WOORDENBOEKNEDERLANDS - PAPIAMENTS-N-Zdoor H. J. de Beijer

     De auteur verzoekt dringend deze woordenlijst noch geheel noch gedeeltelijk te copiëren of anderszins te vermenigvuldigen en/of te verspreiden, dan alleen voor eigen gebruik.OPMERKINGEN:     1 - De woordenlijst Nederlands-Papiaments bevat bijna tweeëntwintigduizend van de meest voorkomende woorden met bijbehorende spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Daarbij dient men te bedenken dat het Nederlands zeer veel samengestelde woorden kent, die niet allemaal in de lijst zijn opgenomen. Men kan de meeste vertalingen zelf vinden door de samenstellende delen te zoeken en met elkaar te verbinden met het voorzetsel "di". In de meeste gevallen komt dan het tweede deel van de samenstelling in het Papiamento vooraan te staan. Bijvoor beeld: "belastingaangifte" = "deklarashon di impuesto". Alleen als samengestelde woorden een afwijkende vertaling hebben, worden ze wel gegeven. Ook gesubstantiveerde werkwoorden die met "ge-" beginnen (zoals: "gepraat, gelach, geklaag" etc. kan men zelf vormen door het werkwoord te zoeken en er "-mento" aan te hechten. Bijv.: "klagen = keha; geklaag = kehamento". Op Curaçao en Bonaire is de slot-o meestal "u".

     2 - Ook de onfatsoenlijke woorden zijn opgenomen, omdat voor de niet-Papiamentsssprekende niet altijd duidelijk is uit het gehoorde gebruik, dat deze woorden onbehoorlijk zijn. Indien achter de vertaling niet vermeld wordt, dat ze vulgair zijn, komt de gevoelswaarde van de vertaling met het nederlandse woord overeen.

     3 - De woordsoorten zijn niet aangegeven, als het vanzelf sprekend is, om welke woordsoort het gaat. Zo niet, dan zijn ze aangegeven met de onderstaande afkortingen tussen rechte haakjes. []

     4 - Ten overvloede: de gebruikte spelling van het Papiamento is de fonologische, omdat daarin de uitspraak het dichtst bij de schrijfwijze staat. Men kan zelf eventueel de fonologisch gespelde woorden omzetten naar de traditionalistische (Arubaanse) spelling. In de traditionalistische spelling worden geen accent-tekens gebruikt en wordt, bij uit het Spaans/Portugees afkomstige woorden de klank "k" als "c" geschreven, voor een medeklinker en voor "a, o, u". De klank "s" vóór "e, i" wordt, analoog aan het Spaans ook vaak vervangen door "c". De in de fonologische spelling gebruikelijke combinatie "sh" is in de traditionalistische spelling vaak "ci" of "si" analoog aan het Spaans.

     5 - Woorden die beginnen met de Nederlandse lange "ij" vindt men onder de letter "I". Om er bij het zoeken (ctrl-f) zeker van te zijn dat U een trefwoord op Uw scherm krijgt, kunt U een onderstrepingsteken [_] aan het woord vooraf laten gaan. Als U dat nalaat, is de kans groot dat U het gezochte woord in een uitdruk king of spreekwoord vindt, in plaats van als trefwoord. U kunt dan echter, met een herhaal-zoek opdracht de zoektocht voortzetten.

     6 - Als de computer is ingesteld op internationaal \, kan de dode toets functie gebruikt worden voor het vermen van de geaccentueerde tekens. D.w.z. men tikt eerst het accent, direct gevolgd door de letter, dus voor accent aigu: ' +klinker; voor accent grave ` + klinker; voor trema " +klinker; voor tilde: ~ + n of N; voor cédille: '+c of C.
Zo niet dan kunnen ze gevormd worden door de ALT-toets ingedrukt te houden en op het numerieke toetsenbord de zogeheten ASCII-waarde aan te geven. De ASCII-waarden zijn alsvolgt:
@ á = 160; é = 130; í = 161; ó = 162; ú = 163; è = 138; ò = 149; ù = 151; ë = 137; ï = 139; ü = 129; ñ = 164; Ñ = 165; ç = 135; Ç = 128.
U kunt het apestaartje (@) gebruiken om met het zoek-commando (ctrl-f)bovenstaande ASCII waarden snel op Uw scherm te krijgen.GEBRUIKTE AFKORTINGEN          A. = Arubaans
          aanw. = aanwijzend
          alg. = algemeen
          anat. = anatomisch
          astr. = astronomisch
          betr. = betrekkelijk
          B. = Bonaire
          bez. = bezittelijk
          bnw = bijvoeglijk naamwoord
          bw = bijwoord
          C. = Curaçaos
          E. = Engels
          F. = Frans
          fam. = familiair
          fig. = figuurlijk
          fin. = financiën
          fys. = fysica, natuurkunde
          geog. = geografisch
          geol. = geologisch
          gram. = grammatikaal
          id. = idem; hetzelfde.
          jur. = juridisch
          ldw = lidwoord
          med. = medisch
          meetk. = meetkundig
          mil. = militair
          muz. = muziek
          N. = Nederlands
          {ng} = slot-N nasaliseert
          onb. = onbepaald
          ornit = ornithologie, vogelkunde
          P. = Papiaments
          pers. = persoonlijk
          plat = plat
          pol. = politiek
          prot. = ptrotestant
          rkk = rooms katholiek
          S. = Spaans
          sp. = sport
          tlw = telwoord
          tsw = tussenwerpsel
          vero. = veroudewrd.
          vnw = voornaamwoord
          vr. = vragend
          V.T. = verleden tijd
          vulg. = vulgair
          vw = voegwoord
          vz = voorzetsel
          wisk. = wiskundig
          ww = werkwoord
          znw = zelfstandig naamwoord
          ! = liefst niet gebruiken

   _na = [vz] despues di; We komen na acht uur. - Nos ta bin despues di och' or'; nos ta bin och' or' padilanti. [bw] Ze zijn mij allemaal even na. - Mi ta stima nan tur mes tanto. Hij is op één na de oudste. - E ta esun mas bieu menos un. Op haar na was het huis leeg. - Aparte di dje, e kas tábata bashí. Dat is mijn eer te na. - Esei ta impugna ku mi honor. Zijn goeie kanten niet te na gesproken, ... - Ku tur respèt pa su bandanan bon, ...
   _naad _naadje = apertura; ifi. hij wil het naadje van de kous weten. - E ke sa tur kos; tur detaya..
   _naaf = hub [E.]
   _naaien = [ww] 1. kose. 2 (neuken) [plat] pompa; [vulg.] hode. [znw] 1. kosemento. 2. pompamento; hodemento.
   _naaigaren = hilo pa kose
   _naaimachine = mashin di kose
   _naaister = kosedó
   _naakt = sunú.
   _naald = hangúa; [v. cactus] sumpiña. door het oog van de naald - pa wow'i hangúa.
   _naam = [alg.] nomber; {stomme e}; [voor-] nomber; [achter-] fam; [faam] renombre [S.]. in naam van ... - na nomber di ... Wat is Uw naam? - Kon mener/yùfrou/señora su nomber ta? mijn naam is haas. - Mi 'n sa di nada. 't Mag geen naam hebben. - 'N ta muchu kos. 'N ta kò'i gaba. Ze hebben een goeie naam. - nan tin bon nomber/fama. met bname ... - partikularmente ... (muy) en particular ...[S.]. te goeder naam (en faam) bekend staan - tin bon nomber(renombre). ten name van - riba nomber di.
   _naamgenoot = tokayo
   _naamloos = sin bomber; anónimo
   _naamval = kaso gramatikal
   _naamwoord = nomber. bijvoeglijk naamwoorde - adhetibo. zelfstandig naamwoord - su[b]stantibo.
   _naäpen _na-apen = imitá
   _naäperij _na-aperij = imitashon
   _naar = [vz] pa; na. [bij werkwoorden die een beweging aanduiden vaak niet vertaald.] naar huis gaan/komen - bai/bin kas. naar de stad gaan - bai playa. [maar:] naar Nederland reizen - biaha pa Hulanda. naar achter(en) - patras. naar beneden - abou; [benedenwinds] pabou. naar boven - ariba; [boven de wind] pariba. naar binnen - paden. naar buiten - pafó. naar voren - padilanti. met stenen gooien naar ... - tira piedra pa ... bw] [volgens] segun. naar men zegt, - segun nan dí, naar mijn mening - den/segun mi opinion. [bnw] desagradabel; fastioso; tristu. [mensen\ fastioso; antipátiko. 'n nara smaak - un sabor amargo [ook fig.].
   _naargeestig = melankóliko; tristu; depresibo.
   _naargelang = mientras ku
   _naarmate = mientras ku; na midí ku
   _naarstig = intensibamente
   _naast = 1. [vz] banda di, kant'i. Je zit er helemaal naast - Bo ta bon kiboká. 2. [bw] serka. Zij staat mij het naast. - E ta esun ku mi ta stima mas. 3. [bnw] mas serkano; mas serka.
   _naaste = próhimo
   _naasten = nashonalisá
   _naastenliefde = amor pa próhimo.
   _naasting = nashonalisashon
   _nabehandeling = tratamento posterior
   _nabeschouwing = resúmen
   _nabestaande = famía (di e difunto)
   _nabestelling = pedido posterior; pedido nobo.
   _nabij = [vz] serka. [bnw+bw] serkano. Hij is de dood nabij. - E ta serka di muri.
   _nabijheid = serkanía.
   _nabootsen = imitá
   _nabootsing = imitashon
   _naburig = serkano
   _nacht = nochi, anochi. goeie nacht! - bon nochi! dag en nacht - día i anochi. de hele nacht - henter anochi. 's nachts - anochi. vannacht - [vorige] ayera nochi; [komende] awe nochi.
   _nachtbraken = biba anochi manera ta di día.
   _nachtbraker = un hende ku ta biba anochi manera ta di día; un hende ku ta drumi semper hopi lat.
   _nachtdienst = warda di anochi, warda diesdos pa ocho. nachtdienst draaien - traha warda di anochi; traha diesdos pa ocho
   _nachtegaal = ruiseñor [S.]
   _nachtelijk = nokturno. d anochi
   _nachtgoed = paña di anochi
   _nachtkastje = kashi di kama
   _nachtmerrie = pesadía
   _nachtpon = yapon
   _nachtrust = deskanso nokturno
   _nachtspiegel = wea di anochi.
   _nadat = despues (ku)
   _nadeel = desbentaha
   _nadelig = desbentahoso
   _nadenken = [ww.] pensa (over = riba). reflekshoná. [znw] pensamento; reflekshon. Dat stemt tot nadenken. - Esei ta hasí bo reflekshoná. na een ogenblik van nadenken, - despues di a pensa un rato,
   _nader = mas serka. >voor nadere inlichtingen,
- pa mas infòrmashon, bij nader inzien, - Despues di a pensa un rato, / Despues di a reflekshoná, Als je hem nader leert kennen, - Ora bo konos'é mihó,
   _naderbij = mass serka
   _naderen = aserká
   _naderhand = despues; posteriormente
   _nadering = aserkamento
   _nadien = despues
   _nadoen = imitá
   _nadruk = [klemtoon] émfasis. de nadruk leggen op - emfatisá. [copie] kopia; reimpreshon.
   _nadrukkelijk = [bnw] emfátiko; [bw] emfátikamente
   _nagaan = 1. sigui; voor zover ik kan nagaan - asina leu ku mi por verifiká. 2. [toezien] tira un bista riba. 3. [controleren] verifiká, chèk, kontrolá. Je kunt wel nagaan wat er gebeuren zou als, ... - Bo por imaginá bo kiko lo a pasa si, ...
   _nagalm = èko
   _nagedachtenis = rekuerdo
   _nagel = huña. [spijker] klabo
   _nagelen = klaba
   _nagelknipper = kò'i korta huña.
   _nagelnieuw = nobo-nobo; nobis-nobis
   _nagelschaartje = skèr pa korta huña
   _nagemaakt = imitá; imitashon; falso; falsifiká;
   _nagenoeg = kasi; praktikamente
   _nagerecht = postre [S.]
   _nageslacht = desendensia, desendientenan
   _naijver = enbidia
   _nahouden = in: er op nahouden - tin
   _naïef = id.
   _najaar = último parti di aña.
   _najagen = persiguí; pursiguí; kòre tras di
   _nakaarten = sigui papia; sigui diskutí; sigui interkambiá ideanan.
   _nakijken = wak; chèk; koregí; repasá; verifiká; het nakijken hebben. - pèrdè kangreu ku saku ku tur.
   _nakomeling = desendiente
   _nakomen = sigui despues; bini despues; drenta despues; [vervullen] kumpli ku;
   _nakomertje = yiu nasí despues di hopi aña
   _nakoming = kumplimento
   _nalaten = laga atras [ook bij overlijden]; [in gebreke blijven] laga di (hasi un kos); neglishá. Hij kon niet nalaten het hem te zeggen. - E no por a laga di bis'é.
   _nalatenschap = herensia
   _nalatig = negligente; dehado
   _nalatigheid = negligensia
   _naleven = kumpli ku; obserbá; sigui (e reglanan ).
   _nalopen = [kòre tras di; fig] repasá.
   _namaak = imitashon
   _namaken = imitá
   _namelijk = a saber [S.]; [reden] pasobra; hij had haar namelijk gezegd, - pasobra el a bis'é.
   _namenloos = sin nomber
   _namens = den nomber di
   _namiddag = atardi. 's-namiddags - atardi
   _napluizen = investigá; skrutiná
   _napraten = [na vergadering e.d.] keda papia; [wat anderen zeggen] ripití (manera lora); papiea manera lora (madelòr)
   _nar = payaso
   _narekenen = rekalkulá; chèk; verifiká.
   _narigheid = tròbel; problema; difikultat; miseria.
   _naroepen = yama tras di; [uitjouwen] hasi bofon di
   _narrig = krebchi; rèns
   _nascholing = kursonan posterior
   _naslaan = buska; chèk; konsultá; verifiká.
   _naslagwerk = buki di referensianan; buki di konsulta.
   _nasleep = konsekuensianan inevitabel
   _nasmaak = sabor ku e ta laga; [fig.] sabor amarga
   _naspeuren = sigui un pista
   _nastreven = purseguí; persiguí
   _nat = muhá. nat maken/worden = muha
   _natellen = bolbe konta; konta din bobo; konta un biaha mas.
   _natie = nashon. de Verenigde Naties - Nashonnan Uní.
   _nationaal = nashonal
   _nationalisatie = nashonalisashon
   _nationaliseren = nashonalisá
   _nationalisme = nashonalismo
   _nationalist = nashonalista
   _nationalistisch = nashonalista
   _nationaliteit = nashonalidat
   _natje = in: hij houdt van zijn natje en zijn droogje. - E ta gusta kome i bebe.
   _natrekken = verifiká
   _nattig = húmedo
   _nattigheid = humedat; Hij voelde nattigheid - El a mira su kòpi; el a mira su keshi.
   _naturalisatie = naturalisashon; banderamento
   _naturaliseren = naturalisá; banderá
   _naturalist = naturalista
   _naturalistisch = naturalista
   _naturalisme = naturalismo
   _naturisme = naturismo
   _naturist = naturista
   _natuur = naturalesa
   _natuurbehoud = konservashon di naturalesa
   _naturgeneeskunde = medisina natural
   _natuurgetrouw = (eksaktamente) manera e ta
   _natuurkunde = físika
   _natuurkundig = físiko
   _natuurkundige = físiko
   _natuurlijk = [bnw] natural. [bw] naturalmente; ta klaro; klaro ku,...
   _natuurramp = desastre natural
   _natuurschoon = beyesa natural
   _natuurverschijnsel = fenómeno natural; fenómeno di naturalesa
   _natuurwet = lei di naturalesa
   _natuurwetenschap = siensia natural
   _nauw = [bnw] [strak] pretá; [C.] pertá; [doorgang] smal; [fig.] presis; eksakto. [bw] ze zijn nauw verwant - nan ta famía di mashá serka. ze werken nauw samen - nan ta koperá ku otro den tur kos. je neemt het veel te nauw. - bo ta tuma e kos muchu na serio. hij neemt het niet zo nauw. - e no tin di e tanto eksigensia. [znw] estrecho. het Nauw van Calais - E estrecho di Calais. in het nauw zitten - ta pretá [C.] pertá. iemand in het nauw drijven - hinka un hende den pretá [C.] pertá.
   _nauwelijks = apenas
   _nauwgezet = minusiosamente; skrupulosamente
   _nauwkeurig = [bnw] eksakto; presis; [bw] eksaktamente; presisamente
   _naukeurigheid = eksaktitut
   _nauwlettend = ku tur atenshon
   _nauwsluitend = tight [E.]
   _n.a.v. = naar aanleiding van = relashoná ku; ku referensia na.
   _navel = lombrishi
   _navelstreng = lombrishi
   _navenant = proporshonalmente
   _navertellen = ripití. Hij zal 't niet navertellen [fig.] - L'e no por konta su storia mas.
   _navigatie = navegashon
   _navigeren = navegá
   _navolgen = sigui; imitá
   _navolgend = siguiente
   _navolger = siguidó; imitadó
   _navolging = imitashon
   _navraag = aklarashon, infòrmashon. navraag doen - buska infòrmashon, aklarashon; bij navraag - despues di a buska mas infòrmashon.
   _navragen = buska (mas) infòrmashon, buska (mas) aklarashon
   _naweeën = dolornan posterior. [fig.] konsekuensianan desagradabel
   _nawerkend = in: lang nawerken - sinti pa hopi ora/tempo despues
   _nazeggen = ipití
   _nazien = [letterl.] sigui ku bo wowo. [nagaan] chèk; saminá.
   _nazitten = perseguí, pursiguí
   _nazorg = kuido despues di tratamento; kuido posterior
   _nederig = humilde
   _nederigheid = humildat
   _nederlaag = derota; een nederlag lijden - sufri un derota.
   _Nederland = (A.) Hulanda. (C.) Ulanda
   _nederlander = [A.] hulandes; [C.] ulandes
   _nederlanderschap = nashonalidat (h)ulandes
   _nederlands = [A.] hulandes; [C.] ulandes
   _nederzetting = kolonia
   _nee = no. Nee, nmaar! - Mi mama dushi! Welnee! - Absolutamente ku no.
   _neef = [kind van oom/tante] primo ; [kind van broer/zus] sobrino, subrino
   _neen = zie: nee
   _neer = abou.
   _neerbuigen = sak abou; bùigi (abou)
   _neerbuigend = paternalístiko
   _neerdalen = baha (abou)
   _neerdrukken = [fig.] agobiá. neergedrukt onder - agobiá bou di
   _neergang = kaída
   _neergooien = tira abou; plama. het bijltje erbij neergooien - laga kai
   _neerhalen = baha (abou); [muur e.d.] basha abou. [vliegtuig] tira for di laira.
   _neerkomen = bin abou. alles kom op mij neer. - Tur kos ta kai riba mi lomba. Dat komt op hetzelfde neer. - Esei ta nifiká mesun kos. De zaak komt hierop neer, - E asunto ta nifiká,
   _neerleggen = pone abou; [ambt] baha; retirá; zich ergens bij neerleggen - baha kabes.
   _neerploffen = dal abou; kai abou
   _neerschieten = tira; [vliegtuig] tira fò'i laira.
   _neerslaan = dal abou; [ogen] baha; wak abou; [opstand] plama.
   _neerslachtig = depresibo
   _neerslag = [bezinksel] sedimento; [regen] yobida.
   _neersmakken = dal abou; benta abou.
   _neersmijten = plama; tira abou; benta abou
   _neerstrijken = baha
   _neertuimelen = kai, tumba; dal abou
   _neervallen = kai abou, dal abou
   _neervlijen = rèk (abou)
   _neerwerpen = tira abou; benta abou.
   _neerzakken = sak abou
   _neerzetten = pone abou; [ich] bai sinta.
   _neerzijgen = sak abou
   _negatief = [znw/bnw] negatibo. negatief beantwoorden - kontestá negatibamente
   _negen = nuebe. negen uur - nueb' or'
   _negende = di nuebe. de/het negende persoon/ding - esun di nuebe.
   _negentien = diesnuebe
   _negentig = nobenta
   _neger = negro
   _negeren = neglishá; no hasi kaso
   _negerin = (hende-)muhé negro
   _negerzoen = id.
   _negotie = negoshi
   _neigen (tot/naar) = inkliná (pa); tin e tendensia (pa)
   _neiging = tendensia; inklinashon
   _nek = nèk. iemand de nek omdraaien - trose un hende su nèk p'e. 'n plan/idee de nek omdraaien - torpedeá un plan/idea. iemand met de nek aankijken - bira lomba pa un hende. uit z'n nek kletsen - papia kò'i loko.
   _nekken = nèk; trose su nèk p'e.
   _nekkramp = meningitis
   _nekslag = sla; iets de nekslag geven - torpedeá un kos.
   _nemen = tuma; 'n foto nemen - saka un portrèt. 'n biertje nemen - kòi un sirbes; dal un sirbes. er nog een nemen - kòi un mas; dal un mas. iemand te pakken/te grazen nemen - nèk un hende. zich genomen voelen - sinti su mes engañá. iets op zich nemen - tuma enkargo di un kos. iets tot zich nemen [eten] - gasta un kos.
   _nep = gañamento; falso; engaño.
   _nergens = ningun lugá, ningun kaminda. nergens om geven - no ta interesá den nada. 't is nergens goed voor. - E no ta sirbi pa nada. Hij weet nergens van. - E no sa di nada.
   _nering = negoshi. de tering naar de nering zetten. - no gasta mas di loke bo ta gana.
   _nerveus = nervioso
   _nerveusheid = nerviosidat
   _nervositeit = nerviosidat
   _nest = [A.] neishi; [C.] nèshi. in de nesten zitten - ta den problema (grandi). uit hetzelfde nest komen [fig.] - ta di mesun kabuya di trankera.
   _nestelen = traha neishi
   _net = [znw] red [ook electr., telef. en fig.]; reda, tarai; [ - pèrdè. bnw] [netjes] nèchi; [bw] [nauwsluitend] nèt-nèt;[zojuist] awor akí; net als - meskos ku. Net goed voor je! - Bon pa bo! je moet 't net zo doen. - Bo mester hasi'é meskos.
   _netelig = fastioso; krítiko
   _netheid = desensia
   _netjes = nèchi; desente.
   _netnummer = id.; area code [E.]
   _netspanning = voltage
   _netto = id.
   _netwerk = red
   _neuken = hode [vulg.], pompa [plat]
   _neuriën =
   _neurose = neurosis
   _neus = nanishi; [v. schoen] punta; een wassen neus - nada mas ku un fòrmalidat. doen alsof z'n neus bloedt - hasi manera e no sa di nada. z'n neus overal insteken - mete ku tur kos. dat ga ik niet aan jouw neus hangen. - Mi no ta bai konfia esei ku bo. iemand bij de neus nemen - nèk un hende; frega un hende. tussen neus en lippen door - pa kasualidat. wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. - esun ku kòrta su nanishi, ta daña su kara. in z'n neus peuteren/uit z'n neus zitten te vreten [fig] - koba hole
   _neusbloeding = sangramento di nanishi.
   _neus-keel-en-oorarts = dòkter di horea, garganta i nanishi; oto-rino-laringólogo
   _neusklank = zonido nasal
   _neutraal = neutral; [onderwijs e.d.] sekular.
   _neutraliteit = neutralidat
   _neuzen = mete ku; [in boek] buska; repasá.
   _nevel = niebla [S.] , neblina [S.]
   _nevenfunctie = funshon sekundario; funshon adishonal
   _nicht = [kind van oom/tante]: prima; [kind van broer/zus]: sobrina, subrina
   _niemand = ningun hende. niemand anders dan - ningun otro hende ku
   _niemendal = nada-nada
   _nier = riñon
   _niet = 1. [bw] no. [tussen onderwerp en gezegde!]. ik kom niet - mi no ta bin. niet eens/zelfs niet - ni sikiera. of hij er is of niet - si e t'ei of lag'i t'ei. niet dan met de grootste moeite, - Solamente ku un esfuerso grandi, [2. znw] [om te nieten] niet [N.]; in het niet vallen bij ... - no nifiká nada kompará ku ... te niet doen - deshasí. te niet gaan - kaba na nada.
   _nietbestaand = no eksistiente
   _nietig = [ongeldig] nulo. [klein] mashá chikito
   _nietje = niet [N.]
   _nietmachine = id.
   _niets = nada; no ... nada. Ze kreeg niets dan lof. - El a haña elogio so; el a haña solamente ellogio. er is niets van terecht gekomen. - Nada no a sali afó. voor niets - por nada [S.].
   _nietsdoen = [ww.] no hasi nada. [znw] inaktibidat; flohera.
   _nietsnut = hende/mucha ku no ta sirbi pa nada.
   _nietsontziend = sin ningun konsiderashon
   _nietszeggend = sin nifikashon; fofo; bashí
   _niettegenstaande = a pesar di; niettegenstaande dat ... - a pesar ku.
   _niettemin = no obstante; tòg
   _nieuw = nobo
   _nieuweling = nobato
   _nieuwerwets = moderno; nobo
   _nieuwigheid = nobedat
   _nieuwjaar = aña nobo. gelukkig nieuwjaar! - bon aña!
   _nieuwkomer = nobato
   _nieuws = nobo; notisia(nan); [radio/tv] notisiero; iets nieuws - un kos nobo. wat voor nieuws is er? - Ki notisia tin? / Kiko tin di nobo?
   _nieuwsdienst = servisio notisiero
   _nieuwsgierig = kaweta; kurioso. Ik ben nieuwsgierig naar wat hij gaat zeggen. - Lo mi kier a haña sa kiko e ta bai bisa.
   _nieuwsgierigheid = kuri lembe. osidat; kawetería.
   _nieuwtje = nobo; notisia; bleki.
   _niezen = níster
   _nijd = enbidia; kudisia
   _nijdig = konsumí; rabiá; sará; nijdig maken/worden - konsumí; sara
   _nijgen = inkliná; sak; dobla.
   _nijlpaard = hipopótamo [S.]
   _nijpen = primi
   _nijpend = in: 'n nijpend gebrek aan - un skarsedat grandi di.
   _nijptang = pins
   _nijver = industrioso; diligente
   _nijverheid = industria
   _niks = nada. Hij is 'n vent van niks. - E n' ta sirbi pa nada.
   _nimmer = nunka; no .... nunka
   _nippen = chupa,
   _nippertje = in: op 't nippertje - di chiripa. Dat was op 't nippertje! - B'a hera!
   _nis = apertura; burako
   _niveau = nivel
   _nivelleren = igualá, yuwalá.
   _noch = ni. noch 't een, noch 't andere - ni un, ni otro.
   _nodeloos = inesesario; sin nesesidat
   _nodig = nesesario. nodig hebben - tinmester, tin nodi. Je moet nodig naar bed! - Ta bira tempo pa bo bai drumi. Hij had haar niet meer nodig. - E no tabatin mester di dje mas. Wat heb je nodig? - Kiko bo mester? Er is moed voor nodig om ... - Bo mester di kurashi pa ... Doe niet meer dan nodig. - No hasi mas ku loke ta nesesario./ku loke bo mester. zo nodig, - Si tin mester,
   _noemen = ['n naam geven] yama; [vermelden] menshon; menta. Ze noemen hun grootvader opa. - nan ta yama nan wela padú. Hij noemde zijn naam. - el a menta su nomber. iemand bij zijn naam noemen - yama un hende na su nomber. Hij noemde drie dingen. - el a menshoná tres kos.
   _noemenswaard = in: (niet) noemenswaard zijn - (no) vale la pena pa menshoná.
   _noest = duru; ferboroso.
   _nog = ainda; mas. nog steeds - te ainda. nog een keer - un biaha mas. Wil je nog een kopje koffie? - Bo ke mas kòfi? Is er nog koffie? - Tin mas kòfi? Zeg dat nog eens. - Bisa esei un biaha mas. Hier is nog wat geld. - At' akí un tiki plaka mas. Nog even wachten. - Warda un rato mas. vandaag nog - awe mes. tot nog toe - te awor akí. nog geen maane geleden, - Ni un luna pasá. Nog maar tien minuten, en... - Solamente dies minüt mas, i ... Hoe lang nog? - Kuanto tempo ta bai tarda ainda? nog eens - un biaha/bes mas. nog iemand - un hende mas. nog iets - un kos mas. En wat dan nog? - I kiko? en nog vele jaren! - i hopi aña mas di bida! nog duurder - mas karo ainda.
   _nogal = basta, bastante; Dat is nogal wat! - N' ta yiu 'i mama!
   _nogmaals = un biaha mas, un bes mas.
   _nok = kabai (di dak)
   _nominaal = nominal(mente)
   _nominatie = nominashon; nombramento
   _non = soeur [F.]; monha
   _nonchalance = indiferensa
   _nonchalant = kon-ku-ta; indiferente; dehado.
   _nonnenklooster = konvento (di soeurnan)
   _nonsens = ridikules; kò'i loko; kò'i sokete
   _nood = [behoefte] nesesidat. [gevaar] emergensia. een nood! - No tene miedo! In geval van nood, - Den kaso di un emergensia, iemand uit de nood helpen. - yuda un hende den nesesidat.
   _noodfonds = fondo di emergensia.
   _noodgedwongen = fòrsá (pa nesesidat)
   _noodgeval = emergensia
   _noodhulp = yudansa di emergensia
   _noodkreet = grito pa yudansa
   _noodlanding = aterisahe di emergensia
   _noodlijdend = den nesesidat
   _noodlot = destino
   _noodlottig = fatal
   _noodoplossing = solushon provisorio
   _noodrem = brek di emergensia
   _noodsein = señal di emergensia
   _noodsituatie = emergensia
   _noodtoestand = estado di emergensia
   _nooduitgang = salida di emergensia
   _noodweer = [meteo.] mal tempo. [verdediging] outodefensa; defensa propio
   _noodzaak = nesesidat
   _noodzakelijk = nesesario
   _noodzaken = fòrsa; obligá. hij zag zich genoodzaakt om - El a sinti su mes obligá pa.
   _nooit = nunka, no ... nunka; hamas. nooit of te nimmer - hamas i nunka.
   _Noor = norwechi
   _noord = nort ; panort
   _noordelijk = panort; parti panort; di panort
   _noorderling = hende di e regionnan di nort
   _noorden = panort. naar het noorden - panort. uit het noorden - di panort.
   _noorderbreedte = latitut di nort
   _noorderzon = in: met de noorderzon vertrekken - hisa su bela bai; baha na awa; baha na katuna.
   _noordoost = pariba
   _noordoosten = pariba; parti pariba
   _noordpool = polo di nort
   _noordpoolcirkel = sírkulo árktiko
   _noordpoolgebied = region árktiko
   _noordwest = panort-pabou
   _noordwesten = parti panort-pabou
   _Noordzee = Laman di Nort
   _noors = norwechi
   _Noorwegen = Norwega
   _noot = [muz.]nota; [vrucht] pipita; pete; not
   _nopen = fòrsa; urgi; obligá.
   _nopjes = in: in z'n nopjes zijn - gloria
   _nor = prizon. Hij zit in de nor - E ta tra'i bara di hero.
   _norm = norma
   _normaal = normal(mente)
   _normaliseren = normalisá
   _normering = normamento
   _nors = brusko
   _norsheid = bruskedat
   _nostalgie = nostalgia
   _nostalgisch = nostálgiko
   _nota = nota
   _notabele = shon importante
   _notabene = id.
   _notariaat = notariado
   _notariëel = notarial
   _notaris = notario
   _notendop = kokolishi [fig.]
   _notenkraker = krakdó di not
   _noteren = nota
   _notering = [beurs] kambio(nan)
   _notie = noshon; idea. Hij heeft er geen notie van - E no tin e mas mínimo idea.
   _notitie = nota
   _notoir = notorio
   _notulen = notulashon
   _notuleren = notulá
   _notulist = notulista
   _nou = awó. nou ja, - awèl. nou, nou! - holó!
   _novelle = novela kòrtiko
   _november = november
   _novice = id.
   _noviteit = nobedat
   _nu = awó. nu maar - numa. nu meteen - awó mes. En nu is 't afgelopen! - I awó kos a kaba! Nu niet! - Awor akí no! nu en dan - di bes en kuando./ rato-rato. Nu alles klaar is ... - Awó ku tur kos ta kla ... tot nu toe - te awor akí. van nu af aan - di awó padilanti.
   _nuance = id.
   _nuanceren = diferensiá
   _nuchter = id.; sin kome; stoma bashí. [niet dronken] sobrio. [fig.] ku sentido komun; sin idea.
   _nuchterheid = sobriedat; sentido komun.
   _nucleair = nuklear
   _nudisme = nudismo
   _nuk = kapricho; mala maña
   _nukkig = kaprichoso
   _nul = sero
   _nummer = number. iemand op z'n nummer zetten - dal un hende un kar' abou.
   _nummeren = number
   _nummering = numbermento
   _nummerplaat = plachi di number
   _nut = utilidat; 't kan z'n nut hebben. - e por ta útil. Dat heeft geen nut. - No tin sentido. zich iets ten nutte maken - hasi uzo di un kos.
   _nutsbedrijf = utilidat
   _nutteloos = inútil
   _nuttig = útil
   _nuttigen = gasta; kome; tuma
   _nuttigheid = utilidat


   _oase = oasis
   _ober = waiter [e.]
   _object = obheto; [doel] obhetibo
   _objectief = [znw] obhetibo; [bnw] olie
   _objectiveren = obhetibá
   _objectiviteit = obhetibidat
   _obligaat = obligá; obligatorio
   _obligatie = [fin.] bono
   _obligatielening = préstamo di bono; fiansa di bono
   _obsceen = obseno
   _obsceniteit = obsenidat
   _obscuur = skur; obskuro; 'n obscuur zaakje - un asunto sospechoso
   _obsederen = obsedé
   _observatie = observashon
   _observatorium = observatorio
   _observeren = observá
   _obsessie = obseshon
   _obstakel = obstákulo
   _obstinaat = obstinato
   _obstipatie = obstipashon, konstipashon
   _obstructie = obstrukshon
   _occasion = ganga
   _occult = okulto
   _occultisme = okultismo
   _oceaan = oséano
   _och = ai. Och, kom! - No bisá mi! Och, arm! - E pober! Och, wat! - No bisá mi!
   _ochtend = maínta; [vroege ochtend] mardugá. 's ochtends - maínta; mardugá. 's Ochtends om zes uur. - Seis or' di mardugá.
   _ochtendblad = matutino
   _ochtendgymnastiek = ehersisionan (físiko) di maínta
   _ochtendkrant = matutino
   _ocra = yambo
   _octaaf = oktabo
   _octet = okteto; grupo di ocho (músikonan)
   _octrooi = patente
   _ode = homenahe
   _oecologie = ekología
   _oecologisch = ekológiko
   _oecumene = ekumene
   _oecumenisch = ekuméniko
   _oefenen = ehersé, praktiká; entrená
   _oefening = ehersisio; entrenamento
   _oefenmeester = entrenadó
   _oefenwedstrijd = wega di entrenamento
   _oei = ui
   _oekaze = mandato imperial
   _oer- = ultra
   _oermens = hende prehistóriko
   _oeroud = ekstremamente bieu; sumamente antikuá
   _oertijd = tempo prehistóriko
   _oerwoud = selva [s.]
   _oester = uster {stomme e}
   _oever = banda; oría
   _oeverloos = sin límite; sin fin; sin terminá
   _of = [nevensch.vw] of; Jij of ik. - Abo of ami. 'n man of vier - mas of menos kuater hende. een uur of zo - mas of menos un ora. of... of... - sea ... of ... [ondersch.vw] si. hij wist niet of ... - e no tábata sa si ... het duurde niet lang of .... - no a tarda hopi promé ku ... nou en of! - sigur-sigur! Ze komt nooit of ze heeft een hoed op. - E no ta bin nunka sin sombré bistí.
   _offensief = [znw/bnw] ofensibo
   _offer = sakrifisio. offers brengen - hasi sakrifisio [ook fig.]
   _offerande = ofrenda
   _offeren = sakrifiká. [doneren] duna.
   _offerte = oferta
   _officiëel = ofishal(mente)
   _officier = ofishal. officier van justitie - fiskal
   _officieus = semi-ofishal(mente)
   _ofschoon = ounke; maske
   _ogen = in: het oogt mooi. - e ta munstra bunita.
   _ogenblik = momento; rato; 'n ogenblik alstublift. - warda un rato asina (por fabor). Hij kan elk ogenblik komen. - E por yega kualkier momento. op dit ogenblik - n'e momento akí. voor 't/dit ogenblik - pa e momento akí. op 'n gegeven ogenblik - na un momento dado./Na un dado momento.
   _ogenblikkelijk = [bnw] imediato. [bw] imediatamente; al instante [s.].
   _ogenschijnlijk = aparente(mente)
   _ogenschouw = in: in ogenschouw nemen - tira un bista riba; observá; inspekshoná; revisá.
   _oker = id.
   _oksel = kokodèk
   _oktober = oktober
   _olie = petróleo; [ruwe] krudo; [smeer-/bak-] (a)zeta; [kerkelijk]olio. olie op het vuur gooien - pusha palo bou kandela. in de olie zijn - ta den su paña.
   _oliedom = bobo di remata, bobo te den su higra.
   _olielamp = lamp'i kerosin
   _oliën = zeta
   _olienoot = pinda
   _olieraffinaderij = refinería di petróleo
   _oliesel = in: het heilig oliesel [rkk] - sant'olio
   _olievat = barí (di petróleo)
   _olifant = olifanti. van 'n mug 'n olifant maken - hasi un pieu bira un baka.
   _olifantshuid = kuero di olifanti. hij heeft 'n olifantshuid - E no tin kuer'i kara.
   _olijf = oleifi
   _olijk = chistoso
   _olijkerd = bromadó; hende ku ta gusta hasi chansa.
   _olympisch = olímpiko. olympische spelen - weganan olímpiko
   _om = [omheen] ront di; om de tafel - ront di mesa. om tien uur - dies or'. om een uur of tien - banda di dies or'. pa dies or'n'ei. Ik kan ze niet de hele tijd om mij heen hebben. - Mi no por ku nan ront di mi henter ora. om en nabij de vijftig - banda di sinkuenta. om de andere dag - kada pasa un día. [ten behoeve van] pa. vragen om - pidi pa. [voor ww + te] pa. 't is niet om te eten! - no ta kò'i kome! [bw] na birada. de hoek om - na birada di e kaya. weer een dag om. - otro día a pasa. de tijd is om. - tempo a pasa. hij heeft 'm om. - el a bebe un dimas. dat is een heel eind om. - esei ta un kaminda hopi largo. het roer is om. - nan a kambia rumbo.
   _oma = madú, madushi
   _omarmen = brasa
   _omarming = brasa
   _ombouwen = rekonstruí
   _ombrengen = mata; kaba ku
   _ombuigen = dobla; [fig.] kambia
   _omdat = [A.] pasobra; [C.] pasombra
   _omdoen = bisti; lora
   _omdopen = rebatisá
   _omdraaien = [keren] bira; [rond-] drei; [terugkeren] bolbe; [arm e.d.] trose; iemand de nek omdraaien. - trose un hende su nèk p'e. zich omdraaien - drei ront./bira tur ful. [in bed] bira; bolter.
   _omduwen = tumba; bolter; pusha abou
   _omelet = id.; tortilla [S.]
   _omfloersen = dèmpel
   _omfloerst = gedèmpel
   _omgaan = [om hoek] bira; [gebeuren] pasa; omgaan met - anda ku. met een computer kunnen omgaan - por traha ku computer. (niet) met mensen weten om te gaan. - (no) sa anda ku hende. Dat is buiten mij omgegaan. - Nan a hasi'é sin enbolbé mi. Er gaat geen dag om zonder dat ik haar zie. - Ni un día ta pasa, sin ku mi ta mir'é.
   _omgang = relashon; [optocht] proseshon; kaminata. Hij is moeilijk in de omgang. - E ta difícil pa anda kuné.
   _omgangstaal = lengahe diario
   _omgangsvormen = normanan (di trato soshal)
   _omgekeerd = [onderstebovenbok' abou; [volgorde] patras padilanti; het omgekeerde geval - e kaso kontrali. net omgekeerd - nèt kontrali. de omgekeerde wereld - mundu birá bok' abou. het omgekeerde - lo kontrali.
   _omgeven = rondoná; enserá
   _omgeving = bisindario; serkanía. in deze / die / gindse omgeving - akínan /einan / ayanan; akí banda / ei banda / aya banda.
   _omgooien = bolter; plama; tumba. het roer omgooien - kambia rumbo.
   _omhaal = seremonia. met veel omhaal van woorden - ku un avalancha di palabra. zonder veel omhaal - sin muchu buya/seremonia.
   _omhakken = kap
   _omhalen = tumba; basha abou
   _omheen = ront di.
   _omheinen = sera (kurá); traha kurá
   _omheining = [alg.] serká; [met erf] kurá [di kas]; [cactushaag] trankera; [slavenmuur] trancha
   _omhelzen = brasa
   _omhelzing = brasa
   _omhoog = na haltu; na laira; omhoog gaan - subi; lanta. Het raam wil niet omhoog. - E bentana no ke habri. omhoog de harten! - Halsa boso kurason. van omhoog - [letterl.] for di den laira; [spiritueel] for di den shelu. handen omhoog! - man na laira!
   _omhooggaan = subi
   _omhooghouden = wanta na haltu
   _omhoogschieten = [prijzen e.d.] subi pa loko
   _omhoogstaan = para na haltu
   _omhoogvallen = [fig.] kai na haltu/ na laira
   _omhoogzitten = ta den pretá; ta den problema; ta den difikultat
   _omhullen = kubri; enserá; lora; paketá
   _omhulsel = kobertura
   _omissie = omishon
   _omkappen = kap
   _omkeer = buèlta; kambio; biramento
   _omkeerbaar = reversibel; (ku) por kambia, bira; (ku) por wòrdo kambiá/ birá.
   _omkeerbaarheid = reversibilidat; potensia di wòrdo birá
   _omkeren = bira; drei; [van richting] bira bèk; bolbe; [ondersteboven] bolter. zich omkeren - bira (tur ful). z'n zakken omkeren - saka tur kos for di su sakunan.
   _omkering = biramento; kambio. boltermento.
   _omkieperen = bolter, plama, tumba
   _omkijken = wak (p)atras, mira (p)atras. je hebt er geen omkijken naar. - bo no tin mester di hasi kaso. hij kijkt niet naar zijn kinderen om. - E ta laga su yiunan pa nan kuenta.
   _omklappen = dobla; bira.
   _omkleden = [ómkleden] kambia paña. [omkléden] dorna. met redenen omkleden - motibá; duna argumentonan.
   _omklemmen = wanta; gara
   _omknikken = krènk
   _omkomen = pèrdè (su, nan) bida; muri. [van tijd] pasa. het aantal omgekomenen - esnan ku a pèrdè nan bida. de hoek omkomen - dobla e skina.
   _omkoopbaar = sobornabel
   _omkopen = soborná.
   _omkoperij = soborno
   _omkoping = soborno
   _omlaag = abou. omlaag gaan, komen - sak )abou); baha (abou); naar omlaag - abou.
   _omleggen = [alg.] kambia; bira; [weg] desviá. [doden] mata; kaba ku.
   _omlegging = [weg] kambio di ruta
   _omleiden = kambia ruta
   _omleiding = kambio di ruta
   _omliggend = ront di; den bisindario.
   _omlijnen = pone un kuadro, sírkulo; [ideeën] destaká
   _omlijning = kuadro; sírkulo
   _omlijsten = pone un leishi
   _omlijsting = leishi
   _omloop = [alg.] sirkulashon; [hemellichaam] revolushon; [sateliet] órbita; [wiel e.d.] rotashon; [toren] galería. in omloop brengen - sirkulá; pone den sirkulashon.
   _omlopen = [van hoek] bira; [langere weg] tuma otro kaminda; een straatje omlopen - dal un keiru. mijn hoofd loopt om. - mi kabes ta bira./ Mi kabes ta yen.
   _ommekeer = kambio (kompleto)
   _ommetje = in: 'n ommetje maken - bai kana un rato
   _ommezien = in: in 'n ommezien - den un freg'á di wowo.
   _ommezijde = otro banda
   _ommezwaai = kambio total
   _omnivoor = omnívoro [S.]
   _ompraten = papia ku un hende pa kambia su opinion.
   _omrekenen = konvertí; rekalkulá
   _omrijden = kòre un kaminda mas largo. [ondersteboven] dal abou ku outo. 'n eindje omrijden - dal un keiru ku outo.
   _omringen = rondoná
   _omroep = emisora
   _omroepen = yama vía radio
   _omroeper = lokutor
   _omroeren = drei
   _omruilen = troka
   _omschakelen = kambia (op = pa)
   _omschakeling = kambio
   _omscholen = reentrená; reeduká
   _omscholing = reentrenamento; reedukashon
   _omschrijven = deskribí
   _omschrijving = deskripshon
   _omsingelen = rondoná; enserá.
   _omsingeling = seramento
   _omslaan = [auto, boot] bolter; [bladzijde] bira; [omvouwen] dobla; [om het lijf] lora; [mouwen] lora; [broekspijpen] dobla; [hoek] dobla; [weer, sfeer] kambia; [kosten] parti;
   _omslachtig = kompliká; 'n omslachtig verhaal - un relato hopi largo.
   _omslag = [broekspijp e.d.] doblá; cuff [E.]; [boek] kobertura; [verandering] kambio
   _omsluiten = enserá; rondoná
   _omsmijten = bolter, plama, tumba
   _omspitten = chapi
   _omspoelen = hawa; spula
   _omspringen = in: met iets/iemand weten om te springen - sabi kon pa trata un kos/hende.
   _omstander = miron
   _omstandig = sirkumstansial. [uitvoerig] detayá; amplio; ekstensamente, ampliamente, detayadamente.
   _omstandigheid = sirkumstansia. naar omstandigheden - segun e sirkumstansia(nan). in/onder de gegeven omstandigheden - den/bou di e sirkumstansianan aktual. 'n toevallige samenloop van omstandigheden - puro koinsidensia.
   _omstoten = tumba, bolter, plama
   _omstreden = kontroversial; disputá
   _omstreken = besindario; region(nan)
   _omstreeks = banda di.
   _omstuwen = bòsha ront di
   _omtoveren = konvertí di ripiente; transformá (manera mágikamente)
   _omtrek = [omlijning] kuadro; sírkulo; [buurt] besindario,, region. hier in de omtrek - akí banda.
   _omtrekken = [omlaag halen] ranka abou; pul abou; [rondgaan] sirkulá
   _omtrent = tokante di; aserka di
   _omturnen = konvertí; konvensé
   _omvallen = tumba; bolter; dal abou. ikval om van de slaap - mi wowo ta kai. omvallen van vermoeidheid - ta morto kansá.
   _omvang = sirkumferensia; grandura; tamaño; ekstenshon; [fig.] envergadura
   _omvangrijk = ekstenso; grandi; amplio; voluminoso
   _omvatten = enserá; inkluí
   _omver = tumbá; gebolter; bok' abou
   _omvergooien = tumba [ook fig.]; bolter; plama; [regime] baha
   _omverhalen = basha abou
   _omverrijden = dal abou (ku outo)
   _omverwerpen = tumba [ook fig.]
   _omvliegen = [v. tijd] bula
   _omvormen = transformá; remodelá
   _omvouwen = dobla
   _omwaaien = in: de wind heeft het omgewaaid. - biento a tumb'é.
   _omwassen = laba (kò'i kibra)
   _omweg = kaminda mas largo. langs een omweg te weten komen - haña sa vía-vía. zonder omwegen - stret awé.
   _omwentelen = drei; drei ront; lora
   _omwenteling = revolushon [ook fig.], tumbamento; rotashon; buèlta
   _omwerken = remodelá; rekonstruí; rekompilá; reeditá.
   _omwikkelen = paketá; lora.
   _omwisselen = kambia [ook v. plaats e.d.]; konbertí
   _omwisseling = kambio; konbershon
   _omwoelen = pluf
   _omwonenden = bbisiñanan; habitantenan di e bario
   _omzeilen = pasa; kita for di; hala leu for di.
   _omzet = volúmen di komersio; turnover [E.]
   _omzetten = bira; kambia; transformá; konvertí; tradusí.
   _omzichtig = [bnw] kouteloso; ku koutela; ku kuidou; [bw] koutelosamente; ku koutela; ku kuidou.
   _omzichtigheid = koutela
   _omzien = [letterl.] wak (p)atras; [naar ander werk e.d.] wak ront.
   _omzomen {ómzomen} = zom; pone zom
   _omzomen {omzómen} = enserá
   _omzwaai = kambio inesperá, repentino, radikal;
   _omzwaaien = bira; kambia
   _omzwerven = wandru
   _omzwerving = wandrumento
   _onaandoenlijk = [bnw] pasibo; sin emoshon. [bw] pasibamente; sin emoshon.
   _onaangedaan = sin emoshon; sin duele
   _onaangekondigd = inavisá, sin avisá, sin aviso
   _onaangenaam = desagradabel
   _onaangenaamheid = desagrabilidat. onaangenaamheden krijgen met iemand - haña problema ku un hende. onaangenaamheden ondervinden - tin eksperensianan desagradabel.
   _onaangetast = inafektá, no afektá
   _onaannemelijk = inaseptabel; [ongeloofwaardig] inkreíbel
   _onaantastbaar = inafektabel; inatachabel
   _onaantoonbaar = improbabel; ku no por wòrdo probá
   _onaantrekkelijk = inatraktibo
   _onaanvaardbaar = inaseptabel
   _onaanvechtbaar = irefutabel, inkuestionabel
   _onaanzienlijk = insignifikante
   _onaardig = desagradabel; antipátiko. niet onaardig - [lief] basta kariñoso; [goed] basta bon; [hoeveelheid] basta hopi; [bedrag] konsiderabel.
   _onachtzaam = negligente; sin paga tino; sin atenshon; sin interes
   _onachtzaamheid = negligensia; falta di atenshon; falta di interes
   _onaf = sin kaba; sin terminá
   _onafgebroken = [bnw] ininterumpí; kontinuo; [bw] ininterumpidamente; kontinuamente
   _onafgemaakt = sin kaba; sin terminá.
   _onafhankelijk = independiente(mente)
   _onafhankelijkheid = independensia
   _onafscheidelijk = inseparabel
   _onafwendbaar = inevitabel
   _onafzienbaar = imenso; interminabel; sin fin; asina leu ku bo por mira
   _onattent = inatento
   _onbaatzuchtig = [bnw] desinteresá; sin interes propio. [bw] desinteresadamente
   _onbaatzuchtigheid = desinteres
   _onbarmhartig = sin miserikordia; sin piedat
   _onbeantwoord = sin kontesta
   _onbebouwd = sin konstrukshon
   _onbedaarlijk = inkontrolabel(mente); sin por dominá su mes
   _onbedachtzaam = sin pensa
   _onbedekt = sin tapa, sin kubri
   _onbedoeld = inintenshonal
   _onbedorven = sin putri; [fig.] inosente
   _onbedreigd = inmenasá; sin ta menasá
   _onbedreven = ineksperensiá; sin eksperensia.
   _onbeducht = sin miedo
   _onbeduidend = insignifikante; trivial
   _onbedwingbaar = inkontrolabel
   _onbegaanbaar = inaksesibel
   _onbegonnen = imposibel. onbegonnen werk. - tarea imposibel.
   _onbegrensd = ilimitá; sin límite
   _onbegrijpelijk = inkomprondibel, inkomprendibel
   _onbegrip = falta di komprenshon
   _onbehaaglijk = inkonfortabel; desagradabel; difísil
   _onbehagen = insertidumbre; inkomfortabilidat
   _onbeheerd = sin doño
   _onbeheerst = violento; sin dominio (di su mes); sin por a dominá su mes.
   _onbeholpen = sin manera; sin sa manera
   _onbehoorlijk = inapropiá; indesente
   _onbehouwen = sin manera; burusí
   _onbekend = deskonosí; Ik ben hier onbekend. - Mi no ta konosé e lugá akí.
   _onbekende = (un hende) deskonosí
   _onbekendheid = falta di konosemento; ignoransia
   _onbekommerd = sin preokupashon, sin miedo
   _onbekookt = deskabeyá
   _onbekrompen = [royaal] na grandi; konfortabel; [van geest] sin preokupashon; ku mente habrí
   _onbekwaam = inkapas, inkapabel; inkapasitá; inkompetente
   _onbekwaamheid = inkapasidat; inkompetensia
   _onbelangrijk = insignifikante; sin importansia; no importante
   _onbelast = liber di impuesto
   _onbeleefd = sin kortesía; sin manera
   _onbeleefdheid = falta di kortesía; falta di manera
   _onbelemmerd = sin obstrukshon; sin obstákulo
   _onbemand = sin tripulashon, sin tripulante
   _onbemiddeld = di pòko rekurso (finansiero); Hij is niet onbemiddels - E ta basta bon pará.
   _onbemind = impopular
   _onbenullig = [dingen] trivial; [persoon] chambon; sokete
   _onbenulligheid = [dingen] kò'i chambon; trivialidat; [personen] bobedat;
   _onbepaald = indefiní; indeterminá. onbepaald lidwoord - artíkulo indefiní. onbepaalde wijs - (modo) infinitibo
   _onbeperkt = ilimitá; sin límite; sin limitashon; sin restrikshon
   _onbeproefd = sin a purba
   _onbereikbaar = inalkansabel; inaksesibel.
   _onberekenbaar = [letterlijk] inkalkulabel [ook fig.]; [persoon] kaprichoso
   _onberispelijk = inatachabel, ireprochabel
   _onberoerd = sin keda emoshoná
   _onbeschaafd = [letterl.] insivilisá; [boers] sin manera
   _onbeschaafdheid = falta di sivilisashon; falta di manera
   _onbeschaamd = impertinente; sin bergüensa; desbergonsoso
   _onbeschaamdheid = impertinensia; falta di bergüensa
   _onbescheiden = imodesto; indiskreto; impertinente; sin modestia
   _onbeschikbaar = indisponibel
   _onbeschoft = onbeskòp, fresko; grosero; freipòstu.
   _onbeschoftheid = falta di respèt; groseridat
   _onbeschreven = blanko
   _onbeschrijfelijk = indeskriptibel; no imaginabel; ku bo no por deskribí
   _onbeschroomd = sin miedo
   _onbeschut = sin protekshon
   _onbeslecht = sin solushoná
   _onbeslist = indisidí; [westrijd] empatá
   _onbesmet = sin mancha
   _onbespied = inobservá
   _onbesproken = sin diskuti'é; sin papi'é; [gedrag] ireprochabel
   _onbestaanbaar = imposibel
   _onbestelbaar = no entregabel; no por wòrdo entregá
   _onbestemd = vago; indeterminá
   _onbestendig = variabel; inkonstante
   _onbestuurbaar = no manehabel; inkontrolabel
   _onbesuisd = deskabeyá; sin hasi kaso di nada; sin paga tino; sin konsiderashon; manera buriko
   _onbetaalbaar = impagabel; muchu karo; sumamente kostoso
   _onbetaald = no pagá
   _onbetamelijk = inapropiá; indesente
   _onbetekenend = sin nifikashon; sin importansia
   _onbetrouwbaar = deskonfiabel
   _onbetuigd = in: zich niet onbetuigd laten - [sprekend] no keda boka será. [aan tafel] laga e kuminda baha bon-bon.
   _onbetwist = indisputá
   _onbetwistbaar = indisputabel
   _onbevaarbaar = inavegabel
   _onbevangen = sin prewisio; ku mente habrí; sin miedo; [vrijmoedig] franko
   _onbeveiligd = no sigurá
   _onbevlekt = sin mancha; onbevlekte ontvangenis - imaculada concepción [S.]
   _onbevoegd = inkompetente; no kualifiká; no outorisá. Verboden toegang voor onbevoegden - Entrada prohibí pa esnan sin outorisashon.
   _onbevoegdheid = inkompetensia; falta di kompetensia; falta di kualifikashon; falta di outorisashon
   _onbevolkt = no habitá; sin habitante
   _onbevooroordeeld = sin prewisio
   _onbevredigd = insatisfecho
   _onbevredigend = insatisfaktorio; no satisfaktorio
   _onbevreesd = sin miedo
   _onbewaakt = inprotehá; no protehá. in 'n onbewaakt ogenblik - na un momento inesperá
   _onbeweeglijk = sin move; inmovibel; imóbil
   _onbewerkt = no prosesá; [tekst] sin kambio; [onversiered] no dorná.
   _onbewijsbaar = (ku) no por wòrdo probá
   _onbewogen = sin emoshon
   _onbewolkt = sin nubia. de hemel is onbewolkt - shelu ta kla.
   _onbewoonbaar = inhabitabel
   _onbewoond = inhabitá; no habitá; inokupá; no okupá; sin habitante; sin okupashon.
   _onbewust = inkonsiente(mente)
   _onbezet = vakante; inokupá.
   _onbezield = inanimá; sin alma.
   _onbezoedeld = inatachá; sin mancha
   _onbezoldigd = sin pago; sin salario
   _onbezonnen = sin pensa; (zie: onbesuisd)
   _onbezorgd = despreokupá; sin preokupashon(nan); onbezorgd achterblijven - keda atras sin medionan di bida .
   _onbezorgdheid = despreokupashon; falta di preokupashon; aktitut sin hasi kaso di nada.
   _onbezwaard = sin sinti su mes kulpabel
   _onbillijk = inhusto
   _onbillijkheid = inhustisia
   _onbrandbaar = ininflamabel; no inflamabel
   _onbreekbaar = inkebrantabel; (ku) no por kibra
   _onbruik = fò'i uzo; in onbruik zijn - no ta uzá mas. in onbruik geraken - bai fò'i uzo
   _onbruikbaar = inuzabel
   _onbuigbaar = infleksibel; (ku) no ta dobla
   _onbuigzaam = infleksibel [ook fig.]; rígido
   _onbuigzaamheid = infleksibilidat
   _onchristelijk = anti-kristian
   _oncontroleerbaar = inkontrolabel
   _ondank = ingratitut; ondank is 's werelds loon. - danki di mundu ta pishi di yewa. zijns ondanks - a pesar di dje.
   _ondankbaar = desagradesido; malagradesido
   _ondankbaarheid = ingratitut; falta di gratitut
   _ondanks = apesardi
   _ondeelbaar = indivisibel
   _ondenkbaar = inkonsebibel; no imaginabel
   _onder = bou (di); [tussen] mei-mei; entre. onder de tafel - bou di e mesa. van onder de tafel (vandaan) - for di bou di e mesa. onder andere - entre otro. onder elkaar - huntu. onder ons - nos ku nos. onder vrienden - mei-mei di amigonan. hij houdt alle stukken onder zich. - E ta wanta tur e dokumentonan den su poder. onder ons gezegd - bisá entre abo ku mi. Het moet wel onder ons blijven - E kos mester keda entre abo ku mi. [gedurende] durante. onder het eten - durante kuminda. de zon is al onder. - Solo a baha kaba. hoe was hij eronder? - Kon el a tum'é? naar/van onder(en) - abou. de vijfde van onder(en) - e di sinko di abou. van onder(en) naar boven - di abou bai ariba. Hij bekeek haar van onder tot boven. - El a wak e di ariba te abou. ten onder gaan - bai perdí. onderaan - (ful) abou.
   _onder- = sub-; di abou
   _onderaan = abou
   _onderaards = subteráneo; bou di tera
   _onderarm = brasa di abou
   _onderbewust = subkonsiente
   _onderbewustzijn = subkonsiensia
   _onderbezet = dfalta hende
   _onderbezetting = falta di hende
   _onderbouw = substruktura
   _onderbouwen = pone (un bon) fundeshi [ook fig.]
   _onderbreken = interumpí
   _onderbreking = interupshon
   _onderbrengen = [huisvesten] alohá; akomodá; [classificeren] klasifiká
   _onderbroek = [v.mannen] djòki; [v. vrouwen] karson chikito; panty
   _onderdaan = súbdito; siudadano. onderdanen - siudadanía
   _onderdak = alohamento; akomodashon. onderdak verschaffen - akomodá; alohá
   _onderdanig = submisibo
   _onderdeel = [onderste deel] parti di abou; [gedeelte] parti; [v. auto, machine e.d.] parti, aksesorio; [verdeling] bubdivishon; [leger e.d.] unidat; [v. seconde] frakshon
   _onderdoen = in: niet onderdoen voor - no ta menos ku. ze doen niet voor elkaar onder - nan no ta menos ku otro.
   _onderdompelen = djumblum
   _onderdrukken = [volk e.d.] oprimí; [tegenhouden] reprimí; [lach, tranen, geeuw etc.] suprimí.
   _onderdrukker = opresor
   _onderdrukking = opreshon; represhon; supreshon (zie: onderdrukken)
   _onderduiken = skonde; keda skondí; buska refugio.
   _onderduiker = hende ku a skonde su mes pa enemigonan.
   _ondereind = parti abou; parti di abou.
   _onderen = in: van onderen - di abou. naar onderen - abou
   _ondergaan = 1. {ónder-} kaba; kaba di eksistí; [schip] noufragá; [zon] baha. 2. {-gáán} pasa aden; eksperensiá; eksperimentá; [verdragen] soportá.
   _ondergang = kaída; perdishon; [zon] bahamento; [wereld] fin; kabamento; [schip] noufragio. dat was zijn ondergang - esei a kaba kuné.
   _ondergeschikt = subordiná; inferior. een ondergeschikte rol spelen. - hunga un ròl/papel menos importante. van ondergeschikt belang - menos importante. ondergeschikt maken - subordiná
   _ondergeschikte = inferior
   _ondergeschiktheid = subordinashon; inferioridat
   _ondergetekende = esun ku ta firma; firmante
   _ondergoed = paña di abou; ropa interior [S.!]
   _ondergraven = mina
   _ondergrond = subsuelo; [achtergrond] fondo
   _ondergronds = subteráneo; bou di tera
   _ondergrondse = [verzet] resistensia; [spoor] metro
   _onderhandelaar = negosiadó
   _onderhandelen = negosiá
   _onderhandeling = negosiashon; onderhandelingen aanknopen - entamá negosiashonnan.
   _onderhands = privá; den privá; bouw man; sekretamente; den sekreto
   _onderhavig = den diskushon; riba mesa; aktual
   _onderhevig = in: onderhevig aan - sometí na; aan twijfel onderhevig - dudoso
   _onderhorig = dependiente
   _onderhorige = súbdito
   _onderhorigheid = dependensia
   _onderhoud = mantenshon; [gesprek] entrevista; [levens-] mantenshon, kuido; [steun] sosten. in zijn eigen onderhoud voorzien - perkurá pa su mes mantenshon.
   _onderhouden = {-hóuden} mantené; iemand onderhouden over zijn gedrag - papia ku un hende tokante di su kondukta. {ónder-} tene abou.
   _onderhoudend = ameno
   _onderhoudskosten = gastonan di mantenshon
   _onderhuids = bou di kuero
   _onderin = den e parti di abou
   _onderjurk = mitar saya; slip [E.!]
   _onderkant = bom; parti di abou
   _onderkast = lèter chikito; kleine letter [N.]; minúscula [S.]
   _onderkennen = rekonosé; distinguí
   _onderkleren = paña di abou; ropa interior [S.]
   _onderkomen = alohamento
   _onderlaag = kapa abou
   _onderlegd = in: goed onderlegd - bon na haltura; bon studiá
   _onderliggen = ta abou.
   _onderlijf = parti abou di e kurpa
   _onderling = mutuo. onderling beraad - deliberashon interno. het onderling niet eens zijn - no ta di akuerdo entre nan mes.
   _onderlip = lèp di abou
   _onderlopen = inundá
   _ondermijnen = mina
   _ondernemen = hasi negoshi; [stappen] entamá
   _ondernemend = aktibo
   _ondernemer = empresario
   _onderneming = [bedrijf] empresa; [waagstjuk] esfuerso
   _onderofficier = subofishal
   _onderonsje = nos-ku-nos; nan-ku-nan
   _onderontwikkeld = subdesaroyá
   _onderpand = garantía
   _onderricht = instrukshon
   _onderrichten = instruí
   _onderrok = mitar saya; half-slip [E.]
   _onderschatten = subestimá; baluá abou
   _onderschatting = subestimashon
   _onderscheid = distinshon ; diferensia; onderscheid maken - distinguí
   _onderscheiden = [ww] distinguí; [decoreren] dekorá, kondekorá. ze zijn niet van elkaar te onderscheiden. - [dingen] bo no por bisa kua ta kua. [personen] bo no por bisa ken ta ken. [bnw] distinto; [gedecoreerd] kondekorá
   _onderscheiding = distinkshon; [decoratie] dekorashon, kondekorashon
   _onderscheidingsvermogen = poder distinktibo; poder diskriminatorio
   _onderscheppen = interseptá
   _onderschepping = intersepshon
   _onderschrift = subtítulo
   _onderschrijven = konfirmá; apoyá
   _onderspit = in: "het onderspit delven
-baha kabes tur ful
   _onderste = mas abou.
   _onderstaand = abou
   _ondersteboven = bok' abou; alles ondersteboven halen/gooien bolter tur kos ariba abou. Hij was er helemaal van ondersteboven - e tábata tur konfundí.
   _onderstel = garoshi di abou
   _ondersteunen = apoyá; sostené; duna sosten; duna asistensia
   _ondersteuning = apoyo, sosten; asistensia
   _onderstrepen = subrayá
   _onderstroom = koriente básiko
   _ondertekenaar = firmante; esun ku ta firma
   _ondertekenen = firma
   _ondertekening = firma
   _ondertitel = subtítulo
   _ondertitelen = subtitulá
   _ondertiteling = subtitulashon
   _ondertoon = tono básiko
   _ondertrouw = dunamento di man. in ondertrouw gaan - duna man
   _ondertussen = tur estèn; mientras tanto; tanten
   _onderuit = for di abou. iemand onderuit halen = tumba un hende. onderuitzakken = rèk den su stul. ergens onderuit proberen te komen - purba skapa di un kos. daar kun je niet onderuit. - bo no por laga di hasi'é.
   _ondervangen = kita (problemanan); tene kuenta ku (difikultatnan)
   _onderverdelen = subdividí; subklasifiká
   _onderverdeling = subdivishon; subklasifikashon
   _ondervinden = eksperensiá; eksperimentá; pasa aden
   _ondervinding = eksperensia
   _ondervoed = malnutrí; no a haña bastante kuminda
   _ondervoeding = malnutrishon; subnutrishon
   _ondervragen = interogá
   _ondervraging = interrogashon
   _onderweg = na kaminda
   _onderwereld = mundu di krímen, mundu kriminal, mundu di kriminalnan, di ladronnan, di malechornan.
   _onderwerp = tópiko; [gram.] juheto. onderwerp van gesprek - tópiko di diskushon. bij het onderwerp blijven - keda na e punto di diskushon.
   _onderwerpen = someté; suhetá; [aan lot e.d.] resigná; zich onderwerpen aan - someté su mes na.
   _onderwerping = sumishon; resignashon
   _onderwijl = tur esten; mientras tantu; tanten
   _onderwijs = enseñansa. basis onderwijs - enseñansa básiko. beroeps onderwijs - enseñansa profeshonal. hoger onderwijs - enseñansa universitario. voortgezet onderwijs - enseñansa sekundario.
   _onderwijs- = di enseñansa
   _onderwijskunde = siensia di enseñansa
   _onderwijzen = siña; instruí; duna instrukshon.
   _onderwijzer = mener di skol; maestro
   _onderwijzeres = yùfrou di skol; maestro
   _onderworpenheid = submishon
   _onderzeeboot = submarino
   _onderzeeër = submarino
   _onderzees = submarino; bou di laman.
   _onderzoek = [alg.] investigashon; [medisch]saminashon, chèkeo. [ontdekkingstocht] eksplorashon; [enquête] enkuesta;
   _onderzoeken = [alg.] investigá; [medisch] saminá; [ontdekkingstocht] eksplorá; nauwkeurig onderzoeken - skritiná.
   _onderzoekend = investigador
   _onderzoeker = [alg.] investigadó; [medisch] saminadó; [ontdekkings- reiziger] eksploradó
   _ondeskundig = sin tin konosemento di; inkapas; inkapabel
   _ondeugd = bisio. [kind] mala mucha
   _ondeugdelijk = mankaron; [kwaliteit] inferior
   _ondeugend = mala mucha
   _ondiep = pòko hundu
   _ondier = monstruo
   _onding = kos mankaron; kos ku no ta sirbi
   _ondoelmatig = inapropiá; inefisiente; (ku) no ta sirbi su meta.
   _ondoelmatigheid = inefisiensia
   _ondoenlijk = inpráktiko; irealisabel
   _ondoordacht = deskabeyá; hasí sin pensa; sin uza su kabes.
   _ondoordringbaar = inpenetrabel
   _ondoorgrondelijk = inkomprondibel
   _ondoorzichtig = intransparente
   _ondoorzichtigheid = intransparensia
   _ondraaglijk = insoportabel
   _ondubbelzinnig = inambiguo; inekibokabel; sin laga duda
   _onduidelijk = indistinto; no kla; insigur
   _onduidelijkheid = indistinshon; falta di klaridat; insiguridat
   _onduldbaar = intolerabel; insoportabel; inaseptabel
   _onecht = [alg.] falso; no outéntiko; [v. kind] ilegítimo; 'n onecht kind - un yiu di afó.
   _oneens = in: het oneens zijn met - no ta di akuerdo ku.
   _oneerbaar = indesente
   _oneerbiedig = sin respèt
   _oneerbiedigheid = falta di respèt.
   _oneerlijk = deshonesto; no honesto
   _oneerlijkheid = deshonestidat
   _oneervol = sin honor
   _oneffen = no liso; gròf; yen di burako
   _oneigenlijk = inapropiá
   _oneindig = infinito
   _oneindigheid = infinidat
   _onenigheid = diskordia; pleito;
   _onervaren = ineksperensiá; sin eksperensia
   _onervarenheid = ineksperensia; falta di eksperensia
   _oneven = impar
   _onevenredig = disproporshoná, disproporshonal,fuera di proporshon
   _onevenredigheid = disproporshon
   _onevenwichtig = inbalansá, desekilibrá; fò'i balansa
   _onevenwichtigheid = inbalansa, desekilibrio; falta di balansa.
   _onfatsoenlijk = indesente, sin fatsun
   _onfeilbaar = infalibel
   _onfeilbaarheid = infalibilidat
   _onfortuinlijk = in: onfortuinlijk zijn - tin mala suèrtè.
   _onfris = no fresko; [fig.] indesente
   _ongaarne = sin gusto
   _ongastvrij = inhospitalario, sin hospitalidat
   _ongastvrijheid = inhospitalidat, falta di hospitalidat
   _ongeacht = irespektibo di; a pesar di/ku;
   _ongebonden = sin laso(nan); [fig.] liber
   _ongeboren = prenatal; no nasí.
   _ongebreideld = irestringí; inkontrolabel; sin límite, SIN RESTRIKSHON(NAN)
   _ongebruikelijk = inusual, NO USUAL; no komun
   _ongebruikt = inuzá, no uzá
   _ongecompliceerd = simpel; no kompliká
   _ongedaan = deshasí; kanselá; anulá. ongedaan maken - deshasí di; kanselá; anulá
   _ongedeerd = ileso
   _ongedekt = no kubrí;
   _ongedienstig = inservishal, NO SERVISIAL
   _ongedierte = bichi
   _ongeduld = inpasenshi, falta di pasenshi
   _ongeduldig = sin pasenshi
   _ongedurig = inketo; intrankil(o); sin pasenshi
   _ongedurigheid = inkietut; intrankilidat
   _ongedwongen = infòrmal(mente); liber(mente; sin reserva; natural(mente); sin restrikshon(nan).
   _ongedwongenheid = infòrmalidat; fasilidat di aktua; aktitut sin reserva
   _ongeëvenaard = sin igual
   _ongefrankeerd = sin stampía
   _ongefundeerd = sin base
   _ongegeneerd = sin reserva; sin bergüensa
   _ongegrond = sin base
   _ongehinderd = sin problema; ilimitá, no restringí; sin restrikshon; no limitá.
   _ongehoord = sin presedente; inaseptabel, imposibel, inkreíbel
   _ongehoorzaam = desobediente
   _ongehoorzaamheid = desobediensia
   _ongehuwd = no kasá; soltero;
   _ongeïnteresseerd = indiferente; sin interes
   _ongeïnteresseerdheid = falta di interes; indiferensia
   _ongekend = sin presedente
   _ongekleed = no bistí, sin paña bistí.
   _ongekookt = sin herbe; sin herebé; kurú
   _ongekroond = no koroná
   _ongekunsteld = simpel; sin afekshon
   _ongeladen = [voertuig] no kargá, sin karga; [wapen] sin bala
   _ongeldig = inbálido; het is ongeldig = no ta bálido; ongeldig maken - hasi inbálido; anulá, kanselá.
   _ongeldigheid = inbalides
   _ongelegen = inkonveniente; inoportuno.
   _ongeletterd = analfabeto; ignorante
   _ongelijk = [verschillend]desigual; [oneffen] no na mesun nivel; [ondergrond] iregular; [mening] no tin rason. het is niet ongelijk aan... - no ta diferensia ku... zijn ongelijk erkennen - admití ku bo ta robes. Ik geef hem geen ongelijk. - Mi ta dun'é tur rason. ongelijk hebben - ta robes.
   _ongelijkheid = desigualdat
   _ongelijkmatig = desigualmente; sin igualdat; inhustamente
   _ongelijksoortig = heterogéniko
   _ongelikt = in: 'n ongelikte beer - un bruto ku no sa manera
   _ongelimiteerd = ilimitá
   _ongelofelijk = inkreíbel
   _ongelogen = berdadero
   _ongeloof = falta di fe; sin fe; inkredibilidat
   _ongelooflijk = inkreíbel
   _ongeloofwaardig = inkreíbel
   _ongelovig = [godsdienst] sin fe. [anders] inkrédulo
   _ongelovige = hende sin fe; infiel; hende inkrédulo
   _ongelovigheid = falta di fe; falta di kerensia
   _ongeluk = [gemoedstoestand] infelisidat; [pech] mala suèrtè; [ongeval] aksidente, desgrasia. per ongeluk - aksidentalmente. dat was zijn ongeluk. - Esei tábata su mala suèrte.
   _ongelukkig = [bnw] [gemoedstoestand] infelis ; desgrasiado; [gebrekkig] mankaron [plat]. [bw] desafortunadamente; pa mala suèrtè; desgrasiadamente.
   _ongelukkige = hende infelis; [gebrekkige] hende mankaron [plat]
   _ongelukkigerwijs = desafortunadamente; pa mala suèrtè; desgrasiadamente
   _ongeluksdag = día di mala suèrte
   _ongeluksgetal = number di mala suèrte
   _ongemak = molèster, molestia, inkonvenensia, inkonveniente; situashon desagradabel, kondishon desagradabel
   _ongemakkelijk = no fásil; no konfortabel; inkonveniente; difísil; molestioso; fastioso
   _ongemanierd = sin manera; grosero
   _ongemanierdheid = modo sin manera
   _ongemeen = [bnw] ekstraordinario. [bw] ekstraordinariamente
   _ongemerkt = iripará, no ripará, sin ripará. [geen merkteken] sin marka.
   _ongemoeid = sin mishi; sin molestiá; iets of iemand ongemoeid laten - laga un kos of hende pa su kuenta; keda sin mishiku/molestiá un kos of hende.
   _ongemotiveerd = inmotibá, no motivá; sin motivashon
   _ongenaakbaar = inaksesibel, inaserkabel; inafektá.
   _ongenade = in: (bij iemand in ongenade vallen - pèrdè konfiansa di un hende
   _ongenadig = sin miserikordia
   _ongeneeslijk = inkurabel; sin kura.
   _ongenegen = no dispuesto
   _ongenietbaar = [persoon] insoportabel
   _ongenoegen = disgusto
   _ongenood = no inbitá
   _ongeoefend = no entrená; sin práktika
   _ongeoorloofd = ilísito; no permití
   _ongeopend = sin habri
   _ongeordend = desordená
   _ongeorganiseerd = mal organisá
   _ongepast = inapropiá
   _ongerechtigheid = sushedat, kos sushi
   _ongerede = in: in het ongerede raken - daña, faya
   _ongeregeld = iregular; sin regla; desordená
   _ongeregeldheid = [letterl.[ iregularidat; [onlusten[ disturbio
   _ongerept = [natuur] bírgen; sin mishi; no atachá.
   _ongerief = molèster, molestia, inconvenensia, inkonveniente
   _ongerieflijk = inkonfortabel; inkonveniente
   _ongerijmd = absurdo
   _ongerijmdheid = absurdidat
   _ongerust = preokupá; inkieto. Ik ben ongerust - mi ta wòri.
   _ongerustheid = preokupashon; inkietut; wòri.
   _ongeschikt = [ogenblik] inkonveniente; [onbekwaam] inkapas; [niet passend] (ku) no ta fet; (ku) no ta pas.
   _ongeschiktheid = inkonvenensia; inkapasidat
   _ongeschonden = sin daño; sin mancha; sin mishi
   _ongeschoold = sin edukashon; sin profeshon; no eduká; no entrená. ongeschoolde arbeidewrs - peonnan
   _ongesteld = malu. ongesteld worden - [vrouwen] kai malu
   _ongestoord = sin stroba; sin wòrdo strobá; ininterumpí
   _ongestraft = sin haña kastigo; sin wòrdo kastigá
   _ongetekend = sin firma
   _ongetrouwd = sin kasa; soltero
   _ongetwijfeld = sin duda; indudabel (mente)
   _ongevaarlijk = no peligroso; sin peliguer
   _ongeval = aksidente, desgrasia
   _ongevallenverzekering = aseguro kontra aksidente
   _ongeveer = mas of menos; aproksimadamente
   _ongeveinsd = sinsero
   _ongevoelig = sin geful; insensibel; insuseptibel
   _ongevoeligheid = inbsensibilidat; insuseptibilidat
   _ongevraagd = sin pidi; sin puntra
   _ongewapend = sin arma, no armá
   _ongewenst = indeseá
   _ongewijzigd = sin kambio, no kambiá
   _ongewild = [bnw] inboluntario; no intenshoná, inintenshonal; [bw] inboluntariamente; inintenshonalmente; sin kier
   _ongewillig = no dispuesto
   _ongewis = insigur; insierto
   _ongewisse = insiguridat; insertidumbre
   _ongewoon = no usual; ekstraordinario
   _ongezeglijk = desobediente
   _ongezellig = laf
   _ongezien = sin a wòrdo mirá
   _ongezond = insano; insaludabel; malu
   _ongezondheid = insanidat; falta di salú
   _ongezouten = sin salu. iemand ongezouten de waarheid zeggen - duna un hende su lavèt, su dabrot; habri beibel pa un hende.
   _ongezuiverd = impuro
   _ongodsdienstig = sin religion
   _ongrijpbaar = ku no por wòrdo gará;
   _ongrondwettig = inkonstitushonal
   _ongunstig = desfaborabel.
   _onguur = spantoso; sinistro.
   _onhaalbaar = inalkansabel; irealisabel
   _onhandelbaar = inmanehabel
   _onhandig = pòko hábil; onhandig zijn - [v. persoon] no por mucho kos; [ding] no ta sirbi.
   _onhebbelijk = ofensibo
   _onhebbelijkheid = mala maña
   _onheil = malora; desgrasia; desastre; kalamidat. onheil stichten - kousa un desastre. [bijgeloof] fuku
   _onheilspellend = menasante; sospechoso
   _onheilstichter = hende ku sa kousa desastre
   _onherbergzaam = inhospitabel
   _onherkenbaar = imposibel pa rekonosé
   _onherroepelijk = irevokabel
   _onherstelbaar = irekuperabel
   _onheuglijk = imemorabel
   _onheus = antipátiko; grosero; sin respèt. iemand onheus behandelen/bejegenen - trata un hende sin respèt.
   _onhoorbaar = inoudibel
   _onhoudbaar = (ku) no por wòrdo mantení; (ku) no por sigui asina.
   _onhygiënisch = ahigiéniko
   _onjuist = inkorekto; inhusto; malu; robes.
   _onjuistheid = eror; kos inkorekto, inhusto, malu, robes
   _onkerkelijk = sin pertenesé na un denominashon religioso; (ku) no ta miembro di un iglesia
   _onkies = indesente; indelikado
   _onklaar = defekto; dañá. onklaar raken - daña
   _onknap = in: niet onknap - nada mahos.
   _onkosten = gasto(nan)
   _onkostenvergoeding = kompensashon di gastonan
   _onkreukbaar = [van stof] (ku) no ta machiká; [van persoon] integro; inkoruptibel; implakabel
   _onkreukbaarheid = integridat
   _onkruid = yerba ; mala yerba. onkruid vergaat niet - mala yerba no sa muri
   _onkuis = inkasto
   _onkuisheid = inkastidat
   _onkunde = ignoransia
   _onkundig = ignorante
   _onkwetsbaar = invulnerabel
   _onkwetsbaarheid = invulnerabilidat
   _onlangs = 'ki día; resientemente; pòko tempo pasá
   _onledig = in: zich onledig houden met... - ta hinká den ...ta okupá ku ...
   _onleesbaar = ilegibel
   _onlogisch = ilógiko
   _onloochenbaar = indesmentibel
   _onlust = in: 'n gevoel van onlust - un sintimento di insertidumnbre
   _onlusten = disturbio(nan)
   _onmaatschappelijk = antisosial
   _onmacht = impotensia; inkapasidat; falta di poder
   _onmachtig = impotente; inkapas
   _ONMATIG = SIN MIDö; SIN MODERASHON;
   _onmededeelzaam = inkomunikatibo
   _onmeetbaar = imenso
   _onmens = bruto; bestia; DESGRASIADO; buriko bestia
   _onmenselijk = inhumano
   _onmenselijkheid = aktitut inhumano, kondukta inhumano;
   _onmerkbaar = iriparabel; inperseptibel
   _onmetelijk = imenso
   _onmetelijkheid = imensidat
   _onmiddellijk = [bnw] mesora; imediato; instantánio. [bw] mesora; imediatamente; instantáneamente; al instante
   _onmin = diskordia. in onmin leven met elkaar - biba rabiá ku otro
   _onmisbaar = indispensabel
   _onmiskenbaar = inekibokabel
   _onmogelijk = imposibel. Ik kon onmogelijk gaan. - No tabata posibel pa mi bai.
   _onmogelijkheid = imposibilidat
   _onmondig = menor di edat; no mondru.
   _onmondigheid = menor di edat
   _onnadenkend = sin pensa
   _onnatuurlijk = innatural, no natural
   _onnauwkeurig = ineksakto; inatento; sin duna debido atenshon; [gedrag, kleding] slòns
   _onnavolgbaar = inigualabel; inimitabel; sin igual; sin par;
   _onneembaar = invensibel
   _onnodig = innesesario
   _onnoemelijk / onnoemlijk = [verdriet e.d.] inekspresabel; imenso; [getal] inumerabel
   _onnozel = [kind] inosente; [goedgelovig] kèns; sokete; (ku) ta kere tur kos; [dom] bobo; chambon. onnozele hals - chambon
   _onnozelheid = [kind] inosensia; [domheid] bobedat
   _onnut = inútil(mente); sin balor
   _onofficiëel = inofishal(mente)
   _onomkoopbaar = inkoruptibel
   _onomstotelijk = sin kontroversia; inkontestabel; het is onomstotelijk bewezen, ... = el a keda probá sin ningun duda, ...
   _onomwonden = sin mas; frankamente;
   _onontbeerlijk = indispensabel
   _onontgonnen = no kultivá
   _onontkoombaar = inevitabel; sin modo di skapa.
   _onontwarbaar = inordenabel
   _onontwikkeld = [opleiding] ineduká; ignorante; [economisch]indesaroyá, no desaroyá
   _onooglijk = [klein] mashá chikito; [lelijk]mahos
   _onoordeelkundig = inkapas pa huzga
   _onopgehelderd = inekspliká; no solushoná
   _onopgelost = no solushoná
   _onopgemaakt = [bed e.d.] sin drecha; [vrouwen] sin make-up; sin makiyahe
   _onopgemerkt = iripará; inobserbá; iremarká.
   _onopgesmukt = sin adorno; no dorná; bashí
   _onopgevoed = mal kriá; mal eduká
   _onophoudelijk = sin para; sin stòp; kontinuamente; ininterumpidamente
   _onoplettend = inatento; sin paga tino
   _onoplettendheid = falta de atenshon
   _onoplosbaar = insolushonabel; sin solushon
   _onoprecht = insinsero
   _onoprechtheid = insinseridat
   _onopvallend = inkonspikuo
   _onopzettelijk = no intenshoná
   _onordelijk = desordená
   _onoverbrugbaar = inaserkabel, inalkansabel
   _onoverdekt = sin dak; na aire liber
   _onovergankelijk = [gram] intransitibo
   _onoverkomelijk = insuperabel
   _onovertrefbaar = insurpasabel
   _onovertroffen = insurpasá
   _onoverwinnelijk = invensibel, inkonkistabel
   _onoverzichtelijk = konfuso; bruhá
   _onoverzichtelijkheid = konfushon; bruhamento
   _onoverzienbaar = [omvang] sin fin; [getalsmatig] inkalkulabel
   _onpartijdig = imparsial
   _onpartijdigheid = imparsialidat
   _onpas = in: te pas en te onpas - por of no por
   _onpasselijk = malu; ik word er onpasselijk van. - ta hasí mi saka. Ta duná mi bèrè-bèrè.
   _onpeilbaar = imenso; imensamente hundo.
   _onpeilbaarheid = imensidat
   _onpersoonlijk = impersonal(mente)
   _onplezierig = desagradabel(mente); desfòrmal(mente)
   _onpraktisch = impráktiko
   _onprettig = desagradabel(mente)
   _onraad = peliguer; tròbel
   _onrecht = inhustisia; ten onrechte - inhustamente. iemand onrecht aandoen - trata un hende inhustamente.
   _onrechtmatig = ilísito; ilegal; kontra lei.
   _onrechtvaardig = inhusto, no husto
   _onrechtvaardigheid = inhustisia
   _onredelijk = irashonal(mente)
   _onredelijkheid = irashonalidat
   _onregelmatig = iregular(mente)
   _onregelmatigheid = iregularidat
   _onrein = impuro; no limpi
   _onrijp = no hecho; no madurá
   _onroerend = imóbil. onroerende goederen - biennan imóbil
   _onrust = [ongerustheid] inkietut, preokupashon; [relletjes] tròbel; komoshon; disturbio(nan)
   _onrustbarend = alarmante
   _onrustig = inkieto; preokupá; preokupante; nervioso
   _onruststoker = instigadó
   _ons = [vnw] nos. een vanb de onzen - un di nos. [znw] ons, shen gram. wachten tot je 'n ons weegt. - warda te ku galiña haña djente.
   _onsamenhangend = inkoherente; bruhá; sin konekshon. 'n onsamenhangend verhaal
- un relato tur bruhá; un relato sin pía ni kabes.
   _onschadelijk = (ku) no ta hasi daño, no dañino. onschadelijk maken - [dingen] kita su peliguer. [persoon] kaba ku; eliminá
   _onschatbaar = inbaluabel
   _onscheidbaar = inseparabel
   _onschendbaar = inviolabel; imuno
   _onschendbaarheid = imunidat. parlementaire onschendbaarheid - imunidat parlementario
   _onschuld = inosensia. hij doet alsof hij de onschuld zelf is. - e ta hasi manera e no a kibra un skòter. zijn handen in onschuld wassen - laba man.
   _onschuldig = inosente
   _onsmakelijk = (ku) no tin smak; sin sabor, inapetitoso; kò'i fis.
   _onstabiel = no stabil
   _onstandvasstig = inkonsistente(mente)
   _onsterfelijk = imortal
   _onsterfelijkheid = imortalidat
   _onstoffelijk = imaterial; spiritual.
   _onstuimig = turbulento
   _onstuimigheid = turbulensia
   _onstuitbaar = iresistibel; (ku) no por stòp, para.
   _onsympathiek = antipátiko
   _ontaard = degenerá
   _ontaarden = degenerá
   _ontaarding = degenerashon
   _ontberen = falta; ta privá di; priva. Hij kon zijn hulp niet ontberen - E no tábata por sin su yudansa.
   _ontbering = falta; privashon; deprivashon
   _ontbieden = inbitá; yama; pidi pa ta presente
   _ontbijt = desayuno
   _ontbijten = desayuná
   _ontbindbaar = separabel; (ku) por disolbé
   _ontbinden = [letterl.. en fig.] disolvé. [losmaken] lòs; [lijk.e.d.] dekompositá.
   _ontbinding = disolushon; dekomposishon.
   _ontbladeren = kita foya
   _ontbloot = sunú; desnudá. met ontbloot hoofd - sin tapa kabes; kabes sunú. met ontbloot bovenlijf - lomba sunú.
   _ontbloten = [lichaam] desnudá; [hoofd] kita sombré
   _ontboezeming = deskargo di kurason
   _ontbossen = deforestá
   _ontbossing = deforestamento
   _ontbrandbaar = inflamabel,
   _ontbranden = pega (na) kandela; [strijd] habri; kuminsá
   _ontbranding = pegamento na kandela; kombustion
   _ontbreken = falta; karesé. dat ontbrak er nog maar aan! - esei a kaba klas!
   _ontcijferen = desifrá; [code] kibra
   _ontdaan = deskonsertá; disgustá; ontdaan van zie: ontdoen
   _ontdekken = deskubrí
   _ontdekker = deskubridó
   _ontdekking = deskubrimento
   _ontdekkingsreiziger = eksploradó
   _ontdoen = deshasí; [van kleding, bladeren e.d.] kita; zich ontdoen van - parti ku; deshasí di. ontdaan van alle franje - ku tur adorno kitá.
   _ontdooien = deskongelá, defrost [E.]
   _ontduiken = evadí; skapa
   _ontduiking = evashon; skapamento
   _ontegenzeglijk = inkuestionabel
   _onteigenen = ekspropiá; kita propiedat
   _onteigening = ekspropiashon
   _ontelbaar = inumerabel
   _ontembaar = indominabel
   _onterecht = robes; inhusto; inhustamente; inkorekto; inkorektamente
   _onteren = deshonrá; [verkrachten] violá
   _onterven = desheredá
   _ontevreden = malkontento; disgustá; disatisfecho
   _ontevredenheid = disatisfakshon; disgusto
   _ontfermen = in: zich ontfermen over - tin duele di; protehá
   _ontfutselen = in: iemand iets ontfutselen - saka, ranka un kos for di un hende
   _ontgaan = falta; pèrdè; skapa. het is mij ontgaan - Mi no a not'é; het begin is mij ontgaan - m'a pèrdè e kuminsamento. >het verschil ontgaat mij.
- mi no ta mira e diferensia. . de kans ontging hem. - el a pèrdè e chèns / oportunidat. Niets ontgaat hem - Nada no ta skap'é.
   _ontgelden = in: hij moest het ontgelden - el a haña tur e kulpa.
   _ontginnen = reklamá; kultivá; eksplotá
   _ontginning = reklamashon; kultivashon; eksplotashon
   _ontglippen = pèrdè; skapa. hij is mij ontglipt - el a skapa. de datum is mij ontglipt.. - mi no ta korda e fecha. er ontglipte haar een zucht van verlichting - e no por a wanta un sospiro di alivio.
   _ontgoochelen = desilushoná
   _ontgoocheling = desilushon
   _ontgroeien = bira muchu grandi pa
   _onthaal = akogida; resepshon; [tractatie] trato; Hij kreeg een groots onthaal. - El a haña un akogida tremendo.
   _onthalen = trata; entretené;
   _onthand = den problema; Wij zijn erg onthand. - E kos no ta konbení nos.
   _ontharen = pèrdè kabei; kita kabei.
   _ontheemd = desampará
   _ontheemde = persona desampará
   _ontheffen = [v. last] aliviá; kita; [schuld, verplichting] eksonerá; [uit ambt] kita.
   _ontheffing = alivio; libramento; kitamento; [v. schuld of plicht] eksonerashon
   _ontheiligen = profaná
   _onthoofden = dekapitá
   _onthoofding = dekapitashon
   _onthouden = [1. herinneren] kòrda; memorisá. [ - Lo mi kòrda esei. - kòrdá mi ku ... 2. niet doen] abstené. zich onthouden van - abstené di; priva di. iemand iets onthouden - nenga un hende un kos; priva un hende di un kos.
   _onthouding = abstenensia
   _onthullen = [beeld] desbelá. [geheim e.d.] revelá; divulgá
   _onthulling = [beeld] desbelo. [geheim] divulgamento, divulgashon
   _onthutsend = deskonsertante
   _onthutst = deskonsertá
   _ontiegelijk = tremendamente; inkomprendibelmente
   _ontijdig = prematuro; na oranan inapropiá
   _ontkennen = desmentí; nenga. Het valt niet te ontkennen dat ... - Bo no por desmentí ku ...
   _ontkennend = negatibo
   _ontkenning = negashon
   _ontkerstening = dekristianisashon
   _ontketenen = desenkadená; lansa; kousa
   _ontkiemen = sprùit; spreit
   _ontkleden = kita paña
   _ontknoping = desenlase
   _ontkomen = skapa [aan = di]
   _ontkoppelen = deskonektá; desakoplá
   _ontkoppeling = desakoplamento
   _ontkronen = deskoroná
   _ontkroning = deskoronashon
   _ontkrachten = [letterl.] debilitá. [argument e.d.] desmentí; koregí; munstra falsedat di
   _ontkurken = saka su kòrki
   _ontladen = deskargá
   _ontlading = deskargamento
   _ontlasten = aliviá; deskargá
   _ontlasting = alivio; deskargamento; [uitwerpselen] sushi. Heb je al ontlasting gehad? - B'a bai af kaba?
   _ontleden = analisá; [anatomisch] disektá
   _ontleding = análisis; [anatomisch] disektamento
   _ontlenen = fía [aan = di]; derivá [aan = di].
   _ontlokken = saka; ranka; provoká
   _ontlopen = evitá; eludí. zij ontlopen elkaar niet veel. - nan ta parse otro hopi.
   _ontluiken = habri; inisiá; kuminsá habri; ekspandé
   _ontluikend = (ku) ta kuminsá (habri)
   _ontluisteren = mancha, susha
   _ontluistering = manchamento, sushamento
   _ontmaagden = kibra (su) señorita
   _ontmantelen = desmantelá
   _ontmanteling = desmantelashon
   _ontmaskeren = demaskará; eksponé
   _ontmaskering = demaskarada; eksposishon
   _ontmoedigen = deskurashá
   _ontmoediging = deskurashamento
   _ontmoeten = topa [ku]; enkontrá
   _ontmoeting = enkuentro; topamento
   _ontnemen = kita; [rechten e.d.] priva
   _ontnuchteren = pèrdè e wayaba; [fig.] desilushoná
   _ontoegankelijk = inaksesibel
   _ontoelaatbaar = inadmisibel; no permitibel
   _ontoereikend = insufisiente; inadekuá
   _ontoerekenbaar = iresponsabel, no responsabel
   _ontoonbaar = no presentabel
   _ontplofbaar = eksplosibo
   _ontploffen = eksplotá; bula
   _ontploffing = eksploshon
   _ontplooien = [vlag e.d.] desbelá; [uitleg] desplegá; [ontwikkelen] desaroyá
   _ontplooiing = desbelo; desplegamento; desaroyo (zie: "ontplooien")
   _ontpoppen = in: zich ontpoppen als - munstra su kara di
   _ontraadselen = desifrá; solushoná; saka un sekreto
   _ontraden = desakonsehá; deskurashá
   _ontrafelen = destrosá; sorteá; saka fò'i otro; desenlasá; hila
   _ontredderd = [v.persoon] deskonsertá; [v. ding] dañá.
   _ontregeld = desareglá; desahustá
   _ontregelen = desareglá; desahustá
   _ontroerd = emoshoná
   _ontroeren = emoshoná
   _ontroerend = emoshonante
   _ontroering = emoshon
   _ontroostbaar = inkonsolabel
   _ontrouw = [znw] infieldat; [bnw] infiel; [bw] infielmente. ontrouw zijn aan - no keda fiel na.
   _ontroven = horta, roba
   _ontruimen = evakuá; kita tur kos, saka tur kos
   _ontruiming = evakuashon; kitamento di tur kos
   _ontrukken = ranka for di
   _ontschepen = [personen] desembarká; [goederen] deskargá
   _ontscheping = [personen] desembarkashon; [goederen] deskargamento
   _ontschieten = in: het is mij ontschoten. - mi no ta korda.
   _ontsierd = sushá; desfigurá
   _ontsieren = susha; desfigurá
   _ontslaan = retirá; kita (for di trabou); [v. schuld] absolvé
   _ontslag = retiro. ontslag nemen - tuma retiro; retirá. ontslag geven - duna su retiro; retirá. ontslag krijgen - haña su retiro. keda retirá.
   _ontslapen = bai sosegá
   _ontsluieren = desbelá
   _ontsluiering = desbelo
   _ontsluiten = habri
   _ontsmetten = desinfektá
   _ontsmetting = desinfekshon
   _ontsmettingsmiddel = desinfektante
   _ontsnappen = skapa; hui. aan de dood ontsnappen - hera muri
   _ontsnapping = skapamento; huimento
   _ontspannen = relahá
   _ontspanning = relahashon; [vertier] entretenimento; divertishon
   _ontspinnen = in: Er ontspon zich een discussie. - Un diskushon a kuminsá fò'i dje.
   _ontsporen = sali for di rel/pista; [fig.] bai riba mal kaminda
   _ontsporing = salida for di rail; [fig.] mal kaminda.
   _ontspringen = brota; sali; de dans ontspringen - skapa un peyeu
   _ontspruiten = sprùit; spreit; sali; [fig.] brota for di
   _ontstaan = [ww] sali; originá; kuminsá eksistí; ontstaan uit - sali for di; ta kousá pa. [znw] orígen; kousa;
   _ontsteken = [licht e.d.] sende, pega; [ziekte] infektá, inflamá
   _ontsteking = [motor,explosief] sendedó; [wond e.d.] infekshon, inflamashon
   _ontsteld = alarmá; asustá; konsterná; babuká; disgustá
   _ontstellen = alarmá; asustá; konsterná; disgustá
   _ontsteltenis = alarma; konsternashon; susto; disgusto
   _ontstemd = [letterl.] fò'i tono. [fig.] konsumí; disgustá; malkontento
   _ontstemmen = [letterl.] kita fòí tono. [fig] disgustá; konsumí.
   _ontstemming = disgusto; malkontento; iritashon.
   _ontstentenis = ousensia. bij ontstentenis - ora di ta ousente.
   _ontstoppen = saka su tapa-tapa; kita e sushi.
   _ontstoken = infektá, inflamá
   _onttrekken = retirá; aan het oog onttrekken - kita fò'i bista. zich onttrekken aan - hala atras.
   _onttronen = destroná
   _ontucht = fornikashon. ontucht plegen met - abuzá seksualmente di
   _ontuchtig = imoral. ontuchtige handelingen plegen - kometé aktonan imoral
   _ontvallen = kai afó. het woord ontviel mij. - E palabra a skapa mi boka. vader is ons ontvallen - nos tata a bai sosegá
   _ontvangen = risibí. het voorstel werd gunstig ontvangen. - E proposishon a haña un akogida faborabel.
   _ontvanger = [belasting] id. [brief e.d.] resipiente.
   _ontvangenis = konsepshon. maria onbevlekte ontvangenis - maría imakulada konsepshon
   _ontvangst = [brief, geld e.d.] resibo; [persoon] resepshon; akogida; [radio] sintonía; resepshon. in ontvangst nemen - risibí.
   _ontvangstbewijs = resibo.
   _ontvankelijk = suseptibel. habrí (voor = pa). Zijn eis werd niet ontvankelijk verklaard. - Su petishon a keda rechasá.
   _ontveinzen = disimulá; nenga di sa. ik ontveins mij niet, dat... - mi ta rekonosé tur ful, ku....
   _ontvellen = pèrdè kuero; kita kuero.
   _ontvlambaar = inflamabel. [fig.] pèrdè sintí.
   _ontvlammen = inflamá; pega na kandela
   _ontvluchten = hui, skapa
   _ontvluchting = huimento; skapamento
   _ontvoerder = sekuestradó
   _ontvoeren = sekuestrá
   _ontvoering = sekuestro
   _ontvolken = despoblá
   _ontvouwen = [vlag e.d.] desbelá; [plan e.d.] splika; desplegá
   _ontvreemden = horta
   _ontvreemding = robo; hortamento.
   _ontwaken = lanta (fò'i soño); spierta
   _ontwapenen = desarmá
   _ontwapening = desarmamento
   _ontwaren = persebí; diserní; ripará
   _ontwarren = destrosá; stret
   _ontwennen = deskustumá, desakostumbrá
   _ontwerp = [tekening e.d.] deseño; [wets-] proyekto
   _ontwerpen = diseñá; proyektá
   _ontwerper = diseñadó
   _ontwijden = profaná; violá
   _ontwijfelbaar = sin duda
   _ontwijken = evitá; hala (un banda); kita; eludí
   _ontwijkend = in: een ontwijkend antwoord geven - duna un kontesta ku no ta al caso.
   _ontwikkelaar = [foto's] líkido pa laba pòrtrèt. [alg.] desaroyadó
   _ontwikkeld = [gestudeerd] eduká; siñá; kulto ; [toestand] desaroyá
   _ontwikkelen = desaroyá; [fotós] laba
   _ontwikkeling = desaroyo; [gestudeerd] edukashon. tot ontwikkeling brengen - desaroyá
   _ontwikkelingshulp = yudansa pa desaroyo
   _ontwikkelingsland = país den desaroyo
   _ontwikkelingssamenwerking = koperashon pa desaroyo
   _ontworstelen = in: zich ontworstelen aan - superá; ranka su mes for di
   _ontwricht = manká
   _ontwrichten = manka
   _ontzag = rèspèt; asombro total; temor. ontzag hebben voor - tin respèt grandi pa. ontzag inboezemen - kousa respèt grandi.
   _ontzaglijk = [bnw] tremendo; enorme; formidabel; imenso; spantoso; asombroso. [bw] tremendamente; enormemente; imensamente formidabelmente.
   _ontzagwekkend = mahestuoso; spantoso; asombroso
   _ontzeggen = nenga; priva [ook: zich -]
   _ontzegging = nengamento
   _ontzenuwen = desbaratá, kontrarestá, refutá
   _ontzet = [znw] kibramento di sitio. [bnw] [rails e.d.] doblá; [geschrokken] babuká; sumamente asombrá; mashá spantá
   _ontzetten = [bevrijden] reskatá; liberá; [rails e.d.] dobla; [verschrikken] spanta. iemand uit zijn ambt ontzetten - saka/kita un hende for di su posishon/puesto. uit de ouderlijke macht ontzetten - kita poder paternal
   _ontzettend = hororoso; teribel; absurdo; spantoso; inkreíbel
   _ontzetting = [bevrijding] reskate, libramento; [uit ambt] sakamento, kitamento; [afschuw] horor; spanto
   _ontzield = sin bida
   _ontzien = respetá; spar. niets ontziend - sin rèspèt pa nada.
   _ontzilten = desaliná
   _onuitputtelijk = sin límite
   _onuitroeibaar = ineliminabel
   _onuitsprekelijk = inekspresibel
   _onuitstaanbaar = insoportabel; intolerabel
   _onuitvoerbaar = inehekutabel; impráktiko; (ku) no por wòrdo ehekutá
   _onuitwisbaar = ku no por wòrdo kitá; [fig.] inolvidabel
   _onvatbaar = imuno
   _onvast = tambaleante; inkontrolabel
   _onveilig = insigur; onveilig sein
- señal di insiguridat
   _onveiligheid = insiguridat
   _onveranderd = no kambiá; sin kambio
   _onveranderlijk = invariabel; sin kambio
   _onverantwoord = iresponsabel; inhusto; sin garantía; sin duna kuenta.
   _onverantwoordelijk = iresponsabel
   _onverantwoordelijkheid = iresponsabilidat
   _onverbeterlijk = inkorigibel
   _onverbiddelijk = kruel; sin duele; infleksibel; sin laga espasio pa kambio
   _onverbloemd = sin skonde nada
   _onverbrekelijk = inkebrantabel
   _onverdedigbaar = indefenso
   _onverdedigbaarheid = indefensa
   _onverdedigd = sin defensa
   _onverdeeld = individí; no dividí; sin parti; no partí
   _onverdiend = sin meresé
   _onverdienstelijk = sin mérito. niet onverdienstelijk - no sin mérito
   _onverdraaglijk = insoportabel
   _onverdraagzaam = intolerante
   _onverdraagzaamheid = intoleransia
   _onverdroten = sin miedo; sin restrikshon; sin kansa;
   _onverenigbaar = inkompatibel; irekonsiliabel
   _onverenigbaarheid = inkompatibilidat; irekonsiliabilidat
   _onvergankelijk = indestruktibel
   _onvergeeflijk = impordonabel
   _onvergelijkbaar = inkomparabel; inigualabel
   _onvergelijkelijk = inigualabel, inkomparabel; sin igual
   _onvergetelijk = inolvidabel
   _onverhandelbaar = no negoshabel
   _onverhoeds = [bnw/bw] inekspektá; di ripiente; di sorpresa
   _onverholen = sin skonde nada; sin laga nada afó
   _onverhoopt = inekspektá; no sperá
   _onverklaarbaar = ineksplikabel
   _onverkoopbaar = no bendibel
   _onverkort = sin kita nada; sin skrap nada; sin reserva.
   _onverkrijgbaar = no obtenibel
   _onverkwikkelijk = (ku) ta hole stinki
   _onverlaat = desgrasiado; bandido; monstruo; malechor
   _onverlet = inimpedí
   _onvermeld = no menshoná; sin menshoná
   _onvermengd = no mesklá; sin meskla
   _onvermijdelijk = inevitabel
   _onverminderd = sin disminuí, sin mengua; sin kita nada
   _onvermoed = no sospechá
   _onvermoeibaar = inkansabel(mente)
   _onvermogen = inkapasidat, impotensia
   _onvermogend = [alg.] inkapas, impotente; [behoeftig] impudiente; sin medionan finansiero
   _onvermurwbaar = infleksibel (ku) no ke baha kabes; sin ni un tiki duele.
   _onvermurwbaarheid = infleksibilidat
   _onverpakt = sin paqketá
   _onverricht = no hasí; sin kumpli. onverrichter zake - man bashí; sin logra nada.
   _onversaagd = tenas; sin miedo
   _onversaagdheid = tenasidat
   _onverschillig = indiferente; het is mij onverschillig - Mi n' debe ni un; Mi n' tin kunes. onverschillig wie - Ken ku ta. onverschillig waar. - Unda ku ta.
   _onverschilligheid = indiferensia
   _onverschrokken = zie: onversaagd
   _onverslijtbaar = (ku) no ta gasta
   _onverstaanbaar = inkomprendibel
   _onverstand = dòmferstant
   _onverstandig = imprudente; insensato
   _onverstoorbaar = ( sin laga su mes wòrdo influensiá/strobá
   _onvertaalbaar = intradusibel; (ku) no tin tradukshon p'e; (ku) no por wòrdo tradusí
   _onverteerbaar = [letterl.] indigistibel. fig.
] inakseptabel; (ku) bpo no por guli
   _onvertogen = inapropiá; indesente
   _onvervaard = sin miedo, sin temor
   _onvervalst = [letterl.] no falsifiká; puro; genuino; [fig.] di marka mayor
   _onvervangbaar = ireemplasabel
   _onvervreemdbaar = inalienabel
   _onverwacht = inesperá, inekspektá
   _onverwachts = inesperá, inekspektá
   _onverwijld = sin falta; imediatamente, al instante
   _onverwoestbaar = indestruktibel; invensibel
   _onverzadigbaar = insasiabel
   _onverzadigd = insasiá
   _onverzettelijk = [letterl.] imovibel; [fig.] infleksibel; tèrko; kabesura
   _onverzoenlijk = irekonsiliabel; implakabel; intransigente
   _onverzoenlijkheid = irekonsiliashon; intransigensia
   _onverzorgd = [slordig] slons, kon ku ta; [zonder zorg] sin kuido; inatendí [C.] inatendé.
   _onvindbaar = disparsé; desaparesí; no por hañ'é
   _onvoldaan = malkontento; disatisfasé; [rekening] no pagá, sin pago
   _onvoldoend(e) = insufisiente; inadekuá
   _onvolkomen = inperfekto; inkompleto
   _onvolledig = inkompleto
   _onvolmaakt = imperfekto
   _onvolprezen = transendente; sin meresé elogio
   _onvoltooid = no terminá; imperfekto; sin kaba
   _onvolwaardig = sin balor; di menos balor
   _onvolwassen = no adulto, sin madurá; di mucha
   _ onvoorbereid = sin prepará; sin preparashon
   _onvoordelig = desbentahoso
   _onvoorstelbaar = inkonsebibel; inimaginabel, no imaginabel
   _onvoorwaardelijk = inkondishonal(mente)
   _onvoorzichtig = imprudente; sin kuidou , deskouteloso, sin paga tino
   _onvoorzien = imprevisto
   _onvrede = diskordia
   _onvriendelijk = antipátiko
   _onvriendelijkheid = antipatía
   _onvriendschappelijk = inamikal(mente)
   _onvrijwillig = [bnw] inboluntario; [bw] inboluntariamente
   _onvruchtbaar = infertil
   _onwaar = falso; no ta bèrdat
   _onwaarachtig = insinsero
   _onwaardig = indigno; no digno
   _onwaarheid = mentira, gañamento
   _onwaarneembaar = inperseptibel,
   _onwaarschijnlijk = improbabel
   _onwaarschijnlijkheid = improbabilidat
   _onweer = mal tempo
   _onweerlegbaar = irefutabel
   _onweersbui = mal tempo (ku strena ku lamper [A.]/ ku bos ku werlek [C.])
   _onweerstaanbaar = iresistibel
   _onwel = malu
   _onwellevend = grosero; di mal manera
   _onwennig = no sinti su mes konfortabel; sinti su mes fò'i kas
   _onwenselijk = indeseabel
   _onweren = in: 't onweert - tin mal tempo.
   _onwerkelijk = ireal
   _onwetend = ignorante
   _onwetendheid = ignoransia
   _onwettig = ilegal, kontrra lei. onwettig kind - yiu di afó.
   _onwezenlijk = ireal
   _onwijs = bobo; loko
   _onwil = obstinashon; tèrkedat; falta di boluntat
   _onwillekeurig = [bnw] inboluntario; [bw] inboluntariamente
   _onwillig = (obstinato; rekalsitrante; ku) no tin boluntat
   _onwrikbaar = imovibel; sin tambaleá
   _onzacht = duru
   _onzalig = in: 'n onzalige gedachte - un idea desastroso
   _onze = nos
   _onzedelijk = imoral, inkasto, obseno, indesente
   _onzedelijkheid = imoralidat, inkastidat, obsenidat, indesensia
   _onzedig = imoral, inkasto, obseno,indesente
   _onzedigheid = imoralidat, inkastidat, obsenidat,indesensia
   _onzeker = insigur; prekario; iemand in het onzekere laten - laga un hende den insiguridat.
   _onzekerheid = insiguridat
   _onzelfstandig = dependiente
   _onzelfstandigheid = dependensia
   _onze-lieve-Heer = Papa Dios
   _onzent = in: ten onzent - akí; na nos kas, kantor, lugá, país
   _onzerzijds = di nos banda
   _onzevader = nos-tata
   _onzichtbaar = invisibel
   _onzichtbaarheid = invisibilidat
   _onzijdig = neutro; neutrral,
   _onzijdigheid = neutralidat
   _onzin = kò'i loko, kò'i sokete, kò'i kèns; ridikules. onzin uitkramen - papia kò'i loko.
   _onzindelijk = sushi, fis, feu
   _onzinnig = ridíkulo; kò'i loko; kò'i sokete, kò'i kèns; absurdo
   _onzuiver = impuro; [weegschaal e.d.] no eksakto; [muz.] falso
   _oog = wowo. het boze oog - hoyada hoge ogen gooien - tin un chèns ekselente. het oog wil ook wat hebben - Un bon aparensia tambe ta bal. zijn ogen uitkijken - ta mashá asombrá. door 't oog van de naald - pa wow'i (h)angúa. voor het oog van de mens(en) - pa wow'i hende. in het oog springen - hala atenshon. uit het oog verliezen - pèrdè fò'i bista. 'n oog in 't zeil houden - Tira un bista riba. hij zette grote ogen op. - Su wowo a lombra / blenk. in het oog houden - tira un bista. met 't oog op ... - en bista di ... oog om oog, tand om tand. - Wowo pa wowo, djente pa djente. Hij durfde hem niet onder ogen te komen. - E no a tribi aserk'é. De dood onder de ogen zien - konfrontá su morto. Uit mijn ogen! - Dirti! / Somentá! Uit het oog, uit het hart. - Ojos que no ven, corazón que no llora. [S.] Kijk uit je ogen! - Wak unda bo ta kana! Met ons doel voor ogen - Ku nos meta na bista. voor ogen houden = kòrda; no lubidá.
   _oogappel = [fig.] pret'i wowo.
   _oogarts = dòkter di bista; oftalmólogo
   _ooggetuige = testigo visual
   _ooghoek = skina di wowo
   _oogje = in: 'n oogje in 't zeil houden - tira un bista. 'n oogje op iemand of iets hebben - tin un hende of kos na bista.
   _ooglid = klèp di wowo
   _oogluikend = in: iets oogluikend toelaten/toestaan - tolerá un kos (kontra su boluntat)
   _oogmerk = meta
   _oogontsteking = inflamashon/infekshon di wowo; wowitis
   _oogopslag = in: in één oogopslag. - den un fregá di wowo.
   _oogpunt = punto di bista
   _oogst = kosecha [ook fig.]
   _oogsten = kosechá [ook fig.]
   _oogstfeest = [C.] seú; [B.] simadan
   _oogtand = djente di wowo
   _oogvet = mèkè-mèkè
   _oogverblindend = beyísima; sumamente bunita
   _oogwenk = in: in een oogwenk - den un fregá di wowo
   _ooi = karné-muhé; karné hembra
   _ooit = hamas. Dat heb ik ooit een keer gehoord. - M'a yeg'i tende esei un biaha kaba. Hij heeft 't ooit geprobeerd. - El a yeg'i purb'é. ooit zal hij terugkomen. - Un día lo e bolbe. Wie had dat ooit kunnen denken? - Ken por a kere esei (hamas)? Hij was ooit militair - E tábata un tempo militar.
   _ook = tambe . ook niet = tampòko. Ik weet 't niet en hij ook niet. - Mi n' sa ni e tampòko. Wat hij ook zegt, ... - Kiko ku e ta bisa, ... wat dan ook - Kiko ku ta. Er gebeurde dan ook niets. - P'esei, nada no a pasa. Geloof me dan ook! - Keré mi antó! Hoe heet hij ook weer? - Kon yam'é trobe? Wanneer was dat ook weer? - Ki día esei tábata trobe? Da's ook wat! - Kos fastioso, no?
   _oom = [A.] omo; tío; 'mo [+naam]; aangetrouwde oom - omo pa rèspèt. [C.] om.
   _oomzegger = sobrino
   _oor = (h)orea. een en al oor zijn - duna un hende tur atenshon. iemand de oren wassen
- duna un hende su lavèt. kleine potjes hebben grote oren - pushi chikito ta nister duru. iemand de oren van het hoofd kletsen - papia manera lora madelòr. Hij had er wel oren naar. - E sí tábata gusta e idea. iemand aan de oren trekken - ranka un hende su horea [ook fig.] 't is mij ter ore gekomen, - M'a haña sa. / M'a tend'é.
   _oorarts = dòkter di oído; otorinolaringólogo
   _oorbaar = desente; apropiá.
   _oorbel = rench'i horea
   _oord = lugá, sitio
   _oordeel = wisio; huzgamento; opinion. [jur.] sentensia. een oordeel vellen - dikta sentensia. Ik ben van oordeel dat ... - Mi ta di opinion ku ...
   _oordeelkundig = hudisial, hudishal.
   _oordelen = huzga. oordeel niet opdat ge niet geoordeeld worde. - no huzga, pa bo no wòrdo huzgá.
   _oorkonde = akta; documento, sertifikado,
   _oorlel = lèl'i horea
   _oorlog = guera. oorlog voeren - hasi guera. in staat van oorlog - den estado di guera.
   _oorlogspad = in: op het oorlogspad zijn - buska guera.
   _oorsprong = orígen
   _oorspronkelijk = original(mente). Hij is oorspronkelijk uit Nederland - E ta di orígen hulandes.
   _oorspronkelijkheid = originalidat
   _oortelefoon = head-phone [E.]
   _oorveeg/oorvijg = kant'iman, boftá
   _oorverdovend = ku ta hasi bo sordo.
   _oorzaak = kousa; orígen
   _oorzaakelijkheid = kousalidat
   _oorzakelijk = kousal
   _oost = pariba
   _oostelijk = pariba
   _oosten = oriente. naar het oosten - pariba. ten oosten van - pariba di. het Midden-Oosten - Medio Oriente. het verre Oosten - Oriente Lehano.
   _Oostenrijk = Austria
   _oostenrijker = austriano
   _oostenrijks = austriano
   _oosters = oriental
   _Oostzee = Laman Báltiko
   _ootje = in: iemand in het ootje nemen - hasi chansa ku un hende.
   _op = riba; na. op bezoek - di bishita. op kantoor - na kantor. op school - na skol. op straat - riba kaya. op tafel - riba mesa. op tijd - na ora. op zee - riba laman. op de radio/televisie - na radio/televishon. op slag - al instante [S.] op slag van zevenen - Shet' or ta bai bati. - Salú! Op z'n Arubaans - na modo arubano. later op de dag - mas den día. Hij heeft er één te veel op - El a bebe (un) dimas. Is hij al op? - El a lanta kaba? Het is op. - El a kaba. Het bier is op. Sirbes a kaba. Zij is op (van vermoeidheid) - e ta kabá. op is op - Kos a kaba! Mijn geduld is op. - Pasenshi a kaba. De dop wil er niet op. - E tapadera no ta fet. - Puntra loke bo ke puntra. / Pidi loke bo ke pidi.
   _opa = padú , padushi
   _opbakken = hasa
   _opbaren = saka morto
   _opbellen = yama
   _opbergen = warda
   _opbergmap = map pa warda papelnan
   _opbergruimte = depósito; mangasina
   _opbeuren = hisa; [fig.] konsolá; aliviá
   _opbiechten = konfesá
   _opblaasbaar = ku bo por yena ku aira
   _opblazen = [met lucht] yena (blas, taira etc.). [exploderen] bula; eksplotá. [fig,] hasi kos mas grandi ku nan ta.
   _opblijven = keda lantá
   _opbloei = bondamento [A.]; bonamento [C.]
   _opbloeien = bonda [A.]; bona [C.]
   _opbod = in: bij opbod verkopen - bende na vindishi.
   _opboksen = lucha (tegen = kontra)
   _opborrelen = brota
   _opbouw = konstrukshon
   _opbouwen = konstruí; traha
   _opbouwend = konstruktibo
   _opbreken = kibra
   _opbrengen = [resultaat geven] trese; [opleveren] rende; [betalingen] saka;paga; [arresteren] detené; begrip opbrengen voor - munstra komprenshon pa.
   _opbrengst = entrada; rendimento; rekoudashon
   _opdagen = blo
   _opdat = pa
   _opdelen = parti; dividí.
   _opdienen = sirbi; parti; het eten opdienen - parti kuminda.
   _opdiepen = rondeá
   _opdirken = bisti makaku
   _opdoeken = likidá; kita; deshasí di.
   _opdoemen = aparesé; yega
   _opdoen = obtené, haña
   _opdoffer = boftá, kant'i man, sla
   _opdonder = sla
   _opdonderen = flit; somentá; dirti; bai muri leu
   _opdraaien = [uurwerk e.d.] duna kuèrdè; ergens voor opdraaien - sufri pa un kos; iemand anders ervoor laten opdraaien - laga otro hende sufri e konsekuensianan.
   _opdracht = 1. [opgedragen taak] enkargo; rden; tarea; mandato. in opdracht van - riba enkargo di. 2. [toewijding] dedikashon.
   _opdrachtgever = esun ku ta duna e enkargo
   _opdragen = 1. [taak] enkargá , manda, ordená. 2. [H.mis] selebrá, lesa. 3[ toewijden] dediká.
   _opdraven = [fig.] aparesé; iemand laten opdraven - manda un hende presentá su mes.
   _opdreunen = ripití di un modo monótono
   _opdrijven = manda subi; pusha na haltu, fòrsa na haltu
   _opdringen = pusha; iemand iets opdringen - fòrsa un kos riba un hende. zich opdringen pusha / fòrsa su mes padilanti.
   _opdringerig = ta gusta fòrsa su mes riba hende
   _opdrinken = bebe
   _opdrogen = seka
   _opduiken = emergí; subi (na superfisie); [gerucht e.d.] sali trobe;
   _opdweilen = mòp
   _opeen = (un) riba otro
   _opeendrijven = pusha huntu; manda huntu
   _opeenhopen = akumulá, montoná; [v. mensen] bòsha.
   _opeenhoping = akumulashon; [v. mensen] bòshamento
   _opeens = di ripiente
   _opeenvolgend = susesibo; konsekutibo
   _opeenvolging = suseshon
   _opeisen = eksigí; demandá
   _open = habrí. open maken, doen, gaan - habri. open gooien, slaan, smijten, trappen - dal habri. openleggen, vouwen, zetten - habri. open en bloot - ful habrí. in de open lucht - den aire liber. met open ogen - wowo habrí.
   _openbaar = públiko. openbaar maken - publiká. in het openbaar - públikamente.
   _openbaarheid = in: iets in de openbaarheid brengen - trese un kos den publisidat
   _openbaren = revelá; trese na kla; sali na kla
   _openbaring = revelashon; aklarashon
   _openbreken = kibra habri
   _opendoen = habri
   _openen = habri
   _opener = kò'i habri (bleki, bòter etc.)
   _opengaan = habri
   _opengooien = dal habri
   _openhalen = kòrta
   _openhartig = [bnw] franko; [bw] frankamente
   _openhartigheid = frankesa
   _openheid = frankesa; sinseridat; transparensia
   _opening = apertura
   _openlijk = publikamente; abiertamente [S.]
   _openmaken = habri
   _openslaan = habri
   _opensperren = [ogen] span; [bek, snavel] habri hanchu.
   _openspringen = bula habri
   _openstaan = [deur e.d.] ta habrí; [rekening] no ta pagá.
   _openstellen = habri (pa públiko)
   _openvallen = [positie] bira vakante; zijn mond viel open - el a keda boka habrí.
   _opera = id.
   _operateur = operadó
   _operatie = operashon
   _operatief = den un operashon; sirugikamente
   _operationeel = operashonal(mente)
   _opereren = operá
   _opeten = kome
   _opfleuren = legra; hasi kontento
   _opflikkeren = kuminsá kima trobe;
   _opfrissen = refreská. z'n geheugen opfrissen - refreská memoria.
   _opgaaf = [mededeling] relato; [taak] tarea; [belasting] deklarashon; [oefening] ehersisio; [vraagstuk] problema
   _opgaan = [zon, maan] sali;[omhoog gaan] subi; [examen] hasi eksámen. [van toepassing zijn] bal; dat gaat niet op. - Esei no ta klòp. Die vlieger gaat niet op! - Bo por wèl 'i lubidá (esei)!
   _opgang = subida
   _opgave = zie opgaaf
   _opgeblazen = hinchá
   _opgelaten = in: zich opgelaten voelen - sinti su mes chambon.
   _opgeruimd = [weggeborgen] wardá. [blij] kontento; alegre; ku bon beis.
   _opgeschoten = in: 'n opgeschoten jongen - un chabelito.
   _opgetogen = enkantá
   _opgeven = [afgeven] pasa; [aanmelden] mèldu; duna (nomber). [taak] duna. [verlaten] bandoná. [bloed] saka. [inkomen] deklará. [roken, drinken] stòp, laga di. [reden] duna. [plan e.d.] laga kai. de moed opgeven - pèrdè kurashi. 'n bestelling opgeven - hasi un pedido. hoog opgeven van - elogiá. zich opgeven - mèldu su mes.
   _opgewassen = in: opgewassen zijn tegen - tin e kapasidat pa; tin igual kapasidat ku;
   _opgewekt = kontento, alegre, satisfecho
   _opgewektheid = (a)legría
   _opgewonden = eksitá; agitá
   _opgewondenheid = eksitashon; agitashon
   _opgraven = koba ; saka morto fò'i graf
   _opgraving = kobamento
   _opgroeien = krese
   _ophaalbrug = brùg / puente ku ta subi
   _ophalen = [omhoog] hisa; subi. [gaan halen] buska; rekogé; [kennis] refreská.
   _ophangen = kolga; [telefoon] kaba. [om te doden] horka. zich ophangen - horka su kurpa
   _ophanging = kolgamento; [om te doden] horkamento
   _ophebben = [hoed e.d.] bisti; [eten] a kaba; er een te veel ophebben - a bebe un dimas. veel ophebben met iemand - gusta un hende mashá. Ik heb er weinig mee op - Mi no ta muchu amante di dje; mi no ta gust'é muchu hopi.
   _ophef = buya
   _opheffen = [optillen] hisa; [elimineren] eliminá; kanselá; anulá; likidá
   _opheffing = hisamento; eliminashon; kanselashon; anulashon; likidashon. (zie: opheffen)
   _ophelderen = aklariá; splika. [weer] klaria.
   _opheldering = aklarashon; splikashon
   _ophemelen = ghaba, elogiá (eksageradamente)
   _ophijsen = hisa
   _ophitsen = instigá; pusha; insitá.
   _ophitsing = instigashon
   _ophoepelen = laga kai, laga tumba; somentá
   _ophogen = hisa; hasi mas haltu
   _ophopen = akumulá; montoná
   _ophoping = akumulashon
   _ophouden = 1. [ww] [omhooghouden] wanta na haltu. [hoed e.d.] no kita; [stoppen] (met = di) kaba, para, stòp, terminá. [verkeer e.d.] stroba; [persoon] stroba, detené, wanta; [uitscheiden] stòp; terminá; ophouden! - Stòp! Basta! ophouden te bestaan - kaba (di eksistí). ophouden met roken / drinken - stòp di huma . bebe. zich ergens ophouden - ta. daar houd ik me niet mee op - Mi no ta interesá den esei. 2. [znw] in: zonder ophouden - sin stòp. Kontinuamente; ininterumpidamente.
   _opinie = opinion
   _opiniëren = opiná
   _opjagen = rous; kòre; ansia.
   _opjutten = rous; kòre; ansia
   _opkalefateren = (bolbe) drecha
   _opkijken = hisa kara wak. [verrast zijn] ta sorprendí; Je zult ervan opkijken. - Lo bo haña un sorpresa.
   _opkikkeren = drecha; sinti mihó; sinti alivio.
   _opklapbaar = ku por dobla
   _opklapbed = kama ku ta dobla (kontra muraya)
   _opklappen = dobla (bèk)
   _opklaren = klaria
   _opklaring = klariamento
   _opklimmen = subi
   _opkloppen = bati; [fig.] hasi mas bunita (ku e ta)
   _opknappen = drecha; [karwei] hasi (untrabou); [uiterlijk] klaria; mihorá.
   _opkomen = [zon, maan] sali. [idee, e.d.] surgi; [voor vergadering e.d.] presentá, asistí; Kom maar op. - bin numa. Het is niet bij mij opgekomen. - Mi no a pensa di dje. tegen iets opkomen - protestá; oponé (su mes); opkomen voor - tuma parti di.
   _opkomst = subimento; salimento; [voor vergadering e.d.] presentashon; asistensia; [verkiezingen] partisipashon.
   _opkopen = kumpra
   _opkoper = kumpradó
   _opkrabbelen = (purba) lanta (bèk);
   _opkrassen = sali bai
   _opkrikken = jack up [E.]
   _opkroppen = kròp; (van woede) shegarná
   _opkunnen = in: Dat kan ik niet allemaal op. - Mi no por kome tur kos. Daar kon hij niet tegen op. - E no tábata por kuné.
   _oplaag /
   _oplage = edishon; drùk; sirkulashon
   _oplaaien = [vuur] bolbe kima; [fig.] bolbe kuminsá
   _opladen = karga; charge [E.]
   _oplappen = lapi
   _oplaten = hisa, subi
   _oplawaai = boftá
   _oplazeren = somentá; dirti
   _opleggen = imponé
   _opleiden = fòrma; eduká; instruí; siña; entrená
   _opleiding = fòrmashon, edukashon; entrenamento; instrukshon
   _opletten = paga tino; goed opletten - paga bon tino. skucha bon. Opgelet! - Atenshon!
   _oplettend = atento
   _oplettendheid = atenshon
   _opleven = rebibá; renové; rekuperá; drecha
   _opleveren = [resultaat hebben] rende; duna resultado. [overdragen] entregá. winst opleveren - trese ganashi; verlies opleveren - kousa pèrdida. het heeft niets opgelewverd. - (e) no a trese ningun resultado.
   _oplevering = entrego
   _opleving = rebibamento; renovashon; rekuperashon
   _oplichten = [alg.] hisa; [hoed] kita; [bestelen] defroudá; hòrta
   _oplichter = estafadó
   _oplichterij = estafa.
   _oplikken = [v. hond e.d.] lektu
   _oploop = bòshamento; disturbio; tumulto
   _oplopen = [omhoog gaan] subi. [v. aandoening] inkurí, kontraé; samen oplopen - sigui huntu. Ik loop even met je op - Mi ta kompañá bo un rato. tegen iemand oplopen - topa ku un hende.
   _oplosbaar = solushonabel
   _oplossen = solushoná, resolvé
   _oplossing = solushon, resolushon
   _opluchten = aliviá
   _opluchting = alivio
   _opluisteren = lusi; ilustrá; duna realse na
   _opmaak = [tekst] lay-out [E.].
   _opmaken = [tekst] redaktá; revisá; [eten e.d.] kaba ku; [geld] gasta; [gezicht] pone make-up [E.]; [haar] peina; [bed] drecha (kama); [balans, rekening] traha. zich opmaken voor ... - prepará pa.
   _opmarcheren = marcha padilanti
   _opmars = marcha padilanti
   _opmerkelijk = remarkabel; riparabel
   _opmerken = remarká; ripará; observá; nota
   _opmerkenswaard = remarkabel
   _opmerking = remarka
   _opmerkzaam = atento; iemand ergens op opmerkzaam maken - hala un hende su atenshon na.
   _opmerkzaamheid = atenshon
   _opmeten = midi
   _opname = [in geheugen] memorisashon. [v. geluid, beeld] grabashon. [in ziekenhuis] hospitalisashon,. [absorptie] absorbshon. [in organisatie e.d.] inkorporashon
   _opnemen = [oprapen] kòi; rekogé; [in de hand nemen] tuma den (su) man; [telefoon] kontestá; Er wordt niet opgenomen. - Nan no ta kontestá. [in geheugen] memorisá. [beeld, geluid] graba. [in ziekenhuis] hospitalisá, interná.[door absorptie] absorbá; [geld] lanta; [in krant] publiká; [in organisatie e.d.] inkorporá; [temperatuur] tuma; [meterstand] tuma, lesa; [bekijken] hasi nota di; [schade e.d.] kalkulá; baluá; [stemmen] konta; [namen, bestellingen] tuma, nota, registrá; [contact] tuma; iemand van het hoofd tot de voeten opnemen - wak un hende di ariba te abou. iets gemakkelijk opnemen - no hasi problema. iets hoog opnemen - hasi problema grandi. het voor iemand opnemen - tuma parti pa un hende.
   _opnieuw = atrobe; trobe, di nobo, un bes mas, un biaha mas. helemaal opnieuw beginnen - kuminsá ful di nobo.
   _opnoemen = menshoná; enumerá
   _opoe = madú, madushi
   _opofferen = sakrifiká
   _opoffering = sakrifisio
   _oponthoud = tardansa; retraso
   _oppakken = kòi, rekogé
   _oppas = yaya; babysit [E.]
   _oppassen = [verzorgen] yaya; kuida; lidia; [zich goed gedragen] komportá su mes; [voorzichtig zijn] tene kuidou.
- Kuida bo kurpa. Pas op de hond! - Kuidou k'e kachó!
   _oppassend = drechi; nèchi; bon hende
   _oppeppen = hasi mas bibo
   _opperbest = ekselente
   _opperbevel = alto manndo [s.]
   _opperen = sugerí
   _opperhoofd = kasike; cacique [S.]
   _oppermachtig = supremo
   _opperst = supremo
   _oppervlak = superfisie
   _oppervlakkig = superfisial; ariba 'riba
   _oppervlakkigheid = superfisialidat
   _oppervlakte = superfisie
   _opperwezen = ser supremo
   _oppikken = piki
   _oppompen = pòmp
   _opponent = oponente
   _opponeren = oponé
   _opportunisme = oportunismo
   _opportunist[isch] = oportunista
   _opportuun = oportuno
   _oppositie = oposishon
   _oppotten = montoná, akumulá (plaka)
   _oprakelen = [fig.] pusha palu bou kandela
   _opraken = kuminsá kaba
   _oprapen = piki
   _oprecht = sinsero, honesto
   _oprechtheid = sinseridat, honestidat
   _oprichten = [rechtop zetten] lanta (para); [instelling] funda; lanta; stablesé. zich oprichten - [in bed] sinta; [gaan staan] lanta para.
   _oprichter = fundadó
   _oprichting = fundamento; lantamento; stablesimento
   _oprijden = subi
   _oprispen = respu
   _oprit = entrada
   _oproep = yamamento; konbokashon
   _oproepen = yama, konboká
   _oproeping = yamamento, konbokashon
   _oproer = lantamento; rebeldía; insurgensia
   _oproerig = rebèlde; insurgente
   _oproerkraaier = rebèlde; agitadó
   _oproerpolitie = polis riot [E.]
   _oproken = kaba di huma
   _oprollen = lora
   _oprotten = somentá, dirti
   _opruien = instigá
   _opruiend = instigante
   _opruier = instigadó
   _opruiing = instigashon
   _opruimen = kita; warda; saka
   _opruiming = [uitverkoop] baratío
   _oprukken = marcha padilanti
   _opschepen = in: iemand ergens mee opschepen - hinka un kos den stoma di un hende.
   _opscheppen = [eten] parti; [pochen] broma
   _opschepper = bromadó
   _opschepperij = bromamento
   _opschieten = [v. plant] spreit; [haasten] hasi lihé. schiet op! - kos p'awe! We schieten maar niet op. - Nos no ta bai padilanti; Nos no ta avansá; nos no ta hasi progreso. Ik kan goed met hem opschieten - Mi ta bon amigo di dje; mi tin bon relashon kuné. Daar schieten we niets mee op. - (Esei) no ta yuda nos na nada.
   _opschik = dornamento
   _opschikken = [kleding] bisti luhoso; [opschuiven] hala
   _opschorten = skòrs; suspendé; postponé; [oordeel] reservá
   _opschorting = suspenshon, skòrsmento; postponemento
   _opschrift = inskripshon; título
   _opschrijven = skirbi; nota; apuntá
   _opschrikken = spanta
   _opschudden = sakudí
   _opschudding = disturbio; sensashon
   _opschuiven = hala
   _opslaan = [naar boven slaan] dal na haltu; [ogen] hisa; [een tekst] habri; [opbergen] warda; [prijzen] subi; [computer] save [E.]
   _opslag = [opbergen] wardamento; [loon] oumento
   _opslagplaats = depósito
   _opslokken = guli
   _opsluiten = sera
   _opsodemieteren = somentá, dirti. Sodemieter op! - Bai flit! Bai pompa baka na fierno! [zeer plat] Bai kome kaka den kul 'i yewa! [vulg.]
   _opsommen = enumerá
   _opsomming = enumerashon
   _opsparen = spar
   _opspelen = zundra
   _opsporen = lokalisá; buska; rondeá
   _opsporing = lokalisashon; buskamento; rondeamento
   _opspraak = skandal. opspraak verwekken - kousa un skandal. iemand in opspraak brengen - papia malu di un hende; duna un hende mal nomber.
   _opspringen = bula lanta
   _opstaan = lanta; [gaan staan] lanta para; het water, eten staat op - awa, kuminda ta riba kandela / stof. van tafel opstaan - lanta fò'i mesa. uit de dood opstaan - lanta fòí morto; resusitá
   _opstand = rebeldía; lantamento; insurekshon. in opstand komen tegen - rebeldiá kontra.
   _opstandeling = rebèlde
   _opstandig = rebèlde; rekalsitrante
   _opstanding = resurekshon
   _opstapelen = pone riba otro. zich opstapelen - akumulá
   _opstappen = subi; [weggaan] sali bai
   _opsteken = [wind] lanta; [hand] hisa; [sigaret] sende; [leren] siña. Hij heeft er niet veel van opgestoken - E no a siña muchu kos.
   _opstel = [op school] id. [artikel] komposishon; ensayo
   _opstellen = [document e.d.] kompilá; [programma] organisá; [zich] tuma un posishon. [plaatsen] pone; zich kritisch opstellen - tuma un posishon krítiko.
   _opstelling = kompilashon; aktitut; posishon. (zie ww.)
   _opstijen = subi; [v.vliegtuig ook] lanta buelo, despegá
   _opstoken = [verbranden] kima; [aanwakkeren] waya; [fig.] kukuyá; instigá
   _opstoker = instigadó
   _opstokerij = kukuyamento; instigashon
   _opstootje = disturbio
   _opstopping = stagnashon
   _opstrijken = hala aden
   _opstropen = lora
   _opstuiven = [zand e.d.] bula, lanta; [kwaad worden] bula riba
   _opsturen = manda
   _optekenen = apuntá, nota
   _opstuwen = subi
   _optakelen = hisa
   _optellen = suma; konta huntu
   _optelling = sumamento, kontamento
   _opteren = opta
   _opticien = óptiko
   _optie = opshon
   _optiek = in: vanuit deze optiek - for di e punto di bista akí
   _optillen = hisa
   _optimaal = optimal
   _opptimisme = optimismo
   _optimist = optimista
   _optimistisch = optimista
   _optisch = óptiko
   _optioneel = opshonal
   _optocht = [A.] parada. [C.] marcha; [religieus] proseshon
   _optornen = in: optornen tegen - enfrentá, konfrontá; lucha kontra
   _optreden = [ww] aktua [znw] aktuashon; komportashon;
   _optrekje = bibienda chikito
   _optrekken = [alg.] subi; [gebouw] lanta; [auto] spit; akselerá; [mist] klaria; veel met iemand optrekken - anda hopi ku un hende.
   _optrommelen = yama huntu
   _optuigen = dorna
   _opvallen = ripará; hala atenshon
   _opvallend = remarkabel, riparabel, konspíkuo
   _opvang = yudansa; [onderdak] alohamento; [zorg] kuido
   _opvangen = [grijpen] fangu; [afweren] kontrarestá; [horen] tende; [helpen] presta yudansa; [onderdak geven] alohá; [verzorgen] kuida
   _opvarende = pasahero; tripulante; esun na bòrdo
   _opvatten = [begrijpen] tuma; komprondé; [beginnen] kuminsá; weer opvatten - sigui; iets verkeerd opvatten - komnprondé un kos malu. het werk weer opvatten - bolbe traha.
   _opvatting = idea, konsepto; bista
   _opvissen = piska, saka fò'i awa
   _opvliegen = bula [ook fig.]
   _opvliegend = (ku) ta rabia lihé
   _opvoeden = lanta, kría, eduká
   _opvoedend = edukatibo
   _opvoeder = edukadó
   _opvoeding = kriansa , edukashon. lichamelijke opvoeding - edukashon físiko; entrenamento físiko.
   _opvoedkunde = pedagogía
   _opvoedkundig = edukashonal; pedagógiko
   _opvoedkundige = edukadó; pedagógiko
   _opvoeren = [toneel e.d.] presentá;[motor] hisa su poder.
   _opvoering = presentashon
   _opvolgen = [iemand in ambt] sigui, tuma over; [voldoen aan] sigui; obedesé
   _opvolger = susesor
   _opvolging = suseshon
   _opvouwbaar = ku por wòrdo doblá
   _opvouwen = dobla
   _opvragen = pidi infòrmashon; [geld] lanta
   _opvreten = fret [pplat]; zich opvreten van kwaadheid - shegarná. iemand opvreten [fig.] - kome hende
   _opvrolijken = deleitá
   _opvullen = yena
   _opwaaien = supla lanta
   _opwaarderen = rebaluá
   _opwaardering = rebaluashon
   _opwaarts = na haltu
   _opwachten = warda
   _opwachting = in: zijn opwachting maken bij - presentá na
   _opwarmen = keinta
   _opwegen (tegen) = ta den balansa ku
   _opwekken = [energie] generá; [aansporen] stimulá; [doen herleven] lanta
   _opwekkend = stimulante
   _opwekking = [energie] generashon; [aansporing] stimulashon; [doen herleven] lantamento
   _opwellen = brota
   _opwelling = impulso
   _opwerken = in: zich opwerken - traha pa bai padilanti
   _opwerpen = [letterl.] tira na haltu; [dam e.d.] pone; [probleem e.d.] trese padilanti; sugerí
   _opwinden = [uurwerk] duna kuèrdè; zich opwinden - halterá, eksitá; konsumí
   _opwindend = eksitante
   _opwinding = eksitashon; agitashon
   _opzadelen = [paard] pone sía; [fig.] hinka kos riba lomba di un hende
   _opzegbaar = terminabel; retirabel
   _opzeggen = [voordragen] deklamá, resitá; [beëindigen] terminá; [intrekken] retirá; kanselá; anulá
   _opzegging = terminashon; retiro; kanselashon; anulashon
   _opzenden = manda
   _opzet = [ontwerp] diseño; [bedoeling] intenshon. met opzet - intenshonal(mente); pa malu
   _opzettelijk = intenshonalmente, deliberadamente, pa malu
   _opzetten = [alg.] pone; [overeind] lanta; [bedrijf e.d.] lanta; funda; [zwellen] hincha; mensen tegen elkaar opzetten - instigá hende kontra otro.
   _opzicht = [toezicht] supervishon; in dit/dat opzicht - den e sentido akí/ei; in alle opzichten - den tur sentido; ten opzichte van - relashoná ku
   _opzichter = supervisor
   _opzichtig = pa hala atenshon; opzichtig gekleed - bistí luango.
   _opzien = [ww] hisa kara; lanta bista/wowo; tegen iemand opzien - tin hopi respèt pa un hende. ergens tegen opzien - tin problema pa hasi un kos. [znw] sensashon, asombro. opzien baren - kousa sensashon
   _opzienbarend = sensashonal, spektakular, asombroso, sorprendiente
   _opzij = na banda. opzij gaan - hala
   _opzitten = sinta; Er zit niets anders op. - No tin otro kos pa hasi. Ik heb 't erop zitten. - M'a kaba kuné.
   _opzoeken = buska; rondeá; [rommelend] skòmber; [bezoeken] bishitá
   _opzuigen = chupa
   _opzwellen = hincha
   _opzwepen = kukuyá
   _oranje = oranyo
   _oratie = orasio
   _oratorium = oratorio
   _orchidee = orkidia; orquidia [S.]
   _orde = òrden, òrdu. openbare orde - òrden públiko. 't is in orde - ta bon! ta oké! orde op zaken stellen - pone e asuntonan na òrdu. de zaak is aan de orde - e asunto ta den diskushon. 'n zaak aan de orde stellen - pone un asunto na diskushon. Dat is niet aan de orde. - (Esei) no ta na òrden / òrdu. ... en gaat over tot de orde van de dag. - ... i ta pasa pa òrden di día. Hij is niet goed in orde. - E no ta sinti su mes bon. 't Is in orde. - El a keda palabrá. Het komt in orde. - Nos lo solushon'é / L'e keda solushoná. Er is iets niet in orde. - Un kos ta malu. / Un kos no ta klòpp.
   _ordelijk = ordená; na òrden; nèchi
   _ordeloos = sin òrden; desordená
   _ordenen = ordená
   _ordening = regulashon; ponemento na òrden; planifikashon
   _ordentelijk = drechi; desente
   _order = pedido; Tot Uw orders. - Na (bo) òrden [sin desòrden].
   _ordinair = komun; vulgar; [v. dingen] inferior
   _ordner = id.; file [E.]
   _oreren = papia hopi i largo tokante un asunto.
   _orgaan = òrgano
   _organisatie = organisashon
   _organisatorisch = organisatorio
   _organisch = orgániko
   _organiseren = organisá
   _organisme = organismo
   _organist = organista, tokadó di òrgel
   _orgasme = orgasmo
   _orgel = órgel
   _orgeldraaier = tokadó di kaha; tokadó di kah' i òrgel.
   _orgie = orgía [S.]
   _oriëntatie = orientashon
   _oriënteren = orientá
   _oriëntering = orientashon.
   _oriënteringsvermogen = sentido di direkshon / orientashon
   _originaliteit = originalidat
   _origine = orígen
   _origineel = original
   _orkaan = horkan
   _orkest = orkesta; banda
   _ornaat = in: in vol ornaat - bistí pontifikalmente
   _ornament = ornamento
   _orthodox = ortodòkso
   _orthodoxie = ortodòksia
   _orthopedie = ortopedía
   _orthopedisch = ortopédiko
   _os = buei; [fig.] buriko. - drumi manera baka
   _ossenhaas = karn'i baka; tenderloin (di baka)
   _ostantatief = ostentoso [S.]
   _oud = [alg.] bieu; [zeer oud] antiguo; [persoon ook] grandi; oude mensen - hende grandi. Hoe oud is hij? - Ki edat e tin? hij is tien jaar oud - E tin dies aña (di edat). oud en nieuw vieren - selebrá bisp'i aña.
   _oudbakken = bieu
   _oude = in: Hij is weer helemaal de oude. - El a drecha tur ful. hij is niet meer de oude - E no ta mas manera e tábata. Alles bij het oude laten - Laga tur kos manera e tábata.
   _oudejaarsavond = bispu di aña
   _ouder = [znw] mayor. ouders - mayornan. [bnw] mas bieu; mas grandi
   _ouderavond = id.
   _ouderdom = biehes
   _ouderlijk = paternal
   _ouderloos = sin mayornan
   _ouderwets = antikuá. ouderwets gedoe - kouch'i boulu.
   _oudgediende = veterano
   _oudheid = tempo antiguo; antikedat
   _oudheidkunde = arkeología
   _oudheidkundig = arkeólogo
   _oudje = [man] pachi; [vrouw] machi
   _oudoom = omo grandi
   _oudroest = hero bieu
   _oudsher = in: van oudshert - di temponan bieu; di nos grandinan
   _oudst = mayor; mas bieu; mijn oudste broer/zus - Mi ruman mayor.
   _oudtijds = den temponan bieu / antiguo
   _outillage = planta; ekipo; instalashon
   _ouverture = apertura
   _ouvreuse = dama di honor; usherette [E.]
   _ouwerwets = antikuá; ouwerwets gedoe - kouch'i boulu.
   _ovaal = oval
   _ovatie = ovashon
   _oven = forno
   _over = [vz] [betreffende] tokante (di); [na] den; [aan de andere kant] na otro banda; [boven] riba; [via] vía; [uur] pasá di; [meer dan] mas (ku). over een maand - den un luna (di tempo). over straat lopen - kana riba kaya. kwart over acht - kuarto pasá di ocho. vandaag over een week - Awe ocho día. hij heeft iets over zich, dat me niet aanstaat. - Tin un kos kuné, ku mi no ta gusta. over land - riba tera. over zee - riba laman. over tien jaar - akí dies aña. over de honderd. - mas ku shen. [bw] het is over - el a pasa; el a kaba - uno a sobra. . overgaan [op school] - bai over. als er tijd over is ... - Si sobra tempo ... / Si tempo ta duna. Er waren argumenten te over, - Tabatin mas ku sufisiente argumento.
   _overal = tur lugá, tur kaminda. hij weet overal wat van. - e ta na haltura di delaster un kos. hij heeft overal kritiek op. - e ta kritiká delaster un kos. overal waar hij komt - Unda ku e ta yega.
   _overbekend = konosí na tur part'i mundu; bon konosí
   _overbelast = sobrekargá
   _overbelasten = sobrecarga
   _overbeleefd = muchu fòrmal
   _overbevolking = super-poblashon
   _overblijfsel = sobrá; resto
   _overblijven = [overnachten] keda (drumi); [resteren] sobra. [op school] keda despues di klas; Er bleef ons niets anders over dan ... - Nos no por a hasi nada otro ku ... de overblijvenden - esnan ku a keda atras; e sobrebibientenan.
   _overbluffen = laga (un hende) babuká
   _overbodig = supérfluo
   _overboeken = transferí
   _overboeking = transferensia
   _overboord = kai den awa.
   _overbrengen = [informatie] hiba; pasa; raportá. [goederen, personen] hiba, transportá. [ziekte] pasa, hiba, trese.
   _overbrieven = reda
   _overbruggen = pasa, kubri
   _overbruggingspensioen = id. = pensiun pa kubri desempleo despues di a baha for di un puesto parlementario of ministerial
   _overbuur _overbuurman _overbuurvrouw = bisiña di otro banda di kaminda.
   _overdaad = dimas. Overdaad schaadt. - Dimas ta dañino.
   _overdadig = dimas
   _overdag = den día, di día, durante e día
   _overdekken = kubri, tapa
   _overdekking = dak; tapadera; kubrimento
   _overdekt = kubrí; bou dak
   _overdenken = pensa
   _overdoen = [letterl.] bolbe hasi, hasi di nobo; [aan iem. anders geven] pasa
   _overdonderen = kòi di sorpresa
   _overdonderend = aplastante
   _overdraagbaar = traspasabel
   _overdracht = traspaso
   _overdrachtelijk = [bnw] figuratibo; metafóriko. [bw] figuratibamente; metafórikamente
   _overdragen = traspasá; delegá
   _overdreven = [bnw] eksagerá; [bw] eksageradamente
   _overdrijven = [óver-] pasa bai; [-dríjven] eksagerá
   _overdrijving = eksagerashon
   _overduidelijk = obvio, evidente
   _overdwars = kuadrá
   _overeenkomen = konbení; akordá; bai di akuerdo; [met origineel] kuadra (ku)
   _overeenkomst = akuerdo, konbenio; [tussen staten] tratado; [gelijkenis] semehansa
   _overeenkomstig = segun; di akuerdo ku; segun e akuerdo
   _overeenstemmen = ta di akuerdo (ku); kòrespondé (ku);
   _overeenstemming = akuerdo; (tot) overeenstemming (komen bereiken - yega na un akuerdo. in overeenstemming met - di akuerdo ku; konforme ku.
   _overeind = pará; overeind zetten - pone para; pone pará. overeind blijven (staan) - keda para; keda pará.
   _overgaan = [straat e.d.] krusa; kuadra. [voorbijgaan] pasa; [bel, telef.] ring; [op school] bai over. [pijn, ziekte] pasa. tot handelen overgaan - pasa pa akshon.
   _overgang = [alg.] transishon. [menopauze] menopousa
   _overgangs- = transitorio
   _overgankelijk = [gram.] transitibo
   _overgave = [overdracht] entrega. [taak/functie] traspaso. [inzet] devoshon. iets met overgave doen - hasi un kos ku alma i kurpa
   _overgeven = [overdragen] entregá; zich overgeven - entregá su mes. [taak/functie] traspasá; [doorgeven] duna over, pasa over; [braken] saka
   _overgevoelig = hipersensitibo
   _overgewicht = peso dimas
   _overgrootmoeder = bisawela
   _overgrootvader = bisawela
   _overhaast = den purá
   _overhalen = [hefboom] kambia; [wapentrekker] pul; [overtuigen] konbensé, persuadí
   _overhand = in: de overhand hebben - prevalesé
   _overhandigen = pasa, entregá, traspasá
   _overhandiging = entrega, traspaso
   _overhebben = tin ainda; sobra; hij had er geen geld voor over - E no kier a gasta plaka p'e.
   _overheen = pasa
   _overheersen = dominá; prevalesé
   _overheersend = dominante; predominante
   _overheersing = dominio
   _overheid = gobierno
   _overheids = gubernamental
   _overhemd = kamisa
   _overhoop = desordená; met iemand overhoop liggen - no parti un bolchi ku un hende
   _overhouden = sobra
   _overig(e) = dimas; sobrá (di)
   _overigens = sobadjé, sobra dje [A.]; ademas; aparte di (esei); por lo demas [S.]
   _overjarig = di un aña anterior, di añanan anterior; antikuá
   _overjas = id.
   _overkant = otro banda; aan de overkant - na otro banda
   _overkappen = traha dak; sera bou dak
   _overkoepeling = kúpula
   _overkoken = herbe over
   _overkomen = [óver-] bin pasa, bin keda; de waarheid is niet overgekomen - E bèrdat no a sali. [-kómen] pasa; eksperensiá; Dat is mij nooit overkomen. - E kos nunka a pasa ku mi.
   _overladen = [óver-] transkargá; traspasá. [-láden] [letterl.] karga dimas; [fig.] iemand met werk overladen - duna un hende muchu hopi trabou. iemand met loftuitingen overladen - dera un hende bou di elogio.
   _overlangs = di largura
   _overlast = molèster
   _overlaten = laga. laat dat maar aan mij over - lag'é pa mi.
   _overledene = difunto; fayesido
   _overleg = deliberashon; considerashon; konsulta; konsultashon
   _overleggen = [óver-] someté. [-léggen] deliberá; konsultá
   _overleven = sobrebibá
   _overlevende = sobrebibiente
   _overleveren = [tradities] pasa. konta. [geven] entregá. overgeleverd zijjn aan - ta na amen di.
   _overlevering = tradishon
   _overlijden = [ww] fayesé; hij/zij is overleden [als mededeling kort na overlijden] - El a bai sosegá. [znw] fayesimento
   _overlopen = [vloeistof] bai over, pasa; [naar vijand] desertá; bula kurá. [straat e.d.] krusa; kuadra.
   _overloper = buladó di kurá
   _overmaat = kolmo. tot overmaat van ramp - pa koroná obra
   _overmacht = fòrsa superior; force majeur, fòrsa mayor.
   _overmaken = [letterl.] hasi di nobo, traha di nobo. [geld] traspasá; transferí
   _overmaking = traspaso; transferensia
   _overmannen = poderá (di)
   _overmatig = eksesibo
   _overmeesteren = dominá; bense
   _overmoed = tribilidat
   _overmoedig = tribí, prufiá
   _overmorgen = otro mañan
   _overnachten = pasa un anochi
   _overnachting = kedamento di anochi
   _overname = tumamento over. [kopie] kopia.
   _overnemen = tuma over; [kopie] kopia
   _overpeinzen = pensa; meditá; deliberá
   _overpeinzing = meditashon; deliberashon
   _overplaatsen = trasladá ; transferí
   _overplaatsing = traslado, transferensia
   _overreden = persuadí; konbensé
   _overreding = persuashon
   _overrijden = (kòre) dal
   _overrompelen = kòi di sorpresa
   _overschaduwen = laga den sombra
   _overschakelen = kambia
   _overschatten = baluá muchu haltu
   _overschatting = baluashon muchu haltu.
   _overschieten = sobra
   _overschot = sobrá; [fin.] surplus
   _overschrijden = pasa; traspasá
   _overschrijding = traspaso
   _overschrijven = kopia. [v. bankrekening] traspasá; transferí
   _overslaan = salta; [iem. vergeten] pasa; lubidá; [v. vuure] pasa, salta (naar = pa).
   _overslag = traspaaso
   _overspannen = [ww] span. [bnw] in: overspannen zijn - ta malu pa vía di muchu trabou. tin un "burn-out".
   _overspanning = 1. spanmento; 2. burn-out [E.]
   _overspel = adulterio overspel plegen - kometé adulterio
   _overspelen = [óver-] hunga di nobo. [-spélen] in: zijn hand overspelen - riska i pèrdè; riska i faya.
   _overspelig = [bnw] adultero
   _overspelige = [znw] adultero
   _overspoelen = inundá
   _overstaan = in: ten overstaan van - ante; dilanti di; den presensia di
   _overstag = in: overstag gaan - [met zeilen] kambia di rumbo. [fig.] tum' aden
   _overstappen = kambia
   _oversteekplaats = zebrapad [N.]
   _oversteken = krusa, kuadra
   _overstelpen = aplastá; sobrekargá
   _overstelpend = aplastante
   _overstromen = inundá; desbordá
   _overstroming = inundashon; desbordamento
   _overstuur = deskonsertá; trastorná; turdí; bruhá; [maag] fregá
   _overtocht = biaha, biahe; pasahe; krusada
   _overtollig = supérfluo
   _overtreden = violá; kibra. de wet overtreden - kibra lei
   _overtreding = violashon; infrakshon; kibramento
   _overtreffen = surpasá, superá. overtreffende trap - superlatibo
   _overtrek = kobertura; slopi
   _overtrekken = [weer] pasa; [tekening] kopia.
   _overtroeven = triumfá; gana
   _overtuigen = konbensé, persuadí; satisfasé. 'n overtuigde katholiek - un katóliko rahá. 'n overtuigde Meppist - un Meppista rahá.
   _overtuigend = konvinsente
   _overtuiging = konvikshon
   _overuren = overtime [E.]; overuren maken - traha overtime.
   _overval = atrako. 'n overval plegen - kometé un atrako. [door politie] inspekshon di sorpresa; listramento.
   _overvallen = [vijandig] atraká; [niet vijandig] sorprendé; Je overvalt me. - B'a sorprendé mi.
   _overvaller = atrakadó
   _overvleugelen = superá
   _overvloed = abundansia. ten overvloede deel ik U mee, ... - Pa tur siguridat, mi ta informá bo, ...
   _overvloedig = abundante
   _overvoeren = sobrekargá; aplastá
   _overvol = yen-yen
   _overvragen = pidi dimas; eksigí dimas
   _overwaaien = [fig.] pasa sin kousa problema
   _overweg = [óver-] krusada. [-wég] in: ergens (niet) mee overweg kunnen - (no) por ku un kos. goed met elkaar overweg kunnen - anda bon ku otro.
   _overwegen = konsiderá; pensa. overwegende dat, ... - konsiderando ku, ...
   _overwegend = predominante(mente)
   _overweging = konsiderashon
   _overweldigen = dominá; aplastá; konkistá
   _overweldigend = aplastante
   _overwerk = overtime [E.]; trabou ekstra
   _overwicht = [gewicht] peso dimas; [invloed] poder
   _overwinnaar = vensedó, vensedor; konkistador
   _overwinnen = [vijand] vense. [problemen] superá.
   _overwinning = viktoria
   _overzees = ultramarino; di otro banda di laman
   _overzetten = transponé; tradusí
   _overzicht = resúmen; bista total
   _overzichtelijk = bon ordená
   _overzien = mira i komprondé
   _oxydatie = oksidashon; frustu
   _oxyderen = oksidá; frustia
   _ozon = ózon


   _pa = pai, papai, papi
   _paaien = [fig.] labia
   _paal = [houten] palo; [metalen] stankía. Dat staat als 'n paal boven water. - No tin e mas mínimo duda. paal en perk stellen aan - limitá; kontrolá; para
   _paar = par [di]; [echtpaar pareha. 'n paar schoenen - un sapato. 'n paar keer - algun biaha.
   _paard = kabai. te paard - riba kabai. werken als 'n paard - traha manera buriko. paard rijden - kòre kabai. iemand over het paard tillen - duna un hende muchu idea. van het paard stijgen - baha fò'i kabai.
   _paardenkracht = PK; HP [E.]
   _paardenmiddel = remedi pa kura of mata
   _paardrijden = kòre kabai
   _paarl = perla
   _paars = [A.] biña; [C.] püs
   _paarsgewijs = dos-dos
   _paartijd = tempo / temperada di buska pareha
   _paasdag = día di pasku (grandi). eerste paasdag - promé día di pasku (grandi). tweede paasdag - di dos día di pasku.
   _paasfeest = (fiesta di) pasku grandi; pasku di resurekshon.
   _paastijd = temporada di pasku (grandi)
   _paaszaterdag = diasabra di aleluya
   _pacht = hür. hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. - E ta kere ku e sa tur kos.
   _pachten = hür
   _pachter = hürdó
   _pacificatie = pasifikashon
   _pacificeren = pasifiká
   _pacifisme = pasifismo
   _pacifist = pasifista
   _pacifistisch = pasifista
   _pact = tratado
   _pad = [dier] sapo; [weggetje] kaminda smal. 't rechte pad - kaminda rekto. hij is op pad - El a sali bai hasi su kosnan. vroeg op pad gaan - kuminsá tempran.
   _paddestoel = pish'i buriko
   _padvinder = scout [E.]
   _padvinderij = scouting [E.]
   _paf = babuká, stòm, perpleho. Ik stond paf. - M'a keda stòm. hij stond er paf van. - el a keda babuká.
   _paffen = huma pa loko
   _pafferig
   _paffig = hinchá
   _page = id.; mucha mandá
   _pagina = página
   _pak = [kostuum] flus. [pakket] paki. [lucifers e.d.] kaha; 'n pak voor de broek / slaag - un sota. dat is 'n pak van mijn hart. - esei ta un gran alivio pa mi. bij de pakken neerzitten - no sa kiko pa hasi mas. niet bij de pakken neerzitten - no baha kabes (pa e problemanan).
   _pakhuis = almasen; depósito
   _pakje = paki; kaha; 'n pakje lucifers - un kah'i suaflu.
   _pakken = [A.] kòi; kohe; [C. ] kue [ook fig.]. [inpakken] paketá. te pakken krijgen/hebben - haña. Hij had het zwaar te pakken. - E tábata malu-malu. Ze hebben hem eindelijk te pakken.
- Por fin nan a koh'é. iemand te pakken nemen - hasi chansa ku un hende. Hij had de goeie (verkeerde) te pakken - El a haña nèt esun ku (no) por a yud'é. z'n boeltje pakken - sali bai.
   _pakkend = emoshonante; eksitante. 'n pakkend verhaal - Un storia ku ta kohé bo.
   _pakkerd = bon sunchi
   _pakket = paki
   _pakking = pèki
   _pakpapier = papel pa paketá
   _pakweg = mas of menos; pakweg honderd - bam bisa shen.
   _pal = [znw] swichi; [bw] firme; sin move. pal staan - para firme. pal oost - stret pariba.
   _paleis = palasio
   _palestijn = palestino
   _palestijns = palestino
   _Palestina = Palestina
   _palet = id.
   _palisade = kurá di palo
   _paljas = payaso
   _palm = [alg.] palma [S.], [tak] rama. [v. hand] plant'i man.
   _palmboom = pal'i koko, palma [s.]
   _palmolie = (a)zet'i koko
   _palmpasen = diadomingo di rama
   _palmtak = rama; hal'i koko
   _palmzondag = diadomingo di rama
   _pamflet = pamflèt; papelucha
   _pan = [dak;] panchi; [koeken-] [A.] planchi; [C.] panchi; [braad/kook-] wea. uit de pan rijzen - subi sky-high.
   _pand = [gebouw] edifisio; [onder-] garantía.
   _paneel = panel
   _paneren = paner
   _paniek = pániko
   _paniekerig = pániko
   _paniekvoetbal = [fig.] medidanan den purá; akshon deskabeyá
   _panisch = pániko
   _panne = problema (ku e outo)
   _pannenkoek = id.
   _panorama = id.
   _pantalon = karson (largo)
   _pantheïsme = panteísmo
   _pantoffel = slòf
   _pantomime = id.
   _panty = panty-hose[e.]
   _pap = papa
   _papa = pai, papai, papi
   _papaver = amapola [s.]
   _papegaai = lora
   _paperassen = papelnan; dokumentonan
   _papiaments = papiamento
   _papier = papel. Hij heeft de beste papieren - E ta e mihó kandidato. 't loopt in de papieren - ta eksigí hopi plaka.
   _papieren = di papel
   _papiergeld = plaka di papel, plak'i papel
   _papiertje = pida papel
   _paplepel = kuchara (pa kome papa); dat is hem met de paplepel ingegeven. - el a siñ'é for di chikito.
   _paprika = promenton.
   _papzak = gordo mahos
   _paraaf = inisialnan
   _paraat = prepará; alertá. parate kennis - konosemento aktibo
   _paraatheid = preparashon
   _parabel = parábel
   _parachute = id.
   _parachutist = parachutista
   _parade = [A.] parada; [C.] marcha
   _paradepaardje = obheto/piesa di mas orguyo
   _paraderen = marcha; [fig.] kana prònk
   _paradijs = paraíso
   _paradijselijk = manera un paraíso
   _paradox = paradoho
   _paradoxaal = paradoho
   _paraferen = firma ku inisialnan so.
   _paragraaf = párafo
   _parallel = [znw] paralelo. [bnw] paraléliko
   _parallellisme = paralelismo
   _parallellogram = paralelograma
   _paranoïde = paranóiko
   _paranormaal = paranormal
   _paraplu = paraplü. aju paraplu! - ayó koroto!
   _parapsychologie = parasikología
   _parasiet = parasito. [fig.] chupadó.
   _parasiteren = parasitá; [fig. ook] chupa
   _parasol = id.
   _parcours = pista
   _pardoes = wrakadam
   _pardon = dispensa. pardon! - dispensa! geen pardon hebben met - no tin miserikòrdia ku.
   _parel = perla
   _parelen = in: het zweet parelde hem van het voorhoofd - sodó tábata kòre riba su frenta.
   _paren = par
   _pareren = kontrarestá
   _parfum = id., perfume [S.]
   _paria = id.
   _Parijs = Paris
   _paring = parmento
   _park = park
   _parkeer- = parker; stashonamento
   _parkeerplaats = lugá di parker, lugá di stashoná, lugá di stashonamento
   _parkeren = parker; stashoná
   _parket = [vloer] id.; [jur.] ofisina di ministerio pýbliko. in 'n lastig parket zitten - tin un problema grandi. .
   _parkiet = prikichi
   _parlement = parlamento
   _parlementair = parlamentario
   _parlementariër = parlamentario
   _parmantig = bibo; elegante
   _parochiaan = parokiano
   _parochie = parokia
   _parochie- = parokial
   _parodie = parodia
   _parodiëren = parodiá
   _parool = lema
   _part = parti. part noch deel aan iets hebben - no tin arte ni parte den un asunto. voor mijn part, - pa mi parti; pa loke t'ami,
   _parterre = piso abou; ground-floor [E.]
   _participant = partisipante
   _participatie = partisipashon
   _participeren = partisipá
   _particulier = [bnw] partikular; privá. particulier bezit - poseshon privá. [znw] persona privá; persona individual.
   _partiëel = parsial
   _partij = [alg.] partido. [voorraad] lote; sorteo. [belanghebbenden] esnan interesá; (geen) partij kiezen (voor) - (no) tuma parti (pa). van de partij zijn - partisipá.
   _partijdig = parsial ; partidista, partidario
   _partijgenoot = miembro di partido.
   _partijlid = miembro di partido; partidista
   _partituur = partitura
   _partner = pareha
   _parvenu = chacha-boni
   _pas = [znw] paso. [berg-] pas; [paspoort] pasport; pasaporte. dat geeft geen pas - No ta aseptabel. (Bo) no por hasi esei. dat komt goed van pas - (Esei) ta nèt bon! Esei ta nèt loke nos mester. de baas moest er aan te pas komen. - E hefe mester a kai aden. het komt me nu niet van pas. - E no ta konbení mi awó. [bw] [zo-even] awor ei. [nauwelijks] so; no mas ku. pas geboren - reshen nasí. pas van school - nèt fò'i skol. pas toen zij aankwam - No promé ku el a yega.
   _pasen = pasku; pasku grandi, pasku di resuirrekshon. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, - Ora galiña haña djente.
   _pasfoto = pòrtrèt pa pasport.
   _pasgeboren = reshen nasí
   _pasgeld = plaka largá
   _pasklaar = kla pa uza.
   _paspoort = id.; pasaporte [S.]
   _passage = [uit boek e.d.] parti; [reisgeld] pasashi; [doorgang] pasahe; galería
   _passagier = pasahero
   _pasagieren = [zeelui] sali keiru fò'i barko
   _passant = pasante. en passant - pasando.
   _passen = pas; fet. [bij spel pas. [betamen] ta korekto.ta apropiá. Met wat passen en meten, kwamen we eruit. - Ku un pòko trabou ekstra, nos a logra. Ze passen goed bij elkaar. - Nan ta bai bon ku otro. passen op iemand of iets - wak un hende of kos. Kun je even op de baby passen? - Bo por wak e bebi un rato? Pas op voor de hond! - Kuidou k'e kachó. pas op je woorden. - Kuidou ku loke bo ta bisa. Daar pas ik voor. Mi ta nenga di hasi esei. Met gepast geld betalen! - No ta duna kambio!
   _passend = (ku) ta fet; [fig.] apropiá
   _passer = id.; kompas
   _passeren = [in alle betekenissen] pasa
   _passie = pashon
   _passiebloem = shoshoro
   _passief = pasibo
   _passiviteit = pasividat
   _pasta = id.
   _pastei = pastechi
   _pasteuriseren = pasteurisá
   _pastoor = pastor. Meneer pastoor - Pastor.
   _pastoraal = pastoral
   _pastorie = pastorí
   _pat = empate
   _patates-frites = batata hasá; french fries [e.]
   _patent = [bnw/bw] ekselente; tremendo. [znw] id.
   _pater = pader
   _paternalisme = paternalismo
   _paternalistisch = paternalista, paternalístiko
   _pathetisch = patétiko; melodramátiko.
   _pathologie = patología
   _pathologisch = patológiko
   _patholoog = patólogo
   _patiënt = pasiente
   _patriarch = patriarka
   _patrijs = patrishi
   _patriot = patriota
   _patriottisch = patriótiko
   _patriottisme = patriotismo
   _patriottistisch = patriótiko
   _patronage = patronahe
   _patroon = [dessin] patronchi; [bescherm(heilige)] patrono ; [kogel] bala;[werkgever] bas; dunadó di trabou.
   _patrouille = patruya
   _patrouilleren = patruyá
   _pats = [klap] boftá; kant'i man. [tsw] bragadam!
   _patser = bromadó; hòmber grosero
   _patserig = bromadó; grosero
   _patstelling = empate
   _Paulus = Pablo
   _paus = papa
   _pauselijk = papal; pontifikal
   _pauw = pouwis
   _pauze = pousa
   _pauzeren = pousa
   _paviljoen = id.; pabeliun
   _pech = mala suèrtè ; [mankement] tròbel
   _pechvogel = pájaro de mal agüero [S.]; hende ku semperbai tin mala suèrte.
   _pedaal = pedal
   _pedaalemmer = id.; hemchi di pedal [A.; hember di pedal [C.]
   _pedagogie _pedagogiek = pedagogía
   _pedagogisch = pedagógiko
   _pedagoog = edukadó
   _pedant = id.; pedante [S.]. pedant zijn - tin idea.
   _peddelen = rema (ku un kò'i rema kòrtiko)
   _pedicure = id.
   _pedofiel = pedófilo
   _pedofilie = pedofilia
   _pee = in: de pee inhebben - tin mal beis
   _peen = wòrtel {stomme e}
   _peer = pera; [lamp] lampi; met de gebakken peren zitten - keda na banana. bombía
   _pees = kabuya; nervio; múskulo
   _peeskamer = kamber pa prostitutanen ehersé nan profeshon
   _peetoom = padrino
   _peettante = madrina; pechi; pepe; [Pechi en Pepe vaak gevolgd door naam]
   _peignoir = duster [e.]
   _peil = nivel
   _peilen = peilu; sondeá
   _peiling = sondeo
   _peinzen = meditá; sinta pensa
   _peinzend = meditatibo
   _pek = breu. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. - Drumi ku kachó i bo ta lanta ku purga/pruga.
   _pekel = salu muhá; awa salu
   _pekelen = sala
   _pekelharing = pekelé
   _ pekelvlees = karnisá
   _pelgrim = peregrino
   _pelgrimage _pelgrimstocht = perregrinashon
   _pelikaan = pelikan
   _pellen = kaska
   _peloton = id.
   _pels = lana
   _peluw = kusinchi di abou
   _pen = pèn
   _pendant = counter part [E.]
   _pendelaar = Persona ku ta bai i bin regularmente na i di mesun lugá
   _pendelen = bai i bin (tur día na i di mesun lugá)
   _pendule = oloshi pa riba kashi
   _penetrant = penetrante
   _penibel = id.; doloroso; fastioso
   _penis = penis; prinsipal [fam.]; kò'i hòmber [plat]; dòlò [vulg.]
   _penitentie = penitensia
   _pennen = skirbi (na man)
   _pennenstreek = halá di pèn
   _pennenstrijd = lucha den publisidat
   _penning = plaka. 's lands penningen - plaka di pueblo.
   _penningmeester = tesorero
   _pens = mondongo
   _penseel = kuashi (fini)
   _pensioen = penshun.
   _pensioeneren = penshoná; bai ku penshun
   _pensioenfonds = fondo di penshun
   _pensioengerechtigd = tin derecho riba penshun
   _pensioentrekker = penshonado
   _pension = penshon
   _peper = promèntè; pepru,
   _peperduur = karísimo
   _pepermunt = id.
   _per = [met ingang van] entrante. [met voertuig e.d.] ku. per stuk - kada un. per post, jaar, per uur, - pa pòst, pa aña, pa ora.
   _perceel = parsela
   _per cent = por ciento [s.]
   _percentage = porsentahe
   _percentsgewijze = proporshonalmente
   _percussie = perkushon
   _perfect = [bnw] perfekto. [bw] perfektamente
   _perfectie = perfekshon
   _perfectioneren = perfekshoná
   _perfectionist = perfekshonista
   _perforatie = perforashon
   _perforator = perforadó
   _perforeren = perforá
   _perifeer = perífero
   _periferie = periferia
   _perikel = períkulo
   _periode = período
   _periodiek = [ bnw] periódiko; [bw] periódikamente.
   _perk = límite. alle perken te buiten gaan - sali for di tur límitenan aseptá. binnen de perken blijven - keda denter di e límitenan. binnen de perken der wet - denter di e límitenan legal.
   _perkament = id.; pergamino [S.]
   _permanent = permanente(mente)
   _permissie = permiso.
   _permitteren = permití. Hij kan zich geen auto permitteren. - E no por |afford| [E.] un outo.
   _perplex = perpleho, babuká
   _perron = platafòrma (unda trein of bùs ta yega i sali)
   _pers = [persoon uit Perzië] persa; iránio. [machine en journalistiek] prensa. bij het ter perse gaan - ora di sera e edishon akí.
   _persbericht = komunikado di prensa
   _persconferentie = rueda di prensa
   _per se = id.; nesesariamente; inevitabelmente. Hij wou per se mee. - E no kier a keda.
   _persen = primi; pres
   _persiflage = persiflahe
   _personage = personahe; persona
   _personeel = [znw] personal; [bnw] di personal
   _personenauto = sadan; outo di pasahero
   _personificatie = personifikashon
   _personifiëren = personifiká
   _persoon = persona ; shon. Hij kwam in eigen persoon = El a bin personalmente.
   _persoonlijk = personal(mente)
   _persoonlijkheid = personalidat
   _persoonsbewijs = sédula; ID [E.!]
   _perspectief = perspektiba
   _pertinent = pertinente(mente); 'n pertinente leugen - un mentira flagrante.
   _pervers = perverso
   _Perzië = Persia, Iran
   _perzik = peach [e.]
   _perzisch = iraní
   _pessimisme = pesimismo
   _pessimist = pesimista
   _pessimistisch = pesimista
   _pest = pèster; hij had de pest in. - E tabatin mashá mal beis. de pest hebben aan iets - odia un kos.
   _pesten = [ww] tèr; teimu. [znw] tèrmento
   _pesterij = tèrmento
   _pestkop = tèrdó
   _pet = pèchi. Dat gaat mijn pet te boven. - Esei ta muchu kompliká pa mi. Hij had geen hoge pet van hem op. - E no tabatin muchu konfiansa den dje. ergens met de pet naar gooien - no tuma kos na serio. Jan met de pet - Juan Pueblo. 't is weer pet! - kos tafregá trobe.
   _petekind = ihá
   _peter = padrino
   _petitie = petishon
   _petrochemie = petrokímika
   _petroleum = [ongezuiverd] krudo; [gezuiverd] kerosin
   _Petrus = Pedro. Sint Petrus - San Pedro
   _petto = in: in petto = reservá, den stòk
   _peuk = pida (sigá, sigaría)
   _peul = baliña
   _peuleschil = [letterl.] baliña di petipuá. dás maar 'n peuleschil(letje) - (esei) ta un kos di nada. Ta un kos ku bo ta hasi den un fregá di wowo.
   _peultjes = salachi di petipuá.
   _peuter = mucha chikito
   _peuteren = koba; mòrs, mòsh; tofer {stomme e}. in z'n neus peuteren - koba hole .
   _peuzelen = kome ku smak
   _pezen = 1. kòre duru; traha duru; hasi hopi purá. 2. tene relashon seksual ilísito; prostituí su mes
   _pezig = muskular
   _pianist = pianista
   _piano = id.
   _pianospelen = tòka piano
   _pias = payaso
   _piccolo = bell-boy [E.]
   _picknick = id.
   _piek = [alg.] pui; [bergtop] kumbre; [econ.] punto kulminante
   _piekeraar = hende ku semper ta wòri.
   _piekeren = wòri. ik pieker er niet over! - Mi no ta hasi'é ni por nada!
   _piekfijn = bon-bon; bunita-bunita; dushi-dushi.
   _piemel = pilili
   _pienter = spierto; sabí; inteleigente
   _piepen = pip, pip-pip; flùit; [vogels] [ook] kanta
   _pieper = batata
   _piepjong = yòng-yòng
   _piepschuim = foam [E.]
   _pier = [in zee] id.; peer [E.]; [worm] bichi largo; Zo dood als 'n pier - mòrto-mòrto.
   _pierewaaien = parandiá, dandará; djòdjò
   _pies = pishi
   _Piet = Pedro. voor Piet Snot zitten/staan - keda sintá/pará manera klèptol. Zwarte Piet [Sinterklaas:] id. [fig.] batata kayente. 'n hele Piet - un gai bon sabí. zichzelf 'n hele Piet vinden. - tin hopi idea di su mes.
   _piëteit = duele; devoshon;
   _pietepeuterig = muchu chikito
   _pietluttig = muchu eksigente; muchu strikto
   _pigment = pigmento
   _pij = kashaka
   _pijl = flecha. pijl en boog - bog ku flecha.
   _pijler = pilar
   _pijlsnel = lihé-lihé, liherísimo, rapidísimo
   _pijn = doló; pena; [C.] due. pijn doen - mòrde. iemand pijn doen - |hurt| un hende. met pijn en moeite - apenas; ku hopi problema.
   _pijnboom = pino
   _pijnigen = hasi doló; [C.] hasi due. tòrturá; zijn hoofd af pijnigen - kibra kabes
   _pijniging = tòrtura
   _pijnlijk = doloroso, penoso. 'n pijnlijke zaak - un asunto penoso.
   _pijnloos = sin doló
   _pijnstillend = ta kita doló
   _pijnstiller = remedi pa kita doló
   _pijp = [v. broek] pía; [buis e.d.] pipa; tubo. [om te roken] pipa. 'n pijp roken - huma pipa. 'n zware pijp roken [fig.] - hinka su mes den un neish'i maribomba. de pijp uitgaan - kai muri. de pijp aan maarten geven - laga tumba; laga kai; laga para.
   _pijpen = [doedelzak] tòka. naar iemands pijpen dansen - bai na un hende su amen.
   _pijpl eiding = tubería
   _pijpsleutel = spanner [E.]; pipe-wrench [E.]
   _pik = [houweel] pik; [penis] dòlò [plat] de pik op iemand hebben - tin un hende marká.
   _pikant = pika
   _pikdonker = [bnw] [A.] skur-skur; [C.] sukú-sukú; [znw] propos.
   _pikhouweel = pik
   _pikken = pik; [stelen] hòrta
   _pikzwart = pretu-pretu
   _pil = id.; píldora [S.]
   _pilaar = pilar
   _piloot = piloto
   _pils = sirbes (suave)
   _pimpelaar = bebedó
   _pimpelen = bebe (alkohol)
   _pimpelpaars = [A.] biña; [C.] püs.
   _pin = pènchi
   _pincet = pensèt
   _pinda = pinda
   _pindakaas = id.; peanut butter [E.]
   _pineut = in: hij is de pineut - El a kòi awa.[fam.] Bashan a kaka! [plat]
   _pingelen = [afdingen] purba baha preis; [geluid van automotor] hasi un zonido straño; [voetballen] keda muchu largo ku e bala.
   _ping-ping = sèn; plaka
   _ping-pong = id.
   _pinguïn = pingüino
   _pink = 1. dede chikito. 2. bishé di un aña. hij is bij de pinken - e ta spierrto
   _pinksteren = pentekoste
   _pinnig = pichiri.
   _pioen = mata ku flor rondó korá. zo rood als 'n pioen - Korá manera un kref.
   _pion = peon
   _pionier = pionero
   _pionieren = ta pionero
   _pipet = id.; pipeta [S.]
   _pips = sin koló; pálido
   _piraat = pirata
   _piramide = id.
   _pis = pishi
   _pisnijdig = rabiá-rabiá
   _pispot = wéi pishi
   _pissen = pishi
   _pistool = pistola
   _pit = [v. vrucht] simía, pipita. [in kaars] mecha. [brander] kandela. [élan] brío. iets op 'n laag pitje zetten - wanta un kos kayente.
   _pittig = pika; basta difísil; pisá<'n pittige vent - un gai ku brío.
   _plaag = plaga; [fig.] molèster
   _plaaggeest = tentadó, tèrdó, mala pèster
   _plaat = plachi; disko . de plaat poetsen - baha na awa/na katuna
   _plaatje = plachi
   _plaats = lugá; sitio. plaats hebben/vinden - tuma lugá. in plaats van - (na) lugá di. Dat is niet op z'n plaats - ta fuera di su lugá. iemands plaats innemen - tuma un hende su lugá. plaats maken voor - traha lugá pa. plaats nemen - (bai) sinta. in/op de eerste plaats - na promé lugá. ter plaatse - na e lugá mes.
   _plaatsbespreking = reservashon
   _plaatsbewijs = karchi
   _plaatselijk = lokal(mente)
   _plaatsen = pone; [C.] buta ik kan het niet plaatsen [fig.] - mi no por bin bei
   _plaatsgebrek = falta di lugá
   _plaatsvervangend = interino
   _plaatsvervanger = reemplasante
   _plaatsvervanging = reemplasamento
   _plaatwerk = ilustrashon(nan)
   _plafond = plafon
   _plag = torto. plaggenhuis - kas di torto.
   _plagen = tenta. Ik plaag je alleen maar. - Tenta mi ta tentá bo.
   _plager = tentadó; [pestkop] tèrdó
   _plagerig = pa tenta
   _plagiaat = plagio [S.]
   _plaid = id.
   _plak = pida, snechi. onder de plak zitten van - ta dominá pa
   _plakband = tep
   _plakkaat = plaka; poster [E.]
   _plakken = pega. blijven plakken [fig.] - keda sinta
   _plakplaatje = prenchi
   _plaksel = kò'i pega
   _plakzegel = stampía
   _plamuren = pone |primer| [E.]
   _plamuur = primer [E.]
   _plan = plan; [bouwtekening] mapa. van plan zijn - tin planiá. 'n planb maken - plania. iets of iemand op 'n hoger plan brengen - hisa un kos of hende riba un nivel mas haltu. volgens plan - segun planiá. plan de campagne - id.
   _planeet = planeta
   _planetarium = planetario
   _plank = tabla; [voor boeken] kashi. de plank misslaan - ta ful kiboká. op de planken brengen - produsí (un komedia). van de bovenste plank - di marka mayor.
   _planken- = di palo
   _plankenkoorts = miedo di enfrentá e públiko
   _plankgas = full speed [E.] plankgas geven - kòre full speed.
   _plankier = platafòrma
   _planmatig = segun planiá; sistemátiko
   _plannen = plania
   _planning = planiamento
   _planologie = plonología
   _plant = mata
   _plantaardig = vegetario
   _plantage = plantashon
   _planten = planta
   _plantenrijk = reino di mata
   _planter = plantadó
   _plantkunde = botánika
   _plantkundig = botániko
   _plantkundige = botániko
   _plantsoen = parke; hardin públiko
   _plas = plas di awa. 'n plas doen - dal un pishí.
   _plasje = in: 'n plasje doen - chika blas
   _plassen = [met handen of voetenb] chèpè-chèpè, plèchè-plèchè; [urineren] oriná, pishi
   _plastic = id.
   _plastiek = skulptura
   _plastisch = plástiko
   _plat = plat. [v. taal] vulgar. plat branden - kima tur ful. platdrukken/slaan/stampen - plècha
   _platenspeler = tòkadisko
   _platform = platafòrma
   _plattegrond = mapa
   _platteland = kampo
   _plattelandsbewoner = kampesino
   _plattrappen = plècha
   _platvloers = vulgar; baho
   _platvoeten = pía plat; pí'i kuki
   _platzak = blo bashí, plan barí; sanka na man [vulg.]
   _plausibel = plousibel
   _plavuis = mosaik pa trottoir
   _plebs = bagas, kakada
   _plecht = parti dilanti of di atras di dèk di barko
   _plechtig = solèm(nemente); seremonial(mente); 'n plechtige opening - un apertura seremonial. 'n plechtige heilige Mis - un Misa solèm
   _plechtigheid = seremonia; rito solèm
   _plee = bèstru
   _pleegdochter = yiu(-muhé) di kriansa
   _pleegkind = yiu di kriansa
   _pleegmoeder = mama di kriansa
   _pleegouders = mayornan di kriansa
   _pleegvader = tata di kriansa
   _pleegzoon = yiu(-hòmber) di kriansa
   _plegen = 1. kometé; 'n misdaad plegen - kometé un krímen. verzet plegen - resistí./ oponé su mes. 2. - sa hasi un kos. Zoals mijn vader placht te zeggen, ... - Hablá di mi tata, ...
   _pleidooi = bogamento
   _plein = plenchi; plasa
   _pleister = id.
   _pleisteren = pleister
   _pleisterplaats = lugá pa sosegá
   _pleit = kaso hudisial. het pleit is beslecht - e kos a kaba; e asunto a keda solushoná. Hij heeft het pleit gewonnen - El a gana e kaso. [ook fig.]
   _pleitbezorger = [fig.] abogado; promotor
   _pleiten = boga; argumentá; dat pleit niet voor hem. - (esei) no ta boga p'é
   _plek = lugá; [vlek] mancha
   _plempen = yena
   _plenair = plenario
   _plengen = drama
   _plensbui = palo di awa. een plensbui over zich heen krijgen. - haña un batumba.
   _Pplenzen = basha
   _pletten = plècha; lora habri
   _pletter = plèchadó. te pletter vallen - [dingen] kai kibra na wèrki. [mensen] kai kibra su nèk. [vliegtuig] kai spart fò'i otro.
   _plezier = (a)legría; goso, plaser, pleizí. Veel plezier! - Gosa bon! Met plezier! - Ku muchu gusto! iemand 'n plezier doen - hasi un fabor pa un hende. Doe me 'n plezier en ... - Hasí mi un fabor i ... plezier hebben - gosa. daar kun je lang plezier van hebben - e kos por sirbí bo pa hopi tempo. Hij doet 't voor z'n plezier. - E ta hasi'é pa plaser.
   _plezierig = agradabel, dushi; ameno
   _plicht = deber. z'n plicht vervullen - kumpli ku su deber. z'n plicht verzaken - neglishá su deber.
   _plichtmatig = segun su deber
   _plichtpleging = seremonia
   _plichtsbesef = sentido di deber
   _plichtsbetrachting = devoshon na deber
   _plichtsgetrouw = fiel na deber
   _plichtverzaking = negligensia
   _plichtverzuim = negligensia
   _plint = sókolo
   _ploeg = [landbouw] plug; [in ploegendienst] warda; shift [e.] [groep] grupo; [sport/film e.d.] ekipo
   _ploegen = plug; ara
   _ploegendienst = warda. in ploegendienst werken - traha warda.
   _ploert = desgrasiado; demonio
   _ploeteren = mula, pulewé
   _plof = sla
   _ploffen = kai abou; dal abou (zie: "neerploffen")
   _plomp = [ruw] bruto; [dik] gordo; pisá. [brutaal] grosero. [toren] stòmpi
   _plons = djumblum
   _plonzen = djumblum
   _plooi = ploi; z'n gezicht in de plooi zetten - pone su kara na serio.
   _plooibaar = fleksibel
   _plooibaarheid = fleksibilidat
   _plooien = ploi; dobla
   _plots = [bnw] repentino. [bw] repentinamente; di ripiente
   _plotseling = di ripiente
   _pluche = fùlp
   _pluchen = di fùlp
   _plug = plùg
   _pluim = pluma
   _pluimpje = komplemento
   _pluimage = plumanan
   _pluimvee = galiñanan
   _pluis = in: dat is niet pluis - ei bou tin glas.
   _pluis(je) = plùis
   _pluk = (temporada di) kosechá fruta; [haar] bòshi
   _plukken = [veren] pluma; [fruit] rekogé, ; kosechá; [bloemen] piki
   _plumeau = kuashi di pluma
   _plunderaar = plenderdó;
   _plunderen = plender
   _plundering = plendermento
   _plunje = koroto; paña (di kas, di trabou)
   _pluralisme = pluralismo
   _pluriform = pluriforme
   _plus = mas; plus minus - mas of menos; aproksimadamente. veewl plussen en minnen - hopi kibramento di kabes.
   _pluspunt = punto di bentaha; punto bentahoso; punto faborabel
   _plusteken = símbolo di suma
   _po = we'i anochi; we'i pishi.
   _pochen = broma
   _pocher = bromadó
   _podium = stage [e.]
   _poedelnaakt = blo sunú, bibo sunú; manera su mama a pari'é.
   _poeder = puiru
   _poederen = puiru
   _poeha = herekeke
   _poeier = puiru
   _poeieren = puiru
   _poel = plas di awa; plas di lodo
   _poelet _poulet = karni di galiña
   _poelier = bendedó di galiña
   _poema = puma
   _poen = sèn, plaka
   _poenig = kayente pa plaka
   _poep = pupu
   _poepdoos = bèstru
   _poepen = pupu
   _poes = pushi; [vrouwelijk geslachtsdeel] dòns; pushi. dat is niet voor de poes. - (esei) no ta yiu'i mama! hij is niet voor de poes. - E no ta hende pa hasi wega kuné.
   _poesje = pushi; [vrouwelijk geslahtsdeel] dòns; pushi.
   _poeslief = un pan di Dios
   _poespas = herekeke; hèbè-hèbè
   _poëtisch = poétiko
   _poets = chansa; triki; iemand een poets bakken - hasi chansa ku un hende
   _poetsen = frega; limpia; hasi limpi; [met borstel] skeiru
   _poetslap = paña (pa limpia); duki
   _poëzie = poesía
   _pof = sla; boftá. op de pof - riba krédito.
   _poffen = [slaan] bati; [braden] tòsta; hasa.
   _pogen = intentá; trata; purba
   _poging = intento; esfuerso; 'n poging doen - purba; hasi un esfuerso. 'n poging wagen - hasi un esfuerso.
   _pokdalig = yen di kobá
   _pokken = biruela; zich de pokken werken - traha manera buriko.
   _poker = póker {stomme e} .
   _pokeren = póker
   _pol = klòmpi; tròshi
   _polair = polar
   _polarisatie = polarisashon
   _polariseren = polarisá
   _polder = id.
   _polemiek = polémika; kontroversia
   _polimiseren = polemisá; hiba un kontroversia
   _polemisch = polémiko; kontroversial
   _Polen = Polonia
   _polijsten = skür; frega
   _polikliniek = poliklínika; departamento di emergensia; Eerste Hulp
   _poliklinisch = poliklíniko
   _polis = pólisa
   _politicologie = politikología
   _politicologisch = politikológiko
   _politicoloog = politikólogo
   _politicus = polítiko
   _politie = polis
   _politie- = polisial
   _politieagent = polis
   _politieauto = out' i polis, outo di polis
   _politiebureau = ward'i polis, warda di polis
   _politiek = [znw] politik, polítika. [bnw] polítiko. [bw] polítikamente
   _politiekorps = kuerpo di polis
   _politieman = polis; polis-homber
   _politiepost = warda di polis
   _politievrouw = polis-muhé
   _politiseren = politisá; hasi polítika di un kos
   _politoeren = skür, frega
   _pollepel = kucharon
   _pols = pòls
   _polsen = in: iemand polsen - puntra un hende pa su idea
   _polshorloge = oloshi di man
   _polsslag = pòls
   _polychroom = polikromátiko
   _polygamie = poligamía
   _polytechnisch = politékniko
   _pomp = pòmp; bòmba. Loop naar de pomp! - Bai muri leu!
   _pompelmoes = grape-fruit [e.]
   _pompen = pòmp
   _pompeus = pomposo
   _pompoen = pampuna
   _pompstation = pòmp di gasolin; station [e.]
   _pond = libra
   _pondspondsgewijs = proporshonalmente
   _poneren = deklará
   _pont = ferry [e.]
   _pontifikaal = pontifikal(mente)
   _ponton = ponton
   _pooier = [alg.] chulo; [die zijn eigen vrouw uitleent:] kabron
   _pool = [persoon uit Polen] polako; [noord- & zuid-] polo
   _pool- = polar
   _pools = polako
   _poolshoogte = latitut. poolshoogte nemen - chèk kon kos ta
   _poolster = strea di nort
   _poort = pòrta; pòrt'i kurá
   _poos = rato; 'n hele poos - basta rato,
   _poosje = un rato
   _poot = pata. de poot stijf houden - pone pí' abou. geen poot aan de grond krijgen - no haña ningun akogida. op z'n poot spelen - habri beibel pa un hende. op z'n achterste poten gaan staan - rabia bon rabiá. op hoge poten - hala habrí.
   _pootje = pata chikito. op/met hangende pootjes - ku bergüensa. alles komt op z'n pootjes (terecht) - tur kos ta sali manera e mester ta.
   _pop = pòpchi
   _popelen = ta ansioso. Hij popelde van ongeduld - el a pèrdè pasenshi.
   _poppenkast = id.
   _popperig = manera pòpchi
   _poppetje = popchi chikito. de poppetjes van haar ogen - su popch' i wowo. toen had je de poppejtes aan het dansen. - E ora ei, potoshi a kuminsá.
   _populair = popular
   _populariteit = popularidat
   _populatie = poblashon
   _por = stot; push; elbog
   _poreus = poroso [S.]
   _porie = pori
   _porno = id.
   _pornografie = pornografía
   _porren = stot; pusha [ook fig.]
   _porselein = los
   _porseleinen = di los
   _port = [post] stampía; porto; [wijn] id.
   _portaal = entrada; veranda; porch [E.]
   _portefeuille = [alle betekenissen] kartera
   _portemonnaie _portemonnee = [A.] kartera; [C.] pòtmòni
   _portie = parti
   _portiek = porch [E.]; entrada di kas
   _portier = pòrtero
   _porto = stampía
   _portret = pintura; [foto] pòrtrèt; 'n lastig portret - un mucha/muhé/hende fastioso
   _portretteren = pinta pòrtrèt
   _portugees = [ alle betekenissen] portugues
   _portvrij = liber di porto, sin stampía
   _pose = aktitut
   _poseren = sinta òf para pa wòrdo pintá òf pòrtretá. [fig.] tuma un aktitut
   _positie = posishon; [functie] posishon, puesto. positie kiezen - tuma un posishon.
   _positief = positibo. iets positief beoordelen - fòrma un opinion faborabel di un asunto.
   _positiejurk = shimis pa hende-muhé na estado
   _positieven = in: zijn positieven bij elkaar hebben - ta bon na tino
   _positioneren = posishoná
   _post = pòst, koreo; [S.] 'n brief op de post doen - pòst un karta. [v. deur] kosein; [op rekening e.d.] entrada; item [E.]; [standplaats] puesto; [bewakings-] warda; [ambt] posishon, puesto;
   _post- = postal
   _postbode = id.
   _postbus = id.; P.O.Box [E.]
   _postcode = ]Europa] id.; [VS]zip code
   _posten = [brieven e.d.] pòst; [bewaking] tene warda;
   _poster = [bewaker] warda; [biljet] id.
   _posteren = posishoná
   _posterijen = servisio postal
   _postkantoor = id.
   _postuum = postumo
   _postuur = postura; figura
   _postzegel = stampía
   _pot = [suiker-, conserven-, pis-] pòchi; [kook-] wea. eten wat de pot schaft - kome loke tin. Hij kan de pot op - E por wèl 'i lubidá!
   _potdicht = laptap; fòrnòp
   _poten = planta
   _potent = potente
   _potentaat = potentado [S.]
   _potentie = potensia
   _potentiëel = potensial
   _potgrond = gordura
   _potig = robusto; hankrá
   _potje = wea chikito; pòchi. 'n potje dammen - hunga un weg'i dam. je kunt 'n potje bij hem breken - E tin bo bon mirá; E tin mashá apresio pa bo. Hij heeft er een potje van gemaakt - El a hasi mòrspòt di dje. kleine potjes hebben grote oren. - pushi chikito sa nister duru.
   _potlood = pòtlot
   _potnat = in: 't is één potnat. - Tur ta meskos.
   _potpourri = id.
   _potsenmaker = payaso, kómiko
   _potsierlijk = stravegante
   _pottenbakker = artesano
   _potverdorie = karamba, kóncholé, karai
   _potverteren = [fig.] gasta tur sèn gespar
   _poulet = karni di galiña
   _pousseren = push; pusha; promové
   _pover = pober; [kleding] kon ku ta
   _Praag = Praga
   _praal = splendor
   _praalgraf = mousoleo
   _praalwagen = karosa
   _praat = papiamento. iemand aan de praat houden - detené un hende. iemand aan de praat krijgen - pone un hende papia. iets aan de praat krijgen - pone un kos traha. met iemand aan de praat raken - keda papia ku un hende. te veel praats krijgen - kuminsá bira fastioso; kuminsá papia dimas. hij heeft praats voor tien. - e ta papia pa loko.
   _praatje = [gesprek] konbersashon; [uiteenzetting] charla; [roddel] redashi; [gerucht] rumor; [kletsen] tèkè-tèkè. een praatje met iemand maken - konbersá ku un hende. 't praatje gaat,... - nan dí,... te veel praatjes hebben - tin boka grandi. Ja, ja, mooie praatjes! - Hopi skuma, pòko chokolati. louter praatjes! - redashi, nada mas! praatjes vullen geen gaatjes. - Ku papiamento pa loko, bo no ta logra nada.
   _praatjesmaker = un hende ku ta papia pa loko. Hij is een echte praatjesmaker. - Bo boka e ta.
   _praatstoel = in: hij/zij zit op zijn/haar praatstoel. - E ta sinta papia ku gana.
   _praatziek = in: hij/zij is praatziek - Bó papia e ta papia!
   _pracht = splendor; met pracht en praal - ku hopi buya.
   _prachtig = flamante; briyante. hij zingt prachtig. - E ta kanta fantástiko. 'n prachtig boek/huis etc. - un buki/kas mashá bunita.
   _pragmatiek = pragmatismo
   _pragmatisch = pragmátiko
   _pragmatisme = pragmatismo
   _prak = sobrá di kominda. in de prak - dañá; kibrá.
   _prakken = hasi kuminda moli; meskla kuminda
   _prakkezeren = pensa; zich suf prakkezeren - kibra kabes
   _praktijk = práktika. in praktijk brengen - praktiká
   _praktisch = práktiko
   _praktizeren = praktiká
   _pralen = lusi
   _prat = in: prat gaan op - ta orguyoso di
   _praten = [alg.] papia; [gesprek voeren] konbersá; [kletsen] tèkè- tèkè. Jij hebt makkelijk praten! - Pa bo n' ta nada! Er valt met hem (niet) te praten - E (no) sa skucha. - Nos por diskutí tokante di dje. Praat me er niet van! No bisá mi nada!
   _preadvies = proposishon
   _precair = prekario; delikado
   _precedent = presedente
   _precies = [bnw] eksakto. [bw] eksaktamente; presisamente; yùis. precies op tijd - en punto [S.]. precies om acht uur - Och' or' en punto. Hij is precies dezelfde gebleven - E no a kambia nada.
   _precieus = presioso
   _preciseren = splika mas detayadamente; spesifiká
   _predestinatie = predestinashon
   _predestineren = predestiná
   _predicaat = predikado; título
   _predikant = domi
   _prediken = prediká
   _preek = predikashi
   _preekstoel = prekstul
   _preferent = preferenshal
   _prefereren = preferrá
   _prehistorie = [A.] prehistoria; [C.] pre-istoria
   _preken = prediká, prek
   _prelaat = prelado
   _preliminair = preliminario
   _prematuur = prematuro
   _premie = [verzekerings-] prima; [prijs] premio
   _premier = promé ministro, ministro presidente
   _première = estreno
   _prent = dibuho; pintura; retrato
   _prenten = graba den memoria
   _prentje = prenchi
   _preparaat = preparashon
   _prepareren = prepará
   _prerogatief = prerogatibo
   _present = [bnw/bw] presente
   _presentatie = presentashon
   _presentator = presentadó
   _presenteerblad = teblachi
   _presentiegeld = plaka di presensia
   _presentielijst = lista di presensia
   _presenteren = presentá. [ook: zich - ]
   _president = presidente
   _presidentiëel = presidensial
   _presidentschap = presidensia
   _presideren = presidí
   _pressen = preshoná; pusha; empuhá
   _pressie = preshon. pressie uitoefenen op - pone preshon riba
   _prestatie = logro; prestashon
   _presteren = logra; presta
   _prestige = prestigio
   _prestigieus = prestigioso
   _pret = prèt; goso; legría. 't Is uit met de pret! - Kos a kaba!
   _pretendent = pretendiente
   _pretenderen = pretendé
   _pretentie = pretenshon
   _pretentieloos = sin pretenshon
   _pretentieus = pretenshoso
   _pretje = kò'i prèt. 't Was geen pretje. - No tábata nada agradabel.
   _prettig = agradabel, ameno, dushi, plasentero. prettig vinden - gusta.
   _preuts = prùts; mèfè-mèfè
   _prueutsheid = aktitut prùts
   _prevaleren = PREBALES&EACUTE;, prevalesé
   _prevelen = murmurá
   _preventie = prevenshon
   _preventief = preventibo
   _prieel = kasita rekreatibo mas tanto trahá di mata den un hardin grandi
   _priem = picher {stomme e}.
   _priester = saserdote
   _priesterkoor = [rkk] presbiterio
   _priesterlijk = saserdotal
   _priesterschap = saserdosio
   _priesterwijding = ordenashon saserdotal
   _prietpraat = bla-bla
   _prijken = aparesé
   _prijs = preis; [loterij] premio; op prijs stellen - apresiá. tegen elke prijs - kòsta loke kòsta; cueste lo que cueste [S.] voor geen prijs! - Ni por nada!
   _prijsgeven = [opgeven] bandoná; [geheim] revelá
   _prijsopgave = dunamento di preis
   _prijsuitreiking = partimento di prijs/premio
   _prijsvraag = kompetensia, kompetishon; sertámen
   _prijzen = [in winkel] pone preis; [loven] alabá, gaba, elogiá; zich gelukkig prijzen - gosa ku; konsiderá su mes afortuná.
   _prijzenswaard(ig) = elogiabel
   _prijzig = karo; kostoso
   _prik = pik; [injectie] hangúa; [met ander voorwerp] staká, hinká.
   _prikactie = welga kòrtiko selektibo
   _prikbord = bòrchi pa kolga notisianan
   _prikje = in: voor een prikje - (kasi) por nada.
   _prikkel = stímulo; insentibo
   _prikkelbaar = krebchi; nervioso; iritabel; ta rabia lihé
   _prikkeldraad = way'i sumpiña
   _prikkelen = stimulá; eksitá; [ergeren] iritá
   _prikkeling = [stimulering] stímulo; stimulashon; insentibo; [ergernis] iritashon; provokashon
   _prikken = pik; staka; hinka; [injectie] pasa hangúa.
   _prikpil = hangúa kontraseptibo
   _pril = resien. van zijn prilste jeugd af - di tempo ku e tábata mucha chikito ainda.
   _prima = ekselente
   _primaat = primado [S.]
   _primair = primario. van primair belang - di suma importansia.
   _primeur = primisia
   _primitief = primitibo
   _principe = prinsipio. uit principe - komo prinsipio
   _principiëel = di prinsipio; segun prinsipio; fumdamental(mente). een principiële beslissing - un desishon di prinsipio. 'n principiëel verschil - un diferensia fundamental. om principiële redenen - pa motibonan di prinsipio. 'n principiële vraag - un pregunta fundamental.
   _prins = prens; prínsipe. hij wist van de prins geen kwaad. - e no tabatin e mas mínimo idea.
   _prinsdom = prinsipalidat
   _prinselijk = real
   _prinses = prensesa
   _prins-gemaal = kasá di lareina
   _prior = id.
   _priores = prioresa
   _prioriteit = prioridat
   _privaat = [bnw] privá. [znw] baño; wc.
   _privaatbezit = propiedat privá.
   _privaatrecht = derecho sivil.
   _privé = privá. privé uitgaven = gastonan personal.
   _privilege = prvilegio
   _pro = id.; na fabor
   _probaat = probá; 'n probaat middel - un manera sigur.
   _probeersel = preba; eksperimento
   _proberen = purba; laat mij 'ns proberen. - lagá mi purba un biaha.
   _probleem = problema
   _problematiek = problemátiko
   _problematisch = problemátiko
   _procédé = proseso
   _procederen = entamá un kaso (hudisial)
   _procedure = prosedimento, prosedura
   _procent = por ciento [s.]
   _proces = [alg.] proseso; [jur.] kaso. iemand 'n proces aandoen - hiba un hende dilanti wes / dilanti di mesa bèrde.
   _processie = proseshon
   _proces-verbaal = id.
   _proclamatie = proklamashon
   _proclammeren = proklamá
   _procuratie = poder.
   _procureur = prokuradó
   _procureur-generaal = prokuradó general
   _producent = produktor
   _produceren = produsí
   _product = produkto
   _productie = produkshon
   _productief = produktibo
   _productiviteit = produktibidat
   _proef = prueba, ensayo. een proef nemen - hasi un prueba. de proef doorstaan - pasa e prueba. - hasi e prueba./Saka bo sòm. proeven nemen - eksperimentá. op proef - komo prueba. op de proef stellen - hasi un eksperimento./tèst. proeve van bekwaamheid - ensayo di kompetensia.
   _proefdruk = id.
   _proefneming = prueba; eksperimento
   _proefnummer = kopia di prueba
   _proefondervindelijk = [bnw] eksperimental, empíriko. [bw] eksperimentalmente, impírikamente
   _proefschrift = disertashon
   _proeftijd = temporada di prueba
   _proesten = nister. proesten van het lachen - hari pa muri.
   _proeven = purba (smak). Proef maar eens. - Purb'é. Proef je 't - B'a haña su smak? Ik proef er niets van. - Mi no ta haña ningun smak.
   _pro = id. pro's en contra's - pro i contranan
   _prof = [sport] profeshonal
   _profaan = profano
   _profeet = profeta
   _professie = profeshon
   _professionalisme = profeshonalismo
   _professioneel = profeshonal(mente)
   _professor = profesor
   _profeteren = profetisá
   _profetie = profesía
   _profetisch = profétiko
   _proficiat = pabien
   _profiel = id.; perfil [S.]
   _profijt = probecho
   _profijtelijk = probechoso
   _profileren = profilá
   _profiteren = probechá
   _profiteur = probechadó
   _pro forma = id.
   _prognose = pronóstiko
   _programma = programa
   _programmeren = programá
   _programmering = programashon
   _programmeur = programadó
   _progressie = progreso
   _progressief = progresibo
   _project = proyekto
   _projecteren = proyektá
   _projectie = proyekshon
   _projectiel = proyektil
   _projectiescherm = pantaya
   _projectontwikkelaar = desaroyadó
   _projector = proyektor
   _proleet = proletario
   _proletariër = proletario
   _proletarisch = proletario
   _proliferatie = proliferashon
   _prolongatie = prolongashon; kontinuashon; renobashon
   _prolongeren = prolongá; kontinuá; renobá
   _proloog = prólogo
   _promenade = promenada
   _prominent = prominente
   _promiscu = promiskuo
   _promiscuïteit = promiskuidat
   _promotie = promoshon
   _promotor = promotor
   _promoveren = promové
   _prompt = [znw] [computer] id. [bnw] pronto; puntual. [bw] puntualmente. prompt betalen - paga mesora. prompt om zeven uur - shet' or' en punto.
   _pronk = pronk. - kana pronk
   _pronken = pronkia
   _pronkerig = (ku) ta gusta kana pronk
   _pronkjuweel = hoya [ook fig.]
   _pronkstuk = id.
   _prooi = id. ten prooi vallen aan - kai víktima na
   _proost! = salú!
   _prop = pròp op de proppen komen met - sali afó ku.
   _propaganda = propaganda
   _propagandist = propagandista
   _propagandistisch = propagandista
   _propageren = propagá
   _propeller = id.
   _proper = nèchi, limpi
   _properheid = limpiesa
   _proportie = proporshon. buiten alle proporties - fuera di tur proporshon
   _proportioneel = proporshonal(mente)
   _proppen = hinka
   _propvol = yen-yen
   _prospectus = id.
   _prostituée = prostituta
   _prostitutie = prostitushon
   _protectie = protekshon
   _protest = protesta; protest aantekenen tegen - protestá kontra.
   _protestant = protestante
   _protesteren = protestá
   _prothese = protésis
   _protserig = bromadó; eksagerá
   _proviand = provishonnan
   _provianderen = perkurá pa provishonnan
   _provinciaal = [znw+bnw] provinsial
   _provincialisme = provinsialismo
   _provincie = provinsia
   _provisie = provishon
   _provisiekast = kashi pa provishonnan
   _provisioneel = provishonal(mente)
   _provisorisch = provisóriko
   _provocateur = provokadó
   _provocatie = provokashon
   _provoceren = provoká
   _provocerend = provokatibo
   _proza = prosa
   _pruik = peluka
   _pruilen = shegarná
   _pruilerig = shegarná
   _pruim = prùim
   _pruimen = chupa (tabako)
   _prul = koroto; kò'i tira afó; kos mankaron; porkería
   _prullenmand = bak'i sushi
   _prut = [alg.] sushi; [koffie] drap; [modder] lodo; [viezigheid] porkería
   _prutsen = tofer {stomme e}; mòsh, mòrs
   _prutswerk = mòshmento
   _pruttelen = [op vuur] tota; [sputteren] keha
   _psalm = salmo
   _pseudo- = id.
   _pseudoniem = pseudónimo
   _psychedelisch = psikedéliko
   _psychiater = sikiatra
   _psychiatrie = sikiatría
   _psychiatrisch = sikiátriko
   _psychisch = síkiko
   _psychologie = sikología
   _psychologisch = sikológiko
   _psycholoog = sikólogo
   _puber = adolesente
   _puberteit = adolesensia
   _publiceren = publiká
   _publiciteit = publisidat
   _publiek = [znw] públiko; [bnw] públiko; publieke vrouw = prostituta. [bw] publikamente
   _publikatie = publikashon
   _puffen = choka; hoga.
   _pui = gével; fasada
   _puik = ekselente
   _puilen = sali afó
   _puin = ruina; desperdisio
   _puinhoop = ruina
   _puist = peishi
   _pukkel = peishi
   _pul = mòk; poti
   _pulken = koba; piki. in de neus pulken - koba hole.
   _pulp = pùlp
   _pummel = chabelito. boeren pummel - buriko bestia
   _punaise = id.
   _punctualiteit = puntualidat
   _punctueel = puntual
   _pungel = bònchi
   _punt = [top] pui; [plaats, waarderings-] punto; [stip] punta. dubbele punt - dos punto. punt komma/komma punt - punto i kòma.
   _puntgaaf = den kondishon perfekto
   _puntig = skèrpi
   _puntje = puntito. Daar kun je een puntje aan zuigen. - Bo por purba igual'é. Alles was tot in de puntjes geregeld. - Tur kos tábata perfektamente reglá. Als puntje bij paaltje komt, - Ora tur kos ta klòp,
   _pupil = [leerling] alumno; [oog] pòpch'i wowo
   _puree = batata machiká. in de puree zitten - tin problema grandi.
   _purgering = purgashi
   _purgeermiddel = purgante
   _purper = biña korá
   _purperen = di biña korá
   _put = pos. als het kalf verdronken is, dempt men de put. - ora baka a hoga kaba, nan ta dèmpel e pos. een bodemloze put - un pos sin bòm. in de put zitten - ta tristu
   _putten = saka awa; pòmp awa. putten uit - basa su mes riba
   _puur = puru
   _puzzel = id.
   _puzzelen = pùzel {stomme e}
   _pygmee = pigmeo [S.]
   _pyjama = piyama
   _pyromaan = piromano

   _qua = kua. qua aantal - pa loke ta e kantidat.
   _quarantaine = karantena
   _quasi = [C.] pretendé; [A.] pretendí.
   _querulant = pleitista, streidó
   _queue = rei; fila; [biljart] id.
   _quitte = empatá
   _qui-vive = alerta; alertá
   _quorum = kuoro
   _quota = id.; parti
   _quotiënt = kuoshente


   _raad = konseho. raad inwinnen - buska konseho. raad geven - duna konseho. Hij wist zich geen raad. - E no tábata sa kiko pa hasi mas. te rade gaan bij - konsultá.
   _raadgeven = konsehá, duna konseho
   _raadgever = konsehero
   _raadgeving = konseho
   _raadhuis = statùis; ofisina di gobierno; bestuurskantoor
   _raadplegen = konsultá
   _raadpleging = konsulta
   _raadsel[tje] = charada; enigma. 't Is mij 'n raadsel, ... - Ta inkomprendibel pa mi, ...
   _raadselachtig = misterioso; enigmátiko
   _raadslid = miembro di konseho (insular)
   _raadsman = konsehero; abogado
   _raadszetel = asiento den konseho (insular)
   _raadszitting = reunion di konseho (insular)
   _raadzaam = akonsehabel; iets raadzaam achten - konsiderá un asunto apropiá.
   _raak = in: het schot was raak. - E tiro a alkansá. rake klappen uitdelen - dal nan bon gedal. duna nan un bvon sota. 'n rake opmerking - un remarka bon al caso. maar raak praten. - papia sin pía ni kabes. Vraag maar raak. - Pregunta tur loke bo ke.
   _raaklijn = liña di kontakto
   _raakpunt = punto di kontakto
   _raakvlak = plano di kontakto
   _raam = bentana; [lijst] kuadro; leishi uit het raam kijken = wak pafó.
   _raamwerk = kuadro; leishi
   _raap = in - sin skonde nada; sin hasi kosnan mas bunita ku nan ta.
   _raar = rar; straña; kurioso. 't Is 'n rare snijboon. - E ta un gai straño. Ik voel me raar. - Mi ta sinti un rar.
   _raaskallen = papia kò'i kèns; papia pa loko
   _rabat = deskuento
   _rabbi = rabino
   _race = kareda (di outo, di bais, di motosaik)
   _racen = [A.] kòre un kareda; [C.] kuri un kareda
   _racisme = rasismo
   _racist = rasista
   _racistisch = rasista
   _rad = [znw] wil; iemand 'n rad voor ogen draaien - tira santo den wowo di un hende. [bnw/bw] lihé; [spraak] bon-bon; Hij is rad van tong. - E sá papia!
   _radbraken = [taal e.d.] habraká; [fig. lijfelijk] kibra kurpa. Ik voel me geradbraakt. - Mi kurpa ta kibrá.
   _raddraaier = agitadó; kukuyadó; líder di banda
   _radeloos = desesperá; sin sa kiko pa hasi mas.
   _radeloosheid = desesperashon
   _raden = [raadgeven] konsehá; [gissen] rei
   _radiateur = radiator
   _radikaal = radikal(mente)
   _radikalisme = radikalismo .
   _radio = id.; naar de radio luisteren - skucha radio. op de radio - na radio. de radio staat aan - radio ta toka
   _radioactief = radioaktibo
   _radioactiviteit = radioaktividat
   _radiografisch = radiográfiko
   _radiologie = radiología.
   _radio-omroep = emisora
   _radio-omroeper = radio-lokutor
   _radiostation = emisora (di radio)
   _radiotelescoop = radioteleskópio
   _radiotoestel = radio
   _radiozender = transmitor di radio
   _radium = id.
   _rafel = rafaña
   _rafelen = rafañá; hila
   _rafelig = rafañá
   _raffinaderij = refinerdía
   _raffineren = refiná
   _rag = spenderag
   _rage = lokura (di moda)
   _ragebol = basora pa stofia plafon
   _ragfijn = fini-fini
   _raid = asalto
   _rail = ril; liña
   _rakelings = tòchi-no-tòchi; di chiripa; Dat was rakelings! - B'a hera!
   _raken = [treffen] alkansá; dal; [aanraken] tòch(i); mishi; dal; [fig.] afektá. aan de praat raken - kuminsá papia. in moeilijkheden raken - haña su mes den problema. aan de drank raken - keda bisiá na bibida. in de war raken - keda bruhá. verbitterd raken - keda (a)margá. verslaafd raken aan - kedabisiá na. verstrikt raken in - keda enredá den. te water raken - kai den awa. dat raakt mij niet. - No ta afektá mi./ Mi no tin kunes. Dat raakt jou meer dan mij. - Ta mas (importante) pa bo ku pa mi. elkaar raken tòchi ku otro; ta relashoná ku otro. in moeilijkheden raken - haña su mes den problema.
   _raket = kohete
   _rakker = chabelito; mucha fastioso; mucha mala-mucha
   _ram = chubato
   _ramen = baluá
   _raming = baluashon
   _rammei = palu (of balki) pa kibra habri
   _rammeien = kibra habri ku palu of balki
   _rammel = zonido di kos kibrá; een pak rammel - un bon sota
   _rammelaar = maraka
   _rammelen = [schudden] sakudí; [aan deur e.d.] sakudí; [geluid maken] hasi boroto; [afranselen] suta; duna un sota; [geld] zona; iemand door elkaar rammelen - duna un hende un bon sakudí. Ik rammel van de honger - Mi stoma ta gruña. het voorstel rammelt aan alle kanten. - E proposishon ta yen-yen di error.
   _rammeling = sota
   _rammen = dal (ku fòrsa); stot
   _ramp = desastre, kalamidat, katástrofe
   _rampspoed = kalamidat; adversidat
   _rampzalig = desastroso, katastrófiko
   _rancune = renkor. sans rancune - sin renkor
   _rancuneus = renkoroso
   _rand = rant
   _randgebied = region marginal, área marginal
   _randverschijnsel = asunto marginal
   _rang = rango; grado; posishon; puesto
   _ranglijst = lista di prioridatnan
   _rangnummer = number
   _rangorde = órden
   _rangschikken = ordená; klasifiká
   _rangschikking = clasifikashon
   _rangtelwoord = numeral ordinal
   _rank = [znw] ranka . [bnw] delegá; fini
   _ransel = [rugzak] mochila; [slaag] sota
   _ranselen = suta
   _rantsoen = ransun; rashon
   _rantsoeneren = ransuná; tashoná
   _rantsoenering = ransunamento; rashonamento
   _ranzig = rans , hastru
   _rap = lih
   _rapen = piki
   _rapheid = liheresa
   _rappél = rekordatorio
   _rapport = raport
   _rapporteren = raportá
   _rariteit = kuriosidat
   _rariteitenkabinet = kolekshon di kuriosidatnan
   _ras = rasa
   _rasecht = di rasa puro
   _rasp = raspa
   _raspen = raspa
   _rassen- = di rasa; rasial
   _raster = leishi
   _rat = djaka
   _rataplan = in: de hele rataplan - tur e korotonan. henter e bombòshi.
   _ratel = [v. hout] id.; [v. slang] kaskabel
   _ratelen = [alg.] zona; [snel praten] papia muchu lihé
   _ratelslang = kaskabel
   _ratificatie = ratifikashon
   _ratificeren = ratifiká
   _rationalisme = rashonalismo
   _rationalist = rashonalista
   _rationalistisch = rashonalista
   _rationeel = rashonal(mente)
   _ratjetoe = tutu
   _rats = in: in de rats zitten - ta hopi preokupá.
   _rattengif = beneno pa mata djaka
   _rattenkruid = arséniko
   _rauw = [niet gaar] kurú; [geluid] skèrpi, duru
   _rauwkost = kuminda kurú; berdura kurú
   _ravage = ruina, desastre; 'n ravage aanrichten - kousa un desastre.
   _ravijn = abismo
   _ravotten = ravotiá
   _rayon = área
   _razen = razu; het verkeer raast voorbij - tráfiko ta pasa na gran velosidat.
   _razend = razo, razu, furioso. razend worden - bira razo; pèrdè sintí. 't is om razend van te worden! - ta hasí bo bira loko di remata.
   _razernij = furia; tot razernij brengen - pone un hende pèrdè sintí.
   _razzia = id.
   _reactie = reakshon
   _reactionair = [znw+bnw] reakshonario
   _reactiveren = reaktibá
   _reactivering = reaktibashon
   _reageerbuis = tubo di prueba
   _reageren = reakshoná; ergens niet op reageren - no hasi kaso.
   _realisatie = realisashon
   _realiseerbaar = realisabel
   _realiseren = realisá
   _realisering = realisashon
   _realisme = realismo
   _realist = realista
   _realistisch = realista; realístiko
   _realiteit = realidat
   _reanimatie = reanimashon
   _reanimeren = reanimá
   _rebel = rebèlde
   _rebelleren = rebèldiá
   _rebellie = rebèldía
   _rebels = rebèlde
   _recalcitrant = rekalsitrante
   _recapituleren = rekapitulá; resumí
   _recensent = resensor
   _recenseren = resensiá
   _recensie = resensia
   _recent = resiente
   _recentelijk = resiente(mente)
   _recept = [kook-] reseta. [med.] resèpt; preskripshon.
   _receptie = resepshon
   _receptionist = resepshonista
   _reces = vakansi (parlementario)
   _recessie = reseshon
   _recette = entrada
   _recherche = reshèrsh
   _rechercheur = reshèrsh
   _recht = [znw] [A.] derecho; [C.] derechi; hustisia. recht van beroep - derecho/derechi di apelashon. de rechten van de mens - derechonan humano. recht geven/hebben op - duna/tin derecho di. met recht - hustamente. [bnw] stret; rekto. recht maken/trekken/zetten - stret.
   _rechtbank = korte di hustisia
   _rechtbuigen = stret
   _rechten = stret; rèk
   _rechtenloos = [A.] sin derecho, [C.] sin derechi
   _rechten = [ww] stret, rèk. [znw] [A.] derecho; [C.] derechi
   _rechtens = segun derecho/derechi; segun lei.
   _rechter = [znw] wes. eigen rechter spelen - tuma lei den su (mes) man. iemand voor de rechter slepen - trese un hende dilanti di mesa bèrde. [bnw] drechi; banda drechi; na man drechi.
   _rechterlijk = hudisial. de rechterlijke macht - poder hudisial
   _rechtervleugel = [pol.] (h)ala derechista
   _rechthebbende = esun ku tin [A.] derecho [C.] derechi p'e.
   _rechthoek = rektángulo
   _rechthoekig = rektangular
   _rechtmatig = legítimo
   _rechtmatigheid = legitimidat
   _rechtop = [staand] pará (stret); [zittend] sintá;
   _rechtopstaand = pará stret na haltu; vertikal(mente)
   _rechts = drechi; banda drechi; na man drechi; rechts van de weg - banda drechi di kaminda. rechts houden - keda na banda drechi. [politiek] derechista
   _rechts- = legal
   _rechtsaf = (na) banda drechi, (na) bo man drechi
   _rechtsbevoegd = kompetente
   _rechtsbijstand = asistensia legal
   _rechtschapen = honesto; rekto
   _rechtschapenheid = honestidat; rektitut
   _rechtsgeding = kaso hudisial
   _rechtsgeldig = legal(mente)
   _rechtsgeldigheid = legalidat
   _rechtsgeleerdheid = hurisprudensia
   _rechtsgelijkheid = igualdat legal
   _rechtsgevoel = sentido di hustisia
   _rechtsgrond = base legal
   _rechtsherstel = rehabilitashon legal
   _rechtskracht = vigor legal
   _rechtskundig = legal
   _rechtskundige = hurista; abogado
   _rechtsomkeer = in: rechtsomkeer maken - bira bèk
   _rechtsorde = rden legal
   _rechtspersoon = personaría hurídiko
   _rechtspersoonlijkheid = personaría hurídiko
   _rechtspleging = administrashon hudisial
   _rechtspositie = posishon legal; posishon hurídiko
   _rechtspraak = hurisdikshon; administrashon hurídiko
   _rechtsstaat = estado di derecho
   _rechtstandig = perpendikular
   _rechtstreeks = [bnw] direkto; [bw] direktamente
   _rechtswege = in: van rechtswege - legalmente; hurídikamente
   _rechtszaak = kaso (hudisial)
   _rechtszaal = sala di korte
   _rechtszekerheid = siguridat legal
   _rechtszitting = seshon di korte (di hustisia)
   _rechttrekken = stret
   _rechtuit = stret (padilanti)
   _rechtvaardig = [bnw] husto; [bw] hustamente
   _rechtvaardigen = hustifiká; gerechtvaardigde bezwaren - obyekshonnan hustifiká
   _rechtvaardigheid = hustisia
   _rechtvaardiging = hustifikashon
   _rechtzetten = [letterl.] pone stret, pone para; [corrigeren] rektifiká; [fig.] stret
   _rechtzetting = rektifikashon
   _rechtzinnig = ortodokso
   _recidivist = residivista
   _reciteren = resitá
   _reclame = propaganda; [klacht] keho;
   _reclameren = reklamá; keha; apelá
   _reclassering = id.; rehabilitashon
   _reconstructie = rekonstrukshon
   _reconstrueren = rekonstruí
   _record = record [e.]
   _recreatie = rekreashon
   _recreatiegelegenheid = fasilidat(nan) pa recreashon
   _recreëren = rekreá
   _rectaal = rektal
   _rectificatie = rektifikashon
   _rectificeren = rektifiká
   _rector = id.
   _rectoraat = rectorado
   _reçu = resibo
   _recuperatie = rekuperashon
   _recupereren = rkuperá
   _recycleren = resiklá
   _recyclering = resiklahe
   _redacteur = redaktor
   _redactie = redakshon
   _redactioneel = redakshonal
   _reddeloos = irekuperabel; ireskatabel; reddeloos verloren - perdí pa semper.
   _redden = [alg.] salba; [van ondergang] reskatá; salbaguardiá; zich redden - salba su kurpa. zich weten te redden - yuda su kurpa. iemand uit moeilijkheden redden - saka un hende for di problema. z'n figuur redden - saka kara. hij zal zich wel redden. - L'e saka su kurpa. ze kunnen zich goed redden. - Nan ta bon pará.
   _redder = salbadó; reskatadó;
   _redderen = mòsh
   _redding = salbamento; salbashon; [van ondergang] reskate
   _redding- _reddings- = di reskate
   _reddingboot = salbabida
   _rede = [voor schepen] waf; [verstand] rasonamento; sintí; [toespraak] diskurso; charla; iemand in de rede vallen - interumpí un hende
   _redelijk = [met rede begaafd] rashonal; [billijk] rasonabel; rashonal(mente); [tamelijk] basta; bastante; 't Is redelijk goed gegaan. - El a bai basta bon.
   _redelijkerwijs = rasonabelmente
   _redeloos = irashonal
   _redeloosheid = irashonalidat
   _reden = [beweeg-] rason; motibo; [grond-] base; kousa. Ik heb geen reden tot klagen. - Mi no tin motibo pa keha. Reden te meer om ... - Mas motibo ainda pa ...
   _redenaar = oradó, orador
   _redenatie = rasonamento; argumentashon
   _redeneren = rasoná; argumentá. Er valt met haar niet te redeneren. - Bo no por argumentá kuné.
   _redenering = rasonamento; argumentashon
   _reder = doño di barko
   _rederij = kompañía di navegashon
   _redetwist = disputa
   _redetwisten = disputá
   _redevoering = diskurso; charla.
   _redigeren = redaktá
   _redmiddel = rekurso
   _redresseren = kòregí
   _reduceren = redusí
   _reductie = redukshon
   _redzaam = handy [E.]
   _ree = biná
   _reebok = biná-chubato
   _reeds = kaba, ya kaba, ya [...] kaba
   _reëel = berdadero; rasonabel
   _reegeit = biná
   _reeks = seri; rei; kareda
   _reep = [touw] pida; [stof] sinta; [leer] faha; [chocola] pida
   _reet = kul, kulo, sanka [vulg.]
   _referendum = referendo
   _referentie = referensia
   _refereren = referí
   _referte = referensia
   _reflecteren = reflehá
   _reflectie = refleho
   _reflector = reflektor
   _reflex = refleho
   _reformatie = refòrmashon
   _reformeren = reformá
   _refrein = refrein
   _regeerder = gobernante
   _regel = regla; [lijn] liña; in de regel - pa regla. tussen de regels - mei-mei di e liñanan. regel voor regel - liña pa liña.
   _regelaar = ahustadó
   _regelbaar = ahustabel
   _regelen = regla; ahustá
   _regeling = regulashon; ahustamento; - bini na un akuerdo.
   _regelmaat = regularidat
   _regelmatig = regular(mente)
   _regelmatigheid = regularidat
   _regelrecht = stret, stret padilanti
   _regen = [alg.] awa; aw'i shelu; [bui] awaseru; yobida. we krijgen regen - nos ta bai haña awa. van de regen in de drup/drop - fò'i planchi den kandela. 'n regen van kogels - un awaseru di bala.
   _regenachtig = in: het is regenachtig - tempo ta na awa. 'n regenachtige dag - un día di awa(seru)
   _regenbak = renbak
   _regenboog = renbó, renbog; arco iris [S.]
   _regenboogvlies = iris
   _regenbui = awaseru
   _regenen = yobe. 't regent. - awa ta yobe. 't regent hard. awa ta basha. 't dreigt te gaan regenen. - Tempo ta na awa. 't Regent dat 't giet. - Awa ta basha duru-duru.
   _regeneratie = regenerashon
   _regenereren = regenerá
   _regenjas = id.
   _regenkapje = id.
   _regenloop = roi
   _regent = id.; dirigente
   _regentijd = tempo(rada) di awa
   _regenton = barí di awa
   _regenval = yobida
   _regenwater = awa di shelu, awa di yobida
   _regenwaterreservoir = dam
   _regenweer = tempo di awa.
   _regenwolk = bentabal; nubia di awa
   _regeren = [alg.] reina; [ministers] goberná
   _regering = gobierno; gobernashon
   _regerings- = gubernamental; di gobierno
   _regeringsverklaring = deklarashon di maneho gubernamental
   _regie = direkshon
   _regime = régimen
   _regiment = id.
   _regio = region; regionen - regionnan
   _regionaal = regional(mente)
   _regisseren = dirigí
   _regisseur = direktor
   _register = registro
   _registratie = registrashon
   _registreren = registrá
   _reglement = reglamento; huishoudelijk reglement - reglamento doméstiko.
   _reglementair = reglamentario
   _reglementeren = reglamentá
   _reglementering = reglamentashon
   _regularisatie = regularisashon
   _regulariseren = regularisá
   _regulateur = reguladó
   _reguleren = regla, regulá, ahustá
   _regulering = reglamento, regulashon, ahuste
   _regulier = regulario; no religioso
   _rehabilitatie = rehabilitashon; rebalidashon
   _rehabiliteren = rehabilitá; rebalidá
   _reiger = [vogel] garsa; garabet
   _reiken = alkansá; ekstendé; iemand de hand reiken - saka man pa un hende.
   _reikhalzen [naar] = anhelá [pa]
   _reikhalzend = in: reikhalzend uitzien naar - anhelá pa; spera ansiosamente pa
   _reikwijdte = alkanse; distansia
   _rein = puro; in 't reine brengen - stret
   _reïncarnatie = reinkarnashon
   _reinheid = puresa; [kuis] kastidat
   _reinigen = limpia, hasi limpi; purifiká
   _reiniging = limpiesa; purifikashon
   _reinigings- = di limpiesa
   _reis = biaha, biahe. op reis zijn - ta di biaha. op reis gaan - bai biaha
   _reisbiljet = pasashi; ticket [E.]
   _reisbureau = agensia di biahe
   _reisdoel = destinashon
   _reisgezelschap = grupo di biaha
   _reisvaardig = kla pa biaha
   _reiswekker = id.; alarma di biaha
   _reizen = biaha (naar = pa)
   _reiziger = biahante
   _reïncarnatie = reenkarnashon
   _rek = [alg.] rèki; [in winkel] tranchet; [uitrekbaarheid] elastisidat; de rek is eruit [fig.] - No tin mas posibilidat.
   _rekbaar = elástiko; [fig.] reimu. 'n rekbaar begrip - un konsepto reimu.
   _rekbaarheid = elastisidat
   _rekel = [hond, vos] kachó-chubato, zoro-chubato; [vlegel] chabelito
   _rekenen = [ww] kalkulá, rek, konta. [ - por konta ku un hende. Reken maar! - Bo por konta ku mi. Hij rekende het tot zijn plicht. - El a konsider'é su deber. te veel rekenen - kobra dimas. znw] kalkulashon, kálkulo, kontamento
   _ rekening = kuenta; rekening houden met - tuma na kuenta. rekening en verantwoording afleggen - duna kuenta. in rekening brengen - kobra. Hij nam de kosten voor zijn rekening. - El a paga e gastonan.
   _rekening-courant = kuenta corriente
   _rekeninghouder = doño di kuenta.
   _rekenkamer = kontrolaría general
   _rekenkunde = siensia di kálkulo
   _rekenkundig = segun siensia di kálkulo
   _rekenliniaal = id.; slide-rule [E.]
   _rekenmachine = kalkuladó, kalkulador
   _rekenschap = kuenta . rekenschap afleggen - duna kuenta. iemand rekenschap vragen - pidi un hende pa duna kuenta. zich rekenschap geven van - realisá su mes
   _rekken = rèk; prolongá; ekstendé; [fig. : treuzelen] lele, telelele. [C.] tete-tete
   _rekruteren = rekrutá
   _rekrutering = rekrutamento
   _rekruut = esun rekrutá
   _rekverband = bèngs; 'n rekverband aanleggen - bèngs
   _rekwest = petishon
   _rekwisieten = rekisito(nan)
   _rel = disturbio; pelea; borchincha
   _relaas = relato; kuenta
   _relateren = relashoná
   _relatie = relashon
   _relatief = relatibo
   _relativeren = relatibá; suavisá
   _relativiteit = relatividat
   _relevant = relevante
   _releveren = yama atenshon spesial na
   _reliëf = relieve [S.]
   _reliek = relíkia
   _religie = religion
   _religieus = religioso
   _relikwie = relikia
   _reling = ril
   _rem = brek
   _remedie = remedia
   _remise = [overboeking] transferensia; [schaken] id.; draw [E.]; [stalling] garashi di tram of bùs
   _remmen = brek, frena
   _remming = inhibishon
   _rempedaal = brek het rempedaal indrukken - primi brek.
   _remplaçant = substituto; reemplasante
   _remraket = retro-kohete
   _remschoen = break-shoe [E.]
   _remspoor = marka(nan) di brek
   _ren = [kippen-] kái galiña; [snelheids-] kareda. in volle ren - na kareda
   _renaissance = renasimento
   _rendabel = id.
   _rendement = rendimento; ganansia
   _renderen = rende
   _rendez-vous = enkuentro
   _rendier = biná
   _rennen = [A.] kòre; [C.] kuri
   _renner = [A.] kòredó; [C.] kuridó
   _renovatie = renovashon
   _renoveren = renová
   _renpaard = kabai di kareda
   _rentabiliteit = rentabilidat
   _rente = interes
   _renteloos = sin interes
   _rentenier = persona ku ta biba di su kapital
   _rentenieren = biba di su kapital
   _rentevoet = tasa di interes
   _rentmeester = administradó di un plantashon
   _rentree = binimento bèk; bolbemento; reentrada
   _reorganisatie = reorganisashon
   _reorganiseren = reorganisá
   _rep = in: in rep en roer zijn - ta arib' abou
   _reparateur = mekániko
   _reparatie = reparashon, drechamento
   _repareren = drecha, repará
   _repasseren = repasá
   _repatriëren = repatriá
   _repatriëring = repatriashon
   _repercussie = reperkushon
   _repertoire = repertorio
   _repeteren = [toneel] ensayá; [studie] repasá; [herhalen] ripití
   _repetitie = [toneel] ensayo; [studie] repaso; [herhaling] ripitishon
   _repliceren = kontestá
   _repliek = kontesta
   _reportage = reportahe
   _reporter = reportero
   _reppen = in: zich reppen - hasi purá; hasi lihé. reppen van - menshoná; menta
   _represaille = represaya
   _representant = representante
   _representatie = representashon
   _representatief = representatibo
   _representeren = representá
   _repressie = represhon
   _repressief = represibo
   _reprimande = reprimenda [S.]
   _reproduceren = reprodusí
   _reproductie = reprodukshon
   _reptiel = reptil
   _republiek = repúblika
   _republikein = republikano
   _republikeins = republikano
   _reputatie = reputashon, fama, renomber. 'n goede reputatie hebben - tin bon nomber.
   _research = investigashon sientífiko
   _reservaat = sanktuario; reserva natural [S.]
   _reserve = reserva. in reserve houden wanta den reserva.
   _reserveband = spèrtaira
   _reserveren = reservá
   _reservering = reservashon
   _reservewiel = spèr taira
   _reservoir = tanki
   _resident = residente
   _residentie = residensia
   _resideren = residensiá
   _residu = sobrá; residuo [S.]
   _resolutie = resolushon
   _resoluut = resoluto
   _resonant = resonante
   _resonantie = resonansia
   _resonneren = resoná
   _respect = rèspèt
   _respectabel = respetabel
   _respecteren = respetá
   _respectievelijk = respektivamente
   _respijt = mas tempo
   _ressort = hurisdikshon
   _ressorteren = in: dat ressorteert niet onder hem - no ta bou di su hurisdikshon.
   _rest = sobrá, resto. voor de rest ... - pa loke ta keda ...
   _restant = sobrá, resto; loke a sobra
   _restaurant = restorant
   _restauratie = restorashon
   _restaureren = restorá
   _resten = resta, sobra. er rest hem niets anders dan... - no ta ked'é nada otro ku...
   _resteren = sobra, resta. het resterende - loke ta sobra
   _restitueren = restituí
   _restitutie = restitushon
   _restrictie = restrikshon
   _restrectief = restriktibo
   _resultaat = resultado
   _resulteren = resultá
   _resumé = resúmen
   _resumeren = resumí
   _retoriek = retórika
   _retorisch = retóriko
   _retoucheren = ?
   _retour = [reis] ida y vuelta [S.]; bai i bin. op z'n retour zijn - no ta mas loke e tábata.
   _retourneren = debolbé
   _retraite = retiro
   _reu = kachó-chubato, kachó-hòmber, kachó macho
   _reuk = [zintuig] olfato [s.]; [geur] holó; [aangename geur] fragansia
   _reukloos = sin holó
   _reumatiek = reuma
   _reumatisch = reumátiko
   _reünie = reunion
   _reus = gigante
   _reusachtig = gigante; gigantesko
   _reuze = sumamente
   _reuzel = res
   _revalidatie = revalidashon, rehabilitashon
   _revalideren = revalidá, rehabilitá
   _revaluatie = rebalidashon
   _revalideren = rebalidá
   _revanche = revancha
   _revancheren = in: zich revancheren - tuma revancha.
   _reveil = rebibamento
   _reven = baha bela
   _revers = kragi
   _reviseren = revisá
   _revisie = revishon
   _revolutie = revolushon
   _revolutionair = [znw+bnw] revolushonario
   _revue = revista [ook tijdschrift]
   _riant = sublime; grandioso; [salaris] envidiabel; [voorsprong] amplio
   _rib = rebchi. je kunt zijn ribben tellen - e ta kuero ku weso. 't Was 'n rib uit mijn lijf. - Tábata un dineral ku mi mester a gasta.
   _ribbel = rant of strepi fini mas haltu
   _ribbenkast = tronko; kurpa; pecho
   _ribfluweel = fùlp
   _richel = rant smal
   _richten = dirigí; punta
   _richting = [alg.] direkshon; [koers] rumbo (naar - pa)
   _richtingaanwijzer = sign-light [E.]; fiki-fòkò
   _richtlijn = indikashon
   _richtprijs = preis sugerí
   _richtsnoer = liña di akshon; liña di konducta
   _ridder = hidalgo [s.]; kabayero
   _ridderlijk = komo kabayero
   _ridderorde = kondekorashon (real)
   _ridiculiseren = ridikulisá
   _ridicuul = ridíkulo
   _rieken = hole
   _riem = faha; [drijf-] fanbèlt. [roei-] remo ; Men moet roeien met de riemen die men heeft. - Galiña ta baña k'e awa k'e tyin. iemand een hart onder de riem steken - duna un hende mas konfiansa.
   _riet = kabana
   _rieten = di kabana
   _rietsuiker = suku di kaña
   _rif = ref
   _rij = rei; kareda; fila; in de rij staan/lopen - para/kana den fila. Hij heeft ze niet allemaal op een rij. - E ta basta bruhá.
   _rijbaan = pista
   _rijbewijs = id.
   _rijden = [A.] kòre, [C.] kuri. door het rode licht rijden - pasa dor di lus korá. tegen een lichtmast rijden - dal kontra un pal'i lus.
   _rijder = [A.] kòredó; [C.] kuridó
   _rijdier = kabai
   _rijexamen = eksá men pa rijbewijs.
   _rijgen = reigi
   _rijk = [bvn] riko. [znw] reino; estado; Ze hadden het rijk alleen - nan por a hasi loke nan tábata ke.
   _rijkaard = hende riko
   _rijkdom = rikesa
   _rijkelijk = bastante, ampliamente
   _rijkelui = hende riko
   _rijks- = di reino; di estado; gubernamental; nashonal
   _rijksdaalder = fuèrtè
   _rijm = rima
   _rijmelaar = rimadó
   _rijmelarij = rimamento
   _rijmen = rima; Dat rijmt niet met wat je me hebt gezegd. - No ta kuadra ku loke b'a bisá mi. Hoe rijm je dat met ... - Kon bo ta rekonsiliá esei ku ...
   _Rijn = Rin, río Rin
   _rijnaak = barko di río Rin.
   _rij-op-rij-af = roll-on -roll-off [E.]
   _rijp = [znw] serena kongelá riba palo i daknan; [bnw] maduro; hecho; - despues di hopi diskushon. rijp worden - madurá.
   _rijpen = madurá
   _rijpheid = madures
   _rijproef = tèst pa rijbewijs.
   _rijst = aros
   _rijstrook = pista
   _rijten = sker
   _rijtuig = karosa
   _rijvaardigheid = habilidat di kòre.
   _rijverbod = prohibishon di kòre
   _rijverkeer = tráfiko
   _rijweg = kaminda grandi
   _rijwiel = bais, bisikleta
   _rijzen = subi; [v. haren] spina
   _rijzig = haltu
   _rillen = rel
   _rilling = rel. koude rillingen - kalofríu
   _rimboe = mondi; bush-bush
   _rimpel = [in gezicht e/d/] lachi; [water] ola suave
   _rimpelen = [gezicht] haña lachi; [water] move suavemente
   _rimpelig = yen di lachi
   _rimpeling = ola suave
   _ring = renchi
   _ringband = id.
   _ringeloren = tèr; pèster; intimidá
   _rinkelen = ring
   _riolering = [A.] riol; [C.] kloaka
   _riool = [A.] riol; [C.] kloaka
   _riooljournalistiek = periodismo sushi
   _risee = kò'i hari; persona ridíkulo
   _risico = riesgo, risiko. risico lopen - kòre riesgo
   _riskant = riskante
   _riskeren = riska
   _rist = seri; tròshi
   _rit = korí
   _ritme = ritmo
   _ritmisch = rítmiko
   _rits = ziper {stomme e}
   _ritselen = ?
   _ritsig = ruín
   _ritssluiting = ziper {stomme e}
   _ritueel = [znw+bnw] ritual
   _ritus = rito
   _rivaal = rival
   _rivaliteit = rivalidat
   _rivier = río
   _robbedoes = mucha ku ta gusta hunga bruto
   _robijn = rubí
   _robot = id.
   _robuust = robusto
   _rochelen = rònka (dor di pèrdè rosea); HALA ( = e zonido di un hende sofokando den su mes baba)
   _roddel = redo; redashi; batimento di bleki
   _roddelaar
   _roddelaarster = hasidó di redo; lengon
   _roddelen = hasi redo; hasi redashi; bati bleki
   _roddeltje = bleki
   _roede = [om te slaan] kòí suta; [penis] dòlò
   _roei = richi
   _roeiboot = boto di rema
   _roeien = rema. Men moet roeien met de riemen die men heeft. - Galiña ta baña k'e awa k'e tin.
   _roeier = remadó
   _roeiriem
   _roeispaan = ?
   _roekeloos = imprudente; sin miedo; sin tene kuenta ku nada
   _roekeloosheid = imprudensia; indiferensia
   _roem = fama
   _roemen = gaba; elogiá
   _roemloos = di mala fama; sin ningun rekonosimento
   _roemloosheid = mala fama
   _roemrijk = glorioso
   _roemruchtig = famoso
   _roep = yamada. in 'n kwade roep staan - tin mala fama
   _roepen = [alg.] yama; [uitroepen] sklama; [hard] grita. Hij roept er erg over. - E ta mashá entusiasmá. Ik kan er niet over roepen. - Mi no ta hañ'é muchu bon. Hij heeft me laten roepen. - El a pidi pa mi. Ik voel mij niet geroepen om ... - Mi no ta sinti mi mes yamá pa ... Je komt als geroepen. - B'a bin nèt na ora!
   _roeping = vokashon
   _roepnaam = nomber di kariño
   _roer = timon; 't roer omgooien [fig.] - kambia rumbo
   _roereie = scrambled egg [E.]
   _roeren = [met lepel] drei; [fig.] konmové; z'n mond roeren - bati boka
   _roerend = konmovedor
   _roerganger = timonero
   _roerig = turbulento
   _roerloos = sin move
   _roes = wayabá; zijn roes uitslapen
= kita su wayaba.
   _roest = frustu
   _roesten = frustu, frustia
   _roestig = frustiá
   _roet = ? roet in het eten gooioen - daña e fiesta.
   _roffel = batimento
   _roffelen = bati
   _rog = chuchu [vis]
   _rogge = id., centeno []S.]
   _rok = saya. Hij kan geen rok zien. - E no por mira saya (ni labá na liñ'i paña)
   _rokbroek = saya-karson
   _rokcostuum = flus fòrmal
   _roken = huma
   _roker = humadó
   _rokerig = yen di humamento
   _rokkenjager = muherero
   _rokkostuum = flus fòrmal
   _rol = ròl; [toneel e.d.] papel. De rollen zijn omgekeerd. - Kos a kambia.
   _rolgordijn = id.
   _rollade = id.
   _rollen = lora. de zaak aan het rollen brengen - pone e kos lora.
   _rolletje = in: alles loopt op rolletjes - tur kos ta bai manera mester ta.
   _rolstoel = rolstul
   _roltrap = id.; escalator [E.]
   _romaans = romano
   _roman = novela
   _romanbtiek = [znw] romantisismo
   _romantisch = romántiko
   _Rome = Roma
   _romein = romano
   _romeins = romano
   _rommel = korotonan; potoshi; porkería. Wat 'n rommel! - Ki pòrkería!
   _rommelen = skòmber. rommelend zoeken - skòmber. [v. onweer] zona. het rommelt in de verte. - Tin strena leu-leu. [A.] Tin bos leu-leu. [C.]
   _rommelig = desordená
   _rommelmarkt = merkado di purga.
   _romp = tronko
   _rompslomp = gedum
   _rond = [BNW]BW] rondó. DE ZAAK IS ROND - KOS TA KLA. RONDE TAFEL CONFERENTIE - KONFERENSIA DI MESA RONDó. [VZ] rònt di; rond de tafel - rònt di mesa. rond tien uur.
- Banda di dies or'. [znw] sírkulo
   _rondbazuinen = brokèst
   _rondborstig = franko, sinsero
   _rondborstigheid = frankesa, sinseridat
   _rondbrengen = parti
   _ronddelen = parti
   _ronddolen = dual
   _ronddraaien = drei, bira rònt
   _ronddwalen = dwal
   _ronde = [rondgang] buèlta; [vergadering e.d.] danda; de ronde doen - [inspectie] dal un buèlta; [geruchten] kòre rònt.
   _ronden = bai ront
   _rondgaan = pasa rònt; sirkulá.
   _ronding = kurba; birada
   _rondje = turno
   _rondkomen = [v. geld] biba di
   _rondleiden = munstra hende un lugá
   _rondleiding = ekskurshon dirigí
   _rondneuzen = skòmber
   _rondom = ront di
   _rondreis = gira
   _rondrijden = kòre rònt
   _rondrit = gira
   _rondtasten = fula rònt
   _rondtrekken = wandru
   _ronduit = franko, sinsero, sin miedo
   _rondvaart = gira den boto
   _rondvertellen = brokèst
   _rondvraag = turno líber
   _rondzwalken = wandru rònt
   _rondzwerven = wandru rònt
   _ronken = ronka
   _ronselen = rekrutá
   _Röntgen = id.
   _röntgenfoto = radiografía; x-ray [E.]
   _rood = korá; roestig rood - korá kimá. rode hond - sarampi aleman. in de rode cijfers zitten - ta den korá. Zo rood als 'n pioen - korá manera un kref.
   _roodgloeiend = kayente-kayente
   _roodharig = kabei korá
   _roodhuid = indjan
   _roodvonk = rotohòn {ng}
   _roof = robo
   _roofbouw = in: roofbouw plegen op [fig.] - eksigí muchu dimas di.
   _roofdier = animal feròs; bestia feròs
   _roofmoord = asesinato pa robo
   _roofoverval = atrako
   _roofovervaller = atrakadó
   _rooien = 1. koba. 2. [fig.] in: ze kunnen 't maar net rooien - Apenas nan por biba.
   _rook = huma. in rook opgaan - disparsé. waar rook is is vuur. - unda tin huma tin kandela.
   _rookgordijn = kortina di huma
   _rookvlees = id.; karni humá
   _room = krema
   _roomboter = manteka
   _rooms = katóliko [romano]
   _roos = [bloem] rosa; [op hoofd] kaska.
   _rooskleurig = [fig.] prometedó, prometedor
   _rooster = reha; [brood-] kò'i tòsta panb; toaster [E.]; [werk-] rooster [N.]
   _roosteren = tòsta; geroosterd brood - pan tòstá.
   _ros = kabai
   _rosbief = id.; roast beef [E.]
   _rossig = korá kla
   _rot = [znw] in: 'n ouwe rot - bakiyano; bakiano. [bnw] putrí ; [fig.] fastioso; doe niet zo rot!! - No hasi fastioso asina! 'n rotte appel - Un aplu putrí. 'n rotte tand - un djente malu.
   _rotje = klapchi. zich 'n rotje schrikken - spanta muri. zich 'n rotje lachen - hari te lor' abou.
   _rotjong = mucha fastioso
   _rotonde = id.
   _rots = baranka
   _rotsachtig = manera baranka
   _rotsblok = pida baranka
   _rotsvast = firme manera un baranka
   _rotten = putri
   _rottig = fastioso
   _rotzak = desgrasiado
   _rotzooi = porkería, potoshi
   _rotzooien = hasi potoshi; [fig.] pompa [plat], hode [vulg.]
   _roulatie = sirkulashon
   _rouleren = sirkulá; tuma turno
   _route = rumbo,;ruta
   _routine = rutina
   _rouw = luto. in de rouw zijn - ta na luto
   _rouwbeklag = kondolensia. Geen rouwbeklag aan huis. - No ta risibí kondolensia na kas.
   _rouwen = ta na luto (om = pa)
   _rouwig = in: er niet rouwig om zijn - no tin duele di
   _rouwkrans = krans
   _rouwrand = rant pretu (pa luto)
   _rouwstoet = cortejo fúnebre [S.]
   _roven = roba; hòrta; [kidnappen] sekuestrá
   _rover = ladron; [zee-] pirata; [struik-] atrakadó
   _royaal = generoso; 'n royaal vertrek - un piesa amplio. 'n royale meerderheid - un mayoría konfortabel.
   _royement = rayamento; ekspulshon
   _royeren = raya; ekspulsá. geroyeerd worden - keda rayá.
   _roze = rosa
   _rozengeur = fragansia di rosa. 't is niet alles rozengeur en maneschijn - No tur kos ku ta lombra ta oro.
   _rozenkrans = rosario; de rozenkrans bidden - resa rosario.
   _rozijn = rasenchi
   _rubber = ròber
   _rubriceren = klasifiká
   _rubriek = título; kategoría; krónika
   _ruchtbaar = konosí; públiko
   _ruchtbaarheid = publisidat. ruchtbaarheid aan iets geven - duna publisidat na un kos
   _rudiment = rudimento
   _rudimentair = rudimentario
   _rug = lomba; achter de rug - tra'i lomba. met de handen op de rug - man tra'i lomba. het geld groeit me niet op de rug. - Mi no tin pal'i plaka.
   _ruggegraat = wes'i lomba [ook fig.]
   _ruggelings = lomba promé
   _ruggemerg = mantek'i lomba, tut'i lomba
   _ruggespraak = konsultashon. ruggespraak met iemand houden - konsultá un hende
   _ruggesteun = respaldo
   _ruggesteunen = respaldá
   _rugleuning = [stoel e.d.] lomba
   _rugsteun = zie: ruggesteun
   _rugzak = muchila
   _rui = in: in de rui zijn - pèrdè pluma; pèrdè kabei
   _ruien = pèrdè pluma; pèrdè kabei
   _ruif = baki pa bestianan kome
   _ruig = rudo; bruto; krudo; gròf; mahos
   _ruiken = hole. Hoe kon ik dat ruiken? - Kon mi por a sa? Hij ruikt naar sterke drank. - E ta hole bebida stèrki.
   _ruiker = bukèt
   _ruil = interkambio; kambio; trokamento. in ruil voor - A kammbio di.
   _ruilen = troka
   _ruim = [znw] hold [E.]. [bnw] amplio; reimu; mas ku. 't is ruim voldoende. - Ta mas ku sufisiente. 'n ruim salaris - un salario amplio.
   _ruimen = kita; hasi bashí; [wind] bira
   _ruimschoots = ampliamente, abundantemente. ze waren ruimschoots op tijd - nan tábata bon na ora.
   _ruimte = espasio. geklets in de ruimte - batimento di boka (por nada).
   _ruimtekostuum = trahe spasial
   _ruimtelijk = spasial; di espasio .
   _ruimteschip = nave spasial
   _ruimtevaarder = astronouta; [Russisch] kosmonouta
   _ruimtevaart = astronóutika
   _ruimteveer = shuttle [E.]
   _ruimtevrees = kloustrofobia
   _ruïne = ruina
   _ruïneren = ruiná
   _ruis = vrun-vrun; zonido suave
   _ruisen = vrun-vrun; zona suavemente
   _ruit = bentana; glas di bentana. [figuur] kuadrá; triángulo;
   _ruiten = [kaartspel] diamonds [e.]
   _ruiter = kabayista; kòredó di kabai; jinete [s.]
   _ruiterij = kavalería
   _ruiterlijk = [bnw] franko. [bw] frankamente
   _ruitenwisser = (windscreen) wiper [e.]
   _ruk = ranká.
   _rukken = ranka. iets uit zijn verband rukken - saka un kos for di konteksto.
   _rukwind = ráfaga
   _rul = lòs
   _rum = ròm
   _rumoer = babel; beheit; boroto
   _rumoerig = (ku) hopi babel; hopi beheit; hopi boroto
   _rund = baka, baka-toro, buei. [fig.] bobo. bloeden als een rund - sangra manera pòrko.
   _rundvlees = karn'i baka; stobá
   _rups = BICHI
   _rus = rusiano
   _Rusland = Rusia
   _russisch = [bnw+znw] rusiano
   _Russin = rusiano
   _rust = trankilidat ; deskanso; sosiego. even rust nemen - sosegá un rato. zij heeft rust noch duur. - E no por deskansá ni un rato. de eeuwige rust - sosiego eterno. de rust herstellen - restorá trankilidat. laat hem met rust. - Lag'é na pas. in diepe rust zijn - ta slapdot. zich ter ruste begeven - kòi kama. tot rust brengen - trankilisá.
   _rust- = di sosiego; di deskanso
   _rusteloos = sin deskanso; sin sosiego
   _rusten = deskansá; sosegá; Dat hij ruste in vrede. Ku e sosegá na pas. iets laten rusten - laga un kos sin mishi. Wel te rusten - Bon nochi.
   _rustgevend = trankil(o); ketu
   _rustiek = rústiko; [landelijk] rural
   _rustig = [bnw] ketu; trankil(o); kalmo. [bw] trankilamente; kalmamente zich rustig houden - keda ketu. je kunt 't rustig doen. - bo por wèl 'i hasíé.
   _ruw = bruto; rudo; gròf; krudo
   _ruwweg = komo; mas of menos; aproksimadamente.
   _ruzie = pleito; pleitamento; ruzie maken - pleita; kòi pleito; strei. ruzie krijgen - kòi pleito. ruzie zoeken - buska pleito
   _ruzieën = pleita, kòi pleito, strei
   _ruziemaker = pleitista; streidó


   _saai = laf; ferfelu. 'n saaie boel. - kos ta laf.
   _saamhorigheid = solidaridat
   _sabbat = sabat
   _sabbelen = chupa
   _sabel = espada [S.]
   _sabotage = id.; sabotahe
   _saboteren = sabotá
   _saboteur = sabotadó
   _sacherijn = mal beis
   _sacraal = sagrado
   _sacrament = sakramento; de sacramenten der zieken - sant' olio
   _sacristie = sakristí
   _sadisme = sadismo
   _sadist = sadista
   _sadistisch = sadista
   _saffier = safir
   _saffieren = di safir
   _safraan = safran; azafrán [S.]
   _sage = leyenda; saga; mito; kuento mitológiko
   _sajet = lana
   _sakkerloot = kónchole; Mi mama dushi! koño! [vulg.]
   _salade = salada
   _salamander = lagadishi (di awa)
   _salariëren = salariá
   _salariëring = salario; pago
   _salaris = salario
   _saldo = id.
   _salon = sala
   _salonheld = héroe ku boka
   _salpeter = salpéter
   _salto = id. salto mortale - id.
   _salueren = dal un saludo militar [?]
   _saluut = saludo militar
   _salvo = id.
   _samen = huntu. Goeie morgen, samen! - Bon día, shonnan! Samen uit, samen thuis. - Sali huntu, bolbe huntu.
   _samenbinden = mara huntu [ook fig.]
   _samendrommen = bòsha
   _samendrukken = primi huntu
   _samengaan = bai huntu [ook fig.]
   _samengesteld = kompuesto
   _samenhang = koherensia
   _samenhangend = koherente
   _samenknijpen = primi sera
   _samenkomen = bini huntu; reuní
   _samenkomst = reunion, enkuentro
   _samenleving = sosiedat
   _samenloop = in: samenloop van omstandigheden - koinsidensia
   _samenpakken = kòi huntu; [drommen] bòsha
   _samenraapsel = tutu
   _samenscholing = bòshamento
   _samensmelten = fundi
   _samensmelting = fushon
   _samenspannen = konspirá
   _samenspanning = konspirashon
   _samenspel = akshon kombiná
   _samenspraak = diálogo
   _samenstel = struktura; sistema; konstelashon
   _samenstellen = areglá, kompositá, kompilá
   _samenstelling = komposishon; struktura; kompilashon
   _samentrekken = kontraé ; konsentrá
   _samentrekking = kontrakshon; konsentrashon
   _samenvallen = pasa huntu; sosodé huntu; koinsidí; sinkronisá
   _samenvatten = kòi huntu; resumí; rkapitulá
   _samenvatting = resúmen
   _samenvloeien = meskla; unifiká
   _samenvoegen = djòin, kombiná, uni, unifiká
   _samenvoeging = kombinashon
   _samenwerken = koperá (huntu); kombiná. gaan samenwerken - bai traha huntu; djòin otro.
   _samenwerking = koperashon (huntu)
   _samenwonen = biba huntu
   _samenzijn = [znw] runion; enkuentro
   _samenzweerder = konspiradó
   _samenzweren = konspirá
   _samenzwering = konspirashon
   _sam-sam = mitar-mitar; fifty-fifty [E.]
   _sanatorium = sanatorio
   _sanctie = sankshon
   _sanctioneren = sankshoná
   _sandaal = sandalia; pargati
   _saneren = sania; desaroyá di nobo; rekonstgruí; reorganisá
   _sanering = saniamento;reorganisashon; rekonstrukshon; refòrmashon; renobashon
   _sanitair = [bnw] sanitario; [znw] artíkulonan sanitario; artíkulonan di baño.
   _santé! = salú!
   _santenkraam = potoshi; korotonan
   _Saoedi Arabië = Saúdi Arabia
   _sap = juice [e.]; jugo [S.]
   _sappig = juicy [E.]
   _sarcasme = sarkasmo
   _sarcastisch = sarkástiko
   _sardine = sardina
   _sarren = tèr; tenta; teimu
   _sas = in: in z'n sas zijn - ta mashá kontento mes
   _satan = satanas
   _satanisch = satániko
   _sateliet = satélite
   _satijn = satin
   _satire = satira
   _satirisch = satíriko
   _saucijs = soseishi
   _saus = sous
   _sauveren = salvaguardiá
   _savanne = sabana
   _savoureren = saboriá
   _sawa = kunuku di aros (bou awa)
   _scala = skala
   _scalpering = peyeu
   _scandaleus = skandal
   _scanderen = grita; kanta
   _Scandinavië = Skandinavia
   _scenario = senario
   _scène = esena; [ruzie] borchincha; pleitamento
   _scepter = id. de scepter zwaaien - manda
   _scepticisme = skeptisismo
   _scepticus = sképtiko
   _sceptisch = sképtiko
   _schaaf = skaf
   _schaafijs = raspou
   _schaafsel = krelchi; krùlchi
   _schaak = ajedrez [S.] {j = ch}; 'n partij schaak - un wega di ajedrez.
   _schaakmat = id.; check-mate [E.]; jaque-mate [S.]{j = ch}
   _schaakpartij = wega di ajedrez (zie:
   _schaak)
   _schaakstuk = piesa di ajedrez [S.]{j
= ch}
   _schaal = [schotel, collecte-] skalchi; [v. ei] kaska; [maatstaf] skala; op grote schaal - na skala tgrandi. op de schaal van Richter - riba skala di R.
   _schaaldier = marisko
   _schaamdelen = genitalnan; partinan genital
   _schaamhaar = [vrouwelijk] pendeu [vulg.]
   _schaamrood = Hij/zij kreeg het schaamrood op de kaken. - su kara a bira korá di bergüensa.
   _schaamte = bergüensa
   _schaamtegevoel = bergüensa
   _schaamteloos = sin bergüensa
   _schaap = karné. 'n onnozel schaap [fig.] - un mucha bobo. het arme schaap [fig.] - e pober mucha. - Semper tin lugá pa hende ku pasenshi. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. - Bini un, bini tur.
   _schaapachtig = tímido, bergonsoso
   _schaapskooi = kurá di karné
   _schaapsstal = kurá di karné
   _schaar = skèr
   _schaars = skars. schars gekleed - bisti sunú.
   _schaarste = skarsedat
   _schaats = patin. 'n scheve schaats rijden - hasi un kos kontra lei of kontra moralidat.
   _schaatsen = patiná.
   _schaatser = patinadó
   _schacht = tùnel.
   _schade = daño; schade toebrengen aan - hasi daño na. schade berokkenen aan - kousa daño na. door schade en schande wijs worden - siña for di su foutnan.
   _schadelijk = dañino
   _schadeloos = in: iemand schadeloos stellen - indemnbifiká un hende; komnpensá e daño
   _schadeloosstelling = daño di perjuicio [S.]{j = ch}. indemnifikashon; kompensashon pa daño
   _schaden = daña
   _schadepost = pèrdida
   _schaderegeling = areglo pa kompensá daño
   _schadevergoeding = kompensashon (pa daño)
   _schaduw = sombra
   _schaduwbeeld = silueta
   _schaduwen = [door politie] vigilá den sekreto
   _schaduwzijde = e otro banda di e medaya
   _schaften = kome durante trabou; Daar heb ik niets mee te schaften. - No ta mi asunto.
   _schaftlokaal = kantina
   _schafttijd = ora pa kome (durante trabou)
   _schakel = wowo
   _schakelaar = suichi
   _schakelbord = switch-board [E.]
   _sckhakelen = [aaneen] gancha; [electr.] konektá; [versnelling] kambia spit
   _schakeling = konekshon; [electr.] sirkuito.
   _schakelkast = kash'i suichi;
   _schaken = [bordspel] hunga ajedrez [S.]{j = ch}. [ontvoeren] sekuestrá; kidnap [E.]
   _schakering = variashon; nuance [N/E]
   _schaking = sekuestro; kidnapping [E.]
   _schalk = mala-mucha
   _schalks = mala-mucha; kò'i mala-mucha
   _schallen = zona (duru); resoná
   _schamel = pober
   _schamen [zich] = tin bergüensa. schaam je! - ki bergüensa! ik schaamde me dood. - mi por a muri di bergüensa. je moet je schamen! - bo n' tin bergüensa? Schaamt hij zich niet om te ... - Ku ki kara e ta ... Hij schaamde zich de ogen uit zijn hoofd. - El a hera muri di bergüensa.
   _schampen = skeiru; hera dal
   _schamper = sarkástiko
   _schampschot = tiro ku ta raska un hende
   _schandaal = skandal
   _schandaalpers = prensa sensashonalista
   _schandalig = skandaloso; bergonsoso; sin geful; skandal.
   _schande = bergüensa. te schande maken - skandalisá. iemand te schande zetten, - brongosá un hende. pone un hende su kara na bergüensa; tot mijn schande moet ik erkennen, ... - Mi tin bergüensa ku mi tin ku rekonosé, ...
   _schandelijk = bergonsoso, repudiante. zich schandelijk gedragen - komporta su mes di un modo skandaloso.
   _schandpaal = palo di bergüensa iemand aan de schandpaal nagelen - eksponé/ brongosá un hende públlikamente.
   _schandvlek = bergüensa
   _schapenbout = pí'i karné
   _schapenscheerder = peladó
   _schapenvlees = karn' i karné
   _schappelijk = rasonabel(mente)
   _schare = multitut
   _scharen = in: zich aan iemands zijde scharen - Uni (su mes) ku un hende; tuma parti pa un hende
   _scharlakenrood = korá kla
   _scharminkel = hende kuero ku weso
   _scharnier = skarnir
   _scharrelaar = hende ku ta hasi negoshi barata; [vrouwenjager] ròldó; hende muherero
   _scharrelei = webo di galiña ku ta kana liber.
   _scharrelen = hasi negoshi barata; [flirten] ròl
   _scharrelkip = galiña ku ta kana liber.
   _scharrelpartijtje = ròlmento
   _schat = tesoro ; [persoon] dushi, tuku, amor
   _schateren = hari barika yen; hari te lor' abou
   _schaterlach = harí duru
   _schatgraver = bvuskadó di tesoro
   _schatje = dushi, tuku, amor
   _schatkist = kaha di gobierno
   _schatrijk = putrí di plaka, rikísimo
   _schattebout = dushi
   _schatten = balorá, baluá, estimá. hoe oud schat je hem? - ki edat bo ta dun'é?
   _schattig = tutu, tuki, cute [e.]
   _schatting = balorashon, b aluashon, estimashon
   _schaven = skaf
   _schavot = stelashi pa kastigo públiko
   _schavuit = desgrasiado
   _schede = kobertura; [vagina] vágina
   _schedel = kráneo
   _scheef = skeins. 'n scheef gezicht zetten/trekken - traha kara mahos. 'n scheve verhouding - un relashon difísil. Dat loopt scheef. - e kos ta bai robes. Je das zit scheef. - Bo dashi ta skeins. dat ligt/staat scheef. - E no ta stret.
   _scheel = skel. schele hoofdpijn - migraine. scheel zien van honger - ta hambrá. scheel zien van afgunst - wak un hende yen di envidia.
   _scheen = palo di pía, pal' i pía. iemand tegen de schenen schoppen [fig.] - ofendé un hende.
   _scheenbeen = zie scheen
   _scheep = in: scheep gaan - embarká.
   _scheepje = barko chikito
   _scheeps- = di barko; di navegashon (marítimo); marítimo
   _scheepsramp = desastre marítimo
   _scheepsschroef = chapaleta, propeler {stomme e}
   _scheepswerf = id.; fábrika di barko; astillero [S.]
   _scheepvaart = navegashon
   _scheepvaartmaatschappij = kompañía marítimo
   _scheerapparaat = APARATO PA FEITA; kò'i feita (eléktriko)
   _scheergerei = kò'i feita
   _scheerkwast = kuashi pa feita
   _scheerlijn = liña di guía
   _SCHEERMES = BLED PA FEITA
   _scheet = puya; 'n scheet laten - puya
   _scheidbaar = separabel
   _scheiden = [alg.] separá; [huwelijk] divorsiá; [uiteengaan] parti; [lippen e.d.] parti; Hier scheiden onze wegen. - Nos kamindanan ta parti/ta separá aki.
   _scheiding = [alg.] separashon; [huwelijk] divorsio; [in het haar e.d.] partishon
   _scheidingslijn = liña di divishon; partishon
   _scheidsgerecht = korte di arbitrahe
   _scheidslijn = liña di divishon
   _scheidsrechter = árbitro
   _scheikunde = kímika
   _scheikundig = kímiko
   _schel = [bnw/bw] [v. stem] haltu i duru; [licht] (ku) ta siegá bo. [znw] bèl.
   _schelden = zundra; schelden als 'n viswijf - grita manera shishi (den hanch'i Punda).
   _scheldnaam = nomber di abuzo
   _scheldpartij = zundramento
   _scheldwoord = palabra ofensiva; palabra di abuzo
   _schelen = hasi un diferensia; dat scheelt niet veel met ... f- esei no ta hasi muchu diferensia ku .... Dat scheelt veel! - Ta hasi un gran diferensia. dat kan niet schelen. - lebomai (numa). het kan me niet schelen! - [interesseren] mi n' debe ni un! Mi n' tin kunes! [geen bezwaar] mi n' tin nada kontra. wat kan mij dat schelen! - ki mi tin kunes? dat scheelde niet veel! - b'a / el a / nan a hera! 't Scheelde niet veel of hij was gevallen. - Pa pòko el a kai. El a hera kai. wat scheelt eraan? - kiko a pasa? ki pasá bo?
   _schelm = ladron; malechor; kriminal
   _schelmenstreek = trabou di ladron; trabou di un kriminal
   _schelp = kokolishi
   _schema = [tekening] diagrama; [tijd-] orario; [reis-] itinerario
   _schematisch = na manera di diagrama
   _schemer = skuridat di atardi, di maínta, ora solo ta bahando, saliendo.
   _schemerdonker = skuridat di atardi (promé ku solo a baha)
   _schemeren = kuminsá bira skur
   _schemerdonker = ora skuridat ta kuminsá kai
   _SCHEMERING = ZIE: SCHEMER
   _schemerlamp = lampi pará riba kashi; [staande -] lampi pará riba flur.
   _schenden = violá; daña. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. - Esun ku kòrta su nanishi, ta daña su kara. iemands vertrouwen schenden - abusá di konfiansa di un hende.
   _schending = violashon; dañamento. schending van vertrouwen - abuzo di konfiansa.
   _schenken = [vloeistof] basha; [geschenk] regalá, obsekiá. de rest schenk ik je. - E sobrá ta ñapa pa bo.
   _schenking = obsekio; donashon; regalo
   _schennis = violashon
   _schep = skòp; kuchara. 'n schep geld - Kantidat di plaka; un monton di plaka.
   _schepeling = marinero; miembro di tripulashon di un barko. de schepelingen - e tripulashon di un barko.
   _schepen = [Belgisch] diputado (di un munisipio).
   _scheppen = [de wereld; kunst] krea; [met schop of lepel] saka.
   _schepper = kreadó
   _schepping = kreashon
   _scheppingsdrang = kreatibidat
   _scheppingskracht = poder kreatibo
   _schepsel = kriatura
   _scheren = feita (ook: zich scheren); [schapen] pela[laag over de grond, het water] skeiru.
   _scherf = splender; pida. aan scherven vallen - kai na wèrki.
   _schering = in: dat is schering en inslag - Ta loke ta pasa tur ora.
   _scherm = [tv/film] pantaya; [hor] screen [E.];[zonne-] parasol; achter de schermen - tra'i kortina.
   _schermutseling = pleitamento; disturbio
   _scherp = [bnw] skèrpi; [sterk gekruid] pika. scherpe concurrentie - kompetensia pisá. hij heeft een scherp verstand. - E ta bon bei. in scherp gestelde bewoordingen - ku palabranan hopi pisá. [znw] banda skèrpi; met scherp schieten - tira ku bala kayente.
   _scherpen = sleip; hasi skèrpi.
   _scherpschutter = tiradó eksperto; franko tiradó.
   _scherpslijper = hende ku puntonan di bista ekstremo; ekstremista
   _scherpte = kondishon sk&eagrave;rpi
   _scherpzinnig = sabí; [sluw] astuto
   _scherts = chansa
   _schertsen = hasi chansa
   _schertsfiguur = lolo; payaso; chanbon
   _schertsvertoning = farce [N.] farsa [S.]; desastre; frakaso
   _schets = dibuho (di prueba)
   _schetsen = dibuhá; [met woorden] duna un splikashon general.
   _schetteren = zona skèrpi
   _scheur = sker
   _scheurbuik = bèrè-bèrè.
   _scheuren = sker
   _scheuring = kiebra; ruptura; [pkerk.] skesma
   _scheurkalender = id.
   _scheut = [plant] sprùit, spreit; konòpi; [sterke drank] shòt
   _scheutig = generoso
   _scheutigheid = generosidat
   _schicht = senteo
   _schichtig = shimaron; miedoso
   _schielijk = pronto; lihé-lihé; di ripiente
   _schier = praktikamente; kasi
   _schiereiland = península
   _schieten = tira; [snel bewegen] bula; iemand of iets laten schieten [fig.] - laga un persona of kos kai.
   _schietpartij = tiramento, tiroteo
   _schietschijf = blanko
   _schiften = sorteá; separá; Hij is geschift. [fig.] - Su kabes n' ta bon.
   _schifting = sorteamento; eliminashon
   _schijf = [alg.] disko; [kaas e.d.] snechi; pida; [dammen] piesa; [schiet-] blanko; harde shijf [computer] - hard disk [E.]. dat loopt over veel schijven - ta un prosedura hopi kompliká.
   _schijn = [licht] lus; klaridat; [uiterlijk] aparensia; schijn bedriegt - aparensia ta gaña. Hij heeft de schijn tegen zich. - aparensia ta kontra dje. geen schijn van kans - ni e mas mínimo chèns. het heeft er alle schijn van dat... - tur kos ta indiká ku.... de schijn wekken dat.. - duna e impreshon ku... Het heeft er de schijn van, dat ... - Ta parse ku, .... Zijn boosheid is maar schijn. - Pretendé, e ta pretendé ku e ta rabiá.
   _schijn- = - fiktisio
   _schijnbaar = aparente(mente)
   _schijnen = [licht] bría; [lijken] parse; naar het schijnt, - segun aparensianan,
   _schijngestalte = aparensia
   _schijnheilig = hipókrita, hipokrítiko
   _schijnheilige = hipókrita
   _schijnheiligheid = hipokrisía
   _schijnhuwelijk = kasamento fiktisio
   _schijnsel = klaridat; lus hopi suak
   _schijntje = in: 't kost maar een schijntje. - No ta kosta kasi nada.
   _schijnvertoning = spetaklu bashí
   _schijt = kaka . daar heb ik schijt aan! - kaka pa bo! [vulg.]; aan de schijt zijn - tin kakaría. [plat]/ ta chanchan na man. [fam.] / ta sanka na man [vulg.].
   _schijten = kaka.
   _schijthuis = bèstru; [fig.] koyon
   _schijtlaars = koyon
   _schijtlijster = koyon
   _schik = (a)legría. ze hadden veel schik. - Nan tábata hopi kontento. in z'n schik zijn met - ta kontento ku
   _schikken = [ordenen] areglá. [gelegen komen] konbiní. als 't je schikt. - ora ta konbiní bo. [bijleggen] drecha; solushoná; in der minne schikken - regla amikalmente / ku kariño. zich in zijn lot schikken. aseptá su situashon. zich zo goed mogelijk in iets schikken. - wanta i hari. Zich in het onvermijdelijke schikken. - aseptá / wanta loke bo no por kambia. Zich naar iemands wensen schikken. - kumpli ku un hende su deseo(nan).
   _schikking = areglo; akuerdo; konbenio. een schikking treffen / tot een schikking komen - sera un akuerdo, un areglo. / yega na un areglo, un komprendemento.
   _schil = kaska
   _schild = [wapen-] eskudo. iets in zijn schild voeren -
   _schilder = fèrfdó; [kunst-] pintor
   _schilderachtig = pitoresko
   _schilderen = [alg.] fèrf; [kunst] pinta
   _schilderij = pintura
   _schildering = pintamento
   _schilderkunst = pintura
   _schilderstuk = pintura
   _schilderwerk = fèrfmento
   _schildklier = id.; tiroides [S.]
   _schildpad = [land-] morkòi; [zee-] tortuga
   _schildwacht = warda
   _schilfer = kaska [ook op hoofd]
   _schilferen = kaska
   _schillen = kaska
   _schim = sombra; sueño. ik heb 'n schim van hem gezien. - m'a mira su sueño.
   _schimmel = beskem; [paard] kabai blanko
   _schimmelen = beskem
   _schimp = mofa; zundrá, zundramento
   _schimpen = zundra; hasi mofa (op
= di)
   _schimpscheut = mofa
   _schip = barko; [v. kerk] nave [S.]; schoon schip maken - kuminsá ful di nobo
   _schipbreuk = noufragio. schipbreuk lijden - noufragá
   _schipbreukeling = nóufrago
   _schipper = kapitan (di barko)
   _schipperen = duna i tuma
   _schisma = id.; kiebra
   _schitteren = bría, lombra, lusi. schitteren door afwezigheid - bría pa (su) ousensia
   _schitterend = flamante, briyante
   _schittering = splendor
   _schlager = hit
   _schmink = makiyahe
   _schminken = pone makiyahe; make-up [E.]
   _schobbejak = desgrasiado
   _schoeisel = kò'i bisti na pía
   _schoelje = bagas, kakada [vulg]
   _schoen = sapato. de stoute schoenen aantrekken - haña kurashi. wie de schoen past, trekke hem aan. - makaku sa kua palu e ta subi. stevig in z'n schoenen staan - para den su sapato. zijn hart zonk hem in de schoenen - el a pèrdè tur speransa / kurashi.
   _schoenlapper = sapaté
   _schoenmaker = sapaté. Schoenmaker, blijf bij je leest! - Sapaté na bo sapato!
   _schoenpoetser = limpiadó di sapato; limpiabotas [S.]
   _schoensmeer = kò'i limpia sapato
   _schoenveter = feter {stomme e}
   _schoenwinkel = sapatería
   _schoep = chapaleta
   _schoffel = id.; chapi
   _schoffelen = chapi
   _schoft = desgrasiado
   _schofterig = kò'i bestia
   _schok = sakudí; dalmento; sla; impakto; [fig.]shock [e.]
   _schokbreker = shock-absorber [E.]
   _schokken = sakudí
   _schokkend = spantoso
   _scholen (zich) = eduká (su mes)
   _scholier = mucha di skol; alumno; estudiante
   _scholing = edukashon
   _schommel = skòmel {stomme e}; kò'i zoya
   _schommelen = zoya; fluktua
   _schommeling = fluktuashon
   _schommelstoel = stul di zoya
   _schonkig = forsin
   _schoof = bogi
   _schooien = pidi limosna
   _schooier = hende ku ta pidi limosna; limosnero; [fig.] sjouru. er bijlopen als 'n schooier - bisti manera shouru
   _school = skol, kolegio; [vissen] mancha. op school - na skol. lagere / basisschool skol básiko. middelbare school - skol / kolegio sekundario. uit de school klappen - bati boka.
   _schoolbord = bòrchi
   _schoolhoofd = kabesante (di skol)
   _schooljaar = aña skolar
   _schooljuffrouw = yùfrou di skol
   _schoolmeester = mener di skol
   _schoolplein = kurá di skol; speelplaats
   _schools = na manera di skol
   _schooltijd = orario di skol
   _schoolverzuim = ousensia di skol
   _schoolvoorbeeld = ehempel klásiko
   _schoon = [niet vuil] limpi; [mooi] bunita; ik heb er schoon genoeg van. - Mi ta hartá di dje.
   _schoondochter = suegra
   _schoonfamilie = famía di (mi, bo, su) kasá
   _schoonheid = beyesa; een schoonheid - una beyesa
   _schoonheidsfoutje = fayo chikito
   _schoonheidswedstrijd = sertámen di beyesa
   _schoonhouden = tene limpi
   _schoonmaak = limpiesa
   _schoonmaakster = kria
   _schoonmaken = hasi limpi, limpia
   _schoonmoeder = suegra
   _schoonouders = suegronan
   _schoonvader = suegro
   _schoonzoon = suegro
   _schoonzuster = kuñá
   _schoor = sosten
   _schoorsteen = chiminea
   _schoorvoetend = basilante; kontra su gana
   _schoot = skochi; barika; [fig.]seno. op moeders schoot - riba skochi di su mama.
   _schop = skòp
   _schoppen = [ww] skòp; herrie schoppen - kousa borchincha. [znw] [kaartspel] spades [e.]
   _schopstoel = in: op de schopstoel zitten - por wòrdu saká afó.
   _schor = rònk
   _schorpioen = skòrpion
   _schorremorrie = bagas; kakada
   _schors = kaska
   _schorsen = skòrs, suspendé
   _schorsing = skòrsmento, suspenshon
   _schort = lantera
   _schorten = in: wat schort eraan? - ki faltá bo?
   _schot = tiro. [tussenschot] partishon.[pers. uit Schotland] eskoses; er zit weer schot in. - nos ta bai padilanti trobe. buiten schot blijven [fig.] keda pfó di peliguer.
   _schotel = skòter {stomme e}; [maaltijd] plato. kop en schotel - kòpi ku skòter {stomme e}
   _Schotland = Eskosia
   _schots = eskoses; schots en scheef - ariba abou
   _schotschrift = papelucha ; [anoniem] paskin
   _schotwond = herida di bala
   _schouder = skouder. alles komt op mijn schouders neer. - tur kos ta riba mi lomba. de schouders ophalen. - hisa su skouder.
   _schouw = fogon
   _schouwburg = teatro
   _schouwen = inspekshoná
   _schouwspel = spetaklu; presentashon
   _schraag = kabai
   _schraal = [alg.] pober; [mager] flaku; [geld] skars; [maaltijd] pober; [huid] iritá; [weer] fríu i seko. 'n schrale troost! - Bunita konsuelo!
   _schraalhans = miskiña; schraalhans is daar keukenmeester - Bo no ta haña nada drechi aya./ Nan ta lagá bo muri di hamber aya.
   _schragen = sostené
   _schram = raská; [met nagels] huñá
   _schrammen = raska; [met nagels] huña
   _schrander = sabí; inteligente; spierta.
   _schransen = kome pa loko; fret
   _schrap = 1. raská; 2. in: zich schrap xetten - pone pí' abou.
   _schrapen = raspa, raska.
   _schraperig = miskiña
   _schrappen = skrap.
   _schrede = paso; de eerste schrede doen - pone e promé paso.
   _schreef = in: over de schreef gaan - bai muchu leu. / pasa e límite
   _schreeuw = grito. een schreeuw geven - dal un grito.
   _schreeuwen = grita.
   _schreeuwerig = shishi
   _schreeuwlelijk = maluku; hende ku ta grita muchu
   _schreien = yora
   _schrift = [alg.] skritura; [handschrift] man; [notitieboek] skref. de Heilige Schrift - Skritura Sagrado. op schrift stellen - pone pretu riba blanko.
   _schriftelijk = por escrito [s.]. schriftelijke kursus - kurso pa korespondensia. zowel mondeling als schriftelijk - tanto oralmente komo por escrito.
   _schriftgeleerde = doktor di lei
   _schrijden = kana (ku pasonan largo)
   _schrijf- = di skirbi
   _schrijfbehoeften = material pa skirbi
   _schrijfbureau = lèsna
   _schrijfgerei = material pa skirbi
   _schrijfmachine = mashin di taip
   _schrijfster = escritor, outor (femenino)
   _schrijftaal = idioma skirbí
   _schrijfwijze = ortografía
   _schrijlings = ku pía na kada banda
   _schrijn = sanktuario
   _schrijnen = mòrde. schrijnend leed - sufrimento doloroso
   _schrijnwerker = karpinté fini
   _schrijven = [ww] skirbi. Dat is niet om over naar huis te schrijven. - No ta kò'i kanta makamba. [znw] karta; escrito
   _schrijver = skirbidó , eskritor, outor
   _schrik = spanto, susto. iemand schrik aanjagen - spanta un hende. met de schrik vrijkomen. - sali spantá so. iemand de schrik op het lijf jagen - spanta un hende bon spantá.
   _schrikaanjagend = spantoso
   _schrikachtig = ku ta spanta lihé
   _schrikbarend = spantoso
   _schrikbewind = régimen di teror
   _schrikkeljaar = id.
   _schrikken = spanta. wakker schrikken - lanta spantá. zich doodschrikken - spanta muri.
   _schrikwekkend = spantoso
   _schril = (stem) skèrpi; [contrast] fuerte
   _schrobben = mòp
   _schrobbering = skual
   _schroef = skruf; [v. schip] chapaleta; alles staat op losse schroeven - nada no ta fiho. / tur kos ta pendiente.
   _schroeien = kima;
   _schroeven = skruf
   _schroevendraaier = dreiskruf
   _schrokken = guli kuminda
   _schrokop = gulidó di kuminda
   _schromelijk = grandemente, na grandi. schromelijk overdreven - grandemente eksagerá.
   _schromen = teme; tin miedo; basilá
   _schrompelen = krem; bira chikito
   _schroom = timides; basilashon
   _schroot = hero bieu
   _schub = skama
   _schubben = skama
   _schuchter = tímido
   _schudden = sakudí
   _schuier = skeiru
   _schuieren = skeiru
   _schuifdeur = sliding door [E.]
   _schuifelen = lastra pía
   _schuil = in: zich schuil houden - skonde
   _schuilen = skonde; buska refugio; refugiá. daar schuilt meer achter - ei bou tin glas.
   _schuilgaan = skonde
   _schuilhoek = lugá di skonde
   _schuilhouden = in: zich schuilhouden - skonde
   _schuilnaam = seudónimo
   _schuilplaats = lugá di skonde; refugio
   _schuim = skuma; [fig.] bagas
   _schuimbekken = ta furioso (ku su boka ta skuma)
   _schuimblusser = kòí paga kandela (ku skuma)
   _schuimen = skuma
   _schuimspaan = kucharon (ku burako pa kita skuma)
   _schuin = skeins; [fig.] obseno, sushi; schuin staan, houden of hangen - len
   _schuit = barko, boto
   _schuiven = hala; muf. hij schuift de schuld op anderen. - E ta kulpa otro hende. Laat hem maar schuiven! E por wak p'e mes mashá bon.
   _schuld = [v. geld] debe; [verantwoordelijkheid] kulpa; kulpabilidat. schuld bekennen - admití kulpa(bilidat). 't is jouw schuld! - ta bo fout! 't is zijn eigen schuld. - Ta su mes fout. door zijn schuld - pa su vía. Ze gaf iedereen de schuld behalve zichzelf. - E tábata kulpa tur hende, menos su mes. zich in de schuld steken - hinka su mes den debe.
   _schuld- = di debe; di kulpa(bilidat)
   _schuldbekentenis = [geld.] rekonosimento di debe. [onrechtmatigheid] rekonosemento di kulpa.
   _schuldbewust = konsiente di su kulpa
   _schuldeiser = kreditor
   _schuldeloos = sin debe; sin kulpa
   _schuldenaar = debedó
   _schuldig = kulpabel. schuldig zijn - [v. geld] debe; [verantwoordelijk] ta kulpabel. Het antwoord schuldig blijven. - no kontestá. zich schuldig maken aan - ta kulpabel di.
   _schuldige = esun kulpabel
   _schuldigheid = kulpa, kulpabilidat
   _schulp = kokolishi. in zijn schulp kruipen - skonde spantá.
   _schunnig = obseno; indesente; sushi. schunnige taal - boka sushi
   _schunnigheid = obsenidat; kò'i sushi
   _schuren = skür; feilu
   _schurft = sarna. De schurft aan iemand hebben - No por wanta un hende ni pintá.
   _schurftig = ku (tin) sarna
   _schurk = desgrasiado; kriminal; malechor
   _schurkenstreek = krímen; kò'i bestia
   _schut = wentskùt; voor schut loopen/staan - hasi su mes ridíkulo. iemand voor schut zetten - brongosá un hende. pone un hende su kara na bergüensa.
   _schutkleur = [biol.] koló di protekshon
   _schutsengel = ángel guardian
   _schutspatroon = santo (patrono)
   _schutten = [scheepv.] pasa dor di slùis
   _schutter = [schutterijlid] sketer, skùter; [iem. die schiet] tiradó
   _schutteren = komportá su mes insigur i bobo
   _schutterig = insigur i bobo
   _schutting = trankera
   _schuttingtaal = lenguahe obseno
   _schuur = mangasina
   _schuurpapier = papel di glas; skürpapir
   _schuw = skiu; tímido; shimaron
   _schuwen = skiu
   _score = konteo
   _scoren = dal; saka (punto); logra
   _scriptie = id.
   _scrupule = escrúpulo [S.]
   _scrupuleus = skrupuloso
   _sculptuur = skulptura
   _seconde = sekonde [n.]
   _secretaresse = sekretaria
   _secretariaat = sekretariado
   _secretarie = sekretariado di gobierno (munisipal)
   _secretaris = sekretario
   _sectariër = sektario
   _sectarisch = sektario
   _sectie = sekshon;[op lijk] outopsia
   _sekreet = sakrana [plat]; lasayona
   _sektor = sector
   _secularisatie = sekularisashon
   _seculariseren = sekularisá
   _seculier = seculario
   _secundair = sekundario
   _secuur = [bnw] eksakto, presis. [bw] fielmente, eksaktamente, presisamente
   _sedert = for di, desde. sedert twee jaar - pa dos aña. sedert enige tijd - pa algun tempo kaba.
   _segment = segmento
   _segmenteren = segmentá
   _segregatie = segregashon
   _sein = señal. een sein geven - manda un señal
   _seinen = manda un señal; manda señalnan; telegrafiá
   _seintje = señal; iemand 'n seintje geven - duna un hende un señal (di advertensia)
   _seizoen = temporada di aña
   _seizoenarbeid = trabou temporario
   _seizoenarbeider = trahadó temporario
   _sekreet = [fig.] lasayona
   _seks = sèks
   _sekse = sekso
   _seksleven = bida seksual
   _seksualiteit = seksualidat
   _seksueel = seksual
   _sektarisch = sektario
   _sekte = sekta
   _selecteren = selektá
   _selectie = selekshon
   _selectief = selektibo
   _semantisch = semántiko
   _semester = semestre
   _semiet = semita
   _seminarie = seminario
   _seminarist = seminarista
   _semitisch = semita
   _senaat = senado
   _senator = senadó, senador
   _seniel = senilo
   _seniliteit = senilidat
   _senior = id. sr.
   _sensatie = sensashon
   _sensatiepers = prensa sensashonalista
   _sensationalisme = sensashonalismo
   _sensationalistisch = sensashonalista
   _sensationeel = sensashonal(mente)
   _sensualisme = sensualismo
   _sensualistisch = sensualista
   _sensualiteit = sensualidat
   _sensueel = sensual(mente)
   _sentimentaliteit = sentimentalidat
   _sentimenteel = sentimental(mente)
   _separaat = separá
   _seponeren = seponé
   _september = id.
   _septisch = séptiko
   _sereen = sereno
   _serenade = serenada
   _sergeant = id.; sargento [S.]
   _serie = seri
   _serieus = serio
   _sérieux = in: au sérieux nemen - tuma na serio
   _serpent = kolebra, serpiente [S.]; [fig. voor vrouw] lasayona
   _serum = id.
   _serveren = sirbi
   _servet = [v. stof] lenso; [papieren] napkin [e.]
   _Servië = Servia
   _serviër = servio
   _servies = [eetservies] servis di kome; sèt di tayó; [thee/koffie servies] servis di desayuno; sèt di kòpi ku skòter; [drinkservies] sèt di glas
   _serviesgoed = servis pa kome i bebe.
   _servisch = servio
   _sfeer = ambiente; sfera, atmósfera. 'n gezellige sfeer - un ambiente ameno.
   _shag = id.
   _showen = pronk, pronkia
   _sidderen = tembla
   _siepelen = sipel
   _sier = in: goeie sier maken - djòdjò
   _sierraad = prenda
   _sieren = dòrna; dekorá; embeyesé. het siert hem, ... - E ta meresé elogio,... ...
   _sierlijk = elegante
   _sierlijkheid = elegansia
   _siësta = siesta
   _sifon = id.
   _sigaar = sigá. Je bent de sigaar! - Bá kòi awa!
   _sigaret = sigaría
   _signaal = señal
   _signalement = deskripshon
   _signaleren = señalá
   _signatuur = signatura
   _sijpelen = sipel
   _sik = barba di kabrito
   _sikkeneurig = in: sikkeneurig zijn - tin mal beis; ta pleitista; buska pleito.
   _sikkeneurigheid = mal beis
   _sikkepit = in: geen sikkepit - ni un tiki.
   _silhouet = silueta
   _simpel = [eenvoudig] símpel(mente); [onnozel] bobo
   _simpelheid = simplisidat; bobedat
   _simplistisch = simplístiko
   _simnulant = simulante
   _simulatie = simulashon
   _simulator = simuladó
   _simuleren = simulá
   _simultaan = simultáneo
   _sinaasappel = apelsina, apusina
   _sinaasappelsap = orange-juice [E.]
   _sinds = zie: sedert
   _sindsdien = for di e tempo ei; desde e tempo ei
   _singel = [gordel] faha; [gracht] kanal; [wandelplaats] promenada
   _sinister = sinistro
   _sint = santo, santu. de sint - san nikolas
   _sintel = karbon mitar kimá
   _sinterklaas = san nikolas
   _sint-juttemis = in: met sint-juttemis - ora galiña haña djente. tot sint-juttemis - te ku galiña haña djente.
   _Sint Maarten = San Martin
   _sip = tristu. sip kijken - wak manerra un kachó ku b'a munstra palu.
   _sirene = sirena
   _siroop = stropi
   _sisal = pita, kukuisa
   _sisklank = sibilante
   _sissen = [ook v. slang] supla
   _sisser = in: met een sisser aflopen - pasa sin konsekuensia. pasa sin a kousa problema.
   _situatie = situashon
   _situeren = situá
   _sjaal = id.
   _sjacheraar = un hende ku ta hasi negoshi sushi
   _sjacheren = hasi negoshi sushi
   _sjalot = siboyo chikito
   _sjees = karito
   _sjerp = faha dekoratibo
   _sjezen = drùip
   _sjoege = in: geen sjoege geven - no reakshoná; laga di reakshoná; keda sin reakshoná.
   _sjoemelen = shumel {stomme e}; bruha tera; falsifiká datonan.
   _sjofel = pober; [v. kleding] kon ku ta
   _sjofeltjes = kon ku ta; manera shouru.
   _sjokken = lastra pía.
   _sjorren = [binden] mara; [slepen] lastra
   _sjouwen = karga; lastra; traha duru; pulawé.
   _sjouwer = shouru
   _skelet = skelèta
   _ski = id.
   _skiën = ski
   _sla = salada; [plant] lechuga
   _slaaf = katibo
   _slaafs = manera katibo
   _slaag = sota; 'n pak slaag - un sota.
   _slaags = in: slaags raken - haña su mes enbolbí den un bringamento
   _slaan = bati, dal; golpia; [ranselen] suta; [klok/hart] bati; het heeft tien uur geslagen - dies or' a bati kaba. de bliksem is in de toren geslagen - lamper a dal riba e toren. met de deur slaan - bati pòrta. iemand tegen de muur slaan - pak un hende den muraya. iemand tegen de grond slaan - dal un hende abou. iets kapot slaan - dal un kos kibra. met de vuist op tafel slaan - dal un mokete riba mesa. de armen om iemand heen slaan - brasa un hende. Dat slaat niet op mij. - no tin di hasi ku mi. de armen / benen over elkaar slaan - krusa dsu brasa / pía. de vlammen sloegen uit het dak - e flamnan tábata sali fò'i dak. Hij weet overal geld uit te slaan. - E sa saka plaka for di tur kos. slaande ruzie hebben - tin un pleito fòrmal.
   _slaap = soño. in slaap - na soño. in slaap vallen - pega soño. iemand uit de slaap halen - lanta un hende fò'i soño. de slaap niet kunnen vatten - ta slabeis. in slaap vallen - pega soño. ik val om van de slaap. - mi wowo ta kai. vast in slaap - morto na soño.
   _slaap- = pa drumi
   _slaapkamer = kamber {stomme e}
   _slaapkop = soñero; drumidario [schertsend]
   _slaapverwekkend = ku ta pone hende pega soño
   _slaapwandelaar = hende ku ta kana na soño.
   _slaapwandelen = kana na soño.
   _slaapwekkend = ku ta pone hende pega soño.
   _slaapzaal = dormitorio
   _slaatje = salada. ergens een slaatje uit slaan - saka probecho for di un kos
   _slabakken = ta floho; neglishá su trabou.
   _slabbetje = zie: slabbertje
   _slabbertje = babadó
   _slacht = matamento di bestia
   _slachten = mata bestia
   _slachterij = abattoir
   _slachthuis = abattoir
   _slachting = masakre; matamento
   _slachtoffer = víktima
   _slachtpartij = masakre
   _slag = [1. klase; sòrto; tipo; mensen van allerlei slag. - tur sòrto di hende. van hetzelfde slag - di e mesun tipo. 2. alg.] sla; golpi; [met vuist] mokete; [met hand]kant'i man; [v. pols, hart, klok] batimento; [veldslag] bataya. slag leveren - batayá; [tegenslag] sla; aan de slag! - man na obra! -alinstante. Het is op slag van zevenen. - Shet' or' ta bai bati. zonder slag of stoot - sin (muchu) problema. de slag bij ... - e bataya di ... Hij hield een slag om de arm - E no kier a komprometé su mes. 'n slag in de lucht - un esfuerso bashí. zijn slag slaan - tin éksito. hij heeft er de slag vante pakken - El a siña hasi'é.
   _slagader = arteria [S.]
   _slagaderlijk = di un arteria
   _slagboomn = barera
   _slagen = logra ; [voor examen] slag
   _slager = karnisero
   _slagerij = karnisería
   _slagorde = òrden di bataya
   _slagregen = awaseru torensial
   _slagroom = krema
   _slagschaduw = sombra repentino
   _slagschip = barko di bataya.
   _slagtand = kolmiyo
   _slagvaardig = alerta; lihé pa aktua
   _slagveld = kampo di bataya
   _slagwerk = perkushon
   _slagzij = in: slagzij maken - lenb na un banda
   _slagzin = lema
   _slak = [met huisje] soldachi; op alle slakken zout leggen - piki pieu.
   _slaken = dal
   _slakkengang = manera pieu riba breu
   _slampamper = chambon
   _slang = [dier] kolebra; [om te spuiten] hos; [fig.] serpiente.
   _slank = delegá; bunita kurpa; aan de slanke lijn doen = baha peso
   _slaolie = (a)zeta dushi
   _slap = [slok] slèk; [spieren] débil; [drank] sin smak; [afgemat] kolèps; manera sòpi sin salu; [touw e.d.] floho; slèk; [karakter] lèrdu; [persoon fysiek]mèlè-mèlè; [sfeer] laf; [luchtband] bashí; [in zaken] slo zich slap lachen - hari te lor' abou.
   _slapeloos = slabeis
   _slapeloosheid = insomnia [S.]
   _slapen = drumi; gaan slapen - kòi kama. slapen als een os - drumi manera baka. Slaap wel! - Bon nòchi. lekker slapen - drumi bon.
   _slaperig = soñero
   _slapjanus = lèrdu; hende sin wes' i lomba.
   _slaplant = lechuga
   _slappeling = lèrdu; hende sin wes'i lomba
   _slapte = situashon slo
   _slasaus = dressing [E.]
   _slaven- = di katibo
   _slavendrijver = bomba
   _slavernij = sklavitut
   _slavin = katibo-muhé
   _slecht = malu; [kwaadaardig] malisioso; 'n slecht mens - mal hende; Hij eet slecfht - E no ta kome bon. niet al te slecht - no muchu malu.
   _slechten = basha abou
   _slechter = pio; mas malu
   _slechtheid = maldat
   _slechthorend = pòko surdo
   _slechthorendheid = oído defisiente; oído limitá
   _slechts = so, solamente; slechts één uur. - un ora so. slechts een wonder kan hemn redden - un milaguer so por yud'é.
   _slechtst = pio; (di) mas malu
   _slechtziend = ku bista limitá
   _slechtziende = hende ku bista limitá
   _slechtziendheid = bista limitá
   _slee = [fig.] outo luhoso
   _sleep = [scheepv.] tou; op sleep - na tou. [v. trouwjurk e.d.] kola.
   _sleepboot = toubot
   _sleepdienst = servisio di tou
   _sleeptouw = in: op sleeptouw hebben/nemen - tin/tuma den tou.
   _sleets = gastá
   _slemiel = chambon
   _slenteren = kana pòko-pòko
   _slepen = [met sleepboot of wagen] tou; [over de grondtrekken] lastra; slepende ziekte - malesa króniko.
   _slet = yewa; shishi di kaya; muhé sushi
   _sleuf = ifi; apertura; [gegraven] kanal; 'n sleuf graven - koba(fundeshi).
   _sleur = rutina (fastioso); mal rutina. de oude sleur - e mesun rutina di semper.
   _sleuren = lastra
   _sleutel = yabi. [fig.] klave
   _sleutelbeen = id.; clavícula [S.]
   _sleutelen = tofer; drecha, mòrs, mòsh,
   _sleutelhanger = yabero
   _sleutelpositie = posishon klave
   _slib = lodo
   _sliert = halá; hilo
   _slijk = lodo. iemand door 't slijk halen - lastra un hende; susha un hende su nomber
   _slijm = baba
   _slijmen = labia
   _slijmer = lembechi
   _slijpen = sleip, hasi skèrpi
   _slijtage = gastamento
   _slijten = gasta; [doorbrengen] pasa; [verkopen] bende.
   _slijter = bendedó (di bebida alkohóliko)
   _slijterij = tienda di bebida alkohólikko; kantina
   _slik = lodo
   _slikken = guli. [fig.] guli mand' abou; dat slik ik niet! - Mi no ta aseptá esei.
   _slim = spierto, sabí; [sluw] astuto;[erg] malu; zij was hem te slim af. - El a gan'é.
   _slinger = pversiering] guirlande; [van klok] pendulo; [om motor te starten] krènk; [als wapen] sleng.
   _slingerbeweging = osilashon; moveshon di bai i bin.
   _slingeren = osilá; bai i bin;[ bengelen] zuai (p'akí p'aya); [dronkenmansgang] zeilu; [schip e.d.] lora; zwai; balia; [gooien] tira; [kronkelen] kòrkobiá; hij laat z'n spullen overal slingeren. - E ta laga su korotonan unda k'e ta.
   _slinken = slenk; mendra; baha; disminuí
   _slinks = [bnw] bou man; astuto; skondí. [bw] bou man; astutamente; skondí.
   _slip = [v. kledingstuk] kola; [damesbroekje] karson chikito, panty [E.]; [herenonderbroek] djòki. [uitglijding] slep; in 'n slip raken - slep
   _slipje = panty; karson chikito
   _slippen = slep
   _slippendrager = kargadó di kola; iemands slippendrager zijn - karga un hende su kola [ook fig.]
   _slippertje = in: 'n slippertje maken - kòrta horea
   _slissen = sles
   _slobberig = slòns; kon ku ta
   _sloddervos = hende slons; hende desordená
   _sloeber _sloeberd = pober
   _sloep = salbabida
   _sloerie = lasayona; yewa; muhé sushi
   _slof = slòf; [sigaretten] karton; uit z'n slof schieten - rabia.
   _sloffen = lastra pía; kana sin hisa pía;
   _slok = trago [S.]; dat scheelt 'n slok op 'n borrel. - ta hasi un diferensia grandi.
   _slokken = guli
   _slokop = haragan; hende golos
   _slons = slòns
   _slonzig = slòns
   _sloof = hende (muhé) ku ta traha manera katibo
   _sloom = floho; pòko-pòko; sin djeit; slome duikkelaar - hende chambon.
   _sloop = [voor kussens] slopi; [afbraak] demolishon; bashamento abou.
   _sloot = roi. hij loopt niet in zeven sloten tegelijk. - E ta wak bon promé ku e ta aktua. van de wal in de sloot raken - kai fò'i panchi den kandela. 't met de hakken over de sloot halen. - logra di chiripa. Hera faya.
   _slop = kaya sin salida; in het slop raken - kaba na nada.
   _slopen = demolí, desmantelá; basha abou
   _slopend = (ku) ta kaba ku un hende
   _sloper = kontratista di demolishon
   _slordig = slons; kon ku ta; [werk] malu; [haar e.d.] bruhá
   _slordigheid = aktitut slons
   _slot = slòt ; [hang-] kandal; [einde] final; konklushon; [kasteel] palasio; op slot - na lòk; na kandal. achter slot en grendel - bon na lòk. per slot van rekening - a la fin, a la fan. op slot doen - sera na lòk. ten slotte - por fin [S.]. tot slot - pa kaba.
   _slotopmerking = remarka final
   _slotsom = resultado; konklushon.
   _sluier = bela
   _sluik = liso
   _sluikhaar = kabei lizo; kabei bon
   _sluikhandel = kontrabanda; negoshi ilegal
   _sluimer = madoha
   _sluimeren = drumi spierta
   _SLUIPEN = drenta / sali skondí
   _sluipschutter = frankotiradó
   _sluipweg = kaminda sekreto
   _sluis = id.; esclusa [S.]
   _sluiten = sera; [slot ook] lòk; [insluiten] enserá;
   _sluitend = in: een sluitende begroting - un presupuesto balansá.
   _sluiting = [aan tas e.d.] kò'i sera. [vergadering e.d.] klousura
   _slungel = (mucha-)hòmber largo i flaku
   _slungelig = largo i flaku
   _slurf = ?
   _slurpen = chupa
   _sluw = astuto
   _smaad = difamashon; kalumnia
   _smaak = smak; sabor [ook fig.]; de smaak van goeie koffie - e sabor di un bon kòfi. 'n goeie smaak hebben - gusta kos bunita. Hij heeft de smaak te pakken - El a kuminsá gust'é. Hij is in de smaak gevallen - El a haña un bon akogida. over smaak valt niet te twisten - Di gusto no tin disputa.
   _smaakloos = sin smak; sin sabor
   _smachten = anhelá (naar = pa)
   _smadelijk = humiliante; insultante; bergonsoso; devastador
   _smak = kaída; een smak maken - kai duru. 'n smak geld. - un monton di plaka.
   _smakelijk = dushi, delisioso, apetitoso. smakelijk eten! - Bon apetit! smakelijk lachen - hari barika yen.
   _smakeloos = sin sabor; sin smak. [fig.] indesente, sushi
   _smaken = smak. goed smaken - tin bon smak. heeft het gesmaakt? - kuminda a baha bon? het heeft goed gesmaakt. - el a baha bon. 't Smaakt naar meer! - Ta mas n' tin! het genoegen smaken om te... - tin e gusto/plaser di... Het smaakt mij niet. - Mi n' ta gust'é.
   _smakken = benta; iets of iemand tegen de grond smakken - benta un kos of hende abou.
   _smal = smal
   _smaldeel = skuadron
   _smalen = hasi mofa di; ridikulisá
   _smalend = ofensibo
   _smaragd = esmeralda [S.]
   _smart = pena, doló, sufrimento; [diepe] angustia; met smart op iemand wachten - warda (riba) un hende ansiosamente. Gedeelde smart is halve smart. - Doló kompartí ta doló redusí.
   _smartegeld _smartengeld = daño de perjuicio [S.]
   _smartelijk = doloroso, penoso
   _smartlap = kanshon sentimental
   _smeden = [lassen] wèldu; [fig.] traha; desaroyá. Men moet het ijzer smeden als het heet is. - Ora hero ta kayente, laga strika.
   _smederij = [lasserij] welding shop [S.]
   _smeekbede = súplika
   _smeer = gris; grasa; [vlek] mancha. Om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer. - hende ta labia pa saka probecho.
   _smeerbaar = ku bo por hunta.
   _smeerboel = porkería
   _smeergeld = soborno
   _smeerkaas = keshi pa hunta
   _smeerkees = hòmber sushi
   _smeerlap = desgrasiado
   _smeerlapperij = kò'i bestia; bagamundería
   _smeermiddel = lubrikante
   _smeerolie = (a)zeta lubricante
   _smeerpoes = pòrko-ber [fig.]
   _smeersel = kò'i hunta
   _smeervet = grasa
   _smeken = roga, supliká
   _smelten = dirti; disolbé; bira moli
   _smeltkroes = id.; melting pot [E.]
   _smeren = [met boter, zalf e.d.] hunta; [met vet] gris; lubriká. 'm smeren - baha na awa. Smeer 'm! - Dirti! het loopt/gaat als gesmeerd. - ta traha/bai bon-bon.
   _smerig = sushi, fis; [laaghartig] baho
   _smeris = kachó di gobierno [plat]
   _smet = mancha
   _smetteloos = sin mancha [ook fig.]
   _smeuïg = sabroso
   _smeulen = kima pòko-pòko
   _smid = smet; herero
   _smiespelen = chuku-chuku
   _smiezen = in: Ik heb je in de smiezen - Ba reda bo mes.
   _smijten = benta; tira; [met geld] derochá
   _smikkelen = kome ku smak
   _smoel = smul
   _smoes _smoesje = preteksto; gañamento; ekskusa fofo; dat zijn allemaal smoesjes! - Gañamento!
   _smoezelig = manchá; sushi; no limpi
   _smoezen = chuku-chuku; murmurá
   _smokkel = kontrabanda
   _smokkelaar = kontrabandista
   _smokkelarij = kontrabanda
   _smokkelen = hasi kontrabanda; iemand of iets naar binnen smokkelen - pasa un hende of kos paden sin ku nan ta ripará.
   _smokkelwaar = kontrabanda
   _smoor = in: de smoor in hebben - tin mashá mal beis. smoor verliefd zijn - ta lokamente namorá
   _smoorheet = in: 't is smoorheet - kalor ta matá bo.
   _smoren = [koken] stoba; [fig.] silensiá
   _smullen = kome ku smak, kome ku gusto
   _smulpaap = goloso; goloson; haragan.
   _smurrie = sushi; lodo
   _snaak = gai; 'n vrolijke snaak - un gai bibo [fig.]
   _snaar = kuèrdè; 'n gevoelige snaar raken [fig.] - tòchi un punto penoso.
   _snabbel = side-job [E.]
   _snakken (naar) = anhelá (pa). naar adem snakken - pèrdè rosea. snakken naar (een kop koffie) - muri pa (un kòpi kòfi)
   _snappen = [te pakken krijgen] kòi, atrapá, dal man riba; [begrijpen] kapta , komprondé. snap je? - b'a komprondé? ik snap 't niet. - mi n' ta komprond'é. hij heeft 't gesnapt. - el a kapt'é. Dat snap ik niet. - Mi n' ta komprond'é.
   _snars = in: ik snap er geen snars van. - mi n' ta komprondé ni un pataká. "t gaat je geen snars aan! - ta fò'i bo asunto! 't kan me geen snars schelen. - mi n' tin kunes. mi n' debe ni un.
   _snater = smul. hou je snater. - sera bo smul.
   _snateren = [v. dieren] grita
   _snauw = hou
   _snauwen = hou; kome hende.
   _snavel = pik
   _snede _snee = [snijwond] kortá; [brood e.d.] snechi
   _snedig = skèrpi; 'n snedig antwoord - un kontesta skèrpi.
   _sneetje = snechi
   _sneeuw = sneu. Zo wit als sneeuw - blanko-blanko; blanko manera sneu.
   _sneeuwen = sneu ta kai
   _sneeuwwit = blanko-blanko
   _snel = lihé, rápido
   _snelheid = velosidat , spid, liheresa
   _snelkoker
   _snelkookpan = wéi stim
   _snellen = hasi purá; kòre
   _snelweg = autopista [S.]
   _snerpend = (ku) ta hasi doló na bo horea
   _snert = sòpi di bonchi-èrt
   _snertvent = gai ku no ta sirbi pa nada.
   _sneu = piká; desapuntante; Dat is sneu! - Ai ta piká!
   _sneuvelen = pèrdè su bida (den akshon militar); [record e.d.] kibra
   _snibbig = krebchi
   _snijboon = sneibonchi. 't Is 'n rare snijboon! - Ta un gai / tersio mashá straña.
   _snijden = korta; [lijnen] intersektá;krusa
   _snijtand = djente insisibo
   _snijlijn = intersekshon
   _snijvlak = intersekshon
   _snik = yoramento; hij is nietgoed snik. - su kabes n" ta bon./su kabes a tòka.
- te na su último rosea.
   _snikheet = in: 't is snikheet. - kalor ta matá bo.
   _snikken = yora
   _snipper = pida, garnachi, wiri-wiri
   _snipperdag = día liber.
   _snipperen = kòrta na pida-pida
   _snit = moda.
   _snoeien = snui
   _snoek = pikuda, barakuda, [C.] snuk
   _snoep = mangel
   _snoepen = kome mangel
   _snoeper = muherero
   _snoepreisje = id.
   _snoer = hilo; waya di koriente
   _snoes = tuku, tuki, dushi
   _snoeshaan = gai straño; 'n rare snoeshaan - un tipo straña.
   _snoet(je) = kara
   _snoeven = broma
   _snoever = bromadó
   _snoezig = dushi, tuki, bunita
   _snol = puta; yewa [fig.]
   _snood = baho, vil
   _snoodaard = malechor
   _snor = bigote; Dat zit wel snor. - no ta problema.
   _snorkel = id.
   _snorkelen = snòrkel {stomme e}
   _snorken = rònka
   _snorren = [v. kat] grung; [machine] zona
   _snot = ferkout
   _snotaap _snotneus = mala mucha; chabelito
   _snotteren = hala nanishi
   _snuffelen = [v. hond] hole; [fig.] skòmber
   _snufje = in: 't nieuwste snufje e kos di mas nobo.
   _snugger = sabí
   _snuif = sneif
   _snuifje = tiki
   _snuisterij = kò'i prònk; pronkstuk [N.]
   _snuit = kara
   _snuiten = supla nanishi
   _snuiter = tipo, gai, tersio
   _snuiven = hala nanishi; hole
   _snurken = ronka
   _sober = simpel {stomme e}; humilde; sin luho
   _sociaal = sosial, soshal Psociaal-democraat = demókrata soshal
   _socialisatie = sosialisashon
   _socialiseren = sosialisá
   _socialisme = sosialismo
   _socialist = sosialista
   _socialistisch = sosialista
   _sociëteit = sírkulo
   _sociologie = sosiología
   _sociologisch = sosiólogo
   _socioloog = sosiólogo
   _soda = id.
   _sodemieter = in: sodemieter op! - Bai flit! Dirti! Somentá! Bai flit! Bai muri leu! op z'n sodemieter krijgen - haña un bon zundrá. Haña su zalheit. Haña su dabrot. iemand op zijn sodemieter geven - sasiná un hende.
   _soebatten = supliká; argumentá; purba konbensé
   _soep = sòpi; in de soep rijden - kòre dal kibra. Dat is niet veel soeps. - No ta kò'i kanta makamba. De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. - Kos semper sa sali menos problemátiko ku nan ta pint'é.
   _soepballetjes = id.
   _soepel = fleksibel {stomme e}
   _soepelheid = fleksibilidat
   _soepjurk = shimis di tres burako
   _soes = id.
   _soesa = wòri
   _soeverein = soberano
   _soevereiniteit = soberanía
   _soezen = bai den un madoha
   _sofa = banki
   _soiree = fiesta di anochi
   _soja = soya
   _sok = mea; 'n held op sokken - koyon, kobarde. iemand van de sokken rijden - kòre dal un hende abou. er de sokken inzetten - pura; hasi purá.
   _sokkel = pedestal
   _soldaat = soldá; 'n fles wijn soldaat maken - bebe un bòter di biña.
   _soldeerbout = kò'i solder; soldadó
   _solderen = solder, solda
   _soldij = pago, sueldo (militar)
   _solidair = solidario
   _solidariteit = solidaridat
   _solid = sólido
   _soliditeit = solides
   _solist = solista
   _sollen = hasi wega; hij laat niet met zich sollen - E no ta aseptá kò'i loko.
   _sollicitant = solisitante
   _sollicitatie = solisitashon
   _solliciteren = solisitá
   _solo = id.
   _solutie = solushonb
   _solvabiliteit = solvabilidat
   _som = sòm
   _somber = triste; [stemming] melankóliko; [bedrukt] abatí; [weer, toekomst e.d.] skur
   _somberheid = tristesa; melankolía; abatimento
   _sommeren = yama; duna òrden; ordená
   _sommige = algun. sommigen = algun hende; sommigen denken dat ... - tin di nan ku ta kere ku ...
   _soms = tinbiaha; [misschien] talbes, kisas.
   _somtijds = tin biaha
   _sonate = sonata
   _sonde = preba
   _soort = sòrto; klasa, klase; [aard] tipo; índole; [biol.] especie [S.]; van 't ergste soort - di marka mayor. ons soort mensen - hende manera nos.
   _soortelijk = spesífiko
   _soortgelijk = similar, semehante
   _soortnaam = nomber spesífiko
   _soos = sírkulo
   _sop = [schuim] spuma; [zeep] habon; het ruime sop - laman haltu. het sop is de kool niet waard. - E kos no ta bal tantu bululú. iemand in zijn eigen sop laten gaarkoken - Laga un hende pa su kuenta numa.
   _soppen = muha
   _sopraan = soprano
   _sores = wòrrinan; problemanan; preokupashonnan
   _sorgum = maíshi; maíshi rabo.
   _sorteerder = sortadó
   _sorteren = sorta
   _sortering = lote
   _souffleren = id.?
   _soufleur = id.?
   _souper = sena
   _souperen = sena
   _souteneur = kabron [vulg.]
   _souterrain = parti di un kas mitar bou tera
   _souvenir = rekuerdo
   _spa _spade = skòp
   _spaak = rayo [S.]; 't loopt spaak - ta bai ta un frakaso.
   _spaan _spaander = splender {stomme e} (di palo); ergens geen spaanb van heel laten - kibra un kos na wèrki [ook fig.]
   _spaans = spañó. spaanssprekend - di abla spañó.
   _spaarbank = banko di spar; banko di ahorro
   _spaarbekken = dam
   _spaarbrander(vlam) = spiritu
   _spaarcenten = plaka di spar
   _spaarder = spardó
   _spaarpot = id.
   _spaarzaam = (ku) ta spar hopi; ekonómiko. spaarzaam verlicht - ku pòko lus.
   _spalk = id.
   _spalken = spalk
   _span = ekipo
   _spandoek = pankarta
   _spanjaard = spañó
   _Spanje = Spaña
   _spanne = in: 'n spanne tijds - un tempo kòrtiko.
   _spannen = span ; tait; rèk.
   _spannend = emoshonante; eksitante
   _spanning = tenshon. in angstige spanning - ansioso. in spanning zitten - warda ansioso. hij liet ons lang in spanning - El a laga nos hopi tempo den insiguridat.
   _spanningzoeker = dreiskruf pa test koriente
   _spant = spant
   _spanwijdte = hanchura (di hala habrí)
   _sparen = spar [ook fig.]. tijd noch moeite sparen - no pèrde tempo ni esfuerso. Spaar me je commentaar. - Keda ku bo komentario pa bo mes.
   _spartelen = bati ku man i pía
   _spat = mancha
   _spatbord = wardalodo
   _spatie = espasio
   _spatten = spart
   _spe = in in spe - futuro
   _specerij = id.; seasoning [E.]
   _speciaal = [bnw] spesial; speshal; [bw] -mente.
   _specialiseren = spesialisá
   _specialisme = spesialismo
   _specialist = spesialista
   _specialistisch = spesialístiko
   _specialiteit = spesialidat
   _specie = material
   _specificatie = spesifikashon
   _specificeren = spesifiká
   _specifiek = spesífiko
   _spectaculair = spektakular(mente)
   _spectrum = id.; spektro
   _speculant = spikuladó
   _speculatie = spikulashon
   _speculatief = spikulatibo
   _speculeren = spikulá
   _speech = id.; spichi; charla
   _speeksel = baba; skupi
   _speelbal = in: de speelbal van de golven zijn - ta na amen di olanan.
   _speeldoos = kaha di músika
   _speelgoed = kò'i hunga
   _speelkwartier = pousa
   _speelmakker = kambrada
   _speelplaats = id.
   _speelruimte = [fig.] márgen
   _speels = (ku) ta gusta hunga
   _speeltuin = id.; parke infantil
   _speelveld = fèlt
   _speen = tete; chupon; tetero
   _speenvarken = pòrko ku ta bebe lechi di su mama ainda.
   _speer = lansa
   _spek = spèki. Er voor spek en bonen bijzitten - t'ei sin nada pa hasi.
   _spekglad = glad-glad
   _spekken = yena (e kaha, SU SAKU)
   _spektakel = spetaklu
   _spel = [alg.] wega; [muziek] tokamento; [toneel] hungamento; aktuashon; [kaart-] wega; vrij spel hebben - por aktua na su antoho. Het spel is verloren! - Kos a kaba! - Klaro ku tin un mucha-muhé enbolbí. Er staat veel op het spel. - Tin hopi kos ku ta kòre peliguer. z'n leven op het spel zetten. - Riska su bida. gelijk spel - empate. gelukkig zijn in het spel - tin suèrtè den weg'i plaka.
   _speld = [kop-] feneta; [veiligheids-] prèkè. Je kon nog geen speld horen vallen. - Bo ni por a tende un feneta kai. Er is geen speld tussen te krijgen. E argumentashon ta perfekto.
   _spelden = fenetá
   _speldenprik = hinká di feneta.
   _spelen = [alg.] hunga; [rommelen] mòrs, mòsh; [muziek] tòka; [fingeren] ple. Ik speel niet meer met jou! - Mi n' ta mòsh ku bo mas! [kindertaal]
   _spelenderwijs = manera nada
   _speler = hungadó; [muziek]tokadó; de spelers [bij toneel] - e elenko.
   _spelfout = eror ortográfiko
   _speling = espasio; toleransia; Er zit speling in - e ta move; e no ta fiho; e no ta bon mará.
   _spellen = [ww] spèl; [znw] spèlmento
   _spelletje = wega chikito; 'n leuk spelletje - un wega hopi prèt.
   _spelling = ortografía
   _spelonk = kueba
   _spelregel = [spelling] regla ortográfiko. [spel] regla di wega
   _spenderen = gasta
   _spenen = kita fò'i pecho; gespeend zijn van - falta; Hij is gespeend van alle gevoel voor humor. - Tur sentido di humor ta falt'é.
   _sperma = id.
   _spertijd = toque de queda {tòke de keda} [S.]
   _spervuur = konsentrashon di tiramento
   _sperzieboon = bonchi largo; bonchi franses
   _spetten _spetteren = spart
   _speurder = reshèrsh
   _speuren = trasa; investigá;buska e pista di
   _speurhond = kachó di polis
   _speurtocht = búskeda
   _speurwerk = trabou di reshèrsh
   _spichtig = flaku; delegá
   _spie = wèki
   _spieden = spioná
   _spiegel = spil; blinken als 'n spiegel - lombra manera spil.
   _spiegelbeeld = imágen, reflekshon inverso
   _spiegelei = webo wow'i baka
   _spiegelen = lombra; reflektá; zich spiegelen aan iets of iemand - tuma un kos of hende komo ehempel.
   _spiegelglad = glad-glad;
   _spiegeling = reflekshon
   _spieken = [afkijken] kopia; [controleren] chèk
   _spier = múskulo, kabuya
   _spier- = muskular
   _spierkracht = fòrsa muskular
   _spierkramp = bombamento di kabuya
   _spiernaakt = bibo sunú, blo sunú; manera su mama a paríé
   _spierverrekking = forsamento di un múskulo
   _spierwit = blanko-blanko
   _spies _spiets = lansa
   _spietsen = hinka ku lansa
   _spijbelaar _spijbelaarster = mucha ku ta keda sin bai skol
   _spijbelen = keda sin bai skol
   _spijker = klabo. de spijker op z'n kop slaan - dal riba e kabes di klabo. spijkers met koppen slaan. - konkluí e negosiashonnan. spijkers op laag water zoeken, - piki pieu
   _spijkeren = klaba
   _spijkerschrift = eskritura cuneiforme
   _spijl = speilu, bara
   _spijs = kuminda. verandering van spijs doet eten = Kambio di kuminda ta lanta apetit.
   _spijskaart = menú
   _spijsvertering = digestion. slechte spijsvertering - indigestion
   _spijt = duele. Tot mijn spijt kan ik niet komen - Ta duel mi ku mi no por bin. hij heeft er spijt van. - ta duel e. U hoeft daar geen spijt van te hebben. - no tin nodi pa bo tin duele di dje. Alle goeie dingen ten spijt, ... - A pesar di tur kos bon,
   _spijten = duel. Het spijt me. - Ta duel mi.
   _spijtig = piká
   _spijzigen = duna di kome
   _spijziging = dunamento di kome
   _spikkel = mancha (chikito)
   _spiksplinternieuw = nobis-nobis
   _spil = nùkleo, punto sentral; as
   _spilziek = drispididó; stravegante
   _spin = haraña
   _spinazie = spinazi
   _spinnen = ttraha hilo; [kat] grung. garen spinnen bij - saka probecho di
   _spinneweb _spinnenweb = kái haraña
   _spinnijdig = rabiá-rabiá
   _spinrag = spenderag
   _spion = spion
   _spionage = spionahe
   _spioneren = spioná
   _spiraal = spiral
   _spiritisme = montamento; spiritismo
   _spiritistisch = spiritístiko
   _spiritualiën = bebidanan alkohóliko
   _spiritueel = spiritual(mente)
   _spiritus = brandstof
   _spit = 1. [braadp-] hasadó; 2. [rug-] lumbago
   _spits = [bnw] puntá; skèrpi; [ kaba den un punto. znw] pui; [berg] piko; [verkeer] ora di mas tráfiko; . de spits afbijten - dal e promé paso. iets op de spits drijven - hiba e asunto muchu leu.
   _spitsboef = malechor; ladron
   _spitsen = hasi skèrpi; gespitst zijn op iets - tin hopi atenshon pa un kos.
   _spitsroeden = in: spitsroeden lopen - guli hopi humiliashon.
   _spitsuur = ora mas drùk; ora di mas tráfiko
   _spitsvondig = sútil; ingenioso
   _spitten = chapi
   _spleet = apertura
   _spleetogen _spleetoog = wowo kosí.
   _splijtbaar = ku por spleit.
   _splijten = spleit; sklof
   _splijting = kiebra
   _splijtstof = material ku nan por spleit pa energía atómiko
   _splijtzwam = [fig.] kousa di diskordia
   _splinter = splender
   _splinteren = splender
   _splinternieuw = nobo-nobo
   _split = id.
   _splitsen = parti, dividí; spleit
   _splitsing = partishon; divishon; spleitmento
   _spoed = purá, urgensia. Haastige spoed is zelden goed. - sòpi purá ta sali salu. met spoed - urgentemente.
   _spoedeisend = urgente
   _spoeden (zich) = hasi lihé; purá
   _spoedig = pronto; lihé. zo spoedig mogelijk - mas lihé posibel.
   _spoel = ròl, ril
   _spoelen = [met water] spula; hawa. [oprollen] lora.
   _spoken = tin spoki / spirito
   _spons = id.
   _sponsor = patronisadó
   _sponsoren = patronisá
   _spontaan = spontáneo
   _spontaneïteit = spontaneidat
   _spook = spirito, spoki
   _spookachtig = spantoso
   _spookbeeld = imágen spantoso
   _spoor = [aan rijlaars] spor; [afwijking in hiel] spor; [voet- wagenspoor] pista; [trein] pista. er is geen spoor van te vinden. - No tin ni un indikashon. Ik heb geen spoor van hem gezien. - Mi no a mira ni su sombra. geen sporen nalaten - no laga ningun pista. Hij is het spoor bijster. - El a pèrdè kaminda. op het verkeerde spoor zitten - sigui e pista robes.
   _spoorlijn = liña di trein
   _spoorloos = sin pista
   _spoorslags = ful spid
   _spoorweg = liña di trein.
   _sporadisch = sporádiko
   _sporen = [in overeenstemming zijn] ta konforme
   _sport = [v. trap e.d.] stèp; [wedstrijd] deporte
   _sportbeoefenaar = deportista
   _sportbroek = karson pa deporte
   _sporthemd = kamisa
   _sportief = deportibo
   _sportiviteit = deportibidat; aktitut deportibo
   _sportman = deportista
   _sportterrein = kancha (deportibo)
   _sportuitrusting = ekipo deportibo
   _sportveld = kancha (deportibo)
   _sportvlieger = piloto privá
   _sportvliegtuig = avioneta (privá)
   _sportvrouw = deportista (muhé)
   _sportwedstrijd = enkuentro deportibo
   _sportwereld = mundo di deportista; mundo deportibo
   _spot = mofa; [C.] ook: chèrchi; de spot drijven met - hasi mofa di.
   _spotgoedkoop = baratísimo
   _spotkoopje = ganga
   _spotprent = karikatura
   _spotprijs = preis di ganga
   _spotschrift = paskin
   _spotten = chuèrcha; hasi mofa. 't Is niet om mee te spotten. - No ta kò'i hari. Hij laat niet met zich spotten. - E no ta laga nan hunga wega kuné.
   _spotter _spotster = 1. hende ku ta hasi mofa; 2. hende ku ta vigilá oroplano etc. .
   _spotternij = mofa
   _spouw = apertura mei-mei di dos muraya
   _spouwmuur = muraya ku aperrtura mei-mei.
   _spraak = lenguahe; papiamento
   _spraakgebrek = fayo di papia
   _spraakkunst = gramátika
   _spraakkunstig = gramatikal
   _spraakmakend = ku ta lanta hopi stòf (di papia)
   _spraakvermogen = poder di papia
   _spraakverwarring = konfushon di papiamento; Babylonische spraakverwarring - bruhamento di lenganan babilóniko.
   _spraakwater = hij/zij heeft veel spraakwater - e sá papia!
   _spraakzaam = (ku) ta gusta papia
   _sprake = in: er is sprake van dat... - nan ta papiando ku.... datgene waar sprake van is... - loke nan ta diskutí... geen sprake van! - absolutamente ku no! Het is ter sprake gekomen. - Nan a diskuti'é. We zullen de zaak ter sprake brengen. - Nos lo pone e asunto na diskushon.
   _sprakeloos = babuká; perpleho. sprakeloos zijn, staan - preba.
   _sprankelen = torna; [schitteren] briya; lombra
   _sprankje = krenchi; geen sprankje hoop - ni un krenchi di speransa
   _spreekbeurt = [op school] id.; [toespraak] charla.
   _spreekbuis = [fig.] bosero, portavoz [s.]
   _spreekgestoelte = kateder
   _spreekkamer = konsultorio
   _spreektaal = lenga papiá
   _spreekuur = orario di konsulta
   _spreekvaardigheid = habilidat di papia
   _spreekwoord = proverbio
   _spreekwoordelijk = proverbial
   _sprei = id.
   _spreiden = plama; diversifiká
   _spreiding = plamamento; diversifikashon
   _spreken = papia. Hij is niet te spreken. - E no ta risibí hende. Zij is niet over hem te spreken. - E no ta nada kontento kuné. Om maar niet te spreken van ... - Pa no bisa nada di ... Ik moet je even spreken. - Mi tin ku papia ku bo un rato. dat spreekt vanzelf! - kon por laga! esei ta papia pa su mes. Met wie spreek ik? - Ta ken ta papia? / Ku ken mi tin e honor? Daar spreekt U mee. - Papiando. over ... gesproken, - papiando di ... Spreken is zilver; zwijgen is goud. - Tur kuminda ta di kome, ma no tur palabra ta di bisa/papia.
   _sprekend = in: hij is sprekend zijn vader. - e ta pinto su tata. 'n sprekend voorbeeld - un ehempel bon kla. spaanssprekend - di abla spañó
   _spreker = orador
   _sprenkelen = sprènkel {stomme e}
   _spreuk = lema, dicho
   _spriet = pida yerba; [insect] antena.
   _springen = bula [ook van zekering]; salta; [uiteen-] baster {stomme e}; bula; eksplotá; Ze kunnen hoog of laag springen, ... - Nan por bul' ariba, kai abou, ... Die zaak staat op springen. - E empresa ei ta na rant di bankrut. Ze zitten erom te springen. - Nan tin mester di dje urgentemente. Hij is over het hek gesprongen. - El a bula kurá. [ook fig.]
   _springer = buladó
   _springlading = eksplosibo
   _springlevend = bibo-bibo
   _springplank = trampolin [S.]
   _springstof = eksplosibo
   _springtij = marea haltu
   _springtouw = kabuy' i bula
   _springvloed = marea haltu
   _sprinkhaan = dalakochi, tirakochi
   _sprint = id.
   _sprinten = sprint
   _sprinter = id.
   _sproeien = sprui, sprenkel
   _sproeier = kabes pa sprui
   _sproet = purunchi
   _sproetig = yen di purunchi
   _sprokkelen = piki (palo seko)
   _sprong = bulá, salto; de sprong wagen - dal bai. 'n sprong in het duister - un salto den skuridat. de prijzen gaan met sprongen omhoog. - preisnan ta bula bai haltu.
   _sprongsgewijs = bulando; saltando
   _sprookje = kuento di fantasma
   _spruit = sprùit, spreit; Mijn spruiten - Mi yiunan.
   _spruiten = sprùit, spreit
   _spugen = skupi
   _spuien = pomp awa afó; [fig.] ventilá
   _spuigat = in: dat loopt de spuigaten uit. - esei ta kaba klas.
   _spuit = spùit, speit, pomp; [med.] hangúa. Spuit elf geeft ook modder! - Tende ken ta papia!
   _spuiten = spùit, speit; pomp; [med.] duna hangúa; [tegen insecten] flit; [met spuitwagens tegen ongedierte] fumigá
   _spuitgast = bombero
   _spuitje = [h]angúa
   _spuitslang = hos
   _spuitwater = awa di soda
   _spul = [goedje] kos; [boeltje] korotonan
   _spurten = sprint [E.]; kòre
   _sputteren = murmurá; protestá
   _spuug = skupi; baba
   _spuuglelijk = mahos-mahos
   _spuugzat = in: Ik ben 't spuugzat - Mi ta hartá di dje te den mi higra!
   _spuwen = skupi; [braken] saka. vuur en vlam spuwen - pèrdè sintí.
   _staaf = bara
   _staak = palo
   _staal = [monster] muestra; [metaal] stal, asero
   _staalborstel = waibròsh
   _staaltje = muestra
   _staan = para; er staat/staan - tin. gaan staan - lanta para. Ik sta erop dat je komt. - Mi ta para riba ku bo mester bin. er staat geschreven, - ta skirbí, er staat een halve meter water - tin mei meter di awa. nu weet ik wat me te doen staat. - Awó me sa loke mi tin ku hasi. Hoe staan de zaken? - Kon kos ta pará? Je staat er goed voor. - Bo ta bon pará. laat dat staan! - No mishi! Maak je geen zorgen, hij staat zijn mannetje. - No wòri, e sa kiko pa hasi. Je geeft 't nog niet aan je hond, laat staan aan je kinderen. - Bo no ta dun'é ni na bo kachó, kòrda na bo yiunan. Wat staat daar? - Kiko ta skirbí ei? Ga er maar aan staan, zeg! - Bai purb'é. Ik sta achter je. - Mi ta sostené bo. Daar sta ik buiten. - Mi no tin nada di hasi kun é. Hoe staat het met mijn geld? - Ki ubo di mi plaka? [lijken] keda. het staat je goed. - Ta kedá bo bon. dat komt je duur te staan. - ta bai sali bo karo.
   _staande = pará; Op staande voet - al instante. 'n staande receptie - un resepshon pará. staande uitdrukking - ekspreshon fiho. staande houden - para. zich staande houden - keda pará.
   _staar = katarata; groene staar - gloukoma.
   _staart = rabo. met de staart tussen de benen [fig.] - rabo doblá.
   _staartbeen = wes'i rabo
   _staat = [rijk/toestand] estado; [lijst] lista; de Verenigde Staten - Estadonan Uní. staat van beleg - estado di sitio. in staat zijn - ta kapas. in staat stellen - hasi posibel. hij was in alle staten. - E tábata tur bruhá, konfundí.
   _staat- = statal
   _staathuishoudkunde = ekonomía statal
   _staatkunde = politik, polítika
   _staatkundig = polítiko
   _staats- = statal
   _staatsbegroting = presupuesto di gobierno
   _staatsburger = siudadano
   _staatsburgerschap = siudadanía
   _staatseigendom = propiedat di gobierno
   _staatsgreep = golpi di estado
   _staatshoofd = hefe di estado
   _staatsie = seremonia; seremonial
   _staatsinrichting = konstelashon di estado
   _staatsman = estadista
   _staatsschuld = debe nashonal
   _staatsvijand = enemigo nashonal
   _staatswetenschappen = siensia polítiko
   _stabiel = stabil
   _stabilisatie = stabilisashon
   _stabiliseren = stabilisá
   _stabiliteit = stabilidat
   _stacaravan = trailer [E.]
   _stad = stat, siudat. in de stad - na playa. naar de stad gaan - bai playa
   _stadhuis = stateis
   _stadion = id.
   _stadium = estado; in dit stadium, - den e estado aktual,
   _stads = playero; urbano
   _stadsdame _stadsheer = shon di playa.
   _stadsgezicht = bista urbano
   _stadsguerrilla = gueriya urbano
   _stadsleven = bida urbano
   _staf = [leiding] id.; [waardigheidsstok] garoti (obispal)
   _stage = id.
   _stagiair _stagiaire = id.
   _stagnatie = stagnashon
   _stagneren = stagna
   _sta-in-de-weg = obstákulo
   _staken = welga; de betaling staken - para pago. de stemmen staakten - e Botonan a empatá.
   _staker = welguista
   _staking = welga; paro. in staking gaan - kanta welga. 'n algemene staking - un paro general.
   _stakker = pobrecito< [S.]
   _stal = kurá; stal
   _stalagmietc = stalagnita
   _stalen = [bnw] di asera. met 'n stalen gezicht - Sin kinipí un wowo.
   _stallen = pone su outo of bisikleta den un garashi of lugá sigur.
   _stam = [boom-] tronko ; [volks-] tribu; [afstamming] famía; desendensia; [gram.] raís
   _stamboek = registro di desendensia di animalnan
   _stamboom = id.; [v. mensen] registro genealógiko.
   _stamelen = papia (tur) bruhá
   _stamgast = bishitante regular
   _stamhouder = yiu-hòmber ku ta mantené e nomber di famía.
   _stammen = ta desendiente di; stammen uit de tijd dat, ... - data for di e tempo ku, ... uit Nederland stammen. - ta di orígen hulandes.
   _stampen = [met voeten] sapateá; [in plassen] plèchè-plèchè; [v. schip] balia; sakudí; [fijn-] mula; [aardappelen e.d.] machiká; iets uit de grond stampen - lanta un kos for di nada. in het hoofd stampen - siña dor di ripití.
   _stamppot = id.
   _stampvoeten = sapatiá
   _stampvol = yen-yen
   _stamvader = antesesor (original)
   _stand = [houding] aktitut; posishon; [sport] anotashon; [hoogte] haltura; [groep] gremio; [klasse] klasa, klase; [toestand] situashon; kondishon; posishon; >stand houden - mantené su posishon; wanta. boven zijn stand leven - bula ku hal'i manteka. de stand van zaken - e situashon. tot stand brengen - logra; alkansá. tot stand komen - sali bon. 'n heer van stand. - Un shon di Playa.
   _standaard = standarte
   _standardisatie = standardisashon
   _standardiseren = standardisá
   _standbeeld = statua
   _standje = skual; reprimanda
   _standplaats = puesto; [v. taxi] parada
   _standpunt = punto di bista; punto di salida. Hij stond op het standpunt dat ... - Su punto di salida tábata ku ...
   _standrechtelijk = sumario
   _standvastig = firme
   _standvastigheid = firmesa
   _stang = bara. iemand op stang jagen - pone un hende rabia.
   _stank = holó stinki. stank voor dank - pishi di yewa ta danki di mundu.
   _stansen = dal burakonan den metal
   _stap = paso. op stap gaan - sali keiru. stap voor stap - paso pa paso. de stap wagen - dal bai.
   _stapel = [znw] tèk; monton. op stapel staan - [fig.] ta den ful preparashon. op stapel zetten - inisiá. van stapel (laten) lopen - lansa un barko. te hard van stapel lopen - bai muchu lihé. [bnw] loko-loko; loko di remata. rechá.
   _stapelen = montoná; pone riba otro;
   _stapelgek = loko-loko; loko di remata; rechá.
   _stapelwolk = bentabal
   _stappen = pisa ; [uitgaan] sali keiru; danda, danderá; uit de auto stappen - baha fò'i outo. op de fiets stappen - subi bais.
   _stapvoets = in: stapvoets rijden - kòre pòko-pòko
   _star = rígido
   _staren = wak/mira fihamente
   _starheid = rigides
   _start = salida; kuminsamento; inisio
   _startbaan = pista
   _starten = [motor] start; [beginnen] sali; kuminsá; inisiá; de auto start niet - e outo no ta start.
   _startklaar = kla pa sali
   _statie = [rkk] stasi
   _statief = id.; tripod [E.]
   _statiegeld = id.
   _statig = distinguí; seremonial
   _station = stashon .
   _stationair = stashonario
   _stationeren = stashoná
   _statisch = státiko
   _statisticus = statístiko
   _statistiek = statistik; statístika
   _statistisch = statístiko
   _status = id.
   _statutair = konstitushonal
   _statuten _statuut = konstitushon
   _stavast = in: 'n man van stavast - un hòmber fuèrte.
   _staven = [bewijs leveren] komprobá; [mening] konfirmá
   _staving = [bewijs] komprobashon; [mening, theorie] konfirmashon
   _stedelijk = urbano; munisipal
   _stedeling = playero; habitante di un siudat
   _steeds = [bw] semper {stomme e}, semper bai, ketu bai, tur ora. nog steeds - te ainda. steeds weer - tur ora di nobo. het wordt steeds moeilijker - ta bira día pa día mas difísil. [bnw] urbano
   _steeg = hanchi
   _steek = [met mes e.d.] hinká; [van insekt] piká; [pijn en naaiwerk] stek; [hatelijkheid] puña; iemand in de steek laten - laga un hende na kaya; [er vandoor gaan] bai laga un hende. Dit woordenboek laat je nooit in de steek. - E dikshonario akí no ta lagá bo nunka na kaya. geen steek uitvoeren - no hasi ni un dondru. het werk in de steek laten - laga trabou na mitar. steken onder water geven - tira puña. 'n steek laten vallen [fig.] pega barko. Ik snap er geen steek van - [zie: snars]
   _steekhoudend = sólido; bálido
   _steekpartij = hinkamento
   _steekpenning = soborno
   _steekproef = prueba di chèns; tèst di chèns
   _steeksleutel = picklock [E.]
   _steekspel = turnamento
   _steekvlam = flandam
   _steel = [bezem e.d.] palo; [hamer, bijl e.d.] kabo; [koekepan e.d.] man; [v. planten] stelchi. weten hoe de vork aan de steel zit - sa kiko ta kiko.
   _steels = skondí.
   _steen = piedra. steen en been klagen - keha pa muri
   _steenbok = [dierenriem] kaprikornio.
   _steenbokskeerkring = trópiko di kaprikornio
   _steengoed = bon-bon
   _steenkool = karbon
   _steenkoud = fríu-fríu
   _steenpuist = stenpeishi
   _steentje = in: zijn steentje bijdragen - yuda unda ku por
   _steenworp = tirá di piedra. op een steenworp afstand masha serka
   _steevast = regularmente
   _steiger = [in bouw] stelashi; [aanlegplaats] platafòrma
   _steigeren = bula; djògògò.
   _steil = [omhoog] stret ariba; [omlaag] stret abou
   _steilte = presipisio
   _stek = [v. plant] stèki; [plaats] lugá favorito
   _stekel = sumpiña
   _stekelig = (ku) tin sumpiña; [fig.] sarkástiko
   _stekelvarken = pork'i spina
   _steken = [v. insect] pika; [met scherp voorwerp] hinka, staka; [ergens in doen] hinka; [pijn doen] mòrde; [vast blijven zitten] pega. blijven steken - keda pega. dat kun je in je zak steken [fig.] - puña pa bo. Daar steekt meer achter. - Ei bou tin glas. Het steekt hem dat ze niet komen. - E ta malkontento ku nan no ta bini. zijn hoofd uit het raam steken. - saka su kabes fò'i bentana.
   _stekken = stèk
   _stekker = plòk. een stekker in het stopcontact steken - plòk.
   _stel = sèt; tèk; [mensen] grupo; [paar] pareha; hij heeft 'n goed stel hersens - e tin bon kabes. op stel en sprong - al instante.
   _stelen = horta, roba. Het kan me gestolen worden. - Mi n' tin kunes.
   _stellage = stelashi
   _stellen = [plaatsen] pone; buta; [poneren] deklará; postulá; [bijstellen] ahustá; [veronderstellen] suponé. veel te stellen hebben met, - tin hopi problema ku, stel dat hij niet komt. - suponé k'e no bin. binnen de gestelde tijd - denter di e tempo konbiní. Hoe is 't met haar gesteld? - Kon ta pará kuné? Kon e ta sigui? hij is erg op geld gesteld - e ta kayente pa plaka. Hij kan het twee dagen zonder slaap stellen. - E por wanta dos día sin soño. We kunnen 't niet zonder geld stellen. - Nos no por biba sin plakas.
   _stellig = sigur. Hij komt stellig. - E ta bin sigur-sigur. ten stelligste - absolutamente.
   _stelligheid = siguridat
   _stelling = [bewering] ponensia;[logica] proposishon; [mil.] posishon; [stellage] stelashi
   _stellingname = posishon; aktitut
   _stelpen = stòp
   _stelregel = regla (fiho)
   _stelsel = sistema; konstelashon
   _stelselmatig = [bnw] sistemátiko. [bw] sistemátikamente
   _stelt = in: het huis stond op stelten - e kas tábata ariba-abou. de boel op stelten zetten. - hasi borchincha. overal de boel op stelten zetten - hasi borchincha tur kaminda.
   _stem = bòs, stem; [bij verkiezing] boto, voto. zijn stem verheffen - (h)alsa su bòs. de meeste stemmen gelden - mayoría di boto, voto ta konta. zijn stem uitbrengen - depositá su boto, voto. met algemene stemmen - unánimamente.
   _stembanden = kuèrdè vokal
   _stembiljet = papel di bota, vota
   _stembureau = ofisina elektoral
   _stembus = urna elektoral
   _stembusstrijd = lucha elektoral
   _stemdistrict = distrito elektoral
   _stemgerechtigd = (ku) tin [A.] derecho [C.] derechi di boto, voto
   _stemhokje = hòki pa bota, vota
   _stemmen = [bij verkiezingen] bota, vota; [muz.] afiná.
   _stemmer = botadó, votadó.
   _stemmig = nostálgiko; sereno; ketu
   _stemming = [sfeer] ambiente. [humeur] beis; [markt] tendensia; [bij verkiezingen] botashon, botamento, votashon, votamento. 'n feestelijke stemming - un ambiente festibo. de algemene stemming was er tegen - tabatin un sintimento general kontra dje. Hij was niet in de stemming om te luisteren - E no tabatin gana di skucha. Ik ben er niet voor in de stemming. - Mi no tin gana pa hasi'é.
   _stempel = stèmpel; [fig.] marka
   _stempelen = stèmpel
   _stemplicht = botashon obligatorio [ook: votashon]
   _stemrecht = [A.] derecho di boto [ook: voto, bota, vota]; [C.] Derechi di boto [ook: bota, voto, vota]
   _stemverheffing = (h)alsamento di bòs
   _stencil = id.
   _stencillen = stencil
   _stenen = di piedra
   _stenigen = piedra
   _steno = stenografía
   _stenograaf = stenógrafo
   _stenografie = stenografía
   _stenografisch = stenográfiko
   _stentorstem = kampan'i klòk
   _step = id.
   _ster = strea [ook fig.]
   _stereo = id.
   _stereofonie = stereofonía
   _stereofonisch = stereofóniko
   _stereometrie = stereometría
   _stereotiep = stereotípiko
   _sterfdag = día di (su) morto
   _sterfelijk = mortal
   _sterfelijkheid = mortalidat
   _sterfgeval = morto; gesloten wegens sterfgeval - será pa vía di morto.
   _sterfte = mortalidat
   _steriel = sterilo
   _sterilisatie = sterilisashon
   _steriliseren = sterilisá
   _steriliteit = sterilidat
   _sterk = fuerte; [v. smaak] stèrki. sterke drank - bebida stèrki. het sterke geslacht - e sekso fuerte. Ik maak me sterk dat hij komt. - Mi tin sigur ku l'e ta bin. wie niet sterk is moet slim zijn. - Esun ku no tin fòrsa, mester tin kabes.
   _sterken = duna fòrsa; reforsá
   _sterkte = fòrsa; poder; [mil. vesting] fòrti.
   _stern = bubi
   _sterrenbeeld = konstelashon; signo
   _sterrenhemel = firmamento; shelo di strea
   _sterrenkaart = mapa di shelu
   _sterrenkijker = teleskopio
   _sterrenkunde = astronomía
   _sterrenkundig = astronómiko
   _sterrenkundige = astrónomo
   _sterrenteken = signo
   _sterrenwacht = observatorio astronómiko
   _sterrenwichelaar = astrólogo
   _sterrenwichelarij = astrología
   _sterveling = mortal
   _sterven = fayesé; muri. sterven aan - muri di. op sterven liggen - ta pa muri. op sterven na dood - mitar morto kaba.
   _stervende = esun muriendo
   _stervormig = den fòrma di strea
   _stethoscoop = stetoskopio
   _steun = apoyo , sosten; [geldelijk] yudansa; [v. overheid] bijstand; onderstand. steun verlenen aan - sostené; duna sosten na.
   _steunen = apoyá, sostené, stens. [kermen] suspirá; yora.
   _steunpilaar = pilar
   _steuntje = in: iemand 'n steuntje in de rug geven - respaldá un hende; duna un hende su respaldo.
   _steunzool = id.
   _steven = kabes di boto. de steven wenden - kambia rumbo.
   _stevig = sólido. [flink] fòrmal; [maaltijd] pisá; stevig doorstappen - sigui kana sin para. stevig drinken - bebe muchu hopi. stevig vastbinden/maken - mara bon mará. stevig in zijn schonen staan - para bon duru den su sapato. 'n stevige uitbrander - un bon skual.
   _stevigheid = solides
   _steward _stewardess = id.
   _stichtelijk = devoshonal
   _stichten = [organisatie] funda; [bedrijf] lanta; brand stichten - pega kandela. vrede stichten - hasi pas. tweedracht stichten - kousa diskordia.
   _stichter = fundadó
   _stichting = fundashon
   _stiefmoeder = madrastra
   _stiefvader = padrastro
   _stiekem = bou man; skondí
   _stiekemerd = un hende ku ta gusta hasi kos skondí
   _stier = baka-toro
   _stierlijk = in: zich stierlijk vervelen. - haña bèrè-bèrè. iemand stierlijk vervelen - duna un hende bèrè-bèrè
   _stift = pèn.
   _stigma = id.
   _stigmatiseren = stigmatisá
   _stijf = steif. het been stijf houden - nenga di baha kabes.
   _stijfhoofdig = kabesura; terko; obstiná
   _stijfkop = (hende) kabesura; (hende) terko; (hende) obstiná.
   _stijfkoppig = kabesura, terko; obstiná
   _stijfsel = gum
   _stijgbeugel = stribo
   _stijgen = [alg.] subi; [vliegtuig] lanta; [toenemen] oumentá;
   _stijging = subida; lantamento; oumento
   _stijl = [raam, deur] banda di kosein; [houding,geschrift] estilo
   _stijlleer = stilístika
   _stijlloos = mahos; mahos skirbí.
   _stijlvol = elegante; bunita skirbí;
   _stijven = gum
   _stikdonker = propos
   _stikken = choka, sofoká. Stik! - Bai muri leu! 't is daar om te stikken. - e lugá ta un fiernal. iemand laten stikken. - laga un hende na kaya di mal manera.
   _stikstof = nitrogenio
   _stikvol = yen-yen;
   _stil = ketu; silensioso. Stil! - Keda ketu! stilhouden - keda ketu. stilleggen - para. stilliggen - ta pará. stil staan - para (ketu). stilzetten - para. stilzitten - sinta ketu. stilzwijgen - keda ketu
   _stillen = [pijn] aliviá; [honger] baha; [dorst] kita.
   _stilletjes = skondí; den sekreto
   _stilliggen = keda pará
   _stilstaan = para; para ketu; mijn horloge staat stil. - Mi oloshi a para.
   _stilstand = paro; stagnashon
   _stilte = silensio
   _stilzetten = para
   _stilzitten = keda sinta ketu
   _stilzwijgen = no bisa nada Het stilzwijgen behouden - keda sin bisa nada.
   _stilzwijgend = silensiosamente; sin reakshoná; stilzwijgend verlengen - renobá outomátikamente.
   _stimulans = stímulo; stimulante
   _stimuleren = stimulá
   _stimulering = stimulashon
   _stinkbom = bòm ku ta lansa un holó stinki.
   _stinken = hole stinki; het stinkt 'n uur onder de wind. - Bo ta hol'é di aleu. ze stinken in het geld. - nan ta putrí di plaka. Hij is er in gestonken - El a kai den e trampa.
   _stinkend = ku ta hole stinki. stinkend rijk - putrí di plaka.
   _stinker _stinkerd = hende ku ta hole stinki. 'n rijke stinkerd - un hende ku ta putrí di plaka. Hij hangt de rijke stinkerd uit. - E ta ple rotshil.
   _stip = punto
   _stippellijn = liña di puntonan
   _stipt = puntual(mente); pronto; strikto; stipt op tijd - eksaktamente na ora.
   _stiptheid = puntualidat; eksaktitut.
   _stiptheidsaktie = trahamento segun e reglanan eksakto
   _stipuleren = stipulá
   _stoeien = hunga bringa; hunga bruto
   _stoel = stul. de Heilige Stoel - Santa sede [S.]; neem een stoel. - Sintá bo. Hij stak het niet onder stoelen of banken. - E no a skonde nada.
   _stoelgang = baimento af
   _stoelleuning = lomba di stul
   _stoep = stupi
   _stoer = tòf. stoer doen - ple tòf.
   _stoet = proseshon; parada; [begrafenis] cortejo fúnebre [S.]
   _stoeterij = kurá di kabai; kunuku di kría kabai
   _stoethaspel = lolo;
   _stof = [1. het] stòf; pòlvo; stof afnemen - kita stòf. in het stof bijten mòrde pòlvo. onder het stof zitten - ta yen di stòf. 2. [de - voor kleren e.d.] tela; [onderwerp] kos; kò'i papia; [chemisch] substansia; [voor schrijver] material; Hij is altijd lang van stof. - E semper ta papia muchu largo.
   _stofblik = skòp
   _stofdoek = duki (pa kita stòf)
   _stoffeerder = upholsterer [E.]
   _stoffelijk = material. stoffelijke resten - restonan mortal. stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden - adhetibonan material.
   _stoffen = stofia
   _stoffer = stòfer {stomme e}; stoffer en blik - skòp ku stòfer.
   _stofferen = dekorá
   _stoffig = tin hopi stòf
   _stofnaam = nomber di un material
   _stofwisseling = metabolismo
   _stofzuigen = stòfsùig
   _stofzuiger = id.
   _stoïcijns = stoiko
   _stok = palo; [wandel-, blinden-] garoti; op stok gaan - subi palo. het met iemand aan de stok hebben. - tin pleito ku un hende. Hij had het aan de stok met ... - El a pleita ku ...
   _stokdoof = sòrdo-sòrdo, surdo, surdo
   _stoken = kima. [alcohol] distilá. [opruien] instigá.
   _stoker = kimadó; [opruier] instigadó; [alcohol] distiladó.
   _stokje = palito. ergens een stokje voor steken - prevení un kos. van z'n stokje vallen - kai flou
   _stokken = stòp, para; kaba;
   _stokoud = bieu-bieu
   _stokpaardje = [fig.] suheto faborito;
   _stokslag = dalmento ku palu
   _stokstijf = in: hij bleef stokstijf staan - el a keda para manera un statua.
   _stokvis = [A.] bakalou; [C.] bakiyou
   _stola = id.
   _stollen = kuaha; het blooed stolde in zijn aderen - [letterl.] sanguer a kuaha den su venanan. [fig.] el a haña un kalofrío.
   _stolling = kuahamento
   _stolp = kobertura di glas
   _stom = mudo; [dom] bobo; sokete; [van verbazing] babuká. hij stond stom van verbazing - el a keda boka habrí. tot mijn stomme verbazing - pa mi sorpresa imenso. hij zei geen stom woord. - E no a bisa absolutamente nada.
   _stomdronken = pata-pata; den su paña.
   _sdtomen = stim
   _stomheid = mudes; met stomheid geslagen - boka habrí di sorpresa.
   _stommelen = kana dal p'aki, dal p'aya.
   _stommeling = buriko, chambon, sokete
   _stommiteit = stupides; kò'i sokete. Wat 'n stommiteit! - Es ta kò'i sokete!
   _stomp = [znw] mokete; boftá. [bnw] no skèrpi
   _stompen = dal un mokete; dal un boftá; moketeá; hambòks.
   _stompje = [sigaar e.d.] pida
   _stompzinnig = stúpido; sokete; chambon
   _stompzinnigheid = stupides; kò'i sokete
   _stomverbaasd = babuká; boka habrí.
   _stomvervelend = sin ni un tiki djeit. 'n stomvervelende vent - un hende insoportabel
   _stonde = tempo; rato; ora
   _stoof = kò'i keinta pía
   _stoofpeer = pera pa herbe
   _stookolie = gas-oil [e.], fuel oil [E.]
   _stoom = stim ; vapor
   _stoomboot = vapor
   _stoomcursus = kurso intensibo; kurso rápido
   _stoomgemaal = planta di pòmp awa ku mashin di stim
   _stoomketel = boiler [e.]
   _stoomstrijkijzer = hero di stim
   _stoomwals = stimwòl
   _stoornis = disturbia; strobamento; [gebrek] fayo
   _stoot = stot [ook biljart]; push; mokete; [claxon] pito
   _stootje = stot; push. tegen een stootje kunnen - por wanta basta tròbel
   _stop = [op fles] kòrki; [zekering] fius; de stop is doorgeslagen - fius a bula.
   _stopcontact = plòk
   _stoplicht = lus korá; lus di tráfiko; lusifó
   _stoppelbaard = barba di dos of tres día
   _stoppen = [gat] plòk; sera; [pijp] yena; [ergens indoen] hinka; [stilstaan] para; stòp; [staande houden] para; stòp; [ophouden] stòp; kaba; terminá.
   _stopplaats = parada
   _stopsein _stopteken = señal di para
   _stopverf = ?
   _stopwoord = ekspreshon uzá repentinamente
   _stopzetten = para; stòp
   _storen = stroba; [radio] interferí. geestelijk gestoord - mentalmente perturbá. Stoor je niet aan mij. - No hasi kaso di mi. hij stoort zich nergens aan. - E no ta hasi kaso di nada.
   _storend = ta stroba
   _storing = strobamento; [radio] interferensia; technische storing - problema tékniko.
   _storm = tormenta. 'n storm in 'n glas water. - Hoga den un glas di awa.
   _stormachtig = tumultuoso
   _stormen = tin tormenta; de mensen stormden naar voren. - e hendenan a bòsha padilanti.
   _stormloop = asalto; [fig.] bòshamento
   _stormlopen = asaltá; [fig.] basha, bòsha
   _stormvloed = marea haltu a kousa di tormenta
   _stormwind = biento ku fòrsa di tormenta
   _stortbad = dush
   _stortbui = awasero pisá; palo di awa
   _storten = [beton] basha; [fin.] depositá; [vuilnis e.d.] benta; tira; zich in ellende storten - hinka su mes den miseria.
   _storting = [fin.] depósito
   _stortregen = awasero pisá; pal'i awa
   _stortregenen = in: 't stortregent! - awa ta basha
   _stortvloed = diluvio
   _stoten = stot; pusha van de troon stoten - baha fòo'i trono.
   _stotend = ofensibo [fig.]
   _stotteraar = gago
   _stotteren = ta gago
   _stotterend = gago
   _stout = mala mucha; mal kria; het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. - el a surpasá tur mi ekspektashonnan.
   _stouterd = mala mucha
   _stoutmoedig = sin miedo; oudas; tribí
   _stoutmoedigheid = aktitut sin miedo; oudasia; tribilidat
   _stouwen = stiwa
   _stoven = stoba
   _straal = [znw] rayo; [water] spùitmento. [bw] straal bezopen - pata-pata; den su paña.
   _straaljager = id.; jet fighter [E.]
   _straaltje = in: 'n straaltje hoop - un rayo di speransa.
   _straalvliegtuig = jet [E.]
   _straat = kaya; op straat - riba kaya. [zeestraat] estrecho; De Straat van Gibraltar - Estrecho di Gibraltar. eerste straat rechts. - promé bokakaya na banda drechi [fig.] - saka un hende for di su kas.
   _straatarm = pober-pober; pobrísimo
   _straathoek = skina di kaya
   _straathond = kachó di kaya; kachó krioyo
   _straatjongen = mucha di kaya; chabelito
   _straatlantaarn = lus di kaya
   _straatmeid = shishi (di kaya)
   _straatveger = baridó di kaya
   _straatverlichting = lus di kaya
   _straf = [znw] kastigo; op straffe van - bou kastigo di. [bnw] severo; pisá; oustero; [wind, mars] duru.
   _strafbaar = kastigabel; punitibo
   _straffeloos = impuno; sin (wòrdo) kastigá
   _straffen = kastigá
   _strafgevangenis = prison
   _strafpleiter = abogado di krímen.
   _strafrecht = derecho penal
   _strafrechtelijk = penal(mente)
   _strafrechter = wes (penal)
   _strafregels = id.
   _strafschop = penalty [E.]
   _strafwerk = id.
   _strafwetboek = kódigo penal
   _strafzaak = kaso penal
   _strak = tait, pretá; [gezicht] será; [blik] fiho. strak trekken, binden, zetten - tait. 'n strakblauwe lucht - un shelu blou-blou
   _strakjes _straks = [toekomst] oró, aworó; pronto; tot straks! - te oró! kun je me straks even helpen? - Bo por yudá mi un djis? [verleden] un rato pasá.
   _stralen = bría. 'n stralende dag. - un día perfekto.
   _straling = radiashon
   _stram = steif
   _stramien = in: op hetzelfde stramien - segun e mesun patronchi
   _strand = bich, beach [e.]; playa. aan 't strand - kant'i laman; na bich
   _stranden = pega; keda pega
   _stranding = pegamento di barko
   _strandjutter = hende ku ta buska kos perdí di barkonan riba bich.
   _strateeg = stratego
   _strategie = strategia
   _strategisch = stratégiko
   _stratenmaker = trahadó di kaya
   _stratosfeer = strratosfera
   _streber = hende ambisioso; persona ku ta pusha padilanti pa mihorá su posishon.
   _streefdatum = fecha planiá
   _streek = [gebied] region; área; distrito; [met pen e.d.] halá; [kompas] punto; [foef] triki; van streek zijn - [mentaal] ta bruhá. van streek raken - pèrdè kabes. 'n rot streek - mal ehempel. rot streken - mala maña.
   _streek- = regional
   _streektaal = dialekto
   _streep = strepi; rayo. daar kun je wel een streep doorhalen - bo por wèl di lubidá esei. Dat is 'n streep door de rekening. - esei a bruha tur kos. laten we er maar een streep onder zetten. - Bam lag'é te akí.
   _streepje = strepi. een streepje voor hebben - tin preferensia
   _strekdam = pir
   _strekken = rèk. Zo lang de voorraad strekt. - Tantèn ku tin. zover strekt zijn macht niet. - E no tin poder riba esei. Dat strekt hem tot eer. - E meresé elogio p'esei.
   _strekking = [betekenis] nifikashon; idea(nan); [neiging] tendensia; de strekking van het betoog was, ... - e idea básiko di e disertashon tábata, ...
   _strelen = karisiá
   _streling = karisia
   _stremmen = obstruí, obstakulisá; [bloed] kuaha; [verkeer] stagna.
   _stremming = obstrukshon, stagnashon, obstakulisashon
   _streng = [bnw] severo ; strikto; rígido; stringente; [bw] severamente; rígidamente; striktamente; stringentemente. [znw] kordon
   _strengelen = trose; lora; bira; [in elkaar] flègt.
   _strengheid = severidat; rigides.
   _streven = [ww] aspirá. [znw] aspirashon; esfuerso.
   _striem = raská
   _striemen = raska;
   _strijd = lucha; pelea; bataya; kombate. strijd voeren tegen - hiba un lucha kontra. de strijd aanbinden met - entamá un lucha kontra. de strijd staken - para e lucha. in strijd zijn met - ta kontrario na; ta un violashon di.
   _strijdbaar = militante
   _strijdbaarheid = militansia
   _strijdbijl = hacha (di kombate); de strijdbijl begraven - dera e hachanan.
   _strijden = lucha; batayá; kombatí; bringa.
   _strijder = luchadó; militante. de strijders [fig.] militansia
   _strijdig = kontrario (na)
   _strijdkrachten = forsanan armá
   _strijdlust = ánimo pa lucha; ánimo kombatibo.
   _strijdlustig = kombatibo; luchadó; militante.
   _strijdmakker = kolega militar; kolega di kombate.
   _strijdperk = (lugá di lucha
   _strijdtoneel = área di kombate
   _strijdvaardig = militante; kla pa bringa
   _strijdvaardigheid = militansia
   _strijdvraag = punto kontroversial
   _strijk = in: strijk en zet - kada bes/biaha di nobo. Dat is strijk en zet met hem - Asina e ta hasi tur ora.
   _strijkbeurt = striká
   _strijkbout = hero (di strika)
   _strijken = [kleding] strika; [door haar] hala; [aaien] karisiá; [zeilen, vlag] baha; - buska elogio p'e mes.
   _strijkgoed = paña pa strika; [al gestreken] paña striká.
   _strijkijzer = hero (di strika)
   _strijkplank = kabai di strika
   _strijkstok = id.; arco [S.]; bow [E.];
   _strik = lùs
   _strikje = lùs chikito; [vlinder-] dash'i pushi
   _strikken = sera (ku lùs); mara; pone lùs. iemand ergens voor strikken. - logra haña yudansa di un hende.
   _strikt = [bnw] strikto. [bw] striktamente
   _strikvraag = pregunta di trampa
   _strip = strep; faha;
   _stro = paha
   _strobreed = in: iemand gteen strobreed in de weg leggen - no stroba un hende di ningun modo.
   _stroef = [oppervlak] no liso; [beweging] steif; duru; pisá; [fig.] steif; [apparaat] ku difikultat
   _strofe = kuplèt
   _strohalm = pida paha;
   _stroken (met) = kuadra ku; ta di akuerdo ku
   _stromen = kòre; basha; stromend water - awa di kranchi. de mensen stroomden toe - hende a basha.
   _stroming = koriente [ook fig.]
   _strompelen = krokochá
   _stronk = [A.] reis; [C.] raís
   _stront = mièrdè; pupu; stront voorop! - buriko padilanti!
   _strooibiljet = flier [E.]
   _strooien = [ww] stroi, tira. [bnw] di paha;
   _strook = faha; [papier e.d.] slep; resibo
   _stroom = koriente; [toevloed] fluho. de stroom is uitgevallen - koriente a bai. onder stroom staan - tin koriente riba dje. tegen de stroom ingaan [fig.] - bai kontra koriente.
   _stroomaf _stroomafwaarts = ku e fluho di koriente
   _stroomaggregaat = delko, generator [E.]
   _stroomdraad = waya di koriente
   _stroomlijn = fòrma aerodinámiko
   _stroomlijnen = duna fòrma aerodinámiko
   _stroomop _stroomopwaarts = kontra koriente
   _stroomversnelling = rápido [S.]. in 'n stroomversnelling raken [fig.] drenta den un koriente aselerá.
   _stroop = stropi. iemand stroop om de mond smeren. - lembe un hende.
   _strooplikken [fig.] = lembe
   _strooplikker [fig.] = lembechi
   _stroopsmeerder [fig.] = lembechi
   _stroopwafel = id.
   _strop = [aan galg] stròp; [verlies] pérdida; [pech] mala suèrtè
   _stropdas = dashi
   _stropen = 1. [van vel ontdoen] kita kuero; soya.2. kòi bestianan protehá (pa bende nan)
   _stroper = persona ku ta kòi bestianan protehá (pa bende nan)
   _stroperig = manera stropi
   _strot = garganta
   _strottenhoofd = laringe
   _strubbeling = tròbel {stomme e}
   _structureel = struktural(mente)
   _structureren = strukturá
   _structuur = struktura
   _struif = kontenido di un webo kurú
   _struik = mata (di mondi);
   _struikelblok = obstákulo
   _struikelen = trompiká
   _struikgewas = matanan di mondi
   _struikrover = ladron di kaminda
   _struis = robusto; fòrmal; grandi.
   _struisvogel = avestrus
   _studeerkamer = ofisina, kantor
   _student = studiante
   _studentenhaver = almendra ku rasenchinan
   _studentikoos = manera studiante; studiantil
   _studeren = studia
   _studie = estudio
   _studiebeurs = beka
   _studiekop = kapes pa studia
   _studio = studio
   _stug = steif; rígido
   _stugheid = rigides
   _stuifmeel = polen
   _stuip = djimbi. de stuipen krijgen - haña djimbi. Het jaagt je de stuipen op het lijf. - Ta duná bo rel.
   _stuiptrekking = djimbi; konvulshon
   _stuitbeen = wes'i rabo
   _stuiten = para; stòp. dat stuit mij tegen de borst - e kos ta hendru mi. op tegenstand stuiten - kontra resistensia
   _stuitend = repugnante; bergonsoso
   _stuitje = wes'i rabo
   _stuiven = supla stòf; de kamer uit stuiven - bula sali fò'i sala. naar binnen stuiven - bula drenta.
   _stuiver = dos plaka
   _stuk = [znw] pida; [muziek] piesa; [toneel-] komedia; [document] dokumento; [artikel] artíkulo; [dam- schaakspel] piesa; [schilder-] pintura; [meisje] galeins; ingezonden stuk - remetido. twee stuks - dos pida. 'n stuk of vijf - mas of menos sinko. er bleef geen stuk van hem heel. - nan a bah'é te na suela. aan één stuk - pa oranan largo. aan één stuk doorwerken - traha sin tuma un brek. - kai na wèrki. op geen stukken na - ni un momento so. op zijn stuk blijven staan - keda para firme. per stuk - kada un. van zijn stuk raken - pèrdè kabes. 't gaat stukken beter - ta bai basta mihó. [bnw] kibrá; dañá; mankaron.
   _stukadoor = stukadó
   _stukgaan = kibra, daña
   _stukgoed _stukgoederen = kargo general
   _stukje = pida chikito. bij stukjes en beetjes - pida pa pida.
   _stukloon = pago hustá.
   _stukscheuren = sker kibra
   _stukslaan = dal na wèrki; bati na wèrki.
   _stukwerk = trabou hustá
   _stumper _stumperd = pobrecito [S.]
   _stuntelen = hasi kò'i bobo; [stuntelig loopen] krokochá; [dronkenman] zwai.
   _stuntelig = débil; insigur;
   _sturen = [v.voertuig] stür; manehá. [zenden] manda
   _stut = stet; sostèn
   _stutten = stet
   _stuur = [fiets] stür; [auto] wil; [schip] timon; aan het stuur - na wil.
   _stuurbekrachtiging = power steering [E.]
   _stuurboord = id.; starboard [E.]
   _stuurhut = kabina di mando
   _stuurknuppel = palanka di mando
   _stuurloos = fò'i kontrol
   _stuurman = piloto
   _stuurs = krebchi; rèns
   _stuurwiel = wil
   _stuw _stuwdam = dam pa kontrolá awa
   _stuwadoor = stiwadó
   _stuwen = [stouwen] stiwa; [voortbewegen] pusha; empuhá; propulsá
   _stuwkracht = empuhe; propulshon; fòrsa di propulshon
   _subiet = mesora; imediatamente
   _subject = suheto
   _subjectief = subhetibo
   _subjectiviteit = subhetibidat
   _subliem = sublime
   _sublimeren = sublimá
   _subordinatie = subordinashon
   _subsidiair = subsidiario
   _subsidie = subsidio
   _subsidiëren = subsidiá
   _subsidiëring = subsidiamento
   _substantie = substansia
   _substantiëel = substansial
   _substantief = substantibo
   _substantiveren = substantibá
   _substitueren = substituí
   _substitutie = substitushon
   _substituut = substituto
   _subtiel = sútil
   _subtiliteit = sutilidat
   _subtropisch = subtrópiko
   _subversief = subversibo
   _succes = éksito; logro
   _successie = suseshon
   _successierecht = derecho di suseshon
   _successief = susesibo
   _successievelijk = susesivamente
   _succesvol = eksitoso
   _sudderen = herbe pòko-pòko
   _suf = kèns; soñero
   _suffen = kabishá; bai den un madoha
   _suffer _sufferd = hende bobo; chambon;lolo [vulg.]
   _suggereren = sugerí
   _suggestie = sugerensia
   _suggestief = sugestibo
   _suiker = suku
   _suikerklontje =
   _suikeroomn = omo riko; omo ku plaka.
   _suikerpatiënt = diabétiko
   _suikerriet = kaña
   _suikertante = tanta riko; tanta ku plaka.
   _suikerziekte = diabetes; malu di suku. hij heeft suikerziekte - e tin suku
   _suite = id.
   _suizen = [v. regen e.d.] murmurá; [wind, kogels e.d.] flùit; [oren] vrun-vrun
   _sujet = tipo
   _sukkel = chambon; lolo [vulg]
   _sukkelaar = hende mankaron [plat]
   _sukkelen = [traag zijn] telelele; [gezondheidsproblemen] tin tròbel; ta malu tur ora. hij sukkelt met zijn gezondheid. - e tin problema ku su salú.
   _sul = lolo
   _sullig = lolo
   _summier = breve
   _summum = punto mas haltu
   _superieur = superior
   _superioriteit = superioridat
   _superlatief = superlatibo
   _supermarkt = super-merkado
   _supersonisch _supersoon = supersóniko
   _supervisie = supervishon
   _supplement = suplemento
   _suppoost = wardadó; wachimèn
   _supporter = fanátiko
   _suprematie = supremasia
   _surinaams = surinameño
   _Suriname = Sur(i)nam
   _surinamer = surinameño
   _surplus = id.
   _surprise = sorpresa
   _surrogaat = substituto
   _surséance = suspenshon, postponemento
   _surveillance = patruya; [op school] id.; vigilansia
   _surveilleren = patruyá; vigilá
   _sussen = kalma; trankilisá
   _syphilis = id.
   _syllabe = sílaba
   _symbiose = symbiosis
   _symboliek = simbolismo
   _symbolisch = simbóliko
   _symboliseren = simbolisá
   _symbool = símbolo
   _symfonie = simfonía
   _symfonisch = simfóniko
   _symmetrie = simetría
   _symmetrisch = simétriko
   _sympathie = simpatía
   _sympathiek = simpátiko
   _sympatiseren = simpatisá
   _symptomatisch = simptomátiko
   _symptoom = síntoma
   _synagoge = snoa
   _synchroniseren = sinkronisá
   _synchroon = sinkróniko
   _syndicaat = sindikado
   _syndicalisme = sindikalismo
   _syndroom = síndroma
   _synode = sinoda
   _synoniem = [znw+bnw] sinónimo
   _syntactisch = sintáktiko
   _syntaxis = id.
   _synthese = síntesis
   _synthetisch = sintétiko
   _Syrië = Siria
   _systeem = sistema
   _systeembouw = konstrukshon prefabriká
   _systeemkaart = karchi
   _systeemloos = sin sistema
   _systematiek = sistematismo
   _systematisch = sistemátiko
   _systematiseren = sistematisá


   _t-shirt = flanel
   _taai = duru. hij is 'n ouwe taaie! - e bieu ta duru! hou je taai! - kuida bo kurpa!
   _taak = tarea
   _taakomschrijving = spesifikashon di tareanan
   _taal = idioma, lenga; lenguahe. taal noch teken geven - no duna ni un señal di bida. klare taal spreken - papia franko.
   _taalbeheersing = dominio di idioma.
   _taaleigen = ekspreshonnan típiko di un idioma.
   _taalfout = fout gramatikal
   _taalgeleerde = lingüista; filólogo
   _taalgevoel = sentido lingüístiko
   _taalkenner = linguüista; filólogo
   _taalkunde = filología; lingüístika
   _taalkundig = lingüístiko; filológiko
   _taalkundige = lingüista; filólogo
   _taalschat = bokabulario; gramátika; lenguahe
   _taalvaardigheid = uzo práktiko di idiomanan.
   _taart = bolo; tòrta; tèrt. ouwe taart - yewa bieu.
   _tabak = tabako. ergens tabak van hebben [fig.] - ta fadá di un kos. ik heb er tabak van. - e kos ta fadá mi.
   _tabaks- = di tabako
   _tabel = tabel
   _tablet = tableta; pildu; píldora
   _taboe = tabú
   _tachtig = ochenta.
   _tachtiger = in: in de tachtiger jaren - den e añanan ochenta
   _tachtigste = di ochenta
   _tact = takto
   _tactiek = táktiko
   _tactisch = táktiko
   _tactloos = sin takto
   _tafel = mesa; aan tafel - na mesa. aan tafel gaan - sinta na mesa. de tafel dekken - drecha mesa. de tafel afhalen/afruimen - kita mesa. van tafel opstaan - sali fò'i mesa. ter tafel brengen - pone riba mesa.
   _tafel- = di mesa
   _tafelkleed = pañ'i mesa
   _tafellaken = taflak
   _tafelrede = charla durante (of despues di) sena.
   _tafeltennis = id.; ping-pong
   _tafereel = imagen; ; sena; senario; bista
   _taille = sintura; taya
   _tak = [boom-] taki; [palm-] rama; [familie-e.d.] rama
   _takel = id.; kò'i hisa
   _takelen = hisa
   _takelwagen = id.
   _takje = taki (chikito)
   _takkenbos = boshi di taki
   _tal = kantidat. tal van vrienden - un gran kantidat di amigo.
   _talen = in: hij taalt er niet naar - e no tin kunes.
   _talenknobbel = don di idioma
   _talenpracticum = laboratorio di idioma
   _talent = talento.
   _talentvol = talentá
   _talig = di abla; Spaanstalig - di abla spañó.
   _talisman = kontra
   _talkpoeder = puiru talk
   _talloos = inumerabel
   _talmen = warda; basilá; telelele.
   _talrijk = numeroso
   _talud = talut
   _tam = manso
   _tamboer = tambor
   _tamboerijn = tamborino
   _tamelijk = basta, bastante; tamelijk veel, groot, klein, etc. - basta hopi, grandi, chikito etc.
   _tampon = id.
   _tamtam = tamtam. met veel tamtam - ku hopi buya
   _tand = djente. tanden poetsen - skeiru djente. een tand (laten) trekken - ranka djente. de tanden op elkaar zetten - mòrde djente. iemand aan de tand voelen - koba un hende (su fundeshi). met de mond vol tanden staan - preba; de tand des tijds - gastá dor di tempo.
   _tandarts = dentista
   _tandem = id.
   _tandengeknars = mordemento di djente
   _tandenstoker = tooth-pick [e.]
   _tandheelkunde = medisina dental
   _tandheelkundig = dental(mente)
   _tandheelkundige = dentista
   _tandrad = wil dentá
   _tandsteen = káries
   _tandtechnicus = tékniko dental
   _tandverzorging = kuido dental
   _tandvlees = stanfleis; karn'i djente
   _tandzenuw = nervio dental
   _tanen = [fig.] disparsé; debilitá
   _tang = pins; 'n ouwe tang - un yewa bieu. dat slaat als een tang op een varken. - esei no tin ni pía ni kabes.
   _tanig = [huid] yen di lachi; tostá
   _tank = tanki
   _tanken = tènk
   _tanker = tankero
   _tankstation = pomp di gasolin. station [e.]
   _tante = tanta [voor sommige namen afgekort tot "tan"]; tía. aangetrouwde tante - tanta pa respèt. . 'n ouwe tante - un muhé bieu. je tante! - bo madrina ku bo, tende! maak dat je tante wijs! - Bai gaña bo wela,tend!
   _tantième = bonus
   _tapijt = tapeit
   _tapkast = bar.
   _tappelings = drep-drep
   _tappen = [bier] basha (fò'i barí)
   _taps = kóniko
   _taptebier = sirbes fò'i barí.
   _taptemelk = lechi sin fèt
   _taptoe = id.; (señal di trompeta di retiro)
   _tapverbod = prohibishon di sirbi bebida alkohóliko
   _tapvergunning = permit (permiso) pa sirbi bebida alkohóliko.
   _tarief = tarifa
   _tarra = tara
   _tarten = reta
   _tarwe = trigo
   _tarwemeel = hariña blanko.
   _tas = tas; [kopje] kòpi
   _tast = [zintuig] takto. op de tast - fulando. z'n weg op de tast zoeken - buska su kaminda fulando.
   _tastbaar = taktil; palpabel
   _tasten = fula [ook negatief]
   _taststok = [voor blinden] garoti
   _tastzin = (sentido di) takto; sentido taktil
   _t.a.v. = 1. [ten aanzien van] Ku refverensia na, 2. [ter attentie van] pa atenshon di
   _taxateur = id.; taksadó
   _taxatie = id.; baluashon
   _taxeren = baluá
   _taxi = taksi
   _t.b.v. = [ten behoeve van] na fabor di
   _te = [vz] na. [bw] muchu; dimas. te veel - muchu hopi. al te - muchu. veel te - muchu. te veel eten, drinken, slapen etc. - kome, bebe, drumi etc.dimas. dat is 'n beetje te! - esei ta un tiki te dimas. veel te doen - hopi kò'i hasi. om te - pa.
   _teak = palo teak
   _team = ekipo
   _technicus = tékniko, mekániko
   _techniek = téknika
   _technisch = tékniko
   _technologie = teknología
   _teder = tierno; cariñoso; dushi; delikado
   _tederheid = ternura ; kariño
   _teef = tefi, kachó-tefi; [fig.] yewa. 'n loopse teef - un kachó lops; [fig.] un yewa kayente.
   _teek = karpata
   _teelaarde = gordura
   _teelbal = pipita, testíkulo; [plat] webo
   _teelt = kría
   _teen = dede di pía; de grote teen - dùim. de kleine teen - tenchi. hij is op z'n tenen getrapt. - su rabo a krel.
   _teer = [znw] breu. [bnw] tierno;delikado; kariñoso.
   _teergevoelig = sensitibo; suseptibel; tierno
   _teergevoeligheid = sensitibidat; ternura
   _teerling = dou. de teerling is geworpen. - suèrtè a disidí.
   _tegel = mosaik(o)
   _tegelijk = na mes(un) momento; a la vez [s.]
   _tegelijkertijd = zie: tegelijk
   _tegelzetten = pega mosaik
   _tegelzetter = pegadó di mosaik
   _tegemoetgaan = kontra; aserká. 'n drukke tijd tegemoetgaan - drenta (den) un temporada hopi drùk.
   _tegemoetkomen = [letterl.] bin topa; aserká; [fig.] komplasé.
   _tegemoetkomend = [verkeer] kontrario; di otro banda. [fig.] komplasiente
   _tegemoetkoming = kompensashon
   _tegemoetzien = warda; spera
   _tegen = [vz] kontra; [jegens] ku; pa; paku; tegen betaling van - riba pago di. tegen de verwachting in - kontrario na e ekspektashon. tegen iemand praten - papia ku un hende. tegen twee uur - banda di dos or'. aardig zijn tegen iemand - ta kariñoso pa (ku) un hende. het loopt tegen twaalven. - ta kasi diesdos or'. Ik kom tegen twaalven - Mi ta bin banda di diesdos or'. ik zei tegen hem... - mi dí kuné... ik kan er niet tegen. - mi no por want'é. tegen betaling van ... - pa un pago di ..., pa un montante di ... tegen de verwachting in - kontra ekspektashon. Als je er niets op tegen hebt - Si bo no tin nada kontra. [bw] kontrario; de wind tegen hebben - tin biento kontrario. [znw] kontra
   _tegen- = kontra; kontrario.
   _tegenaan = kontra
   _tegenaanval = kontraataka, kontraatake
   _tegenbericht = infòrmashon kontrario
   _tegenbezoek = kontrabishita
   _tegendeel = contrario. in tegendeel - al contrario. [s.] het tegendeel is waar. - lo contrario ta bèrdat.
   _tegengaan = kontrarestá; wanta; deskurashá.
   _tegengas = in: tegengas geven [fig.] - ehersé preshon kontrario; ehersé kontrapreshon
   _tegengesteld = kontrario. het tegengestelde - lo contrario [S.]. het tegengestelde effect hebben - ta kontraproduktibo.
   _tegengif = antídoto [S.]
   _tegenhanger = kontrapartido
   _tegenhouden = wanta; para; stòp
   _tegenkomen = topa [ku]
   _tegenkracht = kontraforsa
   _tegenligger = outo ku ta bin di direkshon kontrario. tegenliggers - tráfiko kontrario
   _tegenlopen = in: alles liep tegen - tur kos a bai robes.
   _tegenmaatregel = kontramedida
   _tegennatuurlijk = kontra naturalesa
   _tegenoffensief = kontraofensiva
   _tegenover = dilanti di; enfrente (di); na otro banda (di); tegenover elkaar staan/zitten - enfrentá otro. daar staat tegenover, dat... - e otro banda ta, ku... Hij maakte mij belachelijk tegenover mijn kinderen. - El a chuèrchá mi dilanti di mi yiunan. Hij woont tegenover ons. - E ta biba dilanti di nos. Je moet eerlijk zijn tegenover haar. - Bo mester ta honesto kuné.
   _tegenovergelegen = na otro banda di; dilanti di; enfrente di.
   _tegenovergesteld = kontrario
   _tegenpartij = kontrapartido; oponente; adversario
   _tegenprestatie = kompensashon
   _tegenslag = kontratempo; adversidat
   _tegenspartelen = resistí (bringando)
   _tegenspeler = oponente; kontrapartido
   _tegenspoed = kontratempo; adversidat
   _tegenspraak = kontradikshon
   _tegenspreken = kontradesí; nenga
   _tegensputteren = murmurá
   _tegenstaan = in: dat staat me tegen. - mi no ta gusta esei./mi no por wanta e kos ei.
   _tegenstand = resistensia.
   _tegenstander = adversario; oponente
   _tegenstelling = kontraste; kontradikshon
   _tegenstreven = resistí
   _tegenstribbelen = resistí
   _tegenstrijdig = kontradiktorio
   _tegenstrijdigheid = kontradikshon
   _tegenvallen = desapuntá; ta desapuntante; no kuadra ku e ekspektashon(nan)
   _tegenvaller = desapunto
   _tegenvoeter = antípoda [S.]
   _tegenvoorstel = kontraproposishon
   _tegenwaarde = ekivalente; ekivalensia
   _tegenwerken = aktua kontra; obstakulisá; obstruí
   _tegenwerking = oposishon; obstrukshon; adversidat
   _tegenwerpen = oponé; trese obyekshonnan
   _tegenwerping = obyekshon
   _tegenwicht = kontrabalansa
   _tegenwoordig = [BNW] presente; de tegenwoordige tijd - tempo presente [ook gram.]; de tegenwoordige toestand - e sirkumstansia aktual. [znw] awendía; de kinderen van tegenwoordig - e muchanan di awendía. bw] awendía; aktualmente.
   _tegenwoordigheid = presensia; tegenwoordigheid van geest - bon tino
   _tegenzin = disgusto
   _tegenzitten = in: alles zit hem tegen - tur kos ta dòl p'e; tur kos ta frakasá p'e.
   _tegoed = saldo
   _tehuis = kas; sentro. bejaardentehuis - kas pa ansianonan
   _teil = tobo
   _teint = kutis
   _teisteren = asotá
   _teken = señal; [merk-] marka; [aanwijzing] indikashon; [blijk] muestra. er zijn tekenen die erop wijzen dat... - tin indikashonnan ku... 'n teken van liefde - un muestra di stimashon. iemand 'n teken geven - duna un hende un señal.
   _teken- = di dibuhá, di dibuho
   _tekenaar = pintor; [ontwerper]diseñadó
   _tekenen = dibuhá; pinta; [ond er-] firma
   _tekenend = karakterístiko, típiko
   _tekening = dibuho; [ontwerp-] diseño; [bouw-] mapa; [onder-] firma
   _tekort = [alg.] skarsedat; [fin.] defisit, fayo
   _tekortkoming = fayo; defisiensia
   _tekst = teksto; [v. lied] letra . volledige tekst en uitleg geven - duna un splikashon na plaka chikí [C.]/chikito [A.]
   _tel = konteo; de tel kwijt raken - pèrdè konteo. niet in tel zijn - no konta. op z'n tellen passen - paga tino
   _telecommunicatie = telekomunikashon
   _telefoneren = yama; hasi un yamada (telefóniko)
   _telefonisch = telefóniko
   _telefonist = telefonista
   _telefoon = telefon; telefoon voor je! - unyamada pa bo!
   _telefooncel = telefon públiko
   _telefoongesprek = yamada (di telefon)
   _telefoonpaal = pal'i lus
   _telefoontoestel = telefon
   _telegraaf = telegraf
   _telegraferen = manda un telegram
   _telegrafie = telegrafía
   _telegrafisch = telegráfiko
   _telegrafist = telegrafista
   _telegram = telegram. gelukstelegram - telegram di felisitashon. condoléancetelegram - telegram di kondolensia.
   _telen = kría; kultivá.
   _telepathie = telepatía
   _teler = kriadó; kultivadó
   _telescoop = teleskopio
   _teleurgesteld = desapuntá
   _teleurstellen = desapuntá
   _teleurstelling = desapunto
   _televisie = televishon
   _televisietoestel = televishon
   _telex = id.
   _telg = desendiente
   _telkens = kada biaha; kada rato; tur ora; día pa día; telkens opnieuw - kada bes/biaha di nobo. telkens wanneer - kada/tur biaha ku.
   _tellen = konta; dat telt niet (mee)
= esei no ta konta. Hij keek alsof hij nog niet tot tien kon tellen. - El a wak manera e no tábata sa bisa ni ho ni la.
   _teller = kontadó
   _telling = konteo
   _teloorgang = [mislukking] frakaso; [verlies] perdishon; [verdwijning] desaparishon.
   _telwoord = numeral
   _temen = papia riba un tono maluko; teimu; maha
   _temmen = hasi manso
   _temmer = persona ku ta hasi bestianan manso
   _tempel = id.
   _temperament = temperamento
   _temperatuur = temperatura
   _temperen = [vuur, licht e.d.] baha; [pijn e.d.] aliviá
   _tempo = tempo; spit; velosidat; ritmo.
   _temporiseren = temporisá
   _ten = in: ten eerste, tweede, derde etc. - na promé, di dos, di tres etc. lugá. ten oosten, westen, noorden, zuiden - banda pariba, pabou, panort,pasùit.
   _tendens = tendensia
   _tendentieus = tendensioso
   _teneur = tono
   _tenger = tenchi; delegá
   _tenlastelegging = akusashon
   _tenminste = por lo menos [s.]
   _tennis = id.; tènes
   _tennissen = hunga tènes
   _tenor = id.
   _tenslotte = por fin [S.]
   _tent = tènt; [restaurant] lugá. zich uit zijn tent laten lokken - sukumbí
   _tentamen = id.
   _tentoonspreiden = munstra
   _tentoonstellen = eksponé
   _tentoonstelling = eksposishon; eksibishon; feria
   _tenu = uniforme
   _tenuitvoerlegging = ehekushon
   _tenzij = a no ser ku [s.]; tenzij.... of - sea .... of.
   _tepel = punto di pecho
   _ter = na; den; pa; ter verduidelijking - pa mas aklarashon.
   _teraardebestelling = entiero, deramento
   _terbeschikkingstelling = ponemento na disposishon
   _terdege = debidamente; profundamente
   _terecht = korektamente; ku tur derecho; meresidamente; hustamente; [gevonden] a wòrdo hañá. - e ta bai riba mal kaminda. Hij was kwaad en terecht. - E tábata rabiá i ku tur su derecho.
   _terechtbrengen = in: hij brengt er niets van terecht. - E ta bruha tur kos.
   _terechtkomen = in: Daar komt niets van terecht. - E kos lo frakasá por kompleto. alles zal terechtkomen. - tur kos lo bira bon. de sleutels zijn niet terechtgekomen - E yabinan no a wòrdo hañá. Er is niets van hem terechtgekomen - El a frakasá por kompleto.
   _terechtstaan = para/ta dilanti di mesa bèrde
   _terechtstellen = ehekutá
   _terechtstelling = ehekushon
   _terechtwijzen = koregí; [een reprimande geven] stret
   _terechtwijzing = korekshon; [reprimande] skual
   _teren = 1. [met teer] hunta breu; 2. in: terren op biba a base di.
   _tergen = tèr; teimu; provoká
   _tergend = provokatibo; [uiterst] sumamente; ekstremamente.
   _tering = tuberculosis; de tering naar de nering zetten. - no gasta mas ku loke bo ta gana.
   _terloops = kasualmente; terloops merkte hij op,... - Pasando el a remarká, ...
   _term = término
   _termiet = hotoleis, komehein
   _termijn = término; plaso ; kuota
   _terminologie = terminología
   _ternauwernood = apenas; di chiripa; hij is ternauwernood ontkomen - El a hera.
   _terneer drukken = deprimí
   _terneergeslagen = (a)flihí; tristu
   _terp = id.;sero artifisial
   _terpentijn = id.; terpentina
   _terras = terasa
   _terrein = tereno; [sport] kancha; [fig.] ramo
   _terreur = teror
   _terrine = wea di sopa
   _territorium = teritorio
   _terroriseren = terorisá
   _terrorisme = terorismo
   _terrorist = terorista
   _tersluiks = skondí.
   _terstond = mesora; di imediato; imediatamente
   _terug = bèk; terug komen - bolbe. ik ben net terug. - m'a kaba di bolbe. ik ben zo terug. - mi ta bèk djis akí. een stap terug doen. - hasi un paso atras. heb je terug van honderd gulden? - bo por larga shen florin?
   _terugbellen - yama bèk.
   _terugblik = bista atras
   _terugbrengen = [letterl.] trese bèk; hiba bèk; [verkleinen] redusí; mendra.
   _terugdeinzen = hala atras, spanta
   _terugdenken aan = kòrda
   _terugdringen = pusha bèk
   _teruggaan = bolbe
   _teruggave = restitushon; debolbimento
   _teruggetrokken = retirá
   _terruggeven = debolbé ; restituí
   _teruggrijpen = kai bèk
   _terughoudend = reservá
   _terugkaatsen = [licht] reflektá; reflehá; [geluid] èko; resoná; [bal] dal bèk.
   _terugkaatsing = [licht] reflekshon; [geluid] èko
   _terugkeer = regreso
   _terugkennen = rekonosé
   _terugkeren = bolbe; regresá
   _terugkomen = bolbe; regresá; terugkomen op - [beslissing, mening e.d.] rekonsiderá
   _terugkomst = regreso
   _terugkrabbelen = hala atras
   _terugkunnen = in: Je kunt nu niet meer terug. [fig.] - Bo no por hala atras mas.
   _terugnbemen = [letterl.] tuma bèk; [gas] baha; [belofte e.d.] hala atras.
   _terugschakelen = baha spit; kambia spit bèk
   _terugschrikken = spanta pa e konsekuensianan; hala atras.
   _terugslag = rekaída; reakshon
   _terugspoelen = lora bèk; bira bèk;
   _terugtocht = retiro; regreso; biaha di regreso
   _terugtraprem = brek di pedal
   _terugtreden = retirá
   _terugtrekken = retirá; renunsiá; hala atras; [mil.] kai bèk
   _terugtrekking = retiro; renunsiamento; halamento atras
   _terugval = rekaída
   _terugvinden = haña bèk; rekobrá
   _terugvorderbaar = rekobrabel; reklamabel
   _terugvorderen = reklamá; rekobrá
   _terugwerkend = retroaktibo. terugwerkende kracht - fòrsa retroaktibo
   _terwijl = mientras ku
   _terzelfder = in: terzelfder tijd - na mes(un) momento
   _terzijde = na banda
   _test = tèst
   _testament = id.
   _testamentair = segun e testament
   _testateur = esun (hende-hòmber) ku a traha un testament
   _testatrice = esun (hende-muhé) ku a traha un testament
   _testen = tèst
   _teug = trago [S]
   _teugel = rienda [S.]
   _teut = fumo
   _teveel = dimas; muchu hopi.
- Ta un tiki te dimas.
   _tevens = ademas, sobra dje
   _tevergeefs = en vano [s.]
   _tevreden = kontento; satisfecho; tevreden stellen - kontentá; satisfasé
   _tevredenheid = satisfakshon
   _tevredenstellen = satisfasé
   _tewaterlating = lansa (un barko)
   _teweegbrengen = kousa
   _tewerkstellen = empleá
   _tewerkstelling = empleo; empleamento
   _textiel = id.; paña
   _tezamen = huntu
   _thans = aktualmente; awor akí; n'e momento akí
   _theater = teatro
   _theatraal = teatral
   _thee = té
   _theblad = teblachi
   _theedoek = sèrbètè
   _theelepel = telep
   _theelichtje = bela pa wanta té kayente
   _theekan = [A.] kanik'i té; [C.] trèkpochi
   _theepot = zie: theekan
   _theewater = awa pa traha té. Hij is onder z'n theewater. - E ta bou di su awa.
   _thema = tema; [oefening] ehersisio
   _theologie = teología
   _theologisch = teológiko
   _theoloog = teólogo
   _theoreticus = teorétiko
   _theoretisch = teorétiko
   _theorie = teoría
   _therapeut = terapista
   _therapie = terapia
   _thermometer = id.; termómetro [S.]
   _thermosfles = termo [S.]
   _thermostaat = id.
   _thuis = [bw] na kas; handen thuis! - Kita man! Hij is net thuis. - El a kaba di yega kas. ergens goed in thuis zijn - ta bon na haltura di un asunto. [znw] kas; hogar.
   _thuisbasis = base di orígen
   _thuisbrengen = [letterl.] hiba kas; ik kan hem niet thuisbrengen. [fig.] - mi no por bin bei ken e ta.
   _thuishoren = in: hij hoort daar (niet) thuis - (No) ta su lugá.
   _thuiskomen = yega kas
   _thuiswedstrijd = wega riba tereno propio
   _tien = dies. tien cent - kuater plaka; depchi. tien jaar - [ook] un dékada
   _tiende = di dies
   _tiendelig = desimal
   _tienduizend = dies mil. tienduizenden - bários dies mil
   _tiener = teen-ager [E.]
   _tienkamp = dekaatlon
   _tiental = desena
   _tientallig = desimal
   _tientje = dies florin
   _tienvoudig = dies bes, dies biaha
   _tieren = [schelden] zundra; [groeien] floresé [ook fig.]
   _tiet = tete
   _tij = [zee] marea. hoogtij - laman haltu. laagtij - laman abou.
   _tijd = [alg.] tempo; [klok] ora; [v. jaar] temporada. de hele tijd - tur ora. 'n hele tijd (praten, bezig zijn) - papia, ta okupáhopi ora largo. 'n hele tijd geleden - hopi tempo pasá. de tijd is om. - tempo a pasa. hij is goed bij de tijd. - e ta bon bei. bij tijd en wijle - di vez en cuando [S.]. op tijd - na ora. te allen tijde - semper bai. te gelegener tijd - na su debido tempo. de goeie ouwe tijd - E bon temponan di antes. 't Is hoog tijd om ... - A bira tempo pa ... Andere tijden, andere zeden - temponan distinto, kustumbernan distinto. Is je horloge op tijd? - Bo oloshi ta na ora? Het wordt tijd om te gaan. - Tempo pa bai a yega. Hij is goed bij de tijd - E ta bon bei. Ik heb hem in geen tijden gezien. - Mi no a mir'é pa hopi tempo largo. in tijd van oorlog - Den temponan di guera. morgen om deze tijd. - Mañan na e ora akí. Je komt juist op tijd! - B'a yega nèt na ora. Alles op z'n tijd. - Tur kos na su debido ora/tempo. De bus was over tijd. - Bùs [A.] / konvoi [C.] tábata lat. tegen die tijd - e ora ei. Dat is uit de tijd - Esei ta kos di antes. De problemen van deze tijd. - E problemanan di nos tempo. 't is warm voor de tijd van het jaar. - Ta hasi hopi kalor pa e temporada di aña.
   _tijdbom = bòmba ku oloshi
   _tijdelijk = temporal(mente)
   _tijdens = durante
   _tijdgebrek = falta di tempo
   _tijdgenoot = kontemporario
   _tijdig = na tempo
   _tijding = notisia
   _tijdje = algun tempo; temporada. 'n tijdje geleden - pòko tempo pasá. Ki día.
   _tijdlang = in: n 'tijdlang - pa algun tempo. pa basta tempo.
   _tijdnood = in: in tijdnood komen - bai falta tempo.
   _tijdperk = temporada; era; époka
   _tijdrovend = (ku) ta eksigí hopi tempo
   _tijdsbestek = espasio di tempo
   _tijdschema = orario
   _tijdschrift = revista
   _tijdsgericht = époka
   _tijdstip = momento
   _tijdvak = periodo; temporada
   _tijdverdrijf = pasatempo
   _tijger = tiguer
   _tik = tek
   _tikfout = eror tipográfiko
   _tikkeltje = tiki
   _tikken = tòka; tòch; bati; [typen] taip.
   _til = kouchi di palomba [C.]; houla di palomba [A.]; Er is wat op til. - Tin un kos den laira.
   _tillen = hisa, subi; elevá
   _timide = tímido
   _timmeren = hasi trabou di karpinté; bati; aan de weg timmeren - hasi propaganda. brokèst.
   _timmerman = karpinté
   _timmerwerkplaats = karpintería
   _tin = estaño [S.]
   _tinerts = mineral di estaño
   _tinnen = [bnw] di estaño
   _tint = koló; tono di koló; toke. ergens 'n speciale tint aan geven - duna un kos un toke speshal.
   _tintelen = [v. kou] tembla
   _tinten = in: 'n politiek getinte toespraak - un charla ku referensia polítiko.
   _tip = [punt] punta; pui. [fooi] propina. [inlichting] tep;
   _tipgever = infòrmante
   _tippelaarster = prostituta ku ta kana kant'i kaminda.
   _tippelen = kana banda di kaminda komo prostituta.
   _tippen = [inlichten] tep; daar kan hij niet aan tippen. - e no por yega na e nivel ei.
   _tipsie = kaña
   _tiran = tirano
   _tiranie = tiranía
   _tiranniseren = tiranisá
   _titel = título; kabes
   _titelblad = página titular
   _tjilpen = kanta
   _tjokvol = yen-yen
   _toast = [geroosterd brood] pan tostá; [heildronk] brinda, brindis
   _toasten = [roosteren]tosta ; [heildronk] brinda
   _tobbe = tobo
   _tobben = wori
   _tobber
   _tobster = un hende ku ta wòri hopi
   _toch = tòg. [niet vertaald in betekenis van wens,of verbazing] was hij toch maar thuis gebleven! - mara l'el a keda kas. wat bedoel je toch? - kiko bo ke men? Ga toch zitten! - Bai sinta numa!
   _tocht = koriente di aire; [reis] biaha
   _tochten = tin un koriente di aira
   _tochtgenoot = kompañero di biaha
   _tochtig = kaminda tin hopi koriente di aira; [v. runderen] ruín
   _toe = [heen] unda; [extra] aserka; [gesloten] será; Waar ga je naar toe? - Unda bo ta bai? Ik ga naar moeder toe. - Mi ta bai na mamanan. daar zijn we nog niet aan toe. - nos no a yega na esei ainda. Ik wil weten waarr ik aan toe ben. - Mi ke sa kiko ta kiko. er slecht aan toe zijn - [fin.] ta mal pará; [gezondheid] ta den mal kondishon. Doe de deur toe. - Sera porta.
   _toebedelen = otorgá; asigná
   _toebehoren = [ww] pertenesé; [znw] aksesorio(nan), piesa(nan)
   _toebereiden = prepará
   _toebereidselen = preparashon(nan)
   _toebijten = [accepteren] guli; [snauwen] hou
   _toebrengen = inflihí , propiná; kousa.
   _toedekken = kubri
   _toedienen = duna
   _toedoen = [ww] in: dat doet er niet toe. - esei no ta hasi diferensia. de naam doet er niet toe. - lebumai e nomber. 't doet er niet toe wat. - no ta importá kiko. [znw] vía, intervenshon. door zijn toedoen - pa su vía.
   _toedracht = loke ta/a pasa, ta/a sosodé
   _toedragen = in: iemand een warm hart toedragen - karga un hende den plant'i man. Hoe heeft zich dat toegedragen? Kon e kos ei a sali?
   _toeëigenen = in: zich iets toeëigenen - poderá di un kos
   _toegaan = in: het gaat er daar raar toe. Kos ta bayendo straño aya.
   _toegang = [ingang] entrada; [toelating] admishon; akseso verboden toegang! - entrada prohibí! zich toegang verschaffen fòrsa entrada.
   _toegankelijk = aksesibel. toegankelijk voor het publiek - habrí pa públiko.
   _toegedaan = tin apresio pa
   _toegeeflijk = indulgente
   _toegeeflijkheid = indulgensia
   _toegenegen = in: iemand toegenegen zijn - stima un hende.
   _toegepast = apliká
   _toegestaan = permití
   _toegeven = [extra geven] duna ñapa; [erkennen] admití; konsentí; konsedé. Je moet toegeven dat ... - Bo tin ku admití ku ...
   _toegift = ñapa
   _toehoorders = oudiensia
   _toejuichen = aploudí ; elogiá
   _toejuiching = aplouso; elogio
   _toekennen = otorgá
   _toekenning = otorgamento
   _toekeren = in: iemand de rug toekeren
- bira lomba pa un hende.
   _toekijken = mira, wak
   _toeknikken = sakudí kabes
   _toekomen = pertenesé na. (verleden) toekomende tijd [gram.] tempo futuro (pasá).
   _toekomst = futuro
   _toekomstig = futuro
   _toekunnen = wanta. Daar kun je een week mee toe. - Bo por wanta un siman kuné.
   _toelaatbaar = admisibel
   _toelaatbaarheid = admisibilidat
   _toelachen = hari pa;
   _toelage = kompensashon; pago
   _toelaten = admití; permití. Als de tijd het toelaat. - Si tempo ta duna.
   _toelating = admishon; permit, permiso
   _toeleg = intenshon; propósito; diseño
   _toeleggen = dediká. zich toeleggen op - dediká su mes na. er geld op toeleggen - pèrdè plaka riba dje.
   _toeleveringsbedrijf = empresa di suministro; sub-kontratista
   _toelichten = splika
   _toelichting = splikashon
   _toeloop = bòshamento
   _toen = ora; e ora ei; n'e momento ei. toen hij kwam - ora el a bin. toen kwam hij - e ora ei el a bin. Maar goed dat hij toen kwam. - Ta bon k'el a bin n'e momento ei. van toen af - for di e momento ei.
   _toenaam = in: met naam en toenaam - ku nomber, edat i adres.
   _toenadering = aserkamento
   _toename = oumento, kresemento
   _toenemen = oumentá; krese; [v. gewicht] subi
   _toenemend = kresiente
   _toenmalig = di e tempo ei, di e díanan ei
   _toentertijd = den e tempo ei
   _toepasbaar = aplikabel
   _toepasselijk = aplikabel
   _toepassen = apliká
   _toepassing = aplikashon. van toepassing zijn - bal
   _toer = biaha, biahe; [kunststukje] logro; [heldendaad] hasaña
   _toerbeurt = in: bij toerbeurt - na turno
   _toereikend = sufisiente; bastante; adekuá, adekuado
   _toerekenbaar = responsabel
   _toerekenbaarheid = responsabilidat
   _toeren = keiru (den outo); trep
   _toerental = revolushonnan (pa minüt)
   _toerisme = turismo
   _toerist = turista
   _toeristisch = turístiko
   _toernooi = turnamento
   _toerusten = ekipá
   _toeschietelijk = komplasiente; habrí; amabel {stomme e}. niet erg toeschietelijk - reservá.
   _toeschietelijkheid = komplasensia; amabilidat
   _toeschijnen = parse
   _toeschouwer = miron; toeschouwers - [in schouwburg] oudiensia; [toevallige] mirónes
   _toeschreeuwen = grita
   _toeschrijven = atribuí
   _toeschrijving = atribushon
   _toeslaan = in: het noodlot heeft toegeslagen - mala suèrtè a bati na nan pòrta.
   _toeslag = kompensashon; pago ekstra; oumento
   _toespelen = pasa. iemand de zwarte piet toespelen - hinka e batata kayente den boka di un hende.
   _toespeling = puña; toespelingen maken op - tira puña pa
   _toespijs = postre [S.]
   _toespitsen = in: zich toespitsen - bira urgente
   _toespraak = diskurso; charla
   _toespreken = dirigí su mes na
   _toestaan = permití; konsedé
   _toestand = situashon, kondishon; stadi; sirkumstansianan. Wat 'n toestand! - Mira su stadi!
   _toesteken = in: iemand de helpende hand toesteken. - duna un hende un man.
   _toestel = [alg.] aparato; [vlieg-] oroplano, avion; [telefoon-] telefon, [extra] ekstenshon; [foto-] kodak; [radio-] radio
   _toestemmen = permití, duna permit; [akkoord gaan] konsentí; bai di akuerdo
   _toestemmend = [tegenover ontkennend] afirmatibo
   _toestemming = permit, permiso
   _toestoppen = in: iemand iets toestoppen - duna un hende un kos den skondí.
   _toestromen = [mensen] bòsha.
   _toet = kara (dushi / kariñoso)
   _toetakelen = maltratá
   _toetasten = [eten] sirbi su mes
   _toeter = kò'i pita
   _toeteren = pita; [B.] pitra.
   _toetje = [nagerecht] postre [S.]; [gezicht] kara bunita, kara dushi
   _toetreden [tot] = djòin; afiliá
   _toetreding = afiliashon
   _toets = [piano e.d.] tekla; [fig.] tèst , prueba
   _toetsen = tèst
   _toetsenbord = id.; key-board [E.]; teclado [S.]
   _toeval = 1. kasualidat, koinsidensia; bij toeval - pa kasualidat. 't toeval wil dat... - pa kasualidat... 2. [epilepsie] ataka di epilepsia, aataka epiléptiko
   _toevallig = pa kasualidat; pa koinsidensia. door 'n toevallige samenloop van omstandigheden - pa puro koinsidensia.
   _toevalstreffer = koinsidensia agradabel; suèrte pa kasualidat.
   _toeverlaat = refugio; siguridat. zijn steun en toeverlaat - su sosten i siguridat.
   _toevertrouwen = konfia
   _toevloed = fluho
   _toevlucht = refugio; zijn toevlucht nemen tot - rekurí na.
   _toevluchtsoord = refugio
   _toevoegen = agregá; añadí.
   _toevoeging = adishon; agregashon
   _toevoer = abastesemento / abastesimento
   _toevoeren = abastesé
   _toewensen = deseá
   _toewerpen = tira, benta
   _toewijden = dediká; konsagrá
   _toewijding = dedikashon; devoshon
   _toewijzen = otorgá
   _toewijzing = otorgamento
   _toezeggen = primintí
   _toezegging = promesa, primintimento
   _toezenden = manda
   _toezicht = supervishon; toezicht houden - supervisá
   _toezien = mira, wak
   _toezwaaien = in: iemand lof toezwaaien - elogiá un hende.
   _tof = tòf
   _toilet =[wc] baño;; toilet maken - pone make-up [E.]
   _toilettafel = id.; mesa di makiyahe; mesa di make-up
   _tokkelen = tòka
   _tol = belaster, impuesto; tol heffen - kobra impuesto. [speelgoed] tròmp.
   _tolerant = tolerante
   _tolerantie = toleransia
   _tolereren = toler
   _tolk = intérprete
   _tolken = tradusí
   _tollen = drei; tambaliá; ]kinderspel] hunga tròmp
   _tollenaar = kobradó di belaster
   _tolweg = kaminda pa kua bo tin ku paga pa uz'é.
   _tomaat = tomati
   _tombe = tumba
   _tomeloos = irestringí; inkontrolabel; sin límite.
   _ton = [vat] barí; [100.000] tòn
   _tondeuse = id.
   _toneel = teatro; [podium] stage [E.]; [opvoering] komedia
   _toneelknecht = ayuudante di teatro
   _toneelkunst = arte teatral
   _toneelschrijver = eskritor / outor di komedia/ teatro
   _toneelspeelster = aktris
   _toneelspel = aktuashon; manera di aktua
   _toneelspeler = aktor
   _toneelstuk = komedia
   _toneeluitvoering = aktuashon teatral [ook fig.]
   _tonen = munstra, mustra; demonstrá;[aanwijzen] indiká; [bewijzen] proba; duna prueba
   _tong = lenga. (niet) het achterste van zijn tong laten zien - (no) papia bon kla. boze tongen beweren dat ... - lenganan maligno ta murmurá ku ... de tong uitsteken - saka lenga.
   _tongriem = in: hij is goed van de tongriem gesneden. - E sá papia!
   _tongval = asento
   _tonijn = buní
   _tonnage = tonahe
   _tonrond = rondó-rondó
   _toog = [bouwk.] arko; [kleding] kashaka; sotana; [bar] bar
   _tooi = ornamento; dornamento; dekorashon
   _tooien = dorna; dekorá
   _toom = rienda. in toom houden - frena; wanta.
   _toon = 1. tono. op hoge toon [fig.] - hala habrí. 2. in: ten toon stellen - eksponé; ekshibí
   _toonaangevend = prominente
   _toonaard = tono
   _toonbaar = (re)presentabel
   _toonbeeld = modelo
   _toonder = [cheque] bearer [E.]; cash [E.]
   _toonladder = skala (musikal)
   _toonloos = sin tono
   _toontje = in: iemand een toontje lager laten zingen - habri beibel pa un hende.
   _toonzaal = show-room [E.]
   _toorn = ira
   _toornen = fulminá
   _toornig = rabiá
   _toorts = flambeu
   _toost = zie: toast
   _top = kumbre; pui; punto mas haltu; kabes; [v. vinger, neus] punta; ekstremo; ekstremidat; topconferentie - konferensia kumbre. Het is het topje van de ijsberg. - Ta nada mas ku e punta di e ijsberg. Met de vlag in top. - Ku e bandera ful na haltu. van top tot teen - di pía te kabes.
   _topconferentie = konferensia kumbre.
   _topografie = topografia
   _topprestatie = esfuerso kulminante
   _toppunt = kolmo; kulminashon
   _tor = kalander {stomme e}
   _toren = tóren
   _torenspits = pik, puy
   _torenvalk = kini-kini
   _tornen = tornu; daar valt niet aan te tornen. - no tin modo di kambi'é.
   _torpederen = torpedeá
   _torpedo = id.
   _torsen = lastra, karga (ku difikultat)
   _torso = id.
   _tot = te; te na; tot straks! = te oró! tot morgen! = te mañan! tot ziens! = mi ta wak bo - te na rudía. tot aan de deur - te na pòrta. ! dat is tot daar aan toe. - esei por pasa (ainda). = te awor akí. tot en met - te ku. Hij nam haar tot vrouw. - El a tum'é komo kasá.
   _totaal = [bnw] total. [bw] totalmente, henteramente; [znw] total; totalidat
   _totalitair = totalitario
   _totaliteit = totalidat
   _totdat = te ku
   _toto = id.
   _totstandkoming = realisashon
   _touperen = pone (kabei) stret na haltu
   _toupet = id.; tupé [S.]
   _tournee = turné
   _touw = kabuya. Ik kan er geen touw aan vastknopen - Mi no ta komprondé ni un pataká (di dje). Er is geen touw aan vast te knopen. - E kos no tin ni pía, ni kabes. - ta okupá. / ta trahando.
   _touwslager = trahadó di kabuya
   _touwtje = pida kabuya; touwtje springen - bula kabuya. de touwtjes in handen hebben. - manda; ta na mando.
   _touwtrekken = [znw] ranka kabuya; rankamento di kabuya
   _tovenaar = mago; bruho
   _tovenares = mago-muhé; bruha
   _tovenarij = magia; bruha; bruhería
   _toveren = hasi magia; hasi bruha
   _toverfluit = flùit mágiko
   _toverheks = bruha
   _toverij = zie: tovenarij
   _toverkracht = poder mágiko
   _toverkunst = arte mágiko
   _toverslag = in: als bij toverslag - manera dor di un akto di magia.
   _toverstaf _toverstok = garoti mágiko
   _toverwoord = palabra mágiko
   _traag = pòko-pòko; lento. traag van begrip zijn - no komprondé un kos lihé.
   _traan = 1. lágrima. met tranen in de ogen - ku awa na wowo. Hij heeft er geen traan om gelatenb. - su wowo a keda seko-seko. De tranen sprongen haar in de ogen. - Su wowo a yena ku lágrima. 2. [visolie] azeta di bakiyou
   _traangas = gas lacrimógeno [S.]
   _traanklier = glándula di lágrima
   _tracé = kaminda planeá; kaminda of ruta proponé
   _traceren = 1. planeá un ruta; 2. lokalisá; buska; rondeá
   _trachten = trata (di); purba
   _tractie = trakshon; lastramento; pulmento
   _tractor = id.; trekker
   _traditie = tradishon
   _traditiegetrouw = fiel na tradishon
   _traditioneel = tradishonal
   _tragedie = tragedia
   _tragiek = aspekto trágiko
   _tragikomisch = tragikómiko
   _tragisch = trágiko
   _trailer = id.
   _trainen = entrená
   _trainer = entrenadó
   _traineren = stroba; detené, wanta
   _training = entrenamento
   _traject = trayekto
   _traktaat = tratado
   _traktatie = trit
   _trakteren = trit
   _tralie = bara ; tralies [voor ramen en deuren] - hero. achter de tralies - tra'i bar'i hero.
   _traliehek = [voor ramen en deuren] hero
   _tram = id.
   _trammelant = [moeite] tròbel; onrust] potoshi; tròbel; disturbio. [gedoe] herekeke, hèbè-hèbè
   _trampoline = id.
   _trance = id.
   _tranen = [ww] yena ku awa, yena ku lágrima.
   _trans = [rond toren] galería
   _transactie = transakshon
   _transatlantisch = transatlántiko
   _transcriptie = transskripshon
   _transformatie = transfòrmashon
   _transformator = transfòrmadó
   _transformeren = transformá
   _transfusie = transfushon
   _transito = tránsito
   _transmissie = transmishon
   _transparant = transparente
   _transparantie = transparensia
   _transpiratie = transpirashon; sodó
   _transpireren = transpirá; soda
   _transplantatie = transplantashon
   _transplanteren = transplantá
   _transport = transporte; transportashon
   _transporteren = transportá
   _trant = fòrma; manera; metodo; estilo.
   _trap = [schop] skòp; punt'i pía; [naar boven] trapi; [graad] grado. [v. raket] etapa; [niveau] nivel; trappen van vergelijking - grado di komparashon. de trap afkomen/opgaan - subi/baha trapi. 'n hoge trap van beschaving - un nivel haltu di sivilisashon. iemand 'n trap geven - dal un hende un skòp.
   _trapeze = id.
   _trappelen = troteá; sapateá
   _trappen = 1. [alg.] trapa; iemand op de tenen trappen - trapa un hende su pía. [ver-] trapa. 2. [schoppen] dal; skòp; erin trappen [fig.] - kai den e trampa
   _trapper = pedal
   _trapsgewijs = gradual(mente); paso pa paso.
   _travestie = id.; travestismo [S.]
   _travestiet = id.; travestito [S.]
   _trauma = trouma
   _traumatisch = troumátiko
   _trawant = kompinchi; KóMPLISE
   _trawler = id.
   _trechter = trèktu
   _tred = paso
   _trede = step [e.]
   _treden = pisa; in de plaats treden van = tuma e lugá di. naar voren treden - bin padilanti
   _tree = zie: trede
   _treeplank = stribo
   _tref = suèrtè
   _treffen = 1. [ww] [raken] dal; [teisteren] asotá; [fig.] afektá; [aan-] topa; hij heeft 't (goed) getroffen. - e tabatin (hopi) suèrtè. we treffen het met het weer. - Nos tin suèrtè ku e tempo ku ta hasi. Degenen die door de maatregel getroffen worden, - Esnan afektá dor di e medida, hem treft geen blaam - E no tin kulpa. Ik trof hem niet thuis. - Mi no a hañ'é na kas. maatregelen treffen - tuma medida. door de bliksem getroffen - lamper a dal é. 2. [znw] enkuentro; disturbio; bringamento
   _treffend = remarkabel; [hartroerend] emoshonante;
   _treffer = tiro ku a alkansá su blanko
   _trefpunt = lugá di enkuentro
   _trefwoord = id.; palabra klave; key-word [E.]
   _trefzeker = sigur; precis; eksakto
   _trein = id.
   _treiteraar _treiteraarster = tèrdó
   _treiteren = tèr, teimu, tenta
   _trek = [alg.]rasgo; [karakter-] maña; [gezichts-] ekspreshon; [eetlust] gana; [verplaatsing] migrashon; [ruk] ranká; [in schoorsteen] koriente; in trek zijn - ta popular. in grote trekken - na liñanan grandi. trek hebben - tin gana. Ik heb geen trek om ... - Mi no tin gana pa ... aan zijn trekken komen - logra loke bo tábata deseá. erg in trek zijn - ta mashá popular.
   _trekdier = animal di karga
   _trekharmonika = simfonía di man
   _trekken = [alg.] ranka, pul; [tanden] ranka; [sleuren] lastra; [een lijn, klanten] hala; [aandacht] atrahé; wapen, conclusie] saka; [krom] dobla; [reizen] biaha; [dieren, volkeren] migra; [bijstand] kobra; [thee] trèk; [pijp, sigaar] hala; [slepen] tou; iemand aan de oren trekken [ook fig.] - ranka un hende su horea. Iemand aan zijn jas trekken. [fig.] - Hala un hende su atenshon. met een been trekken - lastra un pía. Door het land trekken - biaha dor di e país, / paisahe. Ze zijn bij haar ouders ingetrokken - Nan a bai biba den kas di su mayornan.
   _trekker = [tractor] traktor; [aan wapen] gai; [reiziger] biahante.
   _trekking = sorteo
   _trekkracht = poder di tou
   _trekpleister = id.; [fig.] atrakshon grandi
   _trektocht = biaha na pía of riba bais
   _trekvogel = parha migrante [A.], para migrante [C.]
   _trekzaag = id.; cross-cut saw [E.]
   _trema = id.
   _trens = lùs
   _treuren = ta tristu (om = pa); ta na luto (om = pa); Maar daar niet om getreurd! - Ma lebumay esei numa!
   _treurig = tristu; ferdrit
   _treurmars = marcha fúnebre
   _treurspel = tragedia
   _treurwilg = id.; sauce [S.]
   _treuzelaar _treuzelaarster = hende ku ta pèrdè tempo treuzelen = [A.] telelele. [C.] tetetete.
   _triangel = id.
   _tribunaal = tribunal
   _tribune = tribuna
   _triest = ferdrit; tristu
   _Trijntje = in: van wijntje en trijntje houden - gosa di viña, muhé i kantamento.
   _triljoen = trilyun
   _trillen = tembla; vibra; sakudí
   _trilling = vibrashon; temblamento; [aarde] tremor, temblor
   _trilogie = trilogia
   _trio = id.
   _triomf = triumfo
   _triomfantelijk = triumfante
   _triomfator = triumfadó
   _triomferen = triumfá
   _trip = biaha
   _triplex = plywood [E.]; triplex
   _triplo = id.
   _trippelen = kana manera parha
   _trippen = trep;
   _trits = sèt di tres
   _triviaal = trivial
   _troebel = skur; sushi
   _troebelen = [znw] disturbionan
   _troef = triumfo [S.]; daar is armoe troef. - aya no tin mas ku pobresa.
   _troep = tropa, trupa; grupo; [rotzooi] potoshi
   _troepenmacht = fòrsa(nan) militar
   _troetelkind = pret'i wowo
   _troetelnaam = nomber di kariño
   _trofee = trofeo
   _troffel = kuchara di metslá
   _trog = [voederbak] baki pa bestianan kome; pesebre [S.]; [diepte] depreshon [ook meteo.]
   _trom = tambú; drùm; bongo. met stille trom vertrekken. - sali ketu-ketu.
   _trombone = id.
   _trombonist = tokadó di trombone; trombonista
   _trombose = id.; trombosis
   _trommel = [metalen doos, bus] bleki; [muz.] tambú; bongo; drùm
   _trommelaar = tokadó di tambú, di drùm, di bongo
   _trommelen = toka tambú, bongo, drùm.
   _trommelrem = drum-break [E.]
   _trommelvlies = tambú di horea
   _trompet = trompèt
   _trompetter = tokadó di trompèt
   _trompettist = tokadó di trompèt; trompètista
   _tronie = kara
   _troon = trono
   _troonopvolger _troonopvolgster = heredero di trono
   _troonrede = id.
   _troonsafstand = abdikashon. troonsafstand doen - abdiká
   _troost = konsolashon, konsuelo
   _troosteloos = inkonsolabel; sin konsuelo; [landschap e.d.] deprimibel
   _troosten = konsolá
   _troostprijs = premio di konsuelo, konsolashon
   _tropen = )region) trópiko
   _tropisch = trópiko; tropikal
   _tros = tròshi
   _trots = [znw] orguyo. [bnw] orguyoso
   _trotseren = enfrentá
   _trottoir = id.; asera [s.!]
   _troubadour = id.; trovador [S.]
   _trouw = [znw] fieldat; lealtat. te goeder trouw - di buena fe. te kwader trouw - di mala fe. trouw beloven aan - primintí lealtat na. [bnw] fiel; leal. [bw] fielmente; lealmente.
   _trouwboek = id.
   _trouwdag = [het trouwen zelf] día di kasamento; [latere viering] boda
   _trouweloos = infiel(mente)
   _trouweloosheid = infieldat
   _trouwen = kasa. trouwen voor de wet - kasa pa rat. trouwen voor de kerk - kasa pa misa. zo zijn we niet getrouwd! - Nos no a konbení esei.
   _trouwens = di pursi
   _trouwerij = kasamento; matrimonio
   _trouwhartig = [bnw] franko; [bw] frankamente
   _trouwpartij = brùit, kasamento
   _trouwring = rench'i matrimonio
   _truc _trucje = triki
   _trucage = usamento di trikinan
   _truck = tròk
   _trui = flanel (diki); sweater [E.]
   _trut = muhé bieu prùts
   _tsar = id.
   _tsjirpen = pip
   _tube = tübe
   _tuberculose = id.; tuberkulosis; tbc
   _tucht = disiplina
   _tuchtigen = kastigá
   _tuchtrecht = derecho disiplinario
   _tui = kabuya
   _tuig = [gereedschap] hèrement; [paard] harneses [S.]; [slecht volk] bagas.
   _tuil = bòshi di flor
   _tuimelen = kai; bolter; tumba
   _tuin = [erf] kurá; [bloemen-] hardin;[moes-] hòfi. iemand om de tuin leiden - balia un hende
   _tuinaarde = gordura
   _tuinbouw = hortikultura
   _tuinder = hortikultor
   _tuinen = in: erin tuinen - kai den e trampa.
   _tuinhek = port'i kurá
   _tuinier = hardinero
   _tuinieren = traha den kurá, den hòfi, den hardin
   _tuinman = hardinero
   _tuinslang = id.; hos
   _tuit = spùit; tranen met tuiten schreien yora pa muri.
   _tuiten = flùit
   _tuk = in: tuk op iets zijn - ta loko pa un kos.
   _tukje = in: 'n tukje doen - rèk un rato
   _tule = id.
   _tulp = id.
   _tumor = tumor
   _tumult = tumulto
   _tuniek = túnika
   _tunnel = tùnel
   _turbine = turbina
   _turbulent = turbulento
   _turbulentie = turbulensia
   _tureluurs = in: je wordt er tureluurs van - e ta hasí bo loko.
   _turen = mirar intensibamente
   _turf = id.
   _turk = turko
   _Turkije = Turkía
   _turkoos = turquoise
   _turks = turko
   _turnen = gymnastiek; gymnasia
   _turven = konta ku strepi
   _tussen = mei-mei di; entre. ik kon er geen woord tussen krijgen. - mi no por a hinka ni un palabra aden. tussen beiden komen - intervení.
   _tussen- = intermedio, intermediario
   _tussendeur = pòrta di mei-mei.
   _tussendoor = mei-mei
   _tussendoortje = kò'i smak
   _tussenhandel = komersio intermediario
   _tussenin = in: er tussenin - mei-mei di dje; mei-mei di nan
   _tussenklasse = klasa intermedio
   _tussenkomst = intervenshon; intermediashon
   _tussenlanding = eskala; zonder tussenlanding - buelo non-stop.
   _tussenliggend = intermedio
   _tussenpersoon = intermediario; mediadó; mediador
   _tussenpoos = intervalo; intermedio
   _tussenruimte = [tijd] intervalo; intermedio; [plaats] espasio intermedio
   _tussenschot = partishon; tussenmuur
   _tussentijd = tempo interino; in de tussentijd - tur estèn {ng}.
   _tussentijds = intermedio; mei-mei di otro kosnan; 't is niet goed tussentijds te eten. - No ta bon pa kome entre kumindanan regular. tussentijds examen - eksámen intermedio. tussentijdse verkeizingen - elekshonnan intermedio.
   _tussenuit = in:" - baha na awa, na katuna. Er 'n avondje tussenuit gaan. - sali keiru un anochi.
   _tussenvoegen = interkalá
   _tussenweg = kaminda intermediario; kaminda di mei-mei. Ptussenzin = klóusula intermediario
   _tutoyerenb = bisa "bo".
   _tuti-fruti = id.
   _t.w. (te weten) = es ta
   _twaalf = diesdos. om twaalf uur 's middags. - diesdos or' di merdía. om twaalf uur 's nachts - diesdos or' di anochi.
   _twaalfdaags = (un periodo di) diesdos día.
   _twaalfde = di diesdos
   _twaalftal = dosena
   _twaalfuurtje = kuminda di merdía; lunch [E.]
   _twee = dos; twee aan twee - dos-dos. de twee - e dosnan. twee weten meer dan een. - dos sa mas ku un. kaas en kaas is twee. - tin keshi i keshi. in tweeën verdelen - parti na dos. met z'n tweeën - nos (boso, nan) dos.
   _tweebaans = in: tweebaans weg - kaminda di dos pista.
   _tweebenig = ku dos pía
   _tweedaags = dos día
   _tweede = di dos. op de tweede plaats - na di dos lugá
   _tweedehands = segunda mano [s.]
   _tweederangs = sekundario
   _tweedracht = diskordia
   _tweeërlei = di dos fòrma, tipo
   _tweegesprek = diálogo
   _tweegevecht = duèl
   _tweehandig = ku dos man
   _tweehoekig = biangular ; di dos ángulo
   _tweehonderd = dos shèn {ng}
   _tweeklank = diptongo
   _tweeledig = dòbel {stomme e}; [dubbelzinnig] ambiguo
   _tweeling = morocho, ohochi
   _tweelingbroer _tweelingzuster = ruman morocho
   _tweemaandelijks = bimensual
   _tweemotorig = bimotor
   _tweepersoons = pa dos persona
   _tweeslachtig = biseksual; hermafrodita; [dubbelzinnig] dòbel sentido; ambiguo
   _tweespalt = diskordia
   _tweesprong = unda e kaminda ta parti den dos
   _tweestemmig = pa dos bòs, stèm
   _tweestrijd = konflikto interior; konflikto ku su mes
   _tweetal = dos; par
   _tweetalig = bilingual
   _tweetallig = binario
   _tweevoud _tweevoudig = duplo
   _TWEEWAARDIG = AMBIVALENTE
   _tweezijdig = DI DOS BANDA; bilateral(mente)
   _twijfel = duda. het lijdt geen twijfel - no cabe duda [s.]. in twijfel trekken - kuestioná. iemand of iets het voordeel van de twijfel geven - duna un hende of kos e benefisio di duda. ZONDER TWIJFEL - SIN DUDA.
   _twijfelaar = [znw] dudoso. [bed] hancho pa un, smal pa dos.
   _twijfelachtig = dudoso; kuestionabel
   _twijfelen = duda; - duda di. ik twijfel of, ... - mi ta duda ku, ...
   _twijg = stèk
   _twinkelen = torna
   _twintig = binti
   _twintigjarig = di binti aña
   _twintigste = di binti
   _twist = disputa; twist zaaien - kousa pleito.
   _twisten = disputá
   _twister = disputadó
   _twistgesprek = disputa
   _twistziek = pleitista
   _tyfoon = tifon
   _tyfus = id.
   _type = tipo [ook persoon]
   _typen = taip
   _typeren = tipifiká
   _typerend = típiko
   _typering = tipifikashon
   _typisch = típiko
   _typografisch = tipográfiko
   _t.z.t. = te zijner tijd = na su debido tempo


   _u = [VNW] señor, mener, señora, yùfrou, [of andere titel, of naam, of titel + naam]. Wat zegt U? - Ablí? Kunt U mij helpen? - Mener / señora / yùfrou por yudá mi? Hebt U goed geslapen, Moeder? - Mai a drumi bon? U moet mij de waarheid zeggen, dokter. Dòkter mester bisá mi e bèrdat.
   _ui = siboyo
   _uier = id.; ubre [S.]
   _uil = [A.] shoko; [C.] palabruha. elk denkt zijn valk een uil te zijn. - kada baka ta lembe su bishé.
   _uilebril = brel manera wowo di shoko [A.] / palabruha [C.]
   _uilskuiken = [letterl.] poyito di shoko [A.], di palabruha [C.]; [fig.] chambon, lolo
   _uiltje = in: 'n uiltje knappen - kòi un kabrikuchi.
   _uit = [vz] di; for di; fò'i; pa; uit Aruba - di Aruba; for di Aruba. hij nam het uit haar hand. - El a kohé for di su man. uit liefde - pa amor. 't is uit de kunst. - E ta perfekto. [bw] [v. licht e.d.] pagá. de school is uit - skol a kaba. dat moet uit zijn! - e kos mester kaba. hij is uit met een vriend. - el a sali ku un amigo. eruit! - afó! ik ben er helemaal uit. - mi no sa nada mas di dje./ m'a pèrdè tur práktika. de vlek wil er niet uit. - e mancha no ke kita. het is uit tussen hen. - Nan a kibra ku otro. Ze zijn alleen maar uit op geld. - Nan ta hasi tur kos pa plaka so.
   _uitademen = saka rosea
   _uitbannen = saka afó; eliminá
   _uitbarsten = eksplotá. in tranen, / lachen uitbarsten - kuminsá yora, / hari. in woede uitbarsten - pèrdè sintí.
   _uitbarsting = eksploshon; [vulkaan] erupshon
   _uitbeelden = [schilderen] pinta; dibuhá; [op toneel] representá.
   _uitbenen = saka weso; [fig.] eksplotá
   _uitbesteden = kontratá
   _uitbetalen = paga
   _uitbetaling = pagamento, pago
   _uitblazen = supla paga. [rusten] sosegá un rato (despues di trabou pisá)
   _uitblijven = tarda; keda sin ... de regen bleef uit - awa a keda sin yobe. Dat kon niet uitblijven - E kos ei no por a keda sin pasa.
   _uitblinken = sobresalí, destaká, resaltá
   _uitbouw = parti nobo; piesa nobo
   _uitbouwen = hasi mas grandi
   _uitbraak = [uit gevangenis] huimento; skapamento
   _uitbraken = saka
   _uitbranden = kima kompletamente
   _uitbrander = skual, storiá, zundrá
   _uitbreiden = ekspandé, ekstendé; oumentá. ; [vergroten] hasi mas grandi; ekspandé; zich uitbreiden - [vuur, ziektee.d.] plama; oumentá
   _uitbreiding = ekspanshon; ekstenshon; oumento; plamamento
   _uitbreidingsplan = plan di desaroyo
   _uitbreken = [ww] [uit gevangenis] hui, skapa. [oorlog] kuminsá. [znw] [oorlog e.d.] kuminsamento
   _uitbreker = huidó (di prison)
   _uitbrengen = [publicatie] saka; [woorden] bisa, papia
   _uitbroeden = brui
   _uitbuiten = eksplotá
   _uitbuiter = eksplotadó
   _uitbuiting = eksplotashon
   _uitbundig = [bnw] eksaltante; entusiasmá; eksesibo; [bw]ku entusiasmo; eksesibamente.
   _uitdagen = reta
   _uitdager = retadó; esun ku ta reta
   _uitdaging = reto
   _uitdelen = parti. klappen uitdelen - dal
   _uitdenken = pensa; plania; inventá.
   _uitdeuken = saka golpi
   _uitdeuker = sakadó di golpi
   _uitdienen = sirbi te na fin
   _uitdiepen = hasi mas hundu; [fig.] studia te den profundo
   _uitdijen = ekspandé.
   _uitdijing = ekspanshon
   _uitdoen = [licht, radio e.d.] paga; [kleding] kita
   _uitdossen = bisti (luhoso, straño, loko)
   _uitdoven = ekstinguí; paga
   _uitdraai = [computer] print, print-out [e.]
   _uitdraaien = [licht e.d.] paga; [computer] print [e.]; het is op niets uitgedraaid. - el a kaba na nada.
   _uitdragen = propagá
   _uitdragerij = pakus di kos di segunda mano
   _uitdrijven = kòre ku; ekspulsá; [geesten] saka; kòre ku
   _uitdrinken = kaba di bebe
   _uitdrogen = seka
   _uitdrukkelijk = eksplísito
   _uitdrukken = primi; [fig.] ekspresá; formulá. Hij drukt zich goed uit. - E ta formulá su mes bon.
   _uitdrukking = ekspreshon. uitdrukking geven aan - ekspresá.
   _uitdunnen = hasi menos denso
   _uiteen = fò'i otro
   _uiteendrijven = plama.
   _uiteengaan = separá; bai fò'i otro.
   _uiteenhouden = wanta fò'i otro
   _uiteenlopen = diferensiá
   _uiteenrafelen = destrosá; sorteá; saka fò'i otro; desenlasá; hila
   _uiteenvallen = plama fò'i otro; desintegrá; kai na wèrki; plama na wèrki; [coalitie] kibra.
   _uiteenzetten = splika, eksponé
   _uiteenzetting = splikashon, eksposishon
   _uiteinde = fin; ekstremo; ekstremidat
   _uiteindelijk = finalmente; por fin [s.]
   _uiten = ekspresá; [zucht, kreet e.d.] dal
   _uit-en-te-na _uit-en-ter-na = tur ora di nobo; tur día di nobo
   _uitentreuren = kontinuamente; sin stòp; sin fin.
   _uiteraard = naturalmente, evidentemente, obviamente
   _uiterlijk = [znw] aparensia, eksterior; [bnw] di pafó, eksterior; [bw] pa mas tardá
   _uitermate = zie: uiterst
   _uiterst = [bnw] eksesibo; sumo; ekstremo; absoluto. het uiterste minimum - e mínimo absoluto. zijn uiterste best doen - hasi tur su bèst. in het uiterste geval - den e kaso mas ekstremo. [bw] eksesibamente; sumamente; ekstremamente; absolutamente. [znw] ekstremo. tot het uiterste gaan - bai te den ekstremo. van het ene uiterste in het andere vallen - kai di un ekstremo den otro.
   _uitfluiten = flùit; bu.
   _uitgaan = sali; sali keiru. [v. licht] paga; [school, kerk] kaba. [vlekken e.d.] kita. ervan uitgaan dat... - asumí ku... suponé ku ... met 'n meisje uitgaan - sali keiru ku un mucha-muhé. op 'n n uitgaan - terminá den n. er op uitgaan om te ... - sali pa ...
   _uitgaansleven = farándula
   _uitgaansverbod = toque de queda [s.]
   _uitgang = salida; [einde v. woord] terminashon
   _uitgangspunt = punto di salida [ook fig.]
   _uitgave = [fin.] gasto , gastamento; [publikatie]publikashon, edishon. inkomsten en uitgaven - ingreso i gastonan
   _uitgebreid = [bnw] amplio, ekstenso. [bw] ampliamente, ekstensamente
   _uitgehongerd = hambrá; famito
   _uitgelaten = sumamente alegre; eksuberante; eufóriko
   _uitgeleefd = gastá; sin deseo di biba mas.
   _uitgeleide = in: iemand uitgeleide doen - kompañá un hende na pòrta, na salida; na aeropuerto
   _uitgelezen = úniko
   _uitgemaakt = in: dat is 'n uitgemaakte zaak. E punto ei a keda konkluí.
   _uitgeput = kabá; kolèps
   _uitgerekend = in: uitgerekend op zijn verjaardag, - nèt riba su aña,
   _uitgeslapen = [fig.] bon bei
   _uitgesloten = in: Dat is uitgesloten! - No por! Ta imposibel!
   _uitgestorven = ekstinkto; [stad, dorp] mòrto
   _uitgestreken = in: met 'n uitgestreken gezicht. - ku un kara manera e no a kibra un skòter.
   _uitgestrekt = ekstenso
   _uitgeteerd = flaku pa muri
   _uitgeven [geld] gasta; [publikatie] saka, publiká; editá; [waardepapieren] emití; [uitdelen] parti; distribuí. zich uitgeven voor - ple
   _uitgeverij = editorial; empresa editorial
   _uitgewoond = deskaí
   _uitgezonderd = menos, eksepto. sin eksepshon. niemand uitgezonderd - sin eksepshon di ningun hende.
   _uitgifte = emishon
   _uitglijden = slep
   _uitgooien = benta afó; tira afó;
   _uithalen = saka; kattekwaad uithalen - hasi kò'i mala mucha. dathaalt niks uit. - esei no ta hasi diferensia. wat heeft hij uitgehaald? - kiko el a hasi? Hij haalde hard naar hem uit. - el a kaba kuné. Dat zal niks uithalen - Lo no yudá bo na nada.
   _uithangbord = bòrchi di propaganda.
   _uithangen = kolga pafó. De vlag uithangen - hisa bandera. waar heb je uitgehangen? - Unda bo tábata? [fingeren] ple. de knappe bol uithangen - ple sabí. de rijke stinker uithangen - ple rotshil
   _uitheems = stranhero; eksótiko; di afó.
   _uithoek = lugá deskonosí; leu ayá; na kalaboso.
   _uithollen = [fig.] hasi bashí
   _uithoren = in: iemand uithoren - koba un hende (su fundeshi)
   _uithouden = wanta
   _uithoudingsvermogen = perseveransia; poder di wanta
   _uithuilen = deshogá su mes dor di yoramento
   _uithuizig = fò'i kas. [aan de zwier zijn] parandero
   _uithuwelijken = disidí pa un yiu-muhé pa kasa ku un hende-hòmber ku e mes no a skohe.
   _uiting = ekspreshon. uiting geven aan zijn gevoelens - ekspresá su sintimentonan.
   _uitje = 1. siboyo chikito. 2. okashon pa sali
   _uitjouwen = zundra
   _uitkafferen = zundra; duna un storiá; skual
   _uitkammen = [fig.] hasi un búskeda minusioso
   _uitkeren = paga
   _uitkering = pago
   _uitkienen = pensa; studia
   _uitkiezen = skohe; selektá
   _uitkijk = bista; [persoon] wachimèn; op de uitkijk staan - para wak; vigilá.
   _uitkijken = [opletten] paga tino; tene kuidou. Kijk uit! - Tene kuidou! uitkijken naar warda, spera, ferwagtu
- El a wak mashá sorprendí. ik ben er op uitgekeken. - M'a mira bastante di dje.
   _uitkleden = kita paña; zich helemaal uitkleden - kita sunú
   _uitkloppen = bati
   _uitknijpen = primi. Er 'n dagje uitknijpen - tuma un día liber pa sali.
   _uitknikkeren = in: iemand eruit knikkeren - saka unhende afó, pafó di porta
   _ùitknippen = kòrta (afó)
   _uitknobbelen = skrutiná pa haña sa
   _uitkomen = [alg.] yega; sali; [planten, publicatie, kleurenz.] sali; [bekend worden] sali na kla; [verwachting, voorspelling] bira realidat; [met geld] biba di; ik kom er niet uit. [fig.] = mi no ta logra.; Ik kom er wel uit. - Lo mi logra (pa solushon'é.) dat komt mij goed uit. - ta nèt bon pa mi.; ergens voor uitkomen - admití un kos. Dat komt uit. - Ta klòp. Dat komt mij goed uit. - Ta nèt bon pa mi. Het komt duurder uit. - Ta sali mas karo. Ik kan er maar net mee uitkomen. - E ta yegá mi nèt-nèt. voor zijn overtuiging, geloof uitkomen - No skonde su konvikshon, fe.
   _uitkomst = resultado; [hulp] yudansa. Dat was 'n uitkomst voor hem. - Tábata un alivio p'e.
   _uitkopen = kumpra e parti di un sosio.
   _uitkotsen = saka
   _uitkrabben = raska; [ogen] saka
   _uitkramen = proklamá; onzin uitkramen - papia kò'i loko.
   _uitlaat = [v. auto] mòfler
   _uitlaatklep = [leterl.] válvula di escape [S.]; relief valve [E.]; [fig.] alivio
   _uitlachen = hari. iemand uitlachen - hari un hende. hij lacht je uit. - E ta harí bo.
   _uitladen = deskargá
   _uitlaten = [radio, airco e.d.] keda sin sende; [kleding] keda sin bisti; iemand uitlaten - kompañá un hende na porta. de hond uitlaten - bai kana ku e kachó. zich ergens over uitlaten - duna un opinion tokante di un kos. Daar laat ik me niet over uit. - Mi no ta bisa nada di esei.
   _uitlating = ekspreshon; opinion
   _uitleg = splikashon; aklarashon. Het is slechts voor één uitleg vatbaar. - Tin un splikashon p'e, nada mas.
   _uitleggen = splika; aklará; bedei
   _uitlekken = lik
   _uitlenen = fía; presta
   _uitleven = in: zich uitleven - sigui su pashon
   _uitleveren = ekstraditá; interkambiá
   _uitlevering = ekstradishon; interkambio
   _uitlikken = lektu
   _uitlokken = provoká. 't ene woord lokt het andere uit. - un palabra ta hala otro.
   _uitlokking = provokashon
   _uitlopen = [vertrekken v. schip e.d.] sali; [gaan bloeien] sali; [langer duren] tarda; tuma mas tempo; ['n voorsprong nemen] avansá; uit de hand lopen - sali fò'i man. Het hele dorp liep uit. - Henter e poblashon a bòsha bin wak. uitlopen op - [straat] sali na; [fig.] kaba den.
   _uitloten = sali perdí (for di e sorteo).
   _uitloven = ofresé (un premio)
   _uitluiden = yama ayó; despedí
   _uitmaken = [beëindigen] kibra ku; terminá; [doven] paga; [beslissen] disidí; - manda. dat maakt niets uit. - no ta hasi diferensia. iemand uitmaken voor verrader - yama un hende un traidor.
   _uitmelken = chika [ook fig.]
   _uitmesten = saka tur porkería bent' afó.
   _uitmeten = midi; tuma midí
   _uitmonden = desemboká
   _uitmonsteren = dòrna
   _uitmonstering = dòrnamento
   _uitmoorden = masakrá
   _uitmunten = destaká; sobresalí
   _uitmuntend = ekselente
   _uitmuntendheid = ekselensia
   _uitnemend = ekselente
   _uitnemendheid = ekselensia
   _uitnodigen = inbitá; [voor vergadering] konboká
   _uitnodiging = inbitashon; [voor vergadering]konbokashon
   _uitoefenen = ehersé; ehekutá; praktiká.
   _uitpakken = despaketá. Het pakte verkeerd uit. - E kos a sali malu.
   _uitpersen = primi
   _uitpikken = skohe
   _uitpluizen = skrutiná
   _uitpraten = diskutí problemanan; iets uitpraten - papia ku otro. iemand niet laten uitpraten - interumpí un hende. Laat me uitpraten. - lagá mi kaba di bisa loke mi tin di bisa. Ben je uitgepraat? - B'a kaba? Hij was gauw uitgepraat. - E no tabatin muchu kos di bisa. Hij probeerde zich eruit te praten. - El a purba saka su kurpa.
   _uitproberen = purba; tèst
   _uitpuilen = sali afó
   _uitputten = agotá, kaba ku; uitgeput - agotá; kabá; iets uitputtend behandelen - trata un asunto te den profundo.
   _uitputting = agotamento
   _uitrafelen = hila
   _uitrangeren = [fig.] pone un banda; pone riba non-aktibo
   _uitrazen = kaba su furia; [fig.] baha stim; [storm] pasa bai.
   _uitredden = in: zich ergens uitredden - saka (su) kurpa
   _uitreiken = parti; distribuí; presentá; [paspoorten] saka.
   _uitrekenen = kalkulá
   _uitrekken = rèk (ook: zich)
   _uitrichten = logra
   _uitrijden = sali (ku outo)
   _uitrijzend boven = subi ariba
   _uitrit = salida
   _uitroeien = [letterl.] rema afó; [elimineren] eliminá; eksterminá; kaba ku.
   _uitroep = sklamashon
   _uitroepen = sklama; een staking uitroepen - kanta welga.
   _uitroepteken = id.; marka di eksklamashon.
   _uitrukken = sali
   _uitrusten = [rusten] sosegá, deskansá; [met materiaal] ekipá; instalá
   _uitrusting = ekipo , ekipahe
   _uitschakelen = paga; [fig.] eliminá
   _uitschateren = hari te lor'abou.
   _uitscheiden = [ophouden] stòp; [afgeven] saka
   _uitschelden = zundra
   _uitsheuren = sker
   _uitschieten = [v. plant] sprùit, spreit; [v. hand e.d.] saka
   _uitschot = [mensen] bagas, kakada
   _uitschrijven = [cheque e.d.] duna; skirbi; [vergadering] konboká
   _uitschudden = sakudí; iemand uitschudden - kita tur plaka di un hende.
   _uitslaan = dal; bati; [vuur] plama; [muur e.d.] soda; wartaal uitslaan - papia kò'i loko.
   _uitslag = [onderzoek, examen e.d.] resultado; [huid-] rèsh
   _uitslapen = keda sin lanta, sigui drumi
   _uitsloven = pulewé
   _uitslover = [slijmerd] lembechi
   _uitsluiten = ekskluí; ekspulsá; deskualifiká
   _uitsluitend = blo; únikamente, eksklusivamente
   _uitsluiting = eksklushon, ekspulshon
   _uitsluitsel = desishon definitibo; aklarashon
   _uitsmeren = hunta
   _uitsmijter = [in nachtclub e.d.] Bouncer [E.]; [portier] portero; wachimèn; warda; [gerecht] pan ku ham of roastbeef ku webo wow'i baka.
   _uitsnijden = korta
   _uitspanning = restorant; bar; kafé.
   _uitspansel = firmamento; shelu
   _uitsparen = spar
   _uitspatting = malkondukta
   _uitsplitsen = separá; analisá
   _uitspoelen = hawa
   _uitspoken = hasi kò'i mala mucha
   _uitspraak = [v. taal] pronunsiashon; [over een onderwerp] pronunsiamento; [jur.]sentensia, veredikto; uitspraak doen [jur.] - dikta sentensia
   _uitspreiden = ekstendé; plama; ekspandé
   _uitspreken = [woorden, toespraak] pronunsiá; [wens] ekspresá; [door-gaan met spreken] sigui papia; laat mij uitspreken. - lagá mi papia.
   _uitspringen = [letterl.] bula afó; [fig.] munstra bon
   _uitspugen _uitspuwen = saka
   _uitstaan = 1. wanta. ik kan hem niet uitstaan. - mi no por want'é./mi no mag lei e. 2. [fin.] hij heeft een ton uitgstaan bij ... - E tin shenmil invertí na ... uitstaande rekeningen - kuentanan habrí.
   _uitstallen = ekshibí
   _uitstalling = ekshibishon
   _uitstapje = ekskurshon. uitstapjes maken - [sali] keiru
   _uitstappen = baha
   _uitsteeksel = pida ku ta sali afó
   _uitstek = in: bij uitstek - eminentemente
   _uitsteken = sali (afó); hinka afó; [hand] saka; rèk; iemand de ogen uitsteken [fig.] - hasi un hende yalurs.
   _uitstekend = ekselente(mente), eminente(mente); Uitstekend! - Mashá bon!
   _uitstel = postponemento; retraso
   _uitstellen = postponé; stel niet uit tot morgen, wat ge heden doen kunt. - no laga pa mañan, loke bo por hasi awe.
   _uitsterven = [ww] bira ekstinkto. [znw] ekstinkshon
   _uitstippelen = determiná, fiha detayadamente
   _uitstorten = basha; drama; [fig.] deshogá
   _uitstoten = saka; [uit organisatie ook] ekspulsá; [schreeuw e.d.] dal un grito,etc.
   _uitstralen = radiá
   _uitstraling = radiashon
   _uitstrekken = rèk; zich uitstrekken - ekstendé
   _uitstrepen = raya; kita
   _uitstrijken = parti ; hunta; strika
   _uitstrijkje = [med.] id.
   _uitstrooien = stroi; sembra; plama [ook fig.]; sirkulá.
   _uitstukken = lapi. 'n uitgestukte broek - karson gelapi
   _uitsturen = manda
   _uittekenen = dibuhá; pinta
   _uittellen = konta te na fin; hij was helemaal uitgeteld [fig.] - e tábata tur kabá.
   _uitteren = keda kuero ku weso; bira flaku-flaku
   _uittocht = salida
   _uittrappen = [vuur] trapa paga; [schoenen e.d.] tira kita
   _uittreden = sali; retirá
   _uittrekken = [kleren e.d.] kita. [onkruid e.d.] ranka; [tanden] ranka; er op uittrekken - buska aventura
   _uittreksel = resúmen
   _uitvaagsel = kakada; bagas
   _uitvaardigen = dekretá
   _uitvaart = entiero; deramento
   _uitval = [mil.] salida; [haar] kaimento; [fig.] ataka rabiá
   _uitvallen = [mil.] sali ataká; [ophouden] kai afó; [haar] kai; de stroom is uitgevallen - koriente a bai; uitvallen tegen [fig.] - ataká
   _uitvaren = subi laman; sali; uitvaren tegen [fig.] ataká
   _uitvechten = solushoná (bringando)
   _uitvegen = bari; iemand de kast uitvegen [fig.] - duna un hende su zalheit/su dabrot/su lavèt
   _uitvergroting = [v. foto] oumento parsial
   _uitverkocht = tur bendí
   _uitverkoop = baratío
   _uitverkoren = skohí; elegí; selektá
   _uitverkorene = esun skohí; esun faborito; esun selektá
   _uitvinden = inventá; [nagaan] fainout
   _uitvinder = inventor
   _uitvinding = invenshon
   _uitvlakken = stùf; dat moet je niet uitvlakken! [fig.] - esei no ta kò'i loko! n' ta yiu 'i mama!
   _uitvloeisel = konsekuensia; resultado
   _uitvlucht = preteksto
   _uitvoer = eksportashon; ten uitvoer brengen/leggen - ehekutá
   _uitvoerbaar = ehekutabel; práktiko
   _uitvoerbaarheid = viabilidat; ehekutabilidat
   _uitvoerder = forman; ehekutibo
   _uitvoeren = ehekutá; [goederen] eksportá; wat voert hij uit? - ta kiko e ta hasi? de uitvoerende macht - e poder ehekutibo.
   _uitvoerig = [bnw] amplio; minusioso; ekstenso; detayá; [bw] ampliamente; minusiosamente; ekstensamente; detayadamente.
   _uitvoering = ehekushon; [toneel e.d.] presentashon; [model] modelo; diseño; uitvoering geven aan - ehekutá. werk in uitvoering - trabou andando.
   _uitvouwen = habri; desplegá.
   _uitvreten = hasi kò'i mala mucha
   _uitwas = ekseso
   _uitwaseming = ekshalashon; evaporashon
   _uitwassen = laba
   _uitwedstrijd = partido fuera di kas; wega fuera di tereno propio
   _uitweg = salida[ook fig.]
   _uitweiden = elaborá. uitweiden over - papia ekstensamente tokante di.
   _uitwendig = [bnw] eksterno; eksterior; pafó; [bw.] eksternamente; eksteriormente.
   _uitwerken = elaborá; desaroyá; konkretisá; efektuá. het medicijn is na twee uur uitgewerkt. - E remedi no ta traha mas, despues di dos ora.
   _uitwerking = efekto; resultado; elaborashon; desaroyo; konkretisashon; efektuashon
   _uitwerpen = tira afó; benta afó; [ballast] saka; [netten] tira.
   _uitwerpselen = ekskremento(nan); sushi
   _uitwijken = hala (un banda); desviá; [naar ander land] bai den eksilio
   _uitwijzen = [bewijzen] proba; [naar ander land] eksiliá; ekstraditá
   _uitwisselen = interkambiá
   _uitwisseling = interkambio
   _uitwissen = kita
   _uitwoeden = [brand] kaba (pòko-pòko)
   _uitwonen = ruiná
   _uitwrijven = frega; seka (wowo)
   _uitwringen = trose
   _uitzaaien = sembra; plama
   _uitzaaiing = plamamento
   _uitzendbureau = id.; agensia di empleo temporal
   _uitzenden = [radio/tv] transmití; [naar buitenland] despachá; manda afó
   _uitzending = [v. radio/tv] transmishon; [naar buitenland] despachamento; mandamento afó
   _uitzendkracht = empleado temporal
   _uitzet = tur kos pa kasamento
   _uitzetbaar = [uit land] deportabel; [groter worden] oumentabel; ekstendibel; ku por hincha
   _uitzetten = [uit organisatie] ekspulsá; [uit land] deportá; [uit woning] saka; [groter worden] ekspandé; [opblazen] hincha; [geld] invertí; [markeren]marka; de fundering uitzetten - tira liña.
   _uitzetting = [uit organisatie] ekspulshon; [uit land] deportashon; [uit woning] sakamento; [groter worden] ekspanshon; [opblazen] hinchamento;[markering] markamento
   _uitzicht = bista; [fig.ook] speransa
   _uitzichtloos = sin speransa
   _uitzieken = laga e malesa sigui su kurso
   _uitzien = in: er uitzien - munstra; hij ziet er jong uit voor zijn leeftijd. - e no ta munstra su edat. kijk toch hoe het er uitziet! - wak su stadi! Ze ziet er slecht uit. - E ta parse malu. het ziet er niet best voor hem uit. - kos no ta pinta muchu bon p'e. Je ziet er goed uit! - Bo ta munstra bon. het ziet ernaar uit dat het gaat regenen. - ta parse ku nos ta bai haña awa. de kamer ziet uit op de tuin. - E kamber ta dal riba hardin.
   _uitzingen = in: Ik kan het nog wel even uitzingen. - Mi por wanta un par di día mas.
   _uitzinnig = fanátiko; hij was uitzinnig van woede. - El a pèrdè sintí.
   _uitzinnigheid = fanatismo
   _uitzitten = [concert,lezing] warda te ku el a kaba; [straf] sinta (su kastigo)
   _uitzoeken = buska; investigá; selektá; sorteá; je zoekt 't maar uit, hoor! - bo mes asunto, tende!
   _uitzonderen = ekskluí
   _uitzondering = eksepshon; eksklushon; bij hoge uitzondering - komo eksklushon sporádiko.
   _uitzonderings- = eksepshonal
   _uitzonderlijk = eksepshonal(mente)
   _uitzuigen = chupa; [fig.] eksplotá
   _uitzuiger = [fig.] chupadó; probechadó
   _uitzwermen = dispersá
   _uitzweten = soda
   _ultimatum = id.
   _ultraviolet = ultravioleta
   _unaniem = unánime
   _unanimiteit = unanimidat
   _unicum = kos úniko
   _unie = union
   _uniek = úniko
   _uniform = [bnw+znw] uniforme
   _uniformiteit = uniformidat
   _universaliteit = universalidat
   _universeel = universal
   _universitair = universitario
   _universiteit = universidat
   _urgent = urgente
   _urine = urina, orina
   _urineren = uriná, oriná
   _urinoir = urinario [S.]
   _urn = urna
   _usance = kustumber {stomme e}
   _usurpator = usurpadó
   _usurperen = usurpá
   _utilisatie = utilisashon
   _utiliseren = utilisá
   _utiliteit = utilidat
   _Utopie = Utopia
   _utopisch = utópiko
   _uur = ora. een uur - [alg.] un ora. [tijd] un or'. urenlang - pa oranan largo.
   _uurloon = sueldo pa ora
   _uurtje = in: de kleine uurtjes - mardugá chikito. 'n uurtje of zo - mas of menos un ora.
   _uurwerk = oloshi
   _uw = señor su, mener su; yùfrou su; señora su;titel + su, of naam + su, of titel+naam+su.
   _uwen = in: u en de uwen - titel+nan (bv: menernan), of naam+nan (bv: Ananan), of titel+naam+nan (bv: Señ:ora Carmennan).
   _Uwentwege = in: van Uwentwege - na nomber di + titel, naam, titel+naam
   _Uwentwil = pa titel, naam, titel+naam, su boluntat
   _uwerzijds = di banda di + titel, of naam, of titel+naam


   _vaag = vago
   _vaagheid = vaguedat
   _vaak = hopi biaha, hopi bes; frekwente(mente). Ik heb 't al vaker gezegd. - M'a bis'é bários biaha kaba.
   _vaal = (ku) su koló a bai
   _vaalbleek = pálido i sin koló.
   _vaalt = zie: mestvaalt
   _vaan = bandera
   _vaandel = bandera
   _vaardig = hábil; [klaar] prepará
   _vaardigheid = habilidat
   _vaargeul = kanal
   _vaart = [scheep-] navegashon; [snelheid] velosidat, spid; [kanaal e.d.] kanal. de grote vaart - navegashon marítimo. binnenvaart - navegashon di río. >'t zal zo'n vaart niet lopen. - l'e no ta di e malu ei. ergens vaart achter zetten - pusha un asunto. in volle vaart - ful spid.
   _vaartuig = nave; barko, boto
   _vaarwater = ruta di navegashon; iemand in het vaarwater zitten - stroba un hende. uit iemands vaarwater blijven - hala leu for di un hende.
   _vaarwel = ayó; pasa bon; vaarwel zeggen - yama ayó
   _vaas = vas
   _vaat = kò'i kibra; de vaat afwassen - laba kò'i kibra
   _vaatdoek = duki; paña.
   _vaatwasmachine = mashin di laba kò'i kibra
   _vaatziekte = malesa vaskular
   _vacant = vakante
   _vacature = vakatura
   _vaccinatie = bakuna
   _vaccin = bakuna
   _vaccine = bakuna
   _vaccineren = bakuná
   _vacht = lana
   _vacuüm = vakuo
   _vader = tata [ook fig.]. het Onze-Vader - Nos Tata. De heilige vader - Santo padre. de Vader des vaderlands - Tata di nos patria. Zo vader, zo zoon - Pampuna no sa pari kalbas.
   _vaderland = patria
   _vaderlander = patriota
   _vaderlands = nashonal; patriótiko
   _vaderlandsliefde = amor patria; patriotismo
   _vaderlandslievend = patriótiko
   _vaderliefde = amor paternal
   _vaderlijk = paternal; manera un tata
   _vaderloos = sin tata
   _vaderrechten = derecho paternal
   _vaderschap = paternidat
   _vaderszijde = in: van vaderszijde - di banda di (mi, bo, su etc.) tata
   _vadertje = pachi
   _vadsig = gordo i floho
   _vadsigheid = flohedat
   _vagebond = vagabundo; [fig.] shouru
   _vagevuur = purgatorio
   _vagina = vágina
   _vaginaal = vaginal
   _vak = [beroep] fishi; ofishi; profeshon; [studie-]vak;[in kast e.d.] kompartimento; [v. weg. e.d.] sekshon
   _vakantie = vakansi, vakashon
   _vakbekwaam = profeshonal
   _vakbekwaamheid = profeshonalismo
   _vakbeweging = movimento sindikal
   _vakblad = revista profeshonal
   _vakbond = sindikado
   _vakbondsleider = sindikalista
   _vakbondswezen = gremio sindikal
   _vakcentrale = sentral sindikal
   _vakdiploma = diploma profeshonal
   _vakgebied = tereno profeshonal; spesialidat
   _vakgenoot = kolega
   _vakkennis = konosemento profeshonal
   _vakkundig = eksperto
   _vakkundigheid = ekspertisia
   _vakman = trahadó spesialisá; eksperto
   _vakmanschap = ekspertisio profeshonal
   _vakonderwijs = enseñansa profeshonal
   _vakopleiding = entrenamento profeshonal
   _vakorganisatie = organisashon gremial
   _vakverbond = federashon di sindikadonan
   _vakvereniging = asosiashon di profeshonalnan
   _vakwerk = trabou profeshonal
   _val = [alg.+fig.] kaída; [om iets of iemand te vangen] trampa; hij heeft een val gemaakt. - el a kai. in de val lopen - kai den trampa. ten val brengen - kousa kaída di. ten val komen - kai [ook fig.]. .
   _valhelm = kaska di protekshon
   _valide = bálido
   _validiteit = balides
   _valies = valis
   _valk = falki; Elk waant zijn valk een uil te zijn - kada baka ta lembe su bishé. [ = A.], bisé [ = C.]
   _valkuil = trampa
   _vallei = valei
   _vallen = [ww.] kai; [waterhoogte] baha; de avond viel - a bira skur. vallen als een baksteen - kai manera patía berde. wat valt daar? - kiko a kai? Hij liet het voorstel vallen. - El a retirá e proposishon. de taak viel hem zwaar. - e tarea tábata muchu pisá p'é. hij kwam te vallen - el a kai. Er valt niet veel te vertellen - No tin muchu kos pa konta. op de knieën vallen - kai na rudía. hij valt op jongens - e ta atrahé pa mucha-hòmber. uit elkaar vallen - plama fò'i otro. [znw] in: bij het vallen van de avond - ora skuridat a drenta.
   _valluik = trampa
   _valpartij = kaimento
   _valreep = in: op de valreep - na último momento, na último ora
   _vals = falso; falsifiká; [v. hond] bravo
   _valscherm = parachute
   _valsheid = falsedat; falsifikashon. valsheid in geschrifte - falsifikashon di dokumento.
   _valstrik = trampa [ook fig.]
   _valuta = valuta; plaka stranhero.
   _van = di [met nadruk en in toon verhoogd voor "mi" en "bo" als persoonlijk voornaamwoord]; for di; fò'i.<'t is van de tafel gevallen - El a kai fò'i mesa. Ik kom van de week nog - Mi ta bin den e siman akí ainda. Ik geloof van wel. - Mi ke sa ku sí.
   _vanaf = for di; desde
   _vanavond = awe nochi
   _vandaag = awe. vandaag de dag -awendía. vanaf vandaag - di awe padilanti. vandaag over acht dagen - awe ocho día.
   _vandaal = vandal
   _vandaan = di unda; daar moet je vandaan blijven - keda leu fò'i dje. Waar komt het geld vandaan? - Di unda e plaka a bin? Waar kom je vandaan? - [nu] Di unda b'a bin? [oorsprong] Di unda bo ta?
   _vandaar = djei; vandaar dat, .... - djei, ... O, vandaar! - A, p'esei!
   _vandalisme = vandalismo
   _vandoor = in: er vandoor gaan - baha na awa; baha na katuna; hisa su bela bai. ik ga er vandoor! - m'a bai!
   _vangen = [met handen] fangu; [misdadigers, dieren e.d.] kapturá; [pakken] kòi; [grijpen] gara; [vis] piska
   _vangnet = reda di siguridat
   _vangrail = barera di siguridat
   _vangst = kaptura
   _vanmiddag = awe merdía; awe tardi
   _vanmorgen = awe maínta
   _vannacht = [komende] awe nochi; [afgelopen] anochi
   _vanochtend = awe maínta; [vroege ochtend] awe mardugá
   _vanouds = di tur tempo
   _vanuit = for di
   _vanwaar = di unda
   _vanwege = debí na; pa vía di; pa motibo di; [mamens] di parti di
   _vanzelf = di su mes; outomátikamente
   _vanzelfsprekend = [bnw] evidente; obvio; [bw] evidentemente; obviamente; dat is vanzelfsprekend. - esei ta papia pa su mes.
   _varen = [ww] navegá. de hoop laten varen - bandoná speransa. er wel bij varen - probechá bon di dje.
   _variabel = id.
   _variant = variante [S.]
   _variatie = variashon
   _variëren = varia
   _variëteit = variashon
   _varken = pòrko, hochi, [mannelijk] pòrko-ber; [fig.] pòrko, pòrko-ber. laat mij dat varken maar wassen. - lagá mi regla e kos ei numa.
   _varkens- = di pòrko
   _varkensfokker = kriadó di pòrko
   _varkensfokkerij = kría di pòrko
   _varkensgehakt = karn'i pòrko mulá
   _varkensstal = chiké, kurá di pòrko
   _varkensvlees = karn'i pòrko
   _vaseline = vaselina
   _vast = fiho, firme; [niet vloeibaar] sólido; een vaste datum - un fecha fiho. het vaste voornemen - e firme intenshon. met vaste hand - ku man firme. vast en zeker - sigur-sigur. de hond ligt vast - e kachó ta mará. vast goed - real estate [E.]. zijn vaste overtuiging - su firme konvikshon. vast personeel - personal permanente. op vaste tijden - na oranan fiho. de vaste wal - tera firme. U kunt er vast op aan, ... - Bo por ta sigur, ... vast in slaap - slapdot. begin maar vast. - kuminsá numa.
   _vastberaden = [bnw] determiná; resoluto; firme. [bw] determinadamente; resolutamente; firmemente
   _vastberadenheid = determinashon; resolushon; firmesa
   _vastbesloten = (firmemente) determiná; disidí; disidido
   _vastbijten = in: zich vastbijten in een standpunt - para firme riba su punto di bista; keda sin kambia su punto di bista.
   _vastbinden = mara
   _vasteland = kontinente
   _vastelands = kontinental
   _vasten = [znw] ayuno; [grote vasten] kuaresma; [ww] yuna
   _vastenavond = kimamento di momo
   _vastendag = día di ayuno. vasten- en onthoudingsdag - día di yuna i abstenensia.
   _vastentijd = kuaresma; tempo di kuaresma
   _vastgoed = bien imóbil
   _vastgrijpen = gara
   _vastgroeien = krese huntu
   _vasthechten = mara
   _vastheid = firmesa
   _vasthouden = wanta (ook zich -); [positie] mantené; [iemand] detené; [niet verkopen] wanta atras; Hou je vast! - wantá bo!
   _vasthoudend = tenas; [gierig] pichiri; [behoudend] konserbatibo
   _vasthoudendheid = tenasidat; aktitut pichiri; konserbatismo
   _vastigheid = firmesa, siguridat
   _vastklampen = in: zich vastklampen aan - gara na
   _vastklemmen = pega
   _vastkleven = pega
   _vastknopen = konopá; er 'n dagje aan vastknopen - keda un día mas.
   _vastleggen = [hond, boot] mara; [geluid, beeld] graba; [op papier] registrá; [kontractueel] fiha; zich vastleggen op - komprometé su mes. Ik wil me er niet op vastleggen. - mi no ke mara mi mes na dje.
   _vastliggen = [hond, boot] ta mará; [contractueel] ta fihá
   _vastlopen = [boot, verkeer] pega; [onderhandelingen] tranka
   _vastmaken = mara
   _vastpinnen = mara
   _vastplakken = pega
   _vastroesten = frustia; hij zit vastgeroest in vooroordelen - Bo no ta kita su prewisionan fò'i su kabes.
   _vastschroeven = skruf (tait)
   _vastspijkeren = klaba
   _vaststaan = para firme; het staat vast dat... - ta bistu ku... mijn besluit staat vast. - Mi desishon ta tumá. dat staat als een paal boven water vast. - esei ta mas ku klaro. het stond van te voren vast dat,... - tábata bon kla di antemano. een vaststaand feit - un echo fiho
   _vaststellen = [datum, bedrag e.d.] fiha; [bepalingen] stipulá; [gedragslijn] determiná
   _vaststelling = determinashon; stipulashon
   _vastzetten = mara; [geld] pone riba un time-deposit.
   _vastzitten = [machine, schip e.d.] ta pegá; [onderhandelingen] ta tranká; [in gevangenis] ta será; [fig.] ta mará
   _vat = 1. barí; Wat in 't vat zit verzuurt niet. - Loke bo tin bon wardá, no ta bai perdí. 2. ik heb er geen vat op. - mi no por kapt'é.
   _vatbaar = suseptibel; hij is niet voor reden vatbaar. - e no ke skucha argumento(nan).
   _vatbaarheid = suseptibilidat
   _Vaticaan = Vatikano
   _vaticaans = vatikano
   _vatten = kohe; kòi; [snappen] kapta. kou vatten - kòi fríu; haña grip
   _vazal = id.
   _vechten = bringa; lucha; peleá.
   _vechter = bringadó; luchadó
   _vechtersbaas _vechtjas = hende bringan
   _vechtlust = afan di bringa
   _vechtlustig = bringan
   _vechtpartij = bringamento; pelea
   _vederdos = plumahe
   _vederlicht = lihé-lihé; no ta pisa mas ku un pluma.
   _vee = ganado; bestia di kría; [schapen/geiten] bestia chikito
   _veearts = veterinario
   _veeboer = kriadó di bestia; ganadero
   _veefokker = kriadó di bestia; [schapen/geiten] kriadó di bestia chikito
   _veeg = [bnw] in: 'n veeg teken - mal señal. het vege lijf redden - skapa un peyeu. [znw] in: iemand een veeg uit de pan geven. - duna un hende un bon skual. 'n veeg om de oren - un kant'i man.
   _veehouder = ganadero
   _veehouderij = ganadería
   _veel = [tlw] hopi. veel te - muchu; te veel - muchu hopi. te veel doen, eten, drinken, etc. - hasi, kome, bebe etc. (te) dimas. dat is wat al te veel (van het goede) - esei ta un tiki te dimas. Niets was ooit te veel voor hem. - Nada no tábata nunka dimas p'é. Ze heeft veel weg van haar moeder. - E ta parse su mama hopi. [bw] veel te veel - muchu hopi. veel te lang - muchu largo. veel minder/meer - hopi menos/mas. [vaak] hopi biaha
   _veelbelovend = prometedó
   _veelbetekenend = signifikante
   _veelbewogen = yen di akontesimento(nan); yen di emoshon
   _veeleer = mas tanto; mas mihó.
   _veeleisend = (hopi) eksigente
   _veelheid = multitut; abundansia
   _veeljarig = di hopi aña; pa añanan (largo)
   _veelomvattend = inkluyendo tur aspekto; ambisioso
   _veelsoortig = multiple [S.]
   _veelvormig = multiforme
   _veelvoud = multiplo
   _veelvraat = haragan; barig'i mea
   _veelzeggend = signifikante
   _veelzijdig = [bnw] [letterl.] multilateral; [fig.] variá; universal; amplio. [bw] multilateralmente; variá; universalmente; ampliamente.
   _veer = [v. gevogelte] pluma; [spiraal/spring-] spring; [uurwerk] kuèrdè; [scheepv.] pònchi; ferry [e.]; Men kan geen veren plukken van een kikker. - Bo no por ranka pluma di un mòrkòi. in de veren kruipen - bai drumi, kòi kama. vroeg uit de veren zijn. - ta lantá timpran.
   _veerboot = ferry [e.], ponchi; transbordador [S.]
   _veerkracht = resistensia; elastisidat; fòrsa di rekuperashon
   _veerkrachtig = resistente; (ku) tin fòrsa di rekuperashon
   _veerpont = ponchi;ferry [e.]
   _veertien = dieskuater. veertien dagen - dos siman; (vandaag) over veertien dagen - awe dos siman.
   _veertiende = di dieskuater - siglo dieskuater
   _veertig = kuarenta
   _veestapel = ganado [S.]
   _veeteelt = kría di bestia
   _veevoeder _veevoer = kuminda di bestia
   _vegen = [vloer] bari; [neus] limpia; [kruimels van schoot e.d.] kita
   _veger = [bezem] basora; [persoon] baridó
   _vegetariër = vegetario
   _vegetarisch = vegetario
   _vegetatie = vegetashon
   _vegeteren = vegetá
   _vehikel = [letterl.] vehíkulo. [oude auto e.d.] wacharaka
   _veilen = bende na vindishi / findishi
   _veilig = safe [E.]; sigur; veilig en wel - sano y salvo [s.]; God zij dank is hij veilig. - Danki Dios, e ta safe.
   _veiligheid = siguridat; voor de veiligheid - pa tur siguridat
   _veiligheids- = di siguridat
   _veiligheidsgordel = faha di siguridat
   _veiligheidshalve = pa siguridat
   _Veiligheidsraad = Konseho di Siguridat
   _veiligheidsriem = faha di seguridat
   _veiligheidsspeld = prèkè
   _veiling = findishi / vindishi. in veiling brengen - bende na vindishi / findishi
   _veinzen = fingi; simulá; pretendé; asumí
   _vel = [v. mens of dier] kuero; [papier] blachi; hij is vel over been. - E ta kuero ku weso. / bó weso e ta! uit z'n vel vliegen (van kwaadheid). - pèrdè sintí. 't is om uit je vel te springen. - e kos ta lagá bo desesperá.
   _veld = fèlt; kampo; [sport-] kancha; het veld ruimen voor iemand - baha kabes pa otro hende. uit het veld geslagen - deskurashá. ingeen velden of wegen - ni un lugá; ni un kaminda.
   _veldbed = kòt
   _veldheer = general
   _veldhospitaal = hospital di kampaña
   _veldkeuken = kushina di kampaña
   _veldloop = karera cross country
   _veldslag = bataya
   _veldwachter = polis di pueblo
   _velen = [ww.] soportá; wanta. hij kan niets velen - e no por wanta nada. [znw] hopi hende
   _velerlei = di tur sòrto/klasa
   _velg = rim [E.]
   _vellen = [bomen] kap; [vonnis] dikta
   _ven = lago chikito
   _vendetta = id.
   _venerisch = venériko
   _Venetië = Venezia
   _Venezolaan ezolaan _venezolaans _Venezolaanse = benesolano
   _venijn = veneno [ook fig.]
   _venijnig = [fig.] pika. venijnige tong - lenga di kolebra
   _vennoot = sosio
   _vennootschap = sosiedat; kompañía; Naamloze Vennootschap / NV - id.
   _venster = bentana
   _vent = gai; tersio. 'n fijne vent. - un bon gai. Als je een vent was, dan ... - Si bo tábata hòmber, ...
   _venten = bende kas, kas; bende riba kaya
   _venter = bendedó kas, kas; bededó di kaya
   _ventiel = válvula [S.]
   _ventilatie = ventilashon
   _ventilator = vèn
   _ventileren = ventilá
   _ventweg = id.; kaminda banda di otro kaminda.
   _ver = leu; aleu; van verre - di aleu. 't is ver(re) van volledig - e ta leu di ta kompleto. zich verre houden van - keda leu di. ver weg - leu ayá. nog even ver zijn - ta mes leu. 't is veel te ver. - Ta muchu leu.
   _veraangenamen = hasi mas agradabel
   _verachtelijk = baho; vil
   _verachten = menospresiá
   _verachting = menospresio
   _verademing = alivio
   _veraf = leu; alehá
   _verafgelegen = alehá
   _verafgoden = idolisá
   _verafgoding = idolisashon
   _verafschuwen = duna asko; duna debòr; tin fis di; repugná
   _veralgemenen = generalisá
   _veralgemening = generalisashon
   _veranda = id.; porch [E.]
   _veranderen = kambia; [totaal] transformá; veranderen in - kambia pa. iemand van mening doen veranderen - kambia un hende su opinion.
   _verandering = kambio; [totale] transfòrmashon; een verandering ten goede, kwade - un kambio pa mihó, pio. Alle verandering is geen verbetering - No tur kambio tapa mihó.
   _veranderlijk = kambiabel; variabel
   _verantwoordelijk = responsabel. verantwoordelijk stellen - tene responsabel
   _verantwoordelijkheid = responsabilidat. alle verantwoordelijkheid afwijzen - nenga tur responsabilidat. de volle verantwoordelijkheid op zich nemen. - Aseptá tur responsabilidat.
   _verantwoorden = [rechtvaardigen] hustifiká; [verantwoording afleggen] responsabilisá su mes; respondé pa
   _verantwoording = responsabilisashon; hustifikashon. verantwoording afleggen - duna kuenta.
   _verarmen = empobresé
   _verarming = empobresimentpo
   _verbaasd = asombrá; sorprendí [A.], sorprendé [C.]
   _verbaliseren = verbalisá
   _verband = [samenhang] konekshon; [zins-] konteksto; [betrekking] relashon; [med.] ferbant. in verband met - relashoná ku. verband houden met - ta relashoná ku. uit z'n verband rukken - saka for di su konteksto. Ik zie het verband niet. - Mi no ta mira e relashon. In verband hiermnee, - relashoná ku esaki, 'n tekst uit zijn verband rukken. - saka un teksto for di su konteksto. onderling verband - inter-relashon.
   _verbandgaas = [alg.] ferbant; [rekverband] bèngs
   _verbannen = eksiliá; deportá
   _verbanning = eksilio
   _verbanningsoord = eksilio
   _verbasteren = korumpí
   _verbastering = korupshon
   _verbazen = asombrá; dat verbaast mij niet(s). - esei no ta ningun sorpresa pa mi. zich verbazen over - ta asombrá di.
   _verbazend = [bnw] asombroso; sorprendiente; [bw] sorprendientemente
   _verbazing = asombro; sorpresa
   _verbazingwekkend = asombroso
   _ verbeelden = imaginá; zich verbeelden - imaginá su mes. Hij verbeeldt zich veel. - E tin idea.
   _verbeelding = imaginashon; fantasía; [verwaandheid] idea
   _verbeeldingskracht = imaginashon
   _verbergen = skonde; dèmpel; ze houden alles goed verborgen. - nan tin nan kos bon gedèmpel.
   _verbeten = in: 'n verbeten uitdrukking - un ekspreshon fanátiko. 'n verbeten houding - un aktitut furioso.
   _verbeteren = [alg.] mihorá; [fouten] koregí; [herstellen] drecha; zich verbeteren - [positie] mihorá su posishon. [leven] drecha su bida.
   _verbetering = [alg.] mihorashon; [fouten] korekshon; [herstel] drechamento
   _verbeurd = konfiská; verbeurd verklaren - konfiská
   _verbeuren = pèrdè legalmente
   _verbieden = prohibí; taha; verboden toegang - entrada prohibí.
   _verbijsterd = babuká; perpleho
   _verbijsteren = keda babuká; keda perpleho
   _verbijten = mòrde (su) diente, mòrde (su) lenga
   _verbinden = [samenvoegen] djòin; [aansluiten] konektá; [doorgeven] komuniká; [verplichten] mara; [med.] ferbantá; [met rekverband] bèngs; [fig.] vinkulá. zich verbinden (met elkaar) - djòin (otro). zich in een huwelijk verbinden - drenta enlase matrimonial. verbonden zijn met - [fig.] vinkulá ku. verkeerd verbonden! - number robes! ik verbind u door. - mi ta komuniká mener/yùfrou/señora. het verbindt u tot niets. - e no ta mara mener/yùfrou/señora na nada. zich verbinden tot - komprometé su mes pa.
   _verbinding = [alg.] konekshon; komunikashon; - pone su mes den kontakto ku. [fig.] vínkulo
   _verbintenis = [overeenkomst] akuerdo; [verbond] aliansa; [verplichting] kompromiso; 'n verbintenis aangaan. - sera un akuerdo.
   _verbitterd = margá; amargá
   _verbitteren = marga, amargá
   _verbittering = amargamento, amargura
   _verbleken = bira pálido; pèrdè koló.
   _verblijd = kontento
   _verblijden = kontentá; alegrá
   _verblijf = [het vertoeven] estadía; permanensia; [woonplaats] residensia; [bemanningsvertrek] kabina; tijdelijk verblijf - estadía temporario. verblijf houden - residensiá.
   _verblijfplaats = domisilio; zonder vaste woon- of verblijfplaats - sin domisilio fiho.
   _verblijfsvergunning = permit/permiso di permanensia
   _verblijven = keda; permanesé; residensiá
   _verblind = siegá [ook fig.]
   _verblinden = siega [ook fig.]
   _verblindheid = [fig.] sieguedat
   _verblinding = siegamento [ook fig.]
   _verbloemen = skonde (e realidat)
   _verbluffend = asombroso; sorprendiente
   _verbod = prohibishon; een verbod uitvaardigen - saka un prohibishon
   _verbolgen = rabiá
   _verbolgenheid = rabia; furia
   _verbond = aliansa; tratado; enlase; union
   _verborgen = skondí; [weggestop] gedèmpel; zich verborgen houden - keda skondí.
   _verbouw = kultivo; kultivashon
   _verbouwen = [gebouw] rekonstruí; [landbouw] kultivá
   _verbouwereerd = babuká; perpleho; tolondrá; spantá
   _verbouwereerdheid = asombro
   _verbouwing = rekonstrukshon
   _verbranden = kima. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. - Mihó koyon ku Dios pordon.
   _verbranding = kimamento; [wond] kimadura
   _verbrassen = derochá
   _verbreden = hasi mas hanchu; zich verbreden - bira mas hanchu
   _verbrieden = plama [ook zich -]
   _verbreiding = plamamento
   _verbreken = kibra
   _verbrijzelen = plama na wèrki; dal kibra na wèrki
   _verbroederen = fraternisá
   _verbroedering = fraternisashon
   _verbrokkelen = kibra na pida-pida; [verkruimelen] garna
   _verbruien = in: het bij iemand verbruien - pèrdè un hende su simpatía. Bai riba un hende su blèklis.
   _verbruik = konsumo
   _verbruiken = konsumí
   _verbruiker = konsumidó
   _verbruiksgoederen = merkansía di konsumo
   _verbuigen = [alg.] dobla; [gram.] inflekshoná
   _verchromen = kroma
   _verdacht = [bnw] sospechoso. verdacht zijn op - ta prepará pa. 'n verdacdht persoon - un hende sospechoso / sospechá. Dat ziet er verdacht uit. - E kos ta hole (stinki). - mi n' ta konfia e kos ei. Ik was er niet op verdacht. - E kos a kòi mi di sorpresa.
   _verdachte = [znw] sospechoso; de verdachten - esnan akusá.
   _verdachtmaking = insinuashon
   _verdagen = skòrs; suspendé
   _verdampen = evaporá
   _verdamping = evaporashon
   _verdedigbaar = defendibel; [gerechtvaardigd] hustifikabel; [houdbaar] sostenibel.
   _verdedigen = defendé; [rechtvaardigen] hustifiká
   _verdedigend = defensibo
   _verdediger = defensor; [jur.] abogado defensor
   _verdediging = defensa
   _verdedigings- = di defensa; defensibo
   _verdeeld = dividí [ook fig.]; partí
   _verdeeldheid = divishon; diskordia
   _verdeelsleutel = yabi di distribushon
   _verdekt = skondí; zich verdekt opstellen. - kòi un posishon invisibel.
   _verdelen = dividí; distribuí; [uitdelen] parti; verdeel en heers = dividí i reina. verdelen onder - parti mei-mei di. verdelen over - dividí riba.
   _verdelgen = destruí; eksterminá
   _verdelging = destrukshon; eksterminashon
   _verdelgingsmiddel = insektisida
   _verdeling = divishon; [uit- indeling] partishon
   _verdenken = sospechá
   _verdenking = sospecho
   _verder = mas leu; mas aleu; mas; voor verdere infòrmatie - pa mas infòrmashon. verder naar beneden - mas abou. verder naar boven - mas ariba; mas na haltu. Verder nog iets? - Ainda mas? verder gaan - sigui. Ga verder! - Sigui! verder lopen - sigui kana. verder niemand - ningun hende mas. verder niets - nada mas. verder naar voren - mas padilanti. verder naar achteren - mas patras. hoe is 't verder met hem gegaan? - kon a bai kuné despues? verder ben ik van mening, - ademas, mi ta di opinion, ... ik kan niet verder. - mi no por sigui. dat brengt ons niets verder. - nos ta keda mes leu.
   _verderf = perdishon; ruina; destrukshon; iemand in het verderf storten - hiba un hende na su perdishon.
   _verderfelijk = ruinoso; malisioso; (ku) ta hiba un hende na (su) perdishon.
   _verdienen = [geld] gana; Hij verdient goed. - E tin un bon entrada. [waardering, straf] meresé; Hij verdient niet beter. - E no meresé mihó. Dat is zijn verdiende loon. [fig.] - El a haña loke el a meresé.
   _verdienste = [winst] ganashi; [fig.] mérito
   _verdienstelijk = aploudibel; (ku) ta meresé elogio
   _verdiepen = hasi mas hundu; [fig.] profundisá [ook: zich]; verdiept zijn in - ta hinká den
   _verdieping = [fig.] profundisashon; [etage] piso
   _verdikkeme! = karamba! Kóncholé!
   _verdikken = bira mas diki, mas gòrdo
   _verdisconteren = tuma na kuenta
   _verdoemd = maldishoná; [krachtterm] koño! [vulg.] karaho! [zeer vulg.]. "t is verdomd heet! - kalor ta matá bo!
   _verdoemenis = maldishon; maldishonamento
   _verdoen = drispidí; pèrdè; z'n tijd verdoen - pèrdè tempo.
   _verdoezelen = skonde; dèmpel
   _verdomboekje = in: bij iemand in het verdomboekje staan - ta riba blèklis di un hende.
   _verdomhoekje = in: hij zit in 't verdomhoekje - nan ta lag'é un banda.
   _verdomme! = koño! [vulg]; karaho! [zeer vulg]
   _verdommen = nenga rotundamente pa hasi unkos. Ik verdom 't! Mi n' tá hasi'é!
   _verdonkeremanen = laga disparsé; skonde.
   _verdoofd = turdí
   _verdord = marchitás; seko; birá seko.
   _verdorie = karamba, karai, kónchole
   _verdorren = seka; marchitá; bira seko
   _verdorven = perverso; malisioso; bisiá
   _verdorvenheid = pervershon; perversidat; maldat; bisio
   _verdoven = hasi insensibel; [med.] apliká anestesía; verdovende middelen - droga; narkótika
   _verdoving = anestesía
   _verdraagzaam = tolerante
   _verdraagzaamheid = toleransia
   _verdraaid = trosí [ook fig.]. Verdraaid! - Kónchole!
   _verdraaien = trose [ook fig.]
   _verdraaiing = trosemento [ook fig.]
   _verdrag = tratado ; pakto
   _verdragen = soportá; karga; wanta. Ik kan geen bier verdragen. - mi no por ku sirbes. Ik kon dat gedoe niet langer verdragen. - Mi no por a wanta e kos ei mas.
   _verdriet = tristesa
   _verdrietig = tristu
   _verdrievoudigen = tripliká
   _verdrijven = kòre ku; ekspulsá; [tijd] pasa
   _verdringen = pusha un banda; [mentaal] suprimí; zich verdringen om iemand of iets - bòsha ront di un bhende of un kos.
   _verdrinken = hoga. zijn geld verdrinken - gasta su plaka na bebida
   _verdrinking = hogamento
   _verdrukken = oprimí
   _verdrukker = opresor
   _verdrukking = opreshon
   _verdubbelen = [copiëren] dupliká; [verhogen] redoblá
   _verdubbeling = [copie] duplikashon; [verhoging] redoblashon, redoblamento
   _verduidelijken = aklariá; ilustrá
   _verduidelijking = aklarashon; ilustrashon
   _verduisteren = hasi skur; bira skur; [zon/maan] kleps; [geld] horta
   _verduistering = [zon/maan] kleps; [geld] hortamento; ladronisia
   _verduiveld = in: dat is verduiveld lastig! - E kos ta fastioso dimas! Dat is verduiveld aardig van je. - Bo sá hasi un hende kontento! 'n verduiveld goed idee! - Un idea tremendo! verduiveld weinig - Mashá nada. Wel, verduiveld! - Kónchole! Koño! [plat]
   _verdunnen = [alg.] hasi mas fini; [bloed e.d.] hasi mas líkido [drank] meskla
   _verduren = soportá; wanta
   _verduurzamen = preservá; hasi mas durabel, duradero
   _verdwaald = perdí; we zijn verdwaald. - nos a pèrdè.
   _verdwaasd = turdí; burdá
   _verdwalen = pèrdè kaminda
   _verdwazing = burdamento
   _verdwijnen = disparsé; desaparesé; [onherroepelijk] somentá; verdwijn! - somentá! dirti! Wif!
   _verdwijning = desaparishon
   _veredelen = [ras e.d.] mihorá.
   _veredeling = [ras e.d.] mihoramento
   _vereelt = yen di kayu
   _vereenvoudigen = simplifiká
   _vereenvoudiging = simplifikashon
   _vereenzelvigen = in: - identifiká (su mes) ku
   _vereerder = admiradó; fanátiko
   _vereeuwigen = perpetuá ; imortalisá
   _vereffenen = paga; anulá; kanselá
   _vereffening = pagamento; anulashon; kanselashon
   _vereisen = rekerí; eksigí
   _vereiste = rekisito; eksigensia; eerste vereiste - prerekisito
   _veren = [bnw] di pluma. [ww] bula; salta; subi-baha
   _verend = [bed e.d.] moli.
   _verenen = in: met vereende krachten - ku fòrsauní.
   _verengen = bira mas smal
   _verenigbaar = kompatibel
   _verenigbaarheid = kompatibilidat
   _verenigd = uní. de Verenigde Naties - Nashonnan Uní. de Verenigde Staten - Estadonan Uní.
   _verenigen = uni; kombiná; djòin; [een maken] unifiká; [opnemen] inkorporá; in de echt verenigen - djòin den matrimonio. Hoe kunt U dat verenigen met Uw principes? - Kon bo por konformá esei ku bo prinsipionan? zich verenigen - uni.
   _vereniging = union; djòinmento; [eenmaking] unifikashon; [in zich opnemen] inkorporashon; [organisatie] asosiashon, sosiedat
   _vereren = venerá; honra; admirá
   _verergeren = bira pio; empeorá; deteriorá
   _verergering = biramento pio; empeoramento; deteriorashon
   _verering = venerashon; honor; admirashon
   _verf = fèrf
   _verfijnd = sofistiká
   _verfijnen = refiná
   _verfilmen = traha unpelíkula di
   _verfje = un man di fèrf
   _verfkwast = kuashi pa fèrf
   _verflauwen = debilitá; bira menos; bira mas floho; baha
   _verfoeien = odia; duna asko; duna debòr [A.]
   _verfoeilijk = odioso; abominabel
   _verfomfaaien = machiká
   _verfraaien = embeyesé; hasi mas bunita; lusi
   _verfraaiing = embeyesimento
   _verfrissen = refreská
   _verfrissing = refresko
   _verfroller = id.; rodiyo
   _verfrommelen = machiká
   _verfverdunner = thinner [E.]
   _vergaan = [alg.] kaba; peresé; bai perdí; [schip] noufragá; [wegslijten] gasta; garna. ik verga van de hoofdpijn. - mi kabes ta rementá.
   _vergaderen = reuní
   _vergadering = reunion; 'n Vergadering bijeenropen - konboká un reunion. de vergadering sluiten - klousurá e reunion. staande de vergadering - durante e reunion.
   _vergallen = marga, amargá, arnigá. iemands leven vergallen - marga/arnigá un hende su bida. de sfeer vergallen - daña e ambiente
   _vergalopperen = in: zich vergalopperen - pega barko. dal su dede
   _vergankelijk = transitorio
   _vergaren = kolektá; kolekshoná; montoná; reuní
   _vergassen = vaporisá; [doden] mata ku gas
   _vergasten = trata
   _vergeeflijk = pordonabel
   _vergeefs = en vano [s.]; inútil
   _vergeeld = a bira hel
   _vergeetachtig = (ta falta memoria; ta lubidá hopi
   _vergeetachtigheid = falta di memoria
   _vergeetboek = in: in 't vergeetboek raken - sali fò'i memoria; kai den olvido.
   _vergelden = benga; tuma represaya; [vereffenen] paga; anulá; kanselá
   _vergelding = bengansa; represaya; [vereffening] pagamento; anulashon; kanselashon
   _vergelen = bira hel
   _vergelijk = kompromiso; akuerdo. Tot een vergelijk komen - yega na un akuerdo.
   _vergelijkbaar = komparabel
   _vergelijken = kompará; 't is te vergelijken met ... - por wòrdo kompará ku: ta komparabel ku.
   _vergelijkend = komparatibo
   _vergelijking = komparashon; in vergelijking met - kompará ku.
   _vergemakkelijken = fasilitá, simplifiká, hasi mas fásil
   _vergen = pidi; rekerí; eksigí
   _vergenoegd = satisfecho; kontento
   _vergenoegen = [znw] satisfakshon.
   _vergetelheid = olvido [s.!]; in vergetelheid raken - kai den olvido.
   _vergeten = lubidá; vergeet 't maar! - lubidá! en niet te vergeten, ... - i no laga nos lubidá, ... - Lubidá m'a lubidá!
   _vergeven = pordoná; [ambt e.d.] duna; pasa; [vergiftigen] venená; zijn baan is al vergeven. - Su puesto a keda pasá kaba. de plaats is vergeven van de ratten. - E lugá ta pestá di djaka. niet te vergeven - inpordonabel.
   _vergevingsgezind = dispuesto pa pordoná; kla pa pordoná
   _vergevorderd = hopi avansá
   _vergewissen = [ook zich --] verifiká, sigurá
   _vergezellen = kompañá
   _vergezicht = panorama; bista
   _vergezocht = eksagerá; te dimas
   _VERGIET = KOLADó
   _vergieten = drama
   _vergiffenis = pordon; vergiffenis schenken - pordoná. vergiffenis vragen - pidi pordon
   _vergif _vergift = veneno [ook fig.]
   _vergiftig = venenoso
   _vergiftigen = venená
   _vergiftiging = venenamento
   _vergissen = kiboká, hera[ook: zich]. als ik me niet vergis... - si mi no ta herá... ik kan me vergissen, maar.. - por ta ku mi ta kiboká, ma.... - M'a kiboká di e fecha. vergissen is menselijk - kibokashonnan ta humano
   _vergissing = kibokashon; error; bij vergissing - pa kibokashon. .
   _vergoeden = kompensá; rekompensá
   _vergoeding = kompensashon; rekompensa
   _vergoelijken = diskulpá; hustifiká
   _vergokken = pèrdè (tur kos) den weg'i plaka
   _vergooien = [geld] derochá; [kans] pèrdè pa negligensia; zich vergooien - rebahá su mes
   _vergrendelen = sera, lòk
   _vergrijp = ofensa; abuzo
   _vergrijpen = in: zich vergrijpen aan abusá [di]
   _vergrijzen = [v. haar] bira blanko; [bevolking] bira mas bieu
   _vergrijzing = e echo ku tin mas i mas hende di edat avansá
   _vergrootglas = lup
   _vergroten = oumentá; ekstendé; ekspandé; hasi mas grandi; bira mas grandi. vergrotende trap - grado komparatibo
   _vergroting = oumento; ekstenshon; ekspanshon
   _verguld = id.; kubrí ku un kapa fini-fini di oro
   _vergunning = id.; permit; permiso; lisensia
   _verhaal = 1. kuento; storia; relato; het verhaal gaat dat ... = nan ta konta ku ... 2. op z'n verhaal komen - rekuperá.
   _verhaalbaar = rekuperabel
   _verhaasten = pusha, pura; fòrsa
   _verhalen = konta; relatá; [terugwinnen] rekuperá
   _verhandelbaar = bendibel; negoshabel
   _verhandelen = hasi negoshi ku; bende
   _verhandeling = ensayo; disertashon
   _verhangen = kolga otro lugá; zich verhangen - horka su kurpa
   _verharden = hasi mas duru; bira mas duru; verharde weg - kaminda asfaltá
   _verharen = lana ta kai
   _verhaspelen = bruha
   _verheerlijken = glorifiká; eksaltá
   _verheerlijking = glorifikashon, eksaltashon
   _verheffen = lanta; elevá; hisa; (h)alsa. zijn stem verheffen tegen, - (h)alsa su stèm kontra, Wie zich verheft zal vernederd worden. - Esun ku ta (h)alsa su mes lo keda humiliá.
   _verheffend = ta lanta ánimo
   _verheffing = lantamento;hisamento; (h)alsamento; elevashon
   _verheimelijken = disimulá; wanta den sekreto
   _verhelderen = klaria, aklariá [ook fig.]
   _verheldering = klariamento; klarifikashon; aklarashon
   _verhelen = skonde; tene sekreto
   _verhelpen = remediá
   _verhemelte = shel'i boka
   _verheugd = kontento; enkantá
   _verheugen = ta kontento; gosa; tin plaser; tin gusto; . het verheugt mij dat... - mi ta kontento ku ... - e por gosa di hopi atenshon. zich verheugen in een goede gezondheid - gosa di un bon salú.
   _verheugend = un plaser. het is verheugend dat ... - ta un plaser ku ... ta un goso ku ...
   _verheven = (h)alsá; elevá; eksaltá
   _verhevigen = intensifiká
   _verhinderen = prevení. hij was verhinderd. - e tabatin otro kompromiso. Hij was verhinderd te komen - E no por a bin.
   _verhindering = prevenshon;
   _verhit = kayente
   _verhitten = keinta
   _verhitting = keintamento
   _verhoeden = prevení. god verhoede het! - dios libra!
   _verhogen = hisa; subi; oumentá; elevá; verhoogde bloeddruk - sanguer haltu; hipertenshon
   _verhoging = hisamento; subida; oumento. Je hebt 'n beetje verhoging. - Bo temperatura ta un tiki haltu. / Bo tin un tiki keintura.
   _verhongeren = muri di hamber
   _verhoor = interogashon; iemand een verhoor afnemen - interogá un hende.
   _verhoren = interogá; [gebed] respondé; skucha
   _verhoring = [gebed] skuchamento; respondi
   _verhouden = in: zich verhouden tot - ta relashoná ku
   _verhouding = 1. proporshon; naar verhouding - proporshonalmente 2. [tussenn mensen] relashon; een liefdesverhouding - un relashon amoroso. 'n scheve verhouding - un relashon difísil. buiten alle verhouding - fuera di tur proporshon. naar verhouding - proporshonalmente.
   _verhuis- = di mudansa, di mudamento
   _verhuiskaart = karchi di mudansa
   _verhuizen = muda; muf
   _verhuizer = empresa di mudansa
   _verhuizing = mudansa, mudamento
   _verhullen = skonde
   _verhuren = hür
   _verhuur = hürmento
   _verhuurder = hürdó
   _verificateur = verifikadó
   _verificatie = verifikashon
   _verifiëren = verifiká
   _verijdelen = frustra; prevení; kombatí
   _verijdeling = frustrashon; prevenshon
   _vering = elastisidat
   _verjaard = id.; misdaad, belasting e.d.] kaduká pa vía di e añanan legal ku a transkurí
   _verjaardag = hasimento di aña; [v. gebeurtenis] aniversario
   _verjaardagsfeest = hasimento di aña
   _verjagen = kòre ku; ekspulsá
   _verjaren = [misdaad, belasting e.d.] kaduká pa vía di e añanan legal ku a transkurí
   _verjaring = [misdaad, belasting e.d.] kaduká pa vía di e añanan legal ku a transkurí
   _verjaringstermijn = id.; término di kadukamento pa vía di e añanan legal ku a transkurí
   _verjongen = bira mas hóben; bira mas yong.
   _verkalking = ferkalk
   _verkapt = skondí; disfrasá
   _verkassen = muf
   _verkeer = tráfiko; [sociaal] relashon(nan)
   _verkeerd = [bnw] robes; malu. hij is van de verkeerde kant [fig.] - e ta pòls kibrá; e tin un sneif. iemand op het verkeerde been zetten - malinformá un hende. [bw] begrijp mij niet verkeerd. - no komprondé mi malu.
   _verkeers- = di tráfiko
   _verkeersagent = polis di tráfiko
   _verkeersdeelnemer = partisipante den tráfiko
   _verkeersdrempel = polis
   _verkeersleider = kontroladó di tráfiko
   _verkeersleiding = kontrol die tráfiko
   _verkeersopstopping = kongestionamento di tráfiko
   _verkeersplein = rotonde
   _verkeerstoren = toren di kontrol
   _verkeersvliegtuig = oroplano di pasahero; avion di pasahero
   _verkeersweg = kaminda grandi, KARETERA
   _verkennen = eksplorá; saminá; investigá; rekonosé
   _verkenner = scout [E.]; verkenner [n.]; eksploradó
   _verkenning = eksplorashon; saminashon; investigashon; rekonosimento
   _verkeren = [omgaan] tin relashon (met = ku); asosiá (met = ku); [veranderen] kambia; [zich bevinden] haña su mes; 't kan verkeren! - kos sá kambia!
   _verkering = in: verkering hebben - tin mucha-muhé; tin yonkuman; [C.] frei.
   _verkiezbaar = elegibel
   _verkieslijk = preferibel(mente)
   _verkiezen = [voorkeur geven] preferá. [keuze maken] skohe; [stemming] elegí.
   _verkiezing = elekshon
   _verkiezings- = di elekshon; elektoral
   _verkiezingscampagne = kampaña elektoral
   _verkiezingsdag = día di elekshon
   _verkijken = in: je kans is verkeken. - b'apèrdè bo chèns. zich verkijken op - huzga malu; balua robes
   _verkikkerd = in: verkikkerd zijn op - ta loko pa; ta amante di
   _verklaarbaar = evidente; (ku) por wòrdo spliká
   _verklappen = reda
   _verklaren = [uitleggen] splika; [verhelderen] aklará; [verklaring afleggen] deklará
   _verklaring = [uitleg] splikashon; [opheldering] aklarashon; [afgelegde -] deklarashon<'n verklaring afleggen. - duna un deklarashon.
   _verkleden = kambia paña; [vermommen] disfrasá
   _verkleinen = baha; redusí; disminuí; minimalisá
   _verkleining = bahamento; redukshon; disminushon; minimalisashon
   _verkleinwoord = diminutibo
   _verkleumd = fríu-fríu; manera eis
   _verkleumen = bira fríu-fríu; bira manera un klòmp'i eis.
   _verkleuren = pèrdè koló
   _verklikken = reda
   _verklikker = redadó
   _verknallen = pèrdè
   _verkneukelen = in: zich verkneukelen - gosa
   _verknippen = kòrta malu; hij is verknipt - su kabes n' ta bon.
   _verknocht = in: verknocht zijn aan - ta amante di; ta loko pa; stima
   _verknochtheid = stimashon
   _verknoeien = [alg.] daña; [verspillen] drispidí; malgastá; [tijd verdoen] pèrdè;
   _verknollen = frega; dosha [plat] pompa [vulg.]
   _verkoelen = fría; refreská
   _verkoeling = friamento; freskura
   _verkolen = karbonisá
   _verkommeren = deskaí; [verhongeren] muri di hamber
   _verkondigen = proklamá; [geloof] duna testimonio; [theorie] ventilá
   _verkondiging = proklamashon; testimonio; ventilashon
   _verkoop = benta; bendemento. bij openbare verkoop - na findishi. in de verkoop brengen/doen - pone na benta.
   _verkoopbaar = bendibel
   _verkoopster _verkoper = bendedó
   _verkoopwaarde = balor di merkado
   _verkopen = bende (aan = ku). openbaar verkopen - bende na findishi. Dat ding wordt goed verkocht. - E kos ei ta bende bon.
   _verkorten = [alg] hasi mas kòrtiko; [v. lengte] redusí; [woord e.d.] abreviá.
   _verkorting = hasimento mas kòrtiko; redukshon; abreviashon
   _verkouden = in: verkouden zijn - tin grip; tin ferkout; verkouden worden - haña (un) grip. Ik ben snotverkouden - Mi tin un grip pisá.
   _verkoudheid = grip, ferkout
   _verkrachten = violá [ook fig.]
   _verkrachting = violashon [ook fig.]
   _verkrampt = [stijl] fòrsá
   _verkreuken _verkreukelen = machiká
   _verkrijgbaar = obtenibel; disponibel (bij = na); niet meer verkrijgbaar - no ta disponibel mas; el a kaba. verkrijgbaar in verschillende kleuren - disponibel den diferente koló.
   _verkrijgen = obtené; haña; konseguí; adkirí. verkregen rechten - derechonan adkirí. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om ... - Mi no por a fòrsa mi mes pa ...
   _verkroppen = kròp
   _verkrotten = deskaí
   _verkruimelen = garna
   _verkwanselen = bende muchu barata; troka pa kos sin balor; malgastá
   _verkwikken = refreská
   _verkwisten = malgastá; drispidí; [veel geld] derochá
   _verkwister = drispididó
   _verkwisting = malgastamento; drispidimento; [veel geld] deroche
   _verladen = embarká; manda ku barko
   _verlagen = baha; redusí; rebahá [ook fig.]
   _verlaging = bahamento; redukshon; rebaho [ook fig.]
   _verlakken = frega; pompa; engañá
   _verlakkerij = fregamento; pompamento; engaño
   _verlamd = paralisá [ook fig.]
   _verlamde = paralítiko
   _verlammen = paralisá [ook fig.]
   _verlamming = parálisis
   _verlangen = [ww] anhelá (naar = pa); deseá (naar = pa). - El a hasi loke nan a eksigí di dje. betaling verlangen - eksigí pago. [znw] anhelo; deseo
   _verlangend = ansioso (naar = pa)
   _verlanglijst _verlanglijstje = lista di regalonan deseá.
   _verlaten = 1. [ww] bandoná; laga; zich verlaten op - konfia riba. [bnw] bandoná; [gebied] desolá. 2. [ww] [in tijd] yega lat
   _verleden = [znw] pasado. [bnw] pasá; verleden tijd - tempo pasá. verleden week/maand/jaar - siman/luna/aña pasá.
   _verlegen = [van aard] tímido; [mensenschuw] shimaron; [momentaan] konfundí; verlegen zijn/zitten om - tin mesterdi.
   _verlegenheid = [letterl.] timides; [verwarring] konfushon; [schaamte] bergüensa. in verlegenheid brengen/raken - keda konfundí.
   _verleggen = hala; pone otro lugá
   _verleidelijk = atraktibo; (ku) ta un tentashon
   _verleiden = tenta; [zedelijk] sedusí
   _verleider _verleidster = tentadó; seduktor
   _verleiding = tentashon; sedukshon; in verleiding komen - kai den tentashon
   _verlenen = [toestemming, korting e.d.] duna; [dienst] presta; [positie, beloning e.d.] otorgá
   _verlengen = alargá; prolongá; ekstendé; [paspoort e.d.] renová
   _verlenging = alargamento; prolongashon; ekstenshon; renovashon
   _verleppen = deskaí
   _verleren = pèrdè práktika, pèrdè konosemento
   _verleuteren = in: zijn tijd verleuteren - pèrdè su tempo ku redashi.
   _verlevendigen = hasi mas atraktibo/mas bibo
   _verlicht = [door licht] iluminá [ook fig.] [v. last] aliviá
   _verlichten = [met lichten] iluminá; [opluchten] aliviá; [fig.] lusa; [minder zwaar maken] hasi menos pisá. het eeuwig licht verlichte hem/haar. - Lus eterno lusa p'é.
   _verlichting = iluminashon ; [opluchting] alivio
   _verliefd = namorá [op = di]; verliefd worden op ... - namorá di ... 'n verliefd stel - un pareha namorá. smoor verliefd zijn op iemand. - muri pa un hende.
   _verliefdheid = namoramento
   _verlies = pérdida; perdemento
   _verliezen = pèrdè; uit het oog verliezen - pèrdè fòi bista.
   _verliezer = perdedó
   _verloederen = degradá; degenerá
   _verloedering = degradashon; degenerashon
   _verlof = permit, permiso; [mil.] vakansi. met verlof zijn - ta ku vakansi.
   _verlokken = tenta; sedusí
   _verlokking = tentashon; kos plasentero. De verlokkingen des levens - E kosnan plasentero di bida.
   _verloochenen = nenga, minti; renunsiá. de ware aard verloochent zich niet. - bo n' por minti bèrdè.
   _verloochening = nengamento; rechaso; renunsiamento
   _verloofd = komprometido
   _verloofde = komprometido; novio, novia [S.]
   _verloop = [van tijd] kurso; [achteruitgang] atraso; kaída; [van personeel] baimento; [ontwikkeling] desaroyo; na verloop van tijd - den kurso di tempo
   _verloopstuk = adaptor [e.]
   _verlopen = [ww] pasa; [aflopen] ekspirá, kaduká; [achteruitgaan] kai; alles verliep goed. - tur kos a bai bon. [bnw] -persoon] kabá; [gebouw] un ruina.
   _verloren = perdí. hij liet geen tijd verloren gaan - e no a pèrdè tempo.
   _verloskamer = sala di parto
   _verloskunde = obstetrisia; medisina di parto
   _verloskundige = [A.] partera; [C.] frumú.
   _verlossen = libra, liberá; [door christus] salba
   _verlossend = di liberashon; di salbashon
   _verlosser = redentor, salbador
   _verlossing = liberashon; [door christus] salbashon; redenshon
   _verloten = rifa
   _verloting = rifa
   _verloven = komprometé
   _verloving = kompromiso; noviazgo [S.]
   _verlovingsring = rench'i kompromiso
   _verluiden = in: naar verluidt - segun nan dí
   _verluieren = in: zijn tijd verluieren - pasa su tempo sin hasi nada
   _verlustigen = gosa. zich verlustigen aan - gosa di
   _vermaak = divertishon, entretenimento
   _vermaard = famoso
   _vermaardheid = fama
   _vermageren = [gewild] baha peso; [ongewild] bira flaku
   _vermagering = bahamento di peso
   _vermageringsdiëet = dieta pa baha peso
   _vermageringskuur = kura pa baha peso
   _vermakelijk = divertido; prèt; grasioso
   _vermaken = 1. entretené; divertí; gosa. we hebben ons kostelijk vermaakt. - Nos a gosa un mundu. 2. [kleren e.d.] kambia; 3. [testament] laga pa
   _vermaledijd = maldito
   _vermanen = advertí; warskíu; skual
   _vermaning = advertensia; skual
   _vermannen = in: zich vermannen - haña kurashi
   _vermeend = supuesto
   _vermeerderen = oumentá
   _vermeerdering = oumento
   _vermelden = menshoná; menta
   _vermeldenswaard = memorabel; (ku) ta bal pa menshoná
   _vermelding = menshon
   _vermengen = meskla
   _vermenging = meskla
   _vermenigvuldigen = multipliká
   _vermenigvuldiging = multiplikashon
   _vermetel = oudas
   _vermetelheid = oudasia
   _vermicelli = aletría
   _vermijden = evitá
   _verminderen = baha, disminuí, redusí, mendra, mengua
   _vermindering = disminushon, redukshon,
   _verminken = mutilá
   _verminking = mutilashon
   _vermist = perdí. vermist raken - pèrdè
   _vermoedelijk = probabel(mente)
   _vermoeden = [ww] suponé; ideá; [verdenken] sospechá. [znw] suposishon; idea; [verdenking] sospecho. ik had al zón vermoeden! - m'a ideá!
   _vermoeid = kansá
   _vermoeidheid = [A.] kansansio; [C.] kansanshi
   _vermoeien = kansa [ook zich --]
   _vermoeiend = (ku) ta kansa
   _vermogen = [ww] ta kapas di. [znw] fortuna; kapital; rikesa; poder finansiero; [kundigheid] kapasidat; [verstand] fakultat. - asina leu ku mi por. naar beste vermogen - mihó posibel.
   _vermogend = pudiente; (ku) tin hopi kapital; riko
   _vermogensaanwas = oumento di kapital
   _vermolmd = garná; gastá
   _vermomd = disfrasá
   _vermommen = disfrasá
   _vermomming = disfras
   _vermoorden = asesiná; mata
   _vermorzelen = aplastá; dal kibra; atrapá
   _vermurwen = tuma aden; baha kabes. hij is niet te vermurwen - e no ke tum' aden.
   _vernauwen = bira mas smal; hasi mas smal.[geestelijk] sera (su) mente
   _vernauwing = seramento
   _vernederen = humiliá
   _vernederend = humiliante
   _vernedering = humiliashon
   _vernemen = haña sa; naar wij vernemen ... - segun nos a yega di tende, ...
   _vernielen = destruí
   _vernieling = destrukshon
   _vernielzucht = vandalismo
   _vernietigen = destruí; [te niet doen] anulá; kanselá.
   _vernietigend = in: iemand een vernietigende blik toewerpen - Wak un hende ku wowo ku ta spart kandela.
   _vernietiging = destrukshon; anulashon [zie ww]
   _vernieuwen = renobá; inobá
   _vernieuwend = inobatibo
   _vernieuwing = renobashon; inobashon
   _vernis = id.
   _vernoemen = duna nomber di... karga nomber di ....
   _vernuft = ingenio
   _vernuftig = ingenioso
   _veronachtzamen = neglishá
   _veronachtzaming = negligensia
   _veronderstellen = suponé; asumí
   _veronderstelling = suposishon ; asumpshon
   _verongelijkt = ofendí
   _verongelukken = aksidentá
   _verontreinigen = susha
   _verontreiniging = sushamento; polushon
   _verontrusten = alarmá; preokupá
   _verontrustend = alarmante; preokupante
   _verontrusting = alarma; preokupashon
   _verontschuldigen = dispensá; diskulpá; pidi dispensa. hij laat zich verontschuldeigen. - e ta pidi dispens'é.
   _verontschuldigend = diskulpante
   _verontschuldiging = diskulpa; dispensa
   _verontwaardigd = indigná (over = tokante di).
   _verontwaardiging = indignashon (over = tokante di)
   _veroordeelde = persona kondená; esun kondená; kondenado
   _veroordelen = [alg. en jur.] kondená; [jur.] sentensiá; [publiekelijk] denunsiá. ter dood veroordelen - kondená na pena di morto.
   _veroordeling = kondenashon ; sentensia; denunsia
   _veroorloofd = permití
   _veroorloven = permití. zich veroorloven om te... - tuma e libertat pa... dat kan ik mij niet veroorloven. - mi no tin e medionan finansiero pa esei.
   _veroorzaken = kousa; okashoná; originá
   _veroorzaker = esun ku ta / a kousa un kos
   _verorberen = kome; konsumí
   _verordenen = dekretá; ordená
   _verordening = dekreto
   _verouderd = antikuá; obsoleto
   _verouderen = [persoon] bira grandi, bieu; [woorden e.d.] bira antikuá; [machines e.d.] bira obsoleto
   _veroveraar = konkistadó
   _veroveren = konkistá
   _verovering = konkista
   _verpachten = [grond,terrein] hür
   _verpaqchter = hürdó
   _verpakken = (em)paketá
   _verpakking = paki
   _verpanden = duna komo garantía
   _verpest = pestá; doshá [plat]
   _verpesten = daña; frega; dosha [plat]
   _verpieterd = [eten] hasá dimas; [plant] machiká; [persoon] atrasá
   _verplaatsbaar = movibel; [radio e.d.] portátil
   _verplaatsen = move; hala; trasladá
   _verplaatsing = mufmento; traslado
   _verpleegkunde = enfermería
   _verpleegkundige = enfermero
   _verpleegster = id.; zùster; nurse [E.] ; enfermero [S.]
   _verplegen = kuida; nurse [E.]
   _verpleger = id.; broeder; nurse; enfermero
   _verpleging = enfermería, kuido di hende malu
   _verpletteren = aplastá
   _verpletterend = aplastante
   _verplicht = [noodzakelijk] obligá; [verordend] obligatorio. verplichte feestdag RKK - día wardá. iets verplicht stellen - hasi un kos obligatorio. Dat zijn we aan hem verplicht. Nosta deb'é esei. . Ik ben U zeer verplicht. - Mi ta gradisí mener/yùfrou/señora mashá.
   _verplichten = obligá. het verplicht u tot niets. - e no ta mara mener/yùfrouw/señora na nada.
   _verplichting = obligashon. zijn verplichtingen nakomen - kumpli ku su obligashon.
   _verpraten = in: z'n tijd verpraten = pèrdè su tempo papiando
   _verraad = traishon
   _verraden = traishoná ; [fam.] reda
   _verrader = traidor
   _verraderlijk = traishonero
   _verrassen = sorprendé
   _verrassend = sorprendiente
   _verrassing = sorpresa
   _verrast = [A.] sorprendí, [C.] sorprendé
   _verregaand = [bnw] ekstremo; [bw] ekstremadamente
   _verregenen = daña dor di awaseru
   _verrekenen = igualá un kuenta; zich verrekenen - hasi un fout den kálkulo
   _verrekening = areglo di pago; mal kalkulashon.
   _verrekken = [spier] bomba; [arm] disloká; . verrek! - [plat] karai! [vulg.] koño! Hij kan wat mij betreft verrekken. - E por wèl 'i dirti.
   _verreweg = sin duda; Hij was verreweg de beste. - E tábata sin duda esun mihó.
   _verrichten = [alg.] hasi; [uitvoeren] ehekutá
   _verrijken = enrikesé
   _verrijking = enrikesemento
   _verrijzen = [uit de dood] resusitá. [gebouwen e.d.] lanta
   _verrijzenis = resurrekshon
   _verroeren = move
   _verroest = frustiá
   _verroesten = frustia
   _verrot = putrí
   _verrotten = putri
   _verruilen = troka; kambia; interkambiá
   _verruimen = amplia
   _verrukkelijk = delisioso
   _verrukken = enkantá
   _verrukking = enkanto
   _verruwen = hasi mas duru, mas bruto; bira mas duru, mas bruto
   _verruwing = biramento mas duru, mas bruto
   _vers = [znw] verso; [bijbel] versíkulo; dat is vers twee. - esei ta otro kantika. [bnw] fresko
   _versagen = pèrdè kurashi
   _verschaffen = perkurá pa; suministrá
   _verschansen = in: zich verschansen (achter) - buska defensa (tras di)
   _verscheiden = [tlw] bários; [bnw] diverso; diferente; [znw] fayesimento; [ww] fayesé
   _verscheidenheid = variedat; diversidat; diferensia
   _verschepen = manda ku barko
   _verscheper = transportadó marítimo
   _verscheping = mandamento ku barko; kargo
   _verscherpen = intensifiká; reforsá; [regels e.d.] hasi mas strikto
   _verscherping = intensifikashon; reforsa
   _verscheuren = sker; [door wild dier] devorá
   _verschiet = distansia; futuro. in het verschiet liggen - ta den futuro
   _verschieten = tira; [van gezicht] kambia di koló; [kleuren] blikia
   _verschijnen = [alg.] aparesé, [persoon ook:] presentá; [plotseling] blo; [publicatie]sali
   _verschijning = [geestelijk] aparishon; [voorkomen] aparensia; aspekto; [publicatie] publikashon; [aanwezigheid] presentashon
   _verschijnsel = fenómeno
   _verschil = diferensia; [onjuistheid] diskrepansia; [onderscheid] distinshon
   _verschillen = diferensiá; ta diferente; ta distinto
   _verschillend = diferente; distinto; otro ku; [allerlei] bários
   _verscholen = skondí; zich verscholen houden - skonde; keda skondí.
   _verschonen = kambia; [excuseren] dispensá. het bed verschonen - kambia paña di kama. de baby verschonen - kambia bruki.
   _verschoning = kambio; [excuus] dispensa
   _verschoppeling = paria; proletario
   _verschrikkelijk = teribel; horibel; spantoso
   _verschrikken = spanta; asustá
   _verschrikking = spanto; teror; horor
   _verschroeien = kima;
   _verschrompelen = kremp
   _verschuilen = skonde
   _verschuiven = hala; muf; [datum] kambia; postponé
   _verschuiving = halamento; kambio; postponemento
   _verschuldigd = in: verschuldigd zijn - debe [ook fig.]; het verschuldigde bedrag - e montante pa paga.
   _versie = vershon
   _versieren = dorna; dekorá; [een vrouw] piska
   _versiering _versiersel = dornamento; dekorashon
   _versjouwen = hala lastra
   _verslaafd = adikto; bisiá; verslaafd aan verdovende middelen - drogadikto.
   _verslaafdheid = adikshon
   _verslaan = bati; vense; [verslag maken] relatá
   _verslag = relato; [journalistiek ook:] reportahe
   _verslaggeefster _verslaggever = reportero
   _verslagen = batí; [fig.] flihí;aflihí; afektá
   _verslagenheid = aflikshon; konsternashon; FRUSTRASHON
   _verslapen = drumi; zich verslapen - pèrdè ariba, pèrdè san juan.
   _verslappen = debilitá; [spieren e.d.] bira floho; relahá; [aandacht] pèrdè; [kabel e.d.] slèk
   _verslaven = bisia; keda adikto
   _verslavend = adiktibo
   _verslaving = adikshon
   _verslechten _verslechteren = empeorá, deteriorá
   _verslechtering = empeoramento; deterioro
   _verslepen = tou; hala; lastra
   _versleten = gastá
   _verslijten = gasta; iemand verslijten voor - tuma un hende pa.
   _verslikken = pega
   _verslinden = devorá
   _versloffen = neglishá
   _versloffing = negligensia
   _verslonzen = laga bai perdí
   _versluieren = tapa ku bela
   _versmaden = rechasá; menospresiá; despresiá; Zoiets is niet te versmaden! - Un kos asina no ta nada pa menospresiá.
   _versmallen = bira mas smal
   _versnapering = kò'i smak
   _versnellen = akselerá; hisa spid
   _versnelling = akselerashon; [in auto] spid
   _versnellingsbak = gear-box [E.]
   _versnijden = kòrta na pida-pida; [wijn] hasi menos stèrki
   _versnipperen = kòrta na pida-pida
   _versoberen = ekonomisá; baha gasto
   _versobering = ekonomisashon; ousteridat; bahamento di gasto
   _versoepelen = relahá
   _verspelen = pèrdè; drispidí
   _versperren = blòkia
   _verspieden = spioná
   _verspieder = spion
   _verspillen = drispidí; malgastá. tijd verspillen - pèrdè tempo
   _verspiller = drispididó; malgastadó.
   _verspilling = drispidimento; malgastamento. tijdverspilling - perdemento di tempo
   _versplinteren = plama na wèrki; [fig.] kai fò'i otro
   _verspreid = plamá
   _verspreiden = distribuí; plama; [uit elkaar jagen] plama fò'i otro
   _verspreiding = distribushon; plamamento
   _verspreken = in: zich verspreken - bisa un kos ko bo no kier a bisa
   _verspreking = kibokashon; un kos ku bo no kier a bisa; a slip of the tongue [E.]
   _verspringen = [znw] bulamento leu
   _verst = mas leu
   _verstaan = komprondé; komprendé; [kennen van vak] konosé. versta mij niet verkeerd. - no komprondé mi malu. ik heb 't niet verstaan. - mi no a kapt'é.
   _verstaanbaar = komprondibel; zich verstaanbaar maken hasi pa hende komprondé loke bo ta bisa.
   _verstaander = in: 'n goeie verstaander heeft maar 'n half woord nodig. = Esun ku sa skucha bon, no tin mester di mas ku mei palabra.
   _verstand = tino; sintí; inteligensia; komprenshon; konosemento. gebruik je verstand! - uza bo tino! gezond verstand - sentido komun. met een klein beetje gezond verstand,... - [A.] ku dos plaka di sintí. [C.] ku dos dede di sintí,... hij heeft een goed verstand. - e tin bon tino, bon kabes. hij heeft er geen snars verstand van. - e no sa unda su kara ta para. heb jij er verstand van? - bo sa di dje? dat gaat mijn verstand te boven. - esei ta inkomprondibel pa mi. zijn verstand verliezen - pèrdè su tino. Het verstand komt met de jaren. - Sabiduría ta bin ku edat. Hij was bij zijn volle verstand. - E tábata sa bon-bon, kiko el a hasi. Dat gaat boven mijn verstand. - Esei ta skapá mi. Gebruik je verstand! - uza bo tino!
   _verstandelijk = intelektual. verstandelijke vermogens - fakultatnan intelektual.
   _verstandhouding = komprenshon; relashon; komprendemento, komprondemento, komprendimento;
   _verstandig = sensato; sabí; inteligente. wees zo verstandig en ... - uza bo tino i ... Er kwam geen verstandig woord uit hem. - El a papia kò'i loko so. Hij doet er verstandig aan niet te komen. - Si e ta uza su kabes, e no ta bini.
   _verstandskies = id.
   _verstandsverbijstering = lokura
   _verstarren = keda steif
   _versteend = (ku) a keda piedra; [fig.] manera piedra
   _verstek = ousensia; - keda sin bin; keda sin hasíé; bij verstek veroordelen - sentensiá den ousensia
   _verstekeling = id.; stowaway [E.]
   _verstelbaar = ahustabel
   _versteld = [uitgestukt] gelapi; [verbaasd] sorprendí; - ta sorprendí; versteld doen staan - sorprendé
   _verstellen = [regelen] ahustá; [repareren] lapi; drecha
   _versterken = reforsá; fortifiká; intensifiká; [geluid] oumentá;intensifiká; [radio e.d.] amplifiká.
   _versterker = id.; amplifier [E.]
   _versterking = fortifikashon; intensifikashon; [geluid] oumento
   _verstevigen = reforsá; konsolidá
   _versteviging = konsolidashon
   _verstijfd = in: hij was verstijfd van schrik. - E no por a move ni un pía di spanto.
   _verstijven = keda steif
   _verstikken = sofoká; choka; hoga
   _verstikkend = sofokante
   _verstoken = [bnw] in: verstoken zijn van - falta. [ww] kima
   _verstokt = rahá
   _verstomd = babuká
   _verstommen = silensiá; keda ketu; keda babuká
   _verstoord = strobá; [boos] rabiá
   _verstoppen = [verbergen] skonde; [dicht zitten] pega; [ingewanden] konstipá; obstipá
   _verstoppertje = kako skondí.
   _verstopping = [alg.] pegamento; [ingewanden] obstipashon, konstipashon.
   _verstopt = pegá; konstipá; [zie ww]
   _verstoren = stroba; bruha; [kwaad maken] sara
   _verstoring = strobamento; bruhamento; saramento
   _verstoteling = paria
   _verstoten = [alg.] renunsiá; [jur.] repudiá; deshasí di
   _verstouten (zich) = haña kurashi; tribi
   _verstrekken = suministrá; proveé; entregá. voedsel verstrekken - parti kuminda.
   _vérstrekkend = di gran alkanse; ku ta bai muchu leu; ku ta bai hopi leu; (ku) tin konsekuensia grandi
   _verstrijken = ekspirá; pasa; avansá.
   _verstrikken = bruha
   _verstrooid = distraí
   _verstrooidheid = distraishon
   _verstrooien = plama
   _verstrooiing = [verspreiding] plamamento; [afleiding] distraishon; [vertier] entretenemento
   _verstuiken = bira; fersuek
   _verstuiking = biramento (di pía)
   _versuft = kèns
   _versukkeling = in: in de versukkeling raken. - deskaí
   _vertalen = tradusí (in = na)
   _vertaler = traduktor
   _vertaling = tradukshon
   _verte = distansia; in de verte - leu aya. in de verste verte niet. - ni un momento so. ik denk er in de verste verte niet aan om dat te doen. - mi no tin e mas mínimo intenshon pa hasi esei.
   _vertederen = suavisá;
   _vertedering = ternura
   _verteerbaar = digestibel
   _vertegenwoordigen = representá
   _vertegenwoordigend = representatibo
   _vertegenwoordiger _vertegenwoordigster = representante
   _vertegenwoordiging = representashon
   _vertekend = distorshoná
   _vertekenen = distorshoná; trose
   _vertekening = distorshon; distorshonamento
   _vertellen = 1. konta; relatá; je kunt me nog meer vertellen! - bo madrina ku bo, tende! Ik heb me laten vertellen dat, - Un hende a kontá mi ku, Hij heeft daar niets te vertellen. - E no tin nada di bisa ei. 2. in: zich vertellen - konta malu; kalkulá malu
   _verteller = naradó
   _vertelling = kuento; storia; relato; narashon
   _verteren = [ww] [van geld] gasta; [voedsel] digerí; [fig.] aseptá.
   _vertering = [geld] gastamento; [voedsel] digestion
   _verticaal = vertikal(mente)
   _vertier = animashon; entretenimento; aktibidat
   _vertikken = nenga (rotundamente); ik vertik 't! - mi no ta hasíé! de auto vertikt 't. - e outo no ke start.
   _vertillen = in: zich vertillen - manka su lomba dor di hisa kos pisá
   _vertoeven = keda
   _vertolken = interpretá [ook fig.]; [toneel] hunga e ròl di
   _vertolking = interpretashon; [toneel] representashon
   _vertonen = munstra; [ten toonstellen] eksponé; [v.film e.d.] pasa. zich vertonen -presentá; aparesé
   _vertoning = presentashon; eksposishon; spetaklu
   _vertoon = presentashon; demonstrashon; eksposishon
   _vertoornd = rabiá; sará
   _vertragen = atrasá; retrasá; tarda; [snelheid] deselerá; baha
   _vertraging = retraso; tardansa; [snelheid] deselerashon
   _vertrappen = atrapá
   _vertreden = in: zich vertreden - dal un keiru
   _vertrek = 1. piesa; [aangebouwd] kuarto; [woon-] sala; [slaap-] kamber; 2. [weggaan] salida
   _vertrekken = sali (naar = pa); [gezicht] kambia
   _vertroebelen = bruha; konfundí
   _vertroetelen = yaya
   _vertroosten = konsolá
   _vertroosting = konsolashon
   _vertrouwd = konfiabel; konfiá. vertrouwd raken met - familiarisá su mes ku. 'n vertrouwd persoon - un hende di konfiansa.
   _vertrouwdheid = familiarisashon
   _vertrouwelijk = konfidensial(mente)
   _vertrouwelijkheid = konfidensialidat
   _vertrouwen = [ww] konfia. vertrouwen op iets of iemand - konfia riba un kos of hende; tin fe den un kos of hende. [znw] konfiansa. vertrouwen hebben in iets of iemand - tin konfiansa, fe den un kos of hende. vertrouwen stellen in - konfia di.
   _vertrouwenswaard = konfiabel, digno di konfiansa
   _vertrouwenwekkend = (ku) ta inspirá konfiansa
   _vertwijfeld = desesperá
   _vertwijfelen = desesperá
   _vertwijfeling = desesperashon
   _vervaardigen = konstruí; traha
   _vervaardiging = konstrukshon; trahamento
   _vervaarlijk = spantoso
   _vervagen = disparsé pòko-pòko; bira menos visibel
   _verval = kaída; in verval raken - deskaí
   _vervaldag = día di ekspirashon
   _vervaldatum = fecha di ekspirashon
   _vervallen = [ww] [terugvallen] kai. [in verval raken] deskaí; [aflopen] ekspirá; kaduká; bense. in herhalingen vervallen - ripití su mes. tot armoede vervallen - kai bèk den pobresa. [bnw] [in verval] deskaí; [afgelopen] ekspirá; kaduká, bensí
   _vervalsen = falsifiká
   _vervalser _vervalster = falsifikadó
   _vervalsing = falsifikashon
   _vervangbaar = reemplasabel
   _vervangen = reemplasá
   _vervangend = reemplasante; interino
   _vervanger _vervangster = reemplasante
   _vervanging = reemplaso
   _vervangingsmiddel = substituto
   _vervelen = aburí, ferfelá, fastidiá; zich vervelen - sinta lèpia. iemand vervelen - fastidiá un hende. dat heb ik al tot vervelens toe gehoord. - mi tin fis di tende esei.
   _vervelend = fastioso, ferfelu. 'n vervelende vent - un hende fastioso.
   _verveling = aburimento, ferfelamento ; flohedat
   _vervellen = kaska; [slang] kambia kuero
   _verveloos = sin fèrf; sin koló
   _verven = fèrf; [kleren, haar] tiña
   _verversen = refreská; renová; [olie] kambia
   _verversing = refreskamento; renovamento; kambio
   _vervlakken = bira superfisial
   _vervliegen = [verdampen] evaporá; [voorbijgaan] bula. de tijd vervliegtt. - tempo ta bula. In vervlogen tijden - den temponan di antaño.
   _vervloeken = maldishoná; plega
   _vervloeking = maldishon; [het vervloeken] maldishonamento; plegamento
   _vervloekt = plegá; maldito
   _vervluchtigen = evaporá
   _vervoegen = [gram.] konhugá. zich vervoegen bij - presentá na.
   _vervoeging = [gram.] konhugashon
   _vervoer = transporte; transportashon. vervoer door de lucht - transporte aéreo.
   _vervoerbaar = transportabel
   _vervoerder = transportadó
   _vervoeren = transportá
   _vervoering = enkanto; ékstasis. in vervoering raken keda enkantado; keda ekstátiko; haña un ékstasis.
   _vervoermiddel = medio di transporte
   _vervolg = kontinuashon. in het vervolg - den futuro
   _vervolgen = [voortzetten] kontinuá, sigui; [achtervolgen/onderdrukken] perseguí, pursiguí; [gerechtelijk] perseguí, pursiguí. wordt vervolgd - lo kontinuá
   _vervolgens = seguidamente; despues; [C.] kaba
   _vervolger = perseguidó, pursiguidó, persekutor
   _vervolging = kontinuashon;[achtervolging/onderdrukking/gerechtelijk] persekushon; een vervolging instellen tegen - lanta un kaso kontra
   _vervolgingswaanzin = paranoia
   _vervolgverhaal = [op tv of radio] novela; [in tijdschrift] novela serial.
   _vervolmaken = perfekshoná
   _vervormd = transformá; remodelá; [misvormd] deformá; distorshoná; desfigurá; trosí
   _vervormen = transformá; remodelá; [misvormen] deformá; distorshoná; desfigurá; trose
   _vervreemd = aliená
   _vervreemden = aliená
   _vervreemding = alienashon
   _vervroegen = avansá; pone mas temprán
   _vervuilen = susha
   _vervuiling = sushamento; polushon. milieu vervuiling - polushon ambiental
   _vervullen = kumpli ku; ehekutá
   _vervulling = kumplimento; realisashon. in vervulling gaan = realisá su mes
   _verwaand = [ku) tin idea; sobèrbè
   _verwaandheid = idea; sobèrbia
   _verwaardigen = in: zich verwaardigen om ... tuma e bondat pa ...
   _verwaarloosd = neglishá
   _verwaarlozen = neglishá
   _verwaarlozing = neglishamento
   _verwachten = ekspektá; spera; ferwagtu. dat had ik van jou niet verwacht! - mi no a spera esei nunka di bo! ik verwacht wel dat hij komt. - mi ta kere ku lo e bini. zij verwacht een baby. - e ta na estado. Ik verwacht van jou geen opmerkingen. - mi no ta aseptá remarkanan di bo. Dat was te verwachten. - Nos por a spera esei. Dat had ik wel kunnen verwachten. - Mi por a hole e palo ei.
   _verwachting = ekspektashon; speransa. aan de verwachting beantwoorden -kumpli ku e ekspektashon. in verwachting zijn [zzwanger] - ta na estado
   _verwant = [znw] famía; familiar. [bnw] in: verwant zijn aan - [persoon] ta famía di; [taal e.d.ook:] ta ligá ku
   _verwantschap = famía; relashon; konekshon
   _verward = bruhá; [ook fig.]
   _verwarmen = keinta
   _verwarming = [opwarming] keintamento; [in woning] kalefakshon
   _verwarren = bruha
   _verwarring = bruhamento
   _verwaterd = birá awa
   _verwateren = bira awa; no keda kasi nada di e original
   _verwedden = pusta
   _verweer = defensa
   _verweerd = tin dewer; gastá; afektá pa e tempo
   _verweerschrift = deffensa por escrito
   _verwekelijken = debilitá
   _verwekken = [kind] konsebí; [herrie e.d.] kousa
   _verwelken = marchitá
   _verwelkomen = yama bonbiní
   _verwelkt = marchitá
   _verwend = mimá ; malkriá
   _verwennen = mima; malkriá; [vertroetelen] yaya
   _verwennerij = mimamento
   _verwenning = mimamento
   _verwensen = maldishoná; zundra
   _verwensing = maldishon; maldishonamento; zundramento
   _verweren = haña dewer; zich verweren - defendé su mes
   _verwering = tin dewer
   _verwerken = prosesá ; [in iets anders] integrá
   _verwerking = prosesamento ; integrashon
   _verwerpelijk = rechasabel; repugnante
   _verwerpen = rechasá; [afwijzen] deskartá; [opgeven] renunsiá; [walgend] repudiá
   _verwerping = rechaso; renunsia
   _verwerven = adkirí; konseguí; obtené; haña. de verworven rechten - e derechonan adkirí.
   _verwerving = adkisishon
   _verweven = wef den otro
   _verwezen [bnw/bw] babuká; perpleho
   _verwezenlijken = realisá; implementá; materialisá; konkretisá
   _verwezenlijking = realisashon ; implementashon; materialisashon; konkretisashon
   _verwijden = bira mas hanchu; hasi mas hanchu
   _verwijderd = leu; ALEHá; ver verwijderd - na distansia grandi
   _verwijderen = [uit huis, zaal e.d.] saka; [van school e.d.] ekspulsá; [vlekken e.d.] kita; [geluid] alehá; zich verwijderen - alehá (su mes); retirá (su mes); apartá
   _verwijdering = sakamento; ekspulshon; kitamento ; alehamento; retiro [zie "verwijderen"]
   _verwijfd = chacha-bòni; manera muhé
   _verwijsbrief = id.; karta di referensia
   _verwijt = reproche; Ik maak er jou geen verwijt van. - Mi no ta kulpá bo.
   _verwijten = reprochá
   _verwijzen = referí (naar
= na)
   _verwijzing = referensia
   _verwikkelen = impliká; enbolbí; mete. verwikkeld raken in - keda enbolbí den
   _verwikkeling = implikashon; enbolbimento
   _verwilderd = (bira) salvahe; [fig.] spantá
   _verwilderen = bira salvahe; [fig.] degenerá
   _verwisselbaar = reemplasabel; (ku) por wòrdo interkambiá
   _verwisselen = kambia; reemplasá; interkambiá
   _verwittigen = notifiká; informá; partisipá
   _verwoed = furioso; pisá; insistente. verwoede pogingen doen - hasi esfuersonan insistente.
   _verwoesten = destruí; ruiná
   _verwoestend = destruktibo
   _verwoesting = destrukshon; ruina
   _verwonden = heridá
   _verwonderd = [A.] sorprendí, [C.] sorprendé; [A.+C.] asombrá;admirá
   _verwonderen = sorprendé; asombrá. 't zal mij niet verwonderen als,... - lo mi no keda sorprendí, si... xich verwonderen over - keda sorprendí, asombrá ku...
   _verwondering = sorpresa, asombro; admirashon
   _verwonderlijk = sorprendiente , asombroso; straño
   _verwonding = herida
   _verwoorden = vosiferá; ekspresá
   _verworden = degenerá; deskaí; korumpí
   _verwording = degenerashon; korupshon
   _verworvenheid = adkisishon; kosnan adkirí
   _verwringen = trose [ook fig.]
   _verzachten = hasi moli; [fig.] suavisá; [lijden] aliviá
   _verzachtend = suavisante; (ku) ta aliviá
   _verzadigen = satisfasé; saturá
   _verzadiging = saturashon
   _verzakelijking = komersialisashon
   _verzaken = [principes e.d.] renunsiá; traishoná; [plicht e.d.] neglishá
   _verzakken = sak; baha; HUNDI
   _verzakking = sakmento; bahamento
   _verzamelaar = kolekshonista
   _verzamelen = [collectie aanleggen] kolekshoná; [bijeen garen] rekogé; [fortuin e.d.] akumulá; [mensen om zich heen] reuní.
   _verzameling = kolekshon; [geschriften e.d.] kompilashon
   _verzamelnaam = nomber general
   _verzamelplaats = lugá di runion; lugá di topa
   _verzamelwoede = afan / manía di kolekshoná
   _verzanden = kubri ku santu
   _verzegelen = seya
   _verzekeraar = siguradó; aseguradó
   _verzekerd = sigurá; asegurá
   _verzekerde = esun sigurá
   _verzekeren = sigurá; asegurá
   _verzekering = [tegen schade e.d.] siguro; aseguro; [zekerheid] siguridat; [fig.] siguransa. sociale verzekeringen - aseguronan sosial
   _verzekerings- = di aseguro
   _verzenden = manda
   _verzender = mandadó; esun ku a manda
   _verzending = envío [S.]; De verzending is geschied. - E kosnan ta na kaminda kaba.
   _verzendlijst = lista di adresnan
   _verzengen = karbonisá; kima. 'n verzengende hitte - un kalor ku ta kimá bo bibo.
   _verzet = resistensia; oposishon; [opstand] rebeldía; lantamento. [ontspanning] rekreashon; divertishon; in verzet komen tegen - lanta kontra
   _verzetje = kò'i distraí; divertishon; distraishon; kambio di rutina.
   _verzetsbeweging = movimento di resistensia
   _verzetten = [verplaatsen] move, hala, muf; [werk] hasi; kumpli ku; logra; zich verzetten tegen - resistí kontra.
   _verzieken = daña, hasi malu. de sfeer verzieken - daña e ambiente
   _verziekt = daña
   _verziend = ku ta mira bon leu
   _verzilten = bira salu
   _verzilveren = [letterlijk] kubri ku plata; [cheque e.d.] cash [e.]; kobra.
   _verzinken = senk; hundi; in gedachten verzonken - hundí den pensamento. [hout, schroef e.d.] fersenk
   _verzinnen = inventá
   _verzinsel = invenshon
   _verzitten = hala
   _verzoek = petishon, pidimento; solisitut; [dringend] súplika. ik heb een verzoek aan jou. - mi tin un kò'i pidí bo. op verzoek van - riba petishon di.
   _verzoeken = pidi (om = pa); [smekend] supliká; roga
   _verzoeking = tentashon
   _verzoekschrift = petishon por escrito
   _verzoenen = rekonsiliá (ook: zich verzoenen)
   _verzoenend = di rekonsiliashon
   _verzoening = rekonsiliashon
   _verzoeten = hasi mas dushi. geld verzoet de arbeid - plaka ta aliviá trabou.
   _verzorgd = kuidá.
   _verzorgen = kuida, lidia. [vertroetelen] yaya
   _verzorging = kuido
   _verzorgingsstaat = estado di bienestar general
   _verzot = in: verzot op iets zijn - ta loko pa un kos
   _verzuchten = suspirá
   _verzuchting = suspiro
   _verzuim = omishon; negligensia; [wegblijven] ousensia; falta di asistensia
   _verzuimen = [weglaten] omití; [nalaten] neglishá;[wegblijven] falta
   _verzuipen = hoga; z'n geld verzuipen - drispidí tur su plaka na bibida.
   _verzuren = bira zür
   _verzwakken = debilitá; bira suak
   _verzwakking = debilitashon
   _verzwaren = hasi mas pisá; reforsá; [straf] oumentá; hisa
   _verzwelgen = devorá; guli
   _verzwijgen = tene sekreto; skonde; suprimí
   _verzwikken = fersuek; manka
   _vest = id.
   _veste = 1. muraya di defensa; 2. fòrti
   _vestiaire = id.; guardaropa [S.]
   _vestibule = sala di entrada
   _vestigen = stablesé (ook: zich vestigen); zijn aandacht/ blik vestigen op - fiha su atenshon/bista riba. zijn hoop vestigen op - pone su speransa riba
   _vestiging = stablesimento
   _vesting = fòrti; fòrtifikashon
   _vet = [znw] fèt; grasa; [smeer] gris; iemand zijn vet geven - duna un hende su zalheit. [bnw] fèt; [letter] bold [E.]
   _vete = ira (entre famíanan); odio
   _veter = feter {stomme e}
   _veteraan = veterano
   _veterinair = veterinario
   _vetgehalte = porsentahe di fèts, di grasa
   _vetleder _vetleer = kuero grasá
   _vetmesten = duna hopi kuminda pa hasi'é gordo
   _veto = id.
   _vetrijk = (ku) ta kontené hopi grasa / fèt
   _vetvrij = liber di grasa; sin grasa
   _vetzak = [fig.] gòrdo
   _vetzucht = obésitas
   _veulen = potro [S.]
   _vezel = fibra; tehido
   _via = mediante; vía; pa vía di
   _viaduct = viadukto
   _vibratie = vibrashon
   _vibreren = vibra; tembla
   _vicaris = vikario
   _vice versa = id.
   _vice = vise-
   _vicieus = visioso. een vicieuse cirkel - un sírkulo visioso
   _victorie = viktoria
   _video = vídeo
   _vier = kuater. onder vier ogen - privá; sin testigo;
   _vierbaansweg = id.; kaminda di kuater pista
   _vierde = di kuater
   _vieren = selebrá; [kabel, touw] laga bai; lòs
   _vierendelen = parti na kuater pida
   _vierhoek = kuadrángulo
   _vierhoekig = kuadrangular
   _viering = selebrashon
   _vierjarig = di kuaterr aña
   _vierkamp = tetratlon
   _vierkant = [znw] kuadro, [bnw] kuadrá; vijf vierkante meter - sinko meter kuadrá. ik ben er vierkant tegen. - Mi ta kompletamente kontra.
   _vierkwartsmaat = id.; dos por cuatro [S.]
   _vierling = id.; kuádruplo
   _viermotorig = di kuater motor
   _viersprong = krusada
   _vierstemmig = pa kuater stèm; pa kuater bòs; vierstemmig gezongen - kantá ku kuater bòs/stèm.
   _viertal = kuater
   _viervlak = tetrahedron
   _viervoeter = bestia di kuater pía
   _viervoud = kuádruple; in viervoud - kuater biaha; kuater bès
   _viervoudig = kuater biaha / bès.
   _vies = sushi, fis, [walgelijk] feu; [lelijk] mahos. 'n vies gezicht trekken - traha kara mahos. vies ruiken - hole stinki. vieze taal uitslaan. - papia ku boka sushi. Hij is er niet vies van. - E ta gust'é.
   _viespeuk = hende sushi; hende fis; pòrko-ber
   _viezerik = pòrko-ber
   _viezigheid = sushidat, sushi; kò'i sushi
   _vijand = enemigo
   _vijandelijk = [van de vijand] enemigo; [vijandig] hostil [S.]
   _vijandig = hostil [S.]; vijandig staan tegenover - ta kontra
   _vijandigheid = enemistat; hostilidat; animosidat
   _vijandschap = enemistat; hostilidat; animosidat
   _vijf = sinko. met veel vijven en zessen - ku hopi tròbel. hij heeft ze niet alle vijf op 'n rijtje. - su kabes a tòka.
   _vijfdaags = di sinko día
   _vijfde = di sinko
   _vijfhoek = pentagon
   _vijfhoekig = pentagonal
   _vijfkamp = pentatlon
   _vijftien = diessinko
   _vijftiende = di diessinko
   _vijftig = sinkuenta. Hij is in de vijftig - E ta den su sinkuenta.
   _vijftiger = un hende den su sinkuenta.
   _vijftigste = di sinkuenta
   _vijf = figo
   _vijl = feilu
   _vijlen = feila
   _vijver = lago chikito artifishal
   _vijzel = dònkrak
   _vijzelen = hisa ku dònkrak
   _villa = vila; residensia; chalet
   _villen = soya
   _vilt = fùlp
   _vilten = [bnw] di fùlp
   _vin = hala; Hij verroerde geen vin. - E no a move ni un dede.
   _vinden = haya, haña; [ontmoeten] topa (ku); Wat vind je ervan? - Ki bo ta haña? Vind je ook niet? - Bo n' ta haña? als je de tijd kunt vinden, ... - Si bo por traha un rato pa mi, ... ze kunnen 't goed met elkaar vinden - nan ta bai bon ku otro. - Mi no ta gust'é mes. 't Was niet te vinden. - Nos no por a hañ'é. hij was er helemaal voor te vinden. - E tábata mashá entusiasmá.
   _vinding = inbenshon; inbento; deskubrimento
   _vindingrijk = inbentibo; ingenioso
   _vindingrijkheid = inbentibidat
   _vindplaats = bv.: vindplaats van uranium - lugá unda ta haña uranio
   _vinger = dede [di man]. lange vingers hebben - tin dede largo. z'n vingers (ver)branden [fig.] - dal su dede. de vinger opsteken - hisa dede. 'n flinke vinger in de pap hebben. - tin hopi kontrol riba e asunto. Hij stak geen vinger uit. - E no a ni hisa su dede. door de vingers zien - laga pasa numa. zich in de vingers snijden [fig.] - dal su dede. iemand op de vingers kijken - wak kiko un hende ta hasi. iemand op de vingers tikken - ranka un hende su horea. Blijf er met je vingers af. - No mishi! iets met een natte vinger berekenen. - Hasi un kálkulo rápido. zij kan hem om haar vinger winden. - E por lag'é hasi loke e ke.
   _vingerafdruk = id.; fingerprint [E.]
   _vingerhoed = frengut
   _vingeroefening = ehersisio di dede; [fig.] prueba preliminar
   _vingerwijzing = indikashon
   _vinkentouw = in: op het vinkentouw zitten. [fig.] - keda den espera.
   _vinnig = skèrpi; rèns
   _violet = violeta
   _violist = tòkadó di fio
   _viool = fio; viool spelen - toka fio.
   _virtuoos = virtuoso
   _virtuositeit = virtuosidat
   _virulent = virulento
   _virulentie = virulensia
   _virus = id.
   _vis = piská; Als 'n vis op het droge. - Manera un piská pafó di awa.
   _viscose = viskosa
   _visgerei = kò'i piska
   _visgraat = wes'i piská
   _vishaak = ansué
   _visie = vishon
   _visioen = vishon
   _visionair = [znw/bnw] vishonario
   _visitatie = bishitashon
   _visite = bishita; op visite - di bishita.
   _visiteren = bishitá
   _vissen = piska
   _visser = piskadó
   _visserij = [bedrijfstak] peska; [het vissen] piskamento
   _vissersboot = boto di piska
   _vissersbootje = kanoa
   _visueel = [bnw] visual; [bw] visualmente. visueel gehandicapt ku handicap visual.
   _visum = id.
   _viswijf = shishi. schreeuwen als 'n viswijf - grita manera shishi (den hanch'i Punda)
   _vitaal = vital; bibo
   _vitaliteit = vitalidat
   _vitamine = vitamina
   _vitrage = kortyina
   _vitrine = etalage
   _vitten = kik; strei; teimu
   _vizier = id.; iets of iemand in het vizier krijgen. - mira un kos of un hende su sueño.
   _vla = sòrto di pudin; sòrto di bolo
   _vlaag = [wind] ráfaga; [uitbarsting] ataka
   _vlaams = flamenko
   _Vlaanderen = id.
   _vlag = bandera; de vlag hijsen/opsteken - hisa bandera. de vlag neerhalen/strijken - baha bandera. Met vlag en wimpel slagen. - slag ku puntonan ekselente.
   _vlaggen = hisa bandera
   _vlaggeschip = barko prinsipal; barko di mando.
   _vlaggestok = pal'i bandera
   _vlak = [bnw+bw] plat;[niet oneffen] stret; vlak bij - mashá serka. vlak vóór, achter, naast - nèt dilanti di, patras di, banda di. Hij zei het vlak in zijn gezicht. - El a bis'é stret den su kara. vlak voor je. - stret bo dilanti. [znw] nivel; área; plano
   _vlakte = área; plano; superfisie; zich op de vlakte houden - no komprometé su mes. iemand tegen de vlakte slaan - pak un hende den muraya.
   _vlam = flam; [groot] flandam; 'n oude vlam - yambo bieu. vlam vatten - pega na kandela. in vlammen opgaan - kima tur ful.
   _vlammen = spart kandela
   _vlammend = (ku) ta spart kandela; flamante
   _vlammenzee = flandam; laman di kandela
   _vlas = id.; lino [S.]
   _vlassen op = anhelá (ku hopi ilushon)
   _vlecht = flègt
   _vlechten = flègt
   _vleermuis = raton di anochi
   _vlees = karni. Het gaat hen naar den vleze. - Nan ta bai hopi bon mes. Laten we eerst zien wat voor vlees we in de kuip hebben. - Bam wak promé ku ken nos ta anda.
   _vleesballetje = balch'i karni
   _vleesboom = id.; mioma
   _vleeseter = karnívoro
   _vleeshaak = hak pa kolga karni
   _vleeskleurig = koló di kuero
   _vleeswaren = tur sòrto di karni
   _vleet = reda di piska; bij de vleet - mashá hopi; un monton
   _vlegel = [persoon] (hende) grosero; hende onbeskòp, hende freipòstu; bandido; chabelito
   _vlegelachtig = onbeskòp, freipòstu; grosero
   _vleien = labia; lembe. zich vleien met de gedachte dat, ... - biba den speransa ku, ...
   _vleierij = labiamento; lembemento
   _vlek = mancha; [op huid] dawari
   _vlekkeloos = sin mancha
   _vlekken = mancha
   _vlerk = hala; [persoon] (hende) grosero; hende onbeskòp, hende freipòstu; desgrasiado; bandido
   _vleselijk = karnal
   _vlet = kanoa
   _vleug = aira
   _vleugel = [ook van gebouw] ala , hala; [piano] piano grandi; met de vleugels slaan/klapperen - bati su hala.
   _vleugellam = hala kibrá [niet fig.!]
   _vleugelwijdte = hanchura di hala; envergadura di hala
   _vlezig = gordo
   _vlieg = muska. hij doet geen vlieg kwaad. - e ta un pan di dios. twee vliegen in één klap slaan. - mata dos muska di biaha. Ik zit hier niet om vliegen te vangen. - Mi no ta akí pa lèpia.
   _vliegbasis = base aéreo
   _vliegbrevet = id.; sertifikado di piloto
   _vliegdekschip = portaviones [S.]
   _vliegen = bula. de deur uit vliegen [van koopwaar] - bai manera pan kayente. hij ziet ze vliegen. - su kabes a tòka. de auto vloog tegen een boom. - e outo a dal kontra un palo. hij is eruit gevlogen [ontslagen] - nan a sak'é. zij vliegt voor hem. - e ta hasi delaster un kos p'e.
   _vliegend = (ku) ta bula. vliegende vis - buladó
   _vliegengaas = screen [E.]
   _vliegenmepper = kò'i matamuska
   _vliegensvlug = den un fregá di wowo.
   _vlieger = aviadó, [piloot] piloto; [speelgoed] fli. een vlieger oplaten - [A.] hisa fli [C.]subi fli . die vlieger gaat niet op! - bo por wèl 'i lubidá!
   _vliegerij = aviashon
   _vlieg- = aéreo
   _vliegmachine = aeroplano, oroplano; avion.
   _vliegramp = desastre aéreo
   _vliegtuig = aeroplano, oroplano; avion.
   _vliegtuig- = aéreo; di aviashon
   _vliegtuigindustrie = industria di aviashon
   _vliegtuigkaping = sekuestro aéreo
   _vlieguren = oranan di bula
   _vliegveld = id.; aeropuerto
   _vliegwiel = id.; fly wheel [E.]; volante [S.]
   _vlies = flishi
   _vlijen = in: zich tegen iemand of iets aan vlijen - len kontra un hende of kos
   _vlijmscherp = skèrpi-skèrpi
   _vlijt = diligensia
   _vlijtig = diligente
   _vlinder = barbulèt
   _vlinderdasje = dash'i pushi
   _vlo = pruga; purga
   _vloed = [toe-] fluho; [hoog water] marea haltu. met een vloed van woorden - ku un avalancha di palabra.
   _vloedgolf = ola di marea haltu
   _vloedlijn = marka di marea haltu
   _vloeibaar = líkido
   _vloeiblad = papel pa seka
   _vloeien = flui; kòre.
   _vloeiend = in: vloeiend een taal spreken - papia un idioma perfektamente
   _vloeistof = líkido
   _vloeitje = id.
   _vloek = palabra malu; konòpi; maldishon; er ligt een vloek op dit huis. - e kas akí ta plegá. in 'n vloek en 'n zucht - den un fregá di wowo.
   _vloeken = papia palabra malu; dal un konòpi; maldishoná
   _vloer = flur; suela; op de vloer - abou. bij elkaar over de vloer komen. - bin huntu.
   _vloerbedekking = tapeit
   _vloeren = in: iemand vloeren - dal un hende abou.
   _vloerkleed = tapeit
   _vloertegel = mosaik
   _vlok = pida sneu
   _vlonder = ?
   _vlooien = kòi pruga
   _vlooienmarkt = merkado di pruga
   _vloot = flota; [boter-] baki di manteka, skalchi di manteka
   _vlot = [znw] balsa. [bnw] 1. [vlug] lihé. 2. [drijvend] (ku) ta drif. 3. [handig] hábil. 'n vlotte vent - un gai bibo; 'n vlotte spreker - un bon orador. vlot krijgen - pone drif. zich vlot bewegen - move sin problema.
   _vlotten = in: 't wil niet vlotten. - e no ta bai bon. de onderhandelingen vlotten niet. - e negosiashonnan no ta progresá. het gesprek wilde niet vlotten. - e konbersashon a keda difísil.
   _vlucht = [door de lucht] buelo; [voor gevaar, ontsnapping] huida; [kapitaal] huida; 'n vlucht vogels - un kama di parha. op de vlucht drijven, jagen - kòre ku. op de vlucht gaan, slaan - hui. een hoge vlucht nemen - ekspandé na grandi. de vlucht uit de werkelijkheid - huimento for di realidat.
   _vluchteling = [ontsnapte] fugitibo; [ontheemde]refugiado
   _vluchten = hui; [veiligheid zoeken] refugiá
   _vluchtgeleider = kontroladó di tráfiko aéreo
   _vluchtgeleiding = kontrol di tráfiko aéreo
   _vluchtig = [chemisch] id.; fluho; volátil [S.]; [persoon] superfishal; [gedachte] pasahero; [werk] purá; den purá; 'n vluchtige blik werpen op ... - tira un bista rápido riba ...
   _vluchtoord = asilo; refugio
   _vluchtschema = itinerario di buelonan
   _vluchtstrook = pista na banda di kaminda grandi
   _vluchtweg = kaminda pa hui
   _vlug = lihé. vlug van begrip zijn - komprondé un kos lihé. Als je er niet vlug bij bent, ... - Si bo no aktua lihé, ...
   _vluggerd = mucha spierta
   _vlugheid = liheresa; rapides
   _vlugschrift = pamflèt; [negatief] papelucha
   _v.m. = a.m.; promé ku merdía
   _VN = Nashonnan Uní
   _vocaal = [znw] [klinker] bokal; [bw] bokalmente
   _vocabulair = bokabulario
   _vokalist _vocaliste = bvokalista
   _vocht = [vloeistof] líkido; [nat] humedat
   _vochtgehalte = porsentahe di humedat
   _vochtig = húmedo ; muhá. vochtig maken - muha
   _vochtigheid = humedat
   _vochtigheidsgraad = grado di humedat
   _vod = paña bieu;[fig. boek e.d.] kò'i sushi. iemand achter de vodden zitten - pusha un hende
   _vodje = [papier] pida papel
   _voeden = kría; duna di kome; alimentá; rijst voedt meer dan ... - aros ta mas nutritibo ku ....
   _voeder = kuminda (di bestia).
   _voederbak = bak'i kuminda (pa bestia)
   _voedderen = kría
   _voeding = alimentashon, nutrishon; [electr.] power [E.]. verkeerde voeding - malnutrishon
   _voedings = nutritibo, alimentisio
   _voedingsbodem = [voor bacteriën] medio; [landb.] tera fértil; [fig.] bon tera
   _voedingsleer = siensia di nutrishon
   _voedingsmiddel = alimentashon; artíkulo di alimentashon; medio alimentisio
   _voedingswaarde = balor nutritibo
   _voedsel = alimento [ook fig.]
   _voedselvergiftiging = [A.] shuwatamento [C.] shuatamento . voedselvergiftiging krijgen - [A.] shuwatá [c:] shuata
   _voedselvoorraad = reserva di alimento/alimentashon
   _voedselvoorziening = suministro di alimento/alimentashon
   _voedzaam = nutritibo
   _voeg = djòin; lugá di djòin
   _voegen = djòin. zich bij iemand voegen - djòin un hende. zich naar iemand voegen - kumpli ku e deseo di un hende
   _voegwoord = konhunshon
   _voelbaar = sensibel; perseptibel; [tastbaar] palpabel
   _voelen = [tactiel] fula; [geestelijk] sinti. daar voel ik niets voor. - mi no tin ni un tiki gana di hasi esei. Voel je 'm? - B'a sinti'é? [begrepen?] B'a kapt'é? B'a komprond'é? Ik voel er niks voor. - Mi no tin ni un tiki gana p'e. Hij voelt zich weer de oude. - E ta sinti su mes bon-bon trobe.
   _voeling = sintimento; kontakto. Voeling houden met - keda den kontakto ku.
   _voelspriet = antena
   _voer = kuminda (pa bestia)
   _voeren = [voeden] kría; duna di kome; alimentá. [transport] karga; [politiek, campagne] hiba; [gesprek] tin; [voering aanbrengen] fura
   _voering = furu
   _voerman = manehadó di garoshi
   _voertaal = lenga papiá; idioma vehíkulo; de voertaal van de conferentie is Engels. - E konferensia lo tuma lugá na Ingles.
   _voertuig = vehíkulo [ook fig.]
   _voet = pía [ook maat]. voet bij stuk houden - para firme. met voeten treden - trapa; atrapá. geen voet aan de grond krijgen. - no logra nada. voet bij stuk houden. - pone pí 'abou. voet aan wal zetten - pisa tera. op blote voeten - pí' abou. op de oude voet voortzetten - kontinuá na e manera bieu. geen voet buiten de deur zetten. - no sali nunka fò'i kas. op goede voet staan met - tin bon relashon ku. iemand de voet dwars zetten. - stroba un hende. op grote voet leven - hiba un bida luhoso. op te grote voet leven - bula ku hal'i manteka. op staande voet - al instante. op voet van gelijkheid - a base di igualdat. op vrije voeten zijn - ta liber. te voet - na pía. zich uit de voeten maken - bula pipa. voet voor voet - paso pa paso. iemand iets voor de voeten werpen - tira un kos na un hende su kara. . iemand voor de voeten lopen - kana den pía di un hende. het had veel voeten in de aarde. - e kos tábata mashá difísil. te voet - na pía. Ze kunnen weer uit de voeten. - Nan tin (material/plaka) trobe pa sigui. zich uit de voeten maken. - Bula pipa.
   _voetangel = in: veel voetangels en klemmen - hopi kò'i trompiká.
   _voetbal = [bal] bala; [spel] weg'i bala; futbol
   _voetbal- = di weg'i bala; di futbol
   _voetbalelftal = ekipo di futbol
   _voetballen = hasi weg'i bala; hunga futbol
   _voetballer = futbolista
   _voetbalveld = kancha di weg'i bala; fèlt di weg'i bala; kancha di futbol; fèlt di futbol
   _voetbalwedstrijd = weg'i bala; wega di futbol
   _voetbreed = in: geen voetbreed wijken - no move, hala, muf ni un pía
   _voeteinde _voeteneinde = [van bed e.d.] pía.
   _voetganger = peaton[s.]
   _voetje = pía chikito. voetje voor voetje - paso pa paso
   _voetlicht = in: voor het voetlicht komen - sali den publisidat. voor het voetlicht brengen - presentá na públiko
   _voetpad = kaminda smal pa kana so.
   _voetreis = biaha na pía
   _voetrem = brek di pía
   _voetspoor = pista; paso. iemands voetspoor volgen - sigui un hende su pasonan
   _voetstap = paso
   _voetstoots = sin mas
   _voetstuk = piedestal
   _voetveeg = [fig.] katibo
   _voetvolk = soldánan na pía; infantería
   _voetzoeker = klapchi
   _voetzool = plant'i pía
   _vogel = [A.] parha [C.] para; [vent] gai, tersio. de vogel is gevlogen! - el a bula pipa; el a baha na awa.
   _vogelkenner = ornithólogo
   _vogelkooi = [A.] houla di parha; [C.] kouchi di para
   _vogelkundige = ornithólogo
   _vogelnest = [A.] neish'i parha; [C.]nèsh'i para
   _vogelstand = avifauna;
   _vogeltrek = migrashon di parhanan
   _vogelverschrikker = wantomba
   _vogelvlucht = manera parha ta bula
   _vogelvrij = id.;
   _voile = bela
   _vol = yen; yen di; [fig.] pleno. vol water - yen di awa. vol doen - yena. in volle vaart. - fulspit. in vol vertrouwen - den pleno konfiansa. de volle waarheid - e puru bèrdat. 'n vol jaar - un aña henté. volle neef - primo ruman. met het volste recht - ku tur derecho. ik zit er vol van - mi gemut ta yená. iemand niet voor vol aanzien - no tuma un hende na serio.
   _volbloed = di rasa puro; [fig.] rahá
   _volbrengen = kumpli (ku); logra
   _voldaan = kontento; satisfecho; [betaald] pagá
   _voldoen = satisfasé; kumpli (aan = ku); kuadra (aan = ku); [betalen] paga; aan zijnb beloften voldoen - kumpli ku su promesanan. voldoen aan de behoeften van ... satisfasé e nesesidat di ... dat voldoet niet aan de eisen. - esei no ta kuadra ku e eksigensianan.
   _voldoende = bastante; sufisiente
   _voldoening = satisfakshon; kumplimento
   _voldongen = in: een voldongen feit - un echo kumplí; fait accompli [f.]
   _voldragen = madurá
   _volgauto = outo ku ta sigui
   _volgeboekt = [v. vliegtuig] yen; [uitvoering] tur karchi bendí
   _volgeling = siguidó; sostenedó
   _volgen = sigui; [voortgaan] kontinuá; [lessen, colleges] atendé; als volgt: - manera ta sigui. Wilt U mij maar volgen? - Siguí mi, por fabor. Wie volgt? - Siguiente, por fabor. volgen op - sigui.
   _volgend = siguiente; otro in: volgend jaar - otro aña. volgende week -otro siman. volgend weekeinde - e fin di siman ku ta sigui. Hij berichtte mij het volgende: - El a informá mi lo siguiente:
   _volgens = segun
   _volgieten = yena; basha yen
   _volgnummer = number {stomme e}
   _volgooien = yena
   _volgorde = órden; klasifikashon
   _volgroeid = ful desaroyá; [persoon] adulto
   _volgzaam = dósil
   _volharden = persistí; perseverá
   _volhardend = persistente; perseverante
   _volharding = persistensia; perseveransia
   _volheid = plenitut
   _volhouden = mantené; insistí; persistí; para riba; hij houdt 't lang vol. - e ta sigui ketu bai. volhouden, jongens! - sigui persistí, shonnan! Hij houdt vol dat hij 't niet gedaan heeft. - E ta para riba ku no t'é.
   _volhoudend = persistente
   _volière = [A.] houla grandi di parha. [C.] kouchi grandi di para
   _volk = pueblo. goed volk! - bon hende! er is veel volk op de been. - tin hopi hende riba kaya. Volk! - Tin un hende ku por yudá mi?
   _volkenkunde = etnología
   _volkenkundige = etnólogo
   _volkenrecht = [A.] derecho internashonal, [C.] derechi internashonal
   _volkerenmoord = genosidio
   _volkomen = [volmaakt] perfekto; [volledig] total; kompleto. een volkomen mislukking - un frakaso total. volkomen verdiend - meresí sigur-sigur. volkomen zeker - absolutamente sigur. het volkomen eens zijn - ta kompletamente di akuerdo.
   _volkorenbrood = id.
   _volks = popular; nashonal; di pueblo
   _volks- = popular; nashonal; di pueblo
   _volksaard = karákter nashonal
   _volksbuurt = bario di pueblo; bario popular
   _volksdans = baile popular
   _volksgeloof = ideanan popular; loke pueblo ta kere
   _volksgezondheid = salú públiko; ministerie van volksgezondheid - ministerio di salubridat públiko; ministerio di salubridat nashonal
   _volksjongen = hóben di e klasa trahadó
   _volkskarakter = karákter nashonal
   _volkskunst = arte popular
   _volkslied = himno (nashonal)
   _volksmenner = demagogo
   _volksmennerij = demagogía
   _volksmond = boka di pueblo. in de volksmond - den bok'i pueblo.
   _volksoploop = bòshamento di hende
   _volksraadpleging = referendum
   _volksstam = tribu
   _volksstemming = plebisito
   _volkstaal = lenga di pueblo
   _volkstelling = senso
   _volksverhuizing = migrashon di pueblonan
   _volksverlakkerij = politikería
   _volksvertegenwoordiger = representante di pueblo; parlamentario
   _volksvertegenwoordiging = representashon di pueblo; parlamento
   _volksverzekering = aseguro sosial
   _volledig = [bnw] henté, ful, kompleto; [bw] henteramente, kompletamente
   _volledigheidshalve = pa ta kompleto
   _volleerd = eksperto; hij denkt dat hij volleerd is. - e ke sa ku e sa tur kos.
   _vollemaan = luna folman
   _vollopen = yena
   _volmaakt = perfekto
   _volmaaktheid = perfekshon
   _volmacht = outorisashon. volmacht geven - outorisá; duna outorisashon
   _volmondig = ku alma i kurpa
   _volontair = empleado studiante
   _volop = na granel
   _volproppen = yena (su mes); volgepropt met - yen-yen di.
   _volslagen = kompletamente; totalmente; perfektamente. volslagen gek - loko di remata.
   _volstaan = ta sufisiente. hij volstond met te zeggen dat... - e no a bisa (nada) mas ku ...
   _volstrekt = absolutamente. volstrekt niet - absolutamente ku no.
   _volt = vòlt
   _voltage = vòltahe
   _voltallig = kompleto; plenario
   _volte = multitut; aglomerashon; konglomerashon
   _voltekend = suskribí tur ful
   _voltooien = kompletá
   _voltooiing = kompletashon
   _voltreffer = impakto direkto
   _voltrekken = [vonnis] ehekutá; [huwelijk] sera
   _voltrekking = [vonnis] ehekushon; [huwelijk] seramento
   _voluit = kompleto
   _volume = volúmen
   _volumineus = voluminoso
   _volvet = ku tur fèt aden
   _volvoeren = kompletá; kumpli (ku); logra
   _volwaardig = di pleno balor
   _volwassen = adulto
   _volwassene = adulto
   _volwassenheid = madures
   _volzin = frase kompleto
   _vondeling = fondelendu
   _vondst = hayazgo; deskubrimento
   _vonk = chispa; spart di kandela
   _vonken = spart kandela
   _vonnis = sentensia; veredikto. een vonnis vellen - dikta sentensia
   _vonnissen = sentensiá; dikta sentensia
   _voogd _voogdes = id.; guardian
   _voogdij = id.;
   _voogdijraad = id.
   _voor = [vz] [v. tijd] promé ku. [v. plaats] dilanti di. [ten behoeve van] pa; [niet tegen] pro. ik voor mij - pa mi parti. voor alles - promé ku tur kos. tien voor zes - dies pa seis. ik ben er voor. - mi ta na fabor. [bw] voor in het gebouw - den e parti di dilanti di e edifisio. - Den e promé parti di e buki. hij is voor in de vijftig. e a drenta su sinkuenta. voor en na - kada biaha di nobo. te voor en te na. - tur biaha. er is veel voor te zeggen. - tin hopi argumento p'é. voor hem - su dilanti. hij was mij voor. - e tábata promé ku mi. het horloge is voor. - e oloshi ta dilanti. [znw] [geul] roi
   _vooraan = padilanti
   _vooraanstaand = pará padilanti; [fig.] prominente
   _vooraanzicht = bista di padilanti
   _vooraf = promé; di antemano; previamente
   _voorafgaan = bin promé; presedé
   _voorafgaand = previo; preliminario; presedente; voorafgaande verwachting - antisipashon
   _vooral = spesialmente; foral; ga vooral - bai numa. Vergeet 't vooral niet. - Kòrda ku bo no lubidá. Dat moet je vooral niet doen. - No hasi esei di ningun modo.
   _vooraleer = promé ku
   _vooralsnog = pa awor akí; p'e momento akí; por lo pronto [s.!]
   _voorarrest = detenshon preliminario
   _vooravond = tempran di anochi; [dag voor] bispu; víspera [ook fig.]
   _voorbaat = in: bij voorbaat - di antemano
   _voorband = taira di dilanti
   _voorbarig = prematuro
   _voorbedacht = premeditá. met voorbedachten rade - premeditá
   _voorbeeld = ehempel. bij voorbeeld: - pòr ehempel. Neem een voorbeeld aan je vader. - Sigui ehempel di bo tata. naar het voorbeeld van - segun e ehempel di ten voorbeeld stellen - pone komo ehempel. tot voorbeeld strekken - sirbi komo ehempel.
   _ voorbeeldig = ehemplar
   _voorbehoedmiddel = antikonseptiva, medio di antikonsepshon
   _voorbehoud = reserva; reservashon. onder voorbehoud dat, - bou kondishon ku, zonder voorbehoud - inkondishonalmente.
   _voorbehouden = reservá. Dat is aan jou voorbehouden. - Esei ta tòka na bo / Esei ta toká bo. Alle rechten voorbehouden. - tur derecho reservá. onvoorziene omstandigheden voorbehouden. - Ku eksepshon di sirkumstansianan imprebisto.
   _ voorbereiden = prepará
   _voorbereidend = preparatorio
   _voorbereiding = preparashon
   _voorbericht = prefasio;introdukshon
   _voorbeschikken = predestiná
   _voorbeschikking = predestinashon
   _voorbespreking = diskushon preliminar;
   _voorbestemmen = predestiná
   _voorbestemming = predestinashon
   _voorbij = [vz] na otro banda di; [bw] pasá; het is voorbij - el a pasa. zijn we er al voorbij? - nos a pas'é kaba? de tijd is voorbij dat ... - tempo pa ... a pasa. voorbij gaan, komen, lopen, rijden - pasa. voorbij laten - laga pasa. zijn mond voorbijpraten = papia dimas.
   _voorbijgaan = [ww] pasa; pasa forbei; [znw] in 't voorbijgaan - pasando
   _voorbijgaand = transitorio; pasahero.
   _voorbijganger _voorbijganster = pasante; hende ku ta pasa
   _voorbijkomen = pasa
   _voorbijlopen = (kana) pasa
   _voorbijrijden = (kòre) pasa
   _voorbijstreven = pasa; pusha padilanti
   _voorbijvliegen = (bula) pasa
   _voorblijven = keda dilanti
   _voorbode = forbor; mensahero
   _voordat = promé ku
   _voordeel = bentaha; benefisio; probecho. voordeel hebben, behalen/trekken - probechá; benefisiá. in zijn voordeel veranderen - kambia pa mihó. zijn voordeel doen met - hasi uzo di; saka probecho di. ten voordele van - na benefisio di; na fabor di. het voordeel van de twijfel - e benefisio di duda.
   _voordeeltje = kachi-kachi
   _voordelig = bentahoso, benefisioso
   _voordien = promé; promé ku; previamente
   _voordoen = [schort] bisti; [demonstreren] munstra; [gebeuren] pasa; surgi; - e pregunta ta surgi si, ... mocht de nood zich voordoen, - si surgi e nesesidat, [fingeren] presentá; hasi manera; hij deed zich voor als arts. - El a pasa pa dòkter. El a presentá su mes komo dòkter.
   _voordracht = [voor benoeming] nominashon; op voordracht van - riba rekomendashon di. [toespraak] charla; diskurso; disertashon; [declamatie] deklamashon
   _voordragen = [voor benoeming] nominá; [gedicht e.d.] deklamá
   _vooreerst = por lo pronto
   _voorgaan = [v. plaats] bai padilanti; [v. tijd] bai promé; bin promé; [godsdienstoefening] kondusí; dirigí; selebrá; gaat u voor. - pasa. hij ging mij voor. - el a bai mi dilanti. dames gaan voor. - Damanan promé. Zijn werk gaat altijd voor. - Su trabou semper ta bin na promé lugá. goed voorgaan doet goed volgen. - un bon ehemnpel ta bal mas ku tur otro kos.
   _voorgaande = anterior
   _voorganger = predesesor; [kerk] domi; pastor
   _voorgebergte = promontorio [S.]
   _voorgeborgte = limbo
   _voorgeleiden = trese dilanti di wes.
   _voorgenoemd = menshoná ariba; menshoná anteriormente
   _voorgenomen = [C.] proponé; [A.] proponí
   _voorgerecht = entrada
   _voorgeschiedenis = [v. zaak] historia previo; [persoon] pasado; [prehistorie] prehistoria; [v. ziekte] historia médiko
   _voorgeslacht = antepasadonan
   _voorgevel = frente; fasada
   _voorgeven = pretendé; fingi; ple
   _voorgevoel = presentimento; [angstig] andung
   _voorgoed = pa semper
   _voorgrond = promé plano; op de voorgrond treden - pone su mes riba promé plano. pusha su mes padilanti.
   _voorhamer = mòkel {stomme e}
   _voorhand = in: op vorhand - di antemano
   _voorhanden = disponibel
   _voorhebben = [schort e.d.] tin bistí; Wie denk je dat je voorhebt? - Ta ken bo ta kere ku mi ta? Ik weet wat hij voorheeft. Mi sa kiko su idea ta. Hij heeft niets kwaads voor. - E no ke nada malu. Hij heeft het goed met haar voor. - E tin bon intenshon pa kuné. veel op iemand voor hebben. - tin hopi ventaha riba un hende.
   _voorheen = antes; anteriormente
   _voorheffing = impuesto preliminar
   _voorhistorisch = prehistóriko
   _voorhoede = avanguardia; [sport] liña delantero
   _voorhoedespeler = delantero
   _voorhoofd = frenta
   _voorhoofdsholte = sino frental
   _voorhouden = [schort] keda bistí kuné; iemand iets voorhouden - munstra un hende e importansia di un kos. [leren] siña un hende un kos.
   _voorhuid = id.; prepucio [S.]
   _voorhuis = entrada; parti di dilanti di e kas
   _voorin = parti dilanti di; den e parti di dilanti; [in boek] na kuminsamento
   _vooringang = entrada di dilanti
   _vooringenomen = predispuesto; prewisioso; (ku) tin) prewinsio
   _voorjaar = promé parti di aña; tempo di kuaresma; primavera
   _voorkamer = sala di dilanti
   _voorkant = parti di dilanti; parti padilanti
   _voorkauwen = in: iemand iets voorkauwen - splika un hende un kos na plaka chikito.
   _voorkennis = konosemento previo
   _voorkeur = preferensia. bij voorkeur - preferibel[mente]. de voorkeur geven aan - duna preferensia na; preferá. de voorkeur genieten - tin preferensia. de voorkeur verdienen - ta preferibel.
   _voorkeursbehandeling = tratamento preferensial
   _voorkeurstem = boto / voto preferensial
   _voorkómen = prevení voorkómen is beter dan genezen. - prevení ta bal mas ku kura.
   _vóórkomen = [ww] [gebeuren] pasa; sosodé; okurí; [verschijnen] presentá; [getuige e.d.] aparesé dilanti di mesa bèrde; [rechtzaak] tuma lugá; [schijnen] parse; het laten voorkomen alsof... - duna e impreshon ku ... in voorkomende gevallen - den kasonan ku por presentá. veel voorkomen - pasa hopi (biaha). het komt mij voor dat zulke dingen niet moesten voorkomen. - Ta parsé mi ku kosnan asina no mester a pasa. Het kwam mij juist voor - El a parsé mi korekto. [znw] [v. persoon] aparensia, aspekto; [v. ziekte e.d.] insidensia
   _voorkómend = koperatibo; atento.
   _vóórkomend = ku ta pasa; zelden voorkomend - raro.
   _voorkoming = prevenshon; ter voorkoming van teleurstelling - pa evitá desapunto.
   _voorlaatst = penúltimo; e delaster menos un
   _voorland = in: dat is je voorland - asina lo ta bo futuro.
   _voorleggen = someté
   _voorletter = inisial
   _voorlezen = lesa (pa)
   _voorlezer = lesadó
   _voorlichten = informá; splika; instruí
   _voorlichting = infòrmashon; splikashon; instrukshon; edukashon; guía; konseho.
   _voorlichtingsdienst = servisio infòrmatibo
   _voorliefde = preferensia spesial
   _voorliegen = gaña
   _voorlopen = [letterlijk] kana dilanti; avansá; [klok] ta dilanti
   _voorloper = predesesor; prekursor
   _voorlopig = [bw] pa awó, p'awó. Hij komt voorlopig niet. - E no ta bin p'awó. [bnw] interino; preliminario; voorlopig verslag - relato preliminario.
   _voormalig = anterior
   _voorman = forman; bas; hefe
   _voormiddag = maínta
   _voornaam = [znw]nomber; [bnw] distinguí; importante; prominente
   _voornaamst _voornaamste = prinsipal(mente); [aller-] primordial(mente)
   _voornaamwoord = pronomber. aanwijzend voornaamwoord - pronomber demonstratibo. betrekkelijk voornaamwoord - pronomber relatibo. bezittelijk voornaamwoord - pronomber posesibo. persoonlijk voornaamwoord - pronomber personal. vragend voornaamwoord - pronomber interogatibo.
   _voornamelijk = prinsipalmente
   _voornemen = [znw] intenshon; propósito. [ww] zich voornemen - proponé (su mes)
   _voornoemd = menshoná ariba; menshoná anteriormente
   _vooroefeningen = ehersisionan preliminar
   _vooronder = kabina di dilanti
   _vooronderstellen = presuponé
   _vooronderstelling = presuposishon
   _vooronderzoek = investigashon preliminario
   _vooroordeel = prewisio
   _vooroorlogs = di promé ku guera
   _voorop = dilanti, padilanti
   _vooropgezet = prekonsibí
   _vooropleiding = entrenamento previo; edukashon previo
   _vooroplopen = kana padilanti [ook fig.]
   _voorouder _voorouders = antepasado; antepasadonan
   _voorover = padilanti; [gebogen] doblá
   _vooroverbuigen = dobla
   _vooroverhellen = len padilanti
   _vooroverleg = deliberashon previo / preliminario
   _vooroverleunen = len padilanti
   _vooroverliggen = drumi kara abou
   _voorovervallen = kai padilanti; kai kara abou
   _voorpagina = promé página
   _voorpost = posishon avansá
   _voorproef _voorproefje = prueba antisipá
   _voorraad = depósito; lote; stòk. in voorraad - den stòk
   _vorraadkamer = depósito; mangasina
   _voorradig = den stòk
   _voorrang = preferensia; prioridat. voorrang verlenen - duna preferensia.
   _voorrangsweg = kaminda preferensial
   _vorrecht = privilegio
   _voorrekenen = in: Ik heb 't hem voorgerekend. - M'a kalkul'é p'e.
   _voorronde = promé danda
   _voorruit = [in auto] wind-shield [e.]
   _voorschieten = avansá
   _voorschijn = in: te voorschijn brengen, halen - produsí; saka afó. te voorschijn komen - aparesé; sali afó. te voorschijn roepen - evoká.
   _voorschoot = lantera
   _voorschot = avanse
   _voorschotelen = in: iemand iets voorschotelen - pone un kos dilanti di un hende.
   _voorschrift = preskripshon; [med.] resèpt
   _voorschrijven = [door dokter e.d.] preskribí; [opleggen] dikta
   _voorshands = p'e momento akí; por lo pronto [s.]
   _voorsnijden = kòrta karni pa parti'é
   _voorsorteren = sòrter
   _voorspannen = in: zich ergens voorspannen - tuma un kos den su man.
   _voorspel = [muz. en fig.] preludio [S.]; [theater] prólogo; introdukshon
   _voorspelbaar = premirabel; dat was voorspelbaar - esei por a wòrdu pronostiká.
   _voorspelen = tòka pa
   _voorspellen = 1. voorspéllen = pronostiká; ik heb 't je voorspeld! - M'a bisá bo! 2. vóórspellen = spèl .
   _voorspelling = predikshon; pronóstiko
   _voorspiegelen = in: iemand iets voorspiegelen - duna un hende speransa falso
   _voorspiegeling = speransa falso; ilushon
   _voorspoed = prosperidat. - prosperá; bij voor- en tegenspoed - ora di prósperidat i adversidat.
   _voorspoedig = próspero; eksitoso
   _voorspraak = interseshon; (inter)mediashon; intervenshon.
   _voorsprong = avanse
   _voorstaan = 1. boga pa; 2. in: er staat me zoiets voor. - Mi ke sa ku mi ta kòrda un kos asina. zich erggens op laten voorstaan - ta orguyoso di un kos.
   _voorstad = suburbio
   _voorstander = partidario; voorstander zijn van - ta partidario di
   _voorste = promé
   _voorstel = proposishon
   _voorstelbaar = imaginabel
   _voorstellen = [inbeelden] imaginá (ook: zich); [voorstel doen] proponé; [kennis maken] introdusí; presentá; [afbeelden] representá; Dat stelt niets voor. No ta nifiká nada. 't is niet zo erg als hij 't voorstelt. - Kos no ta malu manera e ta pinta. Die zaak stelt niets meer voor. - E empresa ei a kaba na nada. Stel je voor, zeg! - Bo por imaginá bo un kos asina? Ik kan me haar gezicht niet meer voorstellen. - Mi no ta kòrda su kara.
   _voorstelling = [aan publiek] presentashon; [van persoon] introdukshon; presentashon; [denkbeeld] idea; dat is een verkkerde voorstelling van zaken. - ta un representashon eróneo di e asunto. zich een voorstelling van iets maken. - fòrma un idea di un kos.
   _voorstellingsvermogen = poder di imaginá
   _voorstemmen = vota/bota na fabor
   _voorsteven = kabes di barko
   _voorstudie = estudio preliminario; estudio preparatorio
   _voort = padilanti
   _voortaan = di awó padilanti
   _voortbestaan = [ww] sigui eksistí; sobrebibí. [znw] kontinuidat; ; sobrebibensia
   _voortbewegen = propulsá; zich voortbewegen - move
   _voortbeweging = propulshon
   _voortborduren = sigui elaborá
   _voortbouwen = sigui traha
   _voortbrengen = produsí; krea; generá
   _voortbrenging = produkshon
   _voortbrengsel = produkto
   _voortduren = sigui, kontinuá; dura; tarda
   _voortdurend = [bnw] kontinuo; permanente; konstante. [bw] kontinuamente; permanentemente; konstante mente; día pa día; largo bai; semper bai; ketu bai; tur ora.
   _voortduring = in: bij voortduring - kontinuamente; largo bai; ketu bai; tur ora
   _voorteken = forbor; indikashon (previo); señal
   _voortgaan = sigui; kontinuá; progresá
   _voortgang = progreso
   _voortgezet = sekundario; voortgezet onderwijs - enseñansa sekundario.
   _voorthelpen = yuda progresá.
   _voortijd = tempo prehistóriko
   _voortijdig = [bnw] prematuro; [bw] prematuramente
   _voortijds = den tempo(nan) di antes
   _voortkomen = in: voortkomen uit - sali (for) di; data for di; originá for di;
   _voortleven = sigui biba
   _voortmaken = pura; hasi lihé; hasi purá; maak voort! - Kos p' awe!
   _voortplanten = [ideeën e.d.] propagá; [licht e.d.] transmití; biaha. [biol.] prokreá
   _voortplanting = [ideeën e.d.] propagashon; [licht e.d.] transmishon; [biol.] prokreashon; reprodukshon
   _voortplantingsorganen = òrganonan reproduktibo
   _voortreffelijk = ekselente(mente)
   _voortrekken = in: iemand voortrekken - faboresé un hende riba otro
   _voortrekker = pionero
   _voortrekkerij = faboritismo
   _voorts = ademas, sobra dje. en zo voorts - etcétera
   _voortschrijden = avansá, sigui, kontinuá
   _voortslepen = sigui lastra; sigui tou
   _voortspoeden = in: zich voortspoeden - pura; sigui kòre
   _voortspruiten = brota (uit = for di)
   _voortstuwen = propulsá
   _voortstuwing = propulshon
   _voortsukkelen = sigui kana ku difikultat; lastra su mes padilanti; [v. ziekte] sigui ni mihó, ni pio.
   _voortvarend = enérgiko; ku energía
   _voortvarendheid = energía
   _voortvloeien = resultá (uit = di); originá (uit = for di); voortvloeiend uit - komo resultado di
   _voortvloeisel = resultado
   _voortvluchtig = fugitibo; profugo
   _voortvluchtige = fugitibo; profugo
   _voortwoekeren = sigui plama (sin stòp)
   _voortzeggen = in: zegt het voort! - un boka bisa otro
   _voortzetten = kontinuá; sigui; proseguí .
   _voortzetting = kontinuashon
   _vooruit = [van te voren] promé; [naar voren] padilanti; vooruit maar! - dal bai numa! recht vooruit - stret padilanti. hij is zijn tijd ver vooruit. - e ta leu dilanti di su tempo. We kunnen weer een poosje vooruit. - Nos por sigui un pòko trobe.
   _vooruitbetalen = paga padilanti; prepagá Pvooruitdenken = pensa promé
   _vooruitgaan = bai padilanti: avansá; progresá . hij gaat goed vooruit - el a bai hopi padilanti. de patiënt gaat goed vooruit. - E pasient ta bai bon padilanti. langzaam vooruitgaan - progresá pòko-pòko.
   _vooruitgang = progreso, avanse ; mihoransa
   _vooruithelpen = yuda progresá; yuda bai padilanti.
   _vooruitkijken = wak padilanti [ook fig.]
   _vooruitkomen = [letterl.] bin padilanti. [fig.] progresá
   _vooruitlopen = kana padilanti; vooruitlopen op - antisipá
   _vooruitsteken = sali
   _vooruitstrevend = progresibo
   _vooruitstrevendheid = progresibidat
   _vooruitzicht = perspektiba
   _vooruitzien = premirá; mira padilanti
   _vooruitziend = mirando padilanti; vooruitziende blik - mirada progresibo
   _voorvader = antepasado
   _voorval = insidente; evento
   _voorvallen = pasa; sosodé; akontesé
   _voorvechter = anfitrion
   _voorverkiezing = elekshon primario
   _voorverkoop = bendemento antisipá; bendemento previo
   _voorvoegsel = prefiho
   _voorvoelen = sinti (di antemano)
   _voorwaar = en bèrdat; di bèrde; berdaderamente
   _voorwaarde = kondishon. voorwaarden stellen - stipulá kondishonnan. aan voorwaarden binden - kondishoná; 'n eerste voorwaarde - un prerekisito. onder geen voorwaarde - bou di ningun kondishon.
   _voorwaardelijk = kondishonal(mente)
   _voorwaarts = padilanti
   _voorwenden = pretendé
   _voorwendsel = preteksto
   _voorwereldlijk = prehistóriko
   _voorwerk = trabou preliminar(io)
   _voorwerp = obheto; kos; [gram.] komplemento
   _voorwoord = prólogo
   _voorzanger = kántor
   _voorzeggen = bisa loke tin ku bisa
   _voorzet = kuminsamento; promé aktuashon
   _voorzetlenbs = obhetibo
   _voorzetsel = preposishon
   _voorzetten = in: iemand eten voorzetten - pone kuminda pa un hende.
   _voorzichtig = kuidadoso; kouteloso; prudente; ku kuidou. voorzichtig! - tene kuidou! je moet voorzichtig zijn met hem. - bo tin ku tene kuidou kuné. voorzichtig te werk gaan. - aktua ku koutela.
   _voorzichtigheid = prekoushon; kuidou; koutela; prudensia
   _voorzichtigheidshalve = pa tur siguridat; komo prekoushon
   _voorzichtigheidsmaatregel = medida di prekoushon
   _voorzien = [ww] [vooruitzien] premirá; antisipá; mira di antemano; Hij kwam sneller dan voorzien - El a bin mas lihé ku nan/nos a kere /feruagtu. dat was niet te voorzien. - No por a antisipá esei. zij heeft 't op zijn geld voorzien. - e ta tras di su plaka. [bevoorraden] suministrá; abastesé; kubri; voorzien in/van - suministrá ku, proveé ku; yena; in een vacature voorzien. - yena un vakatura. ik ben al voorzien. - mi tin kaba. die winkel is goed voorzien. - e tienda ei ta bon sòrtí. in de behoefte voorzien. - kubri e nesesidat. van alle gemakken voorzien. - (ku) tin tur fasilidat.
   _voorzienigheid = providensia
   _voorziening = provishon; suministro. sociale voorzieningen - provishonnan sosial.
   _voorzitten = presidí
   _voorzitter = presidente
   _voorzitterschap = presidensia
   _voorzorg = prekoushon. uit voorzorg - komo prekoushon.
   _voorzorgsmaatregel = medida di prekoushon
   _voos = sushi; putrí
   _vorderen = progresá, avansá; [opeisen] rekerí; demandá; eksigí
   _vordering = progreso; avanse. [eis] eksigensia; demanda
   _vore = kanal (kobá pa awa)
   _voren = padilanti. van, naar voren - padilanti. van te voren - di antemano. naar voren brengen - trese (padilanti). naar voren komen - bin padilanti. Weer van voren af aan beginnen - kuminsá ful di nobo.
   _vorig = anterior; previo; pasá. vorig jaar - aña pasá. het vorige hoofdstuk - e kapítulo anterior.
   _vork = fòrki. weten hoe de vork aan de steel zit. - sa kon kos ta sintá den otro. Sa kiko ta kiko.
   _vorkheftruck = fork-lifter [e.]
   _vorm = fòrma; Ik sta niet op vormen. - Mi no ta interesá den seremonia. Dat is maar voor de vorm. - Esei ta un fòrmalidat nada mas. zonder vorm van proces. - Sin ningun kaso hudishal.
   _vormelijk = fòrmal(mente)
   _vormelijkheid = fòrmalidat
   _vormeling = [rkk] konfirmante; esun ku ta konfirmá
   _vormen = fòrma; [rkk] konfirmá
   _vormend = edukatibo, edukashonal
   _vormgeving = komposishon (artístiko); diseño
   _vorming = [alg.] fòrmashon; [geestelijk] edukashon; kultivashon
   _vormloos = sin fòrma
   _vormsel = [rkk] konfirmashon
   _vormverandering = kambio di fòrma; transformashon; metamórfosis
   _vorsen = investigá
   _vorst = [monarch] monarka; [vriezen] frismento; [nok] kabai (di dak)
   _vorstelijk = real
   _vorstendom = prinsipado [S.]
   _vorstenhuis = dinastía [S.]
   _vorstin = monarka; lareina; reina
   _vorstverlet = díanan liber pa vía di muchu fríu
   _vos = zoro; 'n slimme vos - un gai spierto; een vos verliest wel z'n haren, maar niet z'n streken. - un gai bibo tin su buelta di atras. als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen! - wardá bo di hende ku labia.
   _voteren = vota; bota
   _vouw = doblá
   _vouw- = ku ta dobla
   _vouwbaar = ku por dobla
   _vouwen = dobla
   _voyeur = lurdó
   _vraag = [om antwoord] pregunta; [kwestie] kuestion; [verzoek] pidimento, petishon, súplika; [in handel] demanda. vraag en aanbod - oferta I demanda . dat is nog maar helemaal de vraag. - esei ta mashá dudoso, (insigur) ainda. 't Is de vraag of,... - E kuestion ta si ... De vraag is niet of ... - E kuestion no ta si ... de vraag rijst, ... - e pregunta ta surgi,... vragen stellen - hasi pregunta. Er is geen vraag naar. - No tin demanda p'e.
   _vraagbaak = vademecum; fuente di infòrmashon
   _vraaggesprek = entrevista
   _vraagprijs = preis pidí
   _vraagpunt = punto den kuestion
   _vraagstuk = problema
   _vraagteken = punto di interogashon
   _vraatzucht = aktitut haragan golos; vorasidat
   _vraatzuchtig = haragan golos
   _vracht = karga, kargamento
   _vrachtauto = tròk
   _vrachtdienst = servisio di transportashon
   _vrachtgoed = karga
   _vrachtje = [taxi e.d.] pasahero
   _vrachtwagen = tròk
   _vragen = [om antwoord] puntra. [om te krijgen] pidi. [eisen] eksigí. Ik moet je iets vragen. - Mi tin un kò'i puntrá bo. vraag het maar aan ... - puntra ... pidi ... dat is te veel gevraagd. - esei ta (un tiki) te dimas. dat vraagt veel van hem. - esei ta eksigí hopi di dje. laten vragen - manda puntra; manda pidi. gevraagd, een secretaresse. - ta buska, un sekretaria. vragen naar - puntra pa; pidi pa. ze vragen naar jou. - Nan ta buská bo. naar de bekende weg vragen. - puntra pa kos ku bo sa. vragen om - pidi pa. iemand op een feest vragen. - invitá un hende pa un fiesta. - Bo ta haña loke bo ta buska. Wat vraag je ervoor? Kuanto bo ke haña p'e? Vragen staat vrij. - Bo por puntra loke bo ke./ Bo por pidi loke bo ke.
   _vragend = interogatibo
   _vragenderwijs = na modo di puntra
   _vragenlijst = kuestionario
   _vrager = puntradó; interogadó
   _vrede = pas. daar heb ik wel vrede mee. - mi por biba ku esei.
   _vredelievend = pasífiko
   _vredelievendheid = pasifismo
   _vredes- = di pas
   _vredesnaam = in: In vredesnaam! - por Dios! [S.]
   _vredestichter = pasifikadó
   _vredig = pasífiko; ketu
   _vreedzaam = pasífiko
   _vreemd = [eigenaardig] straña; straño; rar. [buitenlands] stranhero. vreemde talen - lenganan stranhero. dat is hem geheel vreemd. - e no konosé esei mes. vreemd genoeg,... - straña ku e por parse, ... vreemd vinden - straña. ik vind 't vreemd, dat... - ta strañá mi, ku ... ik ben hier vreemd. - Mi no ta di akí. iets vreemdes - un kos straña/srraño. vreemd gaan - tin relashon seksual fuera di matrimonio.
   _vreemde = hende straña; hende deskonosí. Dat heeft hij van geen vreemde. - Pampuna no sa pari kalbas.
   _vreemdeling = stranhero; hende di afó
   _vreemdelingendienst = imigrashon
   _vreemdelingenpolitie = imigrashon
   _vreemdelingenverkeer = turismo
   _vreemdheid = strañesa
   _vreemdsoortig = singular; straña; rar; kurioso
   _vreemdsoortigheid = singularidat; strañesa; kuriosidat
   _vrees = miedo; temor. uit vrees voor - pa miedo di. uit vrees dat - pa miedo ku.
   _vreesaanjagend = temeroso
   _vreesachtig = miedoso; tímido
   _vreetzak = haragan; haragan golos; barig'i mea
   _vrek = (hende) miskiña
   _vrekkig = miskiña
   _vreselijk = teribel; hòribel; hororoso; 'n vreselijk kind - un mucha mashá fastioso.
   _vreten = [ww] kome golos; [vulg.] fret. Dat ding vreet stroom - E kos ei ta gasta mashá hopi koriente. uit z'n neus zitten te vreten - koba hole. [znw] kuminda
   _vreugde = legría, alegría; plaser; goso; vreugde scheppen in - gosa di.
   _vreugdebetoon = húbilo
   _vrezen = teme; tin miedo. ik vrees van niet. - mi tin miedo ku no. Ik vrees van wel. - Mi tin miedo ku sí. Hij vreesde voor zijn leven. - E tabatin miedo di pèrdè su bida.
   _vriend = amigo. iemand te vriend houden. -keda bon amigo ku un hende. Even goeie vrienden! - Nos ta keda bon amigo tòg.
   _vriendelijk = kariñoso; amistoso; amikal. weest u zo vriendelijk om ... - sea asina bon di ... wilt u zo vriendelijk zijn om ... - mener ke hiba di gusto pa ... vriendelijk bedankt. - Mashá danki.
   _vriendelijkheid = amabilidat, kariño
   _vriendendienst = in: iemand een vriendendienst bewijzen - duna un hende un man komo amigo
   _vriendin = amiga
   _vriendinnetje = amiguita
   _vriendje = amiguito
   _vriendjespolitiek = faboritismo; patronage
   _vriendschap = amistat
   _vriendschappelijk = amistoso, amikal(mente)
   _vriendschaps- = di amistat
   _vriendschapsband = laso di amistat
   _vriespunt = punto di kongelashon
   _vriezen = fris; kongelá; 't Kan vriezen, 't kan dooien. -E kos por pasa of lag'i pasa.
   _vrij = [bnw] liber; [gratis] pòr nada; [niet bezet] no okupá; onder de vrije hemel - den aire liber. vrije tijd - oranan liber. Ik ben zo vrij U te verzoeken om ... - Mi ta tuma e libertat di pidí bo, pa ... [bw] libremente; vrij veel - basta hopi. De klap kwam vrij hard aan. - E sla a dal basta duru.
   _vrijaf = liber
   _vrijage = freimento
   _vrijblijvend = sin kompromiso
   _vrijbrief = lisensia
   _vrijbuiter = hende ku no ta mara su mes na ningun kompromiso; aventurero
   _vrijdag = [A.] diabierna; [C.] diabiernè. goede vrijdag - viernasanto, viernes santo; diabierna santo
   _vrijdom = in: vrijdom hebben van - ta liber di
   _vrijen = frei
   _vrijer = frei
   _vrijerij = freimento
   _vrijetijdsbesteding = rekreashon
   _vrijetijdskleding = paña informal
   _vrijgeleide = salvoconducto = [s.!]
   _vrijgeven = [vrijaf] duna liber; [informatie] saka; [beschikbaar stellen] pone na disposishon
   _vrijgevig = generoso
   _vrijgevigheid = generosidat
   _vrijgevochten = indisipliná; sin disiplina. Het is daar een vrijgevochten boel. - Tur hende ta hasi loke nan ke, aya.
   _vrijgezel = soltero
   _vrijgezellin = soltera
   _vrijhandel = komersio liber; free trade [E.]
   _vrijheid = libertat
   _vrijheidsliefde = amor pa libertat
   _vrijheidslievend = ku tin amor pa libertat
   _vrijhouden = [dag, tijd] reservá; ['n persoon] paga pa un hende; [pad, doorgang] tene habrí.
   _vrijkaartje = karchi por nada
   _vrijkomen = sali liber
   _vrijlaten = pone den libertat; [ruimte] wanta habrí
   _vrijmaken = liberá; hasi líber; [doorgang] habri.
   _vrijmetselaar = mason
   _vrijmetselarij = masonería
   _vrijmoedig = habrí; franko; direkto; sin miedo
   _vrijmoedigheid = frankesa
   _vrijpleiten = eksonerá
   _vrijpostig = freipòstu
   _vrijpostigheid = kò'i freipòstu
   _vrijspraak = absolushon; eksonerashon
   _vrijspreken = absolbé; eksonerá
   _vrijstaan = para liber; [geoorloofd zijn] tin permiso; ta liber
   _vrijstaand = para liber; independiente; pará su so.
   _vrijstellen = eksonerá; dispensá; duna dispensashon; hasi liber
   _vrijstelling = eksonerashon; dispensashon
   _vrijster = in: 'n ouwe vrijster - señorita bieu.
   _vrijuit = liber; libremente; frankamente; vrijuit gaan - keda liber di kulpa(bilidat). vrijuit spreken - papia franko.
   _vrijwaren = in: vrijwaren tegen - protehá di/kontra; duna garantía pa.
   _vrijwel = kasi; práktikamente
   _vrijwillig = [bnw] boluntario; [bw] boluntariamente
   _vrijwilliger = boluntario
   _vrijwilligheid = boluntariedat
   _vrijzinnig = liberal(mente)
   _vrijzinnigheid = liberalismo
   _vroedvrouw = [A.] partera. [C.] frumú
   _vroeg = tempran, trimpan; te vroeg geboren - nasí muchu tempran; vroeg genoeg - basta tempran. 's morgens vroeg - maínta tempran; 't Is nog te vroeg om ... - Ta tempran ainda pa ... 'n uur te vroeg - un ora tempran.
   _vroeger = [bnw] [letterlijk] mas tempran; [vorig] anterior; [bw] [v. tijd] antes, antaño. vroeger, toen ik nog jong was, ... - tempo di mi tempo, ... vroeger kwam je altijd op tijd. - Antes, bo semper tábata sa bini na ora.
   _vroegertje = in: 't was vandaag 'n vroegertje. - Nos a kuminsá/kaba tempran awe.
   _vroegst = in: op z'n vroegst - pa mas tempran.
   _vroegte = in: in alle vroegte - mardugá; maínta tempran.
   _vroegtijdig = tempran. vroegtijdig overlijden - fayesimento promé ku su tempo.
   _vrolijk = alegre; kontento; divertido; zich vrolijk maken over - hasi chansa di.
   _vroom = devoto; piedadoso; 'n vrome wens - un deseo skondí.
   _vroomheid = devoshon
   _vrouw = [alg.] muhé; mohé; [verouderd:] muher; [vooral op Aruba:] hende-muhé; hende-mohé; hende-muher; [echtgenote] kasá. de vrouw des huizes - e ama di kas. Onze lieve Vrouw - Mama María. tot vrouw nemen - tuma komo kasá, komo esposa.
   _vrouwelijk = [v. mensen:] femenino; [v. dieren] hembra; 'n vrouwelijke dokter - un dòkter - muhé.
   _vrouwelijkheid = femenidat; loke ta típiko pa hende-muhé
   _vrouwen- = femenino; di (hende-)muhé
   _vrouwenarts = ginekólogo
   _vrouwengek = muherero
   _vrouwengevangenis = prison pa (hende-)muhé
   _vrouwenhater = misógino [S.]; hende ku ta odia (hende-)muhé
   _vrouwenjager = muherero
   _vrouwenkiesrecht = derecho di bota pa (hende-)muhé
   _vrouwmens = muhé
   _vrouwvolk = MUHéNAN; hende-muhénan
   _vrucht = fruta [ook fig.]; vrucht(en) afwerpen karga fruta; [fig.:] ta fruktífero.
   _vruchtafdrijving = aborto
   _vruchtbaar = [grond, gewas] fértil; [mens, dier] fekundo; [fig.] fruktífero
   _vruchtbaarheid = [grond, gewas] fertilidat; [mens, dier] fekundidat
   _vruchtbeginsel = ovario [S.]
   _vruchtdragend = (ku) ta karga fruta; [fig.:] fruktífero
   _vruchteloos = infruktífero
   _vruchten- = di fruta
   _vruchtgebruik = id.; usufructo [S.]
   _vruchtvlees = in: uitgekauwd vruchtvlees - kouchi
   _vruchtwater = aw'i parí
   _vuig = baho; vil
   _vuil = [znw+bnw] sushi. vuil maken - susha; de vuile was - paña sushi; de vuile was buiten hangen [fig.] - saka maka. iemand als oud vuil behandelen - trata un hende manera paña sushi.
   _vuilak = desgrasiado
   _vuilbek = boka sushi
   _vuilheid _vuiligheid = sushedat
   _vuilmaken = susha
   _vuilnis = sushi; basura
   _vuilnis- = di sushi
   _vuilnisbakkenras = kachó di kaya
   _vuilnisbelt = dòm
   _vuilnisemmer = bak'i sushi
   _vuilnishoop = dòm; monton di sushi
   _vuilnisman = sushiman; trahadó di servisio di limpiesa
   _vuiltje = in: er is geen vuiltje aan de lucht. - no tin ni un problema.
   _vuist = mokete. met de vuist op tafel slaan. - dal riba mesa. voor de vuist weg - sin prepará. op de vuist gaan. - moketeá otro.
   _vuistje = in: in zijn vuistje lachen - hari skondí; hari tra'i lomba.
   _vuistregel = regla simpel
   _vuistslag = bòftá.
   _vulgair = vulgar
   _vulgariteit = vulgaridat
   _vulkaan = volkan
   _vulkanisch = volkániko
   _vullen = yena
   _vulling = yenamento
   _vuns _vunzig = sushi, feu; obseno
   _vuren = tira
   _vurig = ardiente; ferboroso
   _vurigheid = ferbor
   _vuur = kandela; [fig.:] ardor; ferbor. - kuminsá tira. iemand het vuur na aan de schenen leggen. - pone un hende bou di preshon pisá. het vuur uit de sloffen lopen - kana te ku bo pía a kai. olie op 't vuur gooien - pusha palo bou kandela. zijn ogen spoten vuur. - su wowo a spart kandela. vuur vatten - pega na kandela. Hij heeft voor hetere vuren gestaan. - El a enfrentá problemanan mas pisá.
   _vuur- = di kandela
   _vuurgevecht = tiramento
   _vuurgloed = resplandor
   _vuurpijl = kohete; dat was de klap op de vuurpijl - esei tábata e kolmo (di remate) en als klap op de vuurpijl, - I komo kolmo di remate,
   _vuurproef = prueba di kandela; de vuurproef doorstaan - pasa e último prueba.
   _vuurrood = korá-korá
   _vuurspuwend = ku ta saka kandela; vuurspuwende berg - volkan.
   _vuurtoren = id.; faro [s.], light-house [E.]
   _vuurvast = ku por wanta kandela
   _vuurwapen = arma di kandela
   _vuurwerk = klapchi, vuurwerk. vuurwerk afsteken - tira klapchi.
   _vuurzee = flandam


   _waag = [stads-] (edifisio di) balansa grandi
   _waaghals = hende tribí
   _waaghalzerig = tribí, prufiá
   _waaghalzerij = riskamento, tribilidat
   _waagschaal = in: zijn leven in de waagschaalstellen - pone su bida na peliguer. Riska su bida.
   _waagstuk = aventura; empresa tribí
   _waaien = supla; [vlag e.d.] bula; [met waaier e.d.] waya. 't waait hard. - tin hopi biento, biento ta supla duru. laat maar waaien! - laga bai numa.
   _waaier = fèn
   _waakhond = kachó pa kuida kas
   _waaks = alerta
   _waakvlam = spiritu
   _waakzaam = vigilante; alertá
   _waakzaamheid = vigilansia
   _waan = idea (falso); impreshon (falso); ilushon. iemand in de waan brengen dat ... - duna un hende e idea falso ku ... hij verkeert in de waan dat ... - e ta bou di e impreshon ku ...
   _waandenkbeeld = idea falso
   _waanvoorstelling = halusinashon
   _waanwijs = pedante
   _waanwijsheid = pedantería
   _waanzin = lokura
   _waanzinnig = loko; waanzinnig duur - karo manera diabel
   _waanzinnige = loko
   _waar 1 = [bnw] bèrdat, bèrdè. 'n waar woord - palabra bèrdat. daar is niets van waar. - no tin nada di bèrdat den esei. was 't maar waar! - male (bèrdè)! Hij is ziek, nietwaar? - E ta malu, no? Dat is waar ook! - M'a hera lubidá! Er moet toch wel iets van waar zijn. -Algo mester ta bèrdat. je moet het eerst nog waar maken. - Bo tin ku prob'é promé.
   _waar 2 = [vr.vnw] unda. waar vandaan - di unda. Waar ga je heen? - Unda bo ta bai? Waar kom je vandaan? - Di unda b'a bin?
   _waar 3 = [betr.vnw] unda, kaminda; Waar dan ook - Unda ku ta.
   _waar 4 = [znw] [alg.] kos; [handels-] merkansía. alle waar is naar zijn geld. - tur kos tin su balor.
   _waaraan = [vr.vnw] na kiko, kua, ken(de); waar denk je aan? - Kiko bo ta pensa? [betr.vnw] na loke, kua, ken(de).
   _waarachter = [vr.vnw] tra'i kiko, kua, kend(de); [betr.vnw] tra'i loke, kua, kend(de).
   _waarachtig = [bnw] bèrdè; sinsero. [bw] berdaderamente, realmente. waarachtig, hij is 't! - t'e di bèrdè mes! waarachtig niet! - absolutamente ku no!
   _waarbij = [vr.vnw] ku kiko, kua, kend(de); serka kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] ku loke, kua, ken(de); serka loke, kua, ken(de). Waarbij je nog moet bedenken, - na loke bo tin ku kòrda ainda, Waarbij nog komt, - Na loke bo tin ku agregá ainda, Waarbij vergeleken, - Kompará ku loke,
   _waarborg = garantía
   _waarborgen = garantisá
   _waarborg- = di garantía
   _waarboven = [vr.vnw] ariba di kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] ariba di loke, kua, ken(de).
   _waard = doño, patron. zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. - piensa el ladrón, que todos son de su condición. [s.!]; buiten de waard rekenen - lubidá ku tin doño.. [bnw] baloroso; apresiabel. Waarde heer, - Apresiabel señor. waard zijn - bal. Het is veel waard. - ta bal hopi. de moeite waard zijn - vale la pena [S.] Het was alle moeite wel waard. - El a bal tur e molèster sí. . Ik voel me vandaag niks waard. - Mi ta sinti mi mes manera sòpi sin salu awe.
   _waarde = [znw] balor. van nul en gener waarde - di ningun balor. waarde hechten aan - duna balor na. toegevoegde waarde - balor añadí.
   _waarde- = di balor
   _waardebepaling = baluashon; balorisashon; taksashon
   _waardeloos = sin balor; Waar-de-loos! - Malísimo!
   _waarderen = [op prijs stellen] apresiá;[schatten] baluá
   _waarderend = di apresio
   _waardering = apresio; baluashon
   _waardevast = stabil; [pensieon e.d.] ku indexering; ta mantené su balor
   _waardevermeerdering = oumento di balor
   _waardevermindering = depresiashon
   _waardevol = balioso
   _waardig = digno. een betere zaak waardig - digno di un mihó kousa.
   _waardigheid = dignidat
   _waardin = doño femenino (di un bar of restorant)
   _waardoor = [vr.vnw] pakiko; dor di kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] pa loke, kua, ken(de); dor di loke, kua, ken(de).
   _waarheen = [vr.+betr.vnw] na unda, pa unda.
   _waarheid = berdad. de volle [zuivere] waarheid = e puro bèrdat. de waarheid mag gezegd worden. - palabra bèrdat no sa pika lenga. iemand flink de waarheid zeggen. - habri beibel pa un hende.
   _waarheidlievend = ku amor pa bèrdat.
   _waarheidsgetrouw = fiel(mente)
   _waarin = [vr.vnw] den kiko, kua; [betr.vnw] den loke, kua.
   _waarlijk = realmente; berdaderamente; di bèrdè
   _waarmaken = proba
   _waarmee = [vr.vnw] ku kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] ku loke, kua, ken(de).
   _waarmerk = sertifikashon, marka, stèmpel (DI outentisidat)
   _waarmerken = sertifiká, marka, stèmpel (pa outentisidat)
   _waarna = [betr.vnw] despues di loke, kiko, kua, kend(de);
   _waarnaar = [vr.vnw] na/pa kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] na/pa loke, kua, ken(de). waar kijk je naar? - Kiko bo ta wak?
   _waarnaast = [vr.vnw] banda di kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] banda di loke, kua, ken(de)
   _waarneembaar = perseptibel
   _waarneembaarheid = perseptibilidat
   _waarnemen = persebí; observá; [vervangen] reemplasá; [plichten] kumpli ku. de gelegenheid waarnemen om ... - hasi uzo di e oportunidadt pa ...
   _waarnemend = interino
   _waarnemer = 1. observadó; 2. reemplasante
   _waarneming = persepshon, observashon; [vervanging] reemplaso
   _waarom = pakiko, pasikiko, di kon
   _waaromheen = [vr.vnw] ront di kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] ront di loke, kua, ken(de).
   _waaromtrent = [vr.vnw] tokante di kiko,kua, ken(de); [betr.vnw] tokante di loke, kua, ken(de).
   _waaronder = [vr.vnw] bou di kiko, kua, ken(de); [betr.vnw] bou di loke, kua, ken(de).
   _waarop = [vr.vnw] riba kiko, kua, ken(de). [betr.vnw] riba loke, kua, ken()de),
   _waarover = [vr.vnw] (tokante) di kiko, kua, ken(de). [betr.vnw] (tokante) di loke, kua, ken(de).
   _waarschijnlijk = probabel(mente); Hij komt waarschijnlijk niet. - Probabelmente l'e no bini.
   _waarschijnlijkheid = probabilidat. naar alle waarschijnlijkheid - ku tur probabilidat
   _waarschuwen = advertí; avisá; warskiu; alertá. iemand waarschuwen voor gevaar - alertá un hende pa un peliguer. je bent gewaarschuwd! - m'a warskiu bo! - avisá polis.
   _waarschuwing = advertensia; aviso. laatste waarschuwing! - último aviso!
   _waartegen = [vr.vnw] kontra kiko; [betr.vnw] kontra loke
   _waartoe = [vr.vnw] pa kiko; [betr.vnw] pa loke.
   _waaruit = [vr.vnw] for di kiko; [betr.vnw] for di loke.
   _waarvan = [vr.vnw] di kiko; [betr.vnw] di loke.
   _waarvoor = [vr.vnw] pa kiko; [betr.vnw] pa loke. waar ben je voor gekomen? - Ba bin pa hasi kiko?
   _waarzeggen = lesa (un hende su) futuro; lesa karta; mira kòpi
   _waarzegger _waarzegster = lesadó di karta; miradó di kòpi
   _waas = wazu
   _wablief = ablí
   _wacht = warda; [mil.] guardia; [dienst] warda; servisio [A.]; sirbishi [C.]; turno; iemand de wacht aanzeggen. - Duna un hende un aviso serio.
   _wacht- = di espera
   _wachten = warda. wacht even! - warda un rato (asina). De brief liet lang op zich wachten. - E karta a tarda hopi pa yega. Het wachten is op jou. - T'abo nos ta warda. hij weet wat hem te wachten staat. - e sa kiko ta ward'é. wacht op mij! - wardá mi! zich wachten voor iets - no riska un kos. wacht u voor dieven! - Kuidou ku ladronnan.
   _wachtgeld = id.
   _wachthuisje = [bushalte] abrí
   _wachtwoord = id.; password [e.]
   _waden = kana dor di awa
   _waffel = smul; Hou je waffel! - Sera bo smul!
   _wagen = [znw] outo; karosa; [boodschappen-] garoshi. [ww] tribi, riska. waag 't eens! - purb'é! Dat waag ik te betwijfelen. - Mi no ta kere esei. zijn leven wagen - riska su bida. Wie niet waagt,die niet wint. - Esun ku no ta riska nada, no ta logra nada tampòko.
   _wagenpark = flota di vehíkulonan
   _wagentje = garoshi
   _wagenwijd = in: wagenwijd open - hanchu habrí
   _wagenziek = mareá (di kòre den outo)
   _waggelen = kana manera pato (morèt); kana zuai; kana krokochá
   _wagon = id.
   _wak = burako den eis
   _wake = vigilia
   _waken = vigilá; tene vigilia; waken bij - kompañá. ervoor waken dat - tene kuidou ku.
   _wakend = vigilante; 'n waakend oog houden op... - tira un bista kuidadoso riba ...
   _waker = wachimèn; warda di siguridat.
   _wakker = [niet slapend] lantá; [knap] spiertá; wakker maken/worden - lanta (fò'i soño); spierta. wakker worden! - lanta riba! Daar lig ik niet van wakker. - No ta problema pa mi. - lanta spantá. de herinnering wakker houden - mantené e rekuerdo bibo.
   _wal = [v. vesting] muraya; fòrtifikashon; [oever] tera firme; kosta; [v. rivier] banda; [verhoging]sero; [onder de ogen] saku; aan de wal - riba tera. aan wal gaan. - subi tera. aan lager wal raken - kai den miseria. van de wal in de sloot raken - kai fò'i panchi den kandela. steek maar van wal! - dal bai numa!
   _walgelijk = (ku) ta duna [A.] debòr, [C.] asko
   _walgen = in: 't doet mij walgen. - ta duná mi bèrè-bèrè. ik walg ervan - ta duná mi [A.] debòr, [C.] asko.
   _walging = [A.] debòr, [C.] asko
   _walglijk = (ku) ta duna [A.] debòr, [C.] asko
   _walkant = riba tera
   _walm = huma
   _walmen = huma
   _walmend = ku ta huma
   _wals = [dans] wals; [voor wegenaanleg] stomwoil
   _walvis = bayena
   _walvisvaarder = bayenero
   _walvisvangst = peska di bayena
   _wanbegrip = deskomprondemento; deskomprendimento; malkomprendemento; idea falso
   _wanbeheer _wanbeleid _wanbestuur = mal maneho
   _wanbetaler = mal pagadó
   _wand = muraya
   _wandaad = malecho; krimen; atrosidat
   _wandel = kanamento; aan de wandel zijn - a bai kana. handel en wandel - kondukta; komportashon (di bida). Hij is aan de wandel. - El a bai dal un keiru.
   _wandelaar _wandelaarster = hende ku ta (gusta) kana
   _wandelen = kana; gaan wandelen - dal un keiru (na pía). Ga je mee wandelen? - Bo ta bin kana ku mi? met de hond gaan wandelen - bai sali ku e kachó.
   _wandelgang = lugá den un edifisio, kaminda lobbyistanan ta purba papia ku polítikonan
   _wandeling = kanamento; 'n wandeling maken - dal un keiru. in de wandeling - popularmente.
   _wandelmars = kaminata
   _wandelpad = kaminda pa kana
   _wandelstok = garoti
   _wandeltocht = kaminata
   _wandelwagentje = stroller [E.]
   _wanen = imaginá
   _wang = kara
   _wangedrag = mal komportashon
   _wangedrocht = mònstruo
   _wanhoop = desesperashon. uit wanhoop - pa desesperashon.
   _wanhoops- = di desesperashon
   _wanhoopsdaad = akto di desesperashon
   _wanhopen = desesperá
   _wanhopig = [bnw] desesperá; [bw] desesperadamente
   _wankel = tambaleá; tambaleante; insigur; no firme.
   _wankelen = tambaleá
   _wankelmoedig = tambaleante; basilante; iresoluto;
   _wanklank = disonante
   _wanneer = [vr.vnw] ki ora, ki día, ki tempo. [vw] ora, ora ku, día ku, tempo ku. wanneer dan ook... - Ki ora ku ta; ki día ku ta. Wanneer je maar wilt. - Ki ora/día ku bo ke.
   _wanorde = desòrden; kaos; in wanorde brengen/raken - desòrdená
   _wanordelijk = desòrdená; kaótiko
   _wanprestatie = falta di kumplimento
   _wansmaak = mal smak
   _wanstaltig = di mal figura, di mal fòrma
   _wanstaltigheid = mal figura, mal fòrma
   _want = [vw] pasobra; pasó; [znw] sorto di handschoen sin dede separá; [scheepv.] rigging [E.]; - sa kiko ta kiko.
   _wantoestand = abuzo; mal kondishon; mal sirkumstansia
   _wantrouwen = [znw] deskonfiansa. [ww] deskonfiá
   _wantrouwend _wantrouwig = deskonfiá;
   _wanverhouding = mal proporshon; disproporshoná
   _wapen = arma; [schild] eskudo; iemand met zijn eigen wapens bestrijden. Ataká un persona ku su mes arma.
   _wapen- = di arma
   _wapenbroeder = kompañero di arma.
   _wapenen = arma; [beton] reforsá (ku hero)
   _wapenfeit = hasaña
   _wapenschild = eskudo
   _wapenspreuk = lema
   _wapenstilstand = armistisio
   _wapperen = waya; bula
   _war = in: in de war - bruhá [ook fig.]. in de war brengen/maken/sturen - bruha [ook fig.]; in de war raken - keda bruhá; (helemaal) in de war zijn - ta (tur) bruhá.
   _warboel = bruhamento; konfushon; potoshi
   _ware = in: als het ware - na moda di bisa; como si fuera [S.]
   _waren = [ww] dual; [znw] merkansíanan
   _warenhuis = pakus
   _warhoofd = kabes bruhá
   _warm = [vuur, eten enz.] kayente; [vriendschap e.d.] kaloroso; - keinta. een warm welkom - un kaloroso bonbiní. het is warm. [van weer] - ta hasi kalor. iemand ergens warm voor maken - entusiasmá un hende pa un kos. Als warme broodjes de deur uit vliegen - Bai manera pan kayente. het ging er warm (aan) toe. - kos a keinta hopi; kos a bira hopi kayente. het werd hem te warm onder de voeten - e lugá a bira muchu kayente p'e. melk warm maken - keinta lechi. iemand ergens warm voor maken. - entusiasmá un hende pa un kos.
   _warmbloedig = ku sanguer kayente
   _warmen = keinta
   _warmoes = warmus
   _warmpjes = in: er warmpjes bijzitten - ta bon pará.
   _warmte = kalor
   _warmte- = di kalor
   _warmteuitslag = rotohòng
   _warmwaterkraan = kranchi di awa kayente
   _warrelen = bula rònt
   _warrig = bruhá
   _wars = in: ergens wars van zijn - rechasá un kos; no gusta un kos.
   _wartaal = in: wartaal praten - papia kò'i kèns. papia gueni
   _was = [znw] [wat gewassen wordt] labá. de was doen - laba paña; de was te drogen hangen - kolga paña na liña. goed in de slappe was zitten. - tin hopi sèn, plaka. de vuile was buiten hangen - saka maka. [stijgend water] subida. [om te poetsen] wòks; [voor kaarsen] sera;
   _wasbaar = por laba
   _wasbak = [vaste] labamano; [grote losse] palangana; [kleine losse] punchero
   _wasbenzine = gasolin di limpiesa
   _wasbord = washi
   _wasborstel = skeiru pa laba
   _wasdag = día di laba paña
   _wasdom = kresemento
   _wasecht = lababel; (ku) por laba.
   _wasem = vapor, stim
   _wasemen = saka bapor; saka stim
   _wasgelegenheid = lugá pa laba (paña)
   _wasgoed = paña pa laba
   _washandje _washandschoen = paña (pa laba kurpa)
   _waskaars = bela (di sera)
   _wasknijper _waspin = pènchi
   _waskuip = tobo (di laba paña)
   _waslijn = liñ' i paña, kabuya
   _wasmachine = mashin di laba paña
   _wasmand = makuto di paña (pa laba)
   _wasmiddel _waspoeder = habon di laba paña
   _wassen = [ww] [reinigen] laba [ook: zich wassen]; [stijgen van water] subi; [groeien] krese. wassende maan - luna kresiente. [bnw] di sera; Dat is een wassen neus - ta djis pa formalidat.
   _wasserij = laundry [E.]
   _wastafel = labamano
   _wastobbe = tobo di laba paña.
   _waswater = awa pa laba
   _waszak = saku di paña (pa laba)
   _wat = [vr.vnw] kiko; Kiko?! ki; Wat is er? - Kiko tin? Wat heb je daar? - Ki(ko) bo tin ei? wat doe je daar? - ki(ko) bo ta hasi ei? wat is dat? - kiko esei ta? wat zeg je? - ki bo dí? wat zou dat? - I kiko? Ki mi tin kunes? Ik weet niet wat ik moet doen. - Mi n' sa ki mi ta hasi. En wat dan nog? - I kiko? wat voor man is hij? - ki sòrto / tipo / klasa di hende e ta? wat prachtig! - es ta bunita! - E mucha-muhé tá bunita! Wat is 't warm! - Kalor ta matá bo! [betr.vnw] loke. en wat nog erger is, ... - I loke ta pio,... [onb.vnw] un kos, algo; [weinig] un tiki. heb je wat geld voor me? - Bo tin pòko plaka pa mi? Hij heeft heel wat gedaan. - El a hasi hopi kos. Ik zal je 'ns wat zeggen! - Lagá mi bisá bo un kos, no? Er moet wat van waar zijn! - Algo mester ta bèrdat. Geef mij ook wat! - Duná mi algo tambe, no? Blijf nog wat. - Keda un ratu mas. Wat er ook gebeurt, wij helpen je. - Pasa loke pasa, nos ta yudá bo. [bw] un tiki; pòko; Ze is wat beter. - E ta un tiki mihó.
   _watblief = ablí
   _water = awa. zoet water - Awa dushi; zout water - awa salu. water bij de wijn doen. - pone, basha awa den biña.[ook fig.]. ze zijn als water en vuur. - Nan ta manera pushi ku kachó. Het water kwam hem in de mond. - Su boka a baba. de planten water geven - muha mata. bang zijn om zich aan koud water te branden. - ta muchu kouteloso; ta muchu temeroso. weer boven water komen [fig.] - resusitá, bolbe blo, bolbe aparesé. in 't water vallen [fig.] - dòl, frakasá. Water naar de zee dragen - karga awa hiba laman. Stille wateren hebben diepe gronden. - Awa ketu ta hopi hundu. onder water staan - keda bou (di) awa. te water laten - lansa (na awa). ... van het zuiverste water - di mas puro no tin.
   _water- = di awa
   _waterafstotend = ku no ta absorbá awa
   _waterafvoer = sakamento di awa
   _waterbekken = dam
   _watercloset = id.; baño
   _waterdamp = damp di awa; bapor; stim
   _waterdicht = waterproof [E.]; (ku) no ta laga pasa awa
   _wateren = uriná, pishi
   _watergolven = laba I sèt kabei
   _waterhoos = hos
   _waterig = (ku) ta kontené hopi awa. 'n waterige wind - biento di awa.
   _waterkant = kant'i awa; kant'i laman
   _waterkering = dam; deik
   _waterketel = ketel {stomme e} (pa herbe awa)
   _waterkrachtcentrale = planta hidroeléktriko; planta di elektrisidat ku fòrsa di awa
   _waterlanders = lágrima(nan)
   _waterleiding = tubería di awa
   _waterleidingbuis = tubo di awa
   _waterloop = roi
   _waterman = [ast.] akuario
   _watermeloen = patía
   _watermerk = marka di awa
   _waterpas = [znw+bnw] waterpas; level [e.]
   _waterpeil = nivel di awa
   _waterplaats = urinario
   _waterpokken = bruela; biruela
   _waterpomptang = pipe grip [E.]; waterpomp pliers
   _waterreservoir = tanki (di awa)
   _watersnood = inundashon
   _waterspiegel = nivel di awa; nivel di laman
   _waterstand = haltura di e nivel di awa
   _waterstof = hidrogenio
   _waterstofbom = bòm hidrogéniko; H-bòm
   _watertanden = baba. hij moest ervan watertanden. - su boka a baba.
   _waterval = kaskada; kaída di awa
   _watervrees = hidrofobia; miedo di awa
   _watje = pida katuna; [fig.] hende dósil; un pan di Dios
   _watten = katuna; iemand in de watten leggen yaya un hende; duna un hende un trato speshal
   _wattenstokjes = Q-Tips [E.]
   _wauwelen = bati boka; papia kò'i loko; papia pa loko.
   _wazig = wazu
   _wc = baño
   _wc-papier = papel 'i wc
   _we = nos
   _web = reda; [v. spin] kái haraña
   _wedde = sueldo, pago, salario
   _wedden = bèt, pusta. wedden, dat... - bam puesta, ku... ik wed met je om tien gulden,... - mi ta bèt bo dies florin, ...
   _weddenschap = bèt; pustamento
   _weder = in: ijs en weder dienende - Si e kondishon(nan) ta faborabel. (zie ook: weer)
   _wederdienst = [A.:] servisio [C.:] sirbishi resíproko
   _wedergeboorte = renasimento, renasemento
   _wederhelft = kasá; esposo [m.], esposa [f.]
   _wederhoor = in: hoor en wederhoor - skucha tur dos banda
   _wederkeren _weerkeren = bòlbe; bòlbe bèk
   _wederkerend = [gram.] refleksibo
   _wederkerig = resíproko
   _wederkerigheid = resiprosidat
   _wederkomst _weerkomst = bòlbemento
   _wederom _weerom = di nobo, un bes mas.
   _wederopbouw = rekonstrukshon
   _wederopstaan = resusitá
   _wederopstanding = resurekshon
   _wederrechtelijk = ilegal(mente); kontra lei; sin outorisashon
   _wedervaren = [ww] pasa; sosodé; [znw] aventura(nan); eksperensia(nan)
   _wederverkoper = detayista
   _wedervraag _weervraag = kontrapregunta
   _wederwaardigheden = bai 'i bin; kosnan di bida
   _wederzijds = [bnw] mutuo; [bw] mutuamente
   _wedijver = rivalidat; kompetishon
   _wedijveren = kompetí
   _wedloop = kareda [ook fig.]
   _wedren = kareda
   _wedstrijd = [voetbal e.d.] wega; [tennis] partido; [anderzijds] kontest; [schoonheids-] tentámen
   _weduwe = biuda
   _weduwnaar = biudo
   _wee = [znw] doló. O, wee! - Mi mama! [bnw] wee van honger - flou di hamber. 'n weeë lucht/geur - un aira/holó malu. ik word er wee van - Mi tin gan'n I saka.
   _weeffout = fout di wefmento
   _weefgetouw = aparato pa wef
   _weefsel = tehido; tela gewef
   _weegs = in: zijns weegs gaan - kòi su kaminda bai. iemand een eind weegs vergezellen - kompañá un hende parti di su kaminda.
   _weegschaal = balansa
   _week = [znw] siman. de goede week - siman santo. vorige week - siman pasá. volgende week - otro siman. door de week - den siman. week in, week uit. - siman aden, siman afó. over een week - den un siman (di tempo). vandaag over een week - awe ocho día. om de andere week - kada dos siman. [bnw] moli; week maken - molia; in de week zetten - pone muhá; molia.
   _weekblad = (revista) semanal
   _weekdag = día di siman
   _weekdier = id.; molusco [S.]
   _weekeinde = fin di siman
   _weekhartig = tin kurason moli
   _weeklacht = lamento; yoramento
   _weeklagen = lamentá; yora malai
   _weekloon = sueldo semanal
   _weekoverzicht = resúmen di siman
   _weelde = luho; rikesa; ik kan me die weelde niet veroorloven - mi no por permití mi mes esei; mi no por afford [e.] esei.
   _weelderig = luhoso; riko
   _weemoed = melankolía; tristesa
   _weemoedig = melankóliko; tristu
   _weer = [1. znw] tempo, wer. mooi weer - bon tempo. "t is mooi weer - ta hasi bon tempo. 't weer is vreemd - wer ta straño. Wat voor weer is 't? Ki tempo ta hasi? Hij speelt mooi weer met het geld van zijn vader. - E ta ple rotshil ku plaka di su tata. 2. de weer zit erin - e tin dewer. zich te weer stellen - resistí. druk in de weer zijn - ta trahando duru. 3. [bw] trobe, atrobe.; di nobo. weer weggaan - bolbe bai. hij komt weer terug - e ta bolbe.
   _weerbaar = potente; balente; asertivo, ku sa defendé su kurpa
   _weerbaarheid = potensia; balentía; fòrsa defensibo
   _weerbarstig = rebèlde; obstiná; resistente.
   _weerbarstigheid = rebeldía; resistensia
   _weerbericht = pronóstiko di tempo
   _weerd = in: Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. - Esun ku no ta apresiá loke ta chikito, no bal loke ta grandi.
   _weerga = igual; pareu. Het kent zijn weerga niet. - E ta sin igual.
   _weergalm = resonansia; èko
   _weergalmen = resoná; èko
   _weergaloos = inigualabel; inigualá; sin igual; sin pareu
   _weergave = representashon; reprodukshon; presentashon
   _weergeven = representá; presentá; reprodusí; reflehá; vosiferá. de publieke opinie weergeven - reflehá opinion públiko. Hij heeft mijn woorden onjuist weergegeven. - El a representá mi palabranan inkorektamente.
   _weerhaak = hak; wèrchi
   _weerhaan = id.; veleta [S.]
   _weerhouden = wanta; retené; para; restringí
   _weerkaatsen = [licht] reflehá; reflektá; [geluid] resoná
   _weerkaatsing = refleho; reflekshon; resonansia.
   _weerklank = èko. weerklank vinden - haña akogida.
   _weerklinken = resoná; èko
   _weerkracht = fòrsa militar
   _weerkunde = meteorología
   _weerkundig = meteorológiko
   _weerkundige = meteorólogo
   _weerleggen = refutá
   _weerlegging = refutashon
   _weerlicht = [A.] lamper; [C.] werlek; Hij ging er als de weerlicht vandoor. - El a bai un gebai.
   _weerlichten = tin [A.] lamper, [C.] werlek.
   _weerloos = indefenso
   _weerloosheid = indefensa
   _weerom = bèk (zie ook: terug)
   _weeromstuit = in: van de weeromstuit iets doen - hasi un kos a pesar di su mes.
   _weeroverzicht = resúmen di tempo
   _weerschijn = refleho; reflekshon.
   _weerschijnen = reflehá; reflekshoná
   _weersgesteldheid = kondishon di tempo
   _weerskanten = in: aan, van weerskanten - di tur dos banda.
   _weerslag = rekaída; reakshon
   _weersomstandigheden = kondishonnan di tempo
   _weerspannig = rekalsitrante
   _weerspannigheid = rekalsitransia
   _weerspiegelen = reflehá ; reflektá.
   _weerspiegeling = refleho ; reflekshon.
   _weerspreken = kontradesí; desmentí.
   _weerstaan = resistí
   _weerstand = resistensia. weerstand bieden - resistí. weerstand biedend. - resistente. De weg van de minste weerstand. - E kaminda di menos resistensia.
   _weerstreven = oponé; kontrarestá
   _weersverwachting _weervoorspelling = pronóstiko di tempo
   _weerszijden = in: aan,van weerszijden - di tur dos banda
   _weerwil = in: in weerwil van - a pesar di; no obstante
   _weerwoord = kontesta
   _weerzien = [ww] bolbe topa; bolbe mira, wak; [znw] reunion. tot weerzien! - te despues! mi ta wak bo!
   _weerzin = repugnansia. met weerzin - repugnantemente
   _weerzinwekkend = repugnante.
   _wees = [znw] wérfano. [ww gebiedende wijs van "zijn"] sea
   _weesgegroet _weesgegroetje = ave-maría.
   _weeshuis = kas pa wérfano; orfanato
   _weesjongen = mucha-hòmber wérfano
   _weesmeisje = mucha-muhé wérfano
   _weet = in: 't is maar 'n weet. - pa bo sa! Hij heeft er geen weet van - E no sa nada di dje. aan de weet komen - haña sa. / fainout.
   _weetgierig = ansioso pa siña
   _weetje = in: hij weet z'n weetje. - e sa kiko ta kiko.
   _weg = 1. [znw] kaminda; [autoweg] kaminda grandi; karetera; [richting] rumbo; [route] ruta; de rechte weg - e kaminda rekto [ook fig.]. zijn eigen weg gaan - sigui su mes kaminda. een andere weg inslaan. - kòi otro kaminda./ rumbo. [ook fig.]; de weg bereiden voor - hasi kaminda rekto pa. zijn eigen weg gaan - bai su mes kaminda. een weg inslaan naar - kòi kaminda pa. waar een wil is, is een weg. - unda tin boluntat, tin kaminda. ergens weg noch steg weten - no sa ni pariba, ni pabou na un lugá. ergens geen weg mee weten - no sa kiko pa hasi. ze gingen huns weegs. - kada un a kòi su kaminda bai. loop me niet in de weg! - no kana den mi pía. onder/op weg - na kaminda; het vliegtuig vertrok op weg naar amsterdam. - E oroplano a sali rumbo pa Amsterdam. dat ligt niet op mijn weg. [fig.] esei no ta mi asunto. op de goede weg [ook fig.] - riba bon kaminda. uit de weg! - hala! iemand uit de weg gaan. - skiu un hende. iemand uit de weg ruimen - eliminá un hende. iets uit de weg ruimen - kita un kos fò'i kaminda. iemand geen strobreed in de weg leggen. - no stroba un hende di ningun modo. iemanbd in de weg lopen. - kana den pía di un hende. onderweg - na kaminda. op weg - na kaminda. op mijn weg hierheen - riba kaminda p'aki. Dat ligt niet op mijn weg. - No ta mi asunto. We zijn een heel eind op weg naar... [ook fig.] - Nos ta riba bon kaminda pa ... iemand of iets uit de weg gaan. - hala un banda pa un hende òf kos. Uit de weg! Hala! langs chemische weg - segun proseso kímiko. 2. [bw] [gegaan] a bai; [verloren] perdí; hij is weg. - el a bai. het is weg. - el a pèrdè. mijn hoed is weg. - Mi sombré a bai. Ze is al 'n uur weg. - El a bai un ora kaba. weg is weg! - Bai el a bai! ik maak dat ik weg kom! - m'a bai! hij/zij/het moet weg. - e tin ku bai. Ze waren weg van haar stem. - Nan a bira loko pa su stèm. weg gaan [bewusteloos worden] - bai fò'i tino. weg zijn [bewusteloos] - ta fò'i tino. Ik was even weg. [ingedut] - má kòi un kabrikuchi.
   _wegbereider = pionero
   _wegbergen = warda
   _wegblijven = no bin
   _wegbrengen = hiba
   _wegcijferen = in: zichzelf wegcijferen - neglishá su mes interes
   _wegdek = kapa di kaminda
   _wegdenken = pensa ku un kos no t'ei. Hij is niet meer weg te denken uit dit huis. - Nos no por imaginá e kas akí mas sin é.
   _wegdoen = kita; hala; [opbergen] warda. [van de hand doen] deshasí di
   _wegdoezelen = bai den un madoha.
   _wegdragen = in: iemands goedkeuring wegdragen - meresé aprobashon di un hende.
   _wegdrijven = [dieren, mensen] kòre ku; [op water] drif bai.
   _wegduiken = sak skonde
   _wegduwen = pusha un banda
   _wegen = pisa. zwaar wegen - tin hopi peso [ook fig.]. zwaarder wegen - tin mas peso. wat 't zwaarst is, moet 't zwaarst wegen. - loke tin mas peso, mester bai promé.
   _wegens = debí na; pa vía di; pa motibo di.
   _weggaan = bai
   _weggeven = duna hende
   _weggooien = tira afó; benta afó.
   _weggraaien = ranka afó
   _weghalen = hala; kita.
   _weghebben = in: Hij heeft veel van zijn vader weg - E ta parse su tata hopi. Het heeft er veel van weg dat 't gaat regenen. - Ta parse ku nos ta bai haña awa.
   _weghollen = kòre bai
   _wegjagen = kòre ku; shèr.
   _wegkant = kant'i kaminda
   _wegknippen = kòrta afó
   _wegkomen = in: maak dat je wegkomt! - bai! somentá! dirti! Hij maakte dat hij wegkwam. - El a hui bai.
   _wegkrijgen = kita
   _wegkruipen = skonde (den un huki)
   _wegkruising = krusada
   _wegkunnen = por sali
   _wegkwijnen = muri pòko-pòko
   _weglaten = laga afó; omití
   _weglating = omishon
   _wegleggen = pone un banda; warda.
   _weglokken = tenta pa bai un lugá
   _weglopen = [alg.] kana bai. [er vandoor gaan] disparsé; baha na awa.
   _wegmaken = [zoek-] pèrdè; [verdoven] manda leu; manda fò'i tino.
   _wegmoeten = mester bai; tin ku bai
   _wegmoffelen = dèmpel; skonde
   _wegnemen = kita. dat neemt niet weg dat ... - esei no ta kita ku ...
   _wegomlegging = kambio di ruta
   _wegpesten = in: iemand wegpesten - kòre ku un hende dor di tèr e. .
   _wegpinken = kita lágrima ku su dede
   _wegraken = pèrdè
   _wegrennen = kòre bai
   _wegrijden = kòre bai
   _wegroepen = yama
   _wegroesten = frustia te kibra
   _wegrollen = lora bai
   _wegrotten = putri
   _wegruimen = kita warda
   _wegrukken = ranka afó
   _wegschenken = regalá
   _wegscheren = feita; Scheer je weg! - Somentá!
   _wegschoppen = dal
   _wegschrappen = skrap
   _wegslaan = dal bai
   _wegslepen = tou hala
   _wegslijten = gasta tur ful
   _wegsluiten = sera na lòk
   _wegsmelten = dirti
   _wegsmijten = benta afó
   _wegsnellen = kòre bai
   _wegsnijden = kòrta afó
   _wegsplitsing = partishon di kaminda; bifòrkashon
   _wegspoeden (zich) = kòre bai
   _wegspoelen = bai ku e awa
   _wegstemmen = rechasá (den votashon)
   _wegsterven = [van geluid] baha bai pòko-pòko
   _wegstoppen = skonde; dèmpel; warda
   _wegsturen = manda bai; manda afó; [ontslaan] retirá; [taxi] paga pa bai.
   _wegtrekken = [letterlijk] ranka un banda; [toeristen e.d.] sali bai; [pijn] kita pòko-pòko; [slecht weer] pasa.
   _wegvagen = lastra bai
   _wegvallen = kai afó; [druk] baha; tegen elkaar wegvallen - eliminá otro.
   _wegvegen = bari; kita; [tranen e.d.] seka
   _wegverkeer = tráfiko di karetera
   _wegverlegging = kambio di ruta
   _wegversperring = blòkiamento di kaminda
   _wegvliegen = bula bai
   _wegvoeren = hiba
   _wegvreten = kome (frustu)
   _wegwaaien = bula bai
   _wegwedstrijd = kareda di bais of outo
   _wegwerken = [vlekken e.d.] kita; [persoon] saka;[wisk.] eliminá; [moeilijkheden] deshasí di
   _wegwerp- = pa uza un biaha so
   _wegwerpen = tira afó; benta afó
   _wegwijs = in: iemand wegwijs maken - yuda un hende komprondé un kos; yuda un hende konosé un kos; yuda un hende siña un kos.
   _wegzakken = sak; hundi;
   _wegzetten = pone un banda; warda
   _wei _weide _weiland = kunuku di yerba bèrde
   _weiden = laga karné kome yerba den kunuku
   _weids = grandioso; imponente
   _weifelaar _weifelaarster = hende insigur; hende ku ta duda tur ora
   _weifelachtig = insigur; basilante; dudoso; indesidido
   _weifelen = basilá
   _weigeraar _weigeraarster = hende ku ta nenga hasi un kos
   _weigeren = nenga
   _weigering = nengamento; rechaso
   _weiland = kunuku di yèrba bèrde
   _weinig = pòko. het weinige dat ik heb... - e pòko kos ku mi tin... er is er een te weinig. - ta falta un. Er hoeft maar weinig te gebeuren of ... - Pòko kos tin ku pasa pa, ... te weinig, te laat. - Muchu pòko, muchu lat. Er zijn er vijf te weinig. - Ta falta sinko. Daar komt weinig van terecht. - Pòko lo sali fò'i dje. Wat mij betreft was het weinig overtuigend. - Pa mi parti tabatin pòko pa konbensé mi.
   _wekelijks = semanal(mente)
   _weken = pone muha; molia.
   _wekken = lanta (fò'i soño); spierta; [herinnering] evoká;[hoop] duna; [argwaan,belangstelling,verbazing] kousa
   _wekker = id.; alarma
   _wel = [bnw] bon; als ik 't wel heb, - si mi no ta herá,... Alles wel hier? - Tur kos ta bon akí? [bw] mashá; dank u wel. - mashá danki. zeg dat wel! - bo por wèl 'i bisa esei. [ja] sí. ik denk van wel. - mi ta kere ku sí. Dat dacht ik wel. - M'a ideá. Ik mag hem wel. - Mi tin apresio p'e sí. ik houd er wel van. - [zonder nadruk] mi ta gust'é sí. [met nadruk] mi sí ta gust'e. 't is wel wat duur. - ta un tiki karo sí. wel 20 mensen! - mei 20 hende! Dat kan wel. - por ta. Zie je wel! - B'a mira? [tswl] wèl, awèl. [znw] bienestar; het wel en wee - loke ta bon i loke ta malu. [bron] wowo; fuente; fontein.
   _wel- = bon
   _welbehagen = bienestar; satisfakshon.
   _welbekend = bon konosí
   _welbespraakt = elokuente;
   _welbespraaktheid = elokuensia
   _welbewust = deliberadamente
   _weldaad = bon obra; alivio; benefisio.
   _weldadig = benevolente; karitatibo; agradabel.
   _weldadigheid = benevolensia; karidat
   _weldadigheidsinstelling = institushon karitatibo
   _weldenkend = ku ta pensa bon; ku ta uza su tino; di bon tino.
   _weldoen = hasi bon obra
   _weldoener = esun ku ta hasi bon obra; bon-echor
   _weldra = pronto; djis
   _weledel = honorabel
   _weleens = una vez [S.]; Ik zou weleens willen weten - Lo mi kier a haña sa.
   _weleer = antes
   _weleerwaarde = reverendo
   _welgedaan = saludabel; bon di salú
   _welgemeend = sinsero; ku bon intenshon
   _welgemoed = alegre; di bon beis
   _welgeschapen = [van persoon] ku bon kurpa; [van dingen] di bon fòrma.
   _welgesteld = bon pará
   _welgeteld = tur kontá
   _welgevallen = [znw] plaser; satisfakshon; [ww] in: zich iets laten welgevallen - baha kabes pa un kos. zich niets laten welgevallen - no aseptá nada.
   _welgevallig = agradabel; plasentero
   _welgezind = faborabel
   _welhaast = kasi
   _welig = abundante; welig tieren - floresé na grandi.
   _weliswaar = sigur ku; bèrdat ku; - Ta bèrdat ku e nunka a tend'é, ma, ...
   _welk _welke = kua; welke wil je? - Kua bo ke? Welke dan ook - Kua ku ta.
   _welkom = bonbiní; iemand welkom heten - Yama un hende bonbiní.
   _wellen = brota
   _welletjes = in: 't is welletjes. - ta basta. kos a kaba.
   _wellevend = ku kortesía
   _wellevendheid = kortesía
   _wellicht = kisas; akaso; talbes
   _welluidend = melodioso; harmonioso
   _wellust = sensualidat; goso sensual
   _wellustig = sensual
   _welnemen = in: met uw welnemen. - ku mener/yùfrou/señora su permiso.
   _welnu = Bon antó; antó bon;
   _welp = id.
   _welriekend = fragante
   _welriekendheid = fragansia
   _welslagen = éksito
   _welsprekend = elokuente
   _welsprekendheid = elokuensia
   _welstand = bienestar; prosperidat; estado saludabel
   _welste = in: van je welste - di otro mundo.
   _welterusten = pasa bon nochi!
   _welvaart = prosperidat; bienestar
   _welvaartstaat = estado di bienestar general
   _welvaren = ta próspero; hij vaart er wel bij - e ta biba bon di dje.
   _welvarend = próspero
   _welvoeglijk = nèchi; desente.
   _welwillend = benévolo; simpátiko
   _welwillendheid = benevolensia; simpatía
   _welzijn = bienestar
   _welzijnszorg = kuido di bienestar general
   _wemelen van = in: het wemelt hier van de vliegen - tin muska akí manera niwa. De tekst wemelt van de fouten - E teksto ta pestá di fout. Het wemelt van de mensen op straat. - Tin hende riba kaya manera niwa.
   _wendbaar = (manehabel {stomme e}
   _wenden = drei; bira; zich wenden tot - akudí na. Hoe je het ook wendt of keert, ... - Kon ku bo ke mir'é òf lag'i mir'é, ...
   _wending = birada; kambio. het gesprek een andere wending geven. - kambia e konbersashon. een andere wending nemen - tuma un rumbo distinto.
   _wenen = yora
   _Wenen = Viena
   _wenk = seña; señal; iemand op zijn wenken bedienen - sirbi un hende puntualmente.
   _wenkbrauw = wenkbrou
   _wenken = duna un señal
   _wennen = kustumá; kustumbrá; dat zal wel wennen - lo bo kustumá.
   _wens = deseo. de wens te kennen geven te ... - ekspresá e deseo di... alles gaat naar wens. - tur kos ta bai manera deseá. de beste wensen! - Tur kos bon! De wens is de vader van de gedachte.- E deseo ta tata di e pensamento.
   _wensdroom = ilushon
   _wenselijk = deseabel {stomme e}
   _wenselijkheid = kos konbiniente; kos deseabel
   _wensen = deseá. het laat veel te wensen over. - e ta laga hopi di deseá. ik wens dat jij 't doet. - mi ke pa bo hasíé. iemand alle goeds wensen. - deseá un hende tur kos bon.
   _wentelen = lora; bira; drei.
   _wenteling = biramento; rotashon; revolushon
   _wenteltrap = trapi lorá
   _wereld = mundo; tera; universo; De hele wereld - henter mundu; mundu henté; de derde wereld - e di tres mundu. zo gaat 't in de wereld. - asina mundu ta lora. op/over de hele wereld - ront mundu. ter wereld brengen - duna lus. iemand naar de andere wereld helpen - mata un hende. Bezoekers van over de hele wereld. - bishitantenan di tur parti di mundu. 'n probleem uit de wereld helpen - solushoná un problema.
   _wereld- = mundial; di mundu
   _wereldberoemd = mundialmente famoso; famoso ront mundu
   _wereldbeschouwing = konvikshon di bida
   _wereldbol = globo
   _wereldburger = kòsmopolito; siudadano di mundu
   _werelddeel = parti di mundo; kontinente
   _wereldgeschiedenis = historia di mundu [A.]; istoria di mundu [C.]
   _wereldkundig = mundialmente konosí; iets wereldkundig maken - brokèst un kos
   _wereldlijk = mundano; di mundu; no religioso
   _wereldoorlog = guera mundial
   _wereldreis = biaha ront mundu
   _wereldreiziger = globetrotter [E.]
   _werelds = mundano
   _wereldschokkend = (ku) ta sakudí mundu henté
   _wereldstad = metropol;
   _wereldtoneel = in: op het wereldtoneel - riba platafòrma mundial
   _wereldvreemd = alehá di mundu
   _wereldwijd = rònt mundu
   _weren = [alg] prevení; nenga entrada; ekskluí; [weerstand bieden] (zich) defendé su mes; esfòrsá su mes;
   _werf = waf
   _wering = prevenshon; eksklushon; [tegen water] dam.
   _werk = [alg.] trabou; [zwaar] labor; [baan] empleo; [ambtelijk] tarea; [geestelijk] obra. goede werken - bon obra. openbare werken - obranan públiko. Een werk van Vondel - Un obra di Vondel. hij heeft er veel werk van gemaakt. - el a traha duru riba dje. ergens werk van maken. - trata un asunto. aan 't werk! - man na obra! 10 man aan het werk hebben - tin 10 hende trahando. alles in het werk stellen om... - hasi tur kos nesesario pa... er is veel werk aan de winkel. - tin hopi trrabou pa hasi. Hoe lang denk je werk te hebben ? - Kuanto tempo e trabou ta bai tumá bo? hoe gaat dat in zijn werk? - kon esei ta bai? op zijn werk zijn - ta na trabou. zonder werk raken - pèrdè trabou. Je zult er werk van moeten maken. - Lo bo tin ku hasi un esfuerso. Daar moet je werk van maken. - Bo tin ku fainout kiko ta kiko. We zullen er geen werk van maken. - Nos lo no hasi kaso. Ik zal er daddelijk werk van maken. - Lo mi atendé e asunto mesora. Werk zoeken - buska trabou. iemand aan het werk zetten. - pone un hende traha. Ik ben aan het werk. - traha, mi ta traha. Hoe werkt dat ding? - Kon e kos ei ta traha? Kon e kos ei ta funshoná? Naar z'n werk gaan. - Bai traha. voorzichtig te werk gaan. - hasi un kos ku koutela.
   _werk- = laboral; di trabou
   _werkbaar = práktiko; ehekutabel
   _werkelijk = [bnw] real; [bw] realmente; en bèrdat
   _werkelijkheid = realidat; In werkelijkheid - en realidad [S.]
   _werkeloos = desempleá
   _werkeloosheid = desempleo
   _werkeloze = desempleado
   _werken = traha. werken aan iets - traha riba un kos. Er wordt aan gewerkt. - Nan ta traha riba dje.
   _werkend = (ku) ta traha; [vulkaan] aktibo. werkende klasse - klase trahadó. werkende vrouwen - hende-muhé ku ta traha pafó di kas.
   _werker = trahadó; obrero
   _werkgelegenheid = empleo
   _werkgever = dunadó di trabou
   _werking = funshonamento; akshon; operashon; [vulkaan] aktibidat. buiten werking stellen - [regeling e.d.] suspendé. [machine e.d.] para; stòp. in werking - [regeling] na vigor; [apparaten] operashonal. [vulkaan] aktibo. in werking stellen - pone traha. in werking treden - drenta na vigor.
   _werkkamer = kantor; ofisina
   _werkkracht = fòrsa laboral
   _werkkring = puesto; ramo di empleo; ramo di trabou
   _werkloon = pago; sueldo; salario; [om de twee weken] kinsena
   _werkloos = sin trabou; desempleá; werkloos toezien - para wak sin aktua.
   _werkloosheid = desempleo
   _werkloze = esun desempleá; desemplado.
   _werklust = amor pa (su) trabou. Hij heeft veel werklust - E ta traha ku smak.
   _werkman = trahadó; obrero
   _werknemer = empleado
   _werkplaats = tayer
   _werkschuw = (ku) no ta gusta traha
   _werkstaking = welga
   _werkster = kria
   _werkstudent = id. ; studiante ku ta traha pa paga su estudio
   _werkstuk = pida trabou; [geschrift] paper [E.]
   _werkterrein = ramo di trabou
   _werktuig = instrumento; hèremènt
   _werktuigbouwkunde = id.; mechanical engineering [E.]; ingeniería mecánica [S.]
   _werktuigkundige = ingeniero
   _werktuiglijk = mekániko; outomátiko
   _werkverschaffing = id.: trabou pa esnan desempleá
   _werkvolk = trahadónan; obreronan
   _werkwijze = modo di traha; manera di traha; prosedura
   _werkwillig = dispuesto pa traha
   _werkwillige = esun dispuesto pa traha
   _werkwoord = bèrbo
   _werkwoordelijk = bèrbal
   _werkzaam = aktibo; [medicijn e.d.] efektibo; werkzaam zijn bij - traha na.
   _werkzaamheid = aktibidat; tarea; okupashon; [medicament] efektibidat;
   _werpen = tira; lansa; bènta; [v.jongen] wèrp; pari; pone abou; Hij wierp zich in haar armen.>< - El a bula den su brasa. hij wierp zich voor de trein. - el a tira su kurpa dilanti di trein.
   _wervel = id.; vèrtebra
   _wervelen = bula rònt
   _wervelkolom = kolumna vertebral
   _wervelstorm = tormenta tropikal
   _wervelwind = [klein] warwarú. [groot] tornado
   _werven = [personen]rekrutá; [fondsen] rekoudá
   _werving = [v. personen] rekrutamento; [v. fondsen] rekoudashon
   _weshalve = pakiko
   _wesp = maribomba
   _wespennest = [A.] neishi, [C.] nèshi di maribomba. zich in 'n wespennest steken. - hinka su mes den n neish' i maribonba.
   _west = pabou; [C. ook] wèst; de westkant - band' abou.
   _west- = [bnw]/bw
] oksidental; [znw] de West - id.
   _westelijk = abou; pabou; oksidental; de wind is westelijk - biento ta di (p)abou. westelijk van Aruba - pabou di Aruba.
   _westen = oksidente. naar het westen - pabou. ten westen van - pabou di. buiten westen - fò'i tino.
   _westenwind = biento di pabou.
   _westerlengte = wèst; 70 graden westerlengte - 70 grado wèst.
   _westers = oksidental
   _Westeuropees = Europeo oksidental
   _West-Indië = id.; the West-Indies [E.]
   _westkant = Banda 'bou [C.]; banda pabou [A.]
   _westkust = kosta pabou
   _westwaarts = pabou
   _wet = lei. wet is wet. - lei pa un, lei pa tur. wetten maken - traha lei. iemand de wet stellen - stret un hende. voor de wet trouwen - kasa pa rat.
   _wetboek = kódigo; wetboek van strafrecht - kódigo penal. burgerlijk wetboek - kódigo sivil.
   _weten = [ww.] sa, sabi. ik weet 't (niet). - mi (n') sa. hij kan 't weten! - e mester sa. weet ik veel? - mi sa antó? niet dat ik weet. - no ku mi sa. Je weet wel, ...
- Bo mes sa, ... Weet je wel? - Bo sa? je kunt nooit weten! - bo n' sa nunka. dat moet je zelf (maar) weten. t'abo mes mester sa. ik wil best weten dat... - mi no ke nenga ku ... hij weet van geen ophouden. - e no sa stòp. zij wil niets van hem weten. - e no ke tin nada di hasi kuné. weet je wát? - bo sa kiko? laat 't me weten. - lagá mi sa. te weten ... - es ta ... te weten komen - haña sa. Ik zou wel eens willen weten,... - Lo mi kier a haña sa, ... hij wist zich te bevrijden. - el a logra skapa. voor zover ik weet,... - asina leu ku mi sa ... hij/zij moest 'ns weten! - e ta skars di notisia! Weet ik veel! - No puntrá mi! Ik wist niet wat ik hoorde. - Mi no por a kere loke m'a tende. Ik zou niet weten waarom (niet). - Mi n' sa pakiko (no). De hemel mag weten wat! - Dios sa ta kiko. Dat moet hij weten! - Ta su (mes) asunto. 't Is maar dat je 't weet! - Pa bo sa! Ik wist 't wel! - Mi ta sa! weet wat je doet! (Tene) kuidou ku loke bo ta bai hasi. Ze wil niets meer van hem weten. - E ke nada di hasi kuné mas. [znw] konosemento; Bij mijn weten, - Asina leu ku mi sa, Hij deed het tegen beter weten in. - El a hasi'é, a sabiendas ku e kos no tábata bon. Het is buiten mijn weten om gegaan. - E kos a pasa sin ku mi tábata sa.
   _wetens = a sabiendas [s.!]
   _wetenschap = siensia; [kennis] konosemento; [wijsheid] sabiduría.
   _wetenschappelijk = sientífiko
   _wetenschapper = sientífiko
   _wetenswaardig = interesante pa sa(bi); (ku) ta vale la pena pa sa(bi)
   _wetenswaardigheid = kos interesante (pa sa(bi); kos ku ta vale la pena pa sa(bi).
   _wetgevend = legislatibo . de wetgevende macht - poder legislatibo.
   _wetgever = legisladó
   _wetgeving = legislashon
   _wethouder = diputado
   _wets- = di lei
   _wetsteen = piedra pa sleip
   _wetswinkel = ofisina di konseho hurídiko
   _wettelijk = legal(mente); Wettelijke Aansprakelijkheid - id.; responsabilidat legal.
   _wettelijkheid = legalidat
   _wetten = [ww] sleip; hasi skèrpi
   _wettenloos = ilegal; sin lei
   _wettenloosheid = ilegalidat; situashon sin lei
   _wettig = legítimo; legal(mente); wettig betaalmiddel - medio di pago legal. wettig gezag - outoridat legal.
   _wettigen = legalisá; hasi legítimo; [rechtvaardigen] hustifiká
   _wettigheid = legalidat ; legitimidat
   _wettiging = legalisashon; legitimisashon; hustifikashon
   _wettisch = strikto; striktamente segun lei.
   _weven = [ww] wef; [znw] wefmento
   _wever = wefdó
   _wezel = id.; comadreja [S.]; zo bang als 'n wezel - mashá miedoso; koyon
   _wezen = [ww] ta; we zijn wezen kijken. - Nos a bai wak. Ze mag er wezen! - E ta mashá atraktibo. [znw] [schepsel] ser; [bestaan] eksistensia; [aard] índole; [inhoud] esensia. menselijk wezen - ser humano. het wezen der dingen - e esensia di tur kos. in wezen - esensialmente.
   _wezenlijk = esensial(mente); fundamental(mente)
   _wezenloos = in: hij zocht zich wezenloos - el a buska pa muri. hij keek mij wezenloos aan - el a wak mi manera e tábata weita un spiritu.
   _wichelarij = bruhería; astrología
   _wichelen = bruha; adiviná; praktiká astrología
   _wichelroede = taki pa buska awa mediante bruhería
   _wicht = [gewicht] peso; [kind] kriatura
   _wie = [vr.vnw] ken; kende. wie is daar? - ken t'ei? met wie spreek ik? - ta ken? [betr.vnw.] ken; ku.
   _wiebelen = no para ketu, no para firme; yanga atras;
   _wieden = chapi; kita yerba
   _wieg = kuna. waar mijn wieg heeft gestaan. - unda mi lombrishi ta derá. daar is hij niet voor in de wieg gelegd. - E no tin talento p'e.
   _wiegelen = yanga
   _wiegen = zoya; [heup-] yanga; wapa
   _wiek = ala; hala. in zijn wiek geschoten zijn. - sinti su mes ofendí.
   _wiel = wil. elkaar in de wielen rijden - stroba otro. kana den píi' I hende.
   _wieler- = di siklismo
   _wielersport = siklismo
   _wielerwedstrijd = kareda di siklismo; di bais, di bisikleta
   _wielrennen = [znw] siklismo; kareda di bais, di bisikleta,
   _wielrenner = siklista; kòredó di bais, di bisikleta
   _wielrijden = [ww] kòre bais, kòre bisikleta; [znw] kòremento di bais, kòremento di bisikleta, siklismo
   _wielrijder = siklista; kòredó di bais, di bisikleta
   _wiens = [vr/betr.vnw] di kende
   _wier = [znw] yerba di laman; [betr.vnw] di ken(de)
   _wierook = sensia
   _wig = wèki
   _wij = nos; anos
   _wijd = hanchu ; amplio. wijd open - hanchu habrí. wijd en zijd - tur kaminda.
   _wijdbeens = pía hanchu habrí
   _wijden = [dingen] bendishoná; [priester] ordená; [kerk]konsagrá. wijden aan - dediká na.
   _wijding = bendishonamento; ordenashon; konsagrashon
   _wijdlopig = muchu ekstenso; muchu amplio
   _wijdte = hanchura; espasio
   _wijdverbreid = plamá (na tur lugá)
   _wijdverspreid = plamá (na tur lugá/na tur banda)
   _wijf = muhé; oud wijf - [fig ook man.] fregadó. rot wijf - mal muhé.
   _wijfje = [dier] hembra; [hond] tefi
   _wijk = bario; distrito. De wijk nemen naar - hui pa.buska refugio na.
   _wijken = hala (un banda). het gevaar is geweken. - e peliguer a pasa. van geen wijken weten. - no baha kabes. niet van iemands zij wijken - No laga un hende su so ni un rato.
   _wijkgebouw = sentro di bario
   _wijkverpleegster = [ongeveer:] enfermera di Wit-Gele Kruis
   _wijl = momento; rato. bij wijlen - di bes en kuando.
   _wijlen = difunto
   _wijn = biña. droge wijn - biña seko. rode wijn - biña korá. Witte wijn - biña blanko. - [fig.]papia franko. Water bij de wijn doen - pone awa den biña. goede wijn behoeft geen krans. - El buen vino no a menester pregonero. [S.]
   _wijn- = di biña
   _wijnberg = kunuku di biña
   _wijnbouwer = kriadó di biña
   _wijndruif = weindrùif
   _wijnrank = ranka
   _wijnrood = koló di biña korá
   _wijs = [bnw] sabio. je bent niet goed wijs! - bo kabes n' ta bon! iemand iets wijs maken - hasi un hende kere un kos. hij probeert je wat wijs te maken. - e ta purba fregá bo. je moet jezelf niets wijsmaken. - no gaña bo mes. ik kan er niet wijs uit (worden). - mi no por komprond'é. hij is (nu eenmaal) niet wijzer. - e no por sa mihó. maak dat je grootje wijs! - Bo madrina ku bo, Tende! [znw] melodía; [gram.] modo; iemand van de wijs brengen. - bruha un hende. van de wijs raken - [muz.] pèrdè tono. [fig.] bruha. zich niet van de wijs laten brengen. - No pèrdè kabes.
   _wijsbegeerte = filosofía.
   _wijselijk = ku tur su rason
   _wijsgeer = filósofo
   _wijsgerig = filosófiko
   _wijsheid = sabiduría
   _wijsje = melodía.
   _wijsneus = sabelotodo [s.!]
   _wijsvinger = id.
   _wijten = kulpa; karga kulpa. te wijten aan = debí na. 't is aan hem zelf te wijten - e mes ta karga e kulpa; e mes ta responsabel.
   _wijwater = awa bendito
   _wijze = manera; modo; bij wijze van zeggen/spreken. - na mod'i bisa/papia. op geen enkele wijze - di ningun manera. [wijs persoon]; hende sabí. de drie wijzen uit het oosten - E tres reynan di oriente
   _wijzen = munstra, mustra; indiká; bedei. vonnis wijzen - dikta sentensia. iemand de deur wijzen - saka un hende afó. Het wijst zich vanzelf. - Bo mes lo mira kon pa hasi'é. wijzen naar - munstra dede na/riba. wijzen op - munstra; indiká.
   _wijzer = man
   _wijzigen = kambia; modifiká .
   _wijziging = kambio; modifikashon
   _wikkel = papel (rònt di un kos)
   _wikkelen = lora; paketá.
   _wikkeling = winding [E.]
   _wikken = pisa. na lang wikken en wegen - despues di hopi deliberashon. de mens wikt, god beschikt. - hende ta proponé, dios ta disponé.
   _wil = boluntat; [eigenzinnige] kier. zijn eigen wil doordrijven - hasi su (mes) kier. 't was zijn eigen wil. - E mes tábata kier e. waar een wil is, is een weg. - unda tin boluntat, tin kaminda. uw wil geschiede. - bo boluntat sea hasí. tegen wil en dank - kontra su mes boluntat. Moeders wil is wet. - Mama su kier ta bai. iemand ter wille zijn - hasi loke un hende ke. uit vrije wil - pa su mes boluntat. voor elk wat wils - kos pa tur gusto. met de beste wil van de wereld. - ku tur boluntat di mundu. Om Gods wil, - Pa amor di Dios, tegen wil en dank - kontra su boluntat. ter wille van - pa; na fabor di. iemand ter wille zijn - kumpli ku e deseo di un hende. van goede wil zijn - tin bon boluntat.
   _wild = [bnw/bw] feròs; salvahe; no kultibá; [zee e.d.] bruto; [gedrag e.d.] no kontrolá; wilde staking - welga inofishal. wilde kers - shimaruku. [znw] in: in 't wild - den naturalesa. in 't wild leven - biba den mondi. in 't wilde weg schieten - tira pa loko. groot wild - animalnan grandi. klein wild - bestia chikito.
   _wilde = hende salvahe
   _wildebras = mucha bruto
   _wildernis = mondi
   _wildgroei = kresemento inkontrolá
   _wildpark = parke pa bestia salvahe
   _wildvreemd = kompletamente deskonosí; Ik ben hier wildvreemd. - Mi no sa nada di e lugá akí.
   _willekeur = arbitrariedat; aktitut arbitrario; naar eigen willekeur - na su antoho.
   _willekeurig = arbitrario. op een willekeurig moment - na un momento dado. 'n willekeurig persoon - kualkier persona.
   _willen = ke, kier. of ik, jij, hij etc. wil of niet. - kier of no kier; ke of no ke. 't is niet dat ik 't niet wil, - n' ta ke mi n' ke. het gerucht wil dat... - tin rumornan ku ... het wil mij voorkomen dat... - mi ke sa ku .... ik wou dat 't waar was! - male, ku tábata bèrdat! Dat zou je wel willen! - Ku gana lo bo keda! Als 't 'n beetje wil, komen we nog klaar ook. - Ku un tiki suèrte, nos ta bin kla.
   _willens = in: willens en wetens - deliberadamente; a sabiendas [s.!].
   _willetje = kier. dat kind heeft me 'n willetje! - e mucha tin un kier, bo sa!
   _willig = dispuesto
   _willoos = sin resistí; sin resistensia
   _wilsbeschikking = testament; último deseo
   _wilsinspanning = esfuerso mental
   _wilskracht = fòrsa mental; fòrsa di boluntat; energía
   _wimpel = sinta
   _wimper = pestaña
   _wind = biento; [lichamelijk] puya; een wind laten - puya; iemand de wind van voren geven - habri beibel pa un hende; duna un hende su zalheit, su dabrot; beneden de wind - pabou. bovende wind - pariba. in de wind slaan - no paga atenshon. het gaat hem voor de wind. - kos ta bon p'e. O, waait de wind uit die hoek? - A, t'esei bo ke, no? 'n Waarschuwing in de wind slaan. - No hasi kaso di un advertensia. Met de neus in de wind - nanishi na laira. wie wind zaait, zal storm oogsten. - esun ku sembra biento, lo kosechá horkan.
   _wind- = di biento
   _windbuks = skopèt di kèlki
   _windei = webo bashí. Het heeft hem geen windeieren gelegd. - el a probechá mashá hopi di dje.
   _winden = lora
   _winderig = tin basta biento
   _windhoos = hos; tornado
   _winding = lorá; loramento; winding [E.]
   _windscherm = wentskùt
   _windsel = ferbant
   _windstil = in: het is windstil. - tin kalmason; no tin biento.
   _windstilte = kalmason
   _windstoot = ráfaga
   _windstreek = punto kardinal (di kompas); uit alle windstreken - di tur parti di mundu.
   _windvlaag = ráfaga
   _wingerd = [wijnbouw] kunuku di weindrùif; [wijnstok] ranka.
   _winkel = pakus; tienda; shap
   _winkel- = di pakus; di tienda
   _winkelbediende = bendedó
   _winkelcentrum = sentro komershal; shopping-mall [E.]
   _winkeldief = hòrtadó di tienda, di pakus
   _winkeldiefstal = hòrtamento den pakus, tienda
   _winkelen = hasi kompra
   _winkelhaak = [gereedschap] square [e.]; [in stof] winkelhaak
   _winkelier = doño di un pakus
   _winkelmeisje = (mucha-muhé) bendedó den pakus, den tienda
   _winkelpand = edifisio pa pakus, pa tienda
   _winkelwagen _winkelwagentje = garoshi
   _winnaar = vensedó; ganadó
   _winnen = gana. ik heb gewonnen! - m'a ganá bo!
   _winst = ganashi. winst maken - saka ganashi. winst opleveren - duna ganashi. winst slaan uit - saka ganashi for di.
   _winst- = di ganashi
   _winstbejag = sakamento di ganashi. uit winstbejag - pa saka ganashi.
   _winstbelasting = impuesto riba ganashi
   _winst-en-verliesrekening = kuenta di ganashi I pèrdida
   _winstgevend = lukratibo; produktibo
   _winter = [s.] invierno
   _winterslaap = hibernashon. z'n winterslaap doen - hiberná.
   _wip = wepwap; in een wip - den un fregá di wowo. op de wip zitten [fig.] - ta den peliguer di pèrdè su trabou.
   _wipneus = nanishi puntá na haltu
   _wippen = [op wip] hunga wepwap; [met stoel] balansá; [snel verdwijnen] skit; [ontslaan] saka; [sex hebben] hode.
   _wipplank = wepwap
   _wirwar = tutu; bruhamento
   _wis = sigur. een wisse dood - un morto sigur. wis en zeker - sigur-sigur.
   _wiskunde = matemátika
   _wiskundig = matemátiko
   _wiskundige = matemátiko
   _wispelturig = kaprichoso
   _wissel = kambio
   _wisselbaar = kambiabel
   _wisselbad = bañonan kayente I fríu
   _wisselbeker = kopa di turno
   _wisselen = kambia; interkambiá; baria; [geld] larga.
   _wisselgeld = plaka largá
   _wisseling = kambio; bariashon
   _wisselkoers = kambio
   _wisselstroom = koriente alterno
   _wisseltruc = triki di kambio
   _wisselvallig = insigur;prekario; [weer] ta kambia lihé
   _wisselvalligheid = insiguridat; instabilidat.
   _wisselwerking = interakshon
   _wissen = kita; limpia; [voorruit] wipe [E.]; [computer] delete [E.]
   _wisser = [auto] wiper [E.]
   _wissewasje = kos chikito
   _wit = blanko. zo wit als sneeuw - blanko-blanko; blanko manera sneu. Zo wit als 'n doek - blanko manera shinishi. in 't wit gekleed - bistí na blanko.
   _witbont = ku manchanan blanko
   _witgepleisterd = blanchá
   _witgloeiend = kayente-kayente
   _witgoed = kos blanko
   _witjes = in: hij ziet nog witjes - e ta pálido ainda.
   _witkalk = kalki pa blancha
   _witkwast = kuashi pa blancha
   _witlof = id.
   _witsel = fèrf pa blancha
   _wittebrood = pan blanko; een wittebrood - un kipashi di pan blanko.
   _wittebroodsweken = luna di miel.
   _witten = blancha
   _woede = furia; rabia; ira. - baha su rabia riba un hende.
   _woeden = tin
   _woedend = furioso, razo, razu. Woedend worden - pèrdè sintí.
   _woekeraar = usurero
   _woekeren = usurá; krese, oumentá sin kontrol. woekeren met de ruimte - uza kada skina ku tin.
   _woekerplant = mata parasita
   _woekerprijs = preis ridíkulamente haltu
   _woekerwinst = ganashi usurero
   _woelen = drei; bira; lora; bòlter.
   _woelig = inketu; turbulento
   _woelmuis = raton ku ta parse hamster
   _woelrat = djaka di awa
   _woensdag = diarason; diaranson
   _woensdags = riba diarason / diaranson
   _woerd = pato macho
   _woest = [land] mondi; [onbewoond] desolá; [zee] bruto; [razend] razu; [dier, strijd e.d.] feròs; [roekeloos] imprudente; sin tene kuenta ku nada; woest worden - pèrdè sintí.
   _woesteling = bruto
   _woestenij = mondi. lugá desolá.
   _woestheid = [verlatenheid] desolashon; [bruutheid] ferosidat
   _woestijn = desierto
   _wol = lana. onder de wol kruipen - kòi kama. door de wol geverfd zijn - ta bakiano den un kos. veel geschreeuw om weinig wol. - hopi skuma, pòko chokolati.
   _wolf = lobo. 'n wolf in schaapskleren - un lobo bistí di karné.
   _wolfraam _wolfram = id.
   _wolk = nubia. in de wolken zijn - ta mashá kontento. Achter de wolken schijnt altijd de zon - No hay mal que por bien no venga. [S.]
   _wolkenkrabber = raskashelu
   _wolkenloos = sin nubia
   _wolkje = in: 'n wolkje melk - un tiki lechi. Er was geen wolkje aan de lucht. - tur kos tábata perfekto.
   _wollen = di lana
   _wollig = manera lana
   _wond = herida
   _wonden = heridá. ernstig gewond - seriamente heridá.
   _wonder = milaguer. wonder boven wonder - pa milaguer; milagrosamente. geen wonder dat ... - No ta nada straña ku ... No ta ningun sorpresa ku ...
   _wonderbaarlijk = [bnw] milagroso; [bw] milagrosamente
   _wonderdokter = kurandero
   _wonderkind = mucha maraviyoso
   _wonderlijk = straño; sorprendiente; strravegante
   _wondermiddel = remedi ku ta kura tur kos
   _wondermooi _wonderschoon = una beyesa
   _wonderwel = maraviyosamente
   _wondkoorts = keintura di trouma; keintura troumátiko
   _wonen = biba
   _woning = bibienda; residensia
   _woning- = di bibienda
   _woninginrichting = dekorashon interior
   _woningnood = skarsedat di bibienda
   _woon- = di biba
   _woonachtig = bibá(te = na); woonachtig zijn - ubiká.
   _woonboot = barko-bibienda
   _woonerf = área residenshal restringí
   _woonhuis = bibienda pribá
   _woonkamer = sala
   _woonoord = bibá
   _woonplaats = domisilio; residensia; lugá di biba
   _woonwagen = trailer [E.]
   _woonwagenbewoner = hende ku ta biba den un trailer
   _woon-werkverkeer = tráfiko di kas pa trabou v.v.
   _woonwijk = bario di bibienda.
   _woord = palabra. grote/dikke woorden - palabra grandi; het woord doen - aktua komo vosero. het woord hebben - ta na palabra. het woord nemen - kuminsá papia. het woord richten tot - dirigí palabra na. zijn woord houden - tene su mes na su palabra. woorden krijgen met - haña pleito ku. er geen woord tussen kunnen krijgen - no por hinka ni un palabra aden. er geen woord van begrijpen. - no komprondé ni un pí'i palabra. het hoogste woord hebben. - papia manera lora madelòr. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. - E kos ei no a kaba ainda. het woord voeren - hiba palabra. Hij liet er geen woord over los. - E no a bisa ni un pí'i palabra tokante di dje. het woord richten tot - dirigí palabra na. zijn woorden terugnemen - hala su palabra atras. ik heb er geen woord voor! - e kos ta inkreíbel pa mi. aan het woord zijn - ta na palabra. in één woord - ku un palabra so. met andere woorden - ku otro palabra. onder woorden brengen - vosiferá. op mijn woord (van eer) - palabra di honor. van 't ene woord kwam het andere. - un palabra a hala otro. woord voor woord - palabra pa palabra. Hij kon mij niet te woord staan. - E no tabatin tempo pa risibí mi. Hij kon niet uit zijn woorden komen. - E no por a ekspresá su mes drechi. zonder een woord te zeggen. - sin bisa ni un píí palabra.
   _woordblind = disléktiko
   _woordblindheid = disleksia
   _woordbreuk = kibramento di palabra
   _woordelijk = literal(mente); al pie de la letra [S.]
   _woordenboek = dikshonario
   _woordenlijst = lista di palabra
   _woordenschat = bokabulario
   _woordenstrijd = disputa
   _woordenvloed = awasero di palabra
   _woordenwisseling = interkambio di palabra
   _woordje = palabra. 'n goed woordje voor iemand doen - rekomendá un hende. Hij spreekt een aardig woordje Spaans. - E ta papia spañó hopi bon.
   _woordsoort = klasa di palabra.
   _woordspeling = wega di palabra
   _woordvoerder = vosero; portavoz [s.!]
   _worden = [hulp ww] wòrdu. je wordt geroepen. - bo ta wòrdu yamá. Hij is geroepen (geworden). - El a wòrdo yamá. er wordt geroepen. - nan ta yama. [koppel ww] bira. ziek, oud, groot worden - bira malu, bieu, grandi. hij wordt morgen tien jaar. - mañan e ta hasi dies aña. Hoe oud wordt hij? - Ki edat e ta hasi? ongesteld worden - kai malu; moe worden - kansa
   _wording = fòrmashon; orígen; nasimento; génesis.
   _worgen = zie: wurgen
   _worm = bichi; [hout-] kalander {stomme e}
   _wormsteek = burako di bichi
   _wormstekig = yen di burako di bichi; komí pa bichi.
   _worp = tiro; tiramento
   _worst = soseishi
   _worstelaar = luchadó
   _worstelen = lucha; bringa.
   _worsteling = lucha; bringamento.
   _wortel = [A.] reis; [C.] raís. [peen] wòrtel {stomme e}. wortel schieten - saka reis/raís.
   _wortelen = saka reis [A.], raís [C.]; diep geworteld in: - tin su reis/raís profundo den:
   _wortelstok = rama bou tera di e reis/raís
   _wortelteken = radikal; símbolo radikal
   _worteltrekken = ekstrakshon di reis/raís [A./C.]
   _woud = selva [s.]
   _wraak = bengansa. wraak nemen - benga.
   _wraakneming = bengansa.
   _wraakzuchtig = bengatibo
   _wrak = [schip] barko noufragá; ]auto] wacharaka; [persoon] ruina; hende deskaí.
   _wraken = [jur.] reta
   _wrang = zür; marga; [glimlach] fòrsá; [humor] síniko.
   _wrat = frèt
   _wreed = kruel
   _wreedaard = hende kruel; bruto
   _wreedaardig = kruel.
   _wreedheid = krueldat.
   _wreef = parti mas haltu di pía
   _wreken = benga. zich wreken op - tuma bengansa pa.
   _wreker = bengadó
   _wrevel = renkor
   _wrevelig = renkoroso
   _wriemelen = mishi; tofer {stomme e}
   _wrijven = frega
   _wrijving = frikshon
   _wrikken = ranka; [roeiboot] ?
   _wringen = trose
   _wrochten = traha
   _wroeging = remordimento
   _wroeten = pluf; koba. in iemands verleden wroeten - koba un hende su fundeshi.
   _wrok = renkor. wrok koesteren tegen - sinti renkor pa ku
   _wrokken = sinti renkor
   _wrongel = lechi kuahá
   _wuft = frivolo; yewero; kayente.
   _wuiven = zuai
   _wulps = kayente
   _wurgen = choka; choka mata; strangulá
   _wurgend = chokante; strangulante
   _wurggreep = gara chokante
   _wurging = chokamento; strangulashon
   _wurm = [1. bichi; 2. kind] mucha; 't arme wurm - e pober kriatura.
   _wurmen = pusha


   _x = in: ik heb 't al x keer gezegd. - Má bis'é ékis biaha kaba.
   _x-benen = pí'i kota
   _x-stralen = rayonan ékis
   _xenofobie = ksenofobia
   _xylofoon = silofon

   _yoga = id.
   _yoghurt = id.


   _zaad = simía; [mens of dier] sperma. op zwart zaad zitten - ta blo bashi; ta plan barí; ta sanka na man [vulg.]
   _zaadbal = testíkulo; webo [plat]
   _zaadkorrel = pipita (di simía)
   _zaadlozing = eyakulashon
   _zaag = sag.
   _zaagbeugel = man di sag
   _zaagblad = bleit di sag
   _zaagmeel = sas
   _zaagsel = sas
   _zaaien = sembra. tweedracht zaaien - kousa diskordia. Wie wind zaait, zal storm oogsten. - Esun ku ta sembra biento, lo kosechá hòrkan.
   _zaaigoed = simía pa sembra
   _zaaizaad = simía pa sembra
   _zaak = [ding] kos; [bedrijf] negoshi; [aangelegenheid] asunto; [jur.]kaso; [goed doel] kousa; 'n goede zaak - un bon kousa. dat is jouw zaak. - ta bo asunto. dat is jouw zaak niet. - ta fò'i bo asunto. de zaak is dat... - e kos ta ku ... hoe staan de zaken? - kon kos ta pará? een zaak aanspannen - entamá un kaso. ter zake - al caso [s.!]; 'n zaak van ondergeschikt belang - un asunto di menos importansia. Het is zaak dat ... - ta nesesario ku,... De zaak is deze, - E kos ta asin' akí, 'n zaak beginnen. - lanta un negoshi. 'n zaak aanspannen - lanta un kaso. 't is niet veel zaaks. - No ta kò'i kanta makamba.
   _zaakje = negoshi chikito; 't is 'n raar zaakje. - ta un kos mashá straño. 't is 'n vies zaakje. - ta un kos ku ta hole stinki.
   _zaakwaarnemer = prokuradó
   _zaal = sala
   _zabbelen = chupa.
   _zacht = [voor gevoel] moli; [van geluid] suave; pòko-pòko;[zachtaardig] suave; [langzaam] slo; pòko-pòko; een zacht ei - un webo moli. voor 'n zacht prijsje - pa un preis hopi abou. 'n zachte wenk - un señal sútil. zachter spelen [muz.] - toka mas pòko-pòko .
   _zachtaardig = manso; dushi.
   _zachtjes = pòko-pòko
   _zachtjesaan = pòko-pòko
   _zachtmoedig = manso
   _zachtmoedigheid = mansedumbre
   _zachtzinnig = saksenu; suave; manso
   _zadel = sía. iemand in het zadel helpen - duna un hende un man.
   _zadelmakerij = tayer pa traha sía
   _zagen = sag
   _zak = saku. steek dat maar in je zak. - puña pa bo! geen cent op zak hebben - ta blo bashí. 'n ouwe zak [fig.] - un lolo bieu. iemand de zak geven - kita un hende fò'i trabou. in zak en as zitten. - ta desesperá. ik had geen geld op zak. - Mi no tabatin plaka ku mi.
   _zakcent = kachi-kachi
   _zakdoek = lenso
   _zakelijk = práktiko; obhetibo; puntual; konsiso; [commercie] komersial
   _zakelijkhei