand = in: gebrand zijn op - ta loko pa. ta amante di.
   _gebrek = [kapot] defekto. [gemis] falta (aan = di); skarsedat (aan = di). [armoede] falta; pobresa. [lichamelijk] defisiensia, defekto, fayo. gebrek hebben aan - falta. in gebreke blijven - faya.
   _gebrekkig = [lichamelijke functie] defisiente. mankaron [plat]; gebrekkig Papiaments spreken - no papia bon papiamento.
   _gebroeders = rumannan, ruman-hòmbernan
   _gebrom = vrunvrun; murmuramento; [hond] gruñamento
   _gebruik = uzo
   _gebruikelijk = usual. gebruikelijk zijn - ta kustumber.
   _gebruiken = uza. Mag ik de telefoon even gebruiken? - Mi por fía telefon un rato? Kan ik 't toilet even gebruiken? - Mi por hasi uzo di baño un rato? een maaltijd gebruiken - kome. Gebruik je suiker? - Bo ke suku? alcohol gebruiken - bebe. het ontbijt gebruiken - desayuná. laten we wat gebruiken. - bam bebe algo.
   _gebruiker = uzadó, usuario; [consument] konsumidó.
   _gebruiks- = pa/di uzo
   _gedaante = figura, fòrma. Z'n ware gedaante tonen - munstra su kara (berddadero).
   _gedaanteverandering = transfòrmashon, transfigurashon
   _gedaanteverwisseling = transfòrmashon; metamórfosis; cambio di aspekto.
   _gedachte = pensamento. [herinnering] memoria. bij de gedachte aan ... - Ora di korda ... Hou dat in gedachte. - Korda esei. iemand op andere gedachten brengen - kambia un hende su idea. van gedachten wisselen - interkambiá ideanan.
   _gedachtengang = modo di pensa
   _gedachtengoed = ideanan
   _gedachtenis = memoria. zaliger gedachtenis - den felis memoria.
   _gedachtenloos = sin pensa
   _gedecideerd = desidido
   _gedeelte = parti
   _gedeeltelijk = parsial
   _gedegen = bon elaborá; bon profundisá
   _gedenkboek = buki di hubileo.
   _gedenkdag = aniversario
   _gedenken = korda: rekordá; memorá; konmemorá
   _gedenkteken = monumento (konmemoratibo)
   _gedeputeerde = diputado
   _gedetineerde = detenido, prezo, prisionero
   _gedicht = poesía
   _gedienstig = servisial
   _gedijen = prosperá; floresé; krese.
   _geding = kaso, kaso hudisial. kort geding - kaso sumario.
   _gedistilleerd = bebida stèrki
   _gedistingeerd = distinguí
   _gedoe = baina; gedum ; hèbè-hèbè, bada-bada; herekeke, bululú; bombòshi; spetaklu . wat 'n gedoe! - es ta baina!Es ta kò'i spetaklu!
   _gedogen = tolerá
   _gedonder = strena. Daar krijg je gedonder mee. - Esei ta bai duná bo problema.
   _gedoogbeleid = maneho di toleransia
   _gedraai = dreimento, biramento
   _gedrag = komportashon, kondukta
   _gedragen [zich] = komportá
   _gedrang = bòshamento; pushamento
   _gedreven = inspirá
   _gedrevenheid = inspirashon; motivashon
   _gedrocht = monstruo
   _gedrochtelijk = monstruoso
   _gedrongen = moroton (v. mens of dier)
   _gedruis = zonido duru
   _geducht = formidabel; tremendo; enorme
   _geduld = pasenshi. geduld hebben - karga pasenshi. Geduld is een schone deugd. - Ku pasenshi ta gana gloria. 'n Ogenblik geduld, graag. - Warda un rado por fabor. z'n geduld verliezen - pèrdè pasenshi.
   _geduldig = ku pasenshi; tin (hopi) pasenshi.
   _gedurende = durante (di)
   _gedurfd = tribí; provokatibo
   _gedurig = ketu bai; kontinuo; insesantemente
   _gedwee = dósil
   _geel = hel
   _geelzucht = dehele wé
   _geen = no; ningun; geen een - ningun; geen enkel - ni un. geen van beiden - ni un di (nan) dos. geen van allen - ni un di nan tur.
   _geeneen = ningun; ni un
   _geenszins = di ningun manera
   _geest = spirito; mente. karakter; genio. boze geesten - alma malu, mal spirito. de geest geven - bai sosegá. het staat me duidelijk voor de geest. - Mi ta kord'é kla-kla. Hij zag eruit als een geest. - e tábata parse (manera) un spiritu.
   _geestdodend = laf; monótono; sin smak.
   _geestdrift = entusiasmo. in geestdrift raken - entusiasmá, bira entusiasmá
   _geestdriftig = entusiasmá
   _geestelijk = spiritual; mental. geestelijk gehandicapt - mentalmente retardá.
   _geestelijke = religioso
   _geestelijkheid = klero
   _geestenbezweerder = eksorsista
   _geestenbezwering = eksorsismo
   _geestesgesteldheid = mentalidat
   _geestesziek = mentalmente malu; loko
   _geestesziekte = malesa mental; lokura; malesa sikiátriko
   _geestig = humoroso
   _geestigheid = sentido di humor
   _geestkracht = poder mental
   _geestverschijning = spiritu; aparensia
   _geestverwant = [bnw] kongenial. hij is een geestverwant - e tin mesun konbikshon
   _geestverwantschap = kongenialidat
   _geeuw = hap
   _geeuwen = hap
   _geëigend = apropiá
   _geëmotioneerd = emoshoná
   _geërgerd = disgustá, iritá
   _gefeliciteerd = pabien
   _gegadigde = persona interesá; solisitante, aplikante
   _gegeven = 1. [znw] dato. 2. [bnw] dado [S.]. op 'n gegeven ogenblik - un dado momento./na un momento dado. Onder de gegeven omstandigheden - den e sirkumstansianan aktual.
   _gegoochel = magia
   _gegrond = bon fundá; sano; husto. gegronde redenen - motibonan bálido.
   _gehaaid = skèrpi; Hij is gehaaid - E sa kon pa haña su kier.
   _gehakt = karni mulá
   _gehalte = porsentahe; [goud] grado. [
   _gehandicapt = inkapasitá, menos kapasitá, ku handicap.
   _geharrewar = herekeke
   _gehavend = daña; deskaí; bashá aden; heridá
   _gehechtheid = afekshon
   _geheel = [bnw] henté, henter; total; kompleto. Geheel de dag - Henter día. 'n gehele dag - un día henté/henter. [bw] henteramente; totalmente; kompletamente. [znw] totalidat
   _geheelonthouder = persona ku no ta bebe alkohol.
   _geheid = firme, sigur
   _geheim = [znw+bnw] sekreto . geheim houden - tene sekreto. geheim telefoonnummer - number privá. 'n geheim bewaren - no divulgá un sekreto.
   _geheimhouding = sekresía
   _geheimschrift = eskritura sekreto
   _geheimzinnig = misterioso, sekreto
   _geheimzinnigheid = misterio; sekresía
   _gehemelte = shel'i boka
   _geheugen = memoria. 't Ligt me nog vers in het geheugen. - Mi ta kord'é bon-bon.
   _gehoor = [zintuig] oído. [toehoorders] oudiensia. gehoor geven aan - respondé; hasi kaso (aan = di). kumpli ku. Ik kreeg geen gehoor. - Mi no a haña reakshon. [telef.] nan no a kontestá. ten gehore brengen - presentá.
   _gehoorgestoord = ku problema di oído
   _gehoorzaal = ouditorio
   _gehoorzaam = obediente
   _gehoorzaamheid = obediensia
   _gehoorzamen = obedesé
   _gehorig = bo ta tende tur kos
   _gehucht = pueblo chikito
   _gehumeurd = in: slecht, goed gehumeurd zijn - tin bon, mal beis.
   _geil = kayente (manera stim); ruín [zeer vulg.]
   _gein = prèt
   _geit = kabrito; [nog niet drachtig geweest kabritonchi
   _gek = [znw+bnw] loko; gek op [iets] - amante di. voor de gek houden - nèk, frega. als 'n gek - pa loko. stapelgek - loko di remata. op de gekste plaatsen - na e lugánan mas inesperá. je word er gek van! - E ta hasi bo bira loko. Dat is te gek om los te lopen. - Esei ta kò'i loko! Elke gek heeft zijn gebrek. - Kada loko ku su teimu. Doe niet zo gek! - Lag'i ta plùis!
   _gekant = in: gekant zijn tegen - oponé
   _gekheid = lokura. Alle gekheid op 'n stokje. - Chansa un banda!
   _gekkigheid = lokura
   _gekkenwerk = kò'i loko
   _gekleurd = kolorido. Hij staat er gekleurd op. - El a hasi su mes ridíkulo.
   _gekneusd = golpiá
   _geknipt = in: hij is er geknipt voor. - Ta nèt algo p'é.
   _geknoei = mòrsmento; gemòrs , mòrspòt
   _gekscheren = hasi chansa
   _gekunsteld = artifisial
   _gelaagd = di diferente capa; stratifiká; laminá
   _gelaarsd = bistí na bota, ku bota bistí
   _gelaat = kara
   _gelaatstrek = karakterístika di kara
   _gelach = harimento
   _geladen = [fig.] yen di rabia skondí, yen di rabia suprimí. 'n geladen stemming - un ambiente eksplosibo
   _gelag = eksigensia; demanda; komemento; bebemento; kuenta. 't was 'n hard gelag voor hem. - El a haña un mal trato. 't gelag betalen - paga e kuenta. [fig.] keda fregá; keda pompá [vulg.]
   _gelagkamer = kafé; €bar
   _gelang = in: naar gelang van - di akuerdo ku; proporshonal(mente). naar gelang dat ... - segun
   _gelasten = ordoná; manda; instruí.
   _gelaten = [berustend] resigná
   _gelazer = pompamento
   _geld = plaka. geld verdienen als watter - gana plaka na granel. 't geld groeit ons niet op de rug. - Nos no tin pal'i plaka. geld slaan uit - saka plaka for di voor geen geld van de wereld - ni por nada.
   _geldafpersing = ekstorshon di plaka.
   _geldboete = but, multa.
   _geldduivel = in: hij is een geldduivel - e ta kayente pa plaka.
   _geldelijk = monetario
   _gelden = bal; apliká, ta aplikabel; konta. Dat geldt niet. - Esei no ta konta. Esei no ta bálido. zijn invloed doen gelden - uza su influensia.
   _geldgebrek = falta di plaka
   _geldgever = fiadó di plaka
   _geldig = bálido
   _geldigheid = balides
   _geldingsdrang = asertividat
   _geldkoers = kambio di plaka
   _geldmiddelen = medionan finansiero
   _geldontwaarding = inflashon
   _geldschieter = fiadó di plaka
   _geldstuk = moneda
   _geleden = pasá. kort geleden - pòko tempo pasá. lang geleden - hopi tempo pasá.
   _geleerd = sabí; siñá; kulto; erudito
   _geleerde = sientífiko; erudito
   _geleerdheid = erudishon
   _gelegen = situá; [opportuun]debido; oportuno . te gelegener tijd - na su tempo debido. Dat komt mij nu niet gelegen - Esei no ta konbiní mi awó. daar is mij veel aan gelegen. - Esei ta hopi importante pa mi. Hij liet zich weinig aan hem gelegen liggen. - El a hasi pòko kaso di dje.
   _gelegenheid = okashon; oportunidat. de gelegenheid aangrijpen - hasi uzo di e oportunidat. bij gelegenheid - ora e oportunidat ta presentá. in de gelegenheid zijn - tin e chèns; ta den e posishon di op eigen gelegenheid - independientemente bij eerste gelegenheid - asina ku e oportunidat presentá. ter gelegenheid van - na e okashon di
   _gelegenheidskleding = trahe fòrmal
   _gelegenheidskoopje = ganga
   _gelei = jelly [E.]
   _geleide = guía.
   _geleidelijk = gradual(mente)
   _geleidelijkheid = gradualidat
   _geleiden = guía; lei; kompañá, eskoltá
   _geleider = [pers.] guía; [elec.] konductor
   _geletterd = literario
   _geleuter = kò'i loko
   _gelid = [gewricht] artíkuo. [rij] rei, fila.
   _geliefd = stimá
   _geliefde = amante, amor, ser stimá
   _gelieven = [ww] hiba di gusto; gelieve mij te berichten - Hasí mi e fabor di informá mi.
   _gelijk = igual; idéntiko; similar. gelijk maken - igualá. gelijk spelen - empatá. op gelijke wijze - die e mesun manera. op gelijke hoogte - riba mesun haltura. gelijk denken - tin e mesun ideanan. gelijk hebben - tin rason. Hij stelde hem in het gelijk. - El a dun'é rason.
   _gelijken = parse gelijken op - parse
   _gelijkenis = semehansa
   _gelijkgezind = di mesun idea.
   _gelijkheid = igualdat
   _gelijkmaken = igualá
   _gelijkmatig = igual(mente)
   _gelijknamig = di mesun nomber
   _gelijksoortig = semehante , similar; pareu
   _gelijksoortigheid = semehansa, similaridat
   _gelijkspel = empate
   _gelijkspelen = empatá
   _gelijkstroom = koriente direkto
   _gelijktijdig = [bnw] simultaneo; na mesun momento. [bw] simultáneamente; na mesun momento.
   _gelijkvloers = na piso abou
   _gelijkwaardig = di mesun balor; ekivalente.
   _gelijkwaardigheid = ekivalensia
   _gelijkzijdig = lateral
   _geliniëerd = ku liñanan
   _gelofte = promesa
   _geloof = fe; kerensia. (geen) geloof hechten aan - (no) kere
   _geloofsbelijdenis = kredo
   _geloofsbrieven = kredensialnan
   _geloofsleer = doktrina
   _geloofsovertuiging = konvikshon religioso
   _geloofsvervolging = persekushon religioso
   _geloofsvrijheid = libertat di religion
   _geloofwaardig = fidedigno; konfiabel.
   _geloofwaardigheid = kredibilidat
   _geloven = kere. in iemand of iets geloven - tin fe den un hende of kos. Niet te geloven! - Inkreíbel! Ik geloof 't verder wel. - Bam lag'é asina numa.
   _gelovig = religioso
   _geluid = zonido. 'n Ander geluid laten horen. [fig.] - kambia di tono.
   _geluiddempend = ku ta absorbá zonido
   _geluiddemper = muffler [E.]
   _geluidloos = sin zonido
   _geluidshinder = boroto
   _geluimd = in: goed/slecht geluimd - tin bon/mal beis
   _geluk = felisidat; [boffen]: suèrtè. Wat 'n geluk! - Es ta suèrtè! Geluk ermee! - éksito! - tin suèrtè. Je mag van geluk spreken dat ... - Bo tin suèrtè ku ...
   _gelukken = logra Niets gelukt hem. - E no ta logra nada. [zie: lukken]
   _gelukkig = [bnw] felis. [bw] felismente; afortunadamente. Gelukkig kon hij komen. - Afortunadamente e por a bin. Gelukkig! - Danki Dios! gelukkig voor hem. - Bon p'é.
   _gelukkig(erwijs) = afortunadamente
   _gelukwens = felisitashon
   _gelukwensen = felisitá; duna pabien
   _gelukzalig = bendishoná; bienaventurado
   _gelul = kò'i loko
   _gemaakt = afektá; artifisial; fòrsá.
   _gemaal = in: prins gemaal - prens esposo. [pomp] mashin di pòmp
   _gemak = fasilidat; utilidat; conbeniensia; Hou je gemak! - Kalmá bo! Keda keto! met gemak - fasilmente op z'n dooie gemak - pòko-pòko. Hij voelt zich niet op z'n gemak. - E ta sinti su mes insigur. Het gemak dient de mens. - kos fásil t'ei pa hende gos'é.
   _gemakkelijk = fásil; kómodo
   _gemakshalve = pa hasi kos fásil; pa no hasi kos difísil
   _gemakzucht = anhelo pa komodidat
   _gemakzuchtig = sin gana di hasi esfuerso; sin gana di esforsá su mes.
   _gemalin = esposa
   _gemaskerd = maskará; disfrasá.
   _gematigd = moderá
   _gemeen = [algemeen] comun; gemeen goed - bien común [S.] het is gemeen goed geworden - el a keda generalmente adaptá/aseptá/konosí. gemene zaak maken met - bini na un koperashon komun ku. in 't gemeen - en general. [laaghartig] baho, sushi; sinbergënsa. hij is gemeen - e ta un kuchú di dos banda. gemeen spel - wega sushi. 'n gemene streek - un kò'i bestia. Dat is gemeen! - Esei ta kò'i sushi!
   _gemeenplaats = lugá komun.
   _gemeenschap = komunidat. seksuele gemeenschap - relashon seksual
   _gemeenschappelijk = komun. gemeenschappelijk bezit - propiedat kolektibo
   _gemeente = [burgerlijk] munisipio. [prot.] parokia. [prot. gehoor] kongregashon
   _gemeente- = munisipal
   _gemeentebestuur = gobierno munisipal
   _gemeentelijk = munisipal
   _gemeenteraad = konseho munisipal
   _gemenebest = man-komunidat
   _gemengd = miksto
   _gemiddeld = [bnw] mediano; pro medio; [bw] un averahe;
   _gemis = falta (aan = di); [verlies] pèrdida.
   _gemoed = gemut
   _gemoedelijk = ameno, kordial,
   _gemoedelijkheid = kordialidat; ambiente ameno
   _gemoedsrust = trankilidat
   _gemoedstoestand = estado di emoshon
   _gemoeid = in: zijn leven was ermee gemoeid - su bida tábata na peliguer. daar is veel geld mee gemoeid - esei ta eksigí hopi plaka.
   _gemopper = kikmento
   _gemunt = in: ze hebben 't op ... gemunt - nan ta tra'i ...
   _gemutst = in: goed, slecht gemutst zijn - tin bon, mal beis.
   _genade = grasia. Goeie genade! - Mi mama dushi! Het vond geen genade in zijn ogen. - El a rechas'é sin miserikordia.
   _genadeloos = sin miserikordia, sin piedat
   _genadeslag = golpi final
   _genadig = miserikordioso. er genadig vanaf komen - skapa sin muchu daño.
   _genaken = aserká; alkansá.
   _gene = in: aan gene zijde - na otro banda. deze en gene - esun aki, esun aya.
   _genealogie = genealogía
   _geneesheer = médiko
   _geneeskracht = poder kuratibo
   _geneeskrachtig = medisinal; kuratibo.
   _geneeskunde = medisina
   _geneeskundig = medisinal(mente)
   _geneeskundige = médiko
   _geneesmiddel = remedi; geneesmiddelen innemen - bebe remedi.
   _genegen = dispuesto
   _genegenheid = afekshon; kariño; stimashon
   _geneigd = inkliná (tot = pa)
   _geneigdheid = inklinashon
   _generaal = general
   _generalisatie = generalisashon
   _generaliseren = generalisá
   _generatie = generashon
   _generatiekloof = abismo entre generashonnan
   _generator = generador
   _generen = zich generen - tin bergüensa. Geneer je niet! - Hasi bo mes na kas. Ik zou me dood generen! - Lo mi tábata muri di bergüensa.
   _genereren = generá
   _genereus = generoso
   _genetica = genétika
   _genetisch = genétiko
   _genezen = [alg.] kura. [fig. of door gebed] sana. genezen worden - [alg.] kura; [door gebed] haña sanashon
   _genezing = [alg.] kura; kuramento; [door gebed] sanashon
   _geniaal = genial; briyante
   _genialiteit = genialidat,
   _genie = genio. de genie [mil.] - ingeniería
   _geniep = in: in 't geniep - bou man
   _geniepig = bou man
   _genieten = gosa, gosa di. Ik heb er geweldig van genoten. - M'a gos'é un mundu. Hij geniet van een goede gezondheid. - E ta gosa di un bon salú. genieten van - [ook:] disfrutá
   _genitaliën = òrganonan seksual
   _genodigde = invitado
   _genoeg = bastante; sufisiente. genoeg hebben van iemand of iets - fada di un kos of hende
   _genoegdoening = satisfakshon
   _genoegen = goso, gusto, plaser; satisfakshon; agrado . naar genoegen - na agrado. iemand een genoegen doen - hasi un hende un fabor. Het doet me genoegen te horen dat ... - Mi ta kontento/satisfecho die tende ku ... genoegen nemen met - satisfasé su mes ku/sea kontento ku. Daar neem ik geen genoegen mee. - Mi no ta aseptá esei. Met genoegen! - Ku hopi plaser!
   _genoeglijk = ameno, agradabel, plasentero
   _genoegzaam = suficiente(mente)
   _genoot = kompañé, kompañero; sosio
   _genootschap = sosiedat, asosiashon
   _genot = goso, plaser. onder het genot van een kop koffie - gosando un kòpi di kòfi.
   _genotmiddel = stimulante
   _genre = estilo
   _geoefend = eksperto
   _geograaf = geográfiko
   _geografie = geografía
   _geografisch = [bnw] geográfiko. [bw] geográfikamente
   _geologie = geología
   _geologisch = geológiko
   _geoloog = geológiko
   _geoorloofd = admití, admisibel, permití; legal.
   _gepaard = in: >gepaard gaan met - bin ku
   _gepast = korekto; apropiá. gepast geld - plaka eksakto.
   _gepeperd = pika
   _gepeupel = kakadanan
   _gepikeerd = ofendí. gauw gepikeerd zijn - sinti su mes ofendí muchu lihé.
   _gepriviligiëerd = privilegiá
   _geraakt = afektá; ofendí; iritá
   _geraamte = eskeleto
   _geraas = boroto, ruido
   _geraden = akonsehabel. het is je geraden het te doen! - Ke of no ke, bo ta hasi'é!
   _geraffineerd = [let.] refiná. [pers.] astuto, intrigante. [verfijnd] sofistiká.
   _geraken = yega (zie verder: raken)
   _gerant = captain [E.]
   _gerecht = 1. [znw] [eten] kuminda; [jur.] korte. het gerecht in eerste aanleg - korte den promé instansia. iemand voor het gerecht brengen/slepen - lanta un kaso (hudisial) contra un hende; hiba un hende dilanti di mesa verde. 2. [bnw] husto, hustifiká. 'n gerechte straf - un kastigo husto.
   _gerechtelijk = hudisial. 'n gereechtelijke dwaling - un error hudisial. iemand gerechtelijk vervolgen - lanta un kaso hudisial contra un hende.
   _gerechtigd = kualifiká; outorisá.
   _gerechtigheid = hustisia.
   _gerechtsgebouw = (edifisio di) korte di hustisia.
   _gerechtshof = korte (di hustisia)
   _gereed = kla; prepará. zich gereed houden om te... - para kla pa ... zich gereed maken - prepará (su mes).
   _gereedschap = hèrremènt(nan)
   _gereformeerd = reformá; protestante.
   _geregeld = [voortdurend] largo bai; konstantemente; regularmente
   _gerei = kosnan; koroto.
   _gerenommeerd = renombrá
   _gereserveerd = reservá
   _gerief = konbeniensia; komodidat, konbfortabilidat, kos konfortabel, kos kómodo. ten gerieve van - na fabor di; pa konbeniensia di
   _gerieflijk = konbeniente; konfortabel, kómodo
   _gerikketik = tik-tak
   _gering = pòko; chikito; 'n geringe kans - un chèns mashá chikito. 'n geringe dunk van iemand hebben - tin un idea mashá negatibo di un hende.
   _geringschatten = menospresiá; tin pòko idea di; tin pòko apresio pa.
   _geringschattend = negatibo; ku menospresio.
   _geringschatting = menospresio.
   _Germaan = germano
   _germaans = germániko
   _geroepen = in: zich geroepen voelen om te ... - sinti su mes yamá pa ...
   _geroerd = afektá; emoshoná; konmoví.
   _geroezemoes = murmuramento; vrun-vrun.
   _gerommel = [v. geluid] vrun-vrun. [gedoe] bululú; bombòshi; [ongeregeldheden] bòrchincha
   _geronnen = kuahá; seko.
   _gerotzooi = bululú; bombòshi
   _geroutineerd = bakiano; eksperensiá.
   _gerst = cebada [s.]
   _gerucht = redo; storia; vrun-vrun. - Nan dí ku ....
   _geruchtmakend = sensashonal
   _geruim = konsiderabel; basta hopi.
   _geruis = [hard] ruido; [onbestemd zacht] vrun-vrun; zonido suave; [krakend] krakmento
   _geruisloos = sin zonido; silensioso
   _gerust = trankil(o). je kunt 't gerust doen - bo por wèl'i hasíé. Hij is er niet gerust op. - E ta duda di dje.
   _geruststellen = trankilisá
   _geruststellend = trankilisante
   _geruststelling = siguransa; [troost] konsuelo
   _geruzie = pleitamento
   _gescheiden = separá; [huwelijk] divorsiá
   _gescheld = zundramento
   _geschenk = regalo. ten geschenke geven - duna komo regalo.
   _geschieden = sosodé, pasa, okurí, tuma lugá.
   _geschiedenis = historia; [verhaal] storia. 'n beroerde geschiedenis - un asunto fastioso.
   _geschiedkundig = históriko
   _geschiedkundige = históriko
   _geschiedschrijver = historiográfiko
   _geschiedschrijving = historiografía
   _geschift = loko, kabes dañá
   _geschikt = adekuá, adekuado, apropiá; konbeniente. [bekwaam] kapas, kualifiká, kapasitá. [schappelijk] desente
   _geschiktheid = kualifikashon; kapasidat; konbeniensia
   _geschil = kontroversia, diferensia, disputa
   _geschoold = entrená, bon eduká,
   _geschut = artilería, kañonnan
   _gesel = [let.] zuip, kò'i suta. [fig.] plaga
   _geselen = [let.] suta. [fig.] asotá
   _geseling = sota; sutamento
   _gesitueerd = situá. de beter gesitueerden - esnan mas privilegiá.
   _gesjoemel = bululú
   _geslacht = [gram.] género; [biol.] sekso. [familie] famía; rasa. het menselijk geslacht - e género humano. het zwakke geslacht - e sekso débil
   _geslachtelijk = seksual
   _geslachts- = seksual
   _geslachtsdelen = òrganonan seksual, genitalnan
   _geslachtsdrift = impulso seksual, instinto seksual
   _geslachtsgemeenschap = relashon seksual. geslachtsgemeenschap hebben met iemand - tin relashon (seksual) ku un hende; drumi ku un hende.
   _geslachtsverkeer = relashon seksual
   _geslachtsziekte = malesa venériko; [fam.] malesa di kaya.
   _geslepen = [fig.] astuto
   _gesloten = [fig.] reservá; inkomunikatibo; ketu; boka será.
   _gesluierd = ku bela bistí
   _gesp = id.
   _gespannen = tenso. De verwachtingen waren hoog gespannen. - E ekspektashonnan tábata hopi haltu. (zie: spannen)
   _gespen = sera gesp
   _gespierd = muskular. [v. taal] fuèrte.
   _gesprek = konbersashon; [tel.] yamada; in gesprek [tel.] - okupá. 'n gesprek voeren - hiba un konbersashon.
   _gespreksronde = danda
   _gespuis = kakada
   _gestaag = ketu bai
   _gestalte = figura; fòrma
   _gestand = in: gestand doen - kumpli ku
   _geste = gesto
   _gesteente = piedranan; baranka
   _gestel = konstitushon; sistema
   _gesteldheid = stadi, estado, kondishon, konstitushon
   _gestemd = entoná. [fig.] disponí. Hij is gunstig gestemd - su aktitut ta faborabel
   _gesternte = [alg] streanan. [sterrenbeeld] konstelashon. [astrologie] signo.
   _gesticht [verouderd] = instituto; institushon; asilo.
   _gesticuleren = hasi gestonan
   _getal = number. in groten getale - na gruponan grandi.
   _getal- = numériko.
   _getand = ku djente, ku punto.
   _geteisem = bagas, kakada
   _getijde = 1. [eb/vloed] marea [S.]. (zie: tij). 2. orashon litúrgiko.
   _getikt = loko Hij is (VAN LOTJE) getikt - su kabes n' ta (ni un tiki)bon.
   _getralied = ku bara
   _getrapt = in: getrapte verkiezingen - elekshonnan indirekto.
   _getreur = tristesa; lamento
   _getreuzel = telelele
   _getroosten = in: zich moeite getroosten - hasi hopi esfuerso. zich opofferingen getroosten - hasi sakrifisio.
   _getrouw = fiel. 'n getrouwe weergave van de feiten. - un representashon fiel di e echonan.
   _getrouwe = fiel siguidó
   _getrouwheid = fieldat, loyalidat
   _getto = gèto
   _getuige = testigo. [bij huwelijk] padrino/madrina. getuige à charge - testigo akusadó. getuige à décharge - testigo di defensa. als getuige voorkomen - sali komo testigo.
   _getuigen = testiguá; duna testimonio. getuigen voor - testiguá na fabor di.
   _getuigenis = testimonio. getuigenis afleggen - duna testimonio.
   _getuigenverhoor = interogashon di testigonan.
   _getuigschrift = (karta di) referensia; sertifikado.
   _geul = burako, kanal. [natuurlijke, ondergrondse] gulidó.
   _geur = holó; fragansia.
   _geuren = hole.
   _geurig = ku holó dushi; fragante; aromátiko
   _gevaar = peliguer. in gevaar - na peliguer. gevaar lopen - kòre peliguer. buiten gevaar - sin peliguer. op gevaar af in moeilijkheden te komen - tumando e risiko di haña problema.
   _gevaarlijk = peligroso; beako. gevaarlijke zone - zona di peliguer. gevaarlijke weg - kaminda beako.
   _gevaarte = kos kolosal; monstruo
   _geval = kaso. In geen geval. - di ningun modo. In ieder/elk geval - kon ku ta. Kon ku bai bini. van geval tot geval beslissen - disidí kada kaso ora e ta surgi.
   _gevangen = prezo. iemand gevangen nemen - detené un hende. hij zit gevangen - e ta será.
   _gevangenbewaarder = wardadó di prezo
   _gevangene = prezo, prizonero
   _gevangenis = prizon. in de gevangenis zitten - ta será. ta den prizon. Naar de gevangenis gaan - bai será.
   _gevangennemen = detené, arestá.
   _gevat = sabí; rápido; skèrpi; spierto.
   _gevecht = pelea, bringamento, lucha, bataya. buiten gevecht stellen - kita fò'i akshon.
   _gevechts- = di kombate, di bataya, di guera.
   _gevederd = ku pluma
   _gevel = id., fasada.
   _geven = duna. Dat geeft niet! - N' ta nada! Lebumai! Maar wat geeft dat nou? - Ma ki bo ta wòri? Ik geef niet veel voor zijn kansen. - Mi n' ta dun'é hopi chèns. zich gewonnen geven - resigná. Geef hier! - 'Na m'é!
   _gever = dunadó
   _gevest = man (di spada)
   _gevleugeld = ku (h)ala
   _gevoeglijk = desentemente. Dat kun je gevoeglijk vergeten. - Bo por wèl di lubidá esei.
   _gevoel = geful, sintimento. Hij heeft geen gevoel voor humor. - E no tin sentido di humor. Wat voor gevoel geeft dat? - Ki sensashon esei ta duna? Hij kan alles op gevoel vinden. - E por haña tur kos fulando/dor di fula.
   _gevoelen = [znw] sintimento; sensashon; opinion.
   _gevoelig = sensitibo; suseptibel; [pijnlijk] sensibel. [zwakke gezondheid] sintido. 'n gevoelige klap - un sla duru. 'n gevoelige nederlaag - un derota pisá. 'n gevoelige snaar raken - tòch(i) un punto doloroso.
   _gevoeligheid = sensibilidat
   _gevoelloos = sin geful; insensitibo, insensibel
   _gevoelloosheid = insensibilidat
   _gevoelsleven = bida sentimental,
   _gevoelsmatig = intuitibo; instintibo; pa intuishon; sentimental.
   _gevoelsmens = persona emoshonal
   _gevoelswaarde = sentido; balor emoshonal
   _gevogelte = [A.] parhanan. [C.] paranan
   _gevolg = 1. resultado; konsekuensia. 2. siguidónan; ayudantenan. geen nadelige gevolgen ondervinden - no eksperensiá konsekuensianan negatibo. De gevolgen zijn voor jezelf. - Abo mes lo keda responsabel pa e konsekuensianan. gevolg geven aan een verzoek - kumpli ku un petishon. met goed gevolg - eksitosamente. ku éksito. ten gevolge hebben - tin komo konsekuensia. ten gevolge van - a causa di.
   _gevolgtrekking = konklushon; dedukshon. gevolgtrekkingen maken uit - saka konklushonnan di. voorbarige gevolgtrekkingen - konklushonnan prematuro.
   _gevolmachtigd = ku poder total. Gevolmachtigde minister - ministro plenipotensiario
   _gewaad = paña seremonial.
   _gewaagd = tribí; peligroso. Ze zijn aan elkaar gewaagd. - Nan ta bai bon ku otro.
   _gewaardeerd = apresiabel, apresiá
   _gewaarworden = ripará; eksperensiá; sinti; [te weten komen] haña sa.
   _gewaarwording = riparashon; sensashon; persepshon; sintimento.
   _gewag = partisipashon; informashon; gewag maken van - menshoná; hasi menshon di.
   _gewas = vegetashon. [oogst] kosecha. [plant] mata.
   _geweer = skopèt [ook jacht-].
   _gewei = kachunan
   _geweld = violensia; fòrsa. met geweld - ku fòrsa, violensia. ze wilde met alle geweld gaan. - E kier a bai di tur modo, di kualkier fòrma. Hij moest zijn geweten geweld aandoen - E mester a silensiá su konsenshi. zichzelf geweld aandoen - esforsá su mes pa keda kalmo.
   _gewelddadig = violento
   _geweldig = tremendo
   _geweldpleging = violensia, akto violento
   _gewelf = arco [S.]
   _gewennen = kustumbrá (zie: wennen)
   _gewest = region
   _geweten = konsenshi. 'n zuiver geweten - un konsenshi limpi.
   _gewetenloos = sin konsenshi
   _gewetens- = di konsenshi
   _gewetensbezwaar = problema di konsenshi
   _gewetensnood = dilema moral
   _gewetensvraag = problema moral
   _gewettigd = hustifiká; legítimo.
   _gewezen = anterior, eks-.
   _gewicht = peso; [belang] importansia.
   _gewichtig = importante. gewichtig doen - ple bigshot.
   _gewichtigheid = importansia
   _gewichtloos = sin peso
   _gewiekst = spierto, sabí, astuto
   _gewild = popular,
   _gewillig = dispuesto, kla pa;
   _gewin = ganashi, probecho.
   _gewis = sigur
   _gewond = heridá
   _gewonde = persona heridá. de gewonden - esnan heridá
   _gewoon = gewon, normal, ordinario, komun. De gewone man - e hòmber chikito; Juan Pueblo. het gewone publiek - e públiko general. zoals hij gewoon was te doen. - Manera e tábata sa hasi.
   _gewoonlijk = generalmente; di kustumber; - manera semper; manera di kustumber.
   _gewoonte = kustumber. naar gewoonte - segun kustumber. uit gewoonte - a konsekuensia di kustumber. 'n gewoonte worden - bira kustumber. de macht der gewoonte - fòrsa di kustumber.
   _gewoonte- = di kustumber
   _gewoonweg = id.; 't was gewoonweg prachtig. - Tábata berdaderamente magnífiko.
   _gewricht = skarnir; djòint
   _gezag = outoridat; poder; mando; prestigio. 'n persoon van gezag - un outoridat.
   _gezagsdrager = mandatario.
   _gezagvoerder = kapitan
   _gezamenlijk = huntu; mutuo; uní; kolektibo; gezamenlijke rekening - kuenta kombiná.
   _gezang = kanto; kantamento. [lied] kantika.
   _gezant = enviado; embahador
   _gezantschap = embahada
   _gezapig = sin animashon, sin brío
   _gezegde = dicho. [gram.] predikado.
   _gezegend = bendito ; bendishoná
   _gezeglijk = obediente
   _gezel = kompañero
   _gezellig = plasentero, ameno, agradabel, animá. 'n gezellige avond - un anochi ameno. 'n gezellige vent - un gai agradabel. 't Was erg gezellig! [bij afscheid] - Nos a gosa hopi.
   _gezelligheid = animashon
   _gezelschap = kompanía. Iemand gezelschap houden - keda kompañá un hende.
   _gezelschapsleven = bida sosial
   _gezet = korpulento; gordo. op gezette tijden - na oranan regular.
   _gezicht = [gelaat] kara; [het zien/uitzicht] bista. 't is geen gezicht! - n' ta kò'i mira! z'n gezicht redden - saka kara. z'n gezicht verliezen - pèrdè kara. gezichten trekken - traha kara mahos. Ze lachte hem in z'n gezicht uit. - El a hari'é den su kara.
   _gezichts- = di bista
   _gezichtsbedrog = ilushon di bista
   _gezichtsvermogen = bista
   _gezien = [fig.] respetá; apresiá. iets voor gezien houden - laga kai, laga tumba. gezien het feit dat ... - en bista di e echo ku ...
   _gezin = famía (di mayornan I yiunan).
   _gezind = inkliná. hij is democratisch gezind. - E ta na fabor di demokrásia. Hij is mij goed gezind. - E ta apresiá mi hopi.
   _gezindte = denominashon; sekta.
   _gezins- = familiar, di famía
   _gezond = [alg.] salú; [v.voedsel e.d.] saludabel; [fig.] sano . gezond en wel - sano y salvo [s.] gezond maken/worden [fig.] - sana. gezond verstand - sentido komun. de openbare financiën gezond maken - sana finansa públiko. 'n gezond argument - un argumento sano. goed gezond - bon di salú. weer gezond worden - rekuperá (salú).
   _gezondheid = salú. Gezondheid! - Salú! Hij verkeert in goede gezondheid. - E ta bon di salú. hij verkeert in slechte gezondheid. - E no ta nada bon di salú.
   _gezondheids- = di salú (públiko), di salubridat públiko.
   _gezondheidsdienst = servisio di salubridat públiko.
   _gezondheidstoestand = estado di salú; algemene gezondheidstoestand - estado di salú/salubridat públiko.
   _gezondheidszorg = kuido di salú; salú públiko; salubridat públiko.
   _gezouten = salu, ku salu.
   _gezusters = ruman-muhénan
   _gezwam = kò'i loko.
   _gezwel = tumor
   _gezwind = lihé, rápido.
   _gezwollen = álg.] hinchá. [v.taal e.d.] bombástiko
   _gids = guía
   _giechelen = hari (manera mucha), hari pa loko.
   _gier = [A./C.] wara-wara. [mest] gordura líkido.
   _gieren = [lachen] grita hari. [wind] flùit. [mest] basha gordura líkido.
   _gierig = miskiña
   _gierigaard = hende miskiña.
   _gierigheid = aktitut miskiña
   _gieten = basha. Het giet! - Awa ta basha!
   _gieter = id., kò'i muha mata.
   _gietijzer = hero bashá
   _gif _gift = veneno.
   _gif(t)- = venenoso
   _gift = regalo; donashon.
   _gigant = gigante
   _gigantisch = gigantesko
   _gij = bo; boso; titel, naam, titel+naam,
   _gijzelaar = persona sekuestrá; persona detení pa falta di paga su debe, of pa falta di testiguá.
   _gijzelen = sekuestrá; detené (pa falta di paga debe of falta di testiguá).
   _gijzeling = sekuestro; detenshon (pa falta di paga su debe of falta di testiguá).
   _gijzelnemer = sekuestradó.
   _gil = grito (duru). geef maar 'n gil, dan kom ik. - Djis dal un grito i mi ta bin.
   _gilde = korporashon
   _gillen = grita (duru)
   _ginder = aya
   _ginds = aya
   _ginnegappen = Hari manera kachó ku bo ta munstra palo.
   _gips = id.
   _gissen = rei; [schatten] baluá.
   _gissing = baluashon
   _gist = yist; ist; zürdeg.
   _gisten = fermentá
   _gisteravond = ayera nochi
   _gistermiddag = ayera tardi
   _gistermorgen = ayera maínta
   _gisteren = ayera
   _gisterenavond = ayera nochi
   _gisterenmiddag = ayera tardi
   _gisterennacht = ayera nochi
   _gisterochtend = ayera maínta. gisterochtend vroeg - ayera mardugá
   _gisting = fermentashon
   _gitaar = guitara
   _gitarist = gitarista
   _gitzwart = pretu-pretu
   _glaasje = kèlki. Hij heeft te diep in het glaasje gekeken. - E ta kaña.
   _glad = (sluik) liso; (slipperig) glat. 'n gladde jongen - un shon sin eskrúpulo. Dat is nogal glad! - Esei ta papia pa su mes. Ik was het glad vergeten. - Lubidá m'a lubidá.
   _gladjanus = un shon sin eskrúpulo
   _glans = splendor; brío; buya.
   _glansrijk = glorioso; ku splendor; ku brío; ku buya.
   _glanzen = lombra
   _glas = glas. 'n glas water - un glas di awa. 't glas is kapot - e glas a kibra. z'n eigen glazen ingooien - kòrta su mes garganta.
   _glashard = duru-duru
   _glashelder = kla-kla
   _glazen = di glas
   _glazenwasser = labadó di bentana
   _glazig = manera glas
   _gleuf = ifi; [brievenbus e.d.] apertura
   _glibberen = slep
   _glibberig = glat; [v. vis e.d.] yen di baba
   _glijbaan = slep
   _glijden = slep, skùif, slide [E.]. hij liet 't in z'n zak glijden - el a hink'é den su sako.
   _glimlach = sonrisa [S.], smile [E.].
   _glimlachen = smile [E.]
   _glimmen = lombra
   _glimp = sombra
   _glinsteren = lombra, bría, torna
   _globaal = global
   _globe = globo
   _gloed = lombramento; ferbor
   _gloednieuw = nobo-nobo
   _gloedvol = ku ferbor
   _gloeien = bira kayente; bira korá; kuminsá kima; lombra. mijn hoofd gloeit - mi kabes ta mòrde.
   _gloeiend = kayente. gloeiend heet - kayente-kayente.
   _gloeilamp = bombía
   _glooien = baha
   _glooiing = bahada
   _gloren = aparesé;
   _glorie = gloria
   _glorieus = glorioso
   _gluiperd = hende falso, kuchú di dos banda
   _gluiperig = falso. gluiperige ogen - wowo falso.
   _glunderen = hari kontento
   _gluren = lur
   _gluurder = lurdó
   _gniffelen = hari kontento
   _goal = id.
   _god = dios. god zij dank! - danki dios!. god beware mij! - dios libra!. god geve dat,... - mara, ..., male,..., ojalá [S.]. Gods water over Gods akker laten lopen - laga tur kos pa nan kuenta. Ga in Godsnaam niet! - Por Dios no bai! God mag 't weten! - Dios sa! Grote goden! - Mi Dios!
   _Goddank. = Danki Dios.
   _goddelijk = divino Het goddelijk kind - E niño divino.
   _goddelijkheid = divinidat
   _goddeloos = sin Dios
   _goddeloosheid = bida sin Dios
   _godendom = Diosnan
   _godganselijke = in: de godganselijke dag - e día henté
   _Godgeleerde = teólogo
   _godgeleerdheid = teología
   _godheid = divinidat
   _godin = diosa
   _godlasterend = un blasfemia
   _godlastering = blasfemia
   _godloochenaar = ateo
   _godloochening = ateísmo
   _godsdienst = religion
   _godsdienst- = religioso
   _godsdienstig = religioso, devoto
   _godsdienstigheid = religiosidat; devoshon
   _godsdienstoefening = servisio religioso
   _Godsgericht = husgamento divino
   _godshuis = kas di Dios
   _godslasteraar = hende ku hasi blasfemia
   _godslasterend = un blasfemia
   _godslastering = blasfemia
   _godslasterlijk = un blasfemia
   _Godsvrucht = religiosidat, devoshon
   _Godvergeten = in: 'n Godvergeten plaats - lugá tra'i lomb'i Dios.
   _Godvruchtig = religioso; devoto
   _goed (goeie) = [bnw/bw] bon. 'n goeie vijftig gulden - mas of menos sinkuenta florin. Op 'n goeie dag - Un bon día. Op 'n goed ogenblik - un momento oportuno. Maar goed ook! - Ta bon tambe! 't Is maar goed, dat ... Ta bon ku ... Alles goed en wel maar ... - Esei por wèl ta, pero ... Je hebt goed praten, maar ... - Bo por bisa loke bo ke pero ... Mij goed! - Mi n' tin nada kontra. Hij/zij/'t is nergens goed voor. - E no ta sirbi pa nada. Je bent niet goed! - Bo kabes n' ta bon! Da's 'n goeie! - esei ta bon! 't Goed hebben. - ta bon pará. Als ik 't goed heb, ... - Si mi no ta herá ... Goedzo! - Bon! Ik ben zo goed als klaar. - Mi ta kasi kla. Zo goed als niets. - Kasi nada. Zo goed en zo kwaad als het gaat. - Di un manera of otro. goed bedoeld - bon intenshoná. [znw] [eigendom] bien [S.]. oroerend goed - biennan imóbil. schoon goed aantrekken - bisti paña limpi. [koopwaar] merkansía. Dat is te veel van het goede - Esei ta un tiki te dimas. Wie goed doet, goed ontmoet. - Esun ku ta hasi bon obra, ta haña su rekompensa. het goede doen - hasi loke ta bon. Ik kon geen goed bij hem doen. - Mi no por a hasi nada ku tábata bon segun é. Ik heb nog geld van je te goed. - Bo ta debé mi plaka ainda. ten goede keren - kambia pa mihó. Hou 't mij ten goede, - No tumá mi na malu,
   _goedaardig = [karakter] di bon boluntat. [kwaal] benigno.
   _goeddunken = in: naar eigen goeddunken. - segun mi/bo/e/nos/boso/nan mes ta haña ku ta bon.
   _goederen = merkansía(nan; produktonan; material. onroerende goederen - biennan imóbil
   _goedertieren = bondadoso; klemente; miserikordioso.
   _goedertierenheid = klemensia; miserikordia.
   _goedgeefs = generoso
   _goedgeefsheid = generosidat
   _goedgehumeurd = in: Hij is goedgehumeurd - e tin bon beis.
   _goedgelovig = krédulo Hij is veel te goedgelovig - E tin muchu konfiansa.
   _goedgelovigheid = kredulidat. zijn goedgelovigheid gaat veel te ver. - E tin muchu konfiansa.
   _goedgezind = tin konfiansa den
   _goedgunstig = amikal, amistoso
   _goedheid = bondat
   _goedkeuren = aprobá
   _goedkeuring = aprobashon. ter goedkeuring voorleggen - someté pa aprobashon.
   _goedkoop = barata. Goedkoop is duurkoop. - Kos barata ta sali karo.
   _goedlachs = ku ta gusta hari
   _goedmaken = drecha; kompensá
   _goedmoedig = kariñoso; amikal; amistoso
   _goedpraten = defendé (loke no ta bon)
   _goedschiks = in: goedschiks of kwaadschiks - den bon of den malu
   _goedvinden = [ww] aprobá; haña ku ta bon. Hij vindt alles goed. - E ta haña tur kos bon. Als hij het goedvindt - Si e ta haña ku ta bon; Si e ta aprob'é; si e no tin nada kontra.[znw] aprobashon. Met wederzijds goedvinden - ku aprobashon mutuo.
   _goedzak = un pan di Dios.
   _goeierd = bon hende.
   _gok = in: 't is 'n gok. - ta tuma un chèns. de gok wagen - tuma un chèns.
   _gokken = [ww] guèmbel; hunga plaka. [znw] guèmbelmento; wega di plaka, hungamento di plaka
   _gokker = hungadó di plaka
   _golf = [alg.] ola. [radiomagnetisch] onda. [inham] golfo. [sport] golf.
   _golflengte = onda. Op dezelfde golflengte - [ook fig.] riba (e) mesun onda(nan).
   _golven = subi baha; fluktua
   _gom = stùf
   _gondel = góndola
   _gong = id.
   _gonzen = zona; vrun-vrun; zuru-zuru ?
   _goochelaar = mágiko; ilushonista
   _goochelarij = magia
   _goochelen = hasi magia
   _goochem = sabí; spierto.
   _gooi = tiro. 'n gooi doen naar - purba haña.
   _gooien = tira, benta. met de deur goiien - dal e porta sera. hij gooide het op zijn ziekte. - El a kulpa su malesa. 't op 'n akkoordje gooien - logra/alkansá un akuerdo.
   _goor = hor
   _goot = [dak-] het
   _gootsteen = senk, labaplato
   _gordel = [lichaams-] faha. veiligheidsgordel - faha di siguridat. [geogr.] sírkulo; rondo.
   _gordelroos = kólibri
   _gordijn = kortina
   _gordijnroei = rui, richi.
   _gorgeldrank(je) = remedi pa hòrg
   _gorgelen = hòr, hòrg
   _gortig = in: je maakt 't al te gortig. - Bo ta bai mucho leu.
   _goser = tersio
   _goud = oro Spreken is zilver, zwijgen is goud. - Tur kuminda ta di kome, ma no tur palabra ta di papia, bisa. Het is niet alles goud wat blinkt. - No tur kos ku ta lombra ta oro.
   _gouden = di oro
   _goudstuk = moneda di oro.
   _gouvernante = [fam.] yaya
   _gouvernement = gobierno
   _gouverneur = gobernador
   _gozer = tersio
   _graad = [alg.] grado; [familie] liña. 'n graad halen - graduá.
   _graadmeter = skala di gradonan. [fig.] midí, midimento.
   _graaf = id.; conde [S.]
   _graafschap = condado [S.]
   _graafwerk = kobamento
   _graag = ku mucho gusto [s.], ku hopi plaser. graag of niet! - Ke of lag'i ke! Hij doet 't maar wat graag. - E ta loko pa hasi'é. Graag gedaan! - Tábata un plaser.
   _graaien = skòmber; gara; kòi.
   _graan = maíshi rabo; trigo [s.]
   _graankorrel = pipita di maíshi.
   _graantje = in: 'n graantje meepikken. - haña su parti tambe.
   _graat = weso (di piská). van de graat vallen - kai flou. Ik val van de graat van honger. - Hamber ta matá mi. Hij is niet zuiver op de graat. - Bo no por konfi'é.
   _grabbel = in: geld te grabbel gooien - Tira plaka afó; drispidí plaka. z'n naam te grabbel gooien - baha su mes reputashon.
   _grabbelen = skòmber
   _gracht = id.; kanal.
   _gracieus = elegante
   _gradatie = gradashon
   _gradueel = gradual(mente)
   _graf = graf; kèlder; sepulkro.
   _grafiek = gráfiko; diagrama.
   _grafisch = gráfiko
   _grafkelder = kèlder
   _grafologie = grafología
   _grafologisch = grafológiko
   _grafoloog = grafológiko
   _grafrede = diskurso funeral
   _gram = [woede] rabia, furia. z'n gram halen - baha su rabia. [gewicht] gram.
   _grammatica = gramátika
   _gramatikaal = gramatikal(mente)
   _grammofoon = tòkadisko
   _grammofoonplaat = disko
   _gramschap = rabia, furia
   _granaat = misil (eksplosibo)
   _grandioos = grandioso
   _graniet = granit
   _granieten = di granit
   _grap = chansa, joke [E.]; chasko, chiste. grappen maken - hasi chansa. Dat is geen grap. - No ta kò'i hari. Dat is 'n dure grap! - No ta yiu'i mama! voor de grap - pa prèt. Het mooiste van de grap was ... - E kos di mas prèt tábata ...
   _grapjas = fregadó, chansadó. Je bent 'n grapjas! - Bo sa frega!
   _grappenmaker = zie: grapjas
   _grappig = grasioso, prèt. Wat grappig! - Es ta kò'i prèt!
   _gras = yerba, YERBA bèrdè. Ze lieten er geen gras over groeien. - Nan no a pèrdè pa gana.
   _grasduinen = skòmber den buki, revista i otro eskritonan
   _grasmaaier = mashin pa kòrta yerba
   _grasmaaimachine = mashin pa kòrta yerba
   _grasspriet = stelchi di yerba
   _gratie = elegansia. [voor straf] klemensia; pordon. bij de gratie Gods. - pa grasia di Dios. weer bij iemand in de gratie komen - bolbe haña un hende su konfiansa. bij iemand uit de gratie raken - pèrdè un hende su konfiansa.
   _gratificatie = gratifikashon, bonus, pago ekstra
   _gratis = gratis ; gratuito [s.]
   _grauw = [znw] hou. iemand een grauw geven - kome hende. [bnw] shinishi.
   _grauwen = hou; kome hende.
   _graven = koba
   _graveren = graba
   _gravering = grabashon
   _gravin = id., condesa [S.]
   _gravitatie = gravitashon
   _gravure = grabashon
   _grazen = kome yerba. iemand te grazen nemen - nèk un hende.
   _greep = [alg.] gara. [collectie] kolekshon; [handgreep] man. in de greep van - den gara di. hij deed er een greep naar - el a purba gar'é.
   _greintje = krenchi
   _grendel = lòk
   _grendelen = lòk
   _grenehout = palo di pino
   _grens = [lands-] frontera; [fig.] límite
   _grens- = fronteriso
   _grensgebied = teritorio fronteriso, region fronteriso
   _grenzen = in: grenzen aan - tin frontera ku. Dat grenst aan het ongelooflijke. - Esei ta kasi inkreíbel.
   _grenzenloos = sin límite
   _greppel = kanal chikito
   _gretig = ku ekspektashon; ku anhelo.
   _gretigheid = anhelo
   _grief = ofensa
   _Griek = Greko
   _Griekenland = Gresia
   _grieks = greko
   _grienen = yora
   _griep = grip
   _griet = galeins
   _grietje = galeins
   _grieven = hurt [E.]; hasi doló
   _griezel = un hende ku ta duná bo rel.
   _griezelen = rel; duna rel
   _griezelig = hororoso; ku ta duna rel.
   _griezelfilm = pelíkula di horor
   _grif = mesora, sin basilá, sin mas, imediatamente
   _griffen = graba
   _griffie = id.; ofisina di ministerio públiko.
   _griffier = id.; sekretario di ministerio públiko
   _grijns = harí sarkástiko
   _grijnslach = harí sarkástiko
   _grijnslachen = hari sarkástikamente
   _grijnzen = hari sarkástikamente
   _grijpen = gara; kapta. om zich heen grijpen [vuur e.d.] - plama. voor het grijpen liggen - ta kla pa kòi.
   _grijs = shinishi grijs haar - kabei blanko.
   _grijsaard = ansiano
   _grijzend = birando bieu; [haar] birando blanko.
   _gril = kapricho
   _grill = id.
   _grillig = kaprichoso
   _grimas = gesto mahos
   _grime = makiyahe
   _grimeren = pone makiyahe
   _grimmig = rabiá; furioso; peligroso.
   _grimmigheid = rabia, furia; situashon peligroso.
   _grind _grint = granit; piedra.
   _grinniken = hari (entre djente).
   _grissen = ranka; piki.
   _groef = ifi; [in gezicht] lachi.
   _groei = kresemento
   _groeien = krese.
   _groeiend = kresiente
   _groeizaam = faborabel (pa kresemento)
   _groen = bèrde
   _groenstrook = faha berde
   _groente = berdura
   _groenteboer _groentenboer = bendedó di berdura
   _groentetuin _groententuin = hòfi (di berdura)
   _groentje = mucha inosente
   _groep = grupo
   _groeperen = fòrma grupo [ook: zich -]
   _groepering = agrupashon
   _groeps- = di grupo
   _groepsgeest = loyalidat di grupo
   _groepsgewijs = den grupo
   _groet = kumindamento; saludo [s.]. met vriendelijke groeten - ku un saludo kordial. doe hem de groeten van mij. - Kunind'é pa mi.
   _groeten = kumindá; saludá - Mi ta wak bo!
   _groeve = pos di mina.
   _groezelig = no limpi; sushi.
   _grof = gròf 'n grove fout - un eror grave/serio. grof geweld - violensia eksesibo. met grof geschut [fig.] - ku fòrsa eksesibo. grof geld verdienen - gana plaka na granel. iemand grof behandelen - trata un hende sin respèt. Hij werd grof. - el a bira bruto. Hij is grof gebouwd - e ta hankrá. Dat is 'n grove leugen. - Ta un mentira di marka mayor.
   _grog = bebida stèrki kayente (ku suku)
   _grol = payasada
   _grom = gruñá
   _grommen = gruña
   _grond = [vloer] suelo, [aarde] tera; [grondslag] fondo, fundeshi; base. vaste grond onder de voeten hebben - ta riba tera firme. ik heb goede gronden om aan te nemen... - Mi tin bon motibo pa asumí ... aan de grond lopen [schip] - pega; keda pega. Hij zit aan de grond. [fig.] - E no tin ni pariba ni pabou. op de grond - abou. op grond van - a base di./a konsekuensia di. op de grond vallen - kai abou. te gronde gaan - keda ruiná./basha aden. tegen de grond gooien [gebouw] - basha abou. tot de grond toe afbranden - kima pòr kompleto. Uit de grond van mijn hart - for di e mas profundo di mi kurason. 'n politicus van de kouwe grond - un polítiko ku no sa unda su kara ta para. van de grond komen [vliegtuig] - lanta. zonder enige grond - sin ningun base./motibo.
   _grondbeginsel = prinsipio básiko
   _grondbelasting = id.
   _grondbetekenis = nifikashon básiko, nifikashon original
   _grondbezit = propiedat di tereno.
   _grondbezitter = doño di tereno
   _gronden = [ww] basa, funda
   _grondgebied = teritorio
   _grondgedachte = idea básiko
   _grondig = [bnw] profundo; intensibo;[verandering] radikal. [bw] profundamente; intensibamente; radicalmente.
   _grondigheid = profundidat; intensibidat; radikalidat.
   _grondlegger = fundadó
   _grondoorzaak = kousa básiko
   _grondrecht = derecho konstitushonal
   _grondregel = prinsipio básiko
   _grondslag = fundamento, fundeshi, base
   _grondstof = materia prima
   _grondverf = primer [E.]
   _grondvesten = 1. [znw] fundamento, fundeshi. 2. [ww] funda
   _grondvlak = base
   _grondwet = konstitushon
   _grondwettelijk = konstitushonal
   _groot = grandi; [lang] haltu; [volwassen] adulto; groot licht [auto] - bright [E.]; 'n groot man - un gran hòmber. 'n grote man - un hòmber haltu. grote mensen - hende adulto. de Grote Oceaan - Oséano Pasífiko. in 't groot - na grandi.
   _grootboek = ledger [E.]
   _grootbrengen = kría; eduká.
   _Groot-Brittannië = gran Bretaña.
   _grootdoen = ple grandi; ple sabí
   _groothandel = komersio por mayor [S.]
   _groothandelaar = komersiante por mayor
   _grootheid = grandesa; magnitut; [persoon] big shot [E.]; [wisk.] kantidat.
   _grootheidswaan _grootheidswwanzin = megalomanía
   _grootje = wela. Maak dat je grootje wijs! - Bai gaña bo wela!
   _grootmoeder = wela; madushi, madú
   _grootmoedig = magnánimo; yen di bondat
   _grootmoedigheid = magnanimidat; gran bondat
   _grootouders = welanan
   _groots = grandioso
   _grootscheeps = na grandi
   _grootsheid = grandura; [trots] orguyo
   _grootspraak = bromamento
   _grootte = grandura; tamaño; [fig.] grandesa; [aardbeving e.d.] magnitut; [reikwijdte] enbergadura; [persoon] haltura; ter grootte van - na tamño di.
   _grootvader = wela; padushi, padú
   _gross = 1. id.; diesdos dosena. 2. masa, mayoría. het gross van de mensen - mayoría di hende.
   _grossier = comersiante por mayor
   _grossierderij = komersio por mayor
   _grot = gruta, kova
   _grotendeels = pa e parti mas grandi, pa su mayor parti;
   _grotesk = [bnw] grotesko, [bw] groteskamente
   _gruis = greis
   _gruizelementen = in: aan gruizelementen - na wèrki
   _grut = muchanan chikito
   _gruwel = horor, asko, [A.] debòr. Het was hem een gruwel - E kos a dun'é asko, [A.] E kos a dun'é debòr.
   _gruweldaad = atrosidat; akto hororoso
   _gruwelijk = hororoso
   _gruwen = rel
   _gruzelementen = zie gruzelmenten
   _gruzelmenten = wèrki. in gruzelmenten - na wèrki; in gruzelmenten vallen - plama na wèrki.
   _guirlandes = slinger [N.]
   _guit = mucha fregadó
   _guitig = fregadó
   _gul = generoso
   _gulden = [znw] [A.] florin; [C.] heldu. [bnw] di oro
   _gulhartig = generoso; franko; kordial
   _gulheid = generosidat; kordialidat; frankesa
   _gulp = [in broek] holpi; [bloed, water] bashamento
   _gulpen = basha, spùit
   _gulzig = [eten] golos, haragan; [hebzuchtig] kudisioso; haragan
   _gulzigaard = [eten] haragan golos; [hebzucht] kudisioso, haragan
   _gulzigheid = kudisia
   _gummi = ròber , rubber [E./N.]
   _gummistok = klòp
   _gunnen = konsedé. 't is je gegund. - Mi n' tin nada kontra./ Bo por wèl di hañ'é. Hij gunt hem 't licht in de ogen niet. - E no por want'é ni pintá. Hij gunt zich geen ogenblik rust. - E ta sigui te dal abou.
   _gunst = fabor. iemand een gunst bewijzen - hasi un fabor pa un hende. uit de gunst raken - pèrdè e bon relashon. ten gunste van - na fabor di
   _gunstig = faborabel(mente). bij gunstige omstandigheden - ora sirkumstansianan ta permití. hij was ons gunstig gezind - El a trata nos ku apresio. Hij staat gunstig bekend. - E tin bon reputashon.
   _gut = Mi mama dushi!
   _gutsen = basha
   _guur = áspero; krudo guur weer - tempo di fríu i biento desagradabel.
   _gymnasiaal = di gymnasium
   _gymnasiast = alumno di gymnasium
   _gymnasium = id.
   _gymnastiek = gimnástika; edukashon físiko
   _gynaecologie = ginekología
   _gynaecologisch = ginekológiko
   _gynaecoloog = ginekólogo; dòkter di hende-muhé.


   _haag = kurá di mata
   _haai = tribon. naar de haaien gaan - pèrdè kangreu ku saku ku tur.
   _haaibaai = machor
   _haak = hak; wèrchi; [vis-] ansué. aan de haak slaan [fig.] - piska [ook fig.]. 't Is niet in de haak. - E kos no ta pinta bon. Tussen twee haakjes - id.; by the way [E.]; a propósito [S.]
   _haaknaald = hangúa pa hak.
   _haaks = kuadrá.
   _haal = [aan touw e.d.] ranká; [streep] raská. aan de haal gaan - bula bai; baha na awa; baha na katuna.
   _haalbaar = alkansabel; realisabel.
   _haan = gai. Daar zal geen haan naar kraaien. - Ningun hende lo no haña sa nada di dje.
   _haantje = gai chikito. haantje de voorste - esun ku ta pusha tur otro.
   _haar = [bez.vnw] su. [pers.vnw] e, ele, [na: di, bou, na, riba] dje. [znw] kabei. sluik haar - kabei lizo; kabei bon. kroeshaar - kabei kring; kabei malu. blond haar - kabei 'i manteka. grijs haar - kabei blanko. de haren wassen - laba kabes. Met de handen in het haar zitten - Ta man na kabes. 't scheelde maar een haar of ik was gevallen. - M'a hera kai. Dat scheelde maar 'n haar! - M'a, b'a, el a hera! Hij had spijt als haren op z'n hoofd. - E a keda sumamente disgustá. Ze zitten elkaar doorlopend in het haar. - Tur ora nan ta pleita ku otro.
   _haard = hart. Eigen haard is goud waard. - No tin mihó lugá ku bo hogar.
   _haarfijn = fini manera un kabei. iets haarfijn uitleggen - splika un kos na plaka chikito, [C.] plaka chikí.
   _haarkloven = piki pieu.
   _haarkloverij = pikimento di pieu
   _haarpin = pench'i kabei
   _haarscherp = skèrpi-skèrpi
   _haarscheurtje = sker fini-fini.
   _haarspeld = pench'i kabei
   _haas = [A.] koneu. [C.] koneinchi. Mijn naam is haas. - Mi n' sa di nada.
   _haasje = [A.]koneu chikito, [C.] koneinchi chikí. Hij is 't haasje. - E no por nada mas.
   _haasje-over = weg'i lomba
   _haast = [bw] kasi. Ik kreeg haast 'n ongeluk. - M'a hera haña un aksidente. [znw] purá, ansia. er is haast bij. - E kos no por warda. haast maken - pura. Waarom zo'n haast? - Ki purá bo tin?
   _haasten = [ook: zich -] pura, hasi purá, hasi lihé. Ik laat me niet haasten! - Mi no ta laga nan ansiá mi.
   _haastig = purá; den purá. haastige spoed is zelden goed. - sòpi purá ta sali salu.
   _haat = odio; ira
   _haatdragend = in: haatdragend zijn - karga odio
   _habbekrats = kachi-kachi
   _habijt = kashaka
   _hachelijk = krítiko, prekario, peligroso.
   _hachje = in: bang zijn voor zijn hachje - tin miedo pa su bida.
   _had _hadden = tabatin
   _hagedis = [alg.] lagadishi [blauwe] blousana; [boomn-] waltaka, kododo, totèki; [muur[] pega-pega
   _hagel = yobida di eis
   _hagelen = yobe eis
   _hagelslag = id.
   _hagelsteen = piedra di eis
   _hagelwit = blanko-blanko
   _hak = hilchi. van de hak op de tak springen - salta di un kos pa otro. iemand 'n hak zetten - duna un hende mal trato.
   _hakbijl = hacha.
   _haken = hak
   _hakkelen = pega
   _hakken = kap. Waar gehakt wordt vallen spaanders. - Unda ta skaf, krelchi ta kai.
   _hal = entrada, lugá di entrada; sala
   _halen = buska; [v. punten e.d.] saka; [aan de kant doen] hala; [bereiken) alkansá. 'n kam door het haar halen - peiña kabei un rato. 'n diploma halen - saka un diploma. laten halen - manda buska. de politie erbij halen - yama polis. door elkaar halen - bruha. Hij haalt het niet. [ziekte] - E no ta bai rekuperá; e no ta bai biba. de auto kon de helling niet halen. - e outo no por a logra e subida. Dat haalt niet bij wat mij overkwam. - Bo no por kompará esei ku loke a pasa ku mi. geld van de bank halen - kita plaka fò'i banko. Waar haal je 't vandaan! - Di unda b'a saka esei?
   _half = mei; mitar. half één - [A.] diesdos or' i mei. [C.] mitar di un. vijf vóór half twee - 25 pasá di un. vijf over half twee - 25 pa dos. omstreeks half mei - banda di mitar di luna di mei. 'n half sneetje brood - mei snech'i pan. 'n half pond - mei libra. half werk doen - laga trabou na mitar. - mitar palabra ta basta p'e. Je begrijpt niet half wat het wil zeggen - Bo no ta komprondé ni un tiki di loke e ke men. Ik heb 't maar half verstaan. - M'a tende mitar so. Ze is er half en half van op de hoogte. - E ta mas of menos na haltura.
   _halfbloed = di sanguer miksto.
   _halfbroer = mitar ruman(-hòmber)
   _halfdonker = [znw] semiskuridat; [bnw] semiskur
   _halfdood = mitar morto. iemand half doodslaan - dal un hende kasi mata.
   _halfgeleider = semikonduktor
   _halfjaar = mei aña
   _halfjaarlijks = kada mei aña.
   _halfslachtig = in: halfslachtige maatregelen - medidanan sin base serio; medidanan indisidido.
   _halfstok = halfstèngel {stomme e}; halfstòk; na mitar palo
   _hallucinatie = halusinashon
   _hallucineren = halusiná
   _hals = nèk, garganta. 'n onnozele hals - un chambon. zich moeilijkheden op de hals halen. - buska problema. hals over kop - den ppurá; di un momento pa otro.
   _halsband = [v. hond] banchi
   _halsbrekend = in: halsbrekende toeren uithalen - hasi esfuersonan sumamente peligroso.
   _halsketting = koyar
   _halssnoer = koyar
   _halsstarrig = obstiná
   _halsstarrigheid = aktitut obstiná
   _halt = Para! Stòp! halt maken - para.
   _halte = parada
   _halveren = parti na mitar; dividí na dos
   _halverwege = na mitar kaminda
   _ham = id.
   _hamer = martíu. onder de hamer brengen/komen - bende na findishi.
   _hameren = martiyá. Hij bleef er op hameren - el a sigui primi/pusha e asunto.
   _hamsteren = kumpra hopi pa miedo di skarsedat
   _hand = man hand in hand - man tení. Handen af van mijn spullen. - No mishi ku mi kosnan. Handen thuis! - No mishi (ku mi, kuné)! aan de hand zijn = pasa. de hand aan de ploeg! - man na obra! de handen in onschuld wassen - laba man. Ik had er mijn handen aan vol. - Mi tábata ful okupá kuné. Ze moeten er de hand aan houden. - Nan tin ku manten'é. iemand de hand boven het hoofd houden - protehá un hende; respaldá un hende. Hij heeft handenvol geld - E tin plaka na granel. Vele handen maken het werk licht. - Un man ta laba otro, dos ta laba kara. Daar draai ik mijn hand niet voor om. - Esei ta chicken-feed pa mi. De handen uit de mouwen steken - pone man na obra. Hij stak geen hand uit om mij te helpen. - E no a hasi nada pa yudá mi. Hij is aan handen en voeten gebonden. - E ta man mará. Ik heb hem een suggestie aan de hand gedaan. - M'a dun''e un sugerensia. Hij had de zaak goed in de hand. - E tabatin e kos bon bou kontrol. iets met hand en tand verdedigen - defendé un kos ku tur fòrsa. met de handen over elkaar - man krusá. met de hand geschreven - skirbí na man. niets om handen hebben - no tin nada pa hasi. iemand onder handen nemen. - stret un hende. iemand op handen dragen - admirá un hende. op handen en voeten - ku man i ku pía. hand over hand toenemen - bira día pa día mas pio. ter hand stellen - entregá na. van de hand doen - pasa pa otro; bende. vlot van de hand gaan - bai manera pan kayente. van de hand wijzen - nenga; rechasá. van hoger hand - di ariba. Dat ligt voor de hand. - Esei ta papia pa su mes. hand en spandiensten bewijzen - duna tur klasa di yudansa.
   _handarbeider = peon; obrero.
   _handbagage = ekipahe di man
   _handbereik = in: binnen handbereik - na man
   _handbeweging = gesto; moveshon di man.
   _handboeien = bui
   _handboek = manual
   _handdoek = sèrbètè
   _handdruk = man
   _handel = komersio, negoshi. handel en wandel - kondukta. niet in de handel - no disponibel. handel drijven - hasi negoshi.
   _handelaar = komersiante, negoshante
   _handelen = aktua; [handel drijven] hasi negoshi. handelen in - hasi negoshi di. handelen over - trata di.
   _handeling = akto; akshon.
   _handels- = komersial
   _handelswijze = manera di negoshá, manera di hiba negoshi
   _handelwijze = manera di aktua, prosedimento
   _handenarbeid = obra di man
   _handgemeen = bringamento; bringamento ku man so.
   _handgreep = man; palanka
   _handhaven = mantené;
   _handig = handy [e.]; (ku) tin bon man (in = pa). Dat heeft hij handig gedaan. - El a hasi un bon trabou.
   _handigheid = habilidat
   _handje = man. 'n handje helpen -duna un man. Zeg maar dag met 't handje! - Bo por wèl 'i lubidá!
   _handlanger = kómplise; kompinchi, konflochi.
   _handle = palanka
   _handleiding = manual
   _handomdraai = in: In 'n handomdraai - den un fregá di wowo.
   _handreiking = asistensia
   _handrem = brek di man
   _handschoen = id.
   _handschrift = manuskrito; man
   _handtas _handtasje = tas
   _handtastelijk = agresibo
   _handtastelijkheid = agresibidat. Ze kwamen tot handtastelijkheden - Nan a dal otro.
   _handtekening = firma. 'n handtekening zetten - firma.
   _handvaardigheid = habilidat manual; obra di man.
   _handvat = man
   _handvest = charter [E.]
   _handvol = man yen
   _handwerk = trabou di man; obra di man; trabou di hangúa.
   _handwerken = hasi trabou di hangúa.
   _handzaam = fásil (pa uza); hábil; kómodo
   _hanebalk = biga di dak.
   _hanengekraai = gritamento di gai.
   _hanenpoot = pía di gai; [schrift] man ilegibel
   _hang = [verlangen] anhelo [naar = pa]
   _hangar = id.
   _hangen = kolga. Er is weinig van blijven hangen. - Nan a lubidá kasi tur kos. op straat rondhangen - kana ferfelá (hende) riba kaya. op hangen en vallen - kayu no kayu.
   _hangend = pendiente. De zaak is nog hangend - E asunto ta pendiente ainda.
   _hanger = [kleding] hanger [N.], percha [S.]
   _hangerig = sin smak, sin gana pa hasi nada.
   _hangkast = kashi pa kolga paña
   _hangmat = hamaka
   _hangslot = kandal
   _hanig = fuyero. hanig doen/zijn - kòrta saya.
   _hansworst = lolo, lolo di awa; payaso
   _hanteerbaar = manehabel. makkelijk hanteerbaar - fásil pa manehá.
   _hanteren = manehá; operá; empleá. moeilijk te hanteren - difísil pa manehá, pa operá, pa uza.
   _hap = boka (di kuminda); mordí.
   _haperen = [sprekend] pega; [apparaat] traha malu, funshoná malu. zonder haperen - sin problema.
   _hapering = [sprekend] pegamento; [apparaat] mal funshonamento.
   _hapje = in: 'n hapje eten - un kò'i kome. 'n lekker hapje - un kò'i dushi.
   _happen = mòrde, tuma un boka (di kuminda). Hij hapte niet. - E no a tam' aden; e no a kai den e trampa.
   _happig = in: happig zijn op - ta loko pa.
   _hard = duru [ook fig.]; [maatregelen e.d.] pisá. Ik denk er hard over om... - Mi tin hopi gana di/pa ... Het ging hard tegen hard. - Nan a baha pisá riba otro.
   _hardboard = karton
   _harden = bira duru. Het lawaai was niet te harden. - e boroto t'bata insoportabel.
   _hardhandig = ku man duru, violento, ku violensia
   _hardheid = duresa
   _hardhoofdig = kabesura , terko
   _hardhorend = sordo
   _hardhorig = hopi sordo
   _hardleers = no ke siña.
   _hard lopen = kòre
   _hardloper = koredó
   _hardnekkig = obstiná, terko
   _hardnekkigheid = terkedat, aktitut obstiná
   _hardop = na bòs haltu
   _hardvochtig = sin duele, sin kompashon, sin miserikordia
   _hardvochtigheid = aktitut sin duele, sin kompashon, sin miserikordia
   _harem = id.
   _harerzijds = di su banda, di su parti
   _harig = ku hopi kabei
   _haring = id.; haring in 't zuur - pekelé. gerookte haring - boglu.
   _hark = haladó. zo stijf als een hark - steif-steif.
   _harken = hala (foya, piedra, etc.)
   _harlekijn = payaso [ook fig.]
   _harmonica = simfonía. [mond-] simfonía di man.
   _harmonie = harmonía
   _harmonika = simfonía. [mond-] simfonía di man.
   _harmonisch = harmóniko
   _harnas = id., harnés [S.]. iemand tegen zich in het harnas jagen - antagonisá un hende; pone un hende rabia.
   _harp = harpa
   _harpoen = harpun
   _hars = leim (ku ta sali fò'i mata)
   _hart = kurason. Daar heeft hij het hart niet toe. - E no tin e kurashi pa hasi'é. Heb 't hart niet om ... - No tribi ... Hij heeft het hart op de rechte plaats. - E tin bon kurason. iemand een kwaad hart toedragen - karga un hende na pecho. Hij kon zijn hart eraan ophalen. - Gosa, e por a gosa di dje. 't gaat me aan het hart. - Mi tin duele di dje. in hart en nieren - ku alma i kurpa. met hart en ziel - ku alma i kurpa. Hij is een man naar mijn hart - Mi tin mashá apresio p'e. van ganser harte - ku mil amor. iets ter harte nemen - hasi bon kaso di un kos. Zeg maar wat je op 't hart hebt. - Bisa numa loke bo ke bisa. Ik kon 't niet over mijn hart krijgen om het te doen. - Mi no por a duna mi mes e kurashi pa hasi'é. met heel mijn hart - ku henter mi kurason. Het moet mij van het hart dat ... - Mi tin ku admití ku ...; mi tin ku konfesá ku ... dat was een pak van mijn hart - esei tábata un alivio grandi.
   _hart- = di kurason, kardíako
   _hartedief = amor, dushi, tuku
   _hartelijk = [bnw] kordial, kariñoso. [bw] kordialmente. met hartelijke groeten - ku un saludo kordial. kariñosamente
   _hartelijkheid = kordialidat, kariño
   _hartelust = in: naar hartelust - kontento di alma i kurpa
   _harten = [kaartspel] hearts [e.]
   _hart- en vaatziekten = malesanan cardiovascular [S.]
   _hartgrondig = di henter kurason
   _hartig = [zout] salu. [fors] fuèrte. 'n hartig woordje met iemand wisselen - papia franko ku un hende.
   _hartkloppingen = batimento di kurason
   _hartroerend = emoshonante
   _hartslag = batimento di kurason
   _hartspecialist = kardiólogo
   _hartstikke = in: hartstikke dood - morto-morto. hartstikke gek
- loko-loko. hartstikke goed - bon-bon; chebere. hartstikke leuk - chebere; berans.
   _hartstocht = pashon
   _hartstochtelijk = pashonante; yen di pashon, ku pashon
   _hartverheffend = eksaltante
   _hartverlamming = fayo di kurason
   _hartveroverend = emoshonante; pashonante
   _hartverscheurend = emoshonante
   _hartverwarmend = gratifikante
   _hartzeer = doló di kurason
   _hasj = hashis
   _haspel = ril
   _hatelijk = malisioso; odioso; ofensibo, insultante, ku odio
   _hatelijkheid = malisia; ofensa; insulto
   _haten = odia
   _have = in: levende have - bestianan (doméstiko). have en goed kwijtraken - pèrdè tur su pertenensianan; pèrdè kangreu ku saku ku tur.
   _haveloos = deskaí
   _haven = haf; [haventerrein] waf. [fig.] refugio. een haven binnenlopen - drenta haf.
   _haven- = portuario
   _havenarbeider = trahadó di waf, trahadó portuario
   _havenen = daña (zie: gehavend)
   _haventerrein = waf
   _haver = id., oats [E.]. iemand/iets van haver tot gort kennen - konosé un hende/un kos di ariba te abou.
   _haverklap = in: om de haverklap - kada rato
   _havermout = papakuaker {stomme e}Quaker oats [E.]. havermoutse pap - papa kuaker.
   _hazenpad = in: het hazenpad kiezen - baha na katuna, baha na awa.
   _hebbelijkheid = mala maña
   _hebben = [ww] tin, tini [zonder: ta]; [v.t.: tabatin]. Ik heb 't! - M'a hañ'é! Dat hebben we weer gehad! - Esei ta tra'i lomba, por fin! Hier heb je je geld. - Ata bo plaka. Ik wil niet hebben dat je dat doet. - Mi no ke bo hasi esei. Dat gedoe kan ik niet hebben. - Mi no por ku e kosnan ei. Ik kan niet hebben dat je zoiets doet. - Mi no por wanta ku bo hasi kosnan asina. Jij bent de man die ik moet hebben. - Abo ta e persona ku mi mester. Ze moeten hem altijd hebben. - Nan semper tin algo kuné. Wat moet U hebben? - Kiko mener, señora, yùfrou mester? Ik moet niets van hem/ervan hebben. - Mi no ke nada di hasi kuné. Van dat soort grappen moet ik niets hebben. - Mi no por wanta chansanan asina. Daar heb ik niets aan. - Esei no ta yudá mi na nada. Hebben is hebben, krijgen is de kunst. - Loke bo tin ta bal mas ku loke bo por haña. Je weet nooit wat je aan hem hebt. - Bo no sa nunka kiko e ta bai hasi. Hij heefft 't aan het hart. - E ta sufri di un fayo di kurason. 't hebben over - papia di. Nu we 't er toch over hebben, ... - Awó ku nos ta papia di dje tòg, ... Hij heeft iets van zijn vader. - E ta parse su tata un tiki. Ze maken 'n kabaal van heb ik jou daar. - Nan ta hasi un boroto inkreíbel. [znw] heel zijn hebben en houden - tur loke e (taba)tin.
   _hebberig = kudisioso
   _hebzucht = kudisia
   _hebzuchtig = kudisioso
   _hecht = firme; sólido; fuèrte. 'n hechte band - un laso firme.
   _hechten = [vastmaken] mara; fiha. [wond] kose. Ik hecht er geen waarde aan. - Mi no ta dun'é balor.
   _hechtenis = detenshon. in hechtenis nemen - detené.
   _hectare = bender
   _hectogram = hektograma
   _hectometer = hektómetro
   _heden = awe. tot op heden - te día di awe. heden ten dage - awendía; e díanan akí. het heden - e tempo presente.
   _hedenavond = awe nochi
   _hedenmiddag = awe tardi
   _hedenmorgen = awe maínta
   _hedenochtend = awe maínta; awe mardugá.
   _heel = [bnw] [onverdeeld] henté, henter. heel de/het - henter. 'n hele tijd - hopi tempo. de hele tijd - henter ora. het hele jaar lang - henter aña; e aña henté. 'n hele dame - un dama di bèrdè mes. [bw] mashá, hopi. heel veel - mashá hopi. heel goed - mashá bon; hopi bon. heel lang geleden - hopi tempo pasá. 't kan heel wel waar zijn. - Por ta bèrdat mashá bon.
   _heelal = universo
   _heelhuids = henté; sin herida; sin daño
   _heelkunde = medisina
   _heen = in: hij ging heen. - el a bai. Waar ga je heen? - Unda bo ta bai? We zijn door onze voorraad heen. - Nos stòk a kaba. Waar moet dat heen? - Pa unda awó? heen en terug - ida y vuelta [S.]. heen en weer - bai i bin.
   _heengaan = [fig] bai sosegá
   _heenkomen = [ww] skapa, logra skapa; [znw] in: 'n goed heenkomen zoeken - buska un manera/modo di skapa
   _heenlopen = kana bai. Loop heen! No bisá mi!/Bai gaña bo madrina! Hij laat iedereen over zich heenlopen. - E ta laga tur hende hasi loke nan ke.
   _heenstappen = in: er over heenstappen - pasa riba dje. [fig.] no hasi muchu kaso.
   _heenweg = in: op de heenweg - na kaminda p'aya.
   _heenzetten = in: zich ergens over heenzetten - aseptá un kos (pasobra no tin manera pa kambi'é).
   _heer = mener, señor, shon, kabayero. Onze-Lieve-Heer - Nos Señor (Hesukristo). dames en heren! - dama i kabayeronan! de heer des huizes - e doño di kas. de dag des Heren - e día di Señor. jonge heer - yonkuman. heer en meester zijn - ta doño i Señor.
   _heerlijk = [lekker] delisioso , dushi. [verheerlijkt] glorioso. Dat zou heerlijk zijn. - Esei lo tábata fantástiko.
   _heerlijkheid = gloria
   _heerschap = shon
   _heerschappij = dominio; soberanía; poder
   _heersen = [bewindvoeren] reina; manda; goberná. [ziekte, wind e.d.] anda; prevalesé. er heerste een doodse stilte - tábata reina un silensio di morto.
   _heerser = soberano; [vorst] monarka.
   _heerszucht = afan di poder
   _heerszuchtig = ambishon pa manda
   _heertje = in: weer 't heertje zijn - ta un shon trobe.
   _hees = hers. zich hees schreeuwen. - grita te keda hers.
   _heet = kayente [ook fig.]. heet van de naald - stretawé.
   _heetgebakerd = (ku) ta rabia lihé
   _heethoofd = hende ku ta rabia tur ora
   _hefboom = palanka
   _heffen = [optillen] hisa; [belasting e.d.] imponé.
   _heffing = impuesto
   _heft = man. het heft in handen nemen - tuma mando.
   _heftig = [bnw] violento; fuerte; enérgiko; ku violensia, ku fòrsa, ku ferbor. [bw] violentamente; fuèrtemente; enérgikamente.
   _heftigheid = violensia
   _heg = kurá di mata. heg noch steg weten - no sa ni unda ta pariba ni pabou.
   _hegemonie = hegemonía
   _heibel = diskordia, pleito; borchincha
   _heiden = pagano
   _heidens = pagano
   _heien = bati palo den tera
   _heiig = id.; wazu
   _heikel = kontroversial
   _heil = salbashon. hij zag er geen heel in. - E no a mira bentaha den dje.
   _Heiland = Salbadó, salbador
   _heildronk = toast [E.]; brinda.
   _heilig = santo; sagrado . de heilige maagd - labírgen. de Heilige Vader - Santo Papa. heilig verklaring - kanonisashon. heilig verklaren - kanonisá. De heilige Franciscus - San Francisco. De Heilige Schrift - Santa Skritura. heilige oorlog - guera sagrado. het Heilige Land - Tera Santo. ergens heilig van overtuigd zijn - tin e konbikshon firme.
   _heiligdom = santuario
   _heilige = santo
   _heiligen = santifiká
   _heiligheid = santidat. Zijne Heiligheid - Su Santidat.
   _heiligschennis = sakrilegio
   _heilloos = mashá malu; fatal
   _heilwens = felisitashon
   _heilzaam = salú, saludabel, sano
   _heimelijk = [bnw] sekreto; bou man. [bw] sekretamente, den sekreto.
   _heimwee = id., nostalgia [S.]
   _heisa = gedum, herekeke
   _hek = kurá; porta (di kurá)
   _hekel = in: 'n hekel hebben aan iemand - no por wanta un hende
   _hekelen = kritiká; satirisá
   _hekkensluiter = esun ku ta bin último
   _heks = bruha
   _heksen = in: Ik kan niet heksen. - Mi no sa hasi magia.
   _heksenketel = pandemonio
   _heksentoer = trabou di fierno
   _hekserij = bruha
   _hel = [znw] fierno, hèl. Loop naar de hel! - Bai muri leu! [bnw] kla; bibo.
   _helaas = lástimamente, desafortunadamente
   _held = héroe
   _helden- = heróiko, di héroe
   _heldendicht = poesía épiko
   _heldenmoed = heroísmo
   _helder = kla. heldere maan - luna kla.
   _helderheid = klaridat [ook fig.]
   _helderziend = klarovidente
   _helderziende = klarovidente
   _heldhaftig = [bnw] heróiko. [bw] heróikamente
   _heldhaftigheid = heroísmo
   _heldin = héroe (femenino); hende-muhé heróiko
   _heleboel = kantidat, monton, halá. 'n heleboel mensen - un kantidat di hende. 'n heleboel rotzooi - un kantidat di porkería. Ze hebben 'n heleboel mooie dingen - Nan tin yen di kos bunita.
   _helemaal = [bw] henteramente, kompletamente, ful, èt l, mes. helemaal bovenaan - ful na haltu. Helemaal niet! - Absolutamente ku no! 't is helemaal niet goed. - No ta bon di ningun modo. 't is niet helemaal goed. - No ta kompletamente bon. 't Was helemaal niet verkeerd. - No tábata malu èt l. 't Was niet helemaal verkeerd. - No tábata ful malu. 't Kwam helemaal niet in mij op. - Mi no a korda ni un rato. Je mag daar helemaal niet inhalen. - Bo no mag pasa otro aya mes.
   _helen = 1. [gestolen waar] kumpra kos hortá. 2. [genezen] kura
   _heler = kumpradó di kos hortá
   _helft = mitar. op de helft - na mitar. voor de helft vol - mitar yen.
   _heling = kumpramento di kos hortá
   _hellen = inkliná; [omlaag] baha; [omhoog] subi
   _helleveeg = mal muhé.
   _helling = inklinashon; [omlaag] bahada; [omhoog] subida. De hele zaak moet op de helling. - mester revisá henter e asunto.
   _helm = id., kaska
   _helpen = yuda, asistí; sirbi. Help! - Ouksilio! Ik kan je er wel aan helpen. - Mi por hañ'é pa bo. Hij is niet meer te helpen. - No tin yudansa p'e mas.
   _helper = yudadó , asistente
   _helpster = yudadó, asistente.
   _hels = di fierno; infernal. 'n hels kabaal - un boroto di otro mundo. iemand hels maken - hasi un hende pèrdè sintí. Hij werd hels. - El a pèrdè sintí.
   _hem = e, é, ele, [na: bou, den, di, na, riba] dje.
   _hemd = [onderhemd] flanel; [overhemd] kamisa; [T-shirt] flanel. in z'n hemd staan - pone su mes kara na bergüensa. Het hemd is nader dan de rok. - Karson ta promé ku kamisa.
   _hemdsmouw = manga di kamisa
   _hemel = shelo. Goeie hemel! - Mi Dios! mijn hemel! - holó! mi mama dushi! De hemel zij dank! - Danki Dios! Gracias [S.] na Dios. aan de hemel - na shelo. in de hemel - den shelo. in de hemel komen - bai shelo. in 's hemels naam - Pa amor di Dios.
   _hemels = selestial
   _hemelsbreed = in: 'n hemelsbreed verschil - un mundu di diferensia.
   _hemeltergend = flagrante
   _hemeltje = in: Hemeltje lief! - Mi mama dushi!
   _hemelvaart = asunshon, asenshon. 's heren hemelvaart - kuarenta día.
   _hemelvaartsdag = kuarenta día; asunshon, asenshon
   _hen = [pers.vnw] nan. [znw] (kip) galiña
   _hendel = palanka
   _hengel = [A.] rod [E.]; [C.] hèn gel {stomme e}
   _hengelen = tira liña (pa piska)
   _hengsel = man; hak; skarnir.
   _hengst = potro, kabai
   _hennep = kanabis
   _her = in: her en der - akí aya. van eeuwen her - for di siglonan pasá. van oudsher - for di temponan antikuá.
   _her- = re-
   _herademen = bolbe hala rosea [ook fig.]
   _herbebossen = reforestá
   _herbebossing = reforestamento
   _herbenoemen = bolbe nombra
   _herberekenen = rekalkulá
   _herberekening = rekalkulashon
   _herberg = posada
   _herbergen = alohá, duna alohamento; albergá [fig.]; duna refugio.
   _herbergier = doño di posada
   _herbewapenen = rearmá
   _herbewapening = rearmamento
   _herboren = [A.] renasí, [C.] renasé
   _herdenken = konmemorá; rekordá
   _herdenking = konmemorashon
   _herder = wardadó. de goede herder - e bon wardadó. parochie herder - pastor di parokia.
   _herderlijk = pastoral
   _herdruk = reimprenta
   _herdrukken = reimprimí.
   _herenigen = reunifiká
   _hereniging = reunifikashon
   _herenkleding = paña di hende-hòmber
   _herfst = id., otoño [s.]
   _hergebruik = reuzo; resiklahe
   _hergebruiken = reuzá; resiklá
   _herhaaldelijk = ripitidamente; kada bes di nobo
   _herhalen = ripití
   _herhaling = ripitishon
   _herindelen = repartí, bolbe repartí
   _herindeling = repartishon
   _herinneren = korda, rekordá. Ik herinner 't me niet. - Mi no ta korda.
   _herinnering = [door iemand anders] rekordatorio; [eigen] memoria; [aandenken] rekuerdo. ter herinnering aan - den memoria di.
   _herinvoeren = reintrodusí
   _herinvoering = reintrodukshon
   _herkenbaar = (ku) por wòrdo rekonosí; identifikabel
   _herkennen = rekonosé
   _herkenning = rekonosemento
   _herkiesbaar = reeligibel
   _herkiezen = reeligí
   _herkomst = desendensia; orígen
   _herkrijgen = rekuperá
   _herleiden = redusí; konbertí; deribá
   _herleiding = redukshon; derivashon deribashon
   _hermetisch = [bnw] hermétiko; [bw] hermétikamente
   _hernia = id.
   _hernieuwen = renová
   _hernieuwing = renovashon
   _heropenen = bolbe habri
   _heropening = reapertura
   _heropvoeden = reeduká
   _heropvoeding = reedukashon
   _heroveren = rekonkistá
   _herovering = rekonkista
   _heroverwegen = rekonsiderá
   _heroverweging = rekonsiderashon
   _herrie = [lawaai] beheit, boroto, [ordeverstoring] bombòshi; desordu, borchincha. herrie schoppen - kousa desordu, borchincha.
   _herrieschopper = hasidó di desordu, di borchincha
   _herrijzen = lanta bèk, bolbe lanta; [uit de dood] resusitá
   _herrijzenis = resurekshon
   _herroepen = reboká
   _herscheppen = rekreá; transformá
   _herscholen = reeduká
   _herscholing = reedukashon
   _hersenbloeding = derame serebral; sangramento serebral
   _hersenen = [orgaan] seso, selebro; serebro [s.]. [verstand] kabes; tino. Hij heeft hersenen. - E tin bon kabes.
   _hersens = zie: hersenen
   _hersenschim = fantasma
   _herstel = [ziekte, economie e.d.] rekuperashon ; [reparatie] reparashon, drechamento; [in oude staat] restourashon
   _herstelbaar = rekuperabel; reparabel; restourabel; kurabel.
   _herstellen = [v. ziekte e.d.] rekuperá; kura. [repareren] drecha, repará; koregí; remediá; [in oude staat] restourá.
   _herstructureren = restrukturá
   _herstructurering = restrukturashon
   _hert = biná
   _hertog = duque [S.]
   _hertrouwen = bolbe kasa, kasa di nobo
   _hervatten = reanudá
   _hervatting = reanudashon
   _herverdelen = (bolbe) repartí
   _herverdeling = repartishon
   _hervormd = reformá; protestante
   _hervormen = reformá
   _hervorming = refòrmashon
   _herzien = repasá, revisá; rekonsiderá
   _herziening = revishon; rekonsiderashon
   _het = [ldw] e. [vnw] e, é, ele. Ben jij het, Piet? - T'abo, Pedro? Ik ben het. - T'ami. Het is je van het! - Ta perfekto.
   _heten = yama. Hoe heet je? [tot kinderen] - Kon yamá bo? [tot volwassenen] Kon bo ta yama? Hoe heet U? - Kon mener/yùfrou/señora su nomber ta? Hoe heet dat? - Kon yam'é? Hoe heet 't ook weer? - Kon yam'é trobe? Hij heet naar zijn vader. - E tin nomber di su tata.
   _heterdaad = in: iemand op heterdaad betrappen - kohe un hende den e akto.
   _heterogeen = heterogenio
   _hetgeen = loke
   _hetzelfde = meskos; mesun
   _hetzij = sea... hetzij ... hetzij ... - sea ... of ...
   _heugen = korda.
   _heugenis = in: sinds mensen heugenis - asina leu ku hende por korda.
   _heuglijk = plasentero, alegre.
   _heup = hep. Hij heeft 't op z'n heupen. - Su beis a daña.
   _heupwiegen = yanga, kana yanga; [B.] wapa
   _heus = [bnw] berdadero; [bw] berdaderamente; di bèrdè. Heus? - bèrdat?
   _heuvel = sero. [verkeers-] drempi
   _hevig = violento; pisá; intenso; vehemente.
   _hevigheid = violensia; intensidat
   _hiel = hilchi. de hielen lichten - baha na awa, na katuna. De politie zit hem op de hielen - polis ta tra'i dje.
   _hielenlikker = lembechi
   _hier = akí. hier in de buurt - akinan; akí banda. hier en daar - akí aya.
   _hierachter, -beneden, -boven, -in, -na, -naast, -onder, -op = akí tras; akí bou; akí riba; akí den; akí tras; banda di akí; akí bou; akí riba.
   _hierbij = aki serka; ku esaki, mediante esaki. hierheen = akí; e kaminda akí; bin akí.
   _hierom = pa e motibo akí
   _hierover = tokante di esaki
   _hij = e
   _hijgen = ansha
   _hijsen = hisa
   _hijskraan = grúa
   _hik = hik
   _hilariteit = hilaridat
   _hinde = biná
   _hinder = strobamento; impedimento; obstákulo
   _hinderen = stroba; obstakulisá; impedí; hendru [fig.]. Dat hindert mij. - ta hendru mi. Dat hindert niet. - No ta nada.
   _hinderlaag = trampa
   _hinderlijk = fastioso
   _hindernis = obstákulo; impedimento
   _hinderpaal = obstákulo; impedimento
   _hindoe = hindú
   _hinken = kana manká. op twee gedachten hinken - duda mei-mei di dos opinionnan.
   _hinniken = grita
   _historie = historia
   _historisch = históriko
   _hitsig = ruín
   _hitte = kalor pisá. wat 'n hitte! - Es ta kalor!
   _ho = in: Ho, ho! - stòp! Ho maar! - lubidá!
   _hobbel = obstákulo
   _hobbelen = zoya
   _hoe = kon . Hoe dat zo? - di kon? hoe gaat 't? - kon ta bai? Hoe meer hoe beter - kuantu mas, tantu mihó. hoe 't ook zij - Kon ku ta. Hoe dan ook - kon ku bai bini. Ik wil weten hoe of wat. - Mi ke sa kiko ta kiko. hoe laat is 't? - kuant' or' tin? om hoe laat...? - kuant' or...?
   _hoed = sombré. iets om je hoed voor af te zetten! - un kos di kita sombré! van de hoed en de rand weten - sa kiko ta kiko; sa kiko tin di kome i bebe.
   _hoede = kuido; guía. iemand onder zijn hoede nemen - tuma un hende bou di su guía. op zijn hoede zijn - ta prepará.
   _hoeden = warda bestianan
   _hoef = sapato
   _hoefijzer = sapato di kabai
   _hoegenaamd = in: hoegenaamd niet - di ningun manera. hoegenaamd niets - nada mes.
   _hoek = [in vertrek] huki; [v. straat e.d.] skina. [meetkunde] ángulo. op de hoek van de straat - na skina di kaya.
   _hoekje = huki chikito. 't hoekje omgaan [fig.] - pasa pa otro bida.
   _hoen = galiña
   _hoenderhok = kurá di galiña.
   _hoer = puta
   _hoereren = putia
   _hoes = tapa, kobertura
   _hoest = tos; tosamento
   _hoestbui = ataka di tos
   _hoestdrank = remedi kontra tosamento
   _hoesten = tosa
   _hoeve = kunuku
   _hoeveel = kuanto, kuantu. Hoeveel is 't? - Kuanto ta? Hoeveel ze ook van hem hield, ... - Kuanto ku e tábata stim'é, ...
   _hoeveelheid = kantidat
   _hoeveelste = in: De hoeveelste is 't vandaag? - Ki fecha awe ta?
   _hoeven = tin nodi, tin mester.
   _hoewel = maske, ounke
   _hoezo = dikon
   _hof = korte. hof van justitie - korte di hustisia. 'T HOF MAKEN - BASIL . 'n meisje 't hof maken - duna un mucha-muhé un basilon.
   _hoffelijk = kortes
   _hoffelijkheid = kortesía
   _hoger = mas haltu
   _hogerop = mas haltu
   _hok = hòki; kuarto
   _hokje = hòki chikito; [op formulier] kuadra
   _hokken = biba huntu (sin kasa)
   _hol = 1. [znw] holchi, burako. iemand het hoofd op hol brengen - susha un hende su kabes. z'n hoofd is op hol geslagen - su kabes a susha. 2. [bnw] bashí (paden)
   _holderdebolder = in: Hij is helemaal holderdebolder. - E ta di remata; Su kabes a tòka.
   _hollander = [A.] hulandes; [C.] ulandes
   _hollands = [A.] hulandes; [C.] ulandes
   _hollen = kòre
   _holte = kavidat; burako; apertura
   _hommeles = in: 't is hommeles met ze - nan tin pleito ku otro.
   _homo = homoseksual
   _homogeen = homogéniko
   _homogeniteit = homogenidat
   _homosexualiteit = homoseksualidat
   _homosexueel = homoseksual
   _homp = pida diki
   _hond = kachó. Blaffende honden bijten niet. - Kachó ku ta ladra no ta mòrde. Hij is daar de gebeten hond. - E no por hasi nada bon aya. rode hond - sarampi aleman
   _hondenhok = ka'i kachó.
   _honderd = shen; honderduit praten - no stòp di papia. Alles loopt in het honderd. - Tur kos ta bai malu; tur kos ta bruhá. alles in het honderd laten lopen - bruha tur kos.
   _honderden = sentenarnan
   _honderdjarig = shen aña bieu. honderdjarig bestaan - centenario [S.].
   _honderdtal = sentenar
   _honderdvoudig = shen biaha, shen bes
   _hondsdolheid = rábies
   _honen = hasi mofa; insultá; ofendé
   _honger = hamber
   _hongerdood = mòrto di hamber
   _hongeren = in: hongeren naar - ta hambrá pa
   _hongerig = tin hamber; hambrá
   _hongersnood = emergensia di hamber; skarsedat total di kuminda; no tin nada di kome
   _hongerstaking = welga di hamber
   _honing = honi, miel [S.]
   _honk = kas; [bij honkbal] home [E.]. Als de kat van honk is, dansen de muizen op tafel. - Ora pushi no t'ei, ratonnan ta balia.
   _honkbal = base-ball
   _honkvast = kasero
   _honorarium = honorario
   _honoreren = paga; remunerá
   _hoofd = kabes; [v. school, dienst, familie] kabesante; [brief-] kabes. aan het hoofd staan - enkabesá. het hoofd bieden aan - enfrentá. z'n hoofd kwijtraken - pèrdè kabes. z'n hoofd stoten - dal su kabes [ook fig.]. z'n hoofd breken over - kibra kabes tokante di. hij is niet goed bij zijn hoofd. - su kabes n'ta bon; su kabes a tòka. 't is me door het hoofd gegaan - m'a lubidá. zich iets in het hoofd halen - hinka un kos den su kabes. dat heb ik over het hoofd gezien - Mi no a pensa di esei; mi no a korda esei. iets uit het hoofd zetten - saka un kos fò'i kabes. iemand voor het hoofd stoten - ofendé un hende. uit het hoofd leren - siña fò'i kabes. uit hoofde van - a base di.
   _hoofd- = di kabes; prinsipal
   _hoofdbrekens = kibramento di kabes
   _hoofdcommissaris = )h)alto komisario
   _hoofddoek = paña pa tapa kabes
   _hoofdeinde = kabes
   _hoofdelijk = pa kabes, pa persona. hoofdelijk aansprakelijk - personalmente responsabel
   _hoofdkussen = kusinchi
   _hoofdletter = kapital
   _hoofdman = kabesante, líder
   _hoofdprijs = promé premio
   _hoofdrekenen = kalkulashon fò'i kabes
   _hoofdstad = kapital
   _hoofdstraat = kaya prinsipal; in de hoofdstraat (van de stad) - den kaya.
   _hoofdstuk = kapítulo
   _hoofdtelwoord = numeral kardinal
   _hoofdzaak = punto/asunto prinsipal, kardinal, primordial
   _hoofdzakelijk = principalmente
   _hoog = haltu. vier hoog - riba e di kuater piso. hoog en droog [fig.] - sano y salvo [S.]. hoger worden [prijzen] - subi. Dat is te hoog gegrepen voor mij. - Esei ta bai muchu haltu pa mi; Esei ta bai riba mi kabes. Het hoge woord is eruit. - Por fin el a bisa loke e kier a bisa. dat zit me nog hoog. - E kos ta hendru mi ainda. hoger onderwijs - enseñasa superior. 'n hoge ome - un big shot [E.].
   _hoogachten = respetá; tin (gran) apresio pa
   _hoogachtend = atentamente
   _hoogachting = respèt. Met de meeste hoogachting [onder brief] - atentamente.
   _hoogbouw = high-rise [E.]
   _hoogdravend = bombástiko
   _hooggebergte = montañanan haltu
   _hooggeplaatst = [persoon] ku posishon haltu.
   _hooggerechtshof = korte superior
   _hooggespannen = haltu; tenso. hooggespannen verwachtingen - ekspektashonnan haltu.
   _hooghartig = sobèrbè
   _hooghartigheid = sobèrbia
   _hoogheid = altesa . zijne/hare koninklijke hoogheid - su altesa real
   _hooghouden = mantené; para firme.
   _hoogleraar = professor [N.]
   _hoogmis = misa prinsipal
   _hoogmoed = sobèrbia
   _hoogmoedig = sobèrbè
   _hoognodig = mashá/hopi nesesario
   _hoogschatten = in: iemand hoogschatten - tin hopi respèt pa un hende. Phoogspanning = tenshon haltu; [electr.] voltahe haltu.
   _hoogst = [bnw] máksimo; mas haltu. [bw] máksimamente; sumamente ( = uiterst). hoogst waarschijnlijk - mas probabel(mente). Hij is ten hoogste 20 jaar. - Mas ku e por tin ta 20 aña.
   _hoogstens = maksimalmente; por lo máximo [s.] [zie ook: hoogst]
   _hoogte = haltura. op de hoogte zijn/blijven van - ta/keda na haltura di. op de hoogte van het vliegveld - na haltura di aeropuerto. de hoogte ingaan - subi. iemand op de hoogte brengen van - pone un hende na haltura di. zich op de hoogte stellen van - pone su mes na haltura di. tot op zekere hoogte - te na sierto punto. iemand uit de hoogte behandelen - trata un hende sin respèt.
   _hoogtemeter = altímetro
   _hoogtepunt = punto kulminante
   _hoogtijdag = día di fiesta grandi
   _hooguit = no mas ku
   _hoogvlieger = in: hij is geen hoogvlieger. - e no ta ningun genio.
   _hoogwaardig = di balor haltu; di alto kalidat.
   _hoogwaardigheidsbekleder = dignitario
   _hooi = yerba seko. Hij neemt te veel hooi op zijn vork. - E ta tuma muchu hopi trabou riba su lomba.
   _hoon = chuerchamento, mofa
   _hoongelach = harimento ofensibo
   _hoop = [verwachting] speransa. ijdele hoop - speransa en vano [S.]. de hoop opgeven - bandoná speransa. zijn hoop vestigen op - pone su speransa riba. hoop koesteren - tin speransa. [hoeveelheid] monton ; kantidat; halá
   _hoopgevend = (ku) ta duna speransa
   _hoopvol = yen di speransa; prometedó.
   _hoorbaar = oudibel; (ku) bo por tende
   _hoorn = [v. dieren] kachu; [stof] karèt; [auto] pito
   _hoornblazer = tòkadó di trompèt
   _hoornen = di karèt
   _hoorzitting = hearing [E.]
   _hopelijk = laga nos spera
   _hopeloos = sin speransa. 'n hopeloze zaak - un asunto imposibel.
   _hopen = spera
   _hor = seftu ; screen [e.]
   _horde = banda; halá
   _horen = tende. ik hoor je! - m'a tendé bo! Kijk uit, hoor! - Tene kuidou, tende! 't Is hier niet te horen. - Nos no por tend'é akí. beide partijen horen - skucha tur dos partidonan. Ik heb 't van horen zeggen - M'a tend'é di un hende. Zo mag ik het horen! - Asina mi ke tende. 't was 'n lawaai dat horen en zien je verging. - tábata un boroto di otro mundo. Voor wat hoort wat. - Kani mi pa mi kani bo. [C.]
   _horizon = horizonte
   _horizontaal = horizontal
   _horloge = oloshi. op z'n horloge kijken - wak su oloshi. Heb je je horloge bij je? - Bo tin bo oloshi ku bo? -hormoon = hormon.
   _horoscoop = horoskopio
   _hort = ranká. met horten en stoten - rankando i pushando. de hort op gaan - bai parandiá.
   _hortend = pegando
   _hospes = doño; hürdó.
   _hospita = doño; hürdó.
   _hospitaal = hospital. in 't hospitaal liggen - ta hospitalisá
   _hossen = jump, jump-up [E.]
   _hostie = hostia
   _hotel = hotel
   _hotsen = bula, sakudí
   _houdbaar = duradero, durabel. vis is niet lang houdbaar - piská no ta keda bon pa hopi tempo.
   _houdbaarheid = durabilidat.
   _houden = tene; [bewaren] warda; [dieren] tin, kría; [toespraak] duna; houden van - [lekker/fijn vinden] gusta. [liefhebben] stima. zich houden aan - atené na; kumpli ku. zich aan zijn woord houden - kumpli ku su palabra. zich ver houden van - keda leu di. Waar hou je me voor? - Ki bo ta kere di mi? Hij houdt 't met 'n andere vrouw. - E tin un by-side. Ik hou 't erop dat ... - Mi ta asumí ku ... Je mag 't houden. - Bo por keda kun'é. rechts houden - keda na banda drechi. Hou je mond! - Sera bo boka!
   _houding = aktitut; postura; 'n dreigende houding aannemen - asumí un aktitut menasante.
   _hout = palo. Dat snijdt geen hout. - E teoría ei no ta klòp.
   _houten = di palo
   _houterig = steif
   _houtje = pida palo. Hij doet alles op z'n eigen houtje. = E ta hasi tur kos riba su mes.
   _houtskool = karbon
   _houtskooloven = fogon
   _houvast = Kã'I WANTA [OOK FIG.]; SIGURIDAT; man; sosten. geen houvast hebben aan - no tin nada pa basa su mes ariba.
   _houweel = pik
   _houwen = dal; bati; spleit
   _hozen = kita awa; [regen] awa ta basha.
   _hufter = sinbergüensa, desgrasiado
   _huichelaar = hipókrita;
   _huichelachtig = hipókrito
   _huichelarij = hipokresía
   _huichelen = labia; fingi; ple; ta hipókrito
   _huid = kuero; piel. met huid en haar opvreten - kom'é tur ful; no laga nada (atras).
   _huidig = aktual. Tot op de huidige dag. - Te día di awe.
   _huig = kampana
   _huilbui = yoramento
   _huilebalk = maluku ; yoron
   _huilen = yora. huilend - na yoramento. Ik kon wel huilen! - Mi por a yora!
   _huiler = yoradó
   _huilerig = maluku
   _huis = kas. naar huis gaan - bai kas. het huis uitgaan - sali fò'i kas. de heer des huizes - doño di kas. uit het huis zetten - saka fò'i kas. van huis uit - originalmente.
   _huis- = di kas; doméstiko
   _huisarts = dòkter di kas
   _huisbezoek = bishita na kas
   _huiselijk = kasero. de huiselijke kring - e sírkulo familiar.
   _huisgezin = famía
   _huishoudelijk = doméstiko
   _huishouden = [znw] trabou di kas; trabou doméstiko; maneho di kas; maneho di famía; een huishouden van Jan Steen - un kas kaótiko. [ww] manehá kas. ze hebben vreselijk huisgehouden - nan a ruiná tur kos.
   _huishoudschool = id.
   _huishoudster = sirbiente doméstiko, kria.
   _huisje = kasita
   _huisjesslak = soldachi
   _huisjurk = bata
   _huiskamer = sala
   _huismoeder = mama di famía
   _huismus = mòfi. [fig] kasero
   _huisraad = muebelnan
   _huisvader = tata di famía
   _huisvesten = alohá
   _huisvesting = alohamento
   _huisvlijt = artesanía
   _huisvredebreuk = disurbio di trankilidat di kas.
   _huisvrouw = ama di kas
   _huiswerk = [school] id.; [huishouden] trabou di kas
   _huiszoeking = listramento. huiszoeking doen - listra
   _huiveren = tembla ku mido
   _huiverig = in: Ik ben er huiverig voor om dat te doen. - Mi no ta gusta hasi esei; Mi tin miedo di hasi esei.
   _huivering = rel
   _huiveringwekkend = hororoso, horendo
   _huizen = alohá
   _hulde = homenage; elogio; [bloemen-] ofrenda
   _huldebetoon = homenahe, elogio
   _huldigen = elogiá; duna homenage na; konmemorá. [opvattingen e.d.] kere den; sostené.
   _huldiging = homenage; konmemorashon
   _hullen = in: zich in stilzwijgen hullen - keda boka será; keda sin bisa nada.
   _hulp = yudansa; asistensia; ayudo; [redding] reskate. hulp in de huishouding - kria; yudansa doméstiko. hulp verlenen - presta yudansa. hulp inroepen - pidi yudansa. te hulp komen - bin yuda.
   _hulpbehoevend = den nesesidat. hulpbehoevend zijn - tin mester di yudansa.
   _hulpbron = rekurso
   _hulpeloos = (ku) no por yuda su/nan mes (kurpa).
   _hulpmiddel = medio ouksiliar; rekurso
   _hulpvaardig = kla pa yuda
   _hulpvaardigheid = disposishon pa yuda
   _hulpverlening = asistensia, yudansa, ayudo
   _humaan = humano
   _humanisme = humanismo
   _humeur = beis. iemands humeur bederven - daña un hende su beis. goed/slecht humeur - bon/mal beis. Hij heeft een verschrikkelijk humeur - e tin mashá mal beis. Zij is uit haar humeur - su beis a daña.
   _humeurig = (ku) mal beis; kaprichoso. Hij is humeurig - e tin mal beis.
   _humor = humor. gevoel voor humor - sentido di humor
   _humorist = humorista
   _humoristisch = humorista
   _hun = nan. Zij en de hunnen - nan ku nan famía.
   _hunkeren (naar) = anhelá, antohá
   _hunkering = anhelo, antoho
   _huppelen = bula; jump [E.]
   _huren = hür. Te huur - ta hür.
   _hurk = in: op de hurken - gesak, yongotá.
   _hurken = hùrk; yongotá; sak (abou)
   _hut = kuarto ; chosa; [op schip] kabina.
   _hutkoffer = bahul
   _hutselen = sakudí
   _hutspot = id.; [fig.] tutu
   _huur = hür
   _huurder = hürdó
   _huurling = mersenario
   _huwbaar = na edat ku e por kasa
   _huwelijk = matrimonio, kasamento; [feest-] boda. burgerlijk huwelijk - casamento pa rat. 'n burgerlijk huwelijk sluiten - kasa pa rat. kerkelijk huwelijk - kasamento pa misa. in 't huwelijk treden - kasa.
   _huwelijks- = matrimonial
   _huwelijksband = enlase matrimonial
   _huwelijksbootje = barco nupcial [S.]. in 't huwelijksbootje stappen - drenta e barko nupcial.
   _huwelijksfeest = boda. zilveren, gouden huwelijksfeest - boda di plata, di oro
   _huwelijksreis = luna di miel
   _huwen = kasa
   _hygiëne = higiena
   _hygiënisch = higiéniko
   _hypnose = hipnósis
   _hypnotisch = hipnótiko
   _hypnotiseren = hipnotisá
   _hypothecair = hipotekario
   _hypotheek = hipoteka
   _hysterie = histeria
   _hysterisch = histériko


   _id. = id. = idem = meskos
   _ideaal = [znw+bnw] ideal. [bw] idealmente
   _idealiseren = idealisá
   _idealisme = idealismo
   _idealist = idealista
   _idealistisch = idealista
   _idee = idea. op 'n idee komen - haña un idea. Ik had er niet 't minste idee van. - Mi no tabatin e mas mínimo idea. naar mijn idee - segun mi idea. Hij bracht mij op 't idee - el a duná mi e idea. Hoe kwam je op dat idee? - Kon b'a haña e idea ei?
   _idem = id., meskos
   _identiek = idéntiko
   _identificatie = identifikashon
   _identificeren = identifiká
   _identiteit = identidat
   _idioot = [znw+bnw] (h)idiot
   _idolatrie = idolatría
   _idool = ídolo
   _idyllisch = idíliko
   _ieder = [elk afzonderlijk] kada; [alle] tur. iedere dag - tur día.
   _iedereen = [elk afzonderlijk] kada un; kada ken; [allen] tur hende.
   _iel = fini
   _iemand = un hende
   _Ier = irlandes
   _Ierland = Irlanda
   _iers = irlandes
   _iets = [bnw] un kos; algo. iets nieuws - un kos nobo. iets leuks - un kos prèt. iets geks - un kos loko. Heb je ooit zoiets gezien? - B'a yeg'i mira un kos asina? Is er iets? - Kiko tin? heb je iets gevonden? - B'a haña algo? [znw] algo; un tiki; un pòko.
   _ietsje = un tiki
   _ijdel = in: ijdel zijn - tin idea. ijdele hoop - speransa en vano. ijdele woorden - palabranan bashí.
   _ijdelheid = vanidat
   _ijdeltuit = hende ku tin idea.
   _ijken = indiká/verifiká midínan
   _ijl = [bnw] fini; vago. [znw] in: in aller ijl - purá-purá.
   _ijlen = 1. tin un dilirio. 2. hasi purá-purá.
   _ijlings = purá-purá
   _ijs = eis. niet over één nacht ijs gaan - tuma su tempo pa disidí. goed beslagen ten ijs komen - ta bon prepará pa su trabou/tarea. zich op glad ijs wagen - riska; tuma hopi risiko.
   _ijsco = ice-cream [E.]
   _ijselijk = horibel, hororoso, horendo
   _ijsje = ice-cream [E.]
   _ijskast = frigidaire {frizyidèr}
   _ijskoud = fríu-fríu
   _IJsland = Islanda
   _IJslander = islandes
   _ijslands = islandes
   _ijslollie = palofrío
   _Ijszee = mar árktiko
   _ijver = diligensia; zelo; ferbor
   _ijverig = diligente; zeloso; ferboroso; ku ferbor.
   _ijzel = yobida ku ta fris riba tera
   _ijzen = duna rel
   _ijzer = hero
   _ijzeren = di hero
   _ijzersterk = fuèrte manera hero
   _ijzerwaren = hardware [E.]
   _ijzig = fríu-fríu
   _ijzingwekkend = hororoso, horendo
   _ik = ami, mi. Ik voor mij - Ami personalmente; mi mes propio.
   _ikzelf = ami mes
   _illegaal = [znw+bnw] ilegal
   _illegaliteit = ilegalidat
   _illusie = ilushon. zich illusies maken - tin ilushonnan
   _illustratie = ilustrashon
   _illustratief = ilustratibo
   _illustreren = ilustrá
   _imitatie = imitashon
   _imiteren = imitá
   _immens = imenso
   _immers = (no) ta bèrdat ku. Immers, ... - No ta bèrdat ku, ...? Je wilde het immers niet - Bo no tábata ke, no? Hij kwam immers iedere week - No ta bèrdat ku e tábata sa bini kada siman?
   _immigrant = imigrante
   _immigratie = imigrashon
   _immigreren = imigrá
   _immoraliteit = imoralidat
   _immoreel = imoral
   _immunisatie = imunisashon
   _immuniseren = imunisá
   _immunisering = imunisashon
   _immuniteit = imunidat
   _immuun = imuno
   _impact = impakto
   _impasse = 1. hanchu/kaya sin salida. 2. situashon sin salida
   _imperatief = imperatibo
   _imperialisme = imperialismo
   _imperialist = imperialista
   _imperialistisch = imperialista
   _impertinent = impertinente; grosero
   _impertinentie = impertinensia; groseridat
   _implantatie = implantashon
   _implanteren = implantá
   _implementeren = implementá
   _implementering = implementashon
   _implicatie = implikashon
   _impliceren = impliká
   _imponeren = impreshoná
   _import = importashon
   _importeren = importá
   _importeur = importadó
   _imposant = impreshonante
   _impotent = impotente
   _impotentie = impotensia
   _impressie = impreshon
   _improviseren = improvisá
   _impuls = impulso
   _impulsief = impulsibo
   _in = den; na. in de stad - na Playa. in huis - den kas. Dat wil er bij mij niet in. - Mi no ta kere esei.
   _inademen = inhalá
   _inbeelden = in: zich inbeelden - imaginá (su mes); tin idea.
   _inbeelding = imaginashon; idea.
   _inbegrepen = inkluso, inkluí. alle kosten inbegrepen - tur gasto inkluí.
   _inbinden = bent. [fig.] baha beis.
   _inblazen = [fig.] sugerí, duna un sugerensia. nieuw leven inblazen - lanta bèk; bolbe lanta.
   _inboedel = id.; tur loke ta den kas.
   _inboezemen = inspirá. angst inboezemen - kousa miedo. ontzag inboezemen - kousa respèt grandi.
   _inboorling = indígeno
   _inbraak = ladronisia
   _inbreken = kibra kas
   _inbreker = ladron
   _inbreng = aporte
   _inbrengen = aportá. [injectienaal e.d.] introdusí. iets ergens tegen inbrengen - bin ku argumentonan kontrario. Hij heeft heel wat in te brengen. - e tin hopi influensia.
   _inbreuk = violashon
   _inburgeren = integrá; asimilá; aklimatisá.
   _inburgering = integrashon; asimilashon; aklimatisashon.
   _incalculeren = inkalkulá
   _incasseerder = kobradó
   _incasseren = kobra
   _incasso = kobramento
   _incident = insidente
   _incidenteel = kasualmente; di vez en cuando [S.].
   _inclusief = inklusibo, inkluso, inkluí.
   _inconsekwent = inkonsekuente; inkonsistente
   _incourant = no koriente
   _indachtig = (re)kordando
   _indelen = dividí, parti; kompartí; klasifiká; asigná; inkorporá.
   _indeling = divishon, partishon; kompartishon; klasifikashon; asignashon; inkorporashon.
   _indenken = in: zich indenken - realisá; imaginá. Dat kan ik me indenken. - Mi por imaginá esei. Hij kon zich niet indenken, dat ... - E no por a imaginá su mes ku ...
   _inderdaad = en bèrdat; di bèrdat
   _inderhaast = den purá
   _indertijd = e tempo ei, e díanan ei
   _India = id.
   _indiaas = di India
   _indiaan = indjan
   _indiaans = indjan
   _indicatie = indikashon
   _indien = si; den e kaso ku
   _indienen = introdusí, entregá, presentá; someté
   _indiening = introdukshon; entrego, presentashon
   _indirect = [bnw] indirekto; [bw] indirektamente
   _indiscreet = [bnw] indiskreto; [bw] indiskretamente
   _individu = individuo
   _individualisering = individualisashon
   _individualisme = individualismo
   _individualiteit = individualidat
   _individueel = individual(mente)
   _indommelen = bai den un madoha
   _indringen = penetrá; drenta ku fòrsa; fòrsa su mes aden.
   _indringer = hende ku ta fòrsa su mes aden.
   _indruisen = impugna [tegen = ku].
   _indruk = impreshon. een indruk geven van - duna un idea di. indruk wekken - impreshoná. Ik ben niet onder de indruk. - Mi no ta impreshoná.
   _indrukken = primi
   _indrukwekkend = impreshonante
   _industrialiseren = industrialisá
   _industrie = industria
   _industriëel = [bnw+znw] industrial
   _indutten = bai den un madoha
   _ineen = huntu
   _ineendraaien = trose
   _ineenkrimpen = kremp (ku doló)
   _ineens = di biaha; [plots] di ripiente; Zo ineens weet ik 't niet. - asina 'kí mi no sa.
   _ineenstorten = basha aden; kai aden [ook fig.]
   _inenten = bakuná
   _inenting = bakuna
   _infaam = bergonsoso
   _infanterie = infantería
   _infantiel = infantil
   _infecteren = infektá
   _infectie = infekshon
   _inferieur = inferior
   _inferioriteit = inferioridat
   _inflatie = inflashon
   _influenza = grip
   _influisteren = murmurá den un hende su horea
   _informatica = infòrmátika
   _informatie = infòrmashon. informatie inwinnen - buska infòrmashon.
   _informatief = infòrmatibo
   _informeel = no fòrmal
   _informeren = informá
   _ingaan = drenta; [van regeling e.d.] drenta na vigor. op een voorstel ingaan - aseptá un proposishon. ingaan tegen - bai kontra.
   _ingaande = entrante
   _ingang = entrada. met ingang van - entrante
   _ingenieur = ingeniero
   _ingenomen = in: ingenomen zijn met - ta kontento ku; ta satisfecho ku.
   _ingetogen = dósil; modesto
   _ingetogenheid = dosilidat; modestia
   _ingeven = [fig.] inspirá, sugerí
   _ingeving = inspirashon, sugerensia
   _ingevolge = di akuerdo ku; komo konsekuensia.
   _ingewanden = shiri-shiri ; tripa; intestino [S.]
   _ingewijd = inisiá
   _ingewijde = in-sider [E.]
   _ingewikkeld = kompliká
   _ingeworteld = (ku) tin reis hundu
   _ingezetene = residente
   _ingezonden = remetido 'n ingezonden brief - un remetido.
   _ingooien = tira 'den; kibra glas; kibra bentana.
   _ingrediënt(en) = ingrediente
   _ingreep = interbenshon
   _ingrijpen = interbiní. ingrijpende verandereingen - kambionan drástiko.
   _inhaalverbod = prohibishon pa pasa.
   _inhakken = in: dat hakt er flink in. - esei ta lagá mi plan-barí.
   _inhalen = [naar binnen] hala aden, drenta; [zeilen/vlag] baha; [auto] pasa (otro); [les] rekobrá, rekuperá.
   _inhaleren = inhalá
   _inhalering = inhalashon
   _inhalig = miskiño; kudisioso
   _inhaligheid = kudisia
   _inham = boka
   _inhechtenisneming = detenshon
   _inheems = indígeno
   _inherent = inherente
   _inhoud = kontenido
   _inhoudelijk = pa loke ta e kontenido
   _inhouden = kontené; zich inhouden - kontrolá su mes. [op salaris] dedusí. [paspoort e.d.] retirá. Het houdt in dat ... - Ta nifiká ku .../Ke men (dí) ku ...
   _inhouding = [op salaris] dedukshon
   _inhoudsmaat = midí di kontenido; midí kúbiko
   _inhoudsopgave = kontenido
   _inhuldigen = inougurá
   _inhuren = hür; kontraktá.
   _initiatief = inisiativa. particulier initiatief - inisiatiba privá.
   _initiatiefnemer = esun ku ta/a tuma e inisiatiba
   _injectie = [h]angúa ; inyekshon
   _injectienaald = [h]angúa
   _injectiespuit = (h)angúa
   _inkapselen = sera, tapa, kubri inkeer = in: hij is tot inkeer gekomen - el a arepentí.
   _inkijken = wak aden; chèk.
   _inklaren = deklará (na duane)
   _inklaring = deklarashon
   _inkleden = formulá; ekspresá
   _inkleding = formulashon; ekspreshon
   _inkomen = [znw] entrada. [ww] drenta; daar komt niets van in. - Absolutamente ku no. Daar kan ik inkomen. - Mi por komprondé esei.
   _inkomst = entrada
   _inkomsten = entrada. inkomsten en uitgaven - entrada i gastonan
   _inkomstenbelasting = id.; impuesto riba entrada.
   _inkoop = kompra
   _inkopen = kumpra
   _inkorten = hasi mas kòrtiko
   _inkrimpen = disminuí, mendra, mengua. het personeel inkrimpen - redusí personal.
   _inkrimping = disminushon; mendramento, menguamento
   _inkt = enk
   _inktlint = sinta pa un mashin di taip.
   _inktvis = sekat
   _inkuilen = dera den un keilu/burako
   _inkwartieren = alohá militarnan
   _inlaat = id., inlet [E.]
   _inladen = karga; stiwa
   _inlander = indígeno
   _inlands = kriyoyo
   _inlassen = interkalá
   _inlaten = laga drenta; admití; zich inlaten met - mete ku. Ik wil me niet met hem inlaten. - Mi no ke tin nada di hasi kuné.
   _inleg = depósito; kontribushon (di membresía)
   _inleggen = [geld op bank] depositá; [extra bus] agregá; [bij spel] pone.
   _inleiden = [persoon] hbiba paden; [tijdperk] inougurá; [kennis] introdusí; [vergadering] habri.
   _INLEIDER = [spreker] orador
   _inleiding = introdukshon; [toespraak] charla.
   _inleven (zich) = identifiká su mes ku
   _inleveren = entregá
   _inlevering = entrego , entregamento
   _inlichten = informá
   _inlichting = infòrmashon
   _inlichtingendienst = servisio sekreto
   _inlijsten = pone den un leishi
   _inlijven = inkorporá; [land] anexá
   _inlijving = inkorporashon; [land] anekshon
   _inlopen = drenta; [achterstand] rekobrá; er inlopen - kai den e trampa.
   _inluizen = in: iemand er inluizen - pompa un hende [vulg.]
   _inmaken = konservá; preservá; [in zuur] temperá.
   _inmiddels = mientras tanto; tur estèn
   _innemen = [v. medicijnen] bebe; [paspoort e.d.] kita; [goederen] konfiská; [beslaan] okupá; kubri, ekstendé; [kaartjes] kolektá; [naaien] hasi mas chikito; iemand voor zich innemen - hasi un bon impreshon riba un hende.
   _innemend = agradabel; kariñoso
   _innen = kobra
   _innerlijk = [znw] interior; spiritu. [bnw/bw] interior(mente), spiritual(mente). innerlijke rust - trankilidat spiritual.
   _innerlijkheid = interioridat; spiritualidat
   _innig = kordial/mente; profundo/profundamente; serio/seriamente; íntimo/intimamente;
   _inning = kobramento
   _innovatie = inovashon
   _innovatief = inovatibo
   _inpakken = pak; empaketá. (fig. met extra kleren tegen kou) shora.
   _inpalmen = in: iemand inpalmen - konbensé un hende. Zij liet zich door hem inpalmen - El a kai p'e.
   _inpassen = pas aden.
   _inpeperen = [fig.] in: dat zal ik 'm inpeperen. - Mi ta hañ'é, lo bo wak!
   _inperken = limitá
   _inperking = limitashon
   _inpikken = kòi, kita
   _inplakken = pega
   _inplanten = planta, implantá
   _implantatie = implantashon
   _inplanteren = implantá
   _inprenten = imprimí; impreshoná
   _inramen = hinka den leisji
   _inregenen = in: het regent in - awa ta drenta.
   _inrekenen = detené
   _inrichten = organisá; ordená; areglá; adaptá; muebla
   _inrichting = [regeling] organisashon; areglo. [opstelling] struktura; organisashon; instalashon. [instelling] instituto, institushon.
   _inrit = entrada
   _inroepen = pidi, supliká.
   _inruilen = hink' aden saka nobo; trade in [E.]
   _inruimen = in: plaats inruimen voor iemand - traha lugá pa un hende.
   _inschakelen = [apparaat] sende, pega. [personen] pidi intervenshon/yudansa/asistensia di
   _inschatten = baluá, estimá
   _inschatting = baluashon, estimashon
   _inschenken = basha
   _inschepen = embarká
   _inschieten = in: 't eten is er bij ingeschoten. - Nos a pèrdè e kuminda.
   _inschikkelijk = dispuesto pa (presta yudansa).
   _inschrijfgeld = plaka di inskripshon
   _inschrijven = inskribí
   _inschrijving = inskripshon
   _inscriptie = inskripshon
   _insekt = insekta
   _insgelijks = igualmente
   _insigne = batch [E.]
   _insinuatie = insinuashon
   _insinueren = insinuá
   _inslaan = [raam, deur e.d.] dal kibra; [weg] kòi, bira aden; [bliksem] dal; De opmerking sloeg in als een bom. - e remarka a kai manera un bomba. 'n andere weg inslaan [ook fig.] - kòi otro kaminda.
   _inslag = [bliksem] dalmento. [aard] karákter.
   _inslapen = drumi, bai drumi, kòi soño. [sterven] bai sosegá.
   _inslikken = guli
   _insluipen = drenta sin ku ningun hende no ta nota nada.
   _insluiten = enserá ; [in kamp, gevangenis] interná, sera; [in brief] inkluí; [betekenis] enserá.
   _insmeren = hunta
   _inspannen (zich) = esforsá (su mes)
   _inspannend = in: 't is erg inspannend - ta eksigí hopi esfuerso.
   _inspanning = esfuerso
   _inspecteren = inspekshoná
   _inspecteur = inspektor
   _inspectie = inspekshon
   _inspelen (op) = prepará pa; adaptá na; hunga ku; probechá di; hasi uzo di; abuzá di
   _inspiratie = inspirashon
   _inspireren = inspirá
   _inspraak = partisipashon
   _inspreken = in: iemand moed inspreken - duna un hende kurashi
   _inspuiten = pasa hangúa, inyektá
   _inspuiting = hangúa
   _instaan = garantisá, duna garantía
   _instabiel = instabil
   _instabiliteit = instabilidat
   _installatie = instalashon [ook in ambt]; [fabriek]planta
   _installeren = instalá
   _instandhouding = preserbashon, mantenshon
   _instantie = instansia
   _instappen = subi
   _insteken = hinka
   _instellen = [commissie e.d.] instituí; instalá; [regeling] stipulá, stablesé; [muziekinstrument e.d.] ahustá.
   _instelling = institushon; instalashon; stipulashon, stablesimento; ahuste; [houding] aktitut.
   _instemmen = konsentí; aprobá.
   _instemming = konsentimento; aprobashon.
   _INSTINCT = INSTINTO
   _INSTITUTIONEEL = INSTITUSHONAL
   _INSTITUUT = INSTITUTO
   _instorten = basha aden, basha abou, dal abou; kènter; [door ziekte] haña un rekaída.
   _instorting = bashamento aden; kaimento; rekaída.
   _instromen = kòre aden
   _instroming = fluho aden.
   _instructeur = instruktor
   _instructie = instrukshon
   _instructief = instruktibo
   _instrueren = instruí
   _instrument = instrumento
   _instrumenteel = instrumental
   _instuderen = siña, praktiká
   _intact = intakto
   _integer = integro
   _integraal = integral
   _integratie = integrashon
   _integreren = integrá
   _intekenen = inskribí
   _intekening = inskripshon
   _intellect = intelekto
   _intellectueel = [znw+bnw] intelektual
   _intelligent = inteligente
   _intelligentie = inteligensia
   _intens = intenso
   _intensief = intensibo
   _intensiteit = intensidat
   _intentie = intenshon
   _interactie = interakshon
   _interactief = interaktibo
   _interen = komsumí kapital
   _interessant = interesante. veel interessants - hopi kos interesante.
   _interesse = interes
   _interesseren = interesá. Het zal U wellicht interesseren om te vernemen dat ... - Podisé Meneer lo ta interesá pa haña sa ku ...
   _interest = interes
   _interieur = interior
   _interim = interino. ad interim - id.
   _interland = internashonal
   _intern = [bnw] interno. [bw] internamente
   _internaat = internado
   _internationaal = internashonal
   _internationaliseren = internashonalisá
   _interneren = interná
   _internering = internamento
   _internist = internista
   _interpellatie = interpelashon
   _interpelleren = interpelá
   _interpretatie = interpretashon
   _interpreteren = interpretá
   _interrumperen = interumpí
   _interruptie = interupshon
   _interventie = intervenshon
   _interveniëren = interbiní
   _interview = entrevista
   _intiem = [bnw] íntimo. [bw] íntimamente
   _intimidatie = intimidashon
   _intimideren = intimidá
   _intimiteit = intimidat
   _intocht = entrada
   _intollerant = intolerante
   _intollerantie = intoleransia
   _intomen = baha
   _intrappen = skòp habri
   _intrede = entrada, drentamento
   _intreden = drenta
   _intrek = in: zijn intrek nemen in - tuma residensia na.
   _intrekken = hala atras; retirá; [in huis] drenta; [annuleren] kanselá. de wereld intrekken - biaha ront mundu.
   _intrekking = halamento atras; retiro; drentamento; kanselashon
   _intrinsiek = intrínsiko
   _introduceren = introdusí
   _introductie = introdukshon
   _intuïtie = intuishon
   _intuïtief = intuitibo
   _intussen = mientras tanto [S.], tur estèn {ng}
   _inval = [mil.] invashon; atake di sorpresa; [politie] inspekshon di sorpresa; listramento; [idee] idea. Het is daar de zoete inval - tur hende ta semper bon biní aya.
   _invalide = [znw+bnw] inbálido
   _invaliditeit = inbalides
   _invallen = kai aden; [licht] drenta; [nacht] sera; [land] invadí; [zingen] djòin; [vervangen] reemplasá.
   _invaller = reemplasante, substituto
   _invasie = invashon
   _inventaris = inventario
   _investeren = invertí
   _investering = inverstishon
   _invetten = hunta, zeta
   _invitatie = inbitashon
   _inviteren = inbitá
   _invloed = influensia
   _invloedrijk = influensial
   _invoegen = hinka aden; [verkeer] drenta
   _invoer = [goederen] importashon ; [regeling] introdukshon
   _invoeren = [goederen] importá ; [regeling] introdusí
   _invoerrecht = derecho di importashon
   _invriezen = fris
   _invrijheidstelling = liberashon; ponemento den libertat
   _invullen = yena
   _inwendig = [bnw] interno; interior; [bw] internamente, interiormente
   _inwerken = afektá; interaktuá; influensiá. [nieuwe baan] kustumá ku.
   _inwerking = efekto, influensia; interakshon;
   _inwijden = kerk.e.d.] konsagrá; [huis] bendishoná; iemand in iets] inisiá
   _inwijding = konsagrashon; bendishonamento; inisiashon.
   _inwilligen = konsentí; satisfasé; aprobá; akordá.
   _inwinnen = in: inlichtingen inwinnen - buska infòrmashon.
   _inwisselen = kambia; interkambiá; troka
   _inwonen = biba den kas [bij = di]
   _inwoner = habitante, residente; persona ku ta biba den kas.
   _inwoning = residensia
   _inzage = inspekshon. ter inzage - pa inspekshon.
   _inzakken = basha aden
   _inzamelen = [materiaal, vuilnis] rekogé; [geld] rekoudá
   _inzameling = [materiaal, vuilnis] rekogemento; [geld] rekoudashon
   _inzegenen = bendishoná
   _inzegening = bendishonamento
   _inzenden = manda ; kontribuí.
   _inzender = kontribuante
   _inzending = kontribushon
   _inzepen = haboná
   _inzet = [spel,wedden] montante; [verkiezing] punto prinsipal, punto primordial; [moeite] esfuerso, empeño [S.]; [op veiling] preis inisial; [overgave] devoshon, dedikashon.
   _inzetten = [ruiten e.d.] pone; [aanval] lansa; [muziek e.d.] inisiá, kuminsá; [geld] pone; de achtervolging inzetten - perseguí, pursiguí; zich met hart en ziel inzetten voor - dediká su mes ku alma i kurpa pa.
   _inzicht = komprenshon, komprendemento
   _inzien = [ww] [begrijpen] komprondé, komprendé; [inkijken] tira un bista, chèk; Dat zie ik niet in - Mi no ta mir'é asina. [znw] opinion. Mijns inziens - segun mi opinion. bij nader inzien - despues di a pens'é bon.
   _inzinking = rekaída
   _inzitten = in: ze zitten er vies mee in. - Nan ta den un problema mahos kuné.
   _inzittende = okupante
   _iris = id.
   _ironie = ironía
   _ironisch = iróniko
   _irrationeel = irashonal
   _irreëel = ireal(ístiko)
   _irrigatie = irigashon
   _irritant = iritante
   _irritatie = iritashon
   _irriteren = iritá
   _Islam = id.
   _islamiet = islamita
   _islamitisch = islamita
   _isolatie = isolashon
   _isolement = isolashon
   _isoleren = isolá
   _Israel = id.
   _israeliet = israelita
   _israelitisch = israelita
   _italiaan = italiano
   _italiaans = [znw+bnw] italiano
   _Italië = Italia
   _ivoor = Ivoro; marfil [S.]
   _ivoren = di ivoro, di marfil


   _ja = sí. ja zeker! - sigur-sigur!
   _jaar = aña. Jaar in, jaar uit. - Anñ' aden, añ' afó.> volgend jaar - otro aña. vorig jaar - aña pasá. In mijn jonge jaren... - Tempo di mi tempo ... Het hele jaar door. - henter aña largo. Hij is 40 jaar. - E tin 40 aña. Dat kan nog jaren duren. - Esei por tarda añanan largo ainda. eens in 't jaar. - un biaha pa aña. om het andere jaar - kada pasa un aña. om de twee jaar - kada dos aña. vanaf haar tiende jaar. - desde ku e tabatin dies aña.
   _jaar- = anual
   _jaarfeest = aniversario
   _jaargang = volúmen
   _jaargetijde = id.
   _jaarlijks = anual(mente)
   _jaartal = aña
   _jacht = [het jagen] yagmento; [schip] yate
   _jachten = ansia, pura; rùsh; kòre p'aki p'aya
   _jachtgeweer = skopèt
   _jachtig = den purá; anshá
   _jacquet = bachi ofishal
   _jagen = yag; [fig.] ansia, pura, rùsh, kòre
   _jager = jagdó
   _jak = yaki, djèki
   _jakkeren = rùsh
   _jakkes = che
   _jaknikker = lembechi (di gobierno)
   _jaloers = yalurs, seloso [op = di]
   _jaloezie = yalurs; selo; [voor ramen] djaluzí
   _jam = id.
   _jammer = [bnw] lástima; piká. Wat jammer! - Es ta piká! [bw] lastimamente; desafortunadamente. Jammer genoeg kon hij niet komen. - Lastimamente e no por a bini.
   _jammeren = lamentá; yora malai
   _jammerlijk = miserabelmente; lamentabelmente
   _Jan = id., Juan.
   _janboel = porkería
   _janken = yora; grita
   _Jantje = Janchi; Juancito. [matroos] marinero.
   _januari = yanuari
   _Japan = Hapon
   _japanner = hapones
   _japans = [znw+bnw] hapones
   _japon = bistí
   _jarenlang = pa añanan largo
   _jarig = di [...] aña; 'n tienjarige jongen - un mucha-hòmber di dies aña. jarig zijn - hasi aña. Morgen is hij jarig. - Mañan e ta hasi aña.
   _jas = [over-] jas [N.]; [colbert] bachi
   _jasje = bachi
   _jasses = che
   _jatten = horta; pichai. 't is gejat - el a kría pía.
   _jawel = sigur
   _je = [pers.+bez.vnw] bo. Dat is je van het! - Mihó no tin!
   _jee = Mi mama!
   _jeetje! = Mi mama! holó!
   _jegens = pa ku
   _jengelen = maha
   _jennen = tèr, teimu
   _jeugd = hubentut
   _jeugd- = hubenil
   _jeugdig = hóben
   _jeuk = kishikí. jeuk hebben - kishikí.
   _jeuken = kishikí
   _Jezuïet = Hesuíta
   _Jezus = Hesus
   _Jezuskind = niño Hesus
   _jicht = id., artritis
   _jij = bo, abo
   _jobstijding = mal notisia
   _jochie = mucha-hòmber; chabelito Hé, jochie! - Hé, mucha!
   _joden- = di hudíu(nan)
   _jodendom = hudaísmo
   _jodenkerk = snoa
   _jodin = hende-muhé hudíu
   _jodium = id., iodio
   _joegoslaaf = yugoslavo
   _Joegoslavië = Yugoslavia
   _joegoslavisch = yugoslavo
   _joekel = [fam.] bakanana
   _joelen = grita
   _joker = joker [E.]. voor joker staan - para manera kleptol.
   _jokken = gaña
   _jokkebrok = gañadó
   _jolig = alegre; divertido
   _joligheid = legría; divertishon
   _jolijt = legría; divertishon; pleizí [C.]
   _jong = [znw] yiu (di bestia); [bnw] hóben, yong. In mijn jonge jaren - tempo di mi tempo.
   _jongedame = damita
   _jongeheer = yonkuman
   _jongeling = hóben
   _jongelui = hóbennan
   _jongen = [znw] mucha; mucha-hòmber. Hoe is 't, ouwe jongen? - Kon ta, sua? Jongens zijn jongens. - Asina mucha-hòmbernan ta, no? Jongen, jongen! - Mi mama dushi! [ww] wèrp
   _jongensachtig = manera mucha-hòmber
   _jongensgek = kayente pa mucha-hòmber
   _jongensschool = skol pa mucha-hòmber
   _jonger = mas hóben, mas yong, menor
   _jongere = hóben
   _jongs = in: van jongs af aan - for di mucha chikito.
   _jongst = mas hóben, mas yong, menor
   _jongstleden = último pasá
   _jood = hudíu
   _joods = hudío
   _Jordanië = Yordania
   _jou = bo
   _journaal = notisiero
   _journalist = periodista
   _journalistiek = periodismo
   _jouw = bo
   _joviaal = amikal
   _jubelen = eksaltá; grita di legría
   _jubilaris = hubilario
   _jubileren = hubilá
   _jubileum = hubileo; aniversario
   _judassen = tèr, tenta; trata ku menospresio
   _juf = id.
   _juffrouw = [zonder naam] yùfrou; [gevolgd door naam] señorita
   _juichen = grita di kontento
   _juist = [bnw] husto; korekto. de juiste datum - e fecha eksakto. voor een juist begrip van de zaak - pa komprondé e asunto korektamente. [bw] yùis; hustamente; korektamente; presisamente. Hij is juist aangekomen - El a kaba di yega. juist niet! - al contrario! juist daarom - presisamente p'esei.
   _juistheid = in: Ik sta niet in voor de juistheid. - Mi no ta garantisá ku e ta korekto.
   _juk = yugo
   _juli = yüli
   _jullie = boso. jullie en degenen die bij jullie horen - bosonan.
   _juni = yüni
   _junior = junior [E.]
   _junky = chòler
   _juridisch = hurídiko
   _jurist = hurista; abogado
   _jurk = shimis
   _jury = hurado
   _jus = sous
   _justitie = hustisia. hof van justitie - korte di hustisia. officier van justitie - fiskal
   _justitiëel = hustisial
   _juweel = hoya
   _juwelier = [persoon] hoyero; [zaak] hoyería


   _kaak = kakben , kakunbein. aan de kaak stellen - denunsiá P BLIKAMENTE. de kaken op elkaar houden - keda boka será
   _kaal = pelon
   _kaalkop = koko pelon
   _kaalslag = tur destruí
   _kaap = kabo. Kaap de Goede Hoop - Kabo di Bon speransa.
   _kaars = bela
   _kaarsrecht = stret-stret
   _kaart = [visite- ansicht-] karchi ; [land- bouwtekening] mapa. [toegangs-] karchi; ticket [E.]. Hij was helemaal van de kaart. - E tábata tur turdí, bruhá. Laten we open kaart spelen. - Bam papia franko.
   _kaarten = hunga karta.
   _kaartje = [visite- toegangs-] karchi. [bus-] ticket [E.].
   _kaas = keshi. Hij heeft er geen kaas van gegeten. - E no sa kon pa hasi'é. zich de kaas niet van het brood laten eten - no baha kabes asina lihé
   _kaasschaaf = kò'i kòrta keshi
   _kabaal = boroto, desordu, beheit
   _kabbelen = move pòko-pòko
   _kabel = kabel
   _kabelbaan = teleférico [S.]
   _kabeljouw = [A.] bakalou; [C.] bakiyou
   _kabinet = gabinete, gobierno; konseho di ministro
   _kabinetscrisis = krisis gubernamental, kaída di gobierno
   _kabinetsformateur = fòrmadó di gobierno
   _kabinetsformatie = fòrmashon di gobierno
   _kabouter = id.; enano [S.]
   _kachel = [znw] id.; estufa [S.]; [houtskool-] fogon. [bnw] burachi, kaña, fumo.
   _kadaver = kadaver
   _kade = waf
   _kader = kuadra; leishi; [personen] kader
   _kaf = bagas [ook fig.]
   _kaffer = buriko bestia; demonio; sinbergüensa.
   _kaft = id.; kobertura
   _kaften = kaft
   _kajuit = kabina
   _kak = kaka. kouwe kak - hende ku idea
   _kakelbont = luango
   _kakelen = lokia
   _kakken = kaka
   _kakkerlak = kakalaka
   _kakmadam = muhé ku idea
   _kalamiteit = kalamidat
   _kalebas = kalbas
   _kalender = id.; kalendario
   _kalf = [A.] bishé; [C.] bisé; Als het kalf verdronken is, dempt men de put. - Ora baka a hoga kaba, nan ta dèmpel e pos.
   _kaliber = id [ook fig.].
   _kalk = kalki
   _kalkoen = kalakuna
   _kalm = kalmo. Bllijf kalm! - Kalmá bo!
   _kalmeren = kalma
   _kalmpjes = kalmo. kalmpjes aan! - pòko-pòko!
   _kalmte = trankilidat
   _kam = peiña. 'n kam bananen - un man di bakoba
   _kameel = kamel
   _kamer = [zit-] sala; [slaap-] kamber; [hotel-] kamber. Kamer van Koophandel - kámara di komersio.
   _kameraad = kompañero; kambrada
   _kameraadschap = kompañería, kambradería.
   _kameraadschappelijk = manera kompañero, manera kambrada.
   _kamerbreed = di muraya pa muraya
   _kamerlid = parlamentario; miembro di parlamento
   _kamermeisje = sirbiente di limpiesa
   _kammen = peiña
   _kamp = kampamento; [fig.] kampo; [strijd] lucha; kombate; kontest
   _kampanje = kampaña
   _kampbewoner = habitante di un kampamento
   _kampeerder = kampadó
   _kampement = kampamento
   _kampen = lucha; te kampen hebben met tin problema ku
   _kamperen = kampa
   _kampioen = kampion
   _kampioenschap = kampionata
   _kan = kanika. Wie 't onderste uit de kan wil, krijgt 't lid op de neus. - Esun ku ke tur kos, no ta haña nada.
   _kanaal = kanal
   _kanalisatie = kanalisashon
   _kanaliseren = kanalisá
   _kanarie = kanario
   _kandelaar = kandelario
   _kandidaat = kandidato
   _kandidaatstelling = nominashon (komo kandidato)
   _kandidatuur = kandidatura
   _kaneel = kanel
   _kanjer = bakanana. 'n kanjer van 'n fout - un fout tremendo. 'n kanjer van 'n feest - un fiesta di kita sombré.
   _kanker = kanser
   _kankeraar = kikdó
   _kankeren = kik
   _kankergezwel = tumor kanseroso
   _kankerpit = kikdó
   _kannibaal = kanibal
   _kannibalisme = kanibalismo
   _kannibalistisch = kanibalísta
   _kano = kanoa smal
   _kanon = kañon
   _kans = chèns; oportunidat; probabilidat. de kans lopen om te ... - kòre e peliguer di/pa ... Hij zag de kans schoon. - El a gara e oportunidat. hij zag de kans te ontsnappen. - el a logra hui.
   _kansarm = ku tin pòko oportunidat
   _kansberekening = kálkulo di probabilidat
   _kansel = prekstul
   _kanshebber = probabel kandidato, kandidato faborito
   _kansrijk = ku (ta ofresé) hopi oportunidat
   _kansspel = wega di probabilidatnan
   _kant = 1. [zijde] banda; kanto. aan de kant - na banda. aan de kant! - hala! Het gesprek ging een andere kant op. - E konbersashon a tuma otro rumbo/direkshon. het ging helemaal de verkeerde kant op. - Kos a bai ful robes. aan de ene kant ...., aan de andere kant ... - di un banda ..., di otro banda ... langs de kant van het water - kant'i awa. Hij kon 't niet over zijn kant laten gaan. - e no por a tuma 'den. Ik van mijn kant, ... - Di mi parti, ... zich van kant maken - mata su kurpa. 2 [stof] kanchi
   _kantelen = kènter; bolter; tumba
   _kanten = in: zich kanten tegen - ta oponé kontra. Hij is ertegen gekant - e ta kontra; e no ta di akuerdo.
   _kantine = restorant pa personal
   _kantje = [brief e.d.] blachi.<'t was op het kantje af. - mi, bo, e, nos, boso, nan a hera. iemand die er de kantjes afloopt - un chupadó.
   _kantoor = kantor, ofisina. op kantoor - na kantor/ofisina. ten kantore van - na ofisina di.
   _kantoortijd = oranan di ofisina
   _kap = [lamp e.d.] kap; [afdekking] kobertura; [dak] dak.
   _kapel = [kerkje] id.; [orkest] banda
   _kapelaan = kopastor
   _kapen = sekuestrá
   _kaper = [zeerover] pirata; [v. vliegtuig e.d.] sekuestradó. er zijn kapers op de kust. - tin otro kaiman na bok'i río.
   _kaperij = piratería
   _kaping = sekuestro
   _kapitaal = [znw] kapital [ook hoofdletter]. [bnw] tremendo. 'n kapitale fout - un fout tremendo.
   _kapitalisme = kapitalismo
   _kapitalist = kapitalista
   _kapitein = kapitan
   _kapittel = kapítulo. 'n stem in het kapittel hebben - tin algo di bisa den e asunto.
   _kapittelen = in: iemand kapittelen - habri beibel pa un hende
   _kapmes = machete
   _kapok = id.
   _kapot = defekto; dañá; kibrá; na wèrki; [vermoeid] kabá. kapot gaan/maken - daña, kibra. zich kapot werken - traha pa muri. ik ben er kapot van. - mi gemut ta yená. Ik ben er niet kapot van. - mi no ta muchu impreshoná.
   _kappen = kap; [haar] drecha kabei
   _kapper = pelukero
   _kapperszaak = pelukería
   _kapsalon = pelukería
   _kapseizen = bolter
   _kapsel = kabei
   _kapsones = in: kapsones hebben - ple importante, ple sabí
   _kapstok = kapstòk
   _kar = garoshi
   _karaat = id.; kulate, cuilate [S.]
   _karaf = garafa
   _karakter = karakter [stomme e].
   _karakteriseren = karakterisá
   _karakteristiek = karakterístiko
   _karakterloos = sin karakter
   _karaktertrek = karakterístika; [negatief] maña
   _karavaan = karavana
   _karbonade = chòp. [varkensp] pork-chop [E.].
   _kardinaal = [znw+bnw] kardinal
   _karig = [loon] hopi abou; [maaltijd] pober
   _karikatuur = karikatura
   _karikaturiseren = karikaturisá
   _karkas = skeleto
   _karnemelk = kalmèki
   _karnen = traha manteka for di lechi.
   _karpet = tapeit
   _karren = kòre (outo, bais). Karren maar! - Bam!
   _karretje = garoshi; [fiets] bais; [oude auto] wacharaka. Hij liet zich voor hun karretje spannen - El a laga nan uz'é pa nan meta.
   _karrevracht = kargo pisá
   _kartel = konbenio pa skapa kompetensia
   _kartelrand = rant kortá
   _karteren = traha mapa
   _kartering = trahamento di mapa
   _karton = karton
   _kartonnen = di karton
   _karwats = zuip
   _karwei = djap, pida trabou. 't is 'n heel karwei. - Ta un djap/pida trabou basta pisá. karweitjes opknappen - hasi djap-djap.
   _kas = id.; plaka cash [E.]. goed bij kas zijn - tin bastante plaka disponibel. slecht bij kas zijn - no tin plaka cash disponibel. geen geld in kas hebben - No tin plaka cash.
   _kasgeld = plaka cash [E.]; plaka den kaha.
   _kassa = kaha
   _kassier = kahero
   _kast = kashi. [gevangenis] prizon.
   _kaste = kasta
   _kasteel = fòrti; palasio
   _kastekort = defisit
   _kastelein = doño di kantina/bar/posada
   _kastijden = kastigá
   _kastje = kashi chikito. iemand van het kastje naar de muur sturen - manda un hende di Poncio pa Pilato.
   _kastreren = kapa
   _kat = pushi. de kat op het spek binden - pone pushi kuida piská. 'n kat in het nauw maakt rare sprongen. - Un hende desesperá ta hasi kos inesperá. kat en muis spelen - hunga pushi i palomba. Als de kat van honk is, dansen de muizen op tafel. - Ora pushi no t'ei, ratonnan ta balia. zich als een kat in een vreemd pakhuis voelen. - sinti su mes ful perdí. 'n kat in de zak kopen - kumpra kos ku no ta sirbi pa nada. de kat in het donker knijpen - anochi skur, diabel ta lur. De kat uit de boom kijken. - warda pa wak kon kos lo bai.
   _katapult = [C.] chincha; [A.] stichi
   _katastrofe = katástrofé
   _kater = pushi chubato. [fig.] wayaba. 'n kater hebben [fig.] ta wayabá.
   _katern = parti, sekshon
   _katheder = id.; prekstul; ambo [S.]
   _kathedraal = katedral
   _kathode = id., cathode [E.]
   _katholicisme = katolisismo
   _katholiek = [znw+bnw] katóliko. de katholieke kerk - iglesia katóliko
   _katje = pushi chikito. 't is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. - E no ta laga hende hasi wega kuné.
   _katoen = katuna. iemand van katoen geven - duna un hende su zalheit.
   _katoenen = di katuna
   _katrol = kò'i hisa
   _kattebak = baki di pushi. [v. auto] bahul.
   _kattebelletje = nota
   _kattekwaad = kò'i mala mucha
   _kattepis = pish'i pushi. dás geen kattepis! - n' ta yiu'i mama!
   _kattig = manera pushi
   _katzwijm = in: in katzwijm vallen - kai flou.
   _kauwen = kou; machiká.
   _kauwgom = bals
   _kauwgum = bals
   _kavel = id., parsela
   _kazerne = kamp militar
   _keel = garganta. 'n keel opzetten - kuminsá grita pa loko. Het hangt me de keel uit. Mi no por wanta mas. - Mi no por a guli'é.
   _keelklank = zonido gutural
   _keep = kortá
   _keeper = id. [E.], portero
   _keer = 1. [omkering] kambio, birada. Gedane zaken nemen geen keer. - Lo hecho, hecho. [S.]. tegen de keer ingaan - bai kontra. 2. [maal] bes, biaha. 'n paar keer - un par di biaha. 'n enkele keer - algun biaha. in één keer - di un biaha so. keer op keer - tur ora di nobo; kada bes di nobo. per keer - kada bes. te keer gaan - [schelden] fulminá; zundra pa loko. [lawaai maken] hasi hopi boroto. [storm e.d.] suta, asotá.
   _keerkring = trópiko. kreeftskeerkring - trópiko di kánser. Steenbokskeerkring - trópiko di kaprikornio.
   _keerpunt = birada, punto di kambio; punto krítiko.
   _keerzijde = banda kontrario, banda opuesto, otro banda
   _keet = chosa; [bouw-] trailer [E.]. keet schoppen - hasi borchincha.
   _keffen = [A.] ladra. [C.] wou.
   _kegel = kono
   _kegelen = bowling [E.]
   _kei = piedra. [fig.] bakiyano. Hij is een kei in dat werk. - E ta bakiyano den e trabou ei. op de keien staan - a pèrdè trabou.
   _keihard = duru-duru
   _keilen = tira, benta
   _keizer = emperador [S.]
   _keizerin = emperatriz [S.]
   _keizerlijk = imperial
   _keizerrijk = imperio
   _keizersnee = sesario; operashon
   _kelder = kèlder {stomme e} [ook graf-]. naar de kelder gaan senk [ook fig.]
   _kelderen = baha drástikamente, baha di ripiente
   _kelen = kòrta (un hende su) garganta
   _kelk = kális, beker {stomme e}.
   _kelner = id., waiter [E.]
   _kelnerin = waitress [E.]
   _kemphaan = gai di pelea [ook fig.]
   _kenau = [fig.] machor; lasayona
   _kenbaar = in: iemand iets kenbaar maken - duna un hende di konosé un kos
   _kenmerk = marka di distinkshon; [fig.] karakterístika
   _kenmerken = marka; karakterisá
   _kenmerkend = markante; karakterístiko
   _kennelijk = [bnw] aparente, obvio, evidente. [bw] aparentemente, obviamente, evidentemente
   _kennen = konosé. Ken je hem? - Bo konos'é? Ik ken hem niet. - Mi no konos'é. {"ta" wordt vaak weggelaten bij "konosé".}. Hij liet zich niet kennen. = E no a laga nan haña un mal impreshon di dje. te kennen geven - duna di konosé Zij heeft mij er niet in gekend. - E no a konsultá mi./E no a lagá mi sa nada.
   _kenner = konosedó
   _kennis = [persoon] konosí. [wat men geleerd heeft] konosemento. kennis dragen van - tin konosemento di. kennis geven - duna di konosé,/partisipá/notifiká. kennis krijgen aan - sera konosí ku. kennis maken met - sera konosí ku. kennis nemen van - tuma nota di. bij kennis komen - bin bei./bin na tino. bij kennis zijn - ta na tino. buiten kennis raken - pèrdè tino. buiten kennis zijn - ta fò'i tino. iemand ergens van in kennis stellen - pone un hende na haltura di un kos. met kennis van zaken - ku pleno/ful konosemento.
   _kennisgeving = anunsio, notifikashon, partisipashon. iets voor kennisgeving aannemen - aseptá un kos komo infòrmashon.
   _kennismaking = konosemento. 'n exemplaar ter kennismaking - un ehemplar pa sera konosí.
   _kennisneming = inspekshon, saminashon, notifikashon.
   _kennissenkring = sírkulo di konosínan.
   _kenschetsen = karakterisá
   _kenteken = [alg] marka. [auto] plachi di number
   _kentekenplaat = plachi di number (di outo)
   _kenteren = kambia, bira
   _kentering = kambio
   _keper = in: iets op de keper beschouwen - saminá un kos bon-bon; skrutiná un kos profundamente; sudia un asunto bon-bon.
   _keramiek = serámika
   _kerel = gai; tersio. 'n goeie kerel. - un bon gai.
   _keren = [alg.] bira. [tegenhouden] para.
   _kerf = kortá; ifi.
   _kerfstok = in: veel op z'n kerfstok hebben - tin hopi kos riba su kuenta.
   _kerk = [gebouw rk.] misa. [prot.] kèrki. [instelling] iglesia de kerk plat lopen - ta pilar di misa.
   _kerk- = di misa; di iglesia; eklesiástiko
   _kerkelijk = eklesiástiko. 'n kerkelijke feestdag [rkk] - día wardá. kerkelijk huwelijk - kasamento pa misa.
   _kerker = prizon
   _kerkganger = [rkk] baidó di misa; [prot.] baidó di kèrki.
   _kerkgenootschap = denominashon (religioso); komunidat religioso
   _kerkgeschiedenis = historia eklesiástiko, historia di iglesia
   _kerkhof = santana
   _kerkklok = klòk di misa
   _kerkkoor = kor di misa, koro di misa
   _kerks = (hende) di misa
   _kermen = yora
   _kermis = coney-island [E.]. van 'n koude kermis thuiskomen - bai pa lana, bini pelá.
   _kern = núkleo; [pit] pipita; [fig.] punto esensial. De kern van de zaak - e punto kardinal/esensial. 'n kern van waarheid - un base di bèrdat.
   _kern- = nuklear
   _kernachtig = [bnw] konsiso; vigoroso; enérgiko. [bw] konsisamente; vigorosamente; energikamente.
   _kerncentrale = planta nuklear
   _kerngezond = perfekto di salú
   _kernprobleem = problema sentral
   _kernsplitsing = spleitmento nuklear
   _kernvraag = pregunta kardinal
   _kers = id., cherry [E.]
   _kerst = pasku (di nasemento). Met kerst - ku pasku.
   _kerst- = di pasku
   _kerstavond = bispu di pasku
   _kerstboom = id., palo di pasku
   _kerstdag = día di pasku. eerste kerstdag - promé día di pasku. tweede kerstdag - di dos día di pasku.
   _kerstenen = kristianisá
   _kerstening = kristianisashon
   _kerstkind = niño Hesus
   _kerstmis = pasku; pasku di nasimento. gelukkig kerstfeest! - bon pasku!
   _kersvers = fresko-fresko
   _kerven = korta
   _ketel = id.; [stoom-] boiler [E.];
   _keten = kadena
   _ketenen = mara na kadena
   _ketter = herétiko
   _ketterij = heresía
   _ketters = herétiko
   _ketting = kadena. aan de ketting - na kadena. aan de ketting leggen [ook schip] - mara na kadena
   _ketting- = di kadena; na kadena
   _keu = id.
   _keuken = kushina
   _keur = eskogensia; selekshon. 'n keur van kansen - un gran kantidat di posibilidatnan.
   _keuren = saminá; huzga; purba; inspekshoná. Ze keurde hem geen blik waardig. - Ni mira, e no kier a mir'é.
   _keurig = nèchi, drechi; desente; bunita reglá.
   _keuring = saminashon; inspekshon.
   _keuringsdienst = servisio di inspekshon.
   _keurmeester = inspektor
   _keurmerk = marka
   _keus = eskogensia; selekshon; opshon; 'n ruime keus - un asortimento amplio. De keus is aan jou. - Abo tin ku skohe. Er blijft ons geen andere keus dan ... - E úniko alternativa ku nos tin ta, ... 'n keus doen - skohe. naar keus - manera deseá. uit vrije keus - pa su mes boluntat. iemand voor de keus stellen - eksigí di un hende pa tuma un desishon.
   _keutel = kralchi
   _keuterboer = kunukero chikito
   _keuvelen = papia, tèkè-tèkè.
   _keuze = zie: keus.
   _kever = kalander {stomme e}
   _kibbelarij = streimento
   _kibbelen = strei
   _kiekje = portrèt
   _kiel = 1. kamisa, blusa. 2. [v. schip] bariga, barika.
   _kiem = simiya. iets in de kiem smoren - aplastá un kos promé ku e por lanta kabes.
   _kiemen = sprùit
   _kien = spierto, sabí, bon bei
   _kiepauto = domtròk
   _kiepen = tumba; bòlter
   _kieperen = benta; bòlter.
   _kier = apertura smal-smal. De deur staat op 'n kier. - porta ta un krenchi habrí.
   _kies = 1. [znw] djente (di patras). 'n kies laten trekken - ranka djente. 2. [bnw] nèchi; delikado; desente.
   _kies- = [bij verkiezingen] elektoral; [v. tanden] di djente
   _kiesbaar = elegibel
   _kiesbaarheid = eligibilidat
   _kiescollege = konseho elektoral
   _kiesdeler = id.
   _kiesheid = desensia; konsiderashon; delikadesa
   _kieskouwen = kome sin smak
   _kieskeurig = eksigente; fastioso
   _kieskeurigheid = eksigensia
   _kiespijn = doló di djente. lachen als 'n boer die kiespijn heeft - hari manera kachó ku bo ta munstra palo.
   _kiesrecht = derecho di voto
   _kieste = wentru
   _kiestoon = id.; tono pa marka
   _kietelen = kishikí
   _kieuw = kai-kai
   _kiezel = piedra; stenchi
   _kiezelsteen = piedra; stenchi
   _kiezen = [alg.] skohe; [bestuursleden e.d.] elegí; [selecteren] selekshoná; [bij verkiezingen] vota; je moet kiezen of delen. - skohe of lag'i skohe.
   _kiezer = votadó. de kiezers - e elektorado.
   _kift = yalurs. Dat is de kift! - Yalurs e ta!
   _kijf = in: dat staat buiten kijf. - Esei ta papia pa su mes./Ningun hende ta nenga esei.
   _kijk = idea; bista; aspekto. Hij heeft 'n goede kijk op de zaak. - E bon bista riba e asunto;/e tin un bon idea di e asunto. te kijk staan - pone su kara na bergüensa. Tot kijk! - Mi ta wak bo!
   _kijken = mira, wak. kijken naar - mira, wak. Kijk! - Mira!/Wak! waar kijk je naar? - kiko bo ta wak? Laat me even kijken. - Lagá mi wak un rato. Ga 'ns kijken. - Bai wak. Hij komnt pas kijken. - E ta un nobato kompleto. Daar komt heel wat bij kijken. - Esei ta un trabou basta pisá. Kijk nou toch 'ns aan! - Mira/wak ki b'a hasi! kijken staat vrij. - Mira no ta prohibí. Ik zal er 'ns naar kijken. - Lo mi chèk e. Kijk naar jezelf! - Wak bo mes! Laat naar je kijken! - Bo kabes n' ta bon! Hij kijkt niet op 'n paar centen. - E no ta wòri ku plaka. Daar sta ik van te kijken! - Esei sí a sorprendé mi.
   _kijker = [naar tv] televidente. [op straat e.d.] miron. [telescoop] teleskopio.
   _kijkje = bista. 'n kijkje nemen - tira un bista.
   _kijven = pleita; teimu; strei.
   _kik = in: hij gaf geen kik. - El a keda ketu-ketu. / E no a bisa ni ho ni la.
   _kikken = in: je hoeft maar te kikken en ... - Djis bisa sí i ... / Djis dal un grito i ...
   _kikker = dori
   _kikkerbilletje = pí'i dori
   _kikvors = dori
   _kil = fresko; fríu [ook fig.]
   _kilheid = freskura; frialdat [ook fig.]
   _kilo = kilo
   _kilogram = kilograma
   _kilometer = id.; kilómetro [S.]
   _kilometerteller = kontadó di kilometer.
   _kilte = frialdat , freskura
   _kim = horizon
   _kin = kachete
   _kind = [onvolwassen mens] mucha; [zoon/dochter] yiu. je hebt er geen kind aan. - E no ta ningun problema. Hij is er kind aan huis. - E ta manera un miembro di famía. Ze heeft kind noch kraai. - E no tin ningun famía. Je moet het kind bij de naam noemen. - Bisa loke bo tin di bisa. Hij was het kind van de rekening. - el a sali pèrdí.
   _kinder- = di mucha; pa mucha; infantil
   _kinderachtig = manera mucha chikito; infantil.
   _kinderarts = dòkter di mucha; pediatra.
   _kinderbijslag = id.
   _kinderboek = buki pa mucha
   _kindergeld [V.] = kinderbijslag
   _kinderhand = man di mucha. 'n Kinderhand is gauw gevuld. - Ku un kos chikito bo ta hasi un mucha felis.
   _kinderjaren = infansia
   _kinderjuffrouw = yaya
   _kinderkopjes = piedra rondó
   _kinderlijk = infantil; manera mucha.
   _kindermeisje = yaya
   _kinderoppas = baby-sitter [E.]
   _kinderschoen = sapato pa mucha. nog in de kinderschoenen staan. - ta den su infansia ainda.
   _kinderspel = wega di mucha, wega pa mucha. Dat is kinderspel voor hem. - esei ta un kos chikito p'e.
   _kinderverlamming = polio(myelitis)
   _kinderwagen = stroller [E.]
   _kindje = yiuchi, chikitin. het kindje Jezus - Niño Hesus.
   _kinds = kèns.
   _kindsbeen = in: van kindsbeen af. - for di mucha chikito.
   _kindsheid = infansia
   _kindskind = yiu di nos yiu(nan)
   _kinetisch = kinétiko
   _kink = in: er is 'n kink in de kabel gekomen. - e kos a dòl; e kos a bai malu.
   _kiosk = kiòsko
   _kip = galiña. broedse kip - galiña klòks. van 'n kale kip kun je geen veren plukken. - bo no por ranka pluma fò'i morkòi. met de kippen op stok gaan. - bai drumi hopi tempran. er als de kippen bij zijn - no pèrdè pa gana. er is geen kip te bekennen - e lugá ta morto-morto.
   _kippenboer = kriadó di galiña.
   _kippenfokkerij = kriamento di galiña
   _kippenhok = kurá di galiña
   _kippenvel = kuero di galiña; [fig.] rel
   _kippetje = polèchi, pulèchi.
   _kippig = in: kippig zijn - no mira muchu bon; tin wowo skur.
   _kirren = rukukú
   _kist = [alle betekenissen] kaha
   _kisten = pone e kurpa den kah'i morto. We laten ons niet kisten! - Nos no ta laga hende kana riba nos.
   _kittig = spierto, sabí.
   _klaaglied = )kanshon/kantika di) lamentashon
   _klaaglijk = lastimoso; lamentoso.
   _klaagschrift = karta di keha
   _klaagzang = lamentashon
   _klaar = kla. Ik ben ermee klaar. - M'a kla kuné. klaar is kees! - kla ta! Zo klaar als 'n klontje. - kla-kla. Ben je ermee klaar? - B'a kla kuné? klip en klaar - kla i raspá.
   _klaarblijkelijk = evidente)mente), aparente(mente)
   _klaarheid = klaridat
   _klaarkomen = kaba
   _klaarkrijgen = logra kaba
   _klaarlichte = in: op klaarlichte dag - di día kla.
   _klaarliggen = ta poní kla
   _klaarmaken = prepará [ook: zich klaarmaken]
   _klaarspelen = logra
   _klaarstaan = para kla
   _klaarstomen = pusha, fòrsa
   _klacht = keho. 'n klacht indienen - depositá un keho
   _klad = [vlek] mancha; [schets] dibuho lihé. De klad zit erin. - kos a kaba na nada. in 't klad schrijven - traha un promé skètch. iemand bij de kladden pakken. - kòi un hende na su garganta.
   _kladblok = id.
   _kladje = kálkulo rápido
   _kladschilder = pintor di awa fríu
   _klagen = keha [over
= di]. 't is God geklaagd - Ta hororoso. Hij kwam bij mij de nood klagen. - El a bin keha serka mi.
   _klager = kehadó. Klagers hebben geen nood. - Yoradó no ta yora largo.
   _klakkeloos = sin verifiká; sin fondo; sin base.
   _klam = húmedo
   _klamboe = mosketero
   _klamheid = humedat
   _klampen = gara
   _klandizie = clientela
   _klank = zonido. die naam heeft een goede klank. - E nomber ei tin bon reputashon.
   _klankkleur = timbre [F.]
   _klankleer = fonétika
   _klanknabootsing = imitashon di zonido, onomatopeika
   _klankrijk = sonoro
   _klant = kliente. de klanten - klientela
   _klap = golpi, sla, boftá, wanta. klappen krijgen - kome sla. iemand een klap geven - [met de vuist] dal un hende un boftá, un wanta. [met de hand] dal un hende un kant'i man. De eerste klap is een daalder waard. - E promé golpi ta bal pa dos. in één klap - ku un golpi so. Hij voert geen klap uit. - E no ta hasi ni un dòndru.
   _klapband = flèttaira di golpi
   _klapbankje = banki ku ta dobla
   _klaploper = chupadó
   _klappen = [met handen] bati man; hij kent het klappen van de zweep. - E sa kiko ta kiko. in elkaar klappen - dal/basha abou.
   _klapper = mapa; [vuurwerk] klapchi.
   _klapperboom = pal'i koko.
   _klapperen = bati
   _klappertanden = bati djente
   _klappertje = klapchi
   _klaproos = id.; amapola [S.]
   _klapstoel = stul ku ta dobla
   _klaptafel = mesa ku ta dobla
   _klapwiegen = bati hala
   _klapzoen = sunchi ku ta zona duru
   _klaren = logra
   _klas = klas. eerste, tweede, derde etc. klas - [v. school] id.; [anders] promé, di dos, di tres etc. klas.
   _klasse = klasa, klase
   _klassement = klasifikashon
   _klasseren = klasifiká
   _klassering = klasifikashon
   _klassiek = klásiko
   _klateren = zona kla-kla
   _klauteraar = buladó, subidó
   _klauteren = subi, bula
   _klauw = pata; gara [ook fig.]
   _klauwen = gara
   _klauwhamer = martíu ku boka pa ranka
   _klaver = yerba di tres blachi (trifolium) uzá: pa kuminda di bestia
   _klaverblad = blachi di "klaver"; [fig.] krusada di kaminda ku viadukto
   _klaveren = [kaartspel] clubs [E.]
   _klavier = keybvoard [E.], teclado [S.]
   _kleden = bisti [ook: zich kleden]
   _klederdracht = trahe
   _kleding = paña; [het kleden] bistimento
   _kledingmagazijn = pakus di paña
   _kledingstoffen = tela (pa kose paña)
   _kledingstuk = pida paña; kò'i bisti
   _kleed = [damesjapon] bistí; [vloer-] tapeit; [tafel-] pañ'i mesa.
   _kleedgeld = plaka pa paña
   _kleedhokje = hòki pa pas paña
   _kleedkamer = kamber pa bisti paña, pa kambia paña
   _kleefkracht = fòrsa di pega; poder adhesibo
   _kleerborstel = skeiru pa paña
   _kleerhanger = hanger [N.] pa paña
   _kleerkast = kashi di paña
   _kleermaker = sneiru
   _kleerscheuren = in: er zonder kleerscheuren afkomen - (logra) sali sin ni un raská.
   _klef = húmedo, un tiki muhá
   _klei = id. uit de klei getrokken - burusí; tapá.
   _kleien = modelá ku klei
   _klein = [A.] chikito; [C.] chikí. een klein beetje - un tiki. 'n klein uur - menos ku un ora. over een kleine twee weken - den mas of menos dos siman. klein en groot - mucha i adultonan. iemand klein houden - no duna un hende un chèns. van kleins af aan - for di mucha chikito.
   _Klein-Azië = Asia Menor
   _kleinburgerlijk = di (e) klasa abou
   _kleindochter = nieta
   _kleine = in: de kleine - e yiu (di) mas chikito
   _kleiner = mas chikito; menor
   _kleineren = brongosá
   _kleinering = brongosamento
   _kleingeestig = miskiña
   _kleingeld = plaka largá
   _kleinhandel = komersio pòr detai.
   _kleinhandelaar = detayista
   _kleinigheid = [alg.] kos chikito; [geld] kachi-kachi; [makkelijk te doen] chicken-feed [E.]
   _kleinkind = nieto
   _kleinkrijgen = siña disiplina
   _kleinkunst = arte popular
   _kleinood = hoya; rekuerdo balioso
   _kleinst = mas chikito; menor
   _kleintje = chikitin. veel kleintjes maken 'n groot - hopi kos chikito ta bira un kos grandi. op de kleintjes passen - bira kada sèn pretu. Hij is voor geen kleintje vervaard. - E no tin miedo di nada.
   _kleinzerig = mimo; webo putrí
   _kleinzielig = miskiña
   _kleinzoon = nieto
   _klem = [znw] ganchi (ook medisch); trampa; gara; kò'i wanta. [fig.] émfasis. [bnw] pegá. klem zitten - ta pegá.
   _klemmen = pega. [tanden, lippen e.d.] wanta riba otro.
   _klemmenbd = [fig.] fuèrte; insistente; konbinsente.
   _klemrijden = fòrsa na banda di kaminda
   _klemtoon = asento tóniko
   _klep = válvula [S.], valve [E.]; [pet e.d.] klèp; [mond] smul.
   _klepel = kampana
   _kleppen = [kletsen] bati boka
   _klepperen = bati
   _kleren = paña; (zie: kleed). Kleren maken de man - Pa bo paña nan ta huzgá bo. Zoiets gaat je niet in de kouwe kleren zitten. - Un kos asina ta afektá bo duru-duru.
   _klerk = ofisinista
   _klets = [klap] sla, kant'i man. [onzin] kò'i loko.
   _kletsen = bati boka
   _kletser = hende ku ta bati boka, ku ta papia kò'i loko
   _kletskoek = kò'i loko
   _kletskous = lengon; hende ku ta gusta bati boka
   _kletsmajoor = zie: kletskous
   _kletsnat = papa muhá
   _kletspraat = redashi; batimento di bleki.
   _kletteren = [regen] basha; [wapens] dal
   _kleumen = tin fríu, sinti fríu
   _kleunen = dal duru. ernaast kleunen - dal su dede.
   _kleur = koló. kleur bekennen - rekonosé na kua koló (polítiko) bo ta pertenesé. van (politieke) kleur veranderen - bula kurá.
   _kleurecht = di koló firme.
   _kleuren = kleur; kolorá; pinta.
   _kleurenblind = no por distinguí koló. siego pa kolónan.
   _kleurig = kolorido
   _kleurling = hende di koló
   _kleurrijk = kolorido; di hopi koló.
   _kleurstof = material pa traha koló; pigmento
   _kleuter = id.; mucha chikito
   _kleuterleidster = id.
   _kleuteronderwijs = enseñansa preparatorio
   _kleuterschool = id.
   _kleven = pega
   _kleverig = ku ta pega
   _kliederen = mòrs, mòsh; [in water] chèpè-chèpè, plèchè-plèchè
   _kliek = [mensen] klik; [rest] sobrá
   _klier = klir; glándula [S.]; [persoon] pleitista, tèrdó.
   _klieren = teimu; buska pleito; tèr; hasi fastioso.
   _klieven = [met zwaard, bijl e.d.] spleit, kap; [door golven] habri, spleit
   _klikken = reda, hasi redashi
   _klikspaan = redadó, hasidó di redashi.
   _klim = subida
   _klimaat = klima
   _klimaatverandering = kambio di klima
   _klimatiseren = klimatisá
   _klimatisering = klimatisashon
   _klimmen = [ww] subi; monta; bula. op het dak klimmen - subi riba dak. op 'n paard klimmen - monta kabai. over het hek klimmen - bula kurá. [znw] subida. met het klimmen der jaren - ora di avansá di edat.
   _klimmer = subidó; montadó; buladó.
   _klimop = id.
   _kling = in: over de kling jagen - hinka na espada.
   _klingelen = zona
   _kliniek = klínika
   _klinisch = klíniko
   _klink = man
   _klinken = zona, resoná; [van bel]ring. Het klonk mij vreemd in de oren. - Tábata zona straño pa mi. Ze gaf hem een klinkende zoen. - El a dun'é un sunchi duru-duru. met klinkende munt betalen. - paga ku plaka contante y zonante [S.].
   _klinker = [fonetiek] bokal. [baksteen] klenko, klenku
   _klinkklaar = in: klinkklare onzin - un ridikules di marka mayor
   _klip = baranka den laman; ref. tegen de klippen op liegen - No hasi nada mas ku gaña. tegen de klippen op drinken - bebe te pèrdè tino. tegen de klippen op werken - traha pa muri. klip en klaar - kla i raspá.
   _klis = pegasaya
   _klitten = pega; kuaha; bruha
   _klodder = [vlek] mancha; [klonte] klònchi; [harde)klòmpi
   _kloek = [znw] galiña klòks. [bnw] [dapper] balente; ku kurashi; sin miedo. [omvangrijk] substansial; pisá
   _kloekmoedig = sin miedo; ku kurashi.
   _klok = [uurwerk] oloshi; [toren-] klòk. de klok luiden - bati klòk. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. - El a tende algo di dje, ma e no sa di kiko ta trata. iets aan de grote klok hangen - brokèst un kos. 'n stem als 'n klok - un kampan'i klòk. Dat klinkt als 'n klok. - Esei ta zona fantástiko. De klok luidt al. - klòk ta bati kaba. met de klok mee - manera e man di oloshi ta drei. tegen de klok in. - kontra e man di oloshi. op de klok af zes uur. - seis or'en punto [S.]. hij kan nog niet op de klok kijken - e no por wak oloshi ainda.
   _klokgelui = batimento di klòk
   _klokhuis = núkleo
   _klokkenspel = carillon [F.]
   _klokkenluider = batidó di klòk. Jan de klokkenluider - Juan bati klòk.
   _klokslag = in: klokslag twaalf uur - diesdos or'en punto; het is klokslag twaalf uur. - diesdos or' a bati
   _klomp = klòmpi. 'n klomp ijs - un klòmp'i eis. Nu breekt m'n klomp! - Esei ta kaba ku mi!
   _klont = klònchi ;klòmpi
   _klonter = klònchi; [bloed] pida kuahá
   _klonteren = kuaha
   _klontje = klònchi
   _kloof = abismo. de kloof overbruggen [fig.] - sera e diferensianan
   _kloon = id., clone [E.]
   _klooster = konbento. in 't klooster gaan - bira monha, bira soeur, bira religioso,
   _kloostergelofte = profeshon religioso
   _kloosterkerk = misa di konbento
   _kloosterleven = bida religioso, bida di konbento
   _kloosterling = [man] pader; mohe. [frater/broeder] frater, broeder, frère. [vrouw] monha, soeur.
   _kloosterorde = orden religioso; kongregashon religioso
   _kloosteroverste = superior
   _kloosterzuster = soeur, monha
   _kloot = testíkuo; bala, webo [vulg.], kohon [zeer vulg.]
   _klootzak = pendeu
   _klop = batimento; [slaag] sota.
   _klopjacht = razzia; persekushon.
   _kloppartij = sutamento; bringamento
   _kloppen = [alg.] bati;[op schouder] dal; [juist zijn] klòp. iemand geld uit de Zak kloppen - saka plaka for di un hende. ergens geld uit kloppen - saka plaka for di un kos. Er wordt geklopt. - Nan ta bati na porta. Binnen zonder kloppen - Drenta numa. Dat klopt niet. - Esei no ta klòp. Het klopt als 'n bus. - Ta perfektamente korekto.
   _klos = [blok] pida palo; [garen e.d.] klòshi; [spoel] ril. Hij is de klos. - El a kòi awa!
   _klotsen = spart
   _kloven = sklof; spleit
   _klucht = komeidia kómiko; farce [F.]
   _kluchtig = kómiko; humor'stiko;
   _kluif = weso. Dat is 'n hele kluif. - n' ta yiu'i mama!
   _kluis = kaha fuèrte
   _kluisteren = mara na kadena. aan het bed gekluisterd - mará na kama.
   _kluit = klòmp'i tera. hij/zij is flink uit de kluiten gewassen. - E ta un hende forshin.
   _kluitje = klòmpi chikito di tera. iemand met een kluitje in het riet sturen. - manda un hende bai ku promesanan sin balor. op 'n kluitje bij elkaar zitten - sinta huntu leu di otronan.
   _kluiven = chupa weso
   _kluizenaar = heremita
   _klungel = mòshdó,mòrsdó
   _klungelen = mòsh,mòrs
   _kluns = lolo
   _klus _klusje = djap
   _klusjesman = hende ku ta hasi djap-djap.
   _klussen = hasi djap-djap
   _kluts = in: de kluts kwijt zijn - pèrdè strea di nort.
   _klutsen = bati
   _kluwen = bala (di lana etc.); [fig.] kos tur bruhá.
   _knaap = mucha-hòmber; hóben
   _knabbelen = chupa; mòrde
   _knagen = mòrde
   _knak = krak
   _knakken = krak
   _knakworst = soseishi
   _knal = tiro; eksploshon
   _knaldemper = mòfler
   _knaleffect = efekto aplastante
   _knallen = tira
   _knalrood = korá-korá
   _knap = [bnw] [geleerd] sabí; [mooi] bunita. [bw] dat is knap gedaan. - Esei ta hopi bon hasí. Je bent knap vervelend. - Bo ta bon fastioso.
   _knappen = krak, kibra. 'n uiltje knappen - kòi un kabrikuchi.
   _knapperd = hende sabí
   _knar = in: 'n ouwe knar - un shon bieu.
   _knarsen = mòrde
   _knarsetanden = mòrde djente knauw = mordí. 'n lelijke knauw krijgen - keda bon dañá.
   _knecht = kra; trahadó; sirbidó; asistente.
   _knechten = sklavisá
   _kneden = primi; fòrma; traha mansa
   _kneedbaar = moli
   _kneedbom = bòm plástiko
   _kneep = primí; [fig.] triki, magia. Daar zit 'm de kneep. - Ei e sapato ta primi.
   _knel = in: in de knel zitten - ta mará.
   _knellen = primi
   _knellend = ku ta primi
   _knelpunt = punto problemátiko, problema prinsipal; bottle-neck [E.]
   _knetteren = krak, chispa
   _knettergek = loko di remata
   _kneusje = [persoon] hende mankaron; [ding] kos mankaron
   _kneuzen = kneus
   _kneuzing = keusmento
   _knevelen = mara boka; [fig.] oprimí
   _knie = rudía. op de knieën - na rudía. door de knieën gaan - kai abou. iets onder de knie hebben - ta bakiano den un kos.
   _knielen = hinka rudía. geknield - na rudía
   _knielkussen = kusinchi pa hinka rudía
   _knieschijf = biskuchi
   _kniesoor = hende ku tin mal beis
   _knieval = in: 'n knieval voor iemand doen/maken - bai na rudía dilanti di un hende
   _kniezen = tin mal beis; (hevig) shegarná
   _knijpen = kinipí
   _knijper = [was-] penchi
   _knijpfles = bòter pa primi
   _knijptang = pins
   _knik = [in draad etc.] doblá; [met hoofd] sakudí di kabes
   _knikkebollen = kabishá
   _knikken = sakudí kabes
   _knikker = kiniki. Het gaat niet om het spel maar om de knikkers. - No ta e wega ku ta bal, ma e ganashi. Er is stront aan de knikker. - tin potoshi.
   _knikkeren = hunga kiniki. iemand eruit knikkeren - saka un hende afó.
   _knip = [v. schaar] kortá; [portemonnee] [A.] kartera, [C.] pòtmòni. de hand op de knip houden - no gasta ni un sèn. Hij is geen knip voor de neus waard. - E no ta bal ni un dòndru.
   _knipmes = sambèchi, sòmbèchi
   _knipogen = kinipí wowo
   _knipoogje = in: iemand een knipoogje geven - kinipí wowo pa un hende.
   _knippatroon = patronchi pa kòrta tela
   _knippen = kòrta (ku skèr)
   _knipperlicht = lus ku ta sende-paga
   _knipperen = sende-paga; [met ogen] kinipí wowo
   _knipsel = rekòrte
   _kniptang = pins pa korta waya
   _knobbel = bolombonchi; [aanleg] don
   _knoei = in: in de knoei zitten - tin problema grandi.
   _knoeiboel = mòrspòt, mòshpòt,mòrsmento, mòshmento
   _knoeien = mòrs, mòsh; [zwendel] falsifiká
   _knoeier = mòshdó; hende ku ta hasi mòrspòt; [Zwendelaar] estafadó.
   _knoeipot = mòshdó; mucha ku ta hasi mòrspòt / mòshpòt
   _knoeiwerk = mal trabou
   _knoek = kunuku
   _knoest = [znw] konòshi
   _knoflook = konoflok
   _knokkel = skarnir; konòshi.
   _knokkelkoorts = dengue
   _knokken = bringa
   _knol = [plant] batata; [paard] kabai (forshin)
   _knolgewas = mata di batata.
   _knoop = [aan kleding] boton; [in touw e.d.] konòpi ; [zeemijl] nudo. er 'n knoop over leggen [fig.] - dal un konòpi; dal un dicho. er 'n knoop inleggen - pone un konópi; konopá. In de knoop raken - keda konopá; keda bruhá. met zichzelf in de knoop zitten - keda konfundí.
   _knooppunt = sentro
   _knop = [druk-] boton; [deur- e.d.] konòpi; [plant] konòpi.
   _knopen = [kleding e.d.] botoná; [touw e.d.] konopá
   _knorren = gruña [ook v. maag]
   _knorrepot = hende krebchi
   _knorrig = krebchi
   _knot = [wol e.d.] bala
   _knots = [znw] klòp. 'n knots van 'n huis. - un kas grandote. [bnw] loko
   _knuffelen = brasa; primi; mèlè.
   _knuist = mokete
   _knul = mucha-hòmber, hóben
   _knullig = slòns; kon-ku-ta; inkompetente; mal hasí, mal trahá
   _knulligheid = manera slòns; manera inkompetente
   _knuppel = chikoti; palo; [fig.] lolo
   _knuppelen = dal ku palo
   _knus = kuchi-kuchi; ameno, agradabel, íntimo
   _knutselaar = toferdó; mòshdó
   _knutslen = tofer
   _koddig = grasioso, kò'i hari
   _koe = baka. geen ouwe koeien uit de sloot halen - Laga loke ta pasá keda pasá. koek = kuki. ouwe koek - kouch'i boulu. Alles is weer koek en ei. - Tur kos ta perfekto trobe. Dat is andere koek - Esei ta otro storia.
   _koekenbakker = trahadó di kuki. [fig.] mòshdó
   _koekenpan = [A.] planchi, [C.] panchi
   _koekje = kuki
   _koel = fresko, fríu. in koelen bloede - ku sanguer fríu. het hoofd koel houden. - keda kabes fríu.
   _koelbloedig = ku sanguer fríu.
   _koelen = fría; refrigerá
   _koeler = refrigeradó; cooler [e.]
   _koelie = kuli
   _koeling = friamento; refrigerashon
   _koelkast = frigidaire, frigidel
   _koelte = freskura, frialdat
   _koeltjes = fríu [ook fig.]
   _koepel = kúpula [ook fig.]
   _koeren = rukukú
   _koerier = id.
   _koers = [effecten.] tasa; [geld] kambio; [richting] rumbo [ook fig.]. 'n nieuwe koers inslaan - tuma un rumbo nobo. de koers kwijt zijn - pèrdè rumbo.
   _koersschommeling = fluktuashon
   _koest = ketu
   _koestal = kurá di baka
   _koesteren = kuida;'[vertroetelen] yaya; hoop koesteren - tin speransa
   _koeterwaals = gueni
   _koetje = baka chikito. over koejtes en kalfjes praten - papia di nada en partikular.
   _koets = id.
   _koevoet = pat'i kabra
   _koffer = valis, maleta
   _kofferbak = bahul
   _koffie = kòfi. koffie zetten - traha kòfi. op de koffie komen [fig.] - dal su dede. dat is geen zuivere koffie. - Ei bou tin glas.
   _koffiedik = sushi di kòfi. koffiedik kijken - mira kòpi
   _koffiekan = kanik'i kòfi
   _koffiekopje = kòpi pa kòfi
   _koffiemelk = lechi pa kòfi
   _koffiemolen = molina pa kòfi
   _koffieplantage = plantashon di kòfi
   _koffiepot = kanik'i kòfi
   _koffiezetapparaat = mashin pa traha kòfi; coffee-maker [E.]
   _kogel = bala.
   _kogelen = tira, benta
   _kogellager = ball-bearing [E.]
   _kok = kòki
   _koken = [ww] [v. water,soep,ei] herbe, herebé ; [algemeen] kushiná. koken van woede - pèrdè sintí. Het is kokend heet. - E ta herebé. [znw]kushinamento
   _koker = id.; tubo; silíndro;
   _koket = kokèt
   _koketteren = koketá
   _kokhalzen = wal
   _kokosboom = pal'i koko
   _kokosnoot = koko
   _kokospalm = pal'i koko
   _kolbert = bachi
   _kolder = kò'i loko. Hij heeft de kolder in de kop. - su kabes a toka.
   _kolderiek = loko
   _kolen = karbon
   _kolendamp = monoksida di karbon
   _kolf = [alg.] bat [E.]; [distilleer-] reseptor; [geweer e.d.] parti patras; [v. koren] tapushi.
   _kolfje = in: Dat is 'n kolfje naar zijn hand. - E ta bakiyano den esei; Esei ta nèt algo p'e.
   _kolom = kolumna; [in krant] krónika; [zuil] pilar
   _kolomnist = kolumnista; kronikista
   _kolomschrijver = kolumnista; kronikista
   _kolonel = id.; coronel [S.]
   _koloniaal = kolonial
   _kolonialisme = kolonialismo
   _kolonialist = kolonialista
   _kolonialistisch = kolonialista
   _kolonie = kolonia
   _kolonisatie = kolonisashon
   _kolonist = kolonista
   _kolos = kos kolosal, kos gigantesko
   _kolossaal = kolosal(mente); gigantesko
   _kolven = pòmp
   _kom = konchi
   _komaan = bam! Ban!
   _komaf = desendensia. van goede komaf - di bon famía.
   _kombuis = kushina di barko
   _komedie = komedia humorístiko. [gebouw] teatro. 't is allemaal komedie [fig.] - gaña nan ta gaña; ta nada mas ku wega.
   _komeet = kometa
   _komen = bin , bini; [aankomen] yega. Kom, kom! - [sussend] No wòri! [ach wat!] Bo kabes n' ta bon! Ik kom al. - Atá mi akí. Hij komt er wel. - E ta bai logra (mashá bon). Je had 't niet zo ver moeten laten komen. - Bo no mester a laga e kos bai asina leu. Hoe komt/kwam dat? - Kon e kos (por) a pasa? Hoe kom ik bij de haven? - Kon mi ta yega na waf? Hoe komt 't dat ... - Kon a bin ku .... te weten komen - haña sa. Hij kwam te vallen. - El a kai. We kwamen te spreken over de zaak. - Nos a yega na diskutí e asunto. komen halen - bin buska. Hoe kwam hij aan dat ggeld? - Kon el a haña e plaka ei? aan 'n baan komen - haña un empleo. Daar kom ik zo aan toe. - Mi ta bin riba dje djis akí. achter de waarheid komen - haña sa e bèrdat. Je moet bij vader komen. - Pai ke (pa) bo bin serka dje. Hij is door het examen gekomen. - El a pasa e eksámen. We kwamen door de stad. - Nos a pasa dor di stat. Het komt door hem. - Ta pa su vía. in 't huis komen - drenta kas. Ik kon niet in het huis komen. - Mi no por a drenta kas. Met 'n tientje kom je 'n heel eind. - Ku dies florin bo ta yega basta leu. Ze kwam naar hem toe. - El a aserk'é. - El a haña e idea pa ... Daar komt niets van in! - Lubidá! Bo por wèl 'i lubidá! Hij kon er niet toe komen - E no por a fòrsa su mes pa hasi'é. Hoe kwam je daartoe? - Di kon b'a hasi esei? Dat komt van je gemopper. - Esei ta loke bo kikmento a trese. Daar komen alleen maar moeilijkheden van. - Esei ta trese problema so. Er is nooit iets van dat plan terecht gekomen. - E plan ei nunka a konkretisá. de komende maand. - otro luna. Het was er 'n komen en gaan. - Tábatin un bai i bin kontinuo.
   _komiek = [znw] kómiko. [bnw] kómiko.
   _komijn = komino
   _komisch = kómiko
   _komkommer = komkomber
   _komkommertijd = temporada sin muchu aktibidat; low season [E.]
   _komma = kòma. nul komma nul - sero punto sero.
   _kommer = tròbel; miseria.
   _kommervol = yen di tròbel, yen di miseria.
   _kommetje = kònchi chikito
   _kommissaris = komisario
   _kommissie = komishon
   _kompaan = konflochi, kompinchi
   _kompas = id.
   _kompleet = [bnw] kompleto. [bw] kompletamente
   _kompleteren = kompletá
   _komplot = komplòt, konspirashon
   _komplotteren = konspirá
   _kompres = komprès
   _komst = binida. er is onweer op komst - ta bin mal tempo.
   _konijn = [A.] koneu. [C.] koneinchi. 't is bij de konijnen af. - 'n ta kò'i papia.
   _koning = rei
   _koningin = lareina, reina. Koningin Beatrix - reina Beatris.
   _koninginnedag = aña di lareina
   _koningsgezind = royalista
   _koningshuis = kas real
   _koningskroon = korona real
   _koningsvis = konofes
   _koninklijk = real. koninklijk besluit - id., kb. Zijne Koninklijke Hoogheid - Su Altesa Real.
   _koninkrijk = reino
   _konkelaar = kònkeldó {somme e}
   _konkelaarster = kònkeldó {stomme e}
   _konkelen = kònkel {stomme e}
   _konkreet = [bnw] konkreto; [bw] konkretamente
   _konkretiseren = konkretisá
   _konstateren = konstat
   _konstatering = konstatashon
   _konsternatie = konsternashon
   _kont = [plat] sanka; [vulg.] kul, kulo. Je moet je de benen uit je kont lopen. - mester kana pa bo sanka tembla [C.].
   _kontje = [van brood] konchi
   _konvooi = kareda
   _kooi = [vogels e.d.] [A.] houla; [C.] kouchi; [schapen e.d.] kurá. naar kooi gaan - kòi kama.
   _kook = in: aan de kook brengen - herbe, herebé. aan de kook zijn - herbe. van de kook zijn - ta bruhá.
   _kookboek = buki di reseta pa kushiná
   _kookkunst = arte kulinario
   _kookpunt = punto di herbe (di awa)
   _kool = karbon. [plant] k l. de kool en de geit sparen - nenga di tuma un posishon. groeien als kool - krese hopi lihé. >iemand 'n kool stoven - hasi mal wega ku un hende.
   _kooldioxide = dioksida di karbon.
   _koolmonoxide = monoksida di karbon
   _koolstof = karbon
   _koolwaterstof = hidrokarbon
   _koolzuur = dioksida di karbon
   _koop = compra, kumpramento. Te koop. - [in advertentie etc.] Ta bende. Dat huis is te koop. - E kas ei ta na bende. te koop lopen met [fig.] - ple. weten wat er te koop is [fig.] sa kiko ta kiko. op de koop toe - aserka.
   _koopje = ganga
   _koopkracht = poder di kumpra
   _koopman = komersiante , negoshante
   _koopmanschap = kapasidat komersial
   _koopprijs = preis di benta
   _koopsom = montante di kumpra
   _koopvaardij = navegashon komersial; navegashon merkantil; navegashon di karga
   _koopvaardijschip = barko di karga.
   _koopwaar = merkansía
   _koor = [zangers] kor, koro; [plaats in kerk] kor. op 't koor - riba kor.
   _koord = kabuya
   _koorddansen = [ww] balia riba kabuya. [znw] baliamento riba kabuya.
   _koorddanser = bailarin riba kabuya
   _koordje = pida kabuya
   _koorts = keintura
   _koortsachtig = 1. manera keintura. 2. [snel] nerviosamente, hèktikamente; purá-purá.
   _koortsig = manera keintura
   _Kop = [alg.] kabes [ook v. spijker, naald enz.]; [kranten-] titular; [om te drinken] mòk, poti. 'n kop koffie - un kòp'i kòfi. Er zit kop noch staart aan. - E n' tin ni pariba ni pabou. Kop dicht! - Sera bo boka! Kop op, man! - Animo, hòmber! op z'n kop - bok' abou. de kop indrukken - aplastá. iemand op z'n kop geven. - duna un hende su zalheit. Laat je niet op de kop zitten. - No laga nan subí bo. Op de kop af tien gulden - ni mas, ni menos ku dies florin.
   _kopen = kumpra
   _koper = [iemand die koopt] kumpradó ; [metaal] koper
   _koperdraad = waya di koper
   _koperen = di koper
   _koperstaking = welga di kumpra
   _kopie = kopia
   _kopiëermachine = mashin di kopia
   _kopiëren = kopia
   _kopij = kopia
   _kopje = 1. kabes chikito. 2. kòpi. 'n kopje koffie, thee - un kòp'i kòfi, té.
   _koplanp = head-light [E.]
   _koploper = esun na kabes
   _koppel = par; pareja
   _koppelaar = trahadó di pareha, di matrimonio
   _koppelbaas = id.
   _koppelen = akoplá
   _koppeling = [in auto] klòch ; [aaneenschakeling] akoplamento
   _koppelteken = dash [E.]
   _koppig = kabesura , terko, obstiná
   _koppigheid = terkedat
   _kopschuw = in: iemand kopschuw maken - hasi ku hende ta skiu bo.
   _kopspeld = feneta
   _kopstuk = kabesante; hende ku poder
   _koptelefoon = head-phone [E.]
   _kopzorg = wòri, preokupashon. zich kopzorgen maken - wòri, preokupá
   _koraal = koral; [kraal] kurá
   _koraalrif = ref di koral
   _kordaat = ku kurashi, ku resulushon, sin miedo, firme(mente)
   _koren = maíshi, trigo [s.]. Dat was koren op haar molen. - esei a kai den su tobo di laba paña. ... op zijn molen - esei tábata nèt algo p'e.
   _korenaar = tapushi
   _korenschoof = bogi
   _korf = makutu; [bijen] kaha
   _korfbal = id.
   _kornuit = konflochi, kambrada, kompinchi
   _korporaal = id.
   _korporale = [rkk] id.
   _korps = kuerpo; [muziek] banda, orkesta; politiekorps - kuerpo polisial.
   _korrel = pipita
   _korrelig = granular
   _korst = kaska
   _kort = [alg.] kòrtiko; [sumier] breve. in het kort - en breve. Alles kort en klein slaan - plama tur kos na wèrki. zich te kort gedaan voelen - sinti su mes frustrá. 'n paar gulden te kort komen - falta un par di florin. tijd te kort komen - falta tempo. kort geding - kaso sumario.
   _kortademig = in: kortademis zijn - falta rosea.
   _kortaf = brusko
   _kortelings = 'ki día; resientemente
   _korten = [loon e.d.] kita; dedusí.
   _kortheid = brevedat
   _kortheidshalve = en breve [S.], brevemente
   _korting = diskuento; redukshon.
   _kortom = en breve [S.]
   _kortsluiting = kòrte di sirkuito
   _kortstondig = di durashon kòrtiko
   _kortweg = en breve [S.]; brevemente;sumariamente.
   _kortwieken = kòrta e halanan
   _kortzichtig = ku bista limitá; [fig.] ku vishon limitá.
   _kortzichtigheid = limitashon di bista; [fig.] limitashon di vishon.
   _korzelig = krebchi
   _kosmisch = kòsmiko
   _kosmonaut = kòsmonouta
   _kosmos = kòsmos; universo
   _kost = kuminda; alimento; kost en inwoning - hospedahe kompleto. de kost verdienen - gana su pan di kada día. zijn ogen de kost geven - tira un bon bista. ten koste van - a costo di
   _kostbaar = kostoso; presioso; balioso.
   _kostelijk = [voedsel, drank] ekskisito; [tijd] fantástiko, tremendo; zich kostelijk vermaken - gosa un mundo.
   _kosteloos = sin pago, gratuito, gratis.
   _kosten = 1. [znw] gasto(nan). kosten maken - inkurí gastonan. kosten noch moeite sparen - hasi tur kos ku ta na su alkanse. 2. [ww] kosta. Wat kost dit? - Kuanto esakí ta (kosta)? Het heeft hem zijn leven gekost. - el a pèrdè su bida dor di dje. Het heeft me veel moeite gekost. - E kos a eksigí hopi di mi. Dat kost veel tijd. - Esei ta tuma hopi tempo.
   _koster = id.
   _kostganger = un hende ku ta biba den kas
   _kostgeld = pago pa hospedahe
   _kostje = in: zijn kostje is gekocht. - E ta bon pará. E no ta falta nada.
   _kostprijs = preis di gastonan
   _kostschool = internado
   _kostuum = flus
   _kostwinner = id.
   _kots = in: ik krijg er de kots van. - ta duná mi bèrè-bèrè.
   _kotsen = saka
   _kotsmisselijk = in: Ik word er kotsmisselijk van. - E kos ta hasí mi saka. E kos ta duná mi debòr, asko, bère-bère.
   _kou = fríu. kou vatten - haña grip. iemand in de kou laten staan. - laga un hende na kaya.
   _koud = fríu. 't is koud - ta hasi fríu. Ik heb 't koud. - Mi tin fríu. Dat laat mij koud. - Esei no ta hasí mi nada. iemand koud maken. - mata un hende.
   _koudheid = frialdat
   _koudkleum = un hende ku semper ta sinti fríu.
   _koudvuur = kofir
   _kous = mea. kousen aan hebben, aantrekken, dragen - bisti mea. de kous op z'n kop krijgen - dal su dede. iemand de kous op z'n kop geven. - dal un hende un kar' abou.
   _kout = papiamento
   _kozijn = kosein
   _kraag = kragi. iemand bij de kraag pakken/vatten - kòi un hende na su garganta. hij heeft 'n stuk in de kraag. - E ta den su awa.
   _kraaien = [v. haan] kanta
   _kraak = 1. [znw] krak. 'n kraak zetten - kometé un ladronisia. 2. [bw] in: ,kraak helder - kla-kla. kraak zindelijk - limpi-limpi.
   _kraakbeen = tara-tara
   _kraal = 1. kralchi. 2. [omheind terrein] kurá.
   _kraaloogjes = wow'i kralchi.
   _kraam = booth [E.].
   _kraamafdeling = departamento di parto.
   _kraambed = in: ze ligt in het kraambed - el a duna lus.
   _kraamkliniek = klínika di parto.
   _kraamvrouw = hende-muhé ku a duna lus.
   _kraan = [water-, gas- e.d.] kranchi; [hijs-] grúa
   _kraandrijver = operadó di grúa
   _krab = [diere] kangreu; [schram] raská; [met nagels] huñá
   _krabbel = kos skirbí kasi ilegibel
   _krabbelaar = hende ku ta skirbi kos kasi ilegibel
   _krabbelen = skirbi kos kasi ilegibel. overeind krabbelen - lanta pòko-pòko.
   _krabben = [alg.] raska; [tegen jeuk] grawatá; [met nagels] huña; kracha
   _kracht = fòrsa; poder; vigor; intensidat. z'n kracht herkrijgen - rekobrá fòrsa. weer op kracht komen - haña su fòrsa bèk. Dat gaat mijn kracht te boven. - ta surpasá mi poder, mi fòrsa. van kracht zijn - ta na vigor. van kracht worden - drenta na vigor. met terugwerkende kracht - retroaktibo
   _krachtbron = fuente di fòrsa, poder.
   _krachtdadig = [bnw] ku vigor; energétiko; vigoroso. [bw] ku vigor; energétikamente; vigorosamente.
   _krachteloos = sin poder, sin fòrsa, sin energía, sin vigor
   _krachtens = segun; a base di.
   _krachtig = fuèrtè; vigoroso; ku fòrsa
   _krachtmeting = prueba di fòrsa, di poder
   _krachtproef = prueba di fòrsa, di poder
   _krachtsinspanning = esfuerso vigoroso
   _krachtverspilling = drispidimento di energía.
   _krakelen {krakélen} = strei; hasi pleito
   _kraken = krak; [afkraken] kaba ku; [huis] okupá ilegalmente.
   _kraker = krakdó; [huis] okupante ilegal.
   _krakkemikkig = mankaron
   _kram = ganchi (ook medisch)
   _kramp = kalamber {stomme e} .
   _krampachtig = [bnw] infleksibel. [bw] infleksibelmente.
   _kranig = potente(mente), balente(mente)
   _krankzinnig = loko
   _krankzinnige = loko; pasiente psikiátriko
   _krankzinnigheid = lokura
   _krans = krans. [om maan, zon] halo.
   _krant = korant
   _krantenknipsel = rekorte
   _krap = [bnw/bw] smal; pertá, pretá.
   _krapte = skarsedat
   _kras = [znw] raská; huñá. [bnw] fuèrte, duru.
   _krassen = raska
   _krat = kaha
   _krater = id.
   _krats = krenchi; kasi nada
   _krediet = krédito
   _kreeft = kref
   _kreek = río chikito
   _kreet = grito. loze kreten - palabranan bashí.
   _kregel = krebchi
   _krek = [bw] [precies] asina ta; eksaktamente. [zo juist] awor ei.
   _krekel = kriki
   _kreng = mal muhé
   _krenken = ofendé; hùrt. Daarmee krenk je mensen. - Bo ta hùrt hende ku esei.
   _krenkend = ofensibo; insultante
   _krent = karendu
   _krentenbol = id; bolchi di karendu
   _krentenbrood = id.; pan di karendu
   _krenterig = miskiña
   _kretologie = gritología; palabranan bashí.
   _kreukel = in: er zitten kreukels in - e ta machiká.
   _kreukelen = machiká
   _kreukelig = machiká
   _kreuken = machiká
   _kreunen = keha
   _kreupel = manká; mankarón [plat]
   _krib _kribbe = [voederbak] pesebre; [slaapplaats] kòt;; [in rivier] id. de kont tegen de krib gooien. - para tur kos.
   _kribbig = krebchi, rèns
   _kriebel = grawatamento; ik kreeg er de kribels van - el a duná mi rel.
   _kriebelen = grawatá
   _kriebelig = (ku) ta grawatá. ergens kriebelig van worden - hasi un hende krebchi.
   _krieken = in: bij het krieken van de dag - maínta tempran. ku salida di solo.
   _krijgen = [alg.] haya, haña; [ontvangen] risibí; [verkrijgen] obtené. Hij kreeg 't niet gedaan. - e no a logra.
   _krijger = luchadó, batayadó, soldá
   _krijgsgevangene = prishonero di guera, prezu di guera
   _krijgshaftig = guerero; marsial
   _krijgsmacht = fòrsa militar
   _krijgsraad = kòrte marsial
   _krijgstucht = disiplina militar
   _krijs = grito
   _krijsen = grita
   _krijt = kreit. bij iemand in het krijt staan - debe un hende plaka.
   _krik = jack [e.]
   _krimp = in: geen krimp geven - no baha kabes; pone pí' abou.
   _krimpen = [stof] krem; [wind] kai; [pijn] dobla
   _krimpvrij = (ku) no ta krem.
   _kring = sírkulo; [groepering] gremio. in vakbonds/handels kringen - den gremio sindikal/komersial.
   _kringelen = krel, krùl.
   _kringloop = sirkulashon; siklo.
   _krioelen = ta pestá di; het krioelt hier van de muggen. - Tin sangura manera niwa. De tekst krioelt van de fouten. - E teksto ta yen-yen di fout.
   _kriskras = di ariba abou
   _kristal = id.
   _kristallen = di kristal
   _kritiek = [znw] krítika. kritiek hebben (op) - kritiká. [bnw] krítiko [bw] kritikamente.
   _kritisch = krítiko
   _kritiseren = kritiká
   _kroeg = kantina
   _kroes = poti; mòk
   _kroeshaar = kabei kring; kabei malu
   _kroket = id.
   _krom = doblá; kòrkobá; skeins; no stret. krom lopen - kana doblá. Hij lag krom van het lachen - el a hari te lor' abou.
   _kronen = koroná
   _kroniek = krónika
   _kroning = koronashon, koronamento
   _kronkel = doblá; bruhamento
   _kronkelen = kòrkobiá
   _kronkelig = kòrkobiá
   _kroon = korona. Dat spant de kroon. - Esei ta koroná obra.
   _kroongetuige = testigo prinsipal
   _kroonprins/princes = prens/prinsesa heredero
   _kroost = [A.] yiu(nan) [C.] yu(nan)
   _krop = [vogels] buchi. 'n krop sla - un lechuga.
   _krot = chosa
   _kruid = yerba. er is geen kruid tegen gewassen - no tin kura p'e.
   _kruiden = pone pika sterk gekruid zijn - ta pika.
   _kruidenier = tienda di komestibel
   _kruidenierswaren = komestibel
   _kruidenmengerij = bruha
   _kruidig = pika
   _kruidnagel = klabo
   _kruien = hiba den karetío. [ijs] eis ku ta kibra den río.
   _kruik = [grote water-] dabishan; [aarden kruik met stop, zoals jeneverkruik] butishi; [grotere glazen of aarden kruik zonder stop] tinashi. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst. - Makaku ta hunga ku su yiu te saka su wowo.
   _kruimel = garnashi, wiri-wiri
   _kruimeldief = ladron di kos chikito.
   _kruimelen = garna
   _kruin = [op hoofd] korona; [v. berg] kabes; [op pilaar] pui.
   _kruipen = gatia
   _kruiperig = lembechi
   _kruis = [alg.] krus; [v.mens] gròin; [v.broek] kil. het Rode Kruis - Krus Korá. 'n kruis slaan - hasi un krus.
   _kruisbeeld = krus, krusifikado
   _kruisen = krusa
   _kruisigen = krusifiká
   _kruisiging = krusifikashon
   _kruising = krusada
   _kruispunt = krusada
   _kruisteken = krus
   _kruistocht = krusada
   _kruisverhoor = interogashon krusá
   _kruisweg = kaminda di krus
   _kruit = polvo.
   _kruiwagen = karetío; [fig.] relashon importante
   _kruk = [alg] krùk; [v.deur] man; [persoon] lolo.
   _krukas = crankshaft [E.]
   _krul = krel , krùl, [bij schaven] krelchi
   _krullen = [ww] krel, krùl
   _krulspeld = krelpèn , krùlpen
   _kuch = tòs (seko)
   _kuchen = tosa
   _kudde = rebaño [S.]
   _kuieren = kana pòko-pòko
   _kuif = keifi, kùifi
   _kuiken = poyito
   _kuil = keilu; [in weg e.d.] burako; [diepe] pos.
   _kuip = tobo. Weten wat voor vlees je in de kuip hebt - sa ku ken bo ta trata.
   _kuis = kasto
   _kuisheid = kastidat
   _kuit = 1. batata di pía, batat'i pía. 2. [vis] webo.
   _kukeleku = kokoyokó
   _kul = in: flauwe kul - kò'i loko., kò'i kens
   _kultuur = kultura
   _kundig = sabí; hábil; potente. niet ter zake kundig zijn - no tin konosemento di e asuntpo.
   _kundigheid = ekspertisio; habilidat; potensia
   _kunnen = por. Ik kan 't niet. - Mi n' por. Ik kan niet verder. - Mi no por mas. Je moet 't maar kunnen! - Esun ku por, por! Dat zou kunnen. - Por ta. 't Kan ermee door. - Por pasa unda ku n' tin.
   _kunst = [1. znw] arte. Dat is de kunst, hè! - Esun ku por, por! Hij verstaat de kunst om ... - E sa kon pa ... 2. [bnw] artifisial. [bn] artifisialmente
   _kunstenaar = artista
   _kunstgebit = plancha
   _kunstgreep = triki
   _kunstig = ingenioso; artístiko
   _kunstje = magia; triki
   _kunstmaan = satélite [S.]
   _kunstmatig = artifisial
   _kunstnijverheid = artisanía
   _kunstschilder = pintor
   _kunststof = material sintétiko
   _kunstwerk = obra di arte
   _kunstzinnig = artístiko
   _kurk = kòrki
   _kurkdroog = seko-seko
   _kurkentrekker = kò'i saka kòrki
   _kursus = kurso
   _kus = sunchi
   _kussen = [ww] sunchi. [znw] kusinchi
   _kussensloop = slopi
   _kust = kosta. aan de kust - na kosta. voor de kust - dilanti di kosta. te kust en te keur - na granel
   _kustwacht = warda-kosta
   _kut = [fam.] dons, pushi;lèrchi; [vulg.] doshi; [zeer vulg.] koño; tonto
   _kutwijf = mal muhé
   _kuur = mala maña; [geneesk.] kura
   _kwaad = [bnw] malu; [kwaadaardig] malisioso; [boos] rabiá. kwaad worden - rabia; sara. kwaad makan - sara. Hij kreeg het te kwaad. - E no por a wanta su mes mas. [znw] mal; maldat; kos malu. dat is het minste kwaad - esei ta menos mal. dat kan geen kwaad - Esei no ta hasi nada. van kwaad tot erger - de mal en peor [S.]. hij doet alsof hij van de prins geen kwaad weet. - e ta hasi manera e no a kibra un skòter.
   _kwaadaardig = malisioso ; [gezwel] maligno
   _kwaadaardigheid = malisia
   _kwaadheid = rabia
   _kwaadschiks = in: goedschiks of kwaadschiks - den bon of den malu.
   _kwaadspreken = papia malu di hende
   _kwaadspreker _kwaadspreekster = lengon
   _kwaadwillig = di mala fe; mal intenshoná
   _kwaadwilligheid = mala fe; mal intenshon
   _kwaal = fayo, malesa
   _kwadraat = kuadrá
   _kwajongen = mala-mucha
   _kwajongensstreek = kò'i mala-mucha
   _kwaken = mòt
   _kwakkelen = no bai muchu bon
   _kwakken = benta
   _kwakzalver = kurandero
   _kwal = [vis] id, pika-pika; jelly-fish [E.]; [persoon] hende insoportabel
   _kwalificatie = kualifikashon
   _kwalificeren = kualifiká
   _kwalijk = malu. kwalijk nemen -tuma na malu
   _kwalitatief = kualitatibo
   _kwaliteit = kalidat
   _kwantiteit = cantidat
   _kwart = kuarto. kwart over 10 - (un) kuarto pasá di dies; dies or' i kuarto. kwart voor tien - (un) kuarto pa dies.
   _kwartaal = kuarto; kuartal.
   _kwartel = in: zo doof als 'n kwartel - sòrdo manera un cañon.
   _kwartier = kuarto (di ora); drie kwartier - tres kuarto di ora.
   _kwast = kuashi ; [persoon] chacha-bòni
   _kwebbelen = tèkè-tèkè
   _kweekplaats = kriadero [ook fig.]
   _kweekschool = id.
   _kweken = [ww] kultivá, kría. [znw] kultibo, kría, kriamento
   _kwekerij = lugá di kultibo
   _kwelgeest = tòrmentadó
   _kwellen = tòrturá; tòrmentá
   _kwelling = tòrtura
   _kwestie = kuestion; [twist] disputa. geen kwestie van! - Absolutamente ku no! De kwestie is ... - E punto ta ...
   _kwetsbaar = vulnerabel
   _kwetsbaarheid = vulnerabilidat
   _kwetsen = [verwonden] heridá [ook fig.]; [beledigen] ofendé, insultá.
   _kwetsuur = herida
   _kwiek = bibo
   _kwijl = baba
   _kwijlen = baba
   _kwijt = in: kwijt zijn - a pèrdè. Hij is z'n verstand/hoofd kwijt - El a pèrdè su kabes. Ik was blij hem kwijt te zijn. - Mi tábata kontento ku el a bai.
   _kwijtraken = pèrdè
   _kwijtschelden = kita; absolvé
   _kwik = merkurio
   _kwinkslag = chansa, chasko
   _kwispelen = yanga rabo
    _kwistig = ku man habrí; sin reserva
   _kwitantie = resibo


   _la = lachi
   _laad- = di karga
   _laag = [znw] kapa; [verf] man. [bnw] abou
   _laag-bij-de-gronds = vil, baho
   _laagbouw = low-rise [E.]
   _laaghartig = baho
   _laagje = kapa fini
   _laagte = nivel abou
   _laai- = in: in lichter laaie - ful na kandela
   _laaiend = [woedend] furioso. Hij was laaiend. - El a pèrdè sintí.
   _laakbaar = kulpabel; kondenabel
   _laan = kaminda (ku palo tur dos banda); avenida. iemand de laan uisturen - kita un hende fò'i trabou; duna un hende su retiro.
   _laars = lars; boot [e.]. Dat lap ik aan m'n laars. - Mi n' tin kunes.
   _laat = lat; te laat - lat. Hoe laat is 't? - Kuant' or' tin? Ik weet al hoe laat 't is. [fig.] Ya mi sa kon kos ta. Hoe laat eten we? - Ki ora nos ta kome? tot laat in de avond - te anochi lat. Je bent te laat. - Bo ta lat.
   _laatbloeier = [persoon] hende ku a kuminsá desaroyá su mes lat
   _laatdunkend = arogante
   _laatdunkendheid = arogansia
   _laatst = delaster, último. [onlangs] 'ki día. morgen op z'n laatst. - mañan pa mas tardá. ten laatste - pa último; finalmente. tot het laatst - te na último. voor het laatst - pa delaster biaha/bes; pa último bes/biaha.
   _lab = lab(oratorio)
   _labiel = labil
   _laborant = id.
   _laboratorium = laboratorio
   _labyrint = labirinto
   _lach = harí. in de lach schieten - dal hari; dal un harí.
   _lachen = hari. Laat me niet lachen! - Bo ta poné mi hari! zich rot lachen - hari te lor' abou. zich doodlachen - hari pa muri. lachen als 'n boer die kiespijn heeft. - Hari manera kachó ku bo ta munstra palu. iemand doen lachen - pone un hende hari. lachen om - hari. 't is niet om te lachen. - no ta kò'i hari. 't is om te lachen - Ta kò'i hari; ta ridíkulo.
   _lachend = hariendo
   _lacher = hende ku ta hari. De lachers op z'n hand hebben. - pone hende hari.
   _lachlust = inklinashon pa hari. de lachlust opwekken - pone hende hari.
   _laconiek = [bnw] lakóniko; [bw] lakónikamente.
   _ladder = trapi.
   _ladderzat = pata-pata burachi
   _lade = lachi; [kassa] kaha.
   _laden = karga [ook accu]
   _lader = kargadó; [accu] charger [E.]
   _lading = karga
   _laf = kobarde; [v. hond] koyon
   _lafaard = kobarde
   _lafheid = kobardía
   _lager = bearing [e.]
   _lagune = lagun
   _lak = fèrf (briante) Ik heb er lak aan. - Mi n' tin kunes; mi n' debe ni un. Ik heb lak aan hem. - E no ta importá mi.
   _laken = [znw] [bedden-] lakru, pañ'i kama; [tafel-] taflak, pañ'i mesa. de lakens uitdelen [fig.] - manda. van 't zelfde laken 'n pak. - meskos. [ww] kulpa; kondená
   _lakken = [fèrf; nagels] hunta
   _laks = dehado
   _laksheid = aktitut dehado
   _lallen = papia ku lenga pisá
   _lam = [znw] lamchi. [bnw] lam.
   _lamheid = parálisis
   _lamlendig = [gevoel] sin smak; sin djeit; kabá; [persoon] desgrasiado
   _lamlendeling = desgrasiado
   _lammeling = desgrasiado
   _lamp = lampi. Hij is tegen de lamp gelopen. - El a haña su mes den problema grandi; nan a kòi e.
   _lampion = id.
   _lamscotelet = lamb cutlet, lamb chop [E.]
   _lamstraal = desgrasiado
   _lanceren = lansa.
   _lancering = lansamento
   _lancet = id.
   _land = [staat] país; [tegenover water] tera; [akker] kunuku; [bouwterrein] tereno; [bezit] tereno. ergens 't land aan hebben - odia un kos. Daar heb ik 't land aan. - E kos ta disgustá mi. Ik heb 't land aan die vent. - Mi no por wanta e hòmber ei. aan land gaan - pisa tera. op 't land - den kunuku. ter land en ter zee - riba tera i riba laman.
   _landarbeider = kunukero
   _landbouw = agrikultura
   _landbouwbedrijf = agrikultura; industrria di agrikultura
   _landbouwer = agrikultor; kunukero
   _landelijk = rural, rústiko [krant e.d.] nashonal
   _landen = aterisá
   _landerig = ferfelu, ferfelá, aburí.
   _landerijen = terenonan, propiedatnan; kunukunan
   _landgenoot = kompatriota, kosiudadano
   _landgenote = kompatriota, kosiudadano
   _landgoed = kunuku grandi
   _landhuis = id.; [C.] lanteis
   _landing = aterisahe; [uitstappen] desembarkashon
   _landingsbaan = pista (di aterisahe)
   _landingsgestel = wil di oroplano; tren de aterrizaje (S.)
   _landkaart = mapa
   _landloper = bagamundo
   _landmacht = fòrsa terestre
   _landmeting = midimento di tereno
   _landmeter = mididó di tereno
   _landschap = paisahe
   _landsgrens = frontera (nashonal)
   _landskind = yiu di tera
   _landstaal = idioma nashonal
   _landstreek = region (di e país)
   _landverhuizer = emigrante
   _landverraad = (haltu) traishon
   _landverrader = traidó, traidor
   _landvoogd = gobernadó
   _landweg = kaminda di kunuku
   _lang = largo; [persoon] haltu. al lang - [op de zelfde dag] Día bieu! pa hopi ora kaba. [dagen geleden] Hopi día kaba. [heel lang geleden] Hopi tempo kaba. bij lange na niet. - ni mucho menos [s.]. Dat doet hij al lang niet meer. - E no ta hasi esei mas pa hopi ora / día / tempo (kaba). Dat is lang niet slecht. - Esei no ta nada malu. 'n dag, week, maand, jaar lang - un día, siman, luna, aña largo. zijn leven lang - henter su bida largo. Hoe lang gaat dat duren? - Kuantu tempo ta bai tarda? Ze blijft lang weg. - E ta tarda hopi (tempo) pa bin. . lang niet allemaal - no tur. Ben je er al lang? - B'a warda hopi ora? We zijn er nog lang niet. [ook fig.] - Nos tin un kaminda largo pa bai ainda.
   _langarmig = ku brasa largo
   _langbenig = ku pía largo
   _langdradig = in: Hij is erg landradig - E tin mester di muchu hopi palabra. 'n langdradig toneelstuk - Un komedia muchu largo.
   _langdurig = [alg.] largo; [duurzaam] duradero; [vriendschap e.d.] di hopi tempo, aña.
   _langlopend = di largo durashon; a largo plazo [S.].
   _langs = kant'i; banda di. langs de weg - kant'i kaminda. langs gaan/komen - pasa. langs de hele weg - henter kaminda largo. langs elkaar heen praten - papia sin skucha otro. Hij kreeg ervan langs. - El a haña su zalheit, su dabrot.
   _langstlevende = sobrebibiente
   _langszij = na banda
   _languit = gerèk
   _langverwacht = hopi sperá; sperá pa hopi tempo.
   _langwerpig = largo
   _langzaam = [bnw] slo; lento; pòko-pòko; [bw] slo; pòko-pòko; lentamente. langzaam praten - no papia lihé
   _langzaamaan = pòko-pòko. Langzaamaan dan breekt het lijntje niet. - Ku pasenshi ta gana gloria. langzaamaan aktie - akshon di m rk i.
   _langzamerhand = pòko-pòko
   _lans = lansa
   _lantaarn = linterna [zak-] foks
   _lantaarnpaal = pal'i lus
   _lanterfanten = kana ront sin hasi nada; kana ront sin sa kiko pa hasi.
   _lanterfanter = hende floho; hende ku ta kana ront sin hasi nada; hende ku ta kana ront sin sa kiko pa hasi.
   _lap = duki, paña; pida paña; 'n lap grond - un pida tereno. 'n lap vlees - un pida karni.
   _lapje = in: iemand voor het lapje houden - hasi mofa di un hende.
   _lapmiddel = lapimento; solushon ku no ta sirbi
   _lappen = hasi limpi, laba. Wie heeft dat gelapt? - Ken a hunga e triki ei?
   _lappenmand = in: in de lappenmand zijn - ta malu
   _lariekoek = kò'i loko
   _lassen = wèldu
   _lasser = wèldedó
   _last = [vracht] karga; [drukkend gevoel] peso; [hinder] molèster; [opdracht] rden. last hebben van - molestiá. Ik heb last van mijn been. - Mi pía ta molestiá mi. iemand tot last zijn - molestiá un hende. We hebben geen last van hen. - Nan no ta ningun molester pa nos; Nan no ta molestiá nos. Daar krijg je last mee. - E kos lo trese problema pa bo. op last van - riba òden di. ten laste van - pa kuenta di.
   _laster = kalumnia
   _lasteren = kalumniá
   _lasterlijk = kalumnioso, DEFAMATORIO
   _lastig = fastioso. lastig vallen - molestiá
   _lastpost = hende fastioso
   _lat = lata
   _laten = laga. laten wij [gaan] - bam, BAN. laat maar zitten! - lag'é numa! Laat dat! - Lag'é! Laat me niet lachen! - No poné mi hari! Ik zal 't je laten weten. - Mi ta lagá bo sa. laten zien - munstrra.
   _latent = latente
   _later = mas lat; [straks] oró ; [naderhand] despues; mas despues; [achteraf] posterior(mente).
   _Latijn = Latin
   _latijns = latino
   _latijns-amerikaan = latino-amerikano
   _latitude = latitut
   _lauw = lou
   _lauwer = elogio; homenahe
   _lauweren = elogiá;
   _lava = id.
   _laveloos = pata-pata burachi
   _laven = in: zich laven - kita sèt
   _lawaai = beheit, boroto, desordu, ruido
   _lawaaierig = in: lawaaierig zijn - tin muchu beheit; hasi muchu beheit.
   _lawaaimaker = hasidó di beheit, di des rdu
   _lawaaischopper = hasidó di beheit, di desordu
   _lawine = avalancha
   _laxeermiddel = purgante
   _laxeren = purga
   _laxerend = purgante
   _laxering = purgashi
   _lazer = in: iemand op z'n lazer geven - habri beibel pa un hende; duna un hende un bon skual.
   _lazerus = [dronken] pata-pata; den su paña
   _lector = [univ.] dosente; [in kerk] lesadó;
   _lectuur = lesamento; kò'i lesa; literatura; lektura
   _ledemaat _ledematen = miembro; miembronan
   _ledig = bashí
   _ledigen = hasi bashí
   _ledigheid = no hasi nada
   _ledikant = kama
   _leed = [znw] sufrimento; doló; pena; tristesa. Het doet me leed. - Ta duel mi. [bnw] met lede ogen - ku pena.
   _leedvermaak = goso malisioso
   _leedwezen = pena, doló. met diep leedwezen - ku honda pena [S.]; ku imenso doló
   _leefbaar = soshal; (ku) ta vale la pena pa biba
   _leefgeld [V.] = onderstand, bijstand, asistensia soshal
   _leefregel = régimen (di bida)
   _leeftijd = edat. op leeftijd - di edat avansá. op de leeftijd van - na edat di. op hoge leeftijd - na edat haltu. van dezelfde leeftijd - di mes(un) edat.
   _leefwijze = modo di biba, modo di bida
   _leeg = bashí
   _leegdrinken = bebe tur (kos)
   _leegeten = kome tur (kos)
   _leeghalen = saka tur kos
   _leeghoofd = sin kabes
   _leeglopen = bira bashí; keda bashí.
   _leegmaken = saka tur (kos)
   _leegstand = sin okupashon
   _leegte = bashí
   _leek = laiko
   _leem = lodo. lemen huis - kas di torto
   _leemte = bashí; burako; fayo
   _leen = in: te leen geven - presta, fía. te leen vragen - pidi pa fía
   _leep = spierto, sabí, bon bei
   _leer = [kennis] doktrina; teoría. [dierenhuid] kuero; [trap] trapi.
   _leer- = edukashonal
   _leerboek = buki di estudio
   _leergang = kurso
   _leergeld = in: leergeld betalen [fig.] siña pa eksperensia
   _leergierig = studioso
   _leerjaar = aña di estudio
   _leerkracht = maestro; dosente
   _leerling = alumno
   _leerling-verpleegkundige = estudiante di enfermería
   _leermeester = maestro, instruktor
   _leermiddelen = medionan edukashonal
   _leerplicht = id.
   _leerstelling = [kerk] dogma. [wetensch.] ponensia sientífiko
   _leerstuk = dogma; doktrina
   _leerzaam = edukatibo; instruktibo
   _lees- = di/pa lesa (mento)
   _leesbaar = legibel
   _leesteken = marka di puntuashon
   _leeuw = leon
   _leeuwen- = di leon
   _leeuwin = leon-muhé
   _lef = [durf] tribilidat; [flair] brío; buya.
   _leg = in: aan de leg zijn - pone webo.
   _legaal = legal(mente)
   _legalisatie = legalisashon
   _legaliseren = legalisá
   _legalisering = legalisashon
   _legaliteit = legalidat
   _legatie = embahada
   _legen = hasi bashí
   _legende = leyenda
   _leger = 1. [mil.] ehérsito. 2. [bed] cama, lugá pa drumi.
   _legeren = kampa
   _legéring = meskla (di metal)
   _leges = id.
   _leggen = pone, buta. [eieren] pone (webo)
   _legio = na abundansia
   _legioen = legion
   _legitiem = legítimo
   _legitimatie = legitimashon; identifikashon
   _legitimeren = identifiká zich legitimeren - identifiká su mes.
   _legitimiteit = legitimidat
   _legtijd = temporada di pone webo
   _leguaan = yuwana
   _leiden = [leiding geven] dirigí; [geleiden] guía; [verzorgend] lei; [onderzoek e.d.] kondusí. een leven leiden - hiba un bida. 'n eenvoudig bestaan leiden - hiba un bida simpel. 'n bijeenkomst/vergadering leiden - dirigí un reunion. leiden tot - kondusí na. dat leidt tot niets. - ta hibá bo na nada.
   _leider = líder; dirigente; guía; manehadó
   _leiding = direkshon, liderazgo, guía, maneho; [pijp-] tubería
   _leidinggevende = ehekutibo, dirigente
   _leidraad = guía;
   _leien = in: alles ging van een leien dak(je) - tur kos a bai sin problema.
   _lek = [znw] lik. er zit 'n lek in - e tin un lik. [bnw] kibrá. 'n lekke band - flèt taira
   _lekkage = lik, likmento
   _lekken = lik
   _lekker = id.; dushi. lekker vinden - gusta. ik voel me niet lekker. - mi no ta sinti (mi mes) bon. 't smaakt lekker. - E ta dushi. lekker slapen - drumi bon. het eten was lekker. - kuminda a baha bon. lekker zoet - stropi. Ik doe 't lekker toch! - Pa malu mi ta hasi'é! iets lekkers - un kò'i smak.
   _lekkerbek = hende ku ta gusta kos dushi.
   _lekkerbekjes = pida piská hasá.
   _lekkernij = delikatesa
   _lel = [oor-] lèlè; [klap] boftá; wanta.
   _lelie = id., lirio [S.]
   _lelijk = mahos; [boosaardig] feu. Dat ziet er lelijk uit [fig.] - e kos ta pinta mahos. lelijke woorden gebruiken - uza palabra malu.
   _lellebel = muhé sushi, puta
   _lemen = di lodo
   _lemmet = blet
   _lemoen = lamunchi
   _lende = kustía
   _lenen = fía; presta
   _lener = fiadó
   _lengen = bira mas largo.
   _lengte = largura. tot in lengte van dagen - pa hopi aña largo.
   _lenig = ágil; bibo.
   _lenigen = aliviá
   _lenigheid = agilidat; bibasidat
   _leniging = alivio
   _lening = fiansa ; préstamo
   _lens = lèns
   _lente = id.; primavera [S.]
   _lepel = kuchara
   _leraar = dosente; maestro ; edukadó; mener di skol
   _lerares = dosente; maestro, edukadó, yùfrou di skol
   _leren = [ww] siña. [ - duna un hende su zalheit, su dabrot. iemand leren kennen - sera konosí ku un hende. znw] siñamento. [bnw] di kuero
   _lering = siñansa. lering trekken uit - siña (for) di.
   _les = lès. gedurende de les - den klas. iemand de les lezen - [fig.] habri beibel pa un hende
   _lessen = in: dorst lessen - kita sèt
   _lessenaar = lèsna; [kateder] ambo [S.]
   _letsel = daño; [wond] herida
   _letten = in: Let op! - Atenshon! Tene kuidou! Let wel, ... - K rda bon, ... Let jij op de melk? - Bo ta wak e lechi? zonder op de tijd te letten. - Sin wak e ora. Wat let je? - Kiko ta strobá bo?
   _letter = lèter. letteren en wijsbegeerte - literatura i filosofía. naar de letter - al pie de la letra [S.].
   _lettergreep = sílaba
   _letterkunde = literatura
   _letterkundig = literario
   _letterkundige = (persona) literario
   _letterlijk = tekstual(mente); literal(mente); al pie de la letra [S.]
   _leugen = mentira ; gañamento. leugens - gañamento
   _leugenaar = gañadó; mentiroso
   _leugenachtig = mentiroso
   _leuk = id.; prèt; [prettig] agradabel.
   _leukemie = leukemia, sanguer blanko
   _leunen = len
   _leuning = rel; [stoel] brasa
   _leuren = bende kas pa kas
   _leus = lema
   _leuteraar = hende ku ta gusta bati boka; batidó di boka
   _leuteren = bati boka
   _leven = [ww] biba; hij zal niet lang meer leven. - Lo e no biba muchu hopi mas. Leve de koningin! - Biba Lareina! Hij leeft er goed van. - E tin bon bida. Je leeft er maar goed van, hè? - Bon bida bo tin, no? Hij leeft voor zijn werk. - Su trabou ta su bida. [znw] bida; [lawaai] beheit, desòrdu, boroto. een leven leiden - hiba un bida. in leven zijn - ta na bida. het leven laten - pèrdè su bida. het leven schenken aan - duna lus na. bij leven en welzijn - Dios 'na bida i salú. 't Is net genoeg om in leven te blijven. - Ta nèt bastante pa no muri. iemand om het leven brengen - mata un hende; kita un hende su bida. om het leven komen - pèrdè su bida. Nooit van m'n leven! - Nunka di mi bida!
   _levend = bibo; na bida. de levenden en de doden - esnan bibo i esnan morto.
   _levendig = bibo; animá.
   _levendigheid = bibasidat; animashon
   _levenloos = sin bida.
   _levens- = di bida, di biba
   _levensbelang = interes vital, importansia vital
   _levensbeschouwelijk = ideológiko; segun e konvikshon di bida.
   _levensbeschouwing = ideología; konbikshon di bida
   _levensgevaarlijk = sumamente peligroso
   _levenskracht = vitalidat
   _levenslang = pa bida largo
   _levensmiddelen = provishonnan
   _levensonderhoud = gastonan di bida, di biba
   _levenswandel = kondukta di bida
   _lever = higra
   _leverancier = suministradó, abastesedó, distribuidó
   _leverantie = entrego; suministro; abastesimento
   _leveren = entregá; suministrá, abastesé; distribuí.
   _levering = entrego ; suministro
   _levertraan = azeta di bakiyou
   _leverworst = id.; salsicha di higra
   _lezen = lesa. 't laat zich goed lezen. - E ta fásil pa lesa.
   _lezenaar = kateder; ambo [S.]
   _lezer = lesadó , lektor
   _lezing = lektura; charla. 'n lezing houden. - duna un charla.
   _liberaal = liberal
   _liberalisatie = liberalisashonb
   _liberalisering = liberalisashon
   _liberalisme = liberalismo
   _licensie = lisensia; permit
   _lichaam = kurpa. [fig.] kuerpo. naar lichaam en ziel - ku alma i kurpa.
   _lichaams- = físiko
   _lichamelijk = [bnw] físiko. lichamelijke opvoeding - edukashon físiko. [bw] físikamente
   _licht = [znw] lus. licht in de duisternis - Lus den skuridat. bij iemand zijn licht opsteken - buska infòrmashon serka un hende. aan het licht brengen. - trese na klaridat. bnw/bw] [v. gewicht] lihé. [v. kleur] kla. [gemak] fásil.
   _licht- = di lus
   _lichtblauw = blou kla
   _licht bruin = moreno
   _lichtelijk = un tiki; algo
   _lichten = hisa . met iets de hand lichten - no tuima un kos na serio. iemand van zijn bed lichten - detené un hende sakando e for di su kama.
   _lichtend = luminoso
   _lichterlaaien = in: in lichterlaaien - ful na candela'
   _lichtgelovig = (ku) ta kere tur kos
   _lichtgevend = luminoso
   _lichtgevoelig = sensibel pa lus; fotosensitibo
   _lichtheid = liheresa
   _lichting = [post] rekogimento
   _lichtmast = pal'i lus
   _lichtmatroos = marinero ordinario
   _lichtmeter = meter di lus
   _lichtnet = red di koriente
   _lichtpunt = [elctr.] punto di konekshon; [fig.] rayo di speransa
   _lichtscuw = fotofóbiko
   _lichtvaardig = sin pensa
   _lichtzijde = banda di klaridat
   _lichtzinnig = frivóliko
   _lichtzinnigheid = frivolidat
   _lid = [alg.] miembro; [lichaamsdeel] miembro; [penis] kò'i hòmber; [deksel] tapadera; v. orkest e.d.] integrante; lid worden van - afiliá na.
   _lidmaat = miembro
   _lidmaatschap = miembresía
   _lied = kansion; [kerk] kantika
   _lieden = hende(nan) die lieden - e henden'ei.
   _liederlijk = perverso; baho. 'n liederlijke vent - un hòmber sushi.
   _liedje = kanshon chikito. Het is weer het oude liedje - ta e mesun kantika di semper.
   _lief = [bnw/bw] lif, kariñoso, dushi; [v. kind] bon-mucha; simpátiko. Ze is 'n lief mens. - e ta lif hende. meer dan me lief is. - mas ku mi ta gusta. Ze is lief voor iedereen - e ta kariñoso ku tur hende; e ta trata tur hende ku kariño. Ik was net zo lief naar huis gegaan. - Lo m'a preferá di bai kas. Ik doe het liever niet. - Mi ta preferá no hasi'é. zijn liefste bezigheid - su okupashon faborito. [znw] amor; kariño. mijn lief - mi ser kerí. lief en leed delen - parti loke ta bon i loke ta malu.
   _liefdadig = karitatibo
   _liefdadigheid = karidat
   _liefde = amor, stimashon [voor = di]. de liefde tot God. - Amor di Dios. de liefde voor het vaderland - amor patria. met alle liefde - ku mil amor. oude liefde roest niet. - yambo bieu a bolbe na wea.
   _liefdeblijk = muestra di amor
   _liefdevol = yen di amor, stimashon, kariño
   _liefdewerk = obra di karidat
   _liefelijk = enkantador
   _liefhebben = stima
   _liefhebber = amante. Hij is geen liefhebber van klassieke muziek. - E no ta muchu amante di músika klásiko.
   _liefhebberen = mòsh.
   _liefhebberij = hobby [E.]
   _liefje = amor; tuku
   _liefkozen = karisiá
   _liefkozing = karisia
   _liefst = mas lif, mas kariñoso, mas dushi. Ik zou liefst thuisblijven. - Lo m'a preferá (di) keda kas. Wat heb je het liefst? - Kiko bo ta preferá?
   _liefste = amor.
   _lieftallig = lif; atraktibo; kariñoso; simpátiko.
   _liegen = gaña. je liegt 't! - gaña! Dat is allemaal gelogen - Tur esei ta gañamento. 't is gestonken en gelogen. - Ta puro gañamento. Hij liegt dat 't gedrukt staat. - E ta un gañadó di remate.
   _lier = (sòrto di) grúa.
   _lies = lis; las
   _lieslaars = lars te na las
   _lieveling = amor
   _liever = 1. mas kariñoso; mas dushi; mas stimá. 2. preferibel[mente]. liever hebben, doen - preferá. Ik wil niets liever dan thuis blijven. - Mi no ke nada otro ku keda (na) kas. Ik ga liever niet. - Mi ta preferá (di) no bai. Ze wilde er liever niets van horen. - El a preferá di no tende nada di dje.
   _lieverlee = in: van lieverlee - pòko-pòko; gradualmente.
   _lift = lift. [m. auto] kabè'i boto
   _liften = pidi kabéi boto; biaha pidiendo kabè'i boto.
   _lifter = hende ku ta biaha pidiendo kabè'i boto.
   _liga = id.
   _liggen = drumi; [plaats] ta situá; keda. Amsterdam ligt in Nederland - Amsterdam ta keda na Hulanda. even gaan liggen - rèk un rato. Lig je lekker? - Bo ta komfortabel? - E trabouw ei no ta kuadra kuné. Laat dat maar liggen. - Lag'é numa. Hij heeft 't lelijk laten liggen. - el a hasi un mal trabou. blijven liggen - keda drumi. Ga liggen! - Bai drumi! de wind is gaan liggen - biento a kai. Hij heeft het geld ervoor liggen. - e tin e plaka p'e. Waar ligt 't aan? - Ta kiko ta e kousa? Aan wie ligt 't? - Ta ken ta esun responsabel? 't Ligt aan haar. - T'e ta responsabel; T'e tin e kulpa; T'e a kous'é. Als 't aan mij lag, ... - Si ami lo tabatin algo di bisa. Dat ligt helemaal aan jou. - Ta dependé kompletamente di bo. hij ligt met griep in bed. - E ta den kama ku grip.
   _ligging = situashon; posishon.
   _lij = (banda) pabou
   _lijdelijk = pasibo
   _lijden = [ww] sufri. Ik mag lijden dat 't mislukt. - Mi ta spera ku e kos ta dòl. lijden aan - sufri di. [znw] sufrimento
   _lijdend = pasibo. lijdend voorwerp - komplemento direkto. lijdende vorm) - fòrma pasibo.
   _lijdensweek = siman santo
   _lijdensweg = kaminda di krus.
   _lijder = sufridó
   _lijdzaam = ku pasenshi
   _lijdzaamheid = pasenshi
   _lijf = kurpa. Hij had geen hemd aan z'n lijf. - E no tabatin nada pa bisti. Ik heb 't aan den lijve ondervonden. - M'a eksperensi'é personalmente. in levenden lijve - bibo-bibo. 't heeft niet veel om 't lijf. - E kos no tin muchu importansia. iemand de stuipen op 't lijf jagen - Duna un hende e susto di su bida. iemand te lijf gaan - ataká un hende. iemand tegen 't lijf lopen - topa ku un hende inesperadamente. Blijf van m'n lijf! - No mishi ku mi!
   _lijfarts = dòkter personal, médiko personal.
   _lijfblad = korant faborito
   _lijfelijk = físikamente; di kurpa pa kurpa.
   _lijfsbehoud = preservashon di bida
   _lijfwacht = body-guard [e.]
   _lijk = [v. mens] kurpa sin bida; [v. dier] kadáver
   _lijkbleek = blanko-blanko; blanko manera shinishi; pálido
   _lijken = parse. Lijken op
- parse. Hij lijkt op zijn vader - E ta parse su tata. Het lijkt mij vreemd. - Ta parsé mi straña. Dat lijkt nergens op! - Esei no ta sirbi! Dat lijkt er meer op. - esei ta mihó.
   _lijkkist = kah'i morto.
   _lijkschouwing = outopsia
   _lijkverbranding = kremashon
   _lijkwade = paña di morto
   _lijkwagen = shèrsh
   _lijm = leim
   _lijmen = leim; pega (ku leim)
   _lijn = [alg.] liña; [v. touw] kabuya. Blijf even aan de lijn. - Keda na liña un rato. aan de (slanke) lijn doen - baha peso.
   _lijndienst = servisio di liña
   _lijnen = tira liña. [afslanken] baha peso.
   _lijnrecht = stret padilanti; diametral(mente)
   _lijntrekken = [fig.] traha manera mòrkòi
   _lijntrekker [fig.] = chupadó
   _lijst = [met gegevens] lista; [omlijsting] leishi
   _lijster = chuchubi
   _lijvig = korpulento, gòrdo
   _lijzig = slo; gerèk
   _lijzijde = banda pabou; aan de lijzijde - pabou.
   _lik = lèk. lik op stuk - faya bo haya. lik op stuk beleid - maneho di faya bo haya. lik op stuk geven - dal bèk di biaha.
   _likdoorn = lèkdor
   _likeur = likor
   _likkebaarden = baba
   _likken = lembe; lektu
   _likwidatie = likidashon
   _likwideren = likidá
   _lila = id.
   _lillen = tembla; palpitá
   _limiet = límite
   _limitatief = limitatibo
   _limiteren = limitá
   _lingerie = paña di abou di hende-muhé
   _linguïst = lingüista
   _linguïstiek = lingüístika
   _linguïstisch = lingüisto
   _liniaal = linial
   _linie = liña
   _liniëren = traha liña
   _link = [bnw] peligroso. [znw] lenk, laso
   _linker = robes. [politiek] izquierdista {iskierdista} [S.]
   _links = robes. [binnenste buiten] pa robes; [linkshandig] robesou; [politiek] izquierdista {iskierdista} [S.] iemand links laten liggen - No hasi kaso di un hende.
   _linkshandig = robesou
   _linksom = pa banda robes.
   _linnen = gabardin
   _linoleum = linóleo
   _lint = sinta
   _lintje = dekorashon
   _lip = lep. Ik had 't op mín lippen. - Mi tabatin e riba punto di mi lenga. Er kwam geen woord over zijn lippen. - El a keda boka será.
   _lippenstift = lipstick [e.]
   _liquidatie = likidashon
   _liquideren = likidá
   _liquiditeit = likididat
   _list = triki; strategia.
   _listig = astuto; ingenioso
   _listigheid = astusia
   _litanie = litanía
   _liter = litro
   _literair = literario
   _literatuur = literatura
   _litteken = sikatris; marka
   _liturgie = liturgia
   _liturgisch = litúrgiko
   _lobbes = in: 'n goeie lobbes - [pers.] un pan di Dios; [hond] un kachó lif.
   _locatie = lugá
   _loco = na lugá
   _loco-burgemeester = alkalde interino
   _locomotief = lokomotibo
   _lodderig = mitar na soño
   _loden = di plomo
   _loeder = [alg.] desgrasiado. [vrouw] yewa; machor.
   _loef = in: iemand de loef afsteken sobresalí riba un hende.
   _loeien = [koe] grita; [sirene] zona; [vuur/wind] zona
   _loep = lup
   _loer = in: op de loer liggenb - lur; vigilá. iemand een loer draaien - pompa un hende
   _loeren = lur
   _lof = elogio; gabamento; alabansa
   _loffelijk = elogiabel; ku elogio
   _loftuiting = elogio; gabamento.
   _log = [bnw] pisá; imóbil; imovibel.
   _logé = wéspet
   _logement = hotel barata; hotel komun
   _logenstraffen = deklará un kos un mentira; munstra, demonstrá ku un kos ta mentira; desmentí ku ferbor;
   _logeren = keda
   _logies = akomodashon
   _logisch = lógiko
   _logistiek = logístika
   _logistisch = logístiko
   _lok = krel; kabei
   _lokaal = [znw] lokalidat. [bnw] lokal. [bw] lokalmente
   _lokaliseren = lokalisá
   _loket = lokèt
   _loketitst = klèrk (na lokèt)
   _lokken = insitá; tenta
   _lokker = tentadó, tentador, insitadó,
   _lol = prèt. voor de lol - pa prèt pa chansa.
   _lolletje = in: Dat is geen lolletje. - No ta nada agradabel. No ta kò'i chansa.
   _lollig = prèt; grasioso. Wat grappig! - Es ta kò'i prèt!
   _lolly = chupa-bèbè
   _lommerd = lugá of banko unda hende por fía plaka dunando pertenensianan komo garantía.
   _lommerrijk = (unda) tin hopi sombra
   _lomp = [bnw] [onbehouwen] burusí. [ruw] bruto. [plomp] hankrá; forshin. [znw] paña bieu
   _lomperd = hende burusí; bruto
   _lonen = bal; Dat loont niet. - No ta bal e esfuerso. Het loont de moeite niet. - No ta vale la pena. God lone U - Mara Dios kompensá bo.
   _long = pulmon
   _longontsteking = pulmonía
   _lonken = lur
   _lont = mecha. lont ruiken - haña holó
   _loochenaar _loochenaarster = hende ku ta desmentí, nenga un kos.
   _loochenen = desmentí, nenga
   _loochening = nengamento
   _lood = plomo. hij is uit het lood geslagen - El a keda bruhá, konfundí. el a pèrdè balansa. het is lood om oud ijzer - meskos ta bal esun k'e otro.
   _loodgieter = id., plombero [S.]
   _loodje = in: het loodje leggen - pèrdè kangreu ku saku ku tur. De laatste loodjes wegen het zwaarst. - E último karga ta mas pisá.
   _loodrecht = stret abou
   _loods = [schuur] mangasina, depósito.[scheepv.] id., piloto
   _loodsen = loods; piloteá; manehá; hiba; stür.
   _loodzwaar = pisá-pisá
   _loof = foyahe
   _loog _loogzout = alkaline
   _looien = loi
   _loom = floho; kansá; poriá. letárgiko.
   _loomheid = letargía
   _loon = pago; sueldo; salario. Het is je verdiende loon! - Bo no a meresé mihó.
   _loonbelasting = id.; impuesto riba sueldo
   _loondienst = servisio salariá
   _loonsverhoging = oumento di sueldo, salario, pago
   _loop = [manier van lopen] manera di kana; [richting] kurso; rumbo; direkshon. in de loop van het jaar - den kurso di aña. de loop der gebeurtenissen - e rumbo di eventonan. op de loop gaan - hui; baha na awa.
   _loopbaan = karera
   _loopje = koremento kòrtiko. 'n loopje nemen met iemand - nèk un hende; hasi mofa di un hende; hasi chansa ku un hende.
   _loopjongen = mucha mandá
   _looppas = koremento
   _loops = lops
   _looptijd = término; plazo [S.] contract met lange looptijd - kontrato a largo plazo.
   _loopvogel = parha ku no ta bula.
   _loos = falso
   _lopen = kana; kaminá. [machine, voertuig] bai; kòre. hard lopen - kòre. risiko lopen - kòre riesgo. op en neer lopen - kana pariba pabou. Loop heen! - Lag'i ta frega! loop naar de maan! - Bai muri leu! 't moet gek lopen als me dat niet lukt. - Kos mester ta mashá fregá si mi no ta logra. 't nieuwe producct loopt goed. - e producto nobo ta bai bon. Je kunt 't lopen. - Bo por bai na pía. We zien wel hoe 't loopt. - Nos lo mira kon kos ta bai. De rooi loopt langs ons huis. - e roi ta pasa nos kas. Waar loopt deze weg naar toe? - Unda e kaminda akí ta bai? het schip liep aan de grond. - e barko a pega. met z'n kop tegen de muur lopen. - dal su kabes den muraya. [znw] in: 't is 'n uur lopen. - ta tuma un ora pa kana. 't op 'n lopen zetten - kòre bai.
   _lopend = kanando; koriendo; [te voet] na pía. aan de lopende band - kontinuamente. lopende rekening - kuenta koriente. lopende zaken - asuntonan koriente.
   _loper = koredó. [bode] bode {stomme e}; mucha mandá. [sleutel] master key [E.]; [tapijt] tapeit;
   _lor = paña bieu. 't Kan me geen lor schelen. - Mi n' tin kunes.
   _los = lòs. los maken - lòs. met losse handen (fietsen) - (kòre bais) sin wanta stür. er maar op los kletsen, kopen - papia, kumpra deskabeyá. losse aantekeningen, feiten - notanan, echonan sin konekshon. los geld - plaka largá. los werk - djap-djap. ze jatten alles wat los en vast zit. - Nan ta horta tur kos ku nan por pone man ariba. los van ... - aparte di ...
   _losbandig = parotin; libertino
   _losbandigheid = libertinage; parotinería, bagamundería
   _losbarsten = dal abou; rementá; eksplotá.
   _losbol = hende parotin; libertino; bagamundo.
   _losdraaien = lòs
   _losgaan = lòs; sali
   _losgeld = plaka di reskate; plaka di soborno
   _losknopen = lòs; lòs e konòpi.
   _loskomen = lòs, sali. [fig.] pèrdè reserva; [vliegtuig] subi, lanta.
   _loskoppelen = desakoplá; deskonektá
   _loskrijgen = lòs. geld van iemand loskrijgen - haña/saka plaka di un hende
   _loslaten = [hond e.d.] lòs, laga lòs; [van onderlaag] laga lòs, desprendé. Laat me los! - Lagá mi bai! Kita bo man! ze laat niets los. - E no ke bisa nada. E no ta papia. het idee laat me niet los. - Mi no por kita e idea for di mi kabes.
   _loslating = desprendimento. netvlies loslating - desprendimento di retina.
   _loslippig = indiskreto. Ze is erg loslippig. - E ta pèn ku enk.
   _loslopen = [hond e.d.] ta liber; kana lòs. 't Zal wel loslopen, hoor. - Lo no ta di e malu ei.
   _losmaken = lòs
   _losprijs = preis di reskate
   _losraken = lòs; sali
   _losrukken = ranka lòs
   _lossen = [schip e.d.] deskargá. [schot] lòs
   _losser = deskargadó
   _lostrekken = ranka lòs
   _loszinnig = frívolo
   _lot = destino ; suèrtè; [loterij] l t. iemand aan zijn lot overlaten - laga un hende pa su kuenta. laga un hende na kaya.
   _loten = tira lòt
   _loterij = lotería; rifa
   _lotgenoot = kompañero
   _lotgeval = akontesimento; aventura
   _lotgevallen = akontesimentonan; aventuranan
   _lotsverbondenheid = solidaridat
   _louche = sinistro
   _louter = únikamente; puramente
   _louteren = purifiká
   _loutering = purifikashon
   _loven = gaba; alabá; elogiá
   _lovenswaard = elogiabel
   _lover = foya; foyahe
   _loyaal = leal
   _loyaliteit = lealtat
   _lozen = saka (afó)
   _lozing = sakamento
   _lucht = aire ; [hemel] laira; [C.] laria; [geur] holó; vochtige lucht - aire húmedo. in de lucht - den laira, [C.] laria. de lucht in - na laira; [C.] laria. in de open lucht - den aire liber. in de lucht vliegen - eksplotá; rementá. Dat is uit de lucht gegrepen - esei ta sin base
   _luchtballon = blas
   _luchtdicht = [bnw] hermétiko; [bw] hermetikamente
   _luchtdruk = preshon di laira; preshon atmosfériko
   _luchten = ventilá. Zij kon hemn niet luchten (of zien). - E no por a mir'é (ni pintá).
   _luchtfoto = pòrtrèt for di den laira
   _luchthartig = sin preokupá su mes
   _luchthaven = aeropuerto, fligfelt
   _luchtig = ku aire fresko; iets luchtig opnemen - tuma un kos sin hasi problema. zich luchtig kleden - bisti paña fini.
   _luchtje = [geur] holó; Daar zit een luchtje aan. - Ei bou tin glas. 'n luchtje scheppen - tuma un tiki aire liber.
   _luchtledig = sin aire
   _luchtpost = koreo aéreo
   _luchtruim = laira; atmósfera.
   _luchtvaart = aviashon
   _luchtverkeer = tráfiko aéreo
   _luchtverontreiniging = polushon aéreo
   _lucifer = suafel, suaflu, lusafé [C.]
   _lucifersdoosje = kaha di suaflu
   _lucratief = lukratibo
   _luguber = lúgubre [S.]; sinistro
   _lui = [znw] hendenang; shonnan. die lui - e hendenan ei. [ - E HàBENNAN. bnw] floho. 'n luie stoel - un stul pa sosegá. hij is liever lui dan moe - e tin weso blou. 'n lui leventje - bon bida.
   _luiaard = hende floho
   _luid = duru
   _luiden = [v. klok] bati. [brief, tekst e.d.] bisa.
   _luidkeels = duru-duru
   _luidruchtig = duru; ruidoso
   _luidspreker = speaker [E.], box [E.]
   _luier = bruki
   _luieren = no hasi nada
   _luifel = awning [E.]
   _luiheid = flohera
   _luik = [voor raam] blind(s) [E.]. [in vloer] trampa.
   _luilak = (hende) floho; hende ku weso blou
   _luim = [humeur] beis; [gril] maña; [niet ernstig] prèt.
   _luipaard = leopardo
   _luis = pieu
   _luister = [znw] realse. luister bijzetten - realsá; duna realse
   _luisteraar = [naar radio e.d.] oyente
   _luisteren = skucha. luisteren naar - skucha. het luistert heel precies - tin ku konekt'é, hink'é ku hopi kuidou
   _luisterrijk = ku hopi esplendor; briyante; glorioso
   _luistervink = hende ku ta skucha skondí
   _luitenant = id.; teniente
   _luitjes = shonnan.
   _luizenbaan = trabou pa hende floho; puesto pa djòdjò.
   _lukken = logra. 't Is gelukt! - mi, bo, e, etc. a logra!
   _lukraak = pa loko
   _lul = [penis] hèremènt [fam.]; dòl [plat]; karaho[vulg.]; [persoon] lolo, chambon.
   _lullen = papia kò'i loko, kò'i kèns
   _lullig = stupid [E.]
   _lumineus = luminoso
   _lummel = dondru; chabelito
   _lummelen = lele ; telelele
   _lunch = id.
   _lunchen = lunch [E.]
   _lurken = chupa
   _lurven = in: bij z'n lurven pakken - kò'i na su garganta.
   _lus = lup, {loop} [E.]
   _lust = [alg.] goso; [verlangen] anhelo; [trek] gana; [zinnelijk] pashon; plaser karnal. 't Is 'n lust voor de ogen. - Ta un goso pa wak. lust hebben (zie: zin)
   _lusteloos = sin smak, sin gana; apátiko.
   _lusteloosheid = apatía
   _lusten = gusta; Ik lust niet meer. - mi no ke mas. Ik zou best 'n wijntje lusten. - Lo m'a gusta un glas di biña. Daar zal hij van lusten! - L'e haña su zalheit, su dabrot!
   _lustig = alegre(mente)
   _lustmoord = asesinato pa plaser seksual
   _lustoord = lugá di goso
   _lustrum = lustro
   _lutheraan = luterano
   _lutheraans = luterano
   _luttel = chikito; [C.] chikí. 'n luttel bedrag - un kachi-kachi.
   _luur = in: iemand in de luren leggen - engañá un hende
   _luw = suave
   _luwen = [v. wind] kai
   _luwte = lugá pabou di biento; lugá protehá di biento.
   _luxe = [znw] luho; [bnw] luhoso
   _luxueus = luhoso
   _lyceum = [mas of menos] VWO skol
   _lymf _lymfe = id.; linfa [S.]
   _lynchen = lynch [E.]; hòrka
   _lyriek = poesía líriko
   _lyrisch = líriko


   _maag = stoma. [ornit] molina. ik zit ermee in m'n maag. - e kos ta molestiá mi.
   _maagd = bírgen; señorita; de heilige maagd - Labírgen. Ze is nog maagd - E ta señorita ainda. Ze is geen maagd meer. - El a pèdè su señorita.
   _maagdelijk = birginal
   _maagdelijkheid = birginidat
   _maagzuur = ácido gástrico [S.]
   _maagzweer = úlcera [S.]
   _maaien = korta yerba, maíshi
   _maaiveld = nivel di tera
   _maak = in: 't is in de maak - e ta den proseso di trahamento
   _maaksel = produkto; artefakto
   _maal = [keer] bes, biaha. 2 maal 2 is 4 - dos bes dos ta kuater. [eten] komemento
   _maalteken = símbolo di multiplikashon
   _maaltijd = kuminda, komemento. Ze zitten aan de maaltijd. - Nan ta na mesa (di kome).
   _maan = luna. afnemende maan - luna menguante. nieuwe maan - luna nobo. volle maan - luna folman. wassende maan - luna kresiente. loop naar de maan! - Bai muri leu!
   _maand = luna. volgende maand - otro luna. vorige maand - luna pasá; de maand september - luna di september.
   _maandag = dialuna
   _maandblad = revista mensual
   _maandelijks = mensual(mente)
   _maandloon = sueldo mensual
   _maandsalaris = salario mensual
   _maandverband = cotex
   _maanjaar = aña lunar
   _maanlicht = klaridat di luna
   _maansverduistering = kleps lunar
   _maar = 1. ma; pero. 2. [verzachtings bijwoord] numa. doe 't maar - hasíé numa. 3. [slechts] so; solamente. maar één - un so; solamente un. Hij doet maar waar hij zin in heeft. - Lag'é hasi loke e ke. Hij doet 't maar al te vaak. - E ta hasi'é muchu hopi. Ga nu maar. - [vriendelijk] Bai numa. [onvriendelijk] Bo por wèl 'i bai. Wacht maar! (Ik krijg je wel.) - Bo no ta skapá mi.
   _maart = mart
   _maas = burako
   _maat = 1. midí, tamaño. 2. [vriend] kompañero, kambrada.3. [ritme] paso, ritmo. maten en gewichten - peso y midínan. De maat is vol. - Awa a pasa hariña. Met de maat waarmee gij meet, zult ge gemeten worden. - ku e midí ku bo ta midi bo próhimo, Dios lo midí bo. Hij kan geen maat houden. - E no sa stòp; E no sa ki ora e tin ku stòp. iemand de maat nemen - tuma un hende su midí.
   _maatgevend = representatibo
   _maatgevoel = sentido rítmiko
   _maatregel = medida
   _maatschap = kompanía (privá)
   _maatschappelijk = soshal. maatschappelijk werk - trabou soshal. maatschappelijk werk(st)er - trahadó soshal. maatschappelijke dienstverlening - servisio soshal.
   _maatschappij = [gemeenschap] sosiedat; [onderneming] kompanía
   _maatschappijleer = siensia soshal
   _maatstaf = kriterio; midí
   _macaber = id.
   _machinaal = ku mashin; mekánikamente
   _machine = mashin. was-, naai-, etc. machine - mashin di laba paña, kose etc.
   _machinegeweer = skopèt outomátiko
   _machinerie = makinaria
   _machinist = ingeniero
   _macht = poder; outoridat; fòrsa; mando; dominio; kontrol. de grote machten - e podernan grandi. de geestelijke, uitvoerende, wetgevende macht - e poder spiritual, ehekutibo, legislatibo. de macht der gewoonte - e fòrsa di kustumbernan. de macht (in handen) hebben. - ta na mando. - manda; ta na mando. de macht uitoefenen - manda; ehersé poder uit alle macht - ku tur fòrsa. de macht over het stuur verliezen - pèrdè kontrol.
   _machteloos = sin poder. Hij stond machteloos. - El a keda para sin ku e por a hasi nada.
   _machteloosheid = impotensia; falta di poder.
   _machthebber = mandatario
   _machtig = poderoso. [v. voesel] pisá. een taal machtig zijn - dominá un idioma. Haar gevoelens werden haar te machtig. - Su sintimentonana poderá di dje.
   _machtigen = outorisá; (a)poderá.
   _machtiging = outorisashon; (a)poderashon.
   _machtsverhouding = balansa di poder
   _machtswellust = hamber pa poder.
   _machtswellusteling = in: Hij is 'n machtswellusteling - e ta hambrá pa poder.
   _made = bichi
   _maf = laf
   _maffen = drumi manera baka
   _magazijn = depósito, mangasina
   _magazijnmeester = id.
   _mager = [persoon] flaku, delegá; [v. vlees] sin fèt, sin grasa. [v. boek e.d.] sin muchu kontenido.
   _magie = magia
   _magiür = mágiko
   _magisch = mágiko
   _magistraal = magistral
   _magneet = magnet, magneta
   _magnesium = magnesio
   _magnetisch = magnétiko
   _magnetisme = magnetismo
   _magnifiek = magnífiko
   _maïs = maíshi grandi
   _maïskolf = tapushi
   _maïsmeel = hariña hel
   _maîtresse = by-side [E.]
   _majesteit = mahestat; zijne/hare/Uwe majesteit - su mahestat.
   _majestueus = mahestuoso majoor = mayor
   _mak = [tam] manso; [zwak] débil; [rustig] trankil(o).
   _makelaar = broker [E.]. makelaar in onroerende goederen - real estate broker [E.]
   _makelij = in: van Amerikaanse makelij - trahá na Merka.
   _maken = [alg.] hasi; [produceren] traha; [fotós] saka; [repareren] drecha; [fouten e.d.] kometé; [v. schulden] inkurí. Hoe maak je het? - Kon ta bai? Hij maakt het goed. - E ta (bai) bon. hij heeft 't ernaar gemaakt. - E ta meresé su kastigo. Maak 't 'n beetje! - Kalmá bo, yiu! Wat maak je me nou! - Ta ki bo ta hasi awó! Maak dat je wegkomt! - Somentá! Dirti! Dat maakt niet(s) uit. - No ta hasi diferensia. Wat heeft hij daarmee te maken? - Ta kiko e tin di hasi kuné? Daar heb ik niets mee te maken. - No ta mi asunto. ! zich schuldig maken aan ... - hasi su mes kulpabel di ... 't Is niet meer te maken. - No por drech'é mas.
   _maker = [schepper] kreador; [doener] hasidó. [producent] trahadó.
   _makkelijk = fásil(mente); (zie: gemakkelijk)
   _makker = kompañero; kambrada; kompinchi; brother [E.]
   _makkie = kò'i simpel (pa hasi); kò'i fásil (pa traha).
   _mal = [znw] fòrma; fòrmaleta. [bnw] loko.
   _malaise = depreshon
   _malaria = id.
   _malen = mula . wie 't eerst komt, die 't eerst maalt. - esun ku yega pos promé, ta bebe awa limpi.
   _maling = in: ergens maling aan hebben - no ta interesá (ni un dòndru) den un kos; iemand in de maling nemen - nèk un hende; frega un hende. pompa un hende [vulg.]
   _malligheid = lokura; kò'i loko.
   _malloot = loko; chambon.
   _mallotig = loko
   _mals = moli; bon kushiná; bon hasí; bon trahá.
   _malversatie = malversashon
   _mam = mai, mami
   _mama = mai, mamai , mami
   _man = [alg.] hòmber; hende-hòmber; [echtgenoot] kasá; [uitroep] hombu; 'n man van aanzien - un shon di hende. Hij is er de man niet naar om... - E no ta e tipo di hende pa ... met man en macht - tur huntu. ku tur fòrsa. Ik heb 't hem op de man af gezegd. - M'a bis'é den su kara.
   _manager = ehekutibo, dirigente
   _manchet = cuff [E.]
   _manco = falta; defisit
   _mand = [A.] makuto ; [C.] manchi; door de mand vallen - munstra su kara berdadero. Hij is door de mand gevallen. - Bo no por minti bèrdè.
   _mandaat = mandato
   _manege = skol pa siña kòre kabai.
   _manen = [ww.] urgi; pusha; manda un rekordatorio. [znw] kabei di kabai.
   _maneschijn = klaridat di luna
   _mangel = mashin pa strika paña grandi.
   _manhaftig = manera hòmber
   _maniak = maniako
   _manicure = 1. manikura; 2. manikurista
   _manie = maña; bisio.
   _manier = manera, modo
   _manifest = manifesto
   _manifestant = manifestante
   _manifestatie = manifestashon
   _manifesteren = manifestá
   _manipulatie = manipulashon
   _manipuleren = manipulá
   _manisch = mániko; manisch depressief - mánikamente depresibo
   _mank = koho. de vergelijking gaat mank - e komparashon no ta klòp.
   _mankement = defekto, fayo
   _mankeren = [ontbreken] falta. [lijden] pasa; tin. wat mankeer je? - [ = wat bezielt je?] Ki faltá bo? [ = wat is er gebeurd] Kiko a pasá bo? zonder mankeren - sin falta.
   _mankracht = hende pa traha
   _manlief = papi
   _manmoedig = manera hòmber (berdadero)
   _mannelijk = [alg.+gram.] maskulino; [geslacht] hòmber; baron; [gedrag] manera hòmber; viril;macho. [dieren] macho; -hòmber
   _mannelijkheid = [alg.] virilidat. [ongunstig] machismo.
   _mannengek = kayente (manera stim); no por mira hòmber.
   _mannequin = model [E.]
   _mannetje = hòmber chikito; mucha.
   _manoeuvre = maniobra
   _manoeuvreren = maniobrá
   _mans = in: hij is mans genoeg om het zelf te doen. - E ta bastante hòmber pa hasi'é e mes.
   _mantel = ID.; jas [N.] iemand de mantel uitvegen - duna un hende un labá i striká. iets met de mantel der liefde bedekken - laga un kos den olvido di amor.
   _mantelorganisatie = organisashon sekreto
   _mantelzorg = kuido na kas
   _manufacturen = pañanan
   _manuscript = manuskrito
   _manusje = in: manusje van alles - jack of all trades [E.]
   _manwijf = machor
   _map = id.; folder [E.]
   _marchanderen = negoshá
   _marcheren = marcha
   _marechaussee = id.
   _margarine = margarina; manteka
   _marge = márgen
   _marginaal = marginal
   _Mariaverering = venerashon di Labírgen
   _marihuana = id.
   _marine = marina
   _marineren = temperá
   _marinier = marinir
   _marionet = marioneta
   _markant = remarkabel {somme e}; ku ta hala atenshon; destaká; sobresaliente [S.];
   _markeren = marka
   _markering = marka
   _markies = 1. [persoon] marqués [S.]; 2. [zonafweer] blinds [E.]
   _markt = [alg.] merkado; [plaats] plasa; [C.] marshe. van alle markten thuis zijn - ta bakiano den tur sòrto di kos.
   _marktkraam = booth [E.]
   _marmer = marbol [S.], marmer [N.]
   _mars = [marcheren/muz.] marcha; [planeet] Mars. Hij heeft heel wat in zijn mars. - E ta hopi sabí; e sa hopi kos.
   _martelaar = mártir
   _martelaarschap = martirio
   _marteldood = in: Hij is de marteldood gestorven. - El a muri komo martir.
   _martelen = torturá
   _marteling = tortura
   _masker = disfras
   _maskéren = disfrasá; kamuflá; kubri; skonde.
   _massa = masa
   _massaal = masal(mente)
   _massage = masashi
   _massagraf = graf masal
   _masseren = hala; duna masashi
   _masseur = masahista; [niet erkend] haladó
   _massief = masibo
   _mast = palo
   _mat = [znw] mat; [bnw] no briyante; [moe] kansá.
   _mate = in: ,met mate - moderá, ku moderashon
   _mateloos = sin límite
   _materiaal = material
   _materialisme = materialismo
   _materialist = materialista
   _materialistisch = materialista
   _materie = materia
   _materiëel = [znw] material. [bnw/bw] material(mente)
   _matheid = kansansio
   _mathematica = matemátika
   _matig = [bnw] moderá; [bw] moderadamente; [v. vertoning] poko impreshonante.
   _matigen = moderá; restringí.
   _matiging = moderashon
   _matinee = presentashon di atardi.
   _matineus = ku ta lanta tempran
   _matje = in: iemand op het matje roepen - yama un hende pa duna kuenta.
   _matras = kolchon
   _matroos = marinero
   _m.a.w. = met andere woorden = ku otro palabra
   _maximaal = [bnw] máksimo; [bw] maksimalmente
   _maximum = máksimo
   _mayonaise = mayonesa
   _mazelen = sarampi
   _mazzel = suèrtè.
   _me = mi. Wat kan me dat schelen! - Ki mi tin kunes! 't Was me wel 'n toestand, zeg! - E kos tábata hopi fregá, bo sa!
   _mechanica = mekánika
   _mechanisch = mekániko
   _medaille = medaya
   _mede- = ko-
   _medebeslissingsrecht = derecho di partisipashon
   _medeburger = kosiudadano
   _mededeelzaam = komunikatibo
   _mededelen = partisipá; informá
   _mededeling = partisipashon
   _mededingen = kompetí
   _mededinging = kompetishon
   _mededogen = piedat
   _medeklinker = konsonante
   _medeleerling = koestudiante
   _medeleven = [ww] simpatisá; [znw] simpatía.
   _medelijden = duele; kompashon Ik heb medelijden met hem - Mi tin duele di dje. Hij heeft medelijden met zichzelf - E tin duele di su mes. Het wekte mijn medelijden op. - Esei a duná mi duele.
   _medelijdenwekkend = zie: meelijwekkend
   _medemens = próhimo
   _medeplichtig = kómplise
   _medeplichtige = kómplise
   _medeplichtigheid = komplisidat
   _medestander = [alg.] apoyadó; [pol.] partidario; [in strijd] koluchadó.
   _medeverantwoordelijk = koresponsabel {stomme e}
   _medeverantwoordelijkheid = koresponsabilidat
   _medewerker = [alg.] koperadó; kolaboradó; [bij krant e.d.] kontribuante; [op kantoor e.d.] asistente.
   _medewerking = koperashon; kolaborashon; kontribushon; asistensia.
   _medezeggenschap = partisipashon
   _media = id.
   _medicijn = remedi. medicijnen innemen - bebe remedi.
   _medicijnen = [geneeskunde] medisina. [geneesmiddelen] remedi. medicijnen innemen - bebe remedi.
   _medicijnman = kurandero
   _medisch = médiko
   _meditatie = meditashon
   _mediteren = meditá
   _mee = in: ga je mee? - Bo ta bin? Mag ik ook mee? - Mi por bin tambe? Ik ga met je mee. - Mi ta bin ku bo.
   _meebrengen = trese
   _meedelen = partisipá
   _meedoen = partisipá; tuma parti; djòin.
   _meedogenloos = sin piedat; sin kompashon.
   _meegaan = kompañá; [stand houden] wanta. Ga je mee? - Bo ta bin? Ik ga mee. - Mi ta bin. Die auto gaat nog wel 'n paar jaar mee. - E outo lo wanta un par di aña mas. met z'n tijd meegaan - adaptá na e tempo.
   _meegaand = koperatibo; komplasiente
   _meegeven = 1. in: iets met iemand meegeven - manda un kos ku un hende. duna un hende un kos pa hiba. 2. [bewegen] move.
   _meehelpen = asistí; yuda.
   _meekomen = bin(i) huntu ku. Kom je mee? - Bo ta bin? Ja, ik kom mee. - Sí, mi ta bin.
   _meekrijgen = haña (un kos) pa hiba; [leren] siña.
   _meel = hariña
   _meelijwekkend = kompashonante; ku ta kousa duele.
   _meelopen = kompañá; kana huntu ku.
   _meeloper = siguidó
   _meemaken = eksperensiá, eksperimentá. Je moet 't zelf meemaken. - Bo tin ku pasa den dje bo mes.
   _meenemen = hiba
   _meepraten = partisipá den e konbersashon; tuma parti den e debate; daar kan ik over meepraten - Mi sa di esei. Mi tin eksperensia.
   _meer = [znw] lago. [bw] mas. Wie nog meer? - Ken mas? hoe meer, hoe beter - mas tanto, mas mihó. hoe langer hoe meer - mas i mas. Geen woord meer! - Ni un palabra mas. We hebben geen suiker meer. - Nos no tin suku mas. Wat wil je nog meer? - Kiko mas bo ke? meer dan - mas ku
   _meerdere = [znw] superior
   _meerderheid = mayoría. onze partij is in de meerderheid - nos partido tin mayoría.
   _meerderjarig = edat di adulto; mòndru.
   _meerekenen = inkalkulá, inkluí; niet meerekenen - ekskluí.
   _meerijden = haña un kabe'i boto; iemand laten meerijden - duna un hende un kabe'i boto.
   _meermin = id., sirena [S.]
   _meervoud = plural. meervoud maken - pluralisá
   _meervoudig = plural
   _meervoudsvorming = pluralisashon
   _meerwaarde = balor agregá
   _meeslepen = tou; lastra; [fig.] entusiasmá.
   _meeslepend = entusiasmante; emoshonante.
   _meesleuren = lastra
   _meesmuilen = hari denigrantemente
   _meespelen = partisipá den un wega; tuma parti den un wega
   _meest = mas; [meestal] mas tanto; de meeste[n] - mayoría di [hende]. Wat we het meeste doen - loke nos ta hasi mas tanto.
   _meestal = mas tanto
   _meester = maestro; [school-] mener di skol. Hij is het papiaments goed meester. - E ta dominá papiamento bon-bon. de brand meester zijn - dominá e kandela. de toestand meester zijn - tin e situashon bou kontrol. zichzelf weer meester zijn - tin su mes bou kontrol; dominá su mes. zich meester maken van - tuma poder di.
   _meesterlijk = magistral(mente)
   _meesterwerk = obra di maestro; obra magistral
   _meet = punto di kuminsamento. van meet af aan - for di kuminsamento
   _meetellen = in: dat telt niet mee. - Esei no ta konta.
   _meetinstrument = instrumento pa midi
   _meetkunde = geometría
   _meetlat = dùimstòk
   _meetlint = sinta pa midi
   _meetrekken = zie: meeslepen
   _meetronen = trese aden
   _meeuw = meuchi; gavilan
   _meevallen = ta menos mal; no ta di e malu ei; no ta di e difísil ei. 't valt wel mee, hoor! - E kos por tábata pio, bo sa!
   _meevaller = un montante inesperá; un kos inesperá; un kachi-kachi inesperá
   _meevoelen = simpatisá
   _meewarig = ku duele. ku kompashon.
   _meewerken = koperá; kolaborá; kontribuí.
   _meezenden = manda ku un hende
   _meezingen = djòin, participá, tuma parti den e kantamento.
   _mei = mei
   _meid = [alg.] mucha-muhé; [dienst-] kria. [plat] galeins. 'n leuke meid - un mucha-muhé simpátiko. Doe 't maar, meid! - Hasi'é numa, yiu!
   _meimaand = luna di mei
   _meineed = perhurio
   _meisje = mucha; mucha-muhé
   _meisjesachtig = manera mucha-muhé
   _meisjesnaam = fam no kasá
   _mejuffrouw = señorita
   _melancholie = melankolía
   _melancholisch = melankóliko
   _melange = meskla
   _melden = mèldu; avisá; menshoná; raportá; anunsiá. zich ziek melden - mèldu malu.
   _melding = partisipashon; aviso; anunsio. melding maken van - partisipá; informá; anunsiá.
   _melig = [fig.] sin djeit; laf
   _melk = lechi
   _melken = chika
   _melkkoe = baka lechero [ook fig.]
   _melkmuil = chabelito
   _melkweg = galaksia
   _melodie = melodía
   _melodieus = melodioso
   _meloen = melon. watermeloen - patía.
   _memoires = id.
   _memorandum = memorando
   _memorie = memoria. hij is kort van memorie. - Su memoria ta falt'é hopi.
   _memoriseren = memorisá
   _men = meestal vertaald als: nan of bo>. men zegt ... - nan dí ... Men zou 't bijna geloven! - Kasi lo b'a kere!
   _meneer = mener; señor; shon
   _menen = [bedoelen] ke men; [serieus zijn] ta serio. Je meent 't niet! - No bisá mi! Dat meen je niet! - Bo no por ta serio! ik meen 't echt. - Mi ta serio. Hij meent 't goed. - Su intenshonnan ta bon.
   _menens = in: 't is menens. - E kos ta serio.
   _mengen = meskla; [aanlengen] kibra. zich mengen in - mete ku
   _mengsel = meskla
   _menig = hopi; bastante; basta. menig mens - basta hende. menige keer - bastante biaha
   _menigeen = basta hende
   _menigmaal = bastante biaha; hopi biaha; frekuentemente.
   _menigte = gran kantidat
   _mening = opinion. van mening zijn - opiná; ta di opinion. de openbare mening - opinion públiko. voor zijn mening uitkomen - no skonde su opinion.
   _mens = 1. (de) hende; ser humano; [ geen mens - ningun hende. Goeie dag, mensen! - Bon día, shonnan! Oké, mensen, ik ben weg. - Oké shonnan, m'a bai. Ik ben geen half mens meer. - Mi ta kansá di mi alma. We krijgen mensen. - Nos ta haña bishita. 2. ongunstig voor vrouw] muhé. Dat mens! - E mal-muhé ei! 't arme mens - e pober (muhé).
   _mensa = restorant pa studiantenan
   _mensaap = makaku ku ta parse hende
   _mensdom = humanidat
   _menselijk = [alf.] humano. [sociaal] humanitario. de menselijke natuur - naturalesa humano. voor het menselijk opzicht - pa wow'i hende
   _menselijkheid = humanismo
   _mensenhater = misántropo
   _menseleven = bida humano; bida di hende
   _mensenliefde = amor di hende; filantropía
   _mensenmassa = masa di hende; multitut
   _mensenrechten = derechonan humano
   _mensenschuw = shimaron
   _mensenwerk = obra humano; trabou die hende.
   _mensheid = humanidat
   _menslievend = humanitario; karitatibo; filantrópiko
   _mensonterend = inhumano
   _menstruatie = menstruashon; regla
   _menswaardig = digno di un ser humano; humanamente digno
   _mentaal = mental(mente)
   _mentaliteit = mentalidat
   _menu = menú
   _mep = boftá, mokete, sla; kant'i man
   _meppen = bofta, moketeá
   _meren = mara
   _merendeel = parti mas grandi
   _merendeels = e parti mas grandi
   _merg = tut'i weso
   _merk = marka
   _merkbaar = riparabel; notabel; sensibel.
   _merken = [een merkteken zetten] marka. [bemerken] ripará; nota. zonder 't te merken. - Sin ripará.
   _merkteken = marka
   _merkwaardig = remarkabel; kurioso.
   _merrie = yewa
   _mes = kuchú. 't mes erin zetten. - tuma medidanan drástiko.
   _mesheft = man di kuchú.
   _mest = gordura
   _mesthoop _mestvaalt = montòn di gordura
   _met = ku. met hem/haar/het - kuné; 'n zak met geld - un saku di plaka. met de dag - kada día. Met z'n hoevelen zijn jullie? - Kuanto (hende) boso ta? We zijn met z'n tienen. - Nos ta dies (hende). met dat al - Ku tur esei. al met al - tur kos tumá na kuenta.
   _metaal = metal
   _metalen = di metal
   _metamorfose = kambio kompleto; metamórfosis
   _meteen = di biaha; imediatamente, un bes. Ik kom meteen.
- Mi ta bin un bes. zo meteen - djis akí.
   _meten = midi. met de maat waarmee ge meet, zult ge gemeten worden. - ku e bara ku bo ta midi bo próhimo, dios lo midí bo.
   _meteoor = meteoro [S.]
   _meteoriet = meteorito [S.]
   _meteorologie = meteorología
   _meteorologisch = meteorológiko
   _meter = [maat] meter; [peettante] madrina
   _metgezel = kompañero di biaha
   _methode = método
   _meting = midimento
   _metriek = métriko
   _metro = trein(nan) subteráneo.
   _metselaar = meslá, metslá
   _metselen = pega blòki
   _metselspecie = materia
   _metselwerk = trabou di me(t)slá.
   _metten = orashonnan di mardugá den konventonan. korte metten maken met - kaba kuné lihé-lihé.
   _metterdaad = en efecto [S.]; efektibamente
   _mettertijd = na su debido tempo
   _meubel = muebel
   _meubelmaker = karpinté fini
   _meubilair = muebelnan
   _meubileren = muebla
   _mevrouw = señora
   _miauwen = miou
   _microfilm = mikropelíkula
   _microfoon = mikrófono
   _microscoop = mikroskópio
   _middag = [noen] merdía; [na-] atardi. goeie middag! - bon tardi! na de middag - atardi. tussen de middag - merdía. voor de middag - promé ku merdía. maínta. vanmiddag - awe merdía; awe tardi. 's middags - merdía; atardi. om vier uur 's middags - kuat'or' di atardi.
   _middageten = kuminda di merdía; lunch [E.]; almuerzo [S.].
   _middagkrant = vespertino
   _middagmaal = kuminda di merdía
   _middaguur = ora di merdía
   _middel = medio . 'n middel tegen... - un remedi pa....
   _middelbaar = mediano. middelbare leeftijd - edat mediano
   _middeleeuwen = tempo medieval
   _middeleeuws = medieval
   _Middellandse Zee = Mediteráneo
   _middelmaat = midí mediano
   _middelmatig = mediocre [S.]; pareu
   _middelmatigheid = mediocresía [S.]
   _middels = mediante
   _midden = [znw] sentro. in het midden - mei-mei. [bnw] medio. - klasa medio
   _middenin = den sentro
   _middenstand = empresarionan chikito; negoshantenan chikito
   _middenweg = kaminda intermedio; kaminda di mei-mei.
   _middernacht = diesdos or' di anochi
   _mier = fruminga . vliegende mieren - fruming'i hala. witte mieren - hotoleis; komehein [C.]
   _mierzoet = stropi
   _mietje = cha-cha bòni; hij is 'n mietje - e tin un snùif.
   _miezeren = fin-fin 't miezert - awa ta fin-fin
   _mij = mi. Geef 't mij! - 'na m'é!
   _mijden = evitá
   _mijl = miya (1609 meter)
   _MIJLPAAL = MIYA
   _mijmeren = sinta pensa
   _mijn = [bez. vnw] mi. Ik heb het mijne gedaan. - M'a hasi mi parti. Daar moet ik 't mijne van hebben. - Mi tin ku haña sa kiko ta kiko. [znw] mina [ook explosief].
   _mijnbouw = industria minero
   _mijne = loke ta di mi
   _mijnerzijds = di mi banda, di mi parti
   _mijnheer = zie: meneer
   _mijnwerker = minero
   _mijt = s&ogravbe;rto di karpata
   _mijzelf = mi mes
   _mikken = dirigí; punta
   _mikpunt = blanko [ook fig.]
   _mild = [zacht] suave; [vrijgevig] generoso
   _mildheid = generosidat
   _milieu = medio ambiente; [maatschappelijke groep] klasa; gremio
   _milieubeheer = konservashon di medio ambiente
   _milieuvervuiling = polushon di medio ambiente
   _militair = [znw+bnw] militar
   _miljard = miyart; biyon; mil miyon
   _miljoen = myon
   _miljoenair = miyonario
   _milt = bòfi; milt [N./E.]
   _min = menos. min of meer - mas of menos. dat is te min voor haar. - Esei ta muchu komun p'é.
   _minachten = menospresiá; despresiá
   _minachtend = ku menospresio
   _minachting = menospresio; despresio
   _minder = menos. minder worden - bira pio; empeor . hoe minder hoe beter - kuanto menos, tanto mihó.
   _mindere = inferior. Wat dat betreft is hij je mindere. - Pa loke ta esei, e no por kompetí ku bo.
   _minderen = mendra; mengua; disminuí; redusí.
   _minderheid = minoría. in de minderheid zijn - ta (un/e) minoría.
   _mindering = in: in mindering brengen - rebah ; dedusí.
   _minderjarig = menor di edat
   _minderjarige = menor di edat
   _minderjarigheid = edat menor
   _minderwaardig = inferior
   _minderwaardigheid = inferioridat.
   _mineraal = mineral
   _mineur = menor. in mineurstemming - [fig.] depresibo. -mini = id.
   _miniaturiseren = miniaturisá
   _miniatuur = miniatura
   _miniem = mínimo; minimal. 'n miniem verschil - un diferensia minimal.
   _minimaal = mínimo; minimal(mente).
   _minimum = mínimo
   _minirok = id., minifalda [S.]
   _minister = ministro
   _ministerie = ministerio
   _ministeriëel = ministerial
   _minnaar = amante
   _minares = amante; by-side [E.]
   _minne = stimashon, amor. in der minne schikken - regla amikalmente; regla ku kariño.
   _minnelijk = amikalmente; ku kariño.
   _minnen = stima
   _minpunt = punto negatibo
   _minst = menos. Hij is niet de minste - e no ta esun menos importante. niet het minst - ni e mas mínimo. bij de minste of geringste tegenspoed - ku e mas mínimo kontratempo. ten minste - por lo menos [S.]
   _minstens = por lo menos [s.]
   _minus = menos
   _minutieus = [bnw] minusioso; [bw] minusiosamente
   _minuut = minüt. op de minuut af - en punto.
   _mis = [bnw] fout. je hebt 't mis. - Bo ta fout; bo ta kiboká. Mis poes! - Fout! [znw] [kerkdienst] misa. heilige mis - santo sakrifisio di misa. 'n heilige mis opdragen - selebrá un santo sakrifisio di misa. 'n mislaten opdragen voor ... - laga hasi un misa pa ...
   _misbaar = [znw] bada-bada. misbaar maken - kousa un bada-bada.
   _misbruik = abuzo. misbruik maken van - abusá di
   _misbruiken = abusá
   _misdaad = krímen. 'n misdaad plegen - kometé un krímen
   _misdadig = kriminal
   _misdadiger = kriminal, malechor
   _misdadigheid = kriminalidat
   _misdeeld = menos afortuná; menos privilegiá
   _misdienaar = [rkk] id., akolit
   _misdragen (zich) = malkomportá (su mes)
   _misdraging = malkomportashon
   _misdrijf = krimen
   _miserabel = miserabel
   _misère = miseria
   _misgaan = faya, frakasá, dòl
   _misgreep = fout, kibokashon; pifia [S.]
   _misgunnen = enbidiá
   _mishandelen = maltratá
   _mishandeling = maltrato
   _miskennen = no rekonosé; no duna e balor meresí.
   _miskenning = falta di rekonosemento; falta di apresio.
   _miskleun = pifia (s.)
   _miskleunen = kometé un pifia, pega barko
   _miskoop = kompra robes
   _miskraam = perdemento di bariga/barika; aborto. ze heeft een miskraam gehad. - el a pèrdè barika/bariga.
   _misleiden = engañá; gaña
   _misleidend = gañoso
   _misleiding = engaño; gañamento
   _mislopen = bai malu; pèrdè un oportunidat; pèrdè un chèns; frakasá, dòl. Dat had ik niet graag willen mislopen. - Mi no kier a pèrdè esei.
   _mislukkeling = frakaso
   _mislukken = frakasá, faya, dòl
   _mislukking = frakaso
   _mismaakt = deformá; mankaron [plat]
   _misnoegd = malkontento
   _misnoegen = malkontento
   _misplaatst = fuera di su lugá
   _misprijzen = [ww] desgabá; desaprobá. [znw] desaprobashon
   _mispunt = desgrasiado; hende insoportabel
   _misrekening = mal kalkulashon
   _missaal = misal
   _misschien = kisas, podisé, talbes, por ta. Bent U misschien juffrouw Annie? - Yùfrou por ta Ani?
   _misselijk = in: ik ben misselijk - mi tin gana di saka. [fig.] fis, sushi, feo, mahos. Je wordt er misselijk van. [ook fig.] - Ta duná bo gana di saka.
   _missen = falta; pèrdè. ik mis m'n pen. - Mi no por haña mi pèn. zij mist alle gevoel voor humor. - E ta falta tur sentido di humor. iemand missen - sinti un hende su falta. je mist wat, man! - bo ta pèrdè!
   _misser = eror, fayo, pifia
   _missie = mishon
   _missionaris = mishonario
   _misslaan = faya de plank misslaan - faya; dal su dede.
   _misstaan = in: niet misstaan - para hopi bon.
   _misstand = abuzo
   _misstap = error, fout, fayo
   _mist = neblina [s.] de mist ingaan - faya; frakasá; dòl
   _mistoestand = situashon di abuzo; kondishon inaseptabel
   _mistroostig = tristu
   _misvatting = mal entendimento; konsepto robes; idea robes
   _misverstaan = komprondé malu
   _misverstand = mal komprendemento, mal entendimento
   _misvormd = deformá
   _mitrailleur = mitrayadó
   _mits = basta ku
   _mobilisatie = mobilisashon
   _mobiliseren = mobilisá
   _modaal = modal(mente)
   _modder = lodo. iemand door de modder halen - susha un hende su nomber.
   _modderig = in: modderig zijn - tin lodo
   _moddervet = gordo-gordo; gordo manera pòrko.
   _mode = moda . in de mode - na moda
   _model = [znw/bnw] modelo
   _modelleren = modelá
   _modepop = hende-muhé eksageradamente modioso
   _modern = moderno
   _moderniseren = modernisá
   _modieus = modioso
   _modificatie = modifikashon
   _modifiëren = modifiká
   _modulatie = modulashon
   _module = modula
   _moduleren = modulá
   _moe = kansá; moe maken/worden - kansa; Ik ben zo moe als 'n hond. - Mi ta kansá di mi alma.
   _moed = kurashi. met goede moed - ku entusiasmo. moed vatten - haña kurashi. de moed verliezen - pèrdè kurashi. iemand moed inspreken - enkurashá un hende.
   _moedeloos = sin kurashi; deskurashá
   _moedeloosheid = falta di kurashi; deskurashamento.
   _moeder = mama. de nmoeder Gods - mama di Dios.
   _moederland = madre patria [S.]
   _moederliefde = amor maternal
   _moederlijk = maternal
   _moederschap = maternidat
   _moederschoot = skochi di mama
   _moederskind = yiu'i mama
   _moedertaal = lenga materna; vernákulo
   _moedertje = machi
   _moedervlek = skup'i Dios
   _moederziel alleen = kompletamente su so.
   _moedig = ku kurashi
   _moedwil = in: met moedwil - intenshonalmente; pa malu
   _moedwillig = intenshonalmente; pa malu
   _moeheid = kansansio
   _moeilijk = [bnw] difísil; [bw] difísilmente. die mensen hebben het moeilijk - E henden'ei ta biba den difikultatnan serio. Doe niet zo moeilijk, man! - No bin ku tantu problema, hombu! No hasi e kos mas difísil ku e ta, hombu!
   _moeilijkheid = difikultat. in moeilijkheid verkeren - haña su mes den difikultat.
   _moeite = esfuerso; tròbel; problema; difikultat. moeite doen om te ... - hasi un esfuerso pa ... het kostte veel moeite om te ... - tábata eksigí un esfuerso grandi pa ... de moeite waard zijn - vale la pena [s.]. 't is de moeite niet! - N' ta nada! moeite hebben met iets - tin problema ku un kos.
   _moeizaam = difísil; ku gran difikultat; laborioso.
   _moer = [op schroef] knot [E.]. [moeder] mama. loop naar je moer! - Bai muri leu! hij doet geen moer. - E no ta hasi ni un dòndru. 't kan me geen moer schelen. - N' ta interesá mi ni un dòndru.
   _moeras = id., swamp [E.]
   _moeren = daña; kibra
   _moersleutel = spanner [E.]
   _moerstaal = in: spreek je moerstaal! - Papia kristian!
   _moestuin = hòfi
   _moeten = mester [zonder "ta"; v.t.: mester a], tin ku, tin di. moeten hebben = mester di. Wat moet je? - Ki bo ke? Wat moet je hebben? - Ki(ko) bo mester> Ik moet! - Mi tin ku bai baño. het moet! - Mester! Je moest nu maar gaan. - Mihó bo bai awó. 't moest niet moegen! - Nan no mester a permit'é. - E no por wanta e kosnan ei.
   _mogelijk = [bnw] posibel; [bw] posibelmente. mogelijk heeft hij je gezen. - Por ta ku el a mirá bo. al het mogelijke - tur loke ta posibel. t is best mogelijk. - Por ta. o mogelijk, - si ta posibel, zo veel mogelijk - mas tanto posibel.
   _mogelijkheid = posibilidat
   _mogen = mag [zonder "ta"; v.t. tábata mag], tin mag; por; [houden van] stima, gusta; Ik mag hem graag. - Mi tin hopi respèt p'e. Mi ta gos'é. Hij mag graag 'n borrel drinken. - E ta gusta su beter. ik mag hem niet. - mi no mag lei e. mag dat? - esei ta permití? Dat mag niet. - Esei no tin mag; esei no ta permití. Zoiets moest niet mogen! - Un kos asina no mester tábata permití! mocht er iemand voor mij bellen, ... - si un hende por a yama pa mi, ... Mocht dat het geval zijn, ... - Si lo ta (tábata ) asina, ... wat er ook moge geberen, ... - pasa loke pasa. Moge ... - Mara; Male; Ojalá [S.] {j = ch in kachel}. >Moge God je behoeden. - Mara Dios wardá bo.
   _mogendheid = poder
   _mok = mòk, poti
   _moker = mòkel.
   _mokken = shegarná
   _molen = molina. Dat is koren op haar molen. - Esei a kai den su tobo di laba-paña.
   _molensteen = piedra di mula
   _mompelen = murmurá
   _monarch = monarka
   _monarchie = monarkía
   _monarchist = monarkista
   _mond = boka [ook v. rivier, e.d.]. hou je mond! - sera bo boka! met de mond vol tanden staan - preba. >Hij hield zijn mond stijf dicht. El a keda boka será. E no a bisa ni un pi'i palabra. Mondje dicht, hoor! - Keda boka será, tende! z'n mond voorbij praten - reda. mond op mond beademing - respirashon di boka pa boka.
   _mondain = mundano
   _monddood = boka mará. iemand monddood maken - mara un hende su boka.
   _mondeling = di boka pa boka; oralmente
   _mondharmonika = simfonía di boka
   _mondiaal = mundial(mente)
   _mondig = mòndru; emansipá
   _monding = boka
   _mondje = boka chikito. Mondje dicht, hoor! - Keda boka será, tende! Ze is niet op haar mondje gevallen. - E sa defendé su mes hopi bon mes.
   _mondstuk = boka
   _mondvorraad = provishon(nan)
   _monetair = monetario
   _mongool = mongol [scheldwoord]
   _monnik = monhe
   _monnikspij = kashaka
   _monoloog = monólogou
   _monopolie = monopolio
   _monopolist = monopolista
   _monopolistisch = monopolista
   _monotheïsme = monogdísmo
   _monotheïst = monoteísta
   _monotheïstisch = monoteísta
   _monotoon = monótono
   _monster = [voorbeeld] muestra. [afschrikw. wezen] monstruo
   _monsterachtig = monstruoso
   _monsterlijk = monstruoso
   _montage = armamento
   _monter = bibo; spierta;
   _monteren = arma
   _monteur = mekániko, tèkniko
   _montuur = montür
   _monument = monumento
   _monumentaal = monumental
   _mooi = bunita. mooi zo! - Bon! Kla ta! 't Is mooi geweest! - Kos a kaba! Dat is allemaal mooi, maar ... - Por wèl ta, pero ... Dat is me wat moois, zeg! - Bjunita kos esei ta, bo sa! Het mooiste komt nog. - E kos di mas prèt ta bin ainda.
   _moord = asesinato. poging tot moord - esfuerso pa asesinato.
   _moordaanslag = esfuerso pa asesinato
   _moordadig = di mata; [fig.] hororoso
   _moorden = asesiná, mata
   _moordenaar = asesino; matadó
   _moordlustig = ku afan pa mata
   _moordpartij = asesinato; matamento; masakre
   _moordzuchtig = ku afan pa mata
   _moot = mochi (di piská)
   _mop = chansa, chasko, chiste, joke [E.]
   _mopneus = nanish'i promenton
   _mopperaar = kikdó
   _mopperen = kik; murmurá
   _moraal = moral; moralidat
   _moraliseren = moralisá
   _moreel = [bnw(bw)] moral(mente); [znw] moral.
   _mores = in: iemand mores leren - saka un hende su mars p'e.
   _morgen = [volgende dag] mañan; [ochtend] maínta. goeie morgen! - bon día! tot morgen! - te mañan! morgen over acht dagen - Mañan ocho día. 's morgens - maínta. 's morgens vroeg - mardugá; maínta tempran. 's morgens om acht uur. - maínta och' or'; och' or' di maínta. vanmorgen - awe maínta.
   _morgenavond = mañan anochi
   _morgenmiddag = mañan merdía; mañan atardi
   _morgenochtend = mañan maínta
   _morgenstond = mardugá
   _mormel = monstro; kriatura
   _morrelen = mòrs, mòsh
   _morren = murmurá; kik
   _morsdood = morto-morto
   _morsen = mòrs , mòsh; hasi mòrspòt
   _moskee = meskita
   _moslim = moslim
   _mossel = id.
   _mosterd = mòstert. Hij kwam als mosterd na de maaltijd. - El a yega, ora tur kos a kaba kaba.
   _mot = id. moet hebben met iemand - tin pleito ku un hende.
   _motie = moshon
   _motief = motibo [patroon] patronchi[idee] idea [bedoeling] obhetibo
   _motivatie = motivashon
   _motiveren = motivá
   _motivering = motivashon
   _motor = motor
   _motorfiets = bromer ; motosaikel, motosaik
   _motoriseren = motorisá
   _motorkap = hood [E.]
   _motorrijder = motosiklista
   _motorrijwiel = motosaik; bròmer
   _motorsport = motosiklismo
   _motorvoertuig = vehíkulo di motor
   _motregen = awa fini-fini
   _motregenen = in: 't motregent - awa ta finfin; awa ta stofia.
   _motto = lema
   _mout = simía di trigo seká; malta
   _mouw = manga. met lange, korte mouwen - manga largo, kòrtiko. >iemad iets op de mouw spelden
- gaña un hende. ergens een mouw aan passen. - buska un solushon pa un kos. de handen uit de mouwen steken - hisa manga. de mouwen oprollen - lora manga.
   _mozaïek = mosaiko
   _mudvol = yen-yen
   _muf = mef, mùf
   _mug = sangura. van 'n mug 'n olifant maken. - hasi un pieu bira un baka.
   _muggebeet _muggenbeet = piká di sangura
   _muggeziften = piki pieu
   _muggezifterij = pikimento di pieu
   _muil = [mond] smul; boka. [pantoffel] slòf.
   _muilezel = mula
   _muis = raton
   _muisstil = ketu-ketu
   _muizenissen = in: zich muizenissen in het hoofd halen - wòri pòr nada
   _mul = lòs; moli
   _mum = in: in 'n mum van tijd - den un fregá di wowo.
   _munitie = munishon
   _munt = moneda. ergens munt uit slaan - saka provecho di un kos.
   _munteenheid = unidat monetario
   _muntstuk = moneda
   _murmelen = mrmurá
   _murw = moli. iemand murw slaan - baster un hende fò'i otro.
   _mus = mòfi
   _museum = museo
   _musiceren = toka músika
   _musicus = músiko
   _muskiet = sangura; moskito
   _muskietengaas = screen [E.]; seftu
   _mutatie = mutashon [v. personel] kambio
   _muts = id.
   _muur = muraya
   _muurhagedis = pega-pega
   _muurvast = pegá-pegá
   _muziek = muzik, músika. muziek maken - toka músika
   _muziekstuk = piesa (di músika)
   _muzikaal = musikal(mente)
   _muzikaliteit = musikalidat
   _muzikant = músiko
   _mysterie = misterio
   _mysterieus = misterioso
   _mythologie = mitología
   _mythologisch = mitológiko